فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
پیاپی 95 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسین توکلیان، تیمور محمدی، ابراهیم صیامی عراقی* صفحات 7-53

  در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه‏ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به‏طوری‏که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه‏ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی(DSGE)  با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه‏ای و قاعده ضد چرخه‏ای استفاده شده‏است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می‏رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه‏ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه‏ریزی در کشور است.

  کلیدواژگان: قواعدمالی، سیاست مالی، الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی (DSGE)
 • رضا کیان، کوثر یوسفی*، محمد حسینی صفحات 55-108

  در این پژوهش اثر از بین رفتن تعاونی های زراعی کهن تولید کشاورزی (بنه) که در مناطق کم آب ایران و در سیستم مالکیت بزرگ مالکی و اربابی رواج داشت، در نتیجه انجام انقلاب سفید و اصلاحات ارضی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های میزان تولید و سطح کشت محصولات کشاورزی سال های 1339 و 1350 تا 1353  به صورت داده ی تابلویی استفاده شده است و با به کارگیری مدل «تفاضل در تفاضل» اثر اجرای این سیاست سنجیده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مناطقی که دارای بنه بوده اند در اثر اصلاحات ارضی از میزان تولید محصولات کشاورزی کاسته شده است.  افزون بر دستاورد آماری مطالعه ی حاضر، از آنجا که قسمت عمده ای از داده های این تحقیق از نسخ تاریخی سالنامه ها استخراج شده و شاید برای نخستین بار در مطالعات اقتصادی بکار برده شده، می توان آن را آغازگر رشته ای از تحقیقات دقیق علمی در خصوص تاریخ اقتصادی کشور دانست. افزون بر آن، اثرات اصلاحات ارضی در سطح کلان و نه صرفا بخش اقتصادی می تواند موضوع مطالعات آتی باشد.

  کلیدواژگان: بنه، مالکیت، اصلاحات ارضی، انقلاب سفید، کشاورزی، مدل تفاضل در تفاضل، داده های تابلویی
 • علی طیب نیا، سعید تقی ملایی* صفحات 109-136

  در این مقاله با استفاده از یک الگوی مولفه های مشاهده نشده غیر خطی، عدم تقارن در ادوار تجاری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا بر اساس تبیین کیم و و نلسون (1999) از الگوی تکانه های انقباضی فریدمن (1993)،  الگوسازی عدم تقارن با استفاده از یک فرایند تغییر رژیم مارکوف در جزء موقتی تولید، صورت گرفته است و به طور همزمان امکان وجود همبستگی بین تکانه های موقت و دایم تولید نیز در الگو در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از شواهد ضعیفی از الگوی فریدمن مبنی بر اهمیت تکانه های نامتقارن موقتی و وجود سقف قابل دستیابی برای تولید است. همچنین نتایج نشان می دهد در نظر نگرفتن همبستگی بین تکانه ها، اهمیت تکانه های دایمی در نوسانات تولید را کمتر از حد برآورد می کند.

  کلیدواژگان: عدم تقارن، ادوار تجاری، مارکوف سوییچینگ، الگوی مولفه های مشاهده نشده
 • شهرزاد احمدی*، علیرضا معطوفی صفحات 137-180

  هدف از این پژوهش بررسی عقلانیت اقتصاد رفتاری در حسابداری ذهنی با مطالعه اقتصاد آزمایشگاهی می باشد. بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. در اقتصاد متعارف فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. اما، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که عاملان اقتصادی گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند که می تواند به دلیل قابلیت های ذهنی محدود باشد. اقتصاد رفتاری که عموما برپایه طیقه بندی های انتزاعی شکل گرفته است به چارچوب های کلی حسابداری ذهنی پرداخته است. در این پژوهش با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از سی بازیگر، یک آزمایش اقتصادی طراحی شد. اقتصاد آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات کنترل شده به ارزیابی فرضیات و نظریات رفتاری می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بین عقلانیت رفتار اقتصادی و حسابداری ذهنی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش بیان می کند که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری تصمیم گیرندگان نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتارهای مالی افراد ارایه نمود. با توجه به تعداد معدود پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد رفتاری صورت گرفته است، پژوهش حاضر می تواند باعث شناخت بهتر رفتارهای مالی با منشا حسابداری ذهنی شود.

  کلیدواژگان: عقلانیت اقتصادی، اقتصاد رفتاری، حسابداری ذهنی، انتخاب عقلانی، اقتصاد آزمایشگاهی
 • علیرضا پورمحمد، مجید مداح*، امیرمنصور طهرانچیان صفحات 181-210

  هدف مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بدهی دولت برای دوره برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1400-1396) می باشد. بدین منظور  ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای، برای سیاستگذار طراحی شده که درآن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تولیدناخالص داخلی واقعی و شاخص بهای مصرف کننده از مقادیر هدف گذاری شده آن ها در برنامه ششم جریمه بسته می شود. برای این کار از روش بهینه سازی پویا استفاده شد که درآن مقادیر کنترل شامل درآمدمالیاتی، پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت و نقدینگی بود. نتایج این تحقیق علاوه بر تعیین مقدار سطح بهینه بدهی دولتی برای سال های برنامه ششم اقتصادی نشان می دهد که درآمد مالیاتی و نقدینگی بهینه کمتر از مقدار مصوب برنامه ششم و پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت بهینه بیشتر از مقدار مصوب برنامه ششم اقتصادی می باشد. همچنین نرخ رشد بهینه اقتصادی کمتر از مقدار 8 درصدی است که در برنامه ششم توسعه اقتصادی آمده است. نرخ تورم بهینه برای طول دوره برنامه ششم اقتصادی در حدود 13 درصد می باشد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم را در برنامه ریزی های خود تعدیل کنند.

  کلیدواژگان: بدهی دولت، بودجه دولت، بهینه سازی پویا و برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
 • سید محمدکاظم اعتماد، خسرو پیرایی*، هاشم زارع، مهرزاد ابراهیمی صفحات 211-241

  موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنانچه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. هدف این مقاله نشان دادن وضعیت فقر و سهم سه بعد آن در فقر مزمن و فقر گذرا در ایران است که با استفاده از داده های خام مرکز آمار ایران و رسم منحنی سه بعد فقر (TIP) و با استفاده از روش جنکینز و لمبرت (1997) ، وضعیت فقر و ابعاد آن در ایران مورد بررسی قرار گرفت و سپس به دنبال روش چاکراواتی و دیگران (2008) تجزیه جدیدی از دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و استخراج آنها از فقر کل طی دوره زمانی 11 ساله در اقتصاد ایران از سال 1386 تا 1396 انجام گردید . در نهایت بر اساس روش تجزیه شاپلی تاثیر سه بعد فقر بر فقر مزمن و فقر گذرا محاسبه شد.نتایج حاصل از بررسی فقر درآمدی، حاکی از آن است که در هر دوره تقریبا 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته اند . شدت فقر 0.54 و نابرابری درآمد میان افراد فقیر 0.34 می باشد. همچنین فقر مزمن 84 درصد از فقر کل در ایران را شامل می شود. سهم اصابت فقر و شدت فقر و نابرابری میان فقرا بر فقر مزمن به ترتیب 47درصد و 35درصد و 18درصد می باشد و سهم سه بعد فقر مذکور بر فقر گذرا به ترتیب 65 درصد و7درصد و 28درصد است. فقر مزمن بشدت تحت تاثیر اصابت فقر و شدت فقر می باشد و فقر گذرا بیشتر از بقیه ابعاد فقر تحت تاثیر اصابت فقر قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ابعاد فقر، پویایی فقر، فقر مزمن، فقر گذرا، منحنی TIP
 • عزت الله عباسیان*، کلثوم روشنی صفحات 243-270

  بازار مالی در هر نظام اقتصادی نقش موتور محرک اقتصاد را از طریق تامین مالی بخش واقعی ایفا می نماید. نظر به سهم عمده بازار اعتبارات از کل تامین مالی کشور بدیهی است ناکارآمدی و مخاطرات بازار پول می تواند به طرز محسوسی بخش واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر به دلایل عدیده ای تنگنای اعتباری رخ داده است. هدف کلی این مقاله بررسی مهمترین دلایل تنگنای اعتباری در شبکه بانکی ایران و اثرات آنها بر تسهیلات دهی بانکها و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، بنابراین سعی شده سیستم بانکی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید، سازماندهی شود تا بتواند افق جدیدی برای بررسی اثر سیاستگذاری ها ایجاد نماید. نتایج نشان می دهد که شوک تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی در مقایسه با سایر شوکها اثر بیشتری در تنگنای اعتباری دارد و مدت زمانی که این اثر از بین رود طولانی تر است.

  کلیدواژگان: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تنگنای اعتباری، بخش حقیقی اقتصاد
 • سید وحید احمدی، ابراهیم عباسی*، رضا محسنی صفحات 271-305

  هدف این مقاله، بررسی رفتار شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری در کشور طی سال های96-1371 و تبیین اثر شوک سیاست پولی و عملکرد بازار دارایی ها بر این شاخص طی دوره مورد نظر است. به منظور بررسی رفتار شاخص مذکور، از «آزمون همگرایی گرنجر« و برای تبیین اثر شوک های مورد بحث بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از «الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری» استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش، نوسانات شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری از یک عدم تعادل کوتاه مدت فراتر رفته است، به طوری که به واسطه فاصله گرفتن بیش از پیش درآمد خانوار و قیمت مسکن شهری از یکدیگر، همگرایی این دو متغیر تایید نشد. مطابق نتایج مدل SVAR، بیشترین تاثیر پذیری شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از شوک وارد شده به خود شاخص است. به علاوه، اثر شوک‎های نقدینگی واقعی و نرخ بهره واقعی بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، بیش از اثر شوک رفتار بازار دارایی های رقیب مسکن بر شاخص مذکور است.

  کلیدواژگان: ایران، توان پذیری قیمت مسکن، سیاست پولی، بازار دارایی ها، روش خود رگرسیون برداری ساختاری
 • صالح طاهری بازخانه*، محمدعلی احسانی، محمدتقی گیلک حکیم آبادی، اسدالله فرزین وش صفحات 307-341

  بحران مالی جهانی 2007 نشان داد متغیرهای مالی از کانال های مختلفی می توانند نوسانات ادوار تجاری را تشدید کنند. از منظر الگوسازی در اقتصادکلان، الگوی هایی که بازارهای مالی را بدون اصطکاک فرض می کردند اعتبار خود را از دست دادند. بر این اساس، واکنش صحیح مقامات پولی نسبت به ادوار مالی به یکی از دغدغه های نظری و سیاستی شده است. از این رو، پژوهش حاضر در چارچوب الگوی کینزی جدید با پیاده سازی چند مرتبه شبیه سازی واقعیت محقق نشده اثرات واکنش بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی را طی سال های 1395:4 - 1369:1 بررسی می کند. نتایج در سناریوهای مختلف نشان داد هرچه حساسیت بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی بیش تر باشد، تولید تاثیرپذیری کم تری از تکانه ی بخش مالی خواهد داشت. با وجود این، تورم با نوسان بیش تری به تکانه ی بخش مالی پاسخ خواهد داد. بنابراین، به نظر می رسد سیاست پولی در ایران از طریق تغییر در پایه ی پولی به تنهایی نمی تواند اثرات تکانه ی مالی بر اقتصاد کلان را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: ادوار مالی، سیاست پولی، الگوی کینزی جدید
 • امیر میرشفیعی، حمید شهرستانی*، فرهاد غفاری، عباس معمارنژاد صفحات 343-380

  وجود نااطمینانی و ریسک دراقتصاد موجب تغییر در اثرات مورد انتظار سیاست ها، عدم امکان برنامه ریزی، تغییر در سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. لذا هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی بازار سهام و بررسی اثر شوک سیاست پولی بر آن می باشد. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است. دوره مورد نظر داده های فصلی سال های 1380 تا 1395 می باشد. پس از برآورد شاخص نااطمینانی، حجم پول و تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد. در نهایت جلوگیری از ورود شوک های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی، حمایتی و ارایه ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی، پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: سیاست پولی، نااطمینانی، نااطمینانی بازار سهام، معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، مدل خودرگرسیو برداری ساختاری(SVAR)
 • فرهاد خداداد کاشی، مریم خلیلی اصل*، سمیه شاه حسینی، سعید راسخی صفحات 381-411

  در این پژوهش تاثیر صرفه های مقیاس و تنوع محصول بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران با شرکای عمده تجاری بررسی می شود. برای برآورد صرفه های مقیاس از تابع تولید ترانسلوگ برای 21 صنعت کد دورقمی آیسیک و در بازه زمانی 1380 تا 1394 و برای اندازه گیری میزان تنوع محصول در محصولات صادراتی بخش صنعت ایران از شاخص تنوع فینسترا استفاده می شود. تابع تولید ترانسلوگ از طریق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد و مدل استاندارد تجارت با استفاده از تکنیک پانل دیتای پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته با داده های تلفیقی برآورد شده اند. نتایج بررسی گویای این است که صرفه های مقیاس و تنوع محصول تاثیر مثبت بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران دارند. برای مطالعه رابطه علیت بین متغیرهای صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی از آزمون علیت گرنجری هشیایو استفاده شده است. یافته های پژوهش وجود رابطه علیت دوطرفه بین صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران را تایید می کند.

  کلیدواژگان: تجارت خارجی، صرفه های مقیاس، تنوع محصول، روش گشتاورهای تعمیم یافته با داده های تلفیقی
 • زهرا نجفی*، کریم آذربایجانی صفحات 413-451

  با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت و پایان پذیر بودن این منبع زیرزمینی، صنعت دارو یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری در حوزه تجارت درون صنعت محسوب می شود. تجارت درون صنعت به صادرات و واردات هم زمان گروه کالاهای مشابه اطلاق می شود و در نتیجه تمایز محصول در بازارهای رقابت ناقص و وجود صرفه های ناشی از مقیاس بروز می کند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه دارو برای سال های  2018-2000 با استفاده از روش داده های ترکیبی می باشد.
  برطبق برآوردهای صورت گرفته، مخارج تحقیق و توسعه به عنوان شاخصی از نوآوری، دارای بیشترین اثرگذاری است و تاثیر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت داروی ایران و شرکای تجاری منتخب دارد و همچنین متغیرهای عدم توازن تجاری و تفاوت در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد نظر با شاخص لیندر، نیز دارای اثر منفی و معناداری هستند  و با کاهش این متغیرها، تجارت درون صنعت در حوزه دارو افزایش می یابد. از طرفی تاثیر متغیر مسافت جغرافیایی و FDI براساس اثر جایگزینی، بر شاخص تجارت درون صنعت منفی و غیرمعنادار شده است. تاثیرگذاری عضویت در موافقت نامه ی منع تجارت متقلبانه، به عنوان متغیرکنترل، باعث کاهش سطح تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه صنعت دارو شده است.

  کلیدواژگان: تجارت درون صنعت، صنعت دارو، نوآوری، پنل یک طرفه، موافقت نامه-ی منع تجارت متقلبانه
|
 • Hossien Tavakolian * Pages 7-53

  Over the past three decades, the use of fiscal rules in the budgeting of countries has become increasingly widespread, with only five countries using central government fiscal rules in the 1990s, but today the number of countries with national rules and It has reached more than ninety countries. The purpose of this paper is to introduce and select the appropriate budget balance rule for the Iran economy and based on DSGE modeling approach considering the three structural budget balance, budget surplus and countercyclical rules. Has been used. The results show that due to a productivity shock, the policy loss function is minimized using the budget balance rule and in the case of an oil shock (price and technology) the countercyclical rule, taking into account the tax revenue gap. One of the most important suggestions of this paper is to consider the issue of rules within the framework of reforming the budgeting system in the country.

  Keywords: fiscal policy, fiscal rules, DSGE
 • Reza Kian, Kowsar Yousefi*, Mohammad Hosseini Pages 55-108

  We investigate the impact of land reform on the destruction of "Bone" and agricultural production in the arid regions in Iran. We employ the agricultural census collected in 1960 (1339) and 1971 (1350)-1974 (1353). Our empirical methodology is difference-in-difference. Results indicate that in regions with bone, the agricultural production has dropped due to the land reform of 1962 (1341)-1966 (1345). We interpret this finding due to destruction of the lord-peasant relationship which has had guaranteed investment in common sources like water provision system.  Besides the statistical contribution of this research, it lights on future research by firstly employing historical datasets in Iran. Moreover, future researches may study the general equilibrium effect of the land reform on the whole economy, and not just the agricultural sector.

  Keywords: Bone, Lord-peasant, land reform, agricultural production, difference in difference, panel data
 • Ali Taiebnia, Saeed Taghimollaee* Pages 109-136

  In this Paper, business cycle asymmetry in Iran has been investigated using a nonlinear unobserved component model. In this regard, according to Kim and Nelsonchr('39')s (1999) interpretation of Friedman plucking model (1993), asymmetric transitory component has been modeled and simultaneously the possibility of a correlation between transitory and permanent shocks has also been considered. The results confirm weakly the asymmetric transitory shocks and the ceiling level for output according to Friedman’s model. In addition, it is also suggested by the results that ignoring the correlation between shocks underestimates the importance of permanent shocks to GDP.

  Keywords: Business cycles, Permanent shocks, transitory Shocks, Unobserved component, Markov Swiching
 • Shahrzad Ahmadi*, Alireza Matoufi Pages 137-180

  The purpose of this study is to investigate the rationality of behavioral economics in mental accounting by studying laboratory economics. Undoubtedly, economic man, whose fundamental characteristic is rationality, is the starting point for economic analysis. In conventional economics, the premise of rationality is the cornerstone and the premise of all economic theories. However, critics of economic rationality argue that economic agents sometimes exhibit irrational behaviors that may be limited by mental capabilities. Behavioral economics, which is generally based on abstract preferences, addresses the general frameworks of subjective accounting. In this study, an economic experiment was designed by providing a laboratory environment and using thirty actors. Laboratory economics assesses behavioral assumptions and theories by means of controlled experiments. The results indicate that there is a significant relationship between the rationality of economic behavior and mental accounting. This study argues that it is not possible to provide a realistic analysis of individualschr('39') financial behaviors only on the assumption of rationality and without considering other factors, particularly the behavioral constraints of decision makers. Given the limited number of studies of behavioral economics, the present study can help us to better understand financial behaviors of mental accounting origin.

  Keywords: Economic rationality, Behavioral economics, Mental accounting, Rational choice, ‎Laboratory economics
 • Alireza Pourmohammad, Majid Maddah*, Amir Mansur Tehranchian Pages 181-210

  The purpose of the current study is to determine the optimum level of the governmentchr('39')s debt for the period of the sixth plan period of the economic, social a eviation of the target variables economic growth rate, inflation rate, real GDP and nd cultural development of the government. Therefore, a function of inter periodic loss welfare has been devised for the policy maker in which the squared d consumer price index from the targeted amount in the sixth plan.
  To do so, the dynamic optimization was used in which the control amounts including tax revenues, governmentchr('39')s current payments, governmentchr('39')s acquisition of non-financial assets and liquidity. The result of this study not only determines the optimal level of the public debt, but it also shows tax revenues and optimal liquidity is less than the sixth plan amount and the current payments as well as the optimal acquisition of non-financial assets is more than the approved amount of the economic sixth plan. Also, the optimal economic growth rate is less than 8% in compare with the rate of the Sixth Economic Development Plan that shows the optimal inflation rate for this duration about 13%. Based on the results, it is suggested that policymakers adjust the economic growth rate and inflation rate in their planning

  Keywords: government's debt, government budget, dynamic optimization, sixth plan of the economic
 • Kazem Etemad, Khosrow Piraee*, Hashem Zare, Mehrzad Ebrahimi Pages 211-241

  The topic of poverty has always been studied in the world. If we can break down poverty, we will have a better understanding of the changes in poverty .The purpose of this article is to show the status of poverty and its three dimensions in chronic and transient poverty in Iran using the raw data of the Iranian Statistical Center and drawing the three dimensional curve of poverty (TIP) using the Jenkins and Lambert (1997) method, the poverty status and its dimensions in Iran were studied and then followed by Chakravati et al .chr('39')s (2008) new analysis of the two components of chronic poverty and transient poverty and their extraction from total poverty over an 11-year period in the Iranian economy since. It was done from 2007 to 2017. Finally, the effect of three dimensions of poverty on chronic poverty and transient poverty was calculated based on Shapleychr('39')s method The results obtained from Income Poverty show that at any given time, nearly 60 percent of Iranchr('39')s population is below the poverty line. Poverty intensity is 0.54 and income inequality among the poor is 0.34 .Chronic poverty accounts for 84 percent of total poverty in Iran. Also, the share of poverty incidence and the intensity of poverty and inequality among the poor on chronic poverty are 47%, 35% and 18%, respectively. and the share of the three dimensions of poverty on transient poverty is 65%, 7%, and 28%, respectively. Chronic poverty is strongly affected by poverty incidence and the intensity of poverty and transient poverty is more affected by poverty incidence than other dimensions of poverty.

  Keywords: Poverty Dimensions, Poverty Dynamism, Chronic Poverty, Transient Poverty, TIP Curve
 • Ezatollah Abbasian*, Kolsoom Roshani Pages 243-270

  The financial market plays an important role in any economic system by financing the real sector. Considering the major contribution of the credit market to total financing in Iran, it is clear that inefficiencies and market risks can significantly affect the real sector. In the Iranian economy, in recent years, credit crunch has been created for many reasons. The purpose of this paper is to study the most important reasons for the credit crunch in the Iranian banking network and their effects on bank lending and macroeconomic variables. Therefore, the Iranian banking system has been tried to be organized within the framework of a dynamic stochastic general equilibrium model in order to create a new horizon for policy impact assessment. The results show that the nonperforming loan shocks is more effective in reducing credit than other shocks, and the length of time it goes away is longer.

  Keywords: dynamic stochastic general equilibrium, credit crunch, real economy
 • Seyedvahid Ahmady, Ebrahim Abbassi*, Reza Mohseni Pages 271-305

  The purpose of this paper is to study the behavior of the housing price affordability index in the urban areas of Iran during the 1992-2017 period, and to explain the effect of monetary policy shocks and asset marketschr('39') performance on this index during the referred period. The Granger Cointegration Test was used to study the behavior of the mentioned index and the SVAR Model was applied to explain the effect of the said shocks on the housing price affordability index. According to the findings of this study, the fluctuations of the housing price affordability index in urban areas are far beyond a short-term imbalance in a way that with the further widening of the gap between household income and urban housing prices, the convergence of these two variables could not be confirmed. Based on the SVAR model results, the greatest impact on housing price affordability is resulted from the shocks caused by housing prices. In addition, the impact of liquidity shocks and real interest rates on the affordability of housing prices is greater than the shocks resulted from market behavior of the competitorschr('39') assets.

  Keywords: Iran, Housing Price Affordability, monetary policy, Asset Markets, structural vector autoregressive (SVAR) method
 • Saleh Taheri Bazkhaneh*, Mohammad Ali Ehsani, Mohammad GILAK Hakim Abadi, Asodollah Farzinvash Pages 307-341

  The global financial crisis in 2007 showed that financial variables from different channels could exacerbate business cycle fluctuations. From the perspective of modeling in the economy, the models that assumed financial markets without friction lost their credibility. Accordingly, the correct response of the monetary authorities to the financial cycles has become one of the theoretical and political concerns. Therefore, the present study examines the effects of the central bankchr('39')s reaction to financial cycles during the period of 1369:1 to 1395:4 implementing several counterfactual simulations within the framework of the New Keynesian model. The results in different scenarios indicated that the more sensitive the central bank is to the financial cycle, the output will have less affects by financial shocks. However, inflation will respond to the shock of the financial sector with more fluctuations; therefore, it seems that monetary policy in Iran cannot reduce the effects of financial shock on macroeconomics solely through a change in the monetary base.

  Keywords: Financial Cycles, Monetary Policy, New Keynesian model
 • Amir Mirshafiee, Hamid Shahrestani*, Farhad Ghafari, Abbas Memarnejad Pages 343-380

  Policy makers impose policies to improve economy circumstance in order to achieve economic goals. However, the consequence of these policies along with the intended goals will also influence expectations, fluctuations, etc., and cause changes in levels of uncertainty. The important role of the stock market in the economy, makes it important to examine its uncertainty and its interaction with monetary policy.In this study, the uncertainty of stock market uncertainty is estimated using Stochastic Differential Equation (SDE). For surveying the mutual shocks of monetary policy and uncertainty on each other and output, the impulse respond (IR) that is so useful in structural Vector Auto Regressive (SVAR) models are used. The source of quarterly data is Statistical Center of Iran (S.C.I) from 2001 to 2016. The results of (IR) indicate the monetary policy shocks are effective and lasting in stock market uncertainty and about output have negative effects. While, this stock market uncertainty exacerbated by monetary policy, has a negative effect on output. This means that monetary policy authority; should pay more attention to monetary policy shocks and Keep the economy away from monetary shocks.

  Keywords: Uncertainty, Stock market uncertainty, Stochastic Differential Equation (SDE), Structural Vector Auto Regressive (SVAR)
 • Farhad Khodadad Kashi, Maryam Khalili Asl*, Somayeh Shohhoseini, Saeed Rasekhi Pages 381-411

  In this research, the impact of scale economies and product variety on the foreign trade of Iranchr('39')s manufacturing industries with its major trading partners is examined. While using the data of Iranchr('39')s manufacturing sector at two digit level, a translog production function was used to evaluate the economies of scale in this sector. The data covered the period between 2001 to 2015. Moreover, Feenstra variety index is exploited to measure product variety in the export products of Iranchr('39')s industrial sector. While using iterative seemingly unrelated method to estimate  the economies of scale, a dynamic panel data via GMM method was used to estimate the standarad trade model. The results show that economies of scale and product variety have positive impact on the foreign trade of Iranchr('39')s manufacturing industries. To study the causality relationship between the variables of economies of scale and product variety with foreign trade, the Hsiao’s Granger causality test is utilized. The Findings of this research confirm the existence of a two-way causality relationship between economies of scale and product variety with foreign trade of Iranchr('39')s manufacturing industries.

  Keywords: Forieng Trade, Scale economies, Product Variety, Panel GMM
 • Zahra Najafi*, Karim Azarbiejani Pages 413-451

  Given the fluctuations in world oil prices and the endless supply of this underground resource, the pharmaceutical industry is one of the attractive sectors of investment in intra-industry trade. Intra-industry trade refers to the simultaneous export and import of a group of similar goods, resulting in product differentiation in imperfectly competitive markets and the existence of economies of scale.The purpose of this study was to investigate the factors affecting intra-industry trade with selected drug trading partners for 2018-2000 using hybrid data method. According to estimates, research and development expenditures as an indicator of innovation have the greatest impact and have a positive and significant impact on trade within the Iranian pharmaceutical industry and selected trading partners, as well as trade imbalances and differences in GDP per capita. According to the Linder index, they also have a negative and significant effect, and by reducing these variables, intra-industry trade in the field of medicine will increase. On the other hand, the effect of geographical distance variable and FDI based on the effect of alternative, on the trade index within the industry has been negative and non-significant. The effectiveness of membership in the anti-fraudulent trade agreement, as a control variable, has reduced the level of trade within Iranchr(chr('39')39chr('39'))s industry with selected trading partners in the field of pharmaceutical industry.

  Keywords: Intra-Industry Trade, Pharmaceutical Industry, Innovation, one-way data panel, the anti-fraudulent trade agreement