فهرست مطالب

مهندسی جغرافیایی سرزمین - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1399)
 • پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نصرالله مولائی هشجین*، مریم علینقی پور صفحات 225-241

  زمین منبع طبیعی محدود و تجدید ناپذیری است که تحت تاثیر فشارهای ناشی از افزایش جمعیت می باشد. جهت استفاده مطلوب از این منبع محدود آگاهی از کاربری اراضی و تغییرات آن ضروری است. این تغییرات اثرات مطلوب و نامطلوبی بر سکونتگاه های روستایی می گذارد که به طور کلی به سه دسته ی عوامل قانونی، عوامل اقتصادی و عوامل جمعیتی تقسیم می شود که عوامل جمعیتی در تغییرات کاربری اراضی مهمترین عامل است و دو عامل دیگر را تحت الشعاع قرار میدهد. پژوهش حاضر به بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در شهرستان رشت در بازه زمانی 15 ساله و تاثیر تغییرات جمعیت بر آن می پردازد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی-میدانی است. جهت پی بردن به تغییرات کاربری از تصاویر ماهواره ای لندست، پردازش تصاویر ماهواره ای از نرم افزار ENVI ، ترسیم نقشه ها از نرم افزار Arc GIS و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با گذشت زمان به کاربریهای انسان ساخت و کشاورزی افزوده شده و از کاربریهای بایر، جنگل و آبی کاسته شده است. بیشترین تغییرات در تغییر اراضی کشاورزی به کاربری انسان ساخت، اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی، کاربری بایر به کاربری انسان ساخت و اراضی کشاورزی می باشد. همچنین از میزان کاربری آبی به دلایلی مانند؛مصرف بی رویه، افزایش جمعیت و تغییرات جوی کره زمین کاسته شده است. همچنین با در نظر گرفتن عامل جمعیت، مشخص شد بین رشد جمعیت و کاربری ساخته شده ارتباط مستقیم وجود دارد .

  کلیدواژگان: تغییر کاربری اراضی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرستان رشت، استان گیلان
 • پاکزاد آزادخانی*، جعفر حسین زاده، نسرین چشمه چاهی فرد صفحات 242-258
  افزایش جمعیت در سال های اخیر و به دنبال آن گسترش پدیده شهرنشینی، موجب گردیده توسعه شهری و الگوهای مناسب در جهت رشد و توسعه کالبدی شهر، اهمیت ویژه ای یابد. در این زمینه جهت ساماندهی سطوح پراکنده شهری، از الگوهای نوین برنامه ریزی شهری از جمله رشد هوشمند استفاده می کنند. در این راستا این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری به روش توصیفیتحلیلی انجام گرفته است. اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. در این پژوهش با بهره گیری از نظرات 80 کارشناس و متخصص امور شهری و با استفاده از مدل AHP، شاخص های موردنظر، وزن دهی گردیده و به وسیله مدل تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE، به تحلیل و ارزیابی نواحی چهارگانه شهر ایلام براساس شاخص های رشد هوشمند شهری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع کاربری در سطح شهر ایلام در سطح استاندارد نیست. همچنین در بخش رتبه بندی مناطق، منطقه یک شهری بیشترین انطباق را با شاخص های رشد هوشمند شهری دارد. این نشان می دهد که کاربری اراضی موجود در این منطقه نسبت به دیگر مناطق شهری به شکل مناسب تر و منطبق با اصول رشد هوشمند شهری تخصیص یافته اند.
  کلیدواژگان: رشد هوشمند شهری، کاربری اراضی، ترکیب کاربری، پیاده مداری، شهر ایلام
 • علی حنفی* صفحات 259-274

  عامل میل به کسب درآمد در شکل گیری نگرش و تغییر رفتار روستاییان با محیط طبیعی پیرامون  ارتباط مستقیم دارد. در این پژوهش پیامدهای محیطی  میل به کسب درآمد روستاییان ساکن در نواحی ساحلی، جلگه ای، کوهپایه و کوهستانی مورد بررسی قرار گرفته است، روش این تحقیق پیمایشی وتوصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق، سکونتگاه های روستایی  ناحیه ساحلی، جلگه، کوهپایه و کوهستان در شهرستان تالش از توابع استان گیلان است. تعداد 386 پرسشنامه در نواحی مطالعاتی تکمیل شد که با روش آلفای کرونباخ دارای پایایی  78/0 بود، برای توصیف داده ها  از  نرم افزاز SPSS و تحلیل عاملی از نرم افزار PLS  استفاده شده است.  یافته ها نشان میدهد روستاهای ناحیه کوهستانی با 80.6 درصد میل به کسب درآمد  بیشتر و نگرش مثبت محیطی (58.6) کمتری نسبت به سایر نواحی دارند و این نتیجه نشانگر روند رو به رشد شکل گیری پیامدهای منفی محیطی در این ناحیه است،  در سنجش نگرش های روستاییان، نگرش مثبت نسبت به نگرش منفی درنواحی مطالعاتی سطح پایین تری دارد و این وضعیت در شکل گیری رفتار نامطلوب از جمله تخریب و بهره برداری نامناسب از منابع میتواند در روند رابطه نادرست انسان و محیط تاثیر گذار باشد . بر اساس نتایج این تحقیق عامل میل به کسب درآمد در شکل گیری نگرش مثبت و منفی در رفتار با محیط طبیعی، رابطه مستقیم و موثری دارد.

  کلیدواژگان: میل به کسب درآمد، نگرش مثبت و منفی محیطی، شهرستان تالش، رفتار فضایی، رفتار محیطی
 • ایوب بدراق نژاد*، سعید سجادی، مهین پیره صفحات 275-294

  دمای سطح زمین برای انواع وسیعی از مطالعات علمی از اقلیم شناسی و هواشناسی تا هیدرولوژی، بوم شناسی، زمین شناسی، علوم پزشکی، طراحی و بهسازی شبکه حمل و نقل و مکانیابی آتش سوزی ها مورد نیاز است پژوهش حاضر باهدف بررسی سنجش دمای سطح زمین  با استفاده از زمین آمار و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی در  استان یزد می باشد،روش کار در این پژوهش به این شیوه می باشد که  ابتدا داده های هواشناسی (8 ایستگاه) با دوره زمانی20 ساله (1377 تا 1397) به صورت ماهانه دریافت و در ادامه برای ارزیابی دمای سطح زمین معادله رگرسیون برای هر ماه تهیه شد سپس از ابزار Rastercalculator  برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده گردید در پایان برای اختلاف نوسانات تمام ماه ها از ابزار Cellstatistics بهره گرفته شد نرم افزارهای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از: ArcGis و  Excelمی باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ماه های سال ماه (ژوین-ژوییه_اوت) نسبت به سایر ماه ها از نوسان دمایی بالایی برخوردار است این نوسانات مریوط به شهرستان های طبس، بهاباد، اردکان، بافق، میبد و یزد است.

  کلیدواژگان: استان یزد، دمای سطح زمین، زمین آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل رقومی ارتفاعی
 • حامد قادرمزی*، نیکو فایقی، وحید ریاحی صفحات 295-308

  جامعه روستایی و عشایری ایران به واسطه وضعیت خاص اکولوژیک و اقتصادی - اجتماعی حاکم برآن و همچنین داشتن سهم 26 درصدی از جمعیت کشور، با انواع مخاطرات مواجه می باشد، از این ضرورت و اهمیت گسترش پوشش بیمه اجتماعی در راستای توسعه همه جانبه و ماندگار مناطق روستایی، بارزتر خواهد بود. از مهم ترین اهداف شکل گیری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می توان به تلاش در راستای گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فقر، محرومیت زدایی از نواحی روستایی، توسعه و آبادانی روستاها و ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی از طریق ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و اقتصادی اشاره نمود. موضوع پژوهش حاضر تبیین عوامل موثر بر عملکرد صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان سروآباد می‎باشد.در فرضیات پژوهش تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی بر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان سروآباد بررسی شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی-تحلیلی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 371 نفر انتخاب گردید. اما از میان پرسشنامه های جمع آوری تنها 126 پرسشنامه قابل بهره برداری بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده عوامل اجتماعی (3.14) و عوامل فرهنگی (3.13) میزان اثرگذاری آن ها بر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روسیتاییان و عشایر بالاتر از حد متوسط می باشد و عوامل اقتصادی (2.65) و عوامل جغرافیایی (2.62) اثرگذاری پایین تری بر صندوق بیمه دارند.

  کلیدواژگان: صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان، شهرستان سروآباد
 • هما درودی*، بهمن جوان صفحات 309-323

  پژوهش حاضر با هدف تاثیر ابعاد منشور پایداری (محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، و نهادی) روی رضایت ساکنان جامعه در توسعه گردشگری پایدار انجام گرفته است. پژوهش حاضر بر حسب هدف جزء پژوهش های کاربردی و بر اساس روش انجام کار، توصیفی از نوع علی-مقایسه ای (پس-رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش تمامی ساکنان شهرستان های زنجان، خدابنده و سلطانیه می باشند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه استاندارد کاترل و همکاران (2013) بوده که با انجام تغییراتی بومی شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر 915/0 و روایی آن به شکل صوری و تحلیل KMO به تایید رسیده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش رگرسیون ساده و چند متغیره تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و نهادی روی رضایت ساکنین جامعه در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مثبت معناداری دارند. تحلیل رگرسیون نشان دهنده معناداری هر چهار فرضیه پژوهش بوده و مدل رگرسیونی برای تمامی فرضیه ها معنی دار است، همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان دهنده این موضوع می باشد که ضریب رگرسیونی برای متغیرهای بعد محیطی و بعد اجتماعی- فرهنگی معنادار است . ضرایب رگرسیونی برای متغیرهای بعد اقتصادی و نهادی معنادار نیست، به عبارت دیگر این دو بعد نمی توانند در کنار ابعاد محیطی و اجتماعی- فرهنگی پیش بینی کننده رضایت ساکنین جامعه از توسعه گردشگری پایدار باشند ولی به تنهایی اثر مثبت و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: منشور پایداری، اقتصادی اجتماعی، رضایت ساکنان، گردشگری پایدار، زنجان
 • علی خدمت زاده*، عادل نبی زاده بلخکانلو، زهرا حجازی زاده صفحات 324-337

  خشکسالی یک نوع مخاطره طبیعی است که اثرات سوء اقتصادی آن در کشاورزی دیم، سریع تر از سایر بخشهای کشاورزی است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت خشکسالی در حوضه آبریز سیمینه رود در چهار ایستگاه سینوپتیک بوکان ، مهاباد، میاندوآب و سقز انجام شده و از سال 2007 تا 2010 مورد بررسی وتجزیه تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق میزان تنش خشکی برعملکرد محصول گندم دیم با استفاده ازشاخص رطوبت محصول پالمر بصورت هفتگی به دست آمد. نتایج این شاخص نشان داد که در بازه زمانی پر شدن دانه تقریبا بین 20 اردیبهشت تا 15 خرداد مقدار شاخص رطوبت محصول منفی می باشد که نشان از تاثیر خشکسالی بر عملکرد محصول گندم دیم داشته است. ایستگاه سقز در شرایط رطوبتی مطلوب ولی ایستگاه های بوکان، مهاباد و میاندوآب در وضعیت تنش بوده و مقدار رطوبت در2010 درهمه ایستگاه ها منفی بوده و منطقه در معرض خشکسالی شدید قرار داشته است.

  کلیدواژگان: خشکسالی کشاورزی، شاخصCMI، گندم، SC-PDSI، حوضه سیمنه رود
 • محمدرضا امیری فهلیانی* صفحات 338-354

  امروزه تحلیل پراکنش مکانی، ویژگی های ساختاری شهرها و نیز مدل سازی و پیش بینی تغییرات زمانی - مکانی آن ها به یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی تبدیل شده است. پراکندگی شهری، یک نوع رشد نامطلوب شهری است که یکی از نگرانی های عمده برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. در دهه های اخیر، تجزیه و تحلیل رشد شهری از دیدگاه های مختلف به دلایل بسیاری به یک عملیات اساسا ضروری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دربررسی تاثیرات پراکندگی شهری بر میزان برخورداری نواحی از خدمات شهری دارد. بدین منظور با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس و آنتروپی شانون به ارزیابی و برخورداری این محلات از خدمات شهری پرداخته و از مدل هلدرن برای بیان درصد رشد نامتوازن و یا متوازن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی ازآن است که اختلافات فاحشی از نظر میزان برخورداری از امکانات بین محلات شهر نورآباد مشاهده می شود. به طوری که محلات مرکزی شهر یعنی محله یک با نمره 622/0 و محله دو از ناحیه دوم شهری با نمره 517/0 که دارای شکلی متمرکز است در سطح برخوردار قرار می گیرند، در صورتی که محلات اسکان عشایر و دوراهی مثل محله پنجم که از مرکز شهر فاصله گرفته با نمره 268/0 در رده محروم از امکانات و خدمات شهری قرار دارند. به عبارتی نوعی عدم تعادل بین محلات و نواحی مختلف شهر از نظر دسترسی به خدمات متفاوت وجود دارد. و بیشترین سطح برخورداری شامل محلات متراکم و مرکزی شهر می باشد. و کمترین امکانات در محلات پراکنده ی شهری مشاهده می شوند.

  کلیدواژگان: رشد شهری، پراکندگی شهری، مدل تاپسیس، مدل هلدرن، نورآباد فارس
 • مریم بیرانوندزاده*، نوبخت سبحانی، اسماعیل نجفی، سعیده رشیدی صفحات 355-370

  امروزه صنعت گردشگری به ویژه شاخه شهری آن، جایگاه خاصی را در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و موثر در ارتقاء ساختار اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت و جایگاه نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی شهر شاهیندژ با روش« تحلیلی- تطبیقی» به رشته تحریر درآمده است. برای پتانسیل سنجی و تجزیه تحلیل گردشگری شهر شاهین دژ و نقش آن در توسعه اقتصادی از مدل سوات و برای تعیین مناسب ترین استراتژی جهت بالا بردن پتانسیل گردشگری در شهر شاهیندژ از مدل ANP در نرم افزارSuper Decisions استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار بر گردشگری نشان داد که تعدیل و کاهش شاخص های نقاط ضعف با نمره 0.331 جهت بالا بردن پتانسیل گردشگری از اهمیت بالایی در مقایسه با سایر ابعاد تکنیک SWOT برخوردار می باشد. از سوی دیگر تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و محاسبه میانگین امتیاز عوامل، نمره کل استراتژی های و بالابردن پتانسیل گردشگری برای چهار استراتژی رقابتی/تهاجمی (SO)، تنوع (ST)، بازنگری(WO) و تدافعی (WT) محاسبه گردید و استراتژی (SO) با میانگین امتیاز کل (0.32) مناسب ترین استراتژی برای بالا بردن ظرفیت و پتانسیل گردشگری برای توسعه اقتصادی شهری شاهین دژ انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: گردشگری، اقتصاد، SWOT، ANP. شاهیندژ
 • بهنام متوسلی* صفحات 371-390
  با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها، امکان تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های عمرانی بزرگ به عنوان یک مشکل ساختاری نمایان شده است. این روند با توجه به افزایش جمعیت در سال های گذشته و توسعه شهرنشینی، نیاز به ساخت و اجرای پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و تفریحی و غیره و تامین سرانه های آن ها را در سطوح شهری افزایش داده است. از اینرو انتخاب روش تامین مالی بهینه در جهت ساخت پروژه ها، ضروری به نظر می رسد که در این تحقیق با نمونه موردی مجتمع سیتی سنتر شهر یزد، سعی شده است این انتخاب بهینه صورت گیرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با روش تحلیلی - ریاضی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و کارشناسان تشکیل می دهند که حجم نمونه مناسب با استفاده از پانل دلفی به میزان 50 نفر انتخاب شدند. در جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از الگوریتم سلسه مراتبی و پیاده سازی آن در نرم افزار excel و expert choice بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل ها نشان داد که زیر معیارها فاینانس ‏با وزن کل 0.170 در اولویت اول، روش ریفاینانس با وزن کل 142/0 در اولویت دوم و روش یوزانس با وزن 0.122 در اولویت سوم روش تامین مالی بهینه جهت ساخت پروژه های تجاری و تفریحی سیتی سنتر شهر یزد می باشند.
  کلیدواژگان: تامین مالی بهینه، پروژه های تجاری و تفریحی، مجتمع سیتی سنتر، شهر یزد
 • علی اکبر عنابستانی*، لیدا علیزاده صفحات 391-403
  در کشتارگاه دام سبزوار نظیر اغلب صنایع غذایی، مواد زایدی تولید می شود که نیاز به مدیریت منسجم دارد و تاکید بر کمینه سازی زایدات و کاهش این مواد، سیاستی است که در دنیا طی دو دهه اخیر در مدیریت مواد زاید صنعتی مورد توجه قرار گرفته است . به دنبال تعدیل اثرات پسماندهای ناشی از کشتارگاه های صنعتی در محیط شهری سبزوار، ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (SEA) با هدف نظارت یکپارچه زیست محیطی و بهداشتی جهت تقلیل تهدیدهای ناشی از اقدامات این کشتارگاه ها مورد توجه قرار گرفت. از این رو در پژوهش حاضر 15 راهبرد پیشنهادی توسط کارشناسان ارزیابی و 10 شاخص برآمده از چارچوب نظری پژوهش مبنای ارزیابی قرار گرفت که در قالب ماتریس دستیابی به اهداف اقدام به مقایسه دو دویی شاخص ها شد. این میان راهبرد جلوگیری از نفوذ فاصلاب به زمین های اطراف که به سمت عدد یک بیشترین گرایش را داشته، اولویت اول محسوب می شود بعد از آن، راهبردهای مدیریت نظارتی زیست محیطی به طرح ها و پروژه های کشتارگاه های صنعتی، بهسازی کیفی محیط کشتارگاه با هدف کنترل آلودگی های زیست محیط و مکان یابی مجدد جهت انتقال کشارگاه صنعتی به جهت فاصله نامناسب با فرودگاه جهت زدودن بوی استشمام شده در این فردودگاه که در فاصله بین عدد 1 و 0.5 قرار گرفته اند به ترتیب اولویت دوم را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی استراتژیک، پسماند، کشتارگاه صنعتی، شهر سبزوار
 • شهاب الدین عیسی لو*، محمود جمعه پور، علی خاکساری صفحات 404-426

  پیاده روی نه فقط به سبب تقویت سلامت عمومی بلکه درجهت کاهش مصرف منابع و زمین، کاهش آلودگی هوا و اغتشاش صوتی و انتشار گازهای گلخانه ای،در محیط های شهری؛شیوه ای نویدبخش و سودمند محسوب می شود. این در حالی است که پیاده روی همچنان با نتایجی منفی در سلامت عمومی مرتبط است.خطراتی نظیر تصادف با وسایل نقلیه، زمین خوردن، سقوط اجسام و سایر تهدیدات محیطی، این شیوه از تردد در شهرها را با چالش هایی جدی مواجه ساخته است، از آنجا که خیابان های شهری محیط هایی است که تمام شهروندان ناچار به عبور پیاده در آن هستند؛ضروری است شرایط مناسب پیاده روی برای تمام شهروندان در سنین مختلف و با هر توانایی جسمی را فراهم آورند.این پژوهش با کاربست مدل PSI به شناسایی مشکلات ایمنی عابران پیاده درخیابان های شهری در بخش مرکزی شهر قم پرداخته است.برای این منظور استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به اسناد و برداشت های میدانی محقق ملاک تحلیل قرارگرفت.ماهیت تحقیق کاربردی و به لحاظ فرآیند توصیفی-تحلیلی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی-میدانی و در تحلیل داده ها از روش کمی استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد خیابان های شهدای پانزده خرداد و شهدای عمار یاسر ناایمن ترین و خیابان های صفاییه و ارم از ایمن ترین خیابان ها بشمار می روند.

  کلیدواژگان: پیاده مداری، ایمنی، عابران پیاده، خیابان، شهر قم
 • یوسف درویشی*، هادی غلامی نورآباد، سکینه مومن پور آکردی صفحات 427-444

  به دنبال مسایل زیست محیطی، مبحث توسعه پایدار در سال 1987 از طریق گزارش برانت لند مطرح گردید. در همین زمینه، نظریه پردازان برنامه ریزی شهری مقوله شهر پایدار و در قالب آن شهر فشرده و رشد هوشمند را در دستور کار قرار دادند .در این پژوهش، هدف، تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری مناطق چهارگانه اردبیل می باشد. پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کاربردی با روش « توصیفی - تحلیلی» انجام گردیده است. با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی ویکور و روش وزن دهی آنتروپی شانون، نخست مناطق شهری برای شاخص های رشد هوشمند شهری رتبه بندی و میزان نابرابر ی ها مشخص شده، سپس از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به سطح بندی مناطق شهری آن پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از کاربست مدل ویکور، این مناطق هر کدام رتبه های متفاوتی را به دست آورده اند، به طوری که مناطق چهار گانه این شهر از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های منتخب توسعه این گونه می باشد که از لحاظ برخورداری از شاخص های مورد بررسی، منطقه یک دارای بیشترین میزان برخورداری و منطقه دو دارای کمترین میزان برخورداری می باشد. این امر نشانگر نابرابری و تفاوت چشمگیر در برخی از شاخص رشد در مناطق شهر اردبیل می باشد. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که، در شهر اردبیل برای دستیابی به توسعه پایدار شهری، باید استراتژی رشد هوشمند به عنوان راهبرد اصلی در انتظام بخشی به شکل پایدار شهری قرار گیرد،تا شهر در آینده بتواند به توزیع عادلانه فضایی متوازن دست پیدا کند

  کلیدواژگان: رشد هوشمند شهری، GIS، مدل های تصمیم گیری چند معیاره(ویکور)، شهر اردبیل
 • محمدرضا سلیمی سبحان، کامران منصوری* صفحات 445-459

  امروزه به دنبال گسترش شهرنشینی و رشد فزاینده جمعیت، شهرها با مشکلات متعددی از جمله عدم بهره مندی یکسان تمامی شهروندان از خدمات شهری روبرو می باشند. در این میان خدمات آموزشی به عنوان یکی از کاربری های مهم شهری که سطوح قابل توجهی از فضای شهری را به خود اختصاص می دهد با مشکلاتی چون کمبود، توزیع ناموزون و نامتناسب با نیازهای جمعیتی، عدم رعایت همجواری ها روبه رو می باشند. بر این اساس هدف از این تحقیق، تحلیل پراکنش مراکز آموزشی در سطح شهر پیرانشهر و ساماندهی مناسب آن می باشد. روش انجام تحقیق، تحلیلی- کاربردی است. به منظور طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مذکور از میانگین نزدیک ترین همسایه، شاخص Moran's I و مدل تحلیل شبکه بهره گرفته شده است. برای انجام این عملیات از نرم افزارهای ARC/GIS و Super Decisions استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مراکز آموزشی شهر پیرانشهر از نظر سازگاری با سایر کاربری ها و همچنین دسترسی شهروندان، دارای مشکل می باشند. نقشه های حاصل از نتایج تحقیق، فضاهای مناسب جهت احداث مکان های آموزشی جدید را پیشنهاد می دهد.

  کلیدواژگان: ساماندهی، مراکز آموزشی، توزیع فضایی، پیرانشهر
 • علی شجاعی فرد*، علی شکور صفحات 460-479

  اقامتگاه‏های بوم گردی چند سالی است در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و دارای آثار تاریخی و طبیعی شکل گرفتند و سازمان‏های متولی از آن‏ها حمایت می‏کنند. از طرفی مشکلات شهرنشینی و فطرت طبیعت دوست آدمی، عاملی است تا اسباب توسعه روستایی از طریق گردشگری و خدمات آن را فراهم آورد. این پژوهش کاربردی با هدف ایجاد اقامتگاه‏های بوم‏گردی و نقش آن بر توسعه سکونتگاه‏های روستایی در راستای توسعه پایدار منطقه‏ای، با بهره‏ گیری از اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و از طریق مصاحبه با کارشناسان اقدام به شناسایی مولفه ‏ها و معیارهای موثر نموده و سپس عوامل شناسایی شده در غالب پرسشنامه دلفی فازی در اختیار نمونه آماری که 384 نفر از ساکنان نواحی روستایی چهاراستان، استان مازندران (شمالی)، استان فارس (جنوبی)، ایلام (غربی) و خراسان جنوبی (شرقی) می‏باشند، بصورت تصادفی توزیع گردید و داده ‏ها با استفاده از نرم ‏افزار spss در قالب روش تحلیل‏عاملی تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش از تقلیل 37 متغیر، بیان کننده 8 عامل استخراج شده بود که 90/79 درصد نشان از رضایت‏بخش بودن تحلیل‏ عاملی و متغیرهای بررسی شده دارد، براین‏اساس عامل اشتغال‏زایی19/72درصد اثرگذاری اقامتگاه ‏های بوم‏گردی را تبیین می‏کند که شامل ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، گسترش فرصت‏های شغلی برای زنان و ایجاد فرصت‏های شغلی جدید می‏باشد؛ عامل افزایش تولید و درآمد با واریانس32/17و عامل تقویت هویت محلی با واریانس96/13، بیشترین درصد و عوامل کالبدی-معماری با واریانس9/3 و اجتماعی-فرهنگی با واریانس38/1کمترین درصد اثرگذاری اقامتگاه‏های بوم گردی را بر توسعه نواحی روستایی مناطق مورد مطالعه را تبیین می‏کنند، همچنین آزمونTتک نمونه‏ای، عامل چهارم (رونق بخش خدمات) با آماره 64/8و عامل اول (اشتغال‏زایی) با آماره51/7بیشترین نقش را در این زمینه داشته‏اند.

  کلیدواژگان: اقامتگاه های بوم گردی، توسعه پایدار منطقه ای، تحلیل عاملی، گردشگری
|
 • Nasrollah Molaei Hashjin *, Maryam Alinaghipour Pages 225-241

  The earth is a limited and nonrenewable natural resource that is affected by the pressures of population growth. For optimal use of this limited resource, awareness of land use and its changes is essential. These changes have the desired and unfavorable effects on rural settlements, which are generally divided into three categories of legal, economic and demographic factors, demographic factors are the most important factor in land use change and overlap the other two factors.This study examines the land use changes of Rasht city and the impact of demographic changes on it in a 15-year period. The method used in this study is descriptive-analytic, and data collection method is documentation-field study. The ENVI software, Arc GIS software and SPSS software were used for satellite image processing, drawing maps and data analysis, respectively to find out the land use changes from the Landsat satellite images. The results show that with the passage of time, construction and agriculture have been added to human applications, and arid, forest and water applications have been reduced.

  Keywords: land use changes, Remote Sensing, Geographic information system, Rasht city, Guilan province
 • Pakzad Azadkhani *, Jafar Hosseinzadeh, Shirin Cheshmeh Chahifard Pages 242-258
  The growth of population in recent years and the increasing urbanization have caused urban development and proper patterns of growth and urban body development to become very important. To organize the scattered urban surface areas, modern patterns are used for urban planning such as the smart growth. Therefore, the aim of this paper is to investigate and analyze the land use in Ilam City based on the theory of smart urban growth. The research is analytical-descriptive. The data is gathered by documentary method and field method. The intended indices have been weighed according to the opinions of 80 experts in urban affairs and by the use of AHP Model and then they have analyzed and evaluated the four districts of Ilam City by the use of multi-criteria decision making analysis, ELECTRE, and based on the indices of smart urban growth. The findings reveal that land use distribution in Ilam City is not standard. Moreover, in ranking the districts, district number one has the most compatibility with the indices of smart urban growth which indicates that the current land use in this district is more appropriate and compatible with the principles of smart urban growth comparing other districts.
  Keywords: smart urban growth, land use, use combination, pedestrianization, Ilam City
 • Ali Hanafi * Pages 259-274

  Climate elements have a great impact on human comfort. This study analyzes the climate comfort in the selected large cities. In selecting cities was tried from all regions of the country is selected a representative. The purpose of this research is to identify suitable seasons from the perspective of climatic conditions for tourist activities in 15 tourist cities of the country, which can be used by tourists as well. The Most elements have caused in the human comfort is temperature, humidity, wind speed and rainfall. In this study, data on climatic parameters in the period of 30 years (1981- 2010) was received from the meteorological organization. After obtaining information about climate parameters, extraction of climatic zones affecting tourism activities was performed and then the percentage of daily frequency of effective elements was calculated. In the next step based on (AHP) model as a weighting the degree of importance elements we have achieved to the climate desirability of each element.  Finally, have identified suitable areas based on climatic comfort in the studied cities in different seasons. The results show that during the Comfort's climate is different in different areas and in all seasons can find the region that has a good climate. According to climatic comfort condition, the most suitable climatic conditions in the spring is respectively in the cities of Mashhad, Rasht, Tabriz, Kermanshah and Isfahan, in the summer the cities of Rasht, Ardabil, Mashhad, Hamadan, and Tabriz, in the autumn in The cities of Bushehr, Bandar Abbas, Ahvaz, Tehran and Semnan and in winter the cities of Bandar Abbas, Ahvaz, Bushehr, Semnan and Zahedan.

  Keywords: : climatic comfort, the AHP, Tourism
 • Aiyub Badraghnejad *, Saeid Sajadi, Mahin Pireh Pages 275-294

  global surface temperatures to a wide variety of scientific studies of climatology and meteorology and hydrology, ecology, geology, medical science, design and optimization of transport network and locating fires is required This study aimed to investigate the temperature on Earth Its digital elevation models using geostatistical environment (GIS) in Yazd province is the research of DEM (13M) and meteorological data were used to assess temperature with a 20-year period beginning on the regression equation for each May be then prepared for analysis of the collected data at the end of rastercalculator tool for disorders F Oscillation all months of the tool was used cellstatistics software used in this study include: Arc Gis and Excel are the results of this study revealed that parameter H in accordance with the temperature of the surface of the earth in order to agree with each other such that in areas with high temperature on low ground, and Balksh evaluated the results of this study showed that in the months months (June- July_ August) compared to the other months of the swing high temperature fluctuations belong to the city of Tabas, PA; Ardakan, Bafg, gets; Tabriz.

  Keywords: the temperature elevation, Yazd, Geostatistics, geographic information systems (GIS), Excel
 • Hamed Ghadermazi *, Nikoo Fayeghi, Vahid Riahi Pages 295-308

  Due to the special ecological and socio-economic situation prevailing in Iran and also having a 26% share of the country's population, the rural and nomadic community of Iran is facing various risks, due to the necessity and importance of expanding social insurance coverage for comprehensive and sustainable development of rural areas. Will be more obvious. One of the most important goals of the formation of the Social Insurance Fund for Farmers, Villagers and Nomads is to strive for the expansion of social justice, poverty reduction, deprivation of rural areas, rural development and sustainability of the population in rural areas by improving social security and Economic pointed out. The subject of this study is to explain the factors affecting the performance of the social fund of farmers, villagers and nomads in Sarvabad city. In the research hypotheses, the effect of economic, social, cultural and geographical factors on the social insurance fund of farmers, villagers and nomads in Sarvabad city has been investigated. This study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. The sample size was selected using Cochran's 371 person formula. But only 126 questionnaires could be used among the collected questionnaires. The data collection tool is a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software. Based on the results, social factors (3.14) and cultural factors (3.13) have an impact on the social insurance fund of farmers, Russians and nomads is above average, and economic factors (2.65) and geographical factors (2.62) have a lower impact on They have an insurance fund.

  Keywords: Social Insurance Fund, farmers, Villagers, Sarvabad city
 • Homa Doroudi *, Bahman Javan Pages 309-323

  The aim of this study was to investigate the effect of the dimensions of the sustainability charter (environmental, economic, socio-cultural, and institutional) on the satisfaction of residents in the development of sustainable tourism. The present research is a descriptive research and based on the method of doing it. The statistical population of the study is all residents of Zanjan, Khodabandeh and Soltanieh counties. Based on Cochran's formula, 384 people were selected by simple random sampling. The primary data collection tool was the standard Cutter et al. (2013) questionnaire which was localized with some changes. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha method of 0.915 and its validity was confirmed by face form and KMO analysis. The collected data were analyzed using SPSS software version 21 and simple and multivariate regression methods. The results show that environmental, economic, socio-cultural and institutional dimensions have a significant positive effect on the satisfaction of community residents in the development of sustainable tourism. Regression analysis shows the significance of all four research hypotheses and the regression model is significant for all hypotheses. Also, the results of multivariate regression show that the regression coefficient is significant for the environmental and socio-cultural dimensions. Regression coefficients are not significant for the variables of economic and institutional dimensions, in other words, these two dimensions can not predict the satisfaction of residents with sustainable development of tourism along with environmental and socio-cultural dimensions, but alone have a positive and significant effect.

  Keywords: Stability Charter, economical, Social, stability's charter- satisfaction of society- stable tourisnm. Zanjan
 • Ali Khedmatzadh *, Adel Nabi Zadeh Balkhanlou, Zahra Hejazi Zadeh. Pages 324-337

  Drought is one of the most complicated disaster, its adverse effects on dryland agriculture are more pronounced than other sectors.. The aim of this study was to investigate the drought situation in the Simineh river basin watershed at four stations Synoptic Bukane, Mahabad, Miandoab and Saqez conditions for moisture content of wheat dried grapes in the four years 2007-2010 were analyzed and analyzed to determine the drought stress on the yield of wheat from the 22nd to the 43rd week in the light of the growth and development of rain fed wheat in the region The study was conducted weekly using Palmer's Moisture Index (CMI).. CMI results indicate that in the period of grain filling between 20May and 15June, there is a negative moisture drought index (CMI), which indicates the effect of drought on the performance of the wheat field. Drying plant is in good moisture conditions, but the stations of Bookan, Mahabad and The midsection is tense and the amount of moisture in 2010 is negative in all stations and the area is in severe drought.

  Keywords: Agricultural drought, CMI index, Wheat, SC-PDSI, Semineh River basin
 • MohammadReza Amiri Fahlyiani * Pages 338-354

  The expansion of urban areas is an issue that has preoccupied planners and researchers for many years and the interest on these issues is expected to continue in the future. Such that Nowadays spatial distribution analysis, modeling and prediction of temporal variation and characteristics structure of cities - a place which has become an important research topics. Urban sprawl, a kind of urban poor is one of the major concerns of urban planners and managers. In recent decades, urban growth analysis from different perspectives to an operation essentially has become essential for many reasons.present research approach with" analysis to evaluation and ranking services the amount of thirteen districts in the triple city Noorabadi Mamasani the dependencies of Fars province. First quarters to enjoyment of these services with the use of the coefficient of Models changes and statistics examined and then using the model decision making several criteria to assess topsis and enjoying this urban slums of urban services has been dealt with. The results indicate that the discrepancies in the amount of enjoyment of the quarters of the city facilities is seen to be. So that the city central neighborhood hence of one and two neighborhood of Area two are High level. In the event that Eskan Ashaier and Dorahie neighborhoods Separated of the city center especially four and five neighborhood one area that has been scattered throughout the city Nurabad In the category of features and utilities are excluded. And Higher level includes dense and central areas the city.

  Keywords: Urban Growth, Urban Sprawl, Topsis Model, Holdren Model, Nurabad Mamnasani
 • Maryam Beyranvandzadeh *, Nobakht Sobhani, Esmaeil Najafi, Saeedeh Rashidi Pages 355-370

  Today, the tourism industry, especially its urban branch, has a special place in the economies of countries and has an active and effective role in promoting the socio-economic and cultural structure of countries, especially in developing countries.The purpose of this study was to investigate the importance and position of the role of urban tourism in economic development of Shahidezh in terms of "analytical-comparative" method. For potentiometric and tourism analysis of Shahidezh city and its role in economic development, Swat model and ANP model have been used in Super Decisions software to determine the most suitable strategy for increasing the tourism potential in Shahidjeh city. The results of the analysis of internal and external factors affecting tourism showed that the adjustment and reduction of 0.331 point indicators with a score of 0.331 to increase tourism potential is of great importance compared to other dimensions of SWOT technique. On the other hand, the formation of the internal and external factors evaluation matrix and the calculation of the factor's total score, the total score of the strategies and the increase of tourism potential were calculated for four competitive / invasive strategies (SO), diversity (ST), review (WO) and defensive (WT) Strategy (SO) with average total score (0.32) was selected as the most appropriate strategy for increasing tourism capacity and potential for economic development of Shahinandeh.

  Keywords: Tourism, Economics, SWOT, ANP. Shahidezh
 • Behnam Motavaseli * Pages 371-390
  Due to the specific situation of developing countries and the crisis of funding in these countries, the possibility of financing and financial resources required for project development is great as a structural problem emerged. This trend is due to the increase in population in the past and urbanization, the need to build and run the project, residential, office, commercial and entertainment etc and supply per capita of those in urban areas has increased. So choose the method of financing improvements to the project and recommended that the city of Yazd in this research study about Complex City Center, try to be the optimal choice. This is a practical application of mathematical - analytical methods. Total data with survey method and questionnaire. The population of this research are experts that proper sample size using the Delphi panel of 50 people were selected. In order to analyze the data, the AHP algorithm and implementation of the software applicationexcel And expert choice Has been used. The results of mathematical showed that method finance total weight of 0.170 in the first place, method refinance with a total weight of 0.142 of the priorities of the second and the method uzanse weighing 0.122 in third method of Optimal selection of projects and the merchants of the recreational of to construction to project business and recreational, case study: complex city center yaz.
  Keywords: Optimal Method Finance, project commercial, recreational, City Center Complex, Yazd, ahp algorithm
 • Aliakbar Anabestani *, Lida Alizadeh Pages 391-403
  The Sabzevar slaughterhouse is the only active killing center in the city with an area of 15,000 square meters, located one kilometer east of Sabzevar Airport, which lasts for nearly four decades. The slaughterhouse, like most food industries, produces waste that requires consistent management and emphasis on waste minimization and reduction, the policy that has been taken into account in industrial waste management over the last two decades. In order to modify the effects of industrial waste slaughterhouses in Sabzevar, the Strategic Environmental Assessment (SEA) was designed with the aim of integrated environmental and health monitoring to reduce the threats posed by these slaughterhouses. In the present study, 15 proposed strategies were evaluated by experts and 10 indicators derived from the theoretical framework of the research were evaluated. In the matrix of achievement of the goals, the two indicators were compared. The strategy of preventing sewage penetration into the surrounding land, which is the highest in the number 1, is considered as the first priority. Subsequently, the environmental monitoring strategies of the slaughterhouse projects and projects, the quality improvement of the slaughterhouse environment with the aim of controlling environmental pollution and redeployment to transfer the industrial area to the inappropriate distance with the airport in order to eliminate the smell smeared in The airport, which ranks between 1 and 0.5, has the second priority, respectively.
  Keywords: Strategic evaluation, Waste, slaughterhouse industrial, Sabzevar city
 • Shahab Isalou *, Mahmoud Jomehpoor, Ali Khaksari Pages 404-426

  Walking is not only a promising and beneficial way of not only improving public health, but reducing the consumption of resources and land, reducing air pollution and noise disturbance and emissions of greenhouse gases in urban environments. While walking is still associated with negative outcomes in public health. Dangers such as vehicle crashes, falls, falls, and other environmental threats have posed a serious challenge to urban traffic. Urban streets are environments in which all citizens have to walk in it; it is necessary to provide suitable conditions for walking for all citizens of different ages and with any physical ability. This research uses the PSI index to identify the pedestrian safety problems on the streets A city has been located in the central part of Qom city The snake and information about the documents and field observations of the researcher were measured. The research material was applied in terms of descriptive-analytical process and in terms of the method of collecting documentary-field data and in the data analysis, quantitative method was used. The results of the research showed that streets of martyrs The fifth Khordad and the martyrs of Ammar Yasir are the most insecure ones and the streets of Safayeh and Eram are considered to be the safest streets. On the other hand, improper pavement of sidewalks as

  Keywords: Walkblity, safety, Pedestrians, street, city of Qom
 • Yosef Darvishi *, Hadi Gholami Nor Abad, SAKINEH MOMENPOURAKERDI Pages 427-444

  IntroductionLooking for environmental issues, sustainable development concept was introduced in 1987 by Land Brandt Report.Methodology In this regard, the concept of sustainable urban planning theorist in the form of a compact city and smart growth on the agenda. This study aimed at analyzing the spatial characteristics of urban smart growth in the four areas of Ardebil. This study applied a method of "descriptive - analytic" has been done. Using Multi-Attribute Decision Making VIKOR and Shannon entropy weighting method, the first urban area to urban smart growth indices are ranked and marked inequalities, Then through the Geographic Information System (GIS) at the level of urban areas have been addressed. Results and discussion Based on the results of the application of VIKOR, these regions each rank different to have won, so that the four areas of the city in terms of the amount of selected indicators of development such as the terms of indices, the region has a highest rate and the second region has the lowest exercise. This indicates a significant difference inequality and growth in some areas of the city of ArdebilConclusion. In a general conclusion we can say that, in the Ardabil to achieve sustainable urban development, to smart growth strategy as part of a sustainable strategy to be discipline. The city will be able to achieve a balanced spatial distribution.

  Keywords: smart urban growth, (GIS), multi-criteria decision-making models (VIKOR), Ardabil
 • MohammadReza Salimisobhan, Kamran Mansoori * Pages 445-459

  Today, cities are faced with numerous problems, such as the lack of equal access for all citizens to urban services, due to the expansion of urbanization and the increasing population growth. In the meantime, educational services as one of the most important urban utilities that receive significant levels of urban space are faced with problems such as scarcity, disproportionate distribution and disproportionate demographic needs, lack of adjacency. Accordingly, the purpose of this research is to analyze the distribution of educational centers in the city of Piranshahr and to organize it appropriately. The research method is analytical-practical. In order to categorize and analyze these data, the nearest neighbors average, Moran's I index and network analysis model are used. For this operation, ARC / GIS and Super Decisions software have been used. The results of the research indicate that the educational centers of Piranshahr have difficulty adapting to other uses and access. The maps from the research results suggest suitable spaces for the construction of educational places.

  Keywords: organization, educational centers, spatial distribution, Piranshahr
 • Ali Shojaeifard *, Ali Shakoor Pages 460-479

  Ecotourism resorts have been established for several years in villages around large cities with historical and natural monuments and are supported by the responsible organizations.On the other hand,the problems of urbanization and nature-friendly nature of man is a factor to provide the means of rural development through tourism and its services. This applied research aims to create ecotourism resorts and its role on the development of rural settlements in the direction of sustainable regional development, using information,descriptive-survey and through interviews with experts to identify the component And then the identified factors in the form of fuzzy Delphi questionnaire at the disposal of a statistical sample of384residents of rural areas of Chaharestan,Mazandaran (North),Fars(South),Ilam(West)and South Khorasan(East)Were randomly distributed and the data were analyzed using SPSS software in the form of factor analysis. The results of the study were extracted from the reduction of37variables, expressing8factors,of which79.90%indicate the satisfactory factor analysis and the studied variables,therefore,the employment factor explains72.19%of the effectiveness of ecotourism resorts.Which includes creating direct and indirect employment, expanding job opportunities for women and creating new job opportunities;The factor of increasing production and income with a variance of17.32and the factor of strengthening local identity with a variance of13.96,the highest percentage and physical-architectural factors with a variance of3.9and socio-cultural factors with a variance of 1.38 have the lowest percentage of ecotourism resorts on rural development Explain the case study. Also, one-sample t-test, the fourth factor with a statistic of 8.64 and the first factor with a statistic of7.51had the most role in this field.

  Keywords: Ecotourism resorts, Sustainable regional development, Factor analysis, Tourism