فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1402)

فصلنامه سیاست جهانی
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فرشته بهرامی پور *، آزاده الفتی، نجوا حاضری صفحات 7-37

  تحریم ها همواره به عنوان یکی از روش های مدیریت بحران توسط بازیگران مهم بین المللی ازجمله آمریکا بکار گرفته شده است، به ویژه تحریم های ثانویه که به عنوان نوعی از تحریم های فرا سرزمینی بر بازیگر ثالث اثر می گذارد و همچون تحریم های اولیه رسمیت ندارد. از سال 2012 تحریم های ثانویه علیه ایران از سوی آمریکا شدت گرفت تا برنامه هسته ای ایران متوقف شود و تا شکل گیری برجام ادامه داشت. پس از توافق برجام اکثر تحریم های ثانویه به حالت تعلیق درآمد و بسیاری از شرکت های خارجی وارد ایران شدند اما با روی کار آمدن ترامپ و خروج یکجانبه از برجام در سال 2018 نه تنها شاهد بازگشت تحریم های ثانویه قبل از برجام هستیم بلکه با تشدید آن نیز مواجهیم. اتحادیه اروپا علی رغم مخالفت با رویکرد ایالات متحده، پس از خروج آمریکا از برجام شرکت های خود را از ایران فراخواند. سوالی که در پژوهش حاضر مطرح شده این است که: تحریم های ثانویه ایالات متحده چه نقشی در رویکرد اتحادیه اروپا به برجام داشته است؟ در پاسخ به این سوال در چارچوب تحریم های ثانویه و با روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه به سنجش گذاشته شد که: ایالات متحده از طریق اعمال تحریم های ثانویه علیه شرکت ها، بانک ها و به طورکلی بخش خصوصی اروپا، مانع از رویکرد مستقل اتحادیه اروپا در مقابل برجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به دلیل ساختار تحریم های ثانویه، اتحادیه اروپا نمی تواند در مسایل مهم بین المللی ازجمله برجام، مستقل از ایالات متحده عمل کند و اگر رفتاری مغایر با سیاست های کلی آمریکا در قبال ایران در پیش گیرد ایالات متحده از طریق تحریم های ثانویه، بخش خصوصی اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد.

  کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ایران، برجام، تحریم های ثانویه
 • زهرا مرادی*، احمد خالقی دامغانی صفحات 39-61
  این مقاله مطالعه ای است درباره اخلاق و سیاست. برای انجام این کار، نویسندگان به مطالعه مفهوم خودآیینی متمرکز بوده اند. خودآیینی از این جهت اهمیت دارد که وقتی صحبت از رویکردهای فلسفی یا سیاسی به لیبرالیسم باشد، هر بحثی درباره اخلاق، سیاست و عدالت، به نحوی با آن پیوسته است. این مقاله به طور ویژه روایت های لیبرال از خودآیینی را در کنار رویکردهای رقیبی که به نحوی دعاوی لیبرال درباره کاربردهای سیاسی و فلسفی این مفهوم را به چالش کشیده اند، بررسی می کند. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که اخلاقی بودن در رویکردهای لیبرال، ریشه در تصور فرد خودآیین به عنوان اصلی متافیزیکی دارد. درجریان این پژوهش مشخص شده است که این اصل متافیزیکی در معنای سرحدی خود، به پارادوکسی اخلاقی در لیبرالیسم منتهی می شود. اینکه خودآیینی در مقام واسطه ای مفهومی چه نقشی در صورتبندی های ممکن از اخلاق لیبرال دارد، پرسش و رابطه ی میان اخلاق لیبرال و خودآیننی، فرضیه مقاله است. همچنین روش پژوهش، متن محور است. متن گرایی به عنوان یک روش پژوهش بر خلاف تحلیل گفتمان یا روش شناسی های هرمنوتیکی با معنای سر راست مفاهیم و عبارات سر و کار دارد. یعنی برای تفسیر معنای مفاهیم نه با مقاصد نویسنده، زمینه های تاریخی یا رابطه گفتمان شکل گرفته حول یک مفهوم با سازمان قدرت در جامعه بلکه با معنای خاص آن در متن آنطور که در برخورد اولیه با آن به ذهن می رسد، ارتباط برقرار می کند. به اعتبار همین ضرورت روش شناختی، نویسندگان تلاش کرده اند تا ضمن بهره گیری خوانش منابع مرتبط با مفهوم خودآیینی، مدعا و مفروضات خود را به اثبات برسانند.
  کلیدواژگان: اخلاق، سیاست، لیبرالیسم، خودآیینی، خودآیینی رابطه ای
 • سیامک بهرامی* صفحات 63-91
  بررسی در باب این موضوع که سیاست خارجی ج.ا.ا متاثر از چه مدل نظری قرار دارد پاسخ های متعددی به همراه داشته است.نوشتار حاضر در مورد این مسیله این سیوال را طرح نموده است که مدل نظری شکل دهنده به سیاست خارجی ج.ا.ا چیست از چه خصوصیتی برخوردار است و پیامد کاربرد این مدل برای منافع ملی چه بوده است؟در جواب این فرضیه طرح شده است که که مدل شکل دهنده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیوکلاسیسیسم جادویی است که ترکیب دو نظریه ریالیسم نیوکلاسیک و ریالیسم جادویی می باشد .در چارچوب این مدل،سیاست خارجی ج.ا.ا هر چند به شدت تحت تاثیر فشارهای سیستمیک است اما به صورت بارزی هم تحت تاثیر چینش قدرت و مبانی قدرت در سطح داخلی قرار دارد . برآیند این موضوع یک سیاست خارجی است که با ابتنا بر موازنه هویتی متاثر از سیطره غالب نوستالوژی اسطوره های شیعی و ایرانی، سبب ساز ظهور بن‎مایه‎های فانتزی و درهم ریزی فهم متعارف از روابط علت- معلولی و زمانی و مکانی شده است تا جایی که در بستر دنیای واقعی به دنبال روابط علت و معلولی خاص و عناصر غیرطبیعی باشند.پیامد تبعیت از این الگو هر چند در زمینه بقا حاکمیت نظام ، حفظ تمامیت ارضی و امنیت مضیق مطلوبیت داشته اما در باب امنیت موسع،تعامل خطی و سازنده با جهان اطراف و درک واقعیتهای نظام بین الملل و... دچار محدودیت شده است. در واقع بحرانهای مداوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در همه دولتها مختلف ریشه در همین فهم جادویی از فشارهای سیستمیک دارد.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، نئوکلاسیسیسم جادویی، موازنه هویت
 • مهرداد وطنی، مجید استوار* صفحات 93-124
  پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، مجموعه اقدامات ایالات متحده در گسترش ناتو در مناطق پیرامونی روسیه، موجب تحریک سیاسی و نظامی روسیه و شکل گیری سیاست تهاجمی این کشور در اوکراین شد. در واقع بحران اوکراین هراسی فراگیر در میان بازیگران بین المللی پدید آورد که ممکن است روسیه بار دیگر به قدرتی بزرگ و مداخله گر در عرصه بین المللی تبدیل شود. با این وجود، بسیاری بر این باور هستند که این تهاجم، به واسطه تحریم های مالی و حمایت های لجستیکی اتحادیه اروپا و آمریکا ضربه های سنگینی را نیز بر روسیه وارد کرده است. اتفاقی که می تواند منجر به درگیری جدی بین روسیه و ایالات متحده و فراسایشی شدن جنگ در اوکراین شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که جنگ روسیه علیه اوکراین چه تاثیری بر هژمونی گری لیبرال آمریکا داشته است؟ فرضیه مطرح شده استدلال می کند که جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022، به دلیل تعارض منافع روسیه با آمریکا و هم پیمانانش در پی گسترش ناتو و تسلط روسیه در زمینه اقتصادی، نظامی و به ویژه ژیوپولیتیک بر اوکراین به عرصه ای برای افول هژمونی لیبرال ایالات متحده آمریکا تعین می یابد. از این منظر، هدف پژوهش پیش رو، بررسی جنگ روسیه علیه اوکراین و تاثیر آن بر هژمونی گری لیبرال ایالات متحده آمریکا از چشم انداز نظریه ثبات هژمونیک است. روش پژوهش نیز روش تبیینی است که با تمرکز بر پیدا کردن روابط علت و معلولی میان متغیرهای تحقیق به دنبال درک منازعه روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر هژمونی ایالات متحده است.
  کلیدواژگان: روسیه، بحران اوکراین، ناتو، هژمونی گری، ایالات متحده آمریکا
 • فرهاد دانش نیا*، مهتاب سهرابی منش، مسعود عزیزی صفحات 125-153
  موقعیت استراتژیک منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در اتصال به سه دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس به انضمام دارا بودن ذخایر سرشار هیدروکربوری، بازار مصرف و نیز ظرفیت جذب سرمایه گذاری های سود آور در زیرساخت های آن، توجه قدرت های نوظهور از جمله چین را به منطقه یاد شده معطوف نموده است. اقتصاد سیاسی چین با ظرفیت گسترده مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدات صنعتی، نیاز به دسترسی به بازارهای مصرف و منابع انرژی مواجه است. از دیگر سو چین متعاقب تراکم قدرت اقتصادی به دنبال توسعه نفوذ سیاسی- معنوی در مناطق مختلف و در بستر رقابت قدرت جهانی است. برآیند این مهم رویکرد توسعه و تثبیت قدرت چین در ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی به طور عام و در منطقه منا به طور خاص به عنوان دستور کار اصلی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی این کشور است. در پژوهش حاضر به این پرسش پرداخته می شود که جایگاه منطقه منا در اقتصاد سیاسی چین و رویکرد این کشور به منطقه یاد شده چگونه است؟ فرضیه پژوهش با تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی بدین صورت طراحی شده که جهت گیری چین به منطقه منا تجلی رویکرد سه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشور به قدرت در اقتصاد سیاسی جهانی است. پژوهش حاضر تکاپوی چین در منطقه منا را در چارچوب تحقق بخشی به اهداف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فناورانه چین و اتصال اقتصاد سیاسی آن به فرماسیون اقتصادی- اجتماعی جغرافیای پیرامون دور و نزدیک خود به طور خاص در منطقه منا به بحث بگذارد
  کلیدواژگان: چین، منطقه منا، رهیافت اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی
 • میلاد منصوری*، عباس فلاح صفحات 155-178
  تحولات یک دهه اخیر در منطقه، عربستان سعودی و چین را واداشته تا به رغم تفاوت های بسیار زیاد (جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی - مذهبی و نظام حکومتی)، به فکر بهره برداری از ظرفیت های یکدیگر در منطقه آسیا جهت مقابله با چالش های پیش روی خود باشند. هدف عمده این مقاله، شناسایی مولفه ها و عناصر اصلی تاثیرگذار و تسهیل کننده بر روابط عربستان سعودی و چین در چارچوب نظریه نوواقع گرایی و درک تهدیدات متاثر از این روابط بر امنیت جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و برای تجمیع داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و به منظور تدقیق و نظام مند کردن مشاهده علمی و یافته های پژوهش از رویکرد نظری موازنه قدرت بهره گیری شده است. از نظر والتز، توازن قدرت ها عامل بنیادی در مهار کردن بازیگران نیرومند در روابط بین الملل است و در حقیقت، این ساختار نظام بین الملل و ضرورت بقا است. سوال اصلی پژوهش این است که روابط عربستان سعودی و چین در چارچوب نظریه نوواقع گرایی بر مبنای چه مولفه هایی قابل تبیین و ارزیابی می-باشد؟ نتایج حاکی از آن است که تحولات سیستمی، تغییرات سطح واحد، رویکرد قدرت های جهانی، ضرورت تصمیم گیری عقلایی، منابع تهدید مشترک، منابع قدرت مشترک و قابل تجمیع و حصول منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی مولفه های تاثیرگذار و تسهیل کننده بر روابط عربستان سعودی و چین محسوب می گردند.
  کلیدواژگان: عربستان سعودی، چین، موازنه قدرت، ایران
 • امیرحامد آزاد* صفحات 179-212

  تشکیل نیروهای کمکی در عراق پدیده ای است که پس از سقوط رژیم بعث در قالب تعداد پرشماری از شبه نظامیان وابسته به احزاب و جنبش های سیاسی ظاهر شد. این ساختارها، پس از سال 2014 به دلیل ضعف نیروهای امنیتی عراق در مبارزه با داعش، به شکل پیچیده ای رشد کردند. این گروه ها، به دلیل برخورداری از رویکردهای قومی- مذهبی افراطی و مشارکت در کش مکش های سیاسی به عاملی برای تهدید امنیت شهروندان و شکست اقتدار دولت تبدیل شدند. در این میان شبه نظامیان وابسته به جنبش صدر به دلیل برخورداری از پایگاه اجتماعی گسترده، رهبری کاریزماتک و مشارکت جنبش صدر در ساختار قدرت سیاسی عراق از جایگاهی ویژه برخوردارند. بنابراین دلایل تشکیل شبه نظامیان صدر، رویکرد دولت به آنها، و ابعاد و سطح تهدید احتمالی این شبه نظامیان برای دولت و شهروندان این کشور از مسایل مهم نیازمند بررسی هستند. مجموعه این مسایل می تواند در قالب این سوال اصلی تظاهر یابد که تشکیل شبه نظامیان صدر متکی به چه دلایلی بوده است؟ همچنین این سوال فرعی مطرح است که شبه نظامیان صدر برای دولت و شهروندان دارای چه ابعادی از تهدید بودند؟این مقاله براین فرضیه استوار است که تهدید امنیت در عراق نه به عنوان علت ظهور شبه نظامیان صدر، بلکه به عنوان عامل مشروعیت بخش به حضور آنها ایفای نقش کرد و به پوششی برای تامین منافع سیاسی جنبش صدر تبدیل شد و به موازات آن تضعیف گسترده اقتدار دستگاه های رسمی دولتی و تهدید ثبات سیاسی عراق را به دنبال داشت. پژوهش ارایه شده در این مقاله با اتکاء به روش «تحلیل روند تاریخی» انجام شده است

  کلیدواژگان: نیروهای کمکی، شبه نظامیان حامی دولت، شبه نظامیان صدر
 • خلیل الله سردارنیا*، هنگامه البرزی، محمد مهدوی آرا صفحات 213-244

  پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با روش جامعه شناسی تاریخی، با بهره گیری از مبانی نظری مرتبط با مفهوم ثبات و بی ثباتی سیاسی به دنبال پاسخگویی به این سیوال بوده است که چرا دو کشور بحرین و قطر، با وجود برخی ویژگی های مشترک در شاخص های مربوط به ساختار اقتصادی(درآمدهای نفتی)، اجتماعی(نبود نهادهای مدنی قوی)، فرهنگی(فرهنگ سیاسی تابعیتی- قبیله ای) و ساخت حکومت پدرشاهی، پس از بهار عربی شاهد دو سرنوشت و تجربه کاملا متمایزی از ثبات و بی ثباتی سیاسی بوده اند؟ فرضیه این است که علیرغم این شباهت ها، بحرین به دلایلی نظیر تجربیات پیشین مبارزات سیاسی شیعیان، توزیع ناعادلانه ثروت، مشاغل و مناصب و نگاه شهروند درجه دوم به شیعیان در توزیع شاخص های رفاهی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با حکمرانی و غیره پس از وقوع بهار عربی با بی ثباتی سیاسی مواجه شد. این درحالی است که قطر پس از بهار عربی برخلاف کشور بحرین به دلایلی همچون توزیع نسبتا همگن مذهبی (اقلیت شیعی)، استمرار شاخص های نسبتا خوب رفاهی، اقتصادی و اجتماعی، در کنار آزادسازی های سیاسی از بالا به پایین و تدریجی از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده است.

  کلیدواژگان: بهار عربی، ثبات سیاسی، مشروعیت
 • علیرضا شکیبا*، مرتضی نورمحمدی صفحات 247-268

  منطقه خاورمیانه همواره صحنه کشمکش قدرت های بزرگ بوده است. این درگیری به واسطه اهمیت این منطقه از منظر تامین انرژی و معادلات ژتوپولیتیک برای این قدرت ها مورد توجه قرار گرفته است. با عبور از جنگ سرد و فرارسیدن عصر دیجیتال عرصه های رقابت قدرت های بزرگ نیز دچار دگردیسی گردید با این وجود رقابت میان قدرت های بزرگ و به خصوص آمریکا و چین در این منطقه علی رغم اهمیت بسیار بالای آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای مشخص نمودن وضعیت این رقابت ناگزیر بودیم تا با روند پژوهی تحولات منطقه در طول مدت زمان 2010 الی 2022 به ابعاد گوناگون این رقابت احاطه پیدا کنیم. در اینجا آنچه سوال اصلی مقاله ما را شکل می دهد آن است که رقابت آمریکا و چین در منطقه خاورمیانه در چه ابعادی پیگیری شده است؟ فرضیه این پژوهش نیز اینگونه است که رقابت این دو قدرت در عرصه منطقه خاورمیانه محدود به یک بعد نبود و به همین جهت برای دستیابی به یک دید جامع تر در این مقاله به سه بعد اساسی این رقابت یعنی رقابت سیاسی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی امنیتی پرداختیم. یافته های ما نشان دهنده گسترش زمینه های رقابت در هر سه بخش بود. رقابت در ابعاد اقتصادی برای چین و رقابت در عرصه های نظامی و امنیتی برای ایالات متحده از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر داده های اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است.

  کلیدواژگان: آمریکا، چین، خاورمیانه، رقابت، قدرت های بزرگ
 • حسین فتاحی اردکانی* صفحات 269-293

  انتخابات ترکیه به پایان رسید و اردوغان در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه مجددا به عنوان رییس جمهور این کشور انتخاب شد. با توجه به نقش استراتژیک و ژیوپلیتیک این کشور اکنون مسیله این است که چه تغییری در راهبرد سیاست خارجی ترکیه ایجاد خواهد شد. تلاش ترکیه همواره بر این بوده است که با تاکید بر منافع ملی و تکیه بر دو بعد سیاست و اقتصاد جایگاه منطقه ای و بین المللی خود را حفظ کند. ترکیه پس از اجرای سیاست تنش صفر با همسایگان و سیاست مداخله در امور داخلی برخی از همسایگان، در دوره جدید هر چه بیشتر به سمت راهبرد «همه جانبه نگری متعادل و متوازن» در سیاست خارجی خود روی آورده است. بنابراین با نگاهی به گذشته و تجربه حاصل از آن، سعی می کند مبتنی بر واقعگرایی و با دوری از تنش زایی راهبرد سیاست خارجی خود را سامان بخشد. این پژوهش با کاربست روش توصیفی تحلیلی و در قالب چارچوب نظری نوواقعگرایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهبرد سیاست خارجی ترکیه پس از انتخابات 2023 چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که اردوغان پس از کسب مجدد قدرت با اتخاذ رویکردی همه جانبه نگر به دنبال ایجاد توازن در سیاست خارجی و اجرای اهداف بلند مدت خود برای تامین منافع ملی و ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی ترکیه است. در نتیجه، اردوغان در دوره جدید به دنبال پیگیری سیاست های پوپولیستی، گسترش روابط با کشورهای همسایه، ترمیم روابط با اتحادیه اروپا، آمریکا و اسراییل و حفظ تظاهر به بیطرفی در جنگ بین روسیه و اوکراین خواهد بود.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، ترکیه، خاورمیانه، نوواقعگرایی، منافع ملی
 • مصطفی اسماعیلی*، مصطفی منتظری صفحات 295-323

  مساله امنیت، همواره از ضرورتی ترین نیازهای بشر و دغدغه مهم حکمرانان و از چالش برانگیزترین موضوعات دانشمندان بوده است. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه، ایمه معصومین(ع) از چه راهبردهای امنیتی بهره می بردند؟ به عبارت دیگر، این نوشتار به دنبال دستیابی به راهبردهای فراهم سازی امنیت بوده است، منتهی از منظر ایمه معصومینعلیهم السلام ، که بهترین اسوه ها در تمامی ابعاد زندگی انسان به شمار می روند. برای دست یابی به این مقصود، کتب اربعه روایی، که از مهمترین منابع شیعی در شناخت ایمه معصومین(ع) هستند، به عنوان متن و از روش تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. متغیر مستقل، به طور عمده، شرایط زمان و مکان آنان است، که علت تفاوت در ویژگی های راهبردهای اهل بیت نیز محسوب می شود و امنیت نیز، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: «معصومینعلیهم السلام با توجه به شرایط تاریخی خود از چهار راهبرد امنیتی مهار قدرت و اعمال قدرت مشروع، راهبرد امنیتی مصلحت، راهبرد امنیتی امر به معروف و نهی از منکر، و راهبرد امنیتی تقیه بهره برده اند.»

  کلیدواژگان: امنیت، تحلیل محتوا، سیره معصومین علیهم السلام، راهبرد
|
 • fereshteh bahramipoor *, azadeh olfati, Najva Hazeri Pages 7-37

  Important international players, including the US, have always used sanctions as one of their crisis management tools, particularly secondary sanctions that target third parties and are extraterritorial in nature rather than being official like primary sanctions. The US had increased secondary sanctions against Iran since 2012 to halt Iran's nuclear program. These sanctions persisted until the JCPOA when most secondary sanctions were lifted and many foreign companies resumed their businesses in Iran. However, after Trump was elected president and unilaterally withdrew from the JCPOA in 2018, the secondary sanctions were re-imposed in an intensified manner. Despite its opposition to the US approach, the European Union (EU) has recalled its companies from Iran following the US withdrawal from the JCPOA. Therefore, the main question of this study is as follows: How did the US secondary sanctions against Iran affect the EU’s approach to the JCPOA? The hypothesis was evaluated through a descriptive-analytical method in response to this question within the framework of secondary sanctions. Accordingly, the US hinders the EU’s independent approach by imposing secondary sanctions against European companies, banks, and private sector in general. The results indicate that the EU cannot act independently of the US to resolve major international issues (e.g., the JCPOA) due to the structure of secondary sanctions. In fact, if the EU contradicts the general policies of the US toward Iran, the US will impose different sanctions on European entities. It will also place the EU’s private sector under pressure.

  Keywords: European Union, United States, Iran, JCPOA, secondary sanctions
 • Zahra Moradi *, Ahmad Khaleghi Damghani Pages 39-61
  This paper examines ethics and politics. The authors have focused their research on the concept of "autonomy." Regarding philosophical or political approaches to liberalism, any discussion of ethics, politics, or justice is inextricably linked to autonomy. This article studies liberal narratives of autonomy alongside counter-approaches that have challenged liberal claims regarding the concept's political and philosophical applications. The authors conclude that the liberal conception of the autonomous individual as a metaphysical principle is the source of morality. During this investigation, it was determined that this metaphysical principle, in its border sense, produces a moral paradox in liberalism. The significance of autonomy in liberal ethics is the central question of this paper. As a working hypothesis, we examine the relationship between liberal ethics and autonomy in our search for the appropriate response. Textualism was used as a method in this paper. Unlike discourse analysis or hermeneutic methodologies, textualism focuses on the literal meaning of concepts and phrases. In other words, concepts are interpreted according to their meaning, not their authors' intentions, historical contexts, or discourse relationships. It is to interpret a concept in light of the organization of power in a society and its specific meaning in the text as it initially comes to mind. Due to this methodological requirement, the authors have attempted to provide evidence for their claims and hypotheses.
  Keywords: ethics, Politics, Liberalism, autonomy, relational autonomy
 • Siamak Bahrami * Pages 63-91
  The inquiry into the theoretical model that shapes the foreign policy of the Islamic Republic of Iran yields diverse explanations. This paper aims to address the main question of identifying the theoretical model shaping Iran's foreign policy, while also exploring its characteristics and the consequences of its application on national interests. It hypothesized that the model shaping Iran's foreign policy can be described as magical neoclassicism, a combination of neoclassical realism and magical realism. Within this framework, Iran's foreign policy is influenced not only by systemic pressures but also by the configuration and foundations of power at the domestic level. As a result, a foreign policy emerges that is rooted in a balanced identity, influenced by the prevailing nostalgia for Shiite and Iranian myths. This influence gives rise to fantastical themes and challenges the conventional understanding of causal and temporal-spatial relationships. Consequently, there is a propensity to seek certain causal relationships and supernatural elements within the context of the real world. While adherence to this model has proven effective in maintaining the political system, safeguarding territorial integrity, and addressing narrow security concerns, its efficacy is limited in the realm of broader security concerns, linear and constructive engagement with the international community, and a comprehensive understanding of the realities of the international system and other crucial factors. Indeed, the recurring foreign policy crises experienced by the Islamic Republic of Iran, spanning across different governments, can be traced back to this magical understanding of systemic pressures.
  Keywords: Foreign Policy, Islamic Republic of Iran, Magical Neoclassicism, Balanced Identity
 • Mehrdad Vatani, Majid Ostovar * Pages 93-124
  After the collapse of the Soviet Union and the Eastern Bloc, the series of actions of the United States in the expansion of NATO in the peripheral regions of Russia caused Russia's political and military provocation and the formation of this country's aggressive policy in the Eurasian region, such as the crisis in Ukraine. many believe that this invasion has also dealt a heavy blow to Russia due to the financial sanctions and logistical support of the European Union and the United States. An event that can lead to a serious conflict between Russia and the United States and the war in Ukraine will be worn out. The current research is trying to answer the question of what effect did Russia's war against Ukraine have on American hegemony? The proposed hypothesis is that the war between Russia and Ukraine in 2022, due to the conflict of interests of Russia with the United States and its allies, especially geopolitical dominance over Ukraine, will become an arena for the decline of the American liberal hegemony. The aim of the upcoming research is to investigate the effect of Russia's war against Ukraine on the American liberal hegemony from the perspective of hegemonic stability theory. The research method is also an explanatory method that focuses on finding cause and effect relationships between the research variables to understand the conflict between Russia and Ukraine and its impact on the hegemony of the United States.
  Keywords: Russia, Ukraine Crisis, NATO, hegemony, United States of America
 • Farhad Daneshnia *, Mahtab Sohrabi Manesh, Masoud Azizi Pages 125-153
  The strategic position of the Middle East and North Africa region in connection with the three Mediterranean seas, the Red Sea and the Persian Gulf, together with the presence of rich hydrocarbon reserves, the consumption market and the capacity to attract profitable investments in its infrastructure, has directed the attention of emerging powers specially China to the mentioned region. China's political economy is encountered with the large capacity of surplus capital and the need to export it, the accumulation of industrial production, the need to access consumption markets and energy sources. On the other hand, following the accumulation of economic power, China seeks to develop political-ideational influence in different regions and in the context of global power competition. The result of this important approach is the development and stabilization of China's power in the structures of the global political economy in general and in the MENA region in particular as the main agenda of the political economy of this country's foreign policy. In the current research, the question is addressed, what is the position of Mena in China's political economy and how is this country's approach to the mentioned region? The research hypothesis is designed based on the political economy approach in such a way that China's orientation towards the MENA region is a manifestation of this country's three lateral economic, political and cultural approach to power in the global political economy. The present research tries to go beyond the existing reductionist analyzes about China's interactions in the MENA region.
  Keywords: China, MENA Region, Political Economy Approach, Foreign Policy
 • Milad Mansoori *, Abbas Fallah Pages 155-178
  The developments of the current decade in the region have prompted China and Saudi Arabia, despite the numerous differences (geographical, historical, cultural, religious, and system of government) between them, to utilize each other's capacities in Asia in order to confront the challenges they face. The main objective of this article is to identify the main components and elements influencing and facilitating the China-Saudi Arabia relations in the framework of the neo-realist theory and understand the threats to the security of the Islamic Republic of Iran that result from these relations. This descriptive analytical research used library and documentary resources for data and information collection, and employed the theoretical approach of the balance of power to scrutinize and systematize the scientific observation and research findings. Waltz believes that the balance of power is the fundamental factor controlling the more powerful actors in international relations and allowing the survival of the weaker states. The main question in this study is this:" Based on which components in the framework of the neo-realist theory can the relations between Saudi Arabia and China be explained and evaluated?" The results suggest that systemic development, changes in the units (states), the approaches used by world powers, the necessity of making rational decisions, common sources of threat, common and cumulative sources of power, and achievement of economic, political, and military benefits are the components influencing and facilitating China-Saudi Arabia relations
  Keywords: Relations, Saudi Arabia, China, Balance of Power, Iran
 • Amirhamed Azad * Pages 179-212

  The formation of auxiliary defense forces in Iraq took the form of a large number of militias affiliated with political parties and movements following the fall of the Baath regime. Because of the Iraqi security forces weakness in the fight against ISIS after 2014, these structures grew in a complex form. Militias affiliated with the Sadr movement have a special place among them in the interim. For reasons such as excessive ethnic-sectarian approaches and participation in political conflicts, these groups have become a threat to citizens' security and a failure of government authority.As a result, the reasons for Sadr's militia formation, the government's approach to them, and the extent and level of the potential threat posed by these militias to the government and citizens of this country are critical issues that must be investigated. Based on the above-mentioned issues, the main research question is "What were the reasons for the formation of Sadr's militias?" and the secondary question is “To what extent do the militias threaten the government and citizens?” This article was based on the hypothesis that the threat to security in Iraq was not the cause of the rise of Sadr's militias, but rather served as a legitimizing factor for their presence and served as a cover for securing the political interests of the Sadr movement, while also widely undermining the authority of official government bodies and endangering Iraq's political stability. The "historical trend analysis Method" was employed in this study.

  Keywords: auxiliary forces, pro-government militias, Sadr paramilitaries
 • Khalil Sardarnia *, Hengameh Alborzi, Mohammad Mahdavi Ara Pages 213-244

  This analytical-descriptive study And with the method of historical sociology, by using the theoretical foundations related to the concept of political stability and instability, it has sought to answer this question why Bahrain and Qatar, despite having similar characteristics in the indicators related to the economic (oil revenues), social indicators (lack of strong civil institutions), cultural indicators (subordinate tribal political culture), and paternalism political structure, have undergone different fates of stability and instability in the region following the Arab Spring. The research hypothesis indicates that Bahrain's political unrest following the Arab Spring was caused by factors including the country's history of Shia political upheaval, the unfair distribution of wealth, positions, and jobs, and Shias' perceived inferiority in society as evidenced by indicators of economic, social, and political governance. On the other hand, Qatar has enjoyed relative political stability since the Arab Spring, owing to factors such as a relatively homogeneous religious distribution (Shia minority), the continuation of relatively good welfare, economic, and social indicators, and gradual top-down political liberalization.

  Keywords: Arab Spring, Political stability, Legitimacy
 • Alireza Shakiba *, Morteza Nourmohammadi Pages 247-268

  The Middle East region has always been the scene of conflict between great powers. This conflict has been considered due to the importance of this region from the point of view of energy supply and geopolitical equations for these powers. With the passing of the Cold War and the arrival of the digital age, the arenas of competition between the great powers also underwent a transformation, however, the competition between the great powers, especially the US and China, in this region has received little attention despite its high importance. In order to determine the status of this competition, we had to survey the development process of the region during the period of 2010 to 2022 to find various aspects of this competition. Here, the main question of our research is, to what extent has the competition between US and China been pursued in the Middle East? The hypothesis is that the competition between these two powers in the Middle East region was not limited to one dimension, and for this reason, in order to achieve a more comprehensive view, in this paper, we discussed the three basic dimensions of this competition such as political/ diplomatic, economic and military/ security competition. Our findings indicated the expansion of the fields of competition in all three sectors. Competition in economic dimensions for China and competition in military and security fields were more important for the United States. In this research, a descriptive-analytical method has been used, relying on documentary-library data.

  Keywords: the US, China, Middle East, competition, Great Powers
 • Hossein Fattahi Ardakani * Pages 269-293

  The recent Turkish elections have concluded with President Erdogan being re-elected on the 100th anniversary of the Turkish Republic's establishment. Given Turkey's strategic and geopolitical importance, there is a question as to what changes will be made in the country's foreign policy strategy. Turkey has always prioritized its national interests in its foreign policy and focused on two dimensions: politics and economics. In the new presidential term, Turkey has moved towards a strategy of "balanced and equitable omnidirectionalism" after implementing a zero-tension policy with its neighbors and intervening in some neighboring countries' internal affairs. Based on past experiences, Turkey aims to systematize its foreign policy strategy by emphasizing realism and avoiding tension. This research utilizes a descriptive-analytical method within the theoretical framework of Neorealism to answer the question: What is Turkey's foreign policy strategy following the 2023 elections? The findings suggest that Erdogan, after regaining power, is adopting a comprehensive approach to balancing foreign policy and executing his long-term goals of securing national interests and improving Turkey's regional and international position. In his new term, Erdogan will pursue populist policies, expand relations with neighboring countries, mend relationships with the European Union, the United States, and Israel, and maintain his neutral gesture in the war between Russia and Ukraine.

  Keywords: Foreign Policy, Turkey, Middle East, Neorealism, National Interests
 • Mostafa Esmaili *, MOSTAFA MONTAZERI Pages 295-323

  The issue of security has always been one of the most essential human needs and the most important concern of rulers and one of the most challenging topics for scientists. The main question of this research is, what security strategies did the Imams of Masoomin (AS) use? In other words, this article has sought to achieve strategies for providing security, based on the perspective of Imams Masoomin, peace be upon them, who are considered the best examples in all aspects of human life. In order to achieve this goal, the books of Arba'ah, which are one of the most important Shia sources in the knowledge of the Imams of the Infallibles (AS), have been used as the text and the content analysis method has been used to analyze the data. The independent variable is mainly their time and place conditions, which is the reason for the difference in the characteristics of Ahl al-Bayt's strategies, and security is also considered as a dependent variable. The results of the research show: "According to their historical conditions, the innocents have used four security strategies of restraining power and exercising legitimate power, the security strategy of expediency, the security strategy of enjoining good and forbidding evil, and the security strategy of taqiyyah."

  Keywords: security, Content Analysis, the life of the Innocents, Strategy