فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 54، پاییز 1399)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 54، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالرضا کریمی*، زهرا رحیمی رشت آبادی صفحات 1-12

  فاضلاب بیمارستان ها، حاوی آلاینده های متنوع و مقدار زیادی میکروارگانیسم های بیماری زا، ویروس ها، عناصر رادیواکتیو و... می-باشد که در صورت عدم تصفیه و دفع مناسب، می تواند آسیب های جدی برای محیط زیست و انسان ایجاد نماید. هدف از انجام این مطالعه، بررسی وضعیت تصفیه و دفع فاضلاب و کیفیت پساب خروجی بیمارستان های دارای تصفیه خانه فاضلاب استان گیلان می باشد. در این پژوهش، ضمن بررسی وضعیت مدیریت فاضلاب در بیمارستان های دارای تصفیه خانه فاضلاب استان گیلان، ارزیابی عملکرد تصفیه فاضلاب یکی از بیمارستان های استان، مورد توجه قرار گرفت و میزان پارامترهای کلی فرم کل، کلی فرم مدفوعی، pH، DO، BOD5، COD، TSS، فسفات کل، آمونیاک، نیترات و نقره در پساب اندازه گیری شده و نتایج حاصل از آزمایشات با استانداردهای سازمان محیط زیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که از مجموع 34 بیمارستان استان گیلان، 10 بیمارستان دارای سیستم تصفیه فاضلاب فعال می باشند. هم چنین آنالیز کیفی پساب خروجی تصفیه فاضلاب بیمارستان مورد مطالعه، نشان داد که مقادیر pH، COD، BOD5، DO، فسفات، نیترات، نقره، کلی فرم کل و کلی فرم گوارشی مطابق با استاندارد سازمان محیط زیست بوده، اگرچه کاهش مقادیر آمونیاک و TSS باید مورد توجه قرار گیرد. تعدادی از بیمارستان های استان گیلان فاقد تصفیه خانه فاضلاب بوده و فاضلاب آن ها به شبکه فاضلاب شهری یا محیط های پذیرنده تخلیه می شود و تعدادی از بیمارستان های دارای تصفیه خانه نیز از عملکرد مناسبی برخوردار نمی باشند. لذا تصمیم گیری در خصوص اجرای تصفیه خانه با تکنولوژی های جدید و به روزرسانی فرآیند تصفیه خانه های موجود باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فاضلاب بیمارستانی، کیفیت پساب، تصفیه فاضلاب، آمونیاک
 • نبی الله حسینی شه پریان*، محمدعلی فیروزی، سید رضا حسینی کهنوج صفحات 13-24

  گرد و غبار یکی از پدیده های مخرب اقلیمی در استان های غربی است که سالاته خسارت فراوانی را به محیط زیست وارد می نماید که عواملی بسیاری در بوجود آمدن آن نقش دارند. هدف از انجام این پژوهش پیش بینی پدیده گرد و غبار شهر اهواز می باشد. در این پژوهش از داده های سینوپتیکی اهواز طی سال های (2010-2000) استفاده شده است. این داده ها شامل میانگین نقطه دمای شبنم(به سانتیگراد)، میانگین سرعت باد بر حسب نات(knots)، رطوبت نسبی بر حسب درصد میانگین و میانگین بارندگی ماهانه به عنوان ورودی و داده روزهای توام با گرد و غبار به عنوان هدف، به شبکه معرفی شدند. سپس، با استفاده از مدل سازی علی، روابط میان متغیرها استخراج و در نهایت، مدل به وسیله شبکه عصبی و مدل رگرسیون گام به گام، آزمون شده است. نتایج، موید توانایی بیش از 74 درصد مدل بکار رفته، در پیش بینی پدیده گرد و غبار در شهر اهواز است. میزان رگرسیون حاصل از داده های گرد و غبار در یک ترکیب خطی با متغیرهای وارد شده در معادله برابر با 651/0 است. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با 424/0 و ضریب تعیین تعدیل یافته برابر با 410/0 گزارش شده است؛ یعنی در واقع حدود41 درصد از واریانس متغیر انجام گرد و غبار از طریق متغیرهای مستقل تبین و توجیه شده است.

  کلیدواژگان: شبکه عصبی، مدل همبستگی، پیش بینی، گرد و غبار، کلانشهر اهواز
 • غزاله دلیری*، احمد نوحه گر صفحات 25-41

  افزایش تعداد گردشگران به طوری که بیش از حد توان اکولوژیک یک منطقه باشد می تواند اثرات مخرب و بازگشت ناپذیری در جامعه میزبان یا مقصد داشته باشد و یا منجر به کاهش کیفیت تجربه گردشگری شود. همچنین کدهای اخلاقی پیچیدگی های خاص خود را دارند و بایستی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند، در صورت عدم توجه به این امر، مشکلات محیط زیستی و اجتماعی گریبان جامعه را خواهد گرفت و چنانچه محیط زیست تخریب شود؛ بیش ترین زیان آن متوجه خود انسان می شود که این مسئله در واقع با توسعه پایدار در تعارض است. حفاظت یعنی هم مراقبت و هم استفاده منطقی از منابع طبیعی؛ بنابراین اکوتوریسمی پایدار است که ضمن پاسخ به نیازهای نسل امروز نیازهای نسل آتی را نیز مورد توجه قرار دهد. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی است که با در نظر گرفتن مواردی که بیان شد، به بررسی اثرات محیط زیستی اکوتوریسم در استان خراسان جنوبی و جایگاه آموزش محیط زیست در کاهش اثرات مخرب آن پرداخته شده است. به این معنی که تمام نیازهای جامعه میهمان و میزبان را پوشش داده و سبب منفعت طرفین شود. روش بررسی از طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد موجود است که در ابتدا به پتانسیل های گردشگری این استان و همچنین مشکلاتی که به سبب توسعه اکوتوریسم به آن ها وارد شده است اشاره می شود. در نهایت به آموزش محیط زیست به عنوان بهترین و موثرین راه برای آگاه کردن و ایجاد حس مسئولیت در بین اقشار جامعه به خصوص افرادی که با هدف حفاظت از طبیعت وارد آن می شوند، پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: آموزش محیط زیست، اکوتوریسم، توسعه پایدار، خراسان جنوبی، طبیعت
 • رامین سلماسی* صفحات 43-49

  رخداد سیلاب شدید در سال 1384، باعث شد که دشت رسوبی واقع در استان آذربایجان شرقی برای مدت یک ماه زیر آب  برود. هدف این مطالعه ارزیابی اثر سیلاب روی میزان آلودگی خاک ها در این منطقه می باشد. برای این منظور  20 نمونه خاک بلافاصله پس از وقوع سیل  از قسمت های سطحی (30-0) همراه با  4 نمونه از عمق 60-30 سانتی متری خاک گرفته شد. در آزمایشگاه ویژگی های فیزیکی-شیمیایی اساسی خاک و غلظت فلزات سنگین  کادمیوم، نیکل، سرب، مس و روی نمونه های خاک اندازه گیری شد. یافته ها نشان دادند غلظت فلزات در تمام نمونه ها پایین تر از حد مجاز برای کاربرد در کشاورزی  بوده است. در مجموع می توان گفت  سیلاب در زمین های کشاورزی پاک اثر منفی روی ویژگی های اساسی خاک (درصد مواد آلی، واکنش خاک و میزان نیتروژن) ندارد و باعث آلودگی شدید خاک نمی گردد.

  کلیدواژگان: فرسایش، دشت رسوبی، آلاینده ها، ویژگی های خاک
 • زاهده حیدری زادی، حاجی کریمی*، سید عبدالحسین آرامی، فرزاد آزادنیا صفحات 51-63

  بیابان زایی پدیده ای جهانی است که می تواند خسارات زیادی را در هر منطقه به همراه داشته باشد. ارزیابی و تهیه نقشه خطر و خسارت بیابان زایی اساس و زمینه لازم برای برنامه ریزی منطقی بیابان زدایی است. از این رو هدف از این تحقیق ارزیابی خسارت بیابان زایی با استفاده از معادله عمومی ریسک در دشت ابوغویر دهلران استان ایلام می باشد. بدین منظور ابتدا نقشه خطر بیابان زایی با استفاده از مدل 9 معیاری IMDPA تهیه شد. برای تهیه نقشه خطر، نقشه واحدهای کاری (رخساره های ژیومورفولوژی) با استفاد از نقشه های شیب، زمین شناسی و کاربری اراضی تهیه گردید. با استفاده از این روش واحدکاری به عنوان واحد اصلی بیابان ز ایی در نظر گرفته شد و برای هر شاخص با توجه به وزن دهی انجام شده یک نقشه تهیه گردید، به طوری که از میانگین هندسی شاخص های هر معیار نقشه کیفی معیار مورد نظر به دست آمد، سپس با تلفیق  و تعیین میانگین هندسی لایه های حاصل از معیارها و با طبقه بندی نقشه به دست آمده، نقشه خطر بیابان زایی منطقه حاصل گردید. سپس عناصر در معرض خطر در هر واحدکاری شناسایی و نقشه فراوانی عناصر فراهم گردید و با توجه به کلاس خطر عناصر، درجه آسیب پذیری آنها نیز تعیین شد. در نهایت نقشه خسارت با ترکیب نقشه های شدت خطر، فراوانی و درجه آسیب پذیری عناصر بر اساس معادله ریسک و در قالب 4 کلاس آماده شد. نتایج نشان داد که 73/49 درصد از منطقه در کلاس خسارت زیاد و خیلی زیاد قرار دارد.

  کلیدواژگان: خطر بیابان زایی، واحد کاری، معیار، میانگین هندسی، دشت ابوغویر
 • زینب خلیلی*، جعفر اولادی صفحات 65-81

  با توجه به اهمیت پارک جنگلی ارزیابی توان طبیعت گردی و شناسایی محدوده های مستعد طبیعت گردی در آنها ضروری و لازم است. در این تحقیق سامان عرفی قوری قلعه واقع در شمال غربی شهرستان پاوه با مساحت 46/2498 جهت ارزیابی توان طبیعت گردی بر اساس اصول آمایش سرزمین و GIS انتخاب شد. بعد از انجام مطالعات پایه و تهیه نقشه های موضوعی منطقه (شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا، پوشش گیاهی و خاک)، رقومی سازی، تجزیه و تحلیل و جمع بندی و روی هم گذاری لایه ها در محیط GIS انجام شد. در نهایت نقشه زیست محیطی منطقه تولید شد. نتایج نشان داد طبق این مدل تقریبا تمام عرصه توان استفاده طبیعت گردی را دارد. به منظور توسعه طبیعت گردی در منطقه از مدل SWOT استفاده شد. با استفاده از مطالعات میدانی فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای منطقه در چارچوب ابعاد توسعه طبیعت گردی تهیه شد. نتایج نشان داد 27 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت ها و 31 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت ها و تنگناها جهت گسترش طبیعت گردی در منطقه مورد مطالعه قابل شناسایی است. برای اولویت بندی فاکتورها 335 پرسشنامه بین شهروندان شهرستان کرمانشاه، گردشگران و مسیوولان توزیع شد در مرحله بعد با وزن دهی به هر کدام از این فاکتورها و سپس محاسبه و تحلیل آنها اولویت ها مشخص گردید. این نتایج بیانگر این مطلب است که آستانه آسیب پذیری منطقه به لحاظ توسعه طبیعت گردی بسیار بالا است و نیازمند بازنگری و ارایه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی است که به این منظور استراتژی های مناسبی ارایه شد.

  کلیدواژگان: : آمایش، سیستم اطلاعات جغرافیایی، پاوه، طبیعت گردی، SWOT
 • سید محمد حسینی*، علی محمدزاده صفحات 83-90

  با توجه به اهمیت استفاده از مواد گیاهی مانند صمغ درختان در صنایع، کنترل کیفیت این مواد جهت تضمین سلامت زندگی بشر و جلوگیری از آلودگیهای محیطی ضروری است. صمغ ها نقش پایدارکننده، امولسیون کننده و بهبود دهنده بافت در مواد غذایی و دارویی را ایفا می کنند. صمغ خوراکی تراویده از درخت ارژن، حاوی برخی فلزات ضروری (روی، آهن و مس) و سمی (سرب، کادمیوم و نیکل) است. در این تحقیق، غلظت فلزات ضروی نظیر روی، آهن و مس و فلزات سمی نظیر سرب، کادمیوم و نیکل در صمغ تراوش شده از درخت ارژن که در سه منطقه (منطقه های ایلام، لرستان و فارس) رویش دارد، اندازه گیری شد. در این پژوهش، غلظت فلزات ضروری و سمی در صمغ درخت ارژن، برمبنای روش هضم تر(هضم در اسید)به کمک امواج فراصوت و دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نمونه های صمغ، پس از خاکستر شدن و هضم در هیدروکلریک اسید، بمدت ده دقیقه در حمام اولتراسونیک (امواج فراصوت) در دمای °C 40 قرار گرفتند. بر اساس اندازه گیریهای مربوط به نمونه های سه منطقه، بیشترین غلظت به فلز آهن تعلق دارد. بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و بدنبال آن، تست t، بین غلظت فلزات سمی و ضروری در سه منطقه تفاوت معنی داری وجود دارد(P<05/0). غلظت بالای فلز سرب و برخی فلزات ضروری در نمونه های صمغ می تواند به دلیل تجمع بالای این فلزات در خاک باشد. بنابراین پایش مستمر مقدار فلزات سمی و ضروری در مواد خوراکی، در کاهش خطرات محیطی تهدید کننده سلامت انسان  نقش مهمی دارد.

  کلیدواژگان: صمغ، درخت ارژن، فلزات کمیاب و سمی
 • بابک پورقهرمانی*، احمد خانی صفحات 91-103

  حمایت از منابع آبزیان، به عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظام های حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهم ترین منابع غذایی بشر را تشکیل می دهند، لذا از جنبه های مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال و سلامت جامعه حایز اهمیت می باشند. ولی به علت فعالیت های غیراصولی انسان ها، این ذخایر عظیم الهی در در  حال تخریب و نابودی است. لذا حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و پیشگیری از خطرات احتمالی امری ضروری به نظر می رسد. این نوشتار باهدف بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران به نگارش درآمده است.شیوه تحقیق کتابخانه ای و به صورت تحلیلی توصیفی است. یافته های تحقیق آن است که صرف مداخله کیفری برای حمایت و حفاظت از منابع آبزیان کافی و موثر نبوده، بلکه نیازمند پیشگیری اجتماعی از قبیل آموزش و آگاهی، فرهنگ سازی، مشارکت مردم و راهبردهای پیشگیرانه وضعی مثل نظارت و بازرسی و افزایش خطرات ارتکاب جرم می باشد. البته در این راه متولیان امر ضمن اعتقاد بر تدابیر پیشگیری غیر کیفری، به طور مستمر در این راه تلاش مضاعف کنند. و از این طریق به پایداری محیط زیست جانوری بدون توسل به طرق کیفری کمک شایانی داشته باشند.

  کلیدواژگان: آبزیان، پیشگیری، محیط زیست، سیاست جنایی
|
 • Abdolreza Karimi *, Zahra Rahimi Rashtabadi Pages 1-12

  Hospital wastewater contains a variety of pollutants, a large amount of pathogenic microorganisms, viruses, radioactive materials, etc., which unless treated and disposed properly, can cause serious damage to human beings and the environment. The purposes of this study are to investigate the wastewater treatment and disposal conditions and the effluent quality in Guilan hospitals.In this study, besides the investigation of wastewater management conditions in Guilan hospitals with wastewater treatment plants, the sewage treatment performance was assessed in one of the hospitals. Qualitative indicators including total coliform, fecal coliform, pH, DO, BOD5, COD, TSS, total phosphate, ammonia, nitrate and silver in the effluent were assessed and the lab results were compared to the standards of Iran Department of Environment.According to statistical results, 10 out of the 34 studied Guilan hospitals have active wastewater treatment systems. Furthermore, the qualitative assessment showed that pH, COD, BOD5, DO, phosphate, nitrate, silver, total coliform and fecal coliform levels in the hospital conform to the standards of Iran Department of Environment. However, reduction of ammonia and TSS levels should be considered. A number of hospitals in Guilan do not have wastewater treatment plant and their wastewater is discharged into municipal wastewater collection systems or drains. On the other hand, a number of hospitals with wastewater treatment plants do not work properly. Therefore, it is important to consider executive decisions regarding new wastewater treatment technologies and upgrading treatment process in existing wastewater treatment plants. 

  Keywords: Hospital Wastewater, Effluent quality, Wastewater treatment, Ammonia
 • Nabiollah Hosseini Shahpariyan *, Mohammad Ali Firozi, Seyyed Reza Hosseini Kahnoj Pages 13-24

  Dust is one of the phenomena of destructive climate in the western provinces that causes great damage to the environment and many factors are involved in creating this problem. The aim of this study is to predict the phenomenon of dust in Ahvaz city. In this study, Ahvaz synoptic data during the years (2000-2010) have been used. These data include mean dew point (in degrees Celsius), mean wind speed in knots, relative humidity in terms of average percentage and average monthly rainfall as input, and data on dusty days as target. Networks were introduced. Then, using causal modeling, the relationships between the variables are extracted and finally, the model is tested by neural network and stepwise regression model. The results confirm the ability of more than 74% of the model used to predict the dust phenomenon in Ahvaz. The regression rate of dust data in a linear combination with the variables entered in the equation is equal to 0.651. Also, the resulting coefficient of determination is equal to 0.424 and the modified coefficient of determination is equal to 0.410; That is, in fact, about 41% of the variance of the dust variable is explained and justified through independent variables.

  Keywords: Neural Network Regression Model, Prediction, dust, metropolitan Ahvaz
 • Qazaleh Daliri *, Ahmad Nohegar Pages 25-41

  Increasing the number of tourists with the high ecological potential of a region can have devastating and irreversible effects on the host or destination community or lead to a decrease in the quality of the tourism experience. Ethical codes also have their own complexities and must be carefully considered. If this is not taken into the account, environmental and social problems will plague society and if the environment is destroyed, the greatest harm is to man himself, who is in fact in conflict with sustainable development. Conservation means both the care and rational use of natural resources; therefore, ecotourism is sustainable that responds to the needs of today's generation and also considers the needs of future generations. The present study is an applied research that, considering the cases mentioned, has investigated the environmental effects of ecotourism in South Khorasan province and the position of environmental education in reducing its destructive effects. This means that it covers all the needs of the host and host community and benefits both parties. The method of review is through observation, interview and review of available documents, which first refers to the tourism potentials of this province as well as the problems that have been encountered due to the development of ecotourism. Finally, environmental education has been discussed as the best and most effective way to inform and create a sense of responsibility among the community, especially those who enter it with the aim of protecting nature.

  Keywords: Environmental Education, Ecotourism, Sustainable development, Southern Khorasan, Nature
 • Ramin Salmasi * Pages 43-49

  During the intensive flood in 1384, the floodplains in east Azerbayjan were waterlogged for a period of 1 month. The aim of the study was to assess the effect of the flood on the level of contamination of the soils in this region. For this purpose, 20 soil samples were collected from the area immediately after the flood event from the upper (0–30 cm) soil layer together with four samples from the 30–60 cm depth layer.  The analysis included basic physico-chemical soil properties, contents of Cd, Ni, Pb, Cu, and Zn metals. The concentrations of identified metals at all the samples were below the acceptable limits for agriculture use. The results show that this flooding episode in “clean” agricultural area had no immediate negative impact on the soils properties (organic matter percent, acidity, and nitrogen content) and did not result in excessive soil contamination.

  Keywords: Erosion, Flood plain, pollutants, Soil Properties
 • Zahedeh Heidarizadi, Haji Karimi *, Seyedabdolhossein Arami, Farzad Azadnia Pages 51-63

  Desertification is a global phenomenon which can occur in any place and cause significant damages. Therefore, classification and generation of desertification intensity and risk map is a reasonable basis for planning.  The present study aims to evaluate desertification risk in the Abu Ghoveyr Plain in Ilam province, using general risk equation. To this end, first, desertification hazard map was prepared using the Iranian 9-criteria model of IMDPA. For preparing this map, working units map (geomorphologic facies) was created using slope, geology, and land use maps. Using this method, working units were considered as the main unit of desertification then a map was generated for each index according to assigned weights, such that the qualitative map of the desired factors were obtained using the geometric mean of indicators. Then, through integration and determining the geometric mean of layers obtained from indices and finally classification of the obtained maps, map of the current status of desertification in the studied area was generated. Then, elements at hazard in each working units were identified and were transformed to a map. Considering the hazard class of elements, degree of vulnerability of elements was determined. Finally, desertification risk was prepared in 4 classes by combining the risk intensity map, frequency, and the degree of vulnerability of elements. The results suggested that 49.73% of the area was in the high and very high damage classes.

  Keywords: Desertification Hazard, Working Unit, criteria, Geometric Mean, Abu Ghoveyr Plain
 • Zeinab Khalili *, Jafar Oladi Pages 65-81

  Due to the importance of the forest park, it is necessary to evaluate the nature of tourism and identify potential areas for nature tourism in them. In this research, Saman Ghoori Ghale basin, located in the northwest of Paveh city with an area of ​​2498/46 was selected to evaluate the potential of nature tourism based on the principles of land management and GIS. After conducting basic studies and preparing thematic maps of the area (slope, direction, altitude, vegetation and soil), digitization, analysis and summarizing and superimposing the layers in GIS environment, finally an environmental map of the area was produced. The results showed that according to this model, almost all areas can be used for nature tourism. SWOT model was used to develop nature tourism in the region. Using field studies, a list of strengths, weaknesses, opportunities and threats of the region was prepared within the dimensions of nature tourism development. The results showed that 27 strengths and opportunities can be identified as advantages and 31 weaknesses and threats as limitations and bottlenecks for the development of nature tourism in the study area. In order to determine the priorities of these factors, 335 questionnaire were distributed among tourists and officers. These results indicate that the threshold of vulnerability in the region in terms of nature development is very high and needs to be reviewed and appropriate policies to address the limitations and use of comparative advantages. Appropriate features were provided.

  Keywords: Land Use Planning, GIS, Paveh, Ecotourism, SWOT
 • Mohammad Hosseini *, Ali Mohammadzadeh Pages 83-90

  Due to the importance of using plant materials such as tree gum in industry, quality control of these materials is necessary to ensure human health and prevent environmental pollution. Gums play a stabilizing, emulsifying and tissue-improving role in food and medicine. Edible gum extracted from Amygdalus Haussknechtii (Arjan) tree contains some essential metals (zinc, iron and copper) and toxic (lead, cadmium and nickel). In this study, the concentrations of essential metals such as zinc, iron and copper and toxic metals such as lead, cadmium and nickel in the gum exuded from the Arjan tree that grows in three regions (Ilam, Lorestan and Fars) were measured. In this study, the concentration of essential and toxic metals in Arjan tree gum was measured based on wet digestion method (acid digestion) using ultrasound and atomic absorption spectrometer. The gums samples, after being ashed and digested in hydrochloric acid, were placed in an ultrasonic bath (ultrasound) at 40 ° C for ten minutes. According to the measurements of the samples from the three regions, the highest concentration belongs to iron metal. Based on one-way analysis of variance and subsequent t-test, there is a significant difference between the concentrations of toxic and essential metals in the three regions (P <0.05). High concentration of lead and some essential metals in gum samples could exist due to high accumulation of this metal in soil. Therefore, continues monitoring of toxic and essential metals in edible materials of farmlands plays an important role in reducing the environmental risks threating human health.

  Keywords: Gum, Amygdalus Haussknechtii, Rare, Toxic Metals
 • Babak Pourghahramani *, Ahmad Khani Pages 91-103

  The protection of aquatic resources, as a national capital and a platform in which today's generation and future generations should have a growing social life, has been considered in all systems of government. Aquatic animals are one of the most important human food resources. Various economic, commercial, employment and community health aspects are important. But due to the unprincipled activities of human beings, these great divine resources are being destroyed. Therefore, protection of aquatic resources and prevention of potential hazards seems necessary. This article has been written with the aim of investigating the preventive criminal policy regarding the threat and destruction of aquatic animals in Iran. The research method is library and descriptive-analytical. The findings of the study indicate that criminal intervention alone is not sufficient and effective to protect and conserve aquatic resources, but requires social prevention such as education and awareness, culture, public participation and preventive strategies such as monitoring and inspection and increase the risk of crime. . Of course, in this way, the authorities, while believing in non-criminal prevention measures, should continuously redouble their efforts in this way. So they can contribute to the sustainability of the animal environment without resorting to criminal means.

  Keywords: Aquatics, prevention, Environment, criminal policy