فهرست مطالب

بهبود مدیریت - پیاپی 49 (پاییز 1399)
 • پیاپی 49 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیاوش هژبری حقیقی*، محمدعلی شاه حسینی، طهمورث حسنقلی پور، ابراهیم محمودزاده صفحات 1-22

  کنترل راهبردی درصدد تحقق اهداف سازمان است، اما مبحث کنترل راهبردی از جمله موضوعات مدیریتی است که کمتر از حوزه های دیگر مورد توجه محققین قرار گرفته، خصوصا در حوزه صنعت الکترونیک، با وجود نیاز فراوان این صنعت تااکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و هدف تحقیق جاری ارایه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ های تولیدی صنعت الکترونیک می باشد، با توجه به اینکه زمینه فعالیت هلدینگ های تولیدی صنعت الکترونیک گستردگی فراوانی دارد و بازار، نوع تکنولوژی و شرایط محیطی در آن ها کاملا متفاوت است، این تحقیق، به صورت مطالعه چند موردی و انتخاب چهار مورد مطالعه در حوزه های الکترونیک هوایی، دریایی، راداری و ترکیبی، انجام پذیرفته است. همچنین، با توجه به فعالیت بلند مدت پژوهشگر در این صنعت، ماخذهای چندگانه داده ها شامل مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک به عنوان روش های تکمیلی جمع آوری داده ها، استفاده شده است. مشارکت کنندگان تحقیق با بررسی ساختار سازمانی نمونه های مورد مطالعه انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا اشباع نظری محقق، ادامه پیدا نموده است، تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل مضمون انجام پذیرفته ، جهت اعتبار سنجی مدل نیز از بازآزمون کدگذاری، توافق کدگذاری و اعتبار رویه ای و تایید مشارکت کنندگان استفاده گردیده است و مدل نهایی کنترل راهبردی پژوهش، با درنظر گرفتن کنترل های پیشگیرانه، حین عمل و بازخوردی و عوامل مربوطه به هر یک از آنها ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: کنترل راهبردی، راهبرد، مدل کنترل راهبردی، هلدینگ تولیدی صنعت الکترونیک
 • ثمینه سلطان زاده*، مهران رضوانی، علی مبینی دهکردی، طیبه عبدلی محمدآبادی صفحات 23-47

  توسعه پایدار بین المللی، توانایی جامعه برای هدایت به سمت آینده مطلوب بین المللی می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی بوده و به روش کیفی با استفاده از رویکرد مطالعه موردی چندگانه، 15 کسب و کار تکنولوژی محور دارویی را مورد بررسی قرار داده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها به تایید رسیده است. نتایج تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، 5 مقوله اصلی را در رابطه با فرآیند بین المللی سازی پایدار در کسب وکارهای فناوری محور دارویی شناسایی کرد. یکی از از این مقولات پیشران های بین المللی سازی پایدار می باشند، که شامل عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی است که در تعامل با درجه بین المللی سازی پایدار بر شکل گیری راهبردهای بین المللی سازی پایدار نقش دارند. یک مقوله مدل کسب و کار پایدار می باشد که شامل ارزش پیشنهادی، ارزش دریافتی و ایجاد و تحویل ارزش می باشند. و مقوله دیگر راهبردهای بین المللی سازی پایدار می باشد که شامل راهبرد عمومی، راهبرد وظیفه ای و ورود می باشد. و در نهایت مقوله نهایی پیامد بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی می می باشد که شامل توسعه بازار، پایداری روابط در شبکه و افزایش اعتبار شرکت می باشد. این نتایج بینش های ارزشمندی برای مدیران و محققین در خصوص نحوه بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: بین المللی سازی، بین المللی سازی پایدار، مدل کسب و کار پایدار، درجه بین المللی سازی پایدار، کسب و کارهای حوزه دارو
 • مصطفی صفدری رنجبر*، پریسا علیزاده، مهدی الیاسی صفحات 49-74

  سیاست های حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه با کشورهای پیشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به مقایسه تطبیقی سیاست های موجود در قوانین مذکور و سیاست های موجود در تجارب موفق همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: اول، تنوع سیاست ها در این قوانین تشابه زیادی با سیاست های موثر بر یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب سایر کشورهای در حال توسعه، در قوانین کشور سیاست های غیرمالی با فاصله چشمگیری از سیاست های مالی قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز کفه ترازو به سمت سیاست های طرف عرضه است و به سیاست های طرف تقاضا کمتر توجه شده است. علیرغم وجود قوانین و سیاست های متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران در یادگیری و همپایی فناورانه را می توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش هایی که در مرحله اجرای سیاست ها ظهور پیدا می کنند، نسبت داد.

  کلیدواژگان: همپایی فناورانه، یادگیری فناورانه، ابزارهای سیاستی، پژوهش اسنادی، مجلس شورای اسلامی
 • فرزانه میرشاه ولایتی*، فرهاد نظری زاده صفحات 75-99

  پایش و آگاهی به موقع از تحولات فناورانه، امروزه نه پنجره ی فرصت قابل انتخاب که ضرورتی غیرقابل اجتناب برای سازمان ها است. هرچند مدل های عمومی و گام های کلی برای رصد و دیدبانی فناوری وجود دارد، ولی صنعت اطلاعات و ارتباطات با توجه به سرعت تغییرات و حساسیت آن نسبت به تحولات فناورانه و البته شرایط خاص ایران همچون تحریم، نیازمند ملاحظاتی خاص در تدوین مدل دیدبانی فناوری است. این تحقیق، به روش کیفی تحلیل مضمون به کمک مصاحبه با دست اندکاران و خبرگان این صنعت، با بررسی رویکردهای گذشته و جاری، به بررسی و شناخت دیدگاه حاکم و عوامل تاثیرگذار دیدبانی در صنعت اپراتورهای مخابراتی ایران پرداخته است. براساس ادبیات موجود و الگوهای نظری، سه متغیر «محیط، سازمان و فناوری» مهم‏ترین عوامل تعیین‏کننده مدل عمومی دیدبانی فناوری هستند، در عین حال مصاحبه ها نشان می‏دهد که در کنار سایر متغیرها، عنصر «اطلاعات» به عنوان یک متغیر مهم و تاثیرگذار، مدل واقعی دیدبانی را در این صنعت شکل می‏دهد.

  کلیدواژگان: دیدبانی فناوری، صنعت اپراتور مخابراتی، محیط، سازمان، فناوری
 • حمیدرضا یزدانی*، محمدامین باتمانی، احسان محمدی ترکمانی، نازنین داستانی صفحات 101-122

  تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی باعث افزایش اهمیت موضوع تفویض اختیار شده است. نسل کنونی سازمان ها به دنبال اثربخشی بیشتر از مجرای تفویض اختیار است زیرا این موضوع بر رضایت شغلی، هدایت کارکنان، عملکرد کارکنان، بهره وری منابع انسانی و حوزه های مختلف دیگر سازمان نیز تاثیر می گذارد ولی با این وجود در سازمان ها به نحو احسن اجرا نمی شود و در این خصوص سازمان ها با پدیده ی عدم تفویض اختیار روبرو بوده اند. هدف اصلی این پژوهش واکاوی در الگوهای ذهنی در خصوص عدم تفویض اختیار است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته شده تا بتوان الگوهای ذهنی دلایل عدم تفویض اختیار مدیران را با به کارگیری روش شناسی کیو تعریف کرد. کاربست نوع شناسی عدم تفویض اختیار در خصوص حوزه ی طراحی سازمان می تواند فهم کنونی را از این نوع شناسی ارتقا بخشد. در نهایت براساس یافته های پژوهش در خصوص الگوهای ذهنی پنج گانه (مدیران قدرت طلب، مدیران انحصارگرا یا اختاپوسی، مدیران انفعال گرا، مدیران منفی گرا و مدیران زیرساخت گرا) پیشنهادات کاربردی ارایه می شود.

  کلیدواژگان: عدم تفویض اختیار، گونه شناسی، روش کیو، خودروسازی سایپا
 • حجت شکیبا، سهراب دل انگیزان*، یوسف محمدی فر صفحات 123-137

  یکی از مشکلات عمده شهر کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهای محروم در ایران، فقر است. اکوسیستم کارآفرینی فراگیر متشکل از مجموعه عواملی است که به صورت مجزا یا درهم تنیده به منظور خلق کسب وکار در بین گروه های فقیر ایفای نقش می کنند. مقاله پیش رو به مدل سازی و تحلیل راهبردی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه با رویکرد نظریه بازی ها می پردازد. در این پژوهش با استفاده از یکی از مدل های نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، به عنوان ابزاری مناسب برای مدل سازی و تحلیل مسایل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ذینفعان مختلف اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه مدل سازی و تحلیل خواهد شد. نتایج مدل نشان می دهد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آن ها، محتمل ترین نتیجه ممکن ادامه وضعیت موجود است و بر این اساس احتمال عملیاتی شدن هر نوع اصلاح اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه پایین است. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل بازی معکوس بیانگر آن است که جلوگیری از تداوم وضع موجود مستلزم اتخاذ سیاست هایی با هدف تغییر ترجیحات کنونی کنشگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر این شهر و همراه نمودن آن ها برای انجام اصلاحات است، که دستیابی به چنین هدفی نیازمند دخالت، اهتمام و پیگیری مبتنی بر برنامه تصمیم سازان ارشد شهر و اجرای سیاست های پیشنهادی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر در یک بازه زمانی میان - بلند مدت است.

  کلیدواژگان: اکوسیستم کارآفرینی فراگیر، شهر کرمانشاه، نظریه بازی ها، تحلیل پایداری، بازی معکوس
 • حمیدرضا فرتوک زاده*، سیامک طهماسبی صفحات 139-154

  صنعت خودروسازی ایران همواره دچار مشکلاتی بوده که در زمان های خاصی این مشکلات ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند. هریک از سیاست گذاران و مسیولین در دولت های مختلف، تحلیل های مختلفی در خصوص این صنعت داشته و به تبع راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند ولی علی رغم تمام تلاش ها، امروزه شاهد آن هستیم که نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شدت هم یافته است. در این مقاله تلاش داریم تا از زاویه نگاه ذی نفعان اصلی (مشتری، خودروساز، قطعه سازها، بانک ها، دولت) نگاهی به مشکلات داشته باشیم، همچنین «باورهای رایج سیاستگذاران و تحلیل گران صنعتی» را مرور کرده و تاملی در خصوص باورهای رایج داشته باشیم. در ادامه به واگویی برخی از واقعیت های موجود در صنعت خودروسازی پرداخته و و سعی می کنیم نکات مهمی که در این باورها از آنها غفلت شده را شناسایی کنیم. در ادامه به جستجوی راه حل هایی برای برون رفت از مشکلات خواهیم پرداخت و باتوجه به تحلیلهای موجود سه سیاست بدیل برای صنعت خودروسازی را بررسی نموده و سیاست مناسب با شرایط اقتصادی- سیاسی را برای صنعت خودروسازی با عنوان « صنعتی سازی نوین به واسطه حمایت هوشمندانه از تولید داخل» مطرح می کنیم. پیشنهاد مشخص این مقاله اینست که اتخاذ و اعمال صحیح «سیاست های صنعتی» راه حل اصلی ارتقای صنعت خودروسازی کشور می باشد در این راستا سیاست های مهم عبارتند از: «تجمیع تقاضا» ، «مشترک سازی» ، «اجتناب از تنوع در قطعات اصلی و تلاش برای تمرکز بر پلتفرم های مشترک».

  کلیدواژگان: صنعت خودروسازی، سیاست گذاری صنعتی، پلتفرم، تجمیع تقاضا، مشترک سازی
|
 • Siavash Hozhabri Haghighi *, Mohammadali Shahhoseini, Tahmores Hasangholipor, Ebrahim Mahmodzadeh Pages 1-22

  Strategic control seeks to achieve the goals of the organization, but strategic control is one of the management issues that have received less attention than other areas of research, especially in the field of electronics. The purpose of this study is to present a strategic control model in the electronics manufacturing holdings, since the scope of the electronics manufacturing activities is wide and the market, technology and environmental conditions are quite different, the selection of four case studies has been done in the fields of avionics, marine, radar and combined electronics. Also, given the long-term research activity of the researcher in the industry, multiple data sources including interviewing, viewing and reviewing documents have been used as complementary methods of data collection. The research participants were selected by examining the organizational structure of the study samples and the interviews were continued to the theoretical saturation of the researcher, and the data analysis was performed using the thematic analysis method. Model validation was also performed using inter-rater agreement, procedural validity, and member check.

  Keywords: Strategic Control, strategy, strategic control model, Electronics Industry
 • Samine Soltanzade *, Mehran Rezvani, Ali Mobini Dehkordi, Tayebeh Abdoli Mohammad Abadi Pages 23-47

  Sustainable international development is the ability of society to lead to an internationally desirable future. The present study is applied from the perspective of the purpose and has qualitatively examined 15 pharmaceutical technology-based businesses using a multiple case study approach. The validity and reliability of the data collection tool have been confirmed. The results of data analysis through coding identified five main categories related to the process of sustainable internationalization in pharmaceutical technology-based businesses. One of these categories is the drivers of sustainable internationalization, which includes economic, environmental and social factors that play a role in the formation of sustainable internationalization strategies in interaction with the degree of sustainable internationalization. A category is a sustainable business model that includes value proposition, value received, and value creation and delivery. And another category is sustainable internationalization strategies, which include general strategy, task strategy and entry strategy. Finally, the end result is the consequence of sustainable internationalization in pharmaceutical technology-based businesses, which includes market development, network stability, and increased corporate credibility. These results provide valuable insights for managers and researchers on how to sustainably internationalize technology-driven pharmaceutical businesses.

  Keywords: Internationalization, Sustainable Internationalization, Sustainable Business Model, degree of sustainable Internationalization, pharmaceutical technology businesses
 • Mostafa Safdari Ranjbar *, Parisa Alizadeh, Mehdi Elyasi Pages 49-74

  Government supportive policies play a significant role in technological learning and catching up in developing countries. In the last two decades, a number of laws have been passed in Iran that has targeted technology development and filling of the technological gap with leading countries. The present study employed a qualitative approach and documentary analysis method to compare the existing policies in the above-mentioned laws and policies in the successful experiences of technological catch-up in developing countries. Findings of the research indicate that: Firstly, the diversity of policies in these laws is similar to the policies that affect technological learning and catch-up in developing countries; secondly, as in the experiences of other developing countries, non-financial policies are far apart from financial policies; and thirdly, similar to the experience of developing countries, in Iran, the balance sheet is on the side of the supply side policies, and the demand side policies have been received less attention. Despite the presence of numerous and various laws and policies, Iran's failure in technological learning and catch-up can be attributed to the horizontal and non sector-specific nature of policy tools, as well as the challenges that emerge at the policy implementation stage.

  Keywords: Technological Catch-Up, technological learning, Policy Instruments, Documentary Research, Islamic Consultative Assembly
 • Farzane Mir Shahvelayati *, Farhad Nazarizadeh Pages 75-99

  Nowadays, timely monitoring and awareness of technological developments, rather than an opportunity window, is an inevitable necessity for organizations. Although there are general models and steps for technology scouting, due to the speed of the changes and the sensitivity of the information and communication industry to technological developments and, of course, Iran special conditions, such as heavy sanctions, technology scouting in this industry need special considerations in developing a monitoring model. This paper, has been done though qualitative method and content analysis based on interviews with this industry stakeholders and experts, by examining past and current approaches, and has studied and recognized the prevailing perspective and influential factors of observation in the Iranian telecom operators industry. According to the existing literature and theoretical models, there are three variables; "environment, organization and technology" that have the most important impact in determining the general model of technology scouting. At the same time, interviews show that along with these variables, the element of "information" is an important and influential variable that forms the real model of scouting in this industry.

  Keywords: Technology Scouting, Iranian Telecommunication Operator Industry, Environment, technology, organization
 • Hamidreza Yazdani *, Mohammad Amin Batmani, Ehsan Mohammadi Torkamani, Nazanin Dastani Pages 101-122

  Environmental changes and increasing global competition have increased the importance of the issue of delegation of authority. The current generation of organizations seeks more effectiveness through of delegation of authority because it affects job satisfaction, employee leadership, employee performance, human resource productivity and various other areas of the organization, but still in the organization have not been implemented properly and in this regard organizations have faced the phenomenon of non-delegation. The main purpose of this study is to explore Mental Patterns in light of non-delegation of authority. In this regard, in this study, the research literature has been studied in order to define the mental patterns of the reasons for not delegating authority of managers with the application of Q methodology. Applying the non-delegation typology to the design field of an organization can enhance the current understanding of this typology. Finally, based on the research findings, practical suggestions are provided for five mental patterns (power-seeker managers, monopolistic or octopus managers, passivist managers, negativist managers, and infrastructuralist managers).

  Keywords: Non-delegation of authority, Typology, Q Method, Saipa Automotive
 • Hodjat Shakiba, Sohrab Delangizan *, Yosef Mohamadifar Pages 123-137

  One of the main problems of the Kermanshah City, as one of the deprived one in Iran, is poverty. inclusive entrepreneurial ecosystem is formed of a set of agents that act separately or intertwined to create business among poor groups. The purpose of this paper is to model and analyze inclusive urban entrepreneurial ecosystem (IUEE) of the Kermanshah City using Game Theory Approach. In this study, the game formed between different stakeholders of entrepreneurial ecosystem of the Kermanshah city was modeled and analyzed using a model of the game theory called Graph Model as a tool for modeling and analyzing such complex problems. model results show that with the current actors and their current preferences, the most likely outcome is continuation of the existing situation, and accordingly, the probability of any kind of entrepreneurial ecosystem reform in Kermanshah city is low. The results obtained from the reverse game analysis also indicate that preventing the continuation of the current situation requires adopting policies aimed at changing the current preferences of entrepreneurial ecosystem actors of the Kermanshah City and accompanying them for reform, so that achieving this goal requires the involvement of senior city decision makers and implementation of the suggested inclusive entrepreneurial ecosystem policies in a medium-long term.

  Keywords: Inclusive Entrepreneurial Ecosystem, Kermanshah City, game theory, Sustainability Analysis, Reverse Game
 • Hamidreza Fartoukzadeh *, Siamak Tahmasebi Pages 139-154

  Iran's automotive industry has always had problems that at certain times these problems appear more and more. Every policymaker and official in different governments has had different analyzes about this industry and consequently suggested different solutions, but despite all the efforts, today we see that not only the problems have not been solved but they have intensified. In this article, we try to look at the problems from the perspective of the main stakeholders (customers, automakers, component makers, banks, government), as well as review the "common beliefs of industrial policymakers and analysts" and reflect on common beliefs. In the following, we will discuss some of the realities in the automotive industry and try to identify the important points that have been neglected in these beliefs. We will look for solutions to get out of the problems and according to the existing analysis, we will examine three alternative policies for the automotive industry. Then we suggest the appropriate policy with economic-political conditions for the automotive industry entitled "New industrialization through intelligent support of domestic production". The specific suggestion of this article is that the adoption and correct application of "industrial policies" is the main way to promote the country's automotive industry. In this regard, important policies are: "demands aggregation", "commonality", "avoid diversity in core components and try to focus on shared platforms".

  Keywords: automotive Industry, Industrial policy, platform, Commonality, Demands Aggregation