فهرست مطالب

نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها
پیاپی 3 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسفندیار محمدی *، کیومرث احمدی، صید مهدی ویسه، عماد گل محمدی صفحات 11-36

  رهبری مبتنی بر علوم اعصاب سازمانی از رویکردهای جدید رهبری است که سازمانها با توسل به آن می توانند رفتارهای نوآورانه را در سازمان تقویت کنند. هدف پژوهش بررسی تاثیر رهبری مبتنی بر علوم اعصاب سازمانی بر نظام نوآورانه در شرکتهای دانش بنیان است. علاوه براین نقش تسهیم دانش نیز به عنوان میانجی بررسی شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری ایلام بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن  از طریق روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تایید شد. آزمون الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگو یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که رهبری مبتنی بر علوم اعصاب سازمانی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم، از طریق تسهیم دانش بر نظام نوآورانه تاثیر معناداری دارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد که تسهیم دانش بر نظام نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: رهبری مبتنی بر علوم اعصاب سازمانی، تسهیم دانش، نظام نوآورانه، شرکتهای دانش بنیان
 • رضا اعتصامی، حامد رضایی * صفحات 37-52

  با توجه به توسعه مفهوم مدیریت زنجیره تامین در صنایع مختلف، ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مورد توجه قرار می گیرد. الگوهای متعدد و متنوعی به منظور ارزیابی عملکرد فرایند های سازمان ارایه شده است، هدف از انجام این پژوهش کاهش پیچیدگی الگوسازی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین است. در این راستا از شیوه دیمتل بهره جسته ایم. باتوجه به ادبیات مربوط به ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شش عامل موثر مشخص شد. برای مقایسه زوجی این عوامل پرسشنامه خاص دیمتل به کار برده شد. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 30 متخصص انتخاب و ارتباط مستقیم بین عوامل تاثیرگذار در عملکرد زنجیره تامین به وسیله آنها ارزیابی شد. پس از استخراج نتایج نهایی الگوی دیمتل عوامل علت و معلول تفکیک شد. چهار عامل نتایج و پیامدها، فرایندها، رشد و یادگیری، زیرساخت ها و ورودی به عنوان علت و دو عامل مالی و رضایت ذی نفعان به عنوان معلول انتخاب شد. بر اساس نتایج این مطالعه، عملکرد ارزیابی زنجیره تامین، به سهولت می تواند در بهینه سازی عوامل تاثیرگذار در الگو، انجام شود. بنابراین، برای بهبود فرایند ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، پیشنهاد می شود تصمیم گیرندگان و مدیران به عوامل علت و معلول، بویژه در شرایط با منابع محدود توجه کنند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، زنجیره تامین، دیمتل فازی
 • وحید بخردی نسب * صفحات 53-96

  فایروال یکی از محصولات امنیتی پرکاربرد در برقراری امنیت شبکه های رایانه ای است. به همین دلیل فناوری فایروال ها در طول عمر این محصول تغییرات زیادی داشته است. این تغییرات بیشتر به دلیل تولد ایده های جدید در تهدیدات شبکه ای بوده است. در این پژوهش تلاش شده است فناوری در تولید فایروال معرفی شود. بر این اساس هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات است. روش انجام پژوهش آمیخته است. روش آمیخته ترکیبی از روش کمی و روش کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، برای شناسایی عوامل، از داده ها و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه استفاده شد و مولفه ها و شاخصهای عوامل موثر بر موفقیت سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات شناسایی شد. همچنین در بخش کمی، با استفاده از نرم افزارهای Expert Choice و SPSS عوامل موثر بر موفقیت سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات شناسایی و رتبه بندی شد. به بیان دیگر شناسایی عوامل موثر بر موفقیت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت با استفاده از شیوه تاپسیس فازی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شرکت امن پردازان کویر است. شرکت امن پردازان کویر شش شرکت تولیدکننده سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات بومی با تاییدیه سازمان فناوری اطلاعات دارد. هر شرکت 10 نیروی متخصص از مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان متخصص دارد. پرسشنامه ها به صورت برخط بر روی سامانه شرکت قرار گرفت. از بین 60 نفر مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان متخصص شرکت امن پردازان کویر، 50 نفر پاسخگوی سوالها بودند. بازه زمانی انجام پژوهش بهار و تابستان 1397 بود. نتایج پژوهش حاکی است که عوامل فردی، عوامل عملکردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی بر موفقیت سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی موثر هستند. رتبه بندی هرکدام از این عوامل با استفاده از شیوه تاپسیس فازی به این صورت است که عوامل فردی بیشترین نمره و عوامل محیطی کمترین نمره را در رتبه بندی به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات، عوامل موثر بر موفقیت، تحلیل سلسله مراتبی فازی، شیوه تاپسیس فازی
 • حسن خلیلی*، محمد سعادتمند صفحات 97-127

  در این پژوهش تلاش شده با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سامانه رفتار سهام در بازار بورس الگوسازی شود تا بر اساس این الگو و نتایج آن، رفتارهای محتمل پیش بینی شود. الگوی پیش بینی نوسانات قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه در چهار بخش بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار سهام فولاد مبارکه و متغیرهای موثر آن تولید ورق گرم ورق سرد ورق گالوانیزه و متغیرهای موثر بر تولید و قیمت گذاری این محصولات مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج تحلیل نشان می دهد هزینه های تولید، قیمت جهانی، جذابیت سهم و نسبت P/E در رفتار قیمتی سهم بسیار اثرگذار است. ازطرف دیگر با تغییر یکسان 25درصدی در هر دو، واکنش قیمت سهم به تغییر در قیمت های جهانی بیشتر از هزینه های تولید است. واکنش رفتاری قیمت سهم به تغییرات قیمت های جهانی حدود 34درصد و به هزینه های تولیدی حدود 9درصد است. با کاهش 30 درصدی قیمت های جهانی و افزایش 60درصدی هزینه های تولید (به واسطه تحریم ها و افزایش نرخ ارز) الگوی نوسان رفتار سهم تغییر کرده و به صورت نوسانی میرا درخواهد آمد و قیمت ها نیز به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت. باتوجه به واکنش بیشتر قیمت سهام به کاهش قیمت های جهانی نسبت به افزایش هزینه های تولید، می توان گفت واکنش بازار و سهامداران به اخبار منفی بیش از اخبار مثبت است. نتایج این پژوهش الگویی از نوسانات قیمتی سهم را در اختیار تصمیم گیرندگان بازار سرمایه قرار داده و ابزار مفیدی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری سهامداران این صنعت فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: پویایی شناسی سیستم، جذابیت سهم، نوسان رفتار سهم، سناریو
 • مهدی حسنوند مفرد*، جهان محمدی، رضا عباسی صفحات 129-152

  هدف این پژوهش بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت با نقش میانجی مدیریت راهبردی منابع انسانی در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی البرز است. به منظورگردآوری مبانی نظری اطلاعات درخصوص تبیین ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تحقیق کمال زهیر و دوگان باسار (2016) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی البرز است که طبق برآورد تعداد مدیران و کارمندان 250 نفر هستند. حجم نمونه از طریق جدول مورگان 150 نفر است. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری Smart-PLS  استفاده شد. نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی با مدیریت راهبردی منابع انسانی ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین یادگیری سازمانی و مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد. درنهایت یادگیری سازمانی با عملکرد شرکت با نقش میانجی گری مدیریت راهبردی منابع انسانی ارتباط مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، عملکرد شرکت، مدیریت راهبردی منابع انسانی، دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی البرز
 • حسین بازرگانی، علی طاهری*، غلامحسین نیکوکار صفحات 153-185

  از زمان انتشار نخستین مدل های بلوغ توسط «کروسبی» و «نولان» در اواخر دهه 1970 میلادی تا کنون، مدل های بلوغ مختلفی در طیف وسیعی از حوزه های کاربردی مانند فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، مدیریت سرمایه های انسانی توسعه داده شده است. با این وجود، روش ها و نظریه های اندکی در مورد چگونگی ساخت مدل های بلوغ، ساختار، عناصر و معماری آنها وجود دارد و بسیاری از نویسندگان به نبود روش جامع و به طور عمومی پذیرفته شده اشاره کرده اند. بررسی مدل های بلوغ کنونی نیز نشان می دهد بیشتر آنها بدون توجه به مبانی روش شناختی ساخت مدل بلوغ، صرفا از پیکربندی الگوهای پیشنهادی کروسبی و نولان تقلید کرده اند و پژوهشگرانی که قصد توسعه مدل بلوغ دارند با این ابهام روبه رو هستند که انواع مدل های بلوغ کدامند؛ هر کدام چه مزایا و چه محدودیتهایی دارد؛ مدل بلوغ چه ساختار و عناصری دارد و در طراحی آن به چه مولفه هایی باید توجه کرد. از آنجا که ارایه رویکردی مقبول و جامع برای توسعه مدل بلوغ، مستلزم دستیابی به شناختی عمیق تر از رویکرد های کنونی و پیش فرض ها و محدودیت های آنهاست، در این پژوهش، پس از بیان مقدمه ای درباره مفهوم مدل های بلوغ با استفاده از روش فراترکیب تفسیری کیفی، 14 دیدگاه مختلف و در دسترس در مورد چگونگی ساخت مدل یا شبکه بلوغ و همچنین اصول حاکم بر طراحی آنها، بررسی شد و باتوجه به مضمون های اصلی آنها، درک و شناختی عمیق تر از مهمترین مولفه های دخیل در طراحی مدل بلوغ ارایه شده است. برای این منظور، مهمترین عناصر و مضمون های این 14 دیدگاه با توجه به تقدم زمانی هر کدام از آنها به طور "متن به متن" گزارش شده است.

  کلیدواژگان: دل بلوغ، معماری مدل بلوغ، اصول طراحی مدل بلوغ، روش ساخت مدل بلوغ
|
 • Esfandiar Muhammadi*, Kiyomars Ahmadi, Seid Mahdi Viseh, Emad Gulmohammadi Pages 11-36

  Organizational neuroleadership is a new leadership approach that organizations can resort to foster innovative behaviors. This study is aimed at investigating the effect of organizational neuroleadership on the innovative system in knowledge-based companies. Moreover, the role of knowledge sharing as a mediator is also assessed. This applied research follows a descriptive-correlational method. The statistical population includes knowledge-based companies located in science and technology parks in Ilam. Data collection tool contained a standard questionnaire whose validity was confirmed by the experts, and its reliability was confirmed by combined reliability method as well as Cronbach's alpha. Testing the conceptual model and the research hypotheses was performed by structural equation modeling through Smart PLS software. The results indicated that leadership based on organizational neuroscience affects the innovative system significantly, both directly and indirectly, by knowledge sharing. Findings also revealed that knowledge sharing has a significant effect on the innovative system.

  Keywords: organizational neuroleadership, knowledge sharing, innovativesystem, knowledge- based companies
 • Reza E’etesami, Hamed Rezaei * Pages 37-52

  Due to the development of the concept of supply chain management in various industries, the evaluation of supply chain performance is being considered a lot. Various models have been proposed to evaluate the flow of organizational processes. The purpose of this study is to ease the complexity of supply chain performance modeling. Dematel method is used to achieve the goals. Reviewing the literature of supply chain performance evaluation, the researchers identified six factors. The special Dematel questionnaire was used for pare comparison of the factors. Using snowball sampling method, a sample of 30 experts were selected, and the direct relationship between the factors affecting the supply chain performance was evaluated by them. Having designed the final model of Dematel method, the cause and effect factors were separated. Four elements including outcomes and results, processes, growth and learning, infrastructure and inputs, were selected as the causes, and two element including finance and stakeholder satisfaction were selected as the effects. Based on the findings of this study, the supply chain evaluation function can easily affect the optimization of influential factors in the model. As a result, it is suggested that decision makers and managers pay attention to cause and effect factors, especially in the situations of limited resource, for improving the supply chain performance evaluation process.</em>

  Keywords: performance evaluation, supply chain, Fuzzy Dematel
 • Vahid Bekhradinasab* Pages 53-96

  Firewall is known as one of the most widely used security products in computer network security. During its lifespan, this technology has faced a lot of changes. These changes have occurred mostly due to the emergence of new phenomena in network threats. This research is an attempt to introduce the technologies in the creation of firewalls. Accordingly, this research is intended to identify and prioritize factors affecting the success of the integrated threat management system. This is a mixed research, a combination of quantitative and qualitative reseaerch. Data collection tool in the qualitative section of the research includes semi-structured interviews, and in the quantitative section encompasses a questionnaire. In the qualitative section of the research, the data and information obtained from the interviews were used to identify the factors, and the components and indicators of the factors affecting the success of the integrated threat management system were identified. Furthermore, using Expert Choice and SPSS software, the factors affecting the success of the integrated threat management system were identified and ranked in the quantitative part. In other words, the factors affecting success were identified by the use of Fuzzy Hierarchical Analysis, and the factors affecting success were ranked by the use of Fuzzy TOPSIS method. The statistical population of the study contains the employees of Aminpardazan Kavir Company. This Company contains six smaller companies producing integrated local threat management system approved by the Information Technology Organization. Each company contains 10 specialized managers, senior experts and specialists. The questionnaires were proposed to the employees online. 50 of the 60 managers, senior experts and specialists at the companies responded the questions. The research was conducted in the spring and summer of 2018. The results indicated that individual, functional, organizational, and environmental factors were effective on the success of the integrated threat management system using Fuzzy hierarchical analysis. The ranking of these factors through the Fuzzy TOPSIS method revealed that individual factors occupy the highest ranks, and environmental factors are placed at the lowest ranks.

  Keywords: integrated threat management system, factors affecting success, Fuzzy Hierarchical Analysis, Fuzzy TOPSIS Method
 • Hassan Khalili *, Muhammad Saadatmand Pages 97-127

  This research is an attempt to design a model for the stock behavior system in the stock market using the dynamic approach of the stock market for predicting possible behaviors based on the model and its results. The patterns of predicting stock price fluctuations of Mobarakeh Steel Company will be assessed in four sections of Tehran Stock Exchange and Mobarakeh Steel Stock Market and its effective variables -production of hot plate, cold plate, galvanized sheet, and variables affecting the production and pricing of these products. The results revealed that production costs, world price, stock attractiveness and P/E ratio are very effective in stock price behavior. On the other hand, the same 25% change in both, the reaction of stock price response to changes in world prices is higher than production costs. The behavioral response of stock prices to changes in world prices is about 34%, while the production cost is about 9%. A 30% drop in world prices and a 60% increase in production costs (due to sanctions and rising exchange rates), the pattern of fluctuations in stock behavior will change and fluctuate, and prices will fall down significantly. Given the greater reaction of stock prices to lower global prices than the rising production costs, it can be predicted that the reaction of the market and shareholders to negative news is more than that of positive news. The results of this study provide a model of stock price fluctuations for capital market decision makers, and offer useful tools for decision-making of industry stakeholders.

  Keywords: system dynamics, stock attractiveness, stock behavior fluctuation, scenario
 • Mahdi Hassanvand Mofrad *, Jahan Muhammadi, Reza Abbasi Pages 129-152

  This research in aimed at an investigation of the relationship between organizational learning and company performance through the mediating role of strategic human resource management in the Department of Social Security Medical Records of Alborz. Data collection was performed by reviewing the theoretical foundations of literature regarding the explanation of the research subject through library method and documentary studies. For the collection of qualitative data, Kamal Zuhair and Dugan Basar (2016) questionnaire was employed. The statistical population of the study contains all 250 managers and experts of the company. The sample size according to the Morgan table contains 150 people. Smart-PLS statistical software was employed to test the hypotheses. The results indicated that organizational learning has a positive and significant relationship with strategic human resource management. Moreover, organizational learning and strategic human resource management are positively and significantly related to company performance. Finally, organizational learning showed a positive and significant relationship with company performance through mediating role of strategic human resource management.

  Keywords: organizational learning, company performance, strategic humanresources management, The Department of Social Security Medical Records ofAlborz
 • Hussein Bazargani, Ali Taheri *, Gholamhussein Nikookar Pages 153-185

  Since the designing of the first maturity models by Crosby and Nolan in the late 1970s, various maturity models have been developed in a wide range of applied fields such as information technology, knowledge management, human capital management, and so on. However, few methods and theories have been presented on how to design maturity models, and their structure, elements and architecture. Many of the writers have notified the deficiency of a comprehensive and generally accepted method. A review of the present maturity models reveal that most of them, disregarding the methodological foundations of maturity model designing, have only imitated the structure of Crosby and Nolan proposed model.  Researchers who intend to develop maturity models bewildered on how many types of maturation models they can have, what benefits and limitations each of them can have, what the structure and elements of the maturity model is, and what components should be considered in its designing. Since providing an acceptable and comprehensive approach to the development of the maturity model require a deeper understanding of the current approaches and their assumptions and limitations, after giving an introduction to the concept of maturity models using the qualitative interpretive meta-analysis, the researchers identified 14 different and available approaches on how to design a model or maturity network. Based on the principles of designing these models, and according to their main themes, a deeper understanding of the most important components involved in the design of the maturity model was presented. To this end, the most important elements and themes of these 14 approaches are reported by “text to text” technique, according to the time precedence of each of them.

  Keywords: maturity model, maturity model architecture, the principles ofmaturity model designing, maturity model designing method