فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسماعیل کرمی*، مهرداد بابایی، محمدرضا دهخدا صفحات 1-9
  مقدمه

  فعالیت ورزشی بسته به شدت و مدت فعالیت و رژیم غذایی افراد، می تواند باعث تقویت یا ضعف سیستم ایمنی و در نتیجه باعث مشکلاتی برای سلامتی افراد شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر محلول عسل به عنوان یک مداخله تغذیه ای بر وضعیت سیستم ایمنی افراد در معرض بیش تمرینی بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه دارونما و محلول عسل انجام شد. بدین منظور از میان جامعه در دسترس شامل دانش آموختگان نظامی جهت تایید اولیه، تعداد 70 نفر، با استفاده از پرسشنامه روانی بیش تمرینی بررسی شدند و در نهایت با استفاده از نشانگرهای خونی (کورتیزول و تستوسترون) بیش تمرینی تعداد 38 نفر با دامنه سنی (1/75±20/75) سال و شاخص توده بدنی (kg/m2 1/7±19/4) مشخص و به صورت تصادفی در دو گروه 19 نفره دارونما و محلول عسل تقسیم شدند. به منظور سنجش سطوح سرمی ایمنی سلولی (نوتروفیل، لنفوسیت و سلول سفید خون) و ایمونوگلوبین A، قبل و بعد از 6 هفته مصرف محلول عسل، میزان 5 سی سی خون از ورید بازویی اشخاص گرفته و به روش الایزا بررسی شد. تغییرات سطوح ایمنی سلولی و ایمونوگلوبین A با استفاده از آزمون تی مستقل در نرم افزار spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.

   یافته ها: 

  تغییرات سطوح سرمی سلول های سفید خون و لنفوسیت ها در گروه محلول عسل نسبت به گروه دارونما غیر معنی دار، اما تغییرات تعداد نوتروفیل ها و ایمونوگلوبین A بین این دو گروه معنی دار بود. (0.05>P)

  بحث و نتیجه گیری

  مصرف 6 هفته محلول عسل با تاثیر بر تعداد لکوسیت ها و ایمونوگلوبین A، ایمنی بدن افراد را در جهت کاهش عوارض ناشی از بیش تمرینی بر دستگاه ایمنی پیش برد.

  کلیدواژگان: تعداد لکوسیت ها، بیش تمرینی، محلول عسل، ایمونوگلوبین A
 • محسن ناظمی، سمانه سادات جعفر طباطبائی، فاطمه معینی*، ناصر گودرزی، املیا تاتاری صفحات 10-18
  مقدمه

  اختلال وسواس فکری، یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط در مورد نظم، ترتیب و امور جزیی و هم چنین شک و تردید همراه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی تحلیلی بر کاهش احساس گناه و شک و تردید در مبتلایان به این اختلال بود.

  مواد و روش ها: 

  بدین منظور از بین افراد مبتلا به این اختلال که به کلینیک های روانپزشکی و روانشناسی شهر مشهد مراجعه کردند تعداد 24 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش  طی 9 جلسه 1/5 ساعته درمان شناختی تحلیلی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. متغیرهای وابسته در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیرهای وابسته از پرسشنامه احساس گناه و پرسشنامه وسواس مادزلی استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد که با کنترل اثرات پیش آزمون، درمان شناختی تحلیلی به طور موثری باعث کاهش احساس گناه و شک و تردید در شرکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.

  بحث و نتیجه گیری

  مطالعه ی حاضر نشان می دهد که درمان شناختی تحلیلی با ارایه ی آگاهی در زمینه ی خطاهای شناختی و ماهیت علایم اختلال وسواس، مراجع را مجاب به تغییر و دستیابی به رو ش های سازنده تر و هدایت افکارش می کند.

  کلیدواژگان: درمان شناختی تحلیلی، اختلال وسواس فکری، احساس گناه، شک و تردید
 • فرزاد ناظم*، حسین ساکی، مهرعلی صالحی صفحات 19-27
  مقدمه

  در این مطالعه، اثرات مواجهه مزمن گاز هوشبر ایزوفلوران با غلظت ppm 13 بر عملکرد دستگاه های قلبی- عروقی و تنفسی کارکنان اتاق عمل بیمارستان بررسی می شود.

  مواد و روش ها

  آزمودنی ها شامل کارکنان اتاق عمل (گروه آزمایش10 مرد و 10 زن) و گروه کنترل از سایر بخش های بیمارستان(10زن و10مرد) با میانگین سن 5/29 ± 35/8 سال، سابقه کار4/64±13/15 سال و 2 KG/M 3/51±24/54BMI   با تعداد گام روزانه 1016/19± 4121/35 داوطلبانه و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی های واجد شرایط ابتدا تست زیر بیشینه کارکرد دستگاه قلبی-عروقی  6MWDT سپس در نوبت جداگانه برنامه جاگینگ ابلینگ روی تردمیل را انجام دادند. همچنین مانورهای اسپیرومتری برای سنجش ظرفیت های ریوی (%FVC, %FEVC, FEVC/FVC) به روش KNUDSON انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل آماری MANOVA نشان داد که در وضعیت بدون مداخله جنسیت، کارکنان اتاق عمل در شاخص های منتخب کارکرد دستگاه قلبی- عروقی به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل بودند (5./.<p). در شاخص های ریوی و تنگی نفس نیز تفاوت معناداری بین دو گروه تحت مطالعه به دست آمد (5./. <p). با مداخله عامل جنسیت، مردان در برخی شاخص های قلبی- عروقی و زنان در شاخص های تنفسی اختلاف معناداری با هم داشتند  (5./.<p) .

  بحث و نتیجه گیری:

   افت عملکرد قلبی- ریوی و تنگی نفس هنگام فعالیت بدنی زیر بیشینه استاندارد درکارکنان اتاق عمل، بارزتر از گروه کنترل بود. در مقابل، زنان گروه آزمایش از کارایی پایین تر دستگاه تنفسی نسبت به همتای گروه کنترل برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: گازایزوفلوران، عملکرد قلبی- عروقی، شاخص های تنفسی ​​​​​​​
 • آذر عرب خزاعی، آذین عرب خزاعی*، لیلا ساداتی، نازنین صراف شهری، افسانه عسکر خواه، امین امین صفحات 28-36
  مقدمه

  امروزه پیشرفت در جراحی و تکنولوژی، باعث شده تا تکنولوژیست های جراحی به پیشرفت حرفه ای در کار نیاز بیشتری پیدا کنند و از آنجایی که حضور تکنولوژیست های فاقد مهارت در تیم سلامت، می تواند منجر به تهدید سلامت عموم گردد، هدف از این مطالعه بررسی حیطه توانمندی وارتباط آن با صلاحیت بالینی تکنولوژیست های اتاق عمل های مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 97 میباشد.

  مواد و ر ش ها: 

  در طی این مطالعه مقطعی، صلاحیت بالینی 180 تکنولوژیست اتاق عمل شاغل به کار در بیمارستا ن های علوم پزشکی ایران، از طریق سرشماری و به شیوه خود ارزیابی مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته روا پایا بود. بخش اول پرسشنامه در مورد اطلاعات فردی شامل سن، جنس، میزان تحصیلات، سابقه کاری و فیلدتخصصی و بخش دوم حاوی پرسشنامه خود ارزیابی صلاحیت بالینی که 45 سوال و 6 بعد(دانش عمومی، عملکرد اخلاقی قانونی، ارزیابی تشخیص و مراقبت از بیمار جراحی، روابط بین فردی، رهبری و مدیریت، پیشرفت حرفه ای و تحقیق) را دربرداشت. داده ها توسط آزمون های غیر پارامتریک کروسکال والیس، یو من ویتنی و SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تکنولوژیست های اتاق عمل سطح صلاحیت خود را خوب گزارش کردند. دانش عمومی از نمره صلاحیت بالایی  برخوردار بود و همچنین ارزیابی تشخیص و مراقبت از بیمار جراحی با میانگین 78/4 بود وکمترین نمره این پژوهش مربوط به بعد عملکرد اخلاقی قانونی 15/75 بود. بین صلاحیت بالینی و سابقه کار، میزان تحصیلات، فیلد تخصصی، سن، مسئولیت و رابطه شغلی ارتباط معنا داری وجود داشت. (0/001> p)

  بحث و نتیجه گیری

  باتوجه با اینکه صلاحیت بالینی برایندی از حیطه های مختلف صلاحیتی است، لذا شناسایی نقاط ضعف و قوت آن ها و به کارگیری اقدامات اصلاحی مورد نیاز نقش به سزایی در بهبود عملکرد بیمارستان ها دارد.

  کلیدواژگان: صلاحیت، اتاق عمل، تکنولوژیست جراحی
 • محمد ولایت زاده، الهام شهری* صفحات 37-46
  مقدمه

  با پیشرفت تکنولوژی و کاربرد صنایع در زندگی انسان آلودگی های محیط زیست نیز افزایش یافتند. آلودگی هوا یکی از انواع آلودگی های محیط زندگی انسان می باشد که سبب بیماری های حاد و مزمن متعددی می شود. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت آلودگی ناشی از ذرات معلق PM 2/ 5 و PM 10 در شرکت سیمان خاش در استان سیستان و بلوچستان در سال 1394 انجام شد.

  مواد و رو ش ها: 

  نمونه برداری از 8 ایستگاه محیطی شرکت سیمان خاش در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان در سال 1394 با در نظر گرفتن جهت باد و شرایط جوی با 9 تکرار صورت پذیرفت. در مجموع 288 نمونه ذرات معلق محیطی نمونه برداری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 24 انجام شد.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد بالاترین میزان ذرات معلق محیطی 2/5 PM در فصل تابستان جنب باسکول شرکت (28/91±121/66 میکروگرم بر متر مکعب) به دست آمد (5./. >P).پایین ترین میزان ذرات معلق محیطی 2/5 PM در فصل پاییز رو به روی دفتر آموزش (3/05±6/66 میکروگرم بر متر مکعب) سنجش شد (0/05 >P). در فصل بهار بیشترین مقادیر ذرات معلق محیطی 2/5PM  جنب درب ورودی (4±20 میکروگرم بر متر مکعب) و کم ترین میزان این ذرات جنب پست برق (3/51±14/33 میکروگرم بر متر مکعب) سنجش شد (0/05 >P). بالاترین و پایین ترین مقدار ذرات معلق محیطی 2/5 PM در فصل تابستان به ترتیب جنب باسکول شرکت (28/91±121/66 میکروگرم بر متر مکعب) و جنب برجک نگهبانی در ضلع غربی (4/04±8/33 میکروگرم بر متر مکعب) به دست آمد (5./. > p).

  بحث و نتیجه گیری:

   میزان ذرات معلق محیطی 5/PM2 و PM10 در شرکت سیمان خاش در مقایسه با استاندارد 25 و 50 میکروگرم بر متر مکعب پایینتر بود. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان بیان کرد که ذرات معلق محیطی شرکت سیمان خاش برای تنفس انسان در حد قابل قبول بودند.

  کلیدواژگان: ذرات معلق، کارخانه سیمان خاش، 5، PM 10، PM 2
 • هومن خندان بارانی*، آراسب دباغ مقدم، انوشه شریفان صفحات 47-54
  مقدمه

  جیره اضطراری به عنوان عاملی مهم در پدافند غیرعامل مطرح است که در شرایط جنگی و در مدیریت بحران شرایط غیرجنگی می تواند تاثیرگذار باشد. به دلیل شرایط کاربرد جیره مهم است که جیره قابلیت تامین نیاز به ماکرو و میکرو مولکول های مورد نیاز را تامین کند و از آن جا که بخش عمده ای از ترکیب جیره را کربوهیدرات تشکیل می دهد بسیار حایز اهمیت می باشد که با توجه به گسترش دیابت و سندرم متابولیک بتواند توسط عموم افراد با حداقل مضرات قابل مصرف باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش سعی شده فرمولاسیونی تعریف شود که بتواند علاوه بر اینکه منبعی غنی از پروتئین، کربوهیدرات و چربی می باشد قابلیت مصرف توسط افراد دیابتی را در کنار تولید حداکثر انرژی، فراهم سازد. در ترکیب جیره اضطراری تولیدی از ایزومالتولوز، ایزوله سویا، کره بادام زمینی، روغن زیتون، اسیدمالیک و وانیل استفاده شده است.

  یافته ها

  طبق نتایج آنالیز 60 % انرژی توسط کربوهیدرات، 10 % توسط پروتئین و 30 % توسط چربی تامین می شود. و محصول به گونه ای فرموله شده که ایزوله سویا، کره بادام زمینی و روغن زیتون به عنوان مغز باشد و ایزومالتولوز به عنوان جایگزین سالم و ایمن شکر و پوشش سطحی کنترل کننده میزان رطوبت و عامل کاهنده آلودگی میکروبی باشد که در نهایت طبق نتایج آنالیز بدون نیاز به بسته بندی خاص در طی دوره ماندگاری بدون تغییر قابل مصرف می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به تنظیم متابولیسم قندخون می توان نتیجه گرفت، ایزومالتولوز از قند معمولی و سایر قندهای جایگزین بسیار بهتر است و با توجه به مفید بودن ایزوله سویا، کره بادام زمینی و روغن زیتون برای افراد دیابتی در کنار منبع غنی پروتئین و چربی، ترکیب مناسبی برای تامین ریزمولکول ها و درشت مولکول های مورد نیاز افراد می باشد.

  کلیدواژگان: جیره اضطراری، ایزومالتولوز، بدون قند، دیابت، ایزوله سویا
 • اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی بر رضایت زناشویی زنان
  کبری جانباز، سعیده بزازیان*، مهدی پور اصغر، جعفر پویامنش صفحات 55-65
  مقدمه

  رضایت زناشویی یکی از مهم ترین مسایل روانشناختی زنان است. بنابر گزارشات تحقیقی، نگرش منفی یا مثبت زنان نسبت به تصویر ذهنی از بدن خود بر روابط زناشویی آنان تاثیر دارد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون پس آزمون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره التیام بابلسر می باشد. در این تحقیق 22 نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند و سپس در دوگروه 11 نفری (گروه آزمایشی و گروه کنترل) به تصادف جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش رضایت زناشویی انریچ بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که هیپنوتراپی شناختی در افزایش رضایت زناشویی(001/0P<92/17=F) زنان موثر می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این تحقیق می توان اینگونه گفت که هیپنوتیزم درمانی شناختی از طریق حذف باورهای نادرست، افزایش دقت و تمرکز، آگاهی و به طبع آن باعث افزایش رضایت زناشویی زنان می شود.

  کلیدواژگان: هیپنوتیزم درمانی شناختی، رضایت زناشویی، زنان
 • ستار گرگانی فیروزجایی*، امین میرزایی کلکناری، اشرف السادات حسینی صفحات 66-75
  مقدمه

  امروزه، 19-COVID به سرعت از منشاء آن در شهر ووهان چین به سراسر جهان گسترش پیدا نموده است.  19-COVID نوعی RNA  پوشیده از بتا-کرونا ویروس است که به عنوان عامل سندرم حاد تنفسی coronavirus- 2 شناخته شده است (SARS-CoV-2). علایم شایع COVID- 19 تب و سرفه است. مطالعه حاضر به منظور نشان دادن تاثیر مداخله ورزشی بر تغییرات سیستم ایمنی طی بروز عفونت کووید 19 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این بررسی با جستجو در پایگاه های داده:Web of Scien ,Scopus, EBSCO,Medline ,Pupmed, Google Scholar انجام شد.این تحقیق بر روی کارآزمایی های بالینی و بررسی های سیستماتیک در مورد اثرات ورزش بر عملکرد و قدرت سیستم ایمنی در بیماری COVID- 19 مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده بر روی فعالیت بدنی و عفونت های ویروسی نشان داده اند که فعالیت ورزشی هوازی منظم و با شدت متوسط (%VO2 MAX 65-80) باعث افزایش تیتر آنتی بادی، تکثیر لنفوسیتی، تولید اینترفرون گاما،سلول های NK،  ایمونوگلوبین های Mو G و همچنین تعدیل سطح سایتوکاین های التهابی و کموکاین ها می شود، پس می توان اینگونه فرض کرد که ورزش با توجه به اثرات ضد التهابی و تقویتی برای سیستم ایمنی، یک ابزار مهم جهت کوتاه کردن دوره نقاهت وایجاد عوارض کمتر برای مبتلایان به عفونت های ویروسی به خصوص کووید- 19، بسیار پر اهمیت می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس شواهد غیرمستقیم و رویکرد محافظه کارانه، ورزش با شدت زیاد احتمالا به دلیل تولید اکسیدان و سرکوب سیستم ایمنی ممکن است خطرناک باشد (به خصوص درچاقی) و به تشدید علایم ویروس  COVID- 19 کمک می کند. بر اساس شواهد تمرینات شدید در سیستم ایمنی یک رویکرد محافظه کارانه نشان می دهد. ورزش با شدت متوسط (و نه فعالیت بدنی با شدت بالا)می تواند به عنوان روشی غیردارویی، ارزان و مناسب برای مقابله با ویروس COVID- 19 توصیه شود.

  کلیدواژگان: کووید19، سیستم ایمنی، ورزش
|
 • Esmail Karami*, Mehrdad Babaei, Mohammadreza Dehkhoda Pages 1-9
  Introduction

  Exercise can strengthen or weaken the immune system depending on the intensity and duration of activity and diet; thus, it cause health problems. The aim of this study was to investigate the effect of honey solution as a nutritional intervention on the immune system of people exposed to over-training.

   Methods and Materials:

   This semi-experimental study has been performed by pre-test- post-test with two groups of placebo and honey syrup. For this purpose, 70 individuals from the available population including military graduates have been examined using an over-training psychological questionnaire. Finally, 38 people with age range of (20.75±1.75) years and body mass index of (19.4±1.7 kg/m2) have been selected using blood markers (cortisol and testosterone), an over-training test. Moreover, they were randomly divided into two groups of 19 individuals: placebo and honey syrup. In order to measure serum levels of Cellular immunity (neutrophils, lymphocytes and white blood cells) and immunoglobulin A, 5 cc blood has been taken from the arm vein and examined by ELISA before and after 6 weeks of consuming honey solution. The changes in cytokines levels have been analyzed using the independent t-test in the SPSS software version 22.

  Results

  There were not any significant differences in serum levels of white blood cells and lymphocytes in the honey solution group. However, there were significant changes in the number of neutrophils and immunoglobulin A between two groups. (p< 0.05)

  Discussion and Conclusion

  Consumption of honey solution for 6 weeks promotes the body’s immunity to reduce the effects of overtraining by affecting the number of leukocytes and immunoglobulin A.

  Keywords: Leukocyte count, Honey solution, Over-training, Immunoglobulin A
 • Mohsen Nazemi, Samane Sadat J. Tabatabaei, Fateme Moeeni*, Naser Goodarzi, Emelia Tatari Pages 10-18
  Introduction

  Obsessive-compulsive disorder is a chronic anxiety disorder that characterized by excessive preoccupation about orderliness and minor disputes and doubts. The current study aimed to survey the effectiveness of cognitive analytic therapy on reducing guilt fleeing and doubt in people with obsessive-compulsive disorder.

  Methods and Materials:

   For this purpose, among the people with this disorder who referred to psychiatric and psychological clinics in Mashhad, 24 people were selected voluntarily and they were randomly assigned in to two experimental and control groups. The experimental group received cognitive analytic therapy in 9 sessions of 1.5 hours and the control group did not receive any intervention. The dependent variables were measured twice in pretest and posttest. The guilt fleeing Scale and Maudsley Obsessive Compulsive Inventory were used to measure the variables.

  Results

  Data analysis using univariate and multivariate analysis of covariance showed that cognitive analytical therapy effectively reduced guilt fleeing and doubt in the experimental group compared to the control group by controlling the effects of pretest.

  Discussion and Conclusion

  The present study shows that cognitive analytic therapy persuades clients to change and achieve more constructive methods and guide their thoughts by providing knowledge about cognitive errors and the nature of the symptoms of obsessivecompulsive
  disorder.

  Keywords: Cognitive analytic therapy, Obsessive Compulsive Disorder, Guilt fleeing, Doubt
 • Farzad Nazem*, Hossein Saki, Mehrali Salehi Pages 19-27
  Introduction

  The effects of chronic exposure to isoflurane anesthetic gas at a concentration of 13 ppm on the function of cardiovascular and respiratory systems of hospital operating room staff are investigated in this study.

  Methods and Materials:

   Subjects included operating room staff (experimental group: 10 men and 10 women) and control group has been selected from other wards of hospital both voluntarily and purposefully with the mean age of 35.8±5.29, work experience of 13.15±4.64, and the BMI is equal to 24.59±3.51 KG/M2 with daily step of 4124.35±1016.19 . First, eligible subjects have performed a 6MWDT cardiovascular function sub-maximal test. Then they have performed a jogging ablation program on a treadmill in a separate session. Spiro metric maneuvers were also performed (% FVC,% FEVC, FEVC / FVC) by KNUDSON method to measure pulmonary capacity.

  Results

  The results of MANOVA statistical analysis showed that, in the situation without gender intervention, operating room staff in selected cardiovascular function indices were significantly lower than the control group (p <0.05). There was a significant difference in pulmonary indices and shortness of breath between the two groups (p <0.05). Considering gender factor intervention men and women had a significant differences in some cardiovascular and respiratory indices respectively (p <0.05).

  Discussion and Conclusion

  Decreased cardiopulmonary function and dysphea during standard submaximal physical activity were more pronounced in operating room staff than in the control group. In contrast, women in the experimental group had lower respiratory tract efficiency than their control group counterpart.

  Keywords: Gasizoflurane, Cardiovascular function, Respiratory parameters ​​​​​​​
 • Aazar Arabkhazaie, Azin Arabkhazaie*, Leyla Sadati, Afsaneh Askarkhah, Naznin Sarraf, Amin Eslami Pages 28-36
  Introduction

  Today advances in surgery and technology have made surgical technologists more in need of professional advancement in their work, since the presence of unskilled technologists in the health team can lead to a threat to public health. The present study aimed to investigate the scope of ability and its relationship with the clinical competence of operating room technologists at Iran University of Medical Sciences in 2017.

  Methods and Materials:

   During this cross-sectional study, the clinical competency of 180 operating room technologists working in hospitals of Iran University of Medical Sciences was analyzed by the self-assessment method. The valid and reliable questionnaire was used as an instrument for data collection. The first part of the questionnaire was about personal information, including age, gender, educational level and work experience, and specialized field, and the second part contains a clinical competency self-assessment questionnaire thathas 45 questions and 6 dimensions (general knowledge, legal ethics, evaluation, diagnosis and care of the surgical patient, interpersonal relationships, leadership and management, professional progress and research). Data was analyzed by using Kruskal-Wallis and U-Mann- Whitney Nonparametric tests using SPSS version 22.

  Results

  Operating room technologists reported their level of competence well. The general knowledge dimension had a high competency score. The evaluation of diagnosis and care of the surgical patient had an average of 78.4 and the lowest score of this study was related to the dimension of legal moral performance (15.75). There was a significant relationship between clinical competence and work experience, level of education, specialized field, age, responsibility, and employment relationship. (P<0.001)
  Discussion and

  Conclusion

  Considering that clinical competence is a result of different competencies, therefore identifying their strengths and weaknesses and applying the necessary corrective measures has a significant role in improving the performance of hospitals.

  Keywords: Competency, Operating room, Surgical technologist
 • Mohammad Velayatzadeh, Elham Shahri* Pages 37-46
  Introduction

  Environmental pollution also increased by the advancement of technology and the application of industries in human life. Air pollution is one of the major contaminations in the human environment which causes many acute and chronic diseases. This study was conducted to investigate the contamination of PM2.5 and PM10 particles in Khash Cement Company in Sistan and Baluchestan province in 2015.

  Methods and Materials: 

  Sampling from 8 environmental stations of Khash Cement Company was carried out in spring, summer, autumn and winter of 1394 regarding the wind direction and atmospheric conditions with 9 replications. A total of 288 environmental samples were sampled. Data analysis was performed using SPSS software version 24.

  Results

  Statistical analysis of the data showed that the highest amount of PM2.5 suspended particles was obtained near the company’s bascule in the summer (121.66±28.91μg/m3) (P<0.05). The lowest amount of PM2.5 suspended particulate matter was measured in front of training office in the autumn (6.66 ±3.05 μg/m3) (P<0.05). In the spring, the maximum amount of ambient PM2.5 particles was measured adjacent the entrance door (20±4 μg/m3); moreover, the lowest amount of these particles was measured near the voltage station (14.33±3.51 μg/m3) (P<0.05). The highest and lowest amount of ambient PM2.5 particles were obtained near the company’s bascules (121.66±28.91 μg/m3) and the western side of guard turret (8.33±4.04 μg/m3) in the summer respectively (P<0.05).

  Discussion and Conclusion

  The particulate matter PM2.5 and PM10 environment in Khash Cement Company was lower compared to the standard 25 and 50 micrograms per cubic meter. According to the results, it can be stated that the environmental suspended particles of the Khash Cement Company were acceptable for human respiration.

  Keywords: Particulate matter, Khash Cement Company, PM2.5, PM10
 • Hooman Khandan*, Arasb Dabbagh Moghaddam, Anooshe Sharifan Pages 47-54
  Introduction

  Emergency diet is the most important factor in passive defense that can be effective in war situations and crisis management in non-war situations. Due to the favorable conditions of emergency diet, it is important that it provides the required macro and micro molecules.Since most of the Emergency diet composition is composed of carbohydrates, it is very important that it can be used by the general public with the least harmful usage considering the spread of diabetes and metabolic syndrome.

  Methods and Materials:

   The present study tried to define a formulation that not only can be a rich source of protein, carbohydrates and fats, but also provide the ability to be consumed by diabetics along with maximum energy production. Isomaltulose, soy isolate, peanut butter, olive oil, malic acid and vanilla have been used in the emergency diet.

  Results

  According to the analysis results, 60% of energy is provided by carbohydrates, 10% by protein and 30% by fat. The product is formulated in such a way that the soybean isolates, peanut butter and olive oil considered as the kernel and isomaltulose intend as a surface coating controlling the amount of moisture and reducing microbial contamination. Ultimately, based on the results of analysis, it can be consumed without any change during the self-life without the need for special packaging.

  Discussion and Conclusion

  According to the regulation of blood sugar metabolism, it can be concluded that isomaltulose is much better than regular sugar and other alternative sugars. Due to the usefulness of soy isolate, peanut butter and olive oil for diabetics, along with a rich source of protein and fat, the combination of soy isolate, peanut butter and olive oil is a good combination to provide the micro molecules and macromolecules needed by people.

  Keywords: Emergency suede, Isomaltulose, Sugar free, Diabetes, Soy isolate
 • The Effectiveness of Cognitive Hypnosis Therapy on Marital Satisfaction of Women
  Saiedeh Bazazian*, Asghar Mehdipour, Jafar Pouyamanesh Pages 55-65
  Introduction

  Marital satisfaction is one of the most important psychological issues for women. The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive hypnosis therapy on women's body image and marital satisfaction of couples. Methods and Materials: The method of this research is experimental and its design is pre-test post-test. The statistical population of this study includes women referring to Babolsar Counseling Center. In this study, 22 person were selected by availability and then randomly replaced in two groups of 11 person (experimental group and control group). The instrument used in this study was the Enrich Marital Satisfaction. Data were analyzed using analysis of covariance.

  Results

  The results of statistical analysis showed that cognitive hypnotherapy is effective in increasing marital satisfaction (F = 17.92 P <0.001) in women. Discussion and

  Conclusion

  According to the findings of this study, it can be concluded that cognitive hypnosis therapy eliminates misconceptions, increases accuracy and concentration, awareness and, of course, increases marital satisfaction, quality of life in women.

  Keywords: Cognitive Hypnosis Therapy, Marital Satisfaction, women
 • Sattar Gorgani Firoozjaei*, Amin Mirzaei Kalkanari, Ashraf Sadat Hosseini Pages 66-75
  Introduction

  Today, COVID-19 has spread rapidly around the world since its origin in Wuhan, China.COVID-19 is a beta-cornea virus-coated RNA known as acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Common symptoms of COVID-2019 are fever and cough. This study was performed to show the effect of exercise intensity on immune system changes during the occurrence of Covid 19 infection.

  Methods and Materials: 

  This review article has been performed on the effects of exercise on immune function and strength in covid-19 in various databases such as web of Science, Scopus, EBSCO, Medline, Google Scholar, PubMed and reviewed clinical trials and systematic studies.

  Results

  It was shown that physical activity specially regular and moderate intensity aerobic exercise (VO2 MAX 80% 65-65) increases antibody titer, lymphocyte proliferation, interferongamma production, cells NK, M and G immunoglobulin’s as well as modulating the levels of inflammatory cytokines and chemokines.Therefore, it can be assumed that exercise is an important tool for shortening the recovery period and causing complications due to its antiinflammatory and strengthening effects on the immune system.

  Discussion and Conclusion

  Based on indirect evidence and a conservative approach, high-intensity exercise may be dangerous (especially in obesity), possibly due to oxidant production and suppression of the immune system, and it may help exacerbate the COVID-19 virus. Based on the evidence, intense exercise in the immune system shows a conservative approach. Moderate-intensity exercise (rather than high-intensity physical activity) can be recommended as a non-pharmacological, inexpensive, and effective way to combat the COVID-19 virus.

  Keywords: Covid 19, Immune system, Exercise