فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 32، بهار 1400)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 32، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سامان رحمانی نوروزآباد، علی اصغر انواری رستمی*، کرم خلیلی، اسفندیار محمدی صفحات 1-24

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نیاز به تامین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت ها، تعداد 180 شرکت طی سال های (1392 تا 1396) انتخاب شد. فرضیه ها با تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره داده های تلفیقی (تابلویی) مورد آزمون قرار گرفته اند. تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نیاز به تامین مالی برون سازمانی تاثیر معناداری بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت دارد ولی شاخص حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می‏گردد مدیران واحدهای تجاری چنانچه به دنبال عوامل موثر بر افزایش ساختار سرمایه می باشند، زمینه های تقویت کیفیت حاکمیت شرکتی را به صورت جدی در واحدهای تجاری تحت کنترل خود فراهم آورند؛ زیرا این امر موجب انتخاب ساختار سرمایه بهینه می گردد.

  کلیدواژگان: تامین مالی برون سازمانی، حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت
 • مریم دولو، حبیب الله فدائی مولودی*، علی صفری طاهرخانی صفحات 25-53

  تخصیص بهینه دارایی بر عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری و کاهشریسک سرمایه گذار تاثیرگذار است. پرکاربردترین مدل های تخصیص دارایی عبارت اند از تخصیص دارایی با وزن برابر و مینیمم واریانس. این مدل ها از ابتدا با انتقادات فراوانی روبه رو بود. پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مدل تخصیص دارایی با سهم ریسک برابر ارایه شد که در آن به عامل ریسک توجه ویژه ای شده بود. در تخصیص دارایی با سهم ریسک برابر (ERC)، سهم ریسک هر دارایی در پرتفوی با یکدیگر برابر است. در این پژوهش عملکرد سه استراتژی فوق به لحاظ ریسک، بازده، معیار شارپ، تنوع پذیری از منظر وزن و ریسک، حداکثر افت سرمایه، گردش معاملات، هزینه معاملات، بازده در شوک های بازار و بازده تجمعی با یکدیگر مقایسه می شود. نمونه موردبررسی شامل داده های هفتگی 25 شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا ابتدای سال 1395 می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد استراتژی تخصیص دارایی مبتنی بر سهم ریسک برابر در اغلب موارد عملکرد میانه و در پاره ای از مواقع هم بهترین عملکرد را در مقایسه با دو استراتژی دیگر داشته است و سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی با به کارگیری آن از عملکرد قابل اتکاتری برخوردار خواهند بود.
   

  کلیدواژگان: مدل های های تخصیص دارایی، پرتفوی با وزن برابر، پرتفوی مینیمم واریانس، پرتفوی با سهم ریسک برابر
 • معصومه صابرماهانی*، محمدرضا نیکبخت، مصطفی دلدار صفحات 55-78

  در شرکت هایی با مشتریان عمده، ریسک جریان های وجوه نقد دریافتی بیشتر است، بنابراین در این گونه شرکت ها، سطح نگهداشت وجوه نقد و ریسک بحران مالی آتی شرکت نسبت به سایر شرکت ها بالاتر است؛ در نتیجه می توان گفت که تمرکز مشتری می تواند سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آزمون اثربخشی تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، 140 شرکت (980 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرارگرفته اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی (روش تلفیقی) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تمرکز مشتری بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می باشد. به عبارتی، در شرکت های با مشتری عمده، میزان سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد بالاتر بوده است. این نتایج مبین اهمیت وجود مشتریان عمده در شرکت و اثربخشی این مشتریان در افزایش سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می باشد.

  کلیدواژگان: تمرکز مشتری، سطح نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد
 • رضا تهرانی، سعید تاجدینی*، عزت الله عباسیان، سید مجتبی میرلوحی صفحات 79-92

  این مطالعه به جستجوی وجود یا عدم وجود استقلال در سری های بازده در 9 شاخص صنایع مختلف و شاخص 50 شرکت برتر و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک و میزان تبعیت آن ها از مدل گشت تصادفی در دو رژیم کم نوسان و پر نوسان با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ می پردازد. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمت های روزانه تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قالب شاخص کل و 50 شرکت برتر و همچنین 9 شاخص صنایع مختلف بانک، سیمان، فراورده های نفتی، ماشین آلات، شیمیایی، خودرو، قند و شکر، غذایی به جز قند، کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک برای بازه زمانی 05/01/1390 تا 28/12/1397 بود. نتایج مدل مارکوف سوییچینگ و آریما نشان داد فقط در رژیم پر نوسان شاخص های اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک، با ماندگاری 32 درصد و شاخص فراورده های نفتی بورس اوراق بهادار تهران با ماندگاری 6 درصد، مدل آریما معنادار نیست و در مابقی موارد مدل آریما معنادار می باشد

  کلیدواژگان: آریما، شکل ضعیف کارایی، گام تصادفی، مارکوف سوئیچینگ
 • حسن قالیباف اصل، هادی قره باغی*، زهرا رحیمی صفحات 93-114

  عرضه های عمومی اولیه به عنوان یک رویداد مهم و مستمر در بازارهای سرمایه در حال رخ دادن هستند و پژوهش های متعددی در خصوص چرایی، قیمت گذاری و بازده غیر نرمال عرضه های عمومی اولیه انجام گرفته است. در نگاه دیگر عرضه اولیه شرکت ها به همانند یک رویداد اقتصادی و یا یک خبر (منفی یا مثبت) تلقی می شود و تاثیر آن بر رفتار سرمایه گذاران موردبررسی قرار می گیرد. در این پژوهش رفتار سرمایه گذاران حول رویداد های عرضه اولیه و تاثیر آن بر بازده کوتاه مدت سهام موجود در بازار سرمایه ایران، موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور تعداد 235 عرضه اولیه در بازه زمانی 1383 تا 1397 بر اساس اندازه شرکت، نوع صنعت و نسبت های  و   درگروه های مختلف طبقه بندی و اثر رقابتی آن ها با استفاده از روش رویداد پژوهی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاران، رویداد عرضه اولیه را به عنوان یک عامل منفی بر سهام فعلی در نظر می گیرند. تاثیر رقابتی عرضه های عمومی اولیه بر کل بازار و سهام انفرادی تنها در صورتی تایید می شود که عرضه های عمومی اولیه بزرگ باشند یا نسبت  پایین داشته باشند. عرضه های عمومی اولیه بزرگ در هر صنعت نیز تاثیر منفی بر بازده سهام موجود در همان صنعت دارد.

  کلیدواژگان: عرضه اولیه، بازده سهام، اثر رقابتی، رویدادپژوهی
 • محمد نمازی، شهلا ابراهیمی* صفحات 115-132

  هدف این مقاله، پیش بینی درماندگی مالی قریب الوقوع شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار با استفاده از دامنه گسترده ای از ویژگی ها از جمله متغیرهای حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، بازار سهام، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و شاخص های اقتصاد کلان است. نمونه نهایی شامل 421 شرکت و در نتیجه، 3670 شرکت-سال مشاهده است. سپس، داده آماده شده با استفاده از نسبت 70 به 30 به مجموعه داده آموزشی و آزمایشی تفکیک شد. در این پژوهش، تکینک های پیش پردازش داده یادگیری ماشین نظیر استانداردسازی نمره Z، وان-هات انکدینگ، اعتبارسنجی متقابل K لایه طبقه ای، همراه با مهندسی ویژگی برای بهبود عملکرد طبقه بندی کننده بکار گرفته شدند. روش اعتبارسنجی متقابل 5 لایه طبقه ای با برای برآورد عملکرد پیش بینی مدل طی مرحله آموزش استفاده شد. طی مرحله آموزش، میزان سازی ابرپارامتر مدل با استفاده از جستجوی شبکه ای انجام شد. افزون بر این، رویکرد فرایادگیری حساس به هزینه همراه با معیار مختص مسایل نامتوازن یعنی نمره F1 برای غلبه بر مسئله نامتوازنی افراطی کلاس‎ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تجربی، مدل ماشین بردار پشتیبان به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 55%، 56%، 78% و 43% بر روی مجموعه آموزشی دست یافت. سرانجام، مدل پیشنهادی بر روی مجموعه آزمایشی کنار گذاشته شده آزمون شد که به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 50%، 50%، 68% و 40% بر روی مجموعه آزمایشی منجر شد.

  کلیدواژگان: پیش بینی درماندگی مالی، ماشین بردار پشتیبان، یادگیری ماشین، داده کاوی، بورس اوراق بهادار تهران
 • سید علی واعظ، رحیم بنابی قدیم*، ساناز قاسمی صفحات 133-154

  انعطاف پذیری مالی را می توان پیوندی دانست که از طریق وجوه داخلی انباشته شده و ظرفیت وام گیری خارجی، شرکت را قادر می سازد در زمان مناسب و به طور رقابتی، گزینه های رشد را به اجرا رسانده و پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را انجام دهند ولی وجود تضاد مالکانه به سبب جدایی مالکیت از مدیریت، می تواند این اثربخشی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر شدت سرمایه گذاری و تقسیم سود با تاکید بر نقش تضاد مالکانه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به طورکلی استفاده از یک نمونه (102 شرکت) از شرکت های بورس اوراق بهادار به در فاصله سال های 1390-1396 تحلیل بر اساس رگرسیون خطی، بیانگر این نتیجه بوده است که شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی دارای تاثیرگذاری مثبت معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود است و اثر تعاملی شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی و شاخص ترکیبی تضاد مالکانه دارای اثر تعدیل کنندگی بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود بوده و سبب تاثیرگذاری منفی معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود می شود

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری مالی، تضاد مالکانه، شدت سرمایه گذاری، تقسیم سود
 • احمد نبی زاده*، مازیار بهرامی صفحات 155-176

  اندازه گیری ریسک اعتباری و برآورد احتمال نکول شرکت ها از مهم ترین چالش های مطرح در حوزه اعتباری است. مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری دو چارچوب اصلی برای برآورد ریسک نکول و ریسک های اعتباری هستند؛ اما هرکدام از این مدل ها دارای نقاط قوت و ضعف هستند و به نظر می رسد ترکیب این دو چارچوب و ارایه یک مدل هیبریدی بتواند پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول شرکت ها ارایه کند. در پژوهش حاضر از یک مدل هیبریدی برای سنجش ریسک نکول شرکت های بورسی و فرابورسی در فاصله زمانی 1397-1386 که طبق قوانین بازار سرمایه ایران به بازار پایه انتقال یافته اند استفاده شده است. ابتدا از مدل مرتون (از مدل های ساختاری) برای سنجش ریسک نکول این شرکت ها استفاده شد و سپس نتایج این مدل با مدل Z آلتمن (از مدل های غیرساختاری) مقایسه شده است. سپس با تحلیل رگرسیونی نسبت های مالی مختلف، متغیرهای معنی دار شناسایی شده و مدل مرتون و Z آلتمن به صورت جداگانه و ترکیبی از نظر آماری مقایسه شدند. یافته ها نشان می دهد که مدل هیبریدی نسبت به مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری، پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول ارایه می دهد. با وارد کردن نتایج هریک از این دو مدل به مدل هیبریدی، توان آماری مدل هیبریدی افزایش پیدا می کند؛ بنابراین بهره گیری از مدل ترکیبی به بانک ها و موسسات اعتباری کمک خواهد کرد تا منابع را با ریسک کمتری در اختیار شرکت های سالم تر قرار دهند.

  کلیدواژگان: ریسک نکول، مدلهای ساختاری، مدلهای غیر ساختاری، مدل هیبریدی
 • رویا منعم*، حمیدرضا وکیلی فرد، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام صفحات 177-202

  ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر موثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. با توجه به نبود پژوهش جامع و مطالعه موردی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1385 بوده و در صنعت مذکور، 26 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده‏های پژوهش، از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از 3 معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده شده است. همچنین  به منظور سنجش عوامل موثر بر ساختار سرمایه، بر اساس نظریه های مختلف، از  متغیرهایی نظیر سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نشان می دهد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، نظریه های سلسله مراتبی، خوش بینی مفرط و زمان‏بندی بازار، الگوهای غالب در بازار سرمایه ایران هستند.

  کلیدواژگان: نظریه توازی، نظریه سلسله مراتبی، نظریه خوش بینی مفرط مدیریتی، نظریه زمانبندی بازار و صنعت خودرو و ساخت قطعات
 • رضا دانشور بنداری*، ابوالقاسم مسیح آبادی، محمدرضا شورورزی صفحات 203-224

  هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفا از داده های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می کنند و تعیین میزان تاثیر آن ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال های 1387 تا 1396 جمع آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه بندی آن به روش تحلیل پوششی داده ها، استفاده شده است. رابطه شاخص های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی های پایداری و قابلیت پیش بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتا ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص های مالی با رتبه اعتباری تعیین شده به روش تحلیل پوششی داده ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تایید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت.از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص های عمده کیفیت سود آن ها رابطه معناداری وجود دارد. 

  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، رتبه اعتباری، کیفیت سود، امتیاز دهی اعتباری
|
 • Saman Rahmani Noorozabad, Ali Asghar Anvary Rostamy *, Karam Khalili, Asfandiar Mohamadi Pages 1-24

  This study investigates the effects of external financing requirement on corporate governance index and the value of companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research in nature is a descriptive - correlation research. The sample consistes of 180 companies during 1392 to 1396. The hypotheses tested by multivariable regression panel data. The results show that the corporate governance have an insignificant effect on the companys’ value. However, the need for external financing has significant effects on both the value of the companies and corporate governance index. Based on the results, it is recommended that business managers seriously seek to enhance the quality of corporate governance in controlled entities if they seek to influence the factors that enhance capital structure. Capital structure selection is optimized. Based on the results, it is recommended that business managers seriously seek to enhance the quality of corporate governance in controlled entities if they seek to influence the factors that enhance capital structure. Capital structure selection is optimized.

  Keywords: External financing, Corporate Governance, company value
 • Maryam Davallou, Habib Fadaei Molodi *, Ali Safari Taherkhani Pages 25-53

  Optimal asset allocation affects portfolio performance and decreases investor risk. In this regard, the most widely used models include asset allocation with equal-weighted and minimum variance. These models from the very beginning have faced much criticism. After the financial crisis in America in 2008 equal risk contribution of asset allocation model was presented where special attention is the risk factor. In equal risk contribution (ERC), the risk contribution of each portfolio is equal. In this paper, the performance of these three strategies in terms of risk, return, Sharp ratio, diversification in terms of weight and risk, maximum drawdown, turnover, cost of transactions, risk in financial crises and cumulative returns are compared with each other. Samples included weekly data of 25 main indexes in Tehran Stock Exchange from 1385 to 1395. The results of this study show that equal risk contribution of asset allocation strategy in most cases performs moderately well and in some cases performs better than the other two strategies and the investors and portfolio managers have more reliable performance by applying it.

  Keywords: Asset Allocation Models, Equally Weighted Portfolio, Minimum Variance Portfolio, Equal Risk Contributions (ERC) Portfolio
 • Masoumeh Sabermahani *, Mohammad Reza Nikbakht, Mostafa Deldar Pages 55-78

  The customer concentration can increase the cash input flow risk, the need to additional cash holdings and the risk of corporate future financial crisis, which could affect cash holdings level and cash holdings adjustment speed. The purpose of this study was to examine the effectiveness test of customer concentration on cash holdings adjustment speed in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, have been investigated 140 companies (980 firm-year observations) accepted in the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2017. In order to test the hypotheses of the research, has been used multiple linear regression model using combined data (panel method). The results of this research indicate that the customer concentration on cash holdings level and cash holdings adjustment speed hase positive and significant effect. In other words, in companies to major customer, cash holdings level and cash holdings adjustment speed have been higher. These results explainer the importance and effectiveness of the role the company major customers in increasing the cash holdings level and cash holdings adjustment speed.

  Keywords: Concentration Customer, Cash Holdings, Cash holdings adjustment speed
 • Reza Tehrani, Saeid Tajdini *, Ezatollah Abbasian, Mojtaba Mirlohi Pages 79-92

  This study seeks to investigate the existence or absence of independence in return series in S&P index of the New York and 11 different indexes in Tehran Stock Exchange and their adherence to the random walk model in two Low volatility and high volatility regimes using the Markov switching model. Research sample included daily price information of 9 different industry indices of the bank, cement, oil products, machinery, chemicals, automobiles, sugar, food but sugar, metal minerals, index of 50 Top Companies and price index (TEPIX) in Tehran Stock Exchange Market for the period from 03/25/2011 to 03/19/2019. The results of the Markov Switching and Arima model showed that only in the high volatility regimes of the S&P index of the New York Stock Exchanges, with a durability of 32 percent, and the index of oil products in Tehran Stock Exchange with a 6 percent survival, the Arima model was not significant and in the rest The cases of the Arima model became significant.

  Keywords: Arima, random walk, Markov Switching, weak-form efficiency
 • Hasan Ghalibafasl, Hadi Gharehbaghi *, Zahra Rahimi Pages 93-114

  IPOs acknowledged as an important and continuous event in stock markets. A lot of research investigated why do company go public? How to price a new company? And the abnormal return of IPOs in the short and long term. In another aspect, we can consider IPOs as an economic event or even critical news and examine its effects on the existing companies' return. In this paper, we attempted to investigate investors' behavior around an IPO and the competitive effect of IPO's in the Tehran Security Exchange using event study methodology. For this purpose, we classified 235 IPO for 14 years based on their size, industry, P/E, and B/M. The results indicate that investors consider the big size and low P/E IPOs as a negative event on the existing portfolio. We also find that the initial filing of an IPO has a negative price impact on existing firms in the same industry.

  Keywords: IPO, Stock Return, Competitive Effect, Event Study
 • Mohammad Namazi, Shahla Ebrahimi * Pages 115-132

  The purpose of this article is to predict impending financial distress of the listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE) and Iran Fara Bourse (IFB) using a wide range of features including accrual accounting variables, cash-based accounting variables, market-based variables, corporate governance mechanisms, and macroeconomic indicators. The final sample includes 421 firms leading to 3,670 firm-year observations. The prepared data, was then split into a train and test data set using a 70/30 ratio. In this research, various data pre-processing machine learning techniques i.e., Z-score standardization, one-hot encoding, stratified K-fold validation combined with feature engineering are applied to improve classifier performance. Stratified K-fold cross validation method, (with k = 5) was used for estimation of model prediction performance during training phase. During the training phase, hyper-parameter tuning of a model was carried out using a grid-search. Furthermore, a cost-sensitive meta-learning approach in conjunction with the proposed imbalance-oriented metric i.e., F1 score were used to overcome the extreme class imbalance issue. Based on the experimental results, the tuned Support Vector Machine (SVM) model achieved a f1-score, MCC, recall and precision of respectively, 55%, 56%, 78% and 43% on the training set. Finally, the proposed model was tested on the hold-out test set which resulted in a f1-score, MCC, recall and precision of 50%, 50%, 68% and 40%, respectively.

  Keywords: financial distress prediction, Support Vector Machine (SVM), Machine Learning, Data Mining, Tehran Stock Exchange
 • Sayed Ali Vaez, Rahim Bonabi Ghadim *, Sanaz Gasemi Pages 133-154

  Flexibility can be seen as a link between domestic and foreign borrowing capacity, and through accumulated internal funds enabling the company to make growth choices at the right time and in a competitive manner, and do projects with positive net present values. But the existence of Principal-principal Conflict due to separation of ownership from management can affect this effectiveness. The purpose of this study is to investigate the effect of financial flexibility on the intensity of investment and dividend with emphasis on role of principal-principal Conflict in the companies admitted to Tehran Stock Exchange. In general, the use of a sample (102 companies) from Stock Exchange companies for the years 2011-2017, based on linear regression, suggests that the flexibility financial composite index has a significant positive effect on investment propensity and dividend policy. And the interactive effect of flexibility financial composite index and Principal-principal Conflict composite index have a moderating effect on investment propensity and dividend policy and has a significant negative effect on the investment propensity and dividend policy.

  Keywords: Financial Flexibility, Principal-Principal Conflict, Investment Intensity, Dividend
 • Ahmad Nabizade *, Maziyar Bahrami Pages 155-176

  Measuring credit risk and estimating the likelihood of companies failing is one of the most important challenges in the credit sector. Structural and non-structural models are the two main frameworks for estimating default risk and credit risk. But each of these models has its strengths and weaknesses, and it seems that combining these two frameworks and providing a hybrid model can provide a more accurate prediction of companies' default risk. In the present study, a hybrid model has been used to measure the default risk of listed and over-the-counter companies in the period between 2007-2017, which has been transferred to the basic market according to the laws of the Iranian capital market. First, the Merton model (structural models) was used to measure the risk of default of these companies, and then the results of this model were compared with the Z-Altman model (from non-structural models). Then, by regression analysis of different financial ratios, significant variables were identified and Morton's and Z-Altman models were statistically and comparatively compared. The findings show that the hybrid model offers a more accurate prediction of the risk of default than structural and non-structural models. By entering the results of each of these two models into the hybrid model, the statistical power of the hybrid model increases. Therefore, using a combined model will help banks and credit institutions to provide resources to healthier companies with less risk.

  Keywords: Default risk, structural models, non-structured models, Hybrid models
 • Roya Monem *, Hamidreza Vakilifard, Faraydun Rahnamayroudposhti, Hashem Nikoumaram Pages 177-202

  Capital structure as the most important and effective parameter on the orientation and valuation of the firm in the capital markets has been considered. Given the lack of comprehensive research and case study in this field, the aim of this research is the determination of the dominant pattern of the capital structure in automotive and parts industry. The research period was 2006-2016 and in the mentioned industry, 26 companies were selected as statistical sample. The pooled/paned regression models were applied to analyze of research data in econometric software EViews 9. In the study, three criteria such as book leverage (LEV1), market leverage (LEV2), and long-term leverage (LEV3) were applied to determine of capital structure. Also, variables such as DPS to EPS (DPO), return on equity (ROE), business risk (BR), asset structure (TANG), liquidity (LIQ), market to book value (MB), company size (SIZE), non debt tax saving (NDTS), tangible assets to debt ratio (TADR), debt tax shelter (DTS), and interest coverage (IC) were exerted to measure of effective factors on capital structure based on different theories. Findings indicate that in the automotive and parts industry, pecking order, extreme management optimism, and market timing theories have been the dominant patterns in Iran's capital.

  Keywords: Trade off theory, Pecking Order Theory, extreme management optimism theory, Market timing theory, and automotive, parts industry
 • Reza Daneshvar Bondari *, Abolghasem Masihabadi, Mohamadreza Shorvarzi Pages 203-224

  The purpose of this research is to compare the four indicators of earnings quality that use only accounting data to determine the quality of profit and determine their impact on the degree of credit risk of listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 156 companies were gathered between 2008 and 2017. In this connection, 20 financial indicators were used to determine the risk of credit and then its ranking by data envelopment analysis method. The relationship between the indices with the credit rating of each company was also tested and confirmed. Also, four indicators of earnings quality including sustainability and predictability features, profit / cash relationship, accruals, and, finally, earnings response coefficient and adjusted earnings response coefficient are used. First, the relationship of the 20 financial ratios applied with the credit rating determined by the data envelopment analysis method was verified in the form of a regression model tested and validated by the model. Then, the relationship between the four indicators of earnings quality with the credit rating of each company was tested. The results show that companies with lower credit risk have higher earnings quality. Also, with a decrease in the quality of profit indicators, their credit risk will also increase. From this research it can be concluded that there is a significant relationship between credit risk of listed companies in Tehran Stock Exchange and their main indicators of earnings quality. In this research, credit rating is the amount of credit risk that is calculated and ranked by data envelopment analysis method.

  Keywords: credit risk, credit rating, earning quality, credit Scoring