فهرست مطالب

اندیشه علامه طباطبایی - پیاپی 9 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 9 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1399/11/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن حبیبی*، شهناز تیموری صفحات 7-41

  علامه طباطبایی حقیقت سیر جامعه و حرکت تاریخ قانونمند می داند و تصریح می نماید که امت ها و جوامع ازآن جهت که امت و جامعه هستند، نه افراد و اعضای جامعه، سنت ها و قوانین، اعتلاها و انحطاط ها، سرنوشت مشترک و نامه عمل جمعی دارند و این حقیقت، به معنی قانونمندی حرکت تاریخ و جامعه است. از سوی دیگر در قرآن انسان ها به خردورزی و اندیشیدن به ویژه در مورد حوادث و فرآیندهای تاریخی دعوت شده اند تا ضمن عبرت آموزی، برای خودسازی و ساختن دیگران، علل پیشرفت و انحطاط امت ها را کشف کنند. این تغییر و تحول یکی از سنت های مهم و غیرقابل تخلف دستگاه آفرینش است. به نظر علامه ایمان و عمل صالح و یا کفر و فساد انسان ها درچگونگی شکل گیری اتفاقات آینده بشر و حتی در نظام عالم تاثیر دارد و عوامل مختلفی همچون نادیده گرفتن رابطه با پروردگار، مبارزه با پیا مبران و منادیان حق، ظلم و بی عدالتی و... در سقوط و طلوع تمدن ها دخیلند. البته سرانجام مشقت ها و بدبختی های انسان پایان می پذیرد، چراکه سنت تغییرناپذیر خدا بر این قرارگرفته است که در واپسین حرکت تاریخ، تنها بندگان شایسته و وارسته خدا وارثان زمین خواهند بود.

  کلیدواژگان: تمدن، امت، ملت، سنت های الهی، عبرت آموزی
 • شیرین رشیدی* صفحات 43-71

  هدف پژوهش حاضر، بازشناسی و بازنگاری بنیان های انسان شناختی تربیت اسلامی در اندیشه علامه طباطبایی (ره) است. این تحقیق از نوع کاربردی، روش آن تحلیلی- استنباطی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی است و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. این تحقیق به این سوال پاسخ داده است: بنیان های انسان شناختی تربیت اسلامی در اندیشه علامه طباطبایی (ره) کدامند؟ ابتدا تحقیق با ایضاح مفاهیمی چون «بنیان»، «انسان شناسی»، «تربیت» و «تربیت اسلامی» آغاز گردید و سپس این نتایج بدست آمد: بنیان های ناظر به حیات دنیوی انسان (زینت بودن امور دنیا؛ حمل امانت از سوی انسان؛ هدایت عمومی انسان ها توسط خداوند متعال؛ حتمی بودن مرگ انسان)؛ بنیان های ناظر به حیات اخروی انسان (دریافت سعادتمندانه یا شقاوتمندانه نامه اعمال؛ حقیقت شفاعت اخروی: تبدل گناهان به حسنات با در نظرگرفتن رضای الهی؛ مجازات اخروی: وجود عینیت بین عمل و جزای عمل؛ برانگیخته شدن انسان ها برای قضاوت عادلانه)؛ بنیان های ناظر به حیات دنیوی و اخروی انسان (هبوط ارواح به عالم ماده و سعادتمند یا شقاوتمند شدن آن ها؛ مرتبه مندی نفوس بشری بر اساس میزان بهره مندی یا عدم بهره مندی آن ها از کمالات؛ استثناء برخی از افراد از حکم نفخ صور و ایتاء کتاب؛ پرورش و عدم پرورش فطرت در دنیا و آثار اخروی مثبت و منفی آن؛ امتداد آثار تکریم الهی انسان در دنیا و آخرت؛ مرتبه مندی ارواح انسان ها؛ مرگ به معنای انتقال انسان از دنیا به آخرت).

  کلیدواژگان: علامه طباطبائی(ره)، بنیان، انسان شناسی، تربیت اسلامی
 • محمدعلی عاشوری کیسمی*، مریم پرویزی صفحات 73-96

  اخلاق از دیرباز یکی از دغدغه‏های اصلی بشر بوده است. در پژوهش حاضر اخلاق از منظر علامه طباطبایی و توماس آکویناس بررسی شده است. با بررسی تطبیقی آراء علامه طباطبایی و توماس آکویناس شاهد مشابهت ها و مفارقت های بسیاری خواهیم بود. آکویناس از الهیات و رویکرد عقلی بهره می برد. علامه اخلاق را از جنس حکمت عملی می داند. ایشان در قالب پنج صورت به بررسی اخلاق پرداخته و تبیین می کند: اخلاق فضیلت گرایانه (مختص انسان و موجودات صاحب نفس)، اخلاق پیامدگرایانه (قراردادی)، اخلاق وظیفه گرایانه، اخلاق دینی (ادیان گذشته) و اخلاق قرآنی (هدف از این اخلاق نه رسیدن به سعادت و خوشبختی اخروی بلکه ذات الهی است). در رویکرد آکویناس اخلاق شرط لازم رسیدن به بالاترین درجه سعادت (مشاهده رودررو ذات الهی) می داند و شرط کافی آن فیض الهی و در جهان آخرت قابل دسترسی است. اخلاقی قرآنی علامه طباطبایی، نزدیکی ها و تفاوت هایی با مشاهده رودررو ذات الهی از منظر توماس آکویناس دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق، علامه طباطبائی، توماس آکویناس، اخلاق قرآنی، اخلاق مسیحی
 • سید محمود نجاتی حسینی* صفحات 97-124

  در تاریخ اندیشه، به عنوان دانشی تخصصی که با مطالعه تاریخی تبارشناختی تکوین اندیشه ها سروکار دارد، نقطه عزیمت علم انسانی مدرن است و سپس «روشنگری» اوج علم انسانی-اجتماعی مدرن تلقی شده و درنهایت، «جامعه شناسی»، ملکه علوم اجتماعی، به قول اگوست کنت، به عنوان میراث دار همه آنچه علم اجتماع می نامیم و می دانیم، تثبیت شده است. از این حیث، آن چه که امروزه به عنوان میراث نیم هزاره ای از خانواده بزرگ معرفتی فکری علوم انسانی- اجتماعی مدرن در جامعه شناسی می بینیم، محصول طبیعی یک تاریخ غربی مدرن از اندیشه ورزی فلسفی، فرهنگی و اجتماعی کاملا منسجم و منطقی و متدیک و تیوریک است. چیزی که در جهان های غیرغربی، به ویژه جهان رقیب غرب، جهان اسلام، به عنوان یک «سنت معرفتی عقیدتی» پرپیشینه، با قدمتی یک ونیم هزاره ای شکل تاریخی متمایز و شکل بندی اجتماعی فرهنگی متفاوت به خود دیده و گرفته است. از منظر فلسفه علوم انسانی مواجهه علامه طباطبایی است دراین موضع محل تامل است. مقاله حاضر نیز روایت این مواجهه است. داستان علامه طباطبایی نیز، به عنوان سرحلقه آخرین فیلسوفان سنتی مسلمان در عصر شبه مدرن جهان اسلام و «خرده جهان شیعی»- یعنی جهان یک اقلیت فرهنگی مذهبی پرشور از معارف مذهبی، کلامی، فلسفی و دانشی است که از توابع جهان اسلامی کلان است- و نیز از منظر متنی، در قالب همین مسئله جامعه شناختی و از منظر زمینه ای، در بطن همین بافتار تاریخی سنتی دینی، قابل روایت است. این مقاله، داستان مواجهه و چالش نماینده سنتی فلسفه اسلامی و دانش های اسلامی و معارف شیعی با فلسفه علمی و علم انسانی مدرن است. و هم چنین روایتی است از امکان و ظرفیت های بالقوه یک فلسفه سنتی برای شکل دادن به یک شبه فلسفه علم انسانی از نوع مقدماتی آن از سوی علامه طباطبایی.

  کلیدواژگان: علامه طباطبائی، شبه فلسفه علم انسانی، معارف شیعی
 • رضا میرزایی* صفحات 125-145

  براساس آیات قرآنی دو نوع علم نسبت به مخلوقات برای خداوند متعال قابل اثبات است؛ علم خداوند به مخلوقات قبل از آفرینش و علم او به مخلوقات بعد از آفرینش. در رابطه با تحقق و کیفیت چنین علومی برای خداوند بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد. علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین مفسر معاصر شیعه وجود هر دو نوع علم را برای خداوند پذیرفته، آنها را از سنخ علم حضوری می داند. ایشان دلیل علم قبل از آفرینش را، علم خداوند به ذات و کمالات ذات خودش می داند. علامه علم بعد از آفرینش را به معنای تحقق عینی و حضور آنها با وجود عینیشان برای خداوند متعال می داند. فخر رازی به عنوان یکی از بزرگترین مفسران مکتب اشعری، علم بعد از خلقت را به معنای خود معلوم می داند؛ چرا که معتقد است تحقق علم بعد از خلقت برای خداوند امری غیرممکن می باشد؛ چون لازمه آن تغییر در خداوند خواهد بود که امری محال است. مقاله حاضر به بررسی دیدگاه تفسیری این دو شخصیت مطرح در عالم تفسیر می پردازد.

  کلیدواژگان: خداوند، علم، مخلوقات، علامه طباطبائی، فخر رازی
 • حسین غفاری*، سید عباس حکیم زاده خرد صفحات 147-168

  در قرآنکریم آیاتی وجود دارد که نشانگر این مطلب است که خداوند از همه افراد انسان عهد و پیمان گرفته است. قرآنکریم در آیه 172 سوره اعراف است می فرماید: ﴿و إذ اخذ ربک من بنی‏ آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی‏ انفسهم الست بربکم قالوا بلی﴾. در فلسفه بحث از کینونت سابقه نفوس با عنوان نحوه تنزل انسان از مراتب عالیه وجود و پدید آمدن او در عالم ماده یکی از مباحثی است که در حکمت متعالیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، اولا ارایه گزارش صحیح و مستند از رای این دو حکیم و در نهایت داوری میان این دو نظر است. حاصل این پژوهش چنین است که رای ملاصدرا در مسئله عالم ذر با قواعد عقلی- فلسفی سازگاری بیشتری دارد و مخالفت صریحی نیز با آیات مربوط به این مسئله ندارد. اما رای علامه اشکالات و محذورات عقلی در پی دارد.

  کلیدواژگان: علامه طباطبائی، ملاصدرا و عالم ذر
|
 • Mohsen Habibi *, Shahnaz Teimori Pages 7-41

  Allameh Tabataba'i considers the truth of society and the movement of legal history and states that nations and societies because they are nations and society, not individuals and members of society, traditions and laws, promotions and degenerations, have a common destiny and a collective action letter. And this fact means the legitimacy of the movement of history and society. On the other hand, in the Qur'an, human beings are invited to reason and think, especially about historical events and processes, in order to discover the causes of progress and degeneration of nations in order to teach themselves and others. This change is one of the most important and inviolable traditions of the creative apparatus. According to Allameh, faith and righteous deeds or infidelity and corruption of human beings have an effect on how the future events of human beings are formed and even in the world system. And various factors such as ignoring the relationship with God, fighting the prophets and preachers of truth, oppression, and injustice, etc. are involved in the fall and rise of civilizations. Of course, human hardships and misfortunes will end Because the unchangeable tradition of God is that in the last movement of history, only the worthy and pious servants of God will be the heirs of the earth.

  Keywords: Allameh Tabataba’i, Civilizations, Nation, Divine Tradition
 • Shirin Rashidi * Pages 43-71

  The aim of this research is to recognize and rewrite the foundations of Islamic education from the viewpoint of Allameh Tabataba’i. This research is an applied one, its method is analytical – deductive, its method of data analysis is a deductive qualitative content analysis and the data was gathered by the documental method. This research answered to this question: What are the foundations of Islamic education from the viewpoint of Allameh Tabataba’i? First, the research was initiated with explaining conceptions such as foundation, anthropology, education, and Islamic education, and these results were acquired: a. Foundations related to the man’s mundane life (being decorative the world affairs, representation the trusteeship to the man, general directing the man by God and imminent death of the man); b. The foundations related to the man’s futurity life (blissful or wretch receiving our act’s letter, the truth of future intercession, the future punishment, the objectivity between acts and act’s punishment, and the generality of the Return); and c. The foundations related to both man’s life (descent of spirits to the material world and its influence on man’s mortal destiny, the dichotomy of the way of the soul’s complementation, gradation of the man’s souls, Exceptions for some people from the rule of Blowing the Trumpet and Creation of The Book; Cultivation and non-cultivation of nature in the world and its positive and negative otherworldly effects; Continuation of the effects of human divine honor in this world and the hereafter; The orderliness of human souls; Death means the transfer of man from this world to the hereafter).

  Keywords: Allameh Tabataba’i, foundation, Anthropology, Islamic education
 • Mohammad Ali Ashori Kisomi *, Maryam Parvizi Pages 73-96

  Ethics has long been a major human concern. In the present study, ethics has been studied from the perspective of Allameh Tabataba'i and Thomas Aquinas. By comparing the views of the philosopher and theologian Allameh Tabataba'i and the Christian philosopher and theologian Thomas Aquinas, we will see many similarities and differences. In Thomas Aquinas' view, although theology has a special place, it also uses a rational approach. Allameh Tabataba'i considers Ethics as a matter of practical wisdom. He examines and explains ethics in the form of five forms. The first type is called virtuous Ethics, which is specific to human beings and self-possessed beings. This ethic seeks to determine the characteristics of a good human being. The second type of ethics is called consequentialism, which is the construction of man and contract. In the third type, they call it conscientious ethics. This Ethics is part of the plan of life and is the duty of the person who is related to himself, God, and others. It is the fourth model of religious ethics related to past religions. It is the fifth type of Qur'anic ethics. In this Ethics, the purpose of this Ethics is not to achieve happiness and happiness in the hereafter, but the divine essence. In the Aquinas approach, ethics is a prerequisite for achieving the highest degree of happiness; That is, observation is before God, but it is a sufficient condition beyond Ethics and requires divine grace. This divine grace is not given to everyone and is available in the Hereafter. The fifth Ethic model proposed by Allameh Tabataba'i has similarities and differences with the view of facing the divine essence from the perspective of Thomas Aquinas. .

  Keywords: Ethics, Allameh Tabataba'i, Thomas Aquinas, Qur'anic Ethics, Christian ethics
 • Seyyed Mahmoud Nejati Hosseini * Pages 97-124

  Modern human sciences, as depicted by the philosophy of sciences and also human sciences, or as Vico, the Renaissance thinker puts it, Novum Scienza, aimed to explore the modern human, the modern world, and the modern culture, history, and society. It was clear that traditions and traditionalism – pre-modern matters – were no longer of use, and this included all extensions of traditional thought, from traditional human knowledge to Christian and ecclesiastical philosophy and theology. The case of Allameh Tabataba’i is also visible in this sociological problem and this religious-traditional context as the head of the last Islamic traditional philosophers in the pseudo-Modern age of the Islamic worlds and the “Shi’a micro-world”, that is, a religious, cultural minority filled with epistemic, philosophical, religious knowledge, which is subordinate of the macro Islamic world. The present paper presents the case of confrontation and challenge of the traditionalistic representative of Islamic philosophy and Islamic knowledge and Shi’a knowledge with the scientific philosophy and the modern human sciences. It is also a narration of the possibility and potential capacities of traditional philosophy to shape a pseudo-philosophy of human sciences in a preliminary form by Allameh Tabataba’i.

  Keywords: Allameh Tabataba’i Confrontation-Challenge, philosophy of sciences, Philosophy of Humanities, Traditional Islamic Philosophy, Tradition, modernity
 • Reza Mirzaee * Pages 125-145

  Regarding Quranic Verses, there are two types of provable knowledge of Almighty God about creatures: Pre-creation knowledge and post-creation knowledge. There is controversy among commentators on the realization and quality of such knowledge for God. Allameh Tabataba'i as the prominent contemporary commentator assumes the existence of both types of knowledge for God, classifies them as knowledge by presence type. He takes the knowledge of God on his Essence and completeness as the reason of pre-creation knowledge. Allameh defines the post –creation knowledge as present realization and attendance in spite of their sameness for Almighty God. Fakhre Razi, as one of the eminent Ash'ari School commentators, regard Post-creation knowledge as known-self as he believes realization of post-creation knowledge is impossible for God because it requires changes in the Essence of God which is impossible. the present study investigates the interpretive perspectives of these two prominent characters in the world of commentary.
  .

 • Hosein Ghafari *, Abbas Hakimzadeh Pages 147-168

  There are verses in the Holy Qu'ran that indicate that God has made a testify with all human beings. The most obvious is the verse 172 of Surat al-A'raf, which states: "And [mention] when your Lord took from the children of Adam - from their loins - their descendants and made them testify of themselves, [saying to them], Am I not your Lord? They said, Yes, we have testified". In the philosophical discussion of Being in the history of the mind, as How to degrade man from the highest levels of existence and his emergence in the material world, is one of the topics discussed in transcendent wisdom. Based on the author's induction There are two points of view in the explanation of the being of the history of the soul or the world of Zar: Sadr al-Mutallahin: He attributes this to God's rational knowledge of the origin of man. 2: Allameh Tabataba'i: He believes that the place of obtaining the covenant was the world of forms And this is a formative vow, that is, the attentiveness to the right of transcendence in all human beings is instinctively institutionalized. The purpose of this study is, firstly, to provide an accurate and documented report on the opinion of these two sages and finally to judge between these two views. The result of this research is that Mulla Sadra's opinion on the issue of the world of Zar is more compatible with rational-philosophical rules and does not have explicit opposition to the verses related to this issue. Allameh's opinion is more in line with appearances.

  Keywords: Mind, Being of History, The World of Zar, occurrence, Obsolescence