فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/06
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمد شاعری*، رحیم علی عباسپور صفحات 1-12

  رشد مداوم شهرها، جمعیت آن ها و مراکز صنعتی و کشاورزی، افزایش روز افزون متقاضیان و مشترکین را به دنبال داشته و شبکه های توزیع نیروی برق به عنوان آخرین حلقه از زنجیره تامین برق همگام با سایر بخش ها می بایست پاسخگوی نیازهای جامعه در نقاط مختلف کشور باشند. اطلاع از وضعیت تجهیزات و کنترل آن ها در شبکه های توزیع نیروی برق هنگام بروز حوادث و انجام تغییرات ضروری امری اجتناب ناپذیر است. از همین رو در سراسر کشور طرح های متعددی جهت برداشت اطلاعات تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق ارایه و عملیاتی می گردند. مشکل اساسی در این رابطه مربوط به نحوه جمع آوری سنتی اطلاعات می باشد که در آن امکان کنترل منطقی و پردازش اطلاعات میدانی مورد نظر و استخراج اشتباهات در مقاطع مختلف برداشت وجود ندارد. در این مقاله به رویکرد جدیدی برای جمع آوری سریع و قابل کنترل اطلاعات توسط تکنولوژی های نوین در عرصه سیستم های اطلاعات مکانی به کمک ارایه یک مدل داده مکان مبنا جهت حل مشکلات مطرح شده، پرداخته شده است. در این روش، سامانه برداشت اطلاعات موبایلی برای برداشت اطلاعات و سامانه دسکتاپ برای بررسی منطق های پاوری و انجام پردازش های مکانی و توصیفی جهت بررسی خطای کاربران و آماده سازی داده برای ورود به سامانه GIS اداره برق پیاده سازی شده اند. در انتها به ارایه گزارش موفقیت منطق طراحی شده در قالب پردازش های تناظریابی و استخراجی پرداخته می شود. در مرحله ارزیابی، 450 کیلومتر شبکه فشار متوسط پردازش شده و 92 درصد اطلاعات تجهیزات شبکه تناظریابی و ثبت گردیدند.

  کلیدواژگان: شبکه فشار متوسط، مدل داده مکان مبنا، سامانه
 • مرجان فرجی، سعید نادی*، داود شجاعی صفحات 13-26

  در سال های اخیر آلودگی هوا به یکی از چالش های مهم زیست محیطی در شهرهای بزرگ و صنعتی به ویژه شهر تهران تبدیل شده است. غلظت بالای ذرات معلق با قطر کمتر از 2/5 میکرومتر (PM2.5) که به عنوان اصلی ترین عامل آلودگی شهر تهران شناخته شده است، با تاثیرات جبران ناپذیری بر سلامتی انسان همراه است. ارایه مدل مکانی-زمانی با دقت و سرعت بالا برای پیش بینی به عنوان یک روش موثر برای حفاظت از سلامت عمومی در برابر افزایش آلاینده های مضر هوا می باشد. رشد سریع فن آوری های محاسباتی و در دسترس بودن داده های مربوط به کیفیت هوا این فرصت را برای محققان فراهم کرده است تا مدل های پیچیده ای را در چارچوب یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای پیش بینی غلظت آلاینده های مختلف هوا ارایه دهند. در این پژوهش با هدف پیش بینی غلظت PM2.5 در فواصل زمانی مختلف، یک مدل ترکیبی مکانی-زمانی جدید مبتنی بر واحد گیت دار بازگشتی (GRU) با حفظ و استخراج وابستگی های زمانی و مکانی در داده های سری زمانی آلودگی هوا ارایه شده است و عملکرد آن با روش های رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (SVR) و حافظه ی بلندمدت ماندگار (LSTM) مقایسه شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل غلظت ساعتی آلاینده ی PM2.5 و پارامترهای هواشناسی ثبت شده به ترتیب توسط 13 ایستگاه سنجش آلودگی و 3 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در شهر تهران در بازه ی زمانی 17 آذر 1395 تا 8 اسفند 1397 می باشد. مدل ارایه شده در این مقاله با شاخص های ارزیابی RMSE = 7.97 μg/m3 و  MAE = 5.35 μg/m3 بهترین نتیجه را برای پیش بینی آلودگی در مقایسه با روش های دیگر کسب کرده است. این مدل می تواند 80 درصد (80 = R2) از تغییرات غلظت PM2.5 را تعیین و سطح آلودگی را پیش بینی کند. همچنین مدل پیشنهادی با استخراج ویژگی های زمانی، پیش بینی هم زمان برای تمام ایستگاه ها و در نظر گرفتن همبستگی های مکانی اثبات کرده است که می تواند برای پیش بینی و کنترل آلودگی هوا به طور موثر به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، یادگیری عمیق، پیش بینی مکانی-زمانی، آلاینده PM2.5، یادگیری ماشین
 • صدرا کریم زاده* صفحات 27-39

  ارزیابی سریع مناطق تخریب شده بعد از هر فاجعه طبیعی مخصوصا زلزله از اهمیت ویژه ای در پاسخ به بحران برخوردار است که در صورت استفاده از الگوریتم های مناسب با چشم انداز ماهواره های بلادرنگ می تواند کمک شایان توجهی در کاهش تلفات زلزله داشته باشد. زیرا که گسیل نیروهای امداد و نجات هدفمند به سمت و سوی ساختمان های تخریب شده خواهد بود و در نتیجه زمان بلاتکلیفی آنها کاهش خواهد یافت. در این مطالعه از 3 تصویر رادار با گشودگی مصنوعی (SAR) اخذ شده از ماهواره ALOS-2 با قدرت تفکیک مکانی 10 متر در دو پلاریزاسیون HH و HV و همچنین 2 تصویر اپتیکی مرتبط با ماهواره WorldView-2 با قدرت تفکیک مکانی 0.46 متر در چهار باند برای ارزیابی تخریب لرزه ای ناشی از زلزله سرپل ذهاب (ازگله) سال 1396 شمسی با پنج الگوریتم naive Bayes (NB)،  k-nearest neighbors (KNN)،support vector machine (SVM) ، regression tree (RT) و random forests (RDF) مورد بررسی قرار گرفتند. مجموعا 24 پارامترهای در روش یادگیری ماشینی برای داده های SAR از آنالیز بافت، مقادیر ضریب بازپراکنش و همدوسی تولید شده تداخل سنجی راداری (InSAR) مورد استفاده قرار گرفتند. در تصاویر اپتیکی نیز 20 پارامتر صرفا از مولفه های مستخرج از آنالیز بافت استفاده شدند. کلاسه بندی نتایج بر اساس دو گروه ساختمان های تخریب شده و ساختمان های تخریب نشده انجام پذیرفت که صحت کلی کلاسه بندی برای هر دو دسته نشان می دهد که الگوریتم RDF قابلیت و صحت بالاتری برای ارزیابی تخریب ارایه می نماید.

  کلیدواژگان: رادار با گشودگی مصنوعی، ارزیابی تخریب، یادگیری ماشینی، آنالیز بافت
 • منا محمدی، فاطمه طبیب محمودی* صفحات 41-51

  تشخیص وسایل نقلیه از تصاویر سنجش از دور در بسیاری از کاربردها از جمله مدیریت ترافیک و  نظارت بر عملیات امداد و نجات نقش مهمی دارد. توانایی تشخیص وسایل نقلیه در محیط های شهری می تواند به مدیران راهنمایی و رانندگی در جلوگیری از ترافیک سنگین کمک کند که به نوبه خود باعث کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی می شود. با این حال، این امر به دلیل کوچک بودن وسایل نقلیه، انواع و جهت گیری های مختلف آن ها و شباهت بصری با برخی از اشیاء دیگر در تصاویر با وضوح بسیار زیاد، چالش برانگیز است. در این مقاله یک الگوریتم تشخیص وسایل نقلیه براساس تصاویر هوایی با وضوح مکانی بسیار زیاد پیشنهاد شده است. در اولین مرحله از این الگوریتم، با تشکیل هرم تصویر، نواحی کاندیدای اولیه وسایل نقلیه شناسایی می شوند. سپس، نقشه کاربری/ پوشش اراضی مبتنی بر تحلیل شیء مبنای تصویر تولید می گردد. در آخرین مرحله از الگوریتم پیشنهادی،  ضمن درنظر گرفتن روابط همسایگی بین نواحی کاندیدای اولیه وسایل نقلیه و نقشه طبقه بندی کاربری / پوشش اراضی،  ادغام در سطح تصمیمات منجر به بهبود و اصلاح نتایج تشخیص وسایل نقلیه می گردد. برای ارزیابی توانایی اجرایی روش پیشنهادی در این مقاله، از تصویر هوایی Ultracam با وضوح مکانی 11 سانتیمتر و تعداد 4 باند طیفی برداشت شده از یک منطقه شهری شلوغ استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای این الگوریتم حاکی از صحت 80درصدی در تشخیص وسایل نقلیه است. به علاوه، مقادیر 87/78٪ و 71/0 به ترتیب بیانگر دقت کلی و ضریب کاپا از نقشه طبقه بندی کاربری / پوشش اراضی به دست آمده حاصل از اعمال الگوریتم ادغام در سطح تصمیمات هستند.

  کلیدواژگان: تشخیص وسایل نقلیه، طبقه بندی کاربری، پوشش اراضی، هرم تصویر، تحلیل شیء مبنا
 • محمدعلی شریفی*، محمد مهدی کریمی نژاد، علیرضا امیری سیمکوئی صفحات 53-67

  به منظور تعیین مدار اولیه ماهواره، یکی از راهکار ها استفاده از مشاهدات اپتیکی ردیابی ماهواره ها توسط ایستگاه های زمینی می باشد که به صورت آزیموت، زاویه ارتفاعی و فاصله ماهواره از ایستگاه های زمینی ثبت می شوند. چالشی که هنگام استفاده از این مشاهدات با آن مواجه هستیم این است که این مشاهدات در زمانی بسیار کوتاه و به صورت کمان کوچکی از مدار بیضی شکل رویت می شوند. بنابراین مسئله برازش بیضی مسیر با توجه به کوتاه بودن کمان مشاهدات، دچار بدوضعی بوده و جهت استخراج پارامتر های کپلری مدار نیازمند استفاده از روش پایدارسازی در برآورد بردار مجهولات هستیم. از طرف دیگر مدلی که برای تعیین مدار اولیه مورد استفاده قرار می گیرد، فقط شامل المان های کپلری بوده و تقریبی از مدل کامل مدار که شامل المان های اغتشاشی نیز هست، می باشد. به همین علت، برای حل هر چه بهتر این مسئله می توانیم آنرا در مدل آماری متغیر های همراه با خطا در نظر بگیریم و با استفاده از روش کمترین مربعات کامل پایدارشده به حل بردار مجهولات بپردازیم. مزیت استفاده از این روش، بهره مندی توامان از روش های پایدارسازی و کمترین مربعات کامل می باشد که با توجه به توضیحات فوق، ضرورت هر دو روش در این مسئله اجتناب ناپذیر است. از دیگر مزیت های این روش نسبت به سایر روش های پیشین، می توان استفاده از روند سرشکنی و به کارگیری تمامی مشاهدات اولیه را نام برد. روش های گذشته بیشتر مبتنی بر استفاده از سه یا چند مشاهده موقعیت ماهواره به صورت محدود بودند، که این مورد موجب کاهش کیفیت جواب حاصل می شد. در این مقاله ابتدا به بسط ابعاد ریاضی و کارایی و سرعت این روش اشاره شده و سپس با بررسی چند مسئله تعیین مدار اولیه در حالت های مختلف مدار ماهواره ها، به ابعاد حل عددی و استخراج پارامتر های کپلری مدار با استفاده از روش مذکور پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: مسئله تعیین مدار اولیه ماهواره، استخراج پارامتر های کپلری مدار ماهواره، مشاهدات اپتیکی تک ایستگاه زمینی، بدوضعی مسئله تعیین مدار اولیه، پایدارسازی تیخونوف، کمترین مربعات کامل پایدارشده
 • ابراهیم ابراهیمی، محمد کریمی*، پرستو پیله فروش ها صفحات 69-86

  روستا نشینی شکل ویژه ای از زندگی مردم بوده و نقش مهمی در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارا می باشد. در این زمینه طرح هادی روستایی در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران و با هدف تخصیص مناسب و بهینه کاربری های روستایی به منظور توسعه پایدار انجام می شود. با این وجود، عدم مکان یابی بهینه کاربری های پیشنهادی در این طرح ها یکی از نقاط ضعف آن ها به شمار می آید. این موضوع سبب عدم دسترسی مناسب کاربری ها، عدم سازگاری یک کاربری با کاربری های مجاور و در نتیجه عدم فراهم سازی بستر مناسب برای رشد روستا می شود. به منظور حل این مشکل، هدف این پژوهش تخصیص بهینه کاربری اراضی روستایی به وسیله الگوریتم ژنتیک به عنوان یک منبع پیشنهادی برای ارتقاء و تدوین بهتر طرح هادی روستایی است. به منظور نیل به این مهم، ابتدا محدودیت ها شامل حریم رودخانه و حریم مرغداری به داده ها اعمال شدند. سپس، با استفاده از چهار معیار همسایگی (سازگاری، وابستگی و متمرکزسازی)، دسترسی، پتانسیل فیزیکی و مقاومت در برابر تغییرات، و با در نظر گرفتن مساحت تعیین شده در طرح هادی به عنوان تقاضای کاربری ها، الگوریتم ژنتیک در ساختار برداری اجرا و کاربری های روستایی تخصیص داده شدند. مدل پیشنهادی در روستای نعمت آباد و با استفاده از نقشه کاربری سال 1395، به منظور تولید نقشه کاربری سال 1396 پیاده سازی شد. به منظور دستیابی به نقشه کاربری پیشنهادی، ابتدا وزن معیارهای مدل در پنج سناریو مختلف تغییر و اعتبارسنجی مدل در هر سناریو با استفاده از محاسبه ضریب کاپا و دقت کلی انجام شد. با توجه به نتایج حاصل شده، سناریو سوم با دیدگاه اقتصادی دارای دقت کل 71% بوده و بنابراین، از وزن های اختصاص یافته به معیارها در این سناریو برای تهیه نقشه نهایی پیشنهادی استفاده گردید. افزون بر این، نتایج حاصل شده نشان داد که معیارهای همسایگی و دسترسی از مهم ترین عوامل در طرح هادی روستایی می باشند.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، تخصیص، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، برنامه ریزی روستایی
 • سارا ابدالی، محسن قمری اصل* صفحات 87-97

  با استفاده از مشاهدات ماهواره ای مانند NDVI، fPAR و GPP می توان تغییرات روند فتوسنتز در اکوسیستم را بررسی نمود. با این حال برآورد روندها با داده های سری های زمانی نامبرده می تواند اختلافاتی داشته باشد که به علت وابستگی به آنالیزهای به کار رفته در هر مجموعه داده، قدرت تفکیک مکانی و روش های آماری به کار رفته در محاسبه روند می باشد. داده به کار رفته در این مقاله مربوط به تولید ناخالص اولیه MODIS و داده های هواشناسی از مرجع CRU می باشد. مدل به کار رفته در برآورد داده MODIS GPP کارایی مصرف نور است. در این مقاله از مجموعه داده GPP، داده های دما و بارش برای برآورد روند فتوسنتز با قدرت تفکیک مکانی نیم درجه زیست کره خشکی در سال های 2000 تا 2015 استفاده شده است. هدف نهایی این مقاله دستیابی به روند تولید ناخالص اولیه زیست کره خشکی با استفاده از آزمون معنی داری من-کندال در سطح اطمینان 90 درصد و شناسایی عوامل کلیدی و فاکتورهای تاثیرگذار بر فتوسنتز است. سپس توزیع مکانی همبستگی خطی میان GPP و عوامل اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده علی رغم نوسانات موجود در مقادیر GPP، روند اصلی حاکم بر زیست کره خشکی در اغلب سلول های آن، به صورت عاری از روندهای مثبت و منفی بوده است. با این حال در مناطق جنوبی آفریقا، مناطق استوایی آسیا و آمریکا شاهد روندهای مثبت در میزان فتوسنتز هستیم. الگوهای مکانی مرتبط با تاثیر عوامل اقلیمی با فتوسنتز با مطالعات پیشین همخوانی دارد. نتایج نشان می دهد که در عرض های جغرافیایی بالا، اصلی ترین عامل تاثیرگذار بر مقادیر GPP دما بوده و همبستگی قوی تری میان GPP با دما نسبت بارش مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: تولید ناخالص اولیه، روند مکانی-زمانی، فتوسنتز، زیست کره خشکی، داده های هواشناسی
 • فریبا حبیب پور، بختیار فیضی زاده*، یونس جبارزاده صفحات 99-109

  فروشگاه های زنجیره ای، نقش موثری در جهت سامان دهی اقتصادی، رشد و توسعه متوازن شهرها داشته اند. بازاریابی مکان محور، ترکیبی از قدرت تجسم و تجزیه و تحلیل جغرافیایی با تکنیک ها و بینش بازاریابی برای رسیدن به اهداف است. هدف تحقیق حاضر، بهبود عملکرد فروشگاه های زنجیره ای در منطقه 2 شهر تبریز با رویکرد بازاریابی مکان محور مبتنی بر روش های تصمیم گیری GIS می باشد. برای نیل به این مقصود، از تحلیل های مکانی و شبکه ای GIS استفاده شده است. چهار فروشگاه شامل دو شعبه فروشگاه کوروش و فروشگاه رفاه و جانبو مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور سه گروه اصلی از معیارها شامل معیارهای اقتصادی-اجتماعی، همجواری و حمل ونقل با زیرمعیارهای مربوطه به کار گرفته شد. و با استفاده از مدل Fuzzy-ANP  نسبت به استخراج  اهیمت آنها اقدام شد. براساس مدل ANP از بین معیارهای منتخب، معیار اقتصادی-اجتماعی با وزن 0.40 و از زیرمعیارهای معیار مزبور، زیرمعیار تراکم جمعیت با وزن 0.37 تاثیرگذارترین عوامل در بازاریابی مکان محور فروشگاه های زنجیره ای می باشند. در ادامه با استفاده از مدل New Service Area، بهترین محدوده های خدمات رسانی با کاربرد معابر برحسب دقیقه شناسایی شد، محدوده 3 دقیقه ای، به عنوان مناسب ترین محدوده خدمات رسانی مورد شناسایی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، منطقه یاغچیان، ایل گولی، قسمت هایی از ویلاشهر و ولیعصرجنوبی با کسب ارزش بسیار مناسب، مستعد بازاریابی مکان محور هستند و فروشگاه جانبو با قرارگیری در ایل گولی، در منطقه ای با شرایط مناسب از نظر بازاریابی مکان محوری واقع شده است. نتایج تحقیق حاضر در راستای استفاده از تحلیل های GIS برای مطالعات بازاریابی مکان محور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و می تواند راه گشای مطالعات آتی در زمینه انتخاب روش ها و تکنیک های مناسب و همچنین گستشر کسب و کارهای موفق مبتنی بر سیستم های تصمیم گیری GIS باشد.

  کلیدواژگان: فروشگاه زنجیره ای، تحلیل های مکانی و شبکه ای، بازاریابی مکان محور، تبریز
 • محمدرضا ملک*، نیما اسدی صفحات 111-133

  در سرویس های مکان مبنا افزایش تعامل کاربر با محیط می تواند شناخت او از محیط را افزایش دهد. ترکیب این سرویس ها با فناوری واقعیت افزوده  یکی از روش هایی است که این تعامل را افزایش می دهد. چراکه فناوری واقعیت افزوده عناصر مجازی مانند اطلاعات متنی، گرافیکی و غیره را با دنیای واقعی ادغام می کند و  اشیاء مختلف از دنیای واقعی را با اطلاعات مجازی متناظر آن برای کاربر نمایش می دهد. اما استفاده از این فناوری در سرویس های مکان مبنا، می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. برای نمونه، با افزایش حجم اطلاعات از محیط پیرامون، نمایش آن در صفحه نمایش دستگاه همراه با اندازه های محدود، باعث ناخوانایی می شود و سودمندی این اطلاعات را کاهش می دهد. یکی دیگر از مشکلات استفاده از واقعیت افزوده، یکنواختی اطلاعاتی است که به کاربر نشان داده می شود. یعنی با تغییر شرایط محیطی کاربر ممکن است اطلاعات تغییر کنند، اما اطلاعات نمایشی ثابت می ماند. در تحقیق حاضر برای غلبه بر مشکلات ذکر شده، از ترکیب واقعیت افزوده و بافت آگاهی استفاده شده است. بافت آگاهی، محیط و تغییرات محیطی کاربر را در نظر گرفته و رفتار سیستم را مطابق با آن تغییر می دهد.  سیستم پیشنهاد شده در این تحقیق با بهره گیری از بافت های فاصله، دوران، زمان و تفکیک پذیری کاربر را در یک فضای بسته راهنمایی می کند. نمونه اولیه این سیستم در طبقه سوم دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و در بستر اندروید پیاده سازی شده است. برای موقعیت یابی در فضای بسته از روش پیمایش پیاده رو و حسگرهای شتاب سنج، ژیروسکوپ و مغناطیس سنج استفاده شده است. برای ارزیابی کارایی سیستم، یک تست کارایی انجام شده است. در این تست در هر اجرا توسط کاربران مختلف، میزان مصرف حافظه دسترسی تصادفی و واحد پردازش مرکزی، در دو حالت بافت آگاه و غیربافت آگاه اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تست نشان می دهد سرویس بافت آگاه، حافظه دسترسی تصادفی دستگاه همراه را به میزان 67/37 درصد و واحد مرکزی پردازش دستگاه همراه را 83/1 درصد کمتر نسبت به سرویس غیربافت آگاه، اشغال کرده است. علاوه بر این نحوه ی اجرای برنامه توسط کاربرهای مختلف، با طرح پرسش هایی راجع به رابط کاربری سرویس، عملکرد سرویس بافت آگاه و عملکرد سرویس غیر بافت آگاه، ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد، کاربران از عملکرد سیستم بافت آگاه رضایت دارند.

  کلیدواژگان: واقعیت افزوده بافت آگاه، موقعیت یابی در فضای بسته، پیمایش پیاده رو
 • سیاوش شامی، مهدی خوش لهجه آذر*، زهرا قربانی، آرمین مقیمی، علی محمدزاده، سیده سمانه ثابت قدم صفحات 135-146

  یکی از چالش های اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند، هزینه های صرف شده برای مقابله با آلودگی هوا و بهبود کیفیت آن است. از طرف دیگر علاوه بر هزینه، سلامتی افراد جامعه و بیماری های موجود نیز ارتباط مستقیمی با کیفیت هوا دارند. از این رو بررسی و تحلیل تغییرات آلاینده های هوا شامل دی اکسید نیتروژن، مونوکسید کربن و ازن می تواند اطلاعات ارزشمندی برای تحلیل کیفیت هوا در اختیار متخصصین قرار دهد. وجود سنجنده های با قدرت تفکیک مکانی بالا به منظور مطالعه کاربردهای متنوع، متخصصین این حوزه را قادر به مطالعه اغلب پدیده های محیطی کرده است. در پژوهش حاضر تغییرات زمانی و مکانی میزان آلاینده های جوی با استفاده از داده های ماهواره سنتینل-5 در فروردین ماه 1399 همزمان با انتشار ویروس کووید-19 برای کشور ایران تعیین شده و با مقادیر دوره مشابه در سال 98 مقایسه شده است. انتشار ویروس کووید-19 در این بازه، پیامدهای متنوعی داشت که منجر به کاهش فعالیت کارخانه ها و همچنین کاهش تردد وسایل نقلیه گردید. در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر عوامل مذکور، تغییرات زمانی و توزیع مکانی آلاینده هایی نظیر هواویزها، دی اکسید نیتروژن، مونوکسید کربن و ازن در فاصله بین این دو زمان تجزیه و تحلیل شدند. نتایج کمی و کیفی، نشان دهنده بهبود کیفیت هوا در فروردین 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان غلظت دی اکسید نیتروژن کل ستون جو و دی اکسید نیتروژن موجود در وردسپهر که ارتباط مستقیمی با حمل و نقل و فعالیت های انسانی دارد، کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: کووید-19، کیفیت هوا، آلاینده های هوا، ماهواره سنتینل 5
 • زینب قاسم پور، سعید بهزادی* صفحات 147-163

  جهت رفتارسنجی ترافیک در کلانشهرها، علاوه بر نیاز به داده های ترافیکی به روز و حجیم، نیاز به ارایه و استفاده از روش هایی برای تحلیل رفتار ترافیک جهت پیش بینی آن است. موضوع پیش بینی ترافیک، از این جهت مورد توجه است که می توان با رسیدن به این هدف، حمل و نقل را رونق بخشید و از بار اقتصادی که هر ساله بر جوامع مختلف وارد می شود، کم کرد. به همین دلیل، باید به دنبال راه حل هایی برای پیش بینی ترافیک بود. در این میان، استفاده از علمی به نام شبکه های عصبی می تواند بسیار کابردی باشد. در این پژوهش، ابتدا سامانه ای طراحی شد تا بتواند داده های ترافیکی مورد نیاز پژوهش را جمع آوری کند. موضوع دستیابی به داده های ترافیکی همواره معضلی بوده است که تمامی دغدغه مندان این حوزه با آن مواجه بوده اند. از این رو در پژوهش حاضر ابتدا با طراحی یک سامانه جهت جمع آوری داده های ترافیکی به رفع معضل مورد نظر پرداخته شد. در مرحله ی بعد، داده های ترافیکی جمع آوری شده فراخوانی می گردد و با استفاده از اعمالی که برای استاندارد سازی و نرمالیزه سازی آن انجام شد، میزان خطا با استفاده از داده های تست و آموزشی محاسبه گردید. در این مرحله، میزان خطا با مطلوبیت 72 درصد به دست آمد. در مرحله ی بعدی، تحلیل داده های ترافیکی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی پایه و موجک انجام شد و میزان خطا محاسبه شد. نتایج نشان میدهد که محاسبات با استفاده از تبدیلات موجک دقیق تر است ولی به دلیل تعداد ورودی های کمتر، مقادیر خطا با استفاده از داده های تست و آموزشی، 28 درصد محاسبه گردید. به عبارت دیگر میزان مطلوبیت حدود 72 درصد به دست آمد. در مرحله ی آخر هم داده های ترافیکی جمع آوری شده با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی، بهینه شدند و بهترین نقطه با کمترین خطای ممکن برای هر الگوریتم بهینه سازی، محاسبه گردید.

  کلیدواژگان: پیش بینی رفتار ترافیک، شبکه ی عصبی، تبدیل موجک، الگوریتم های بهینه سازی
 • امین محسنی فر*، علی محمدزاده، آرمین مقیمی صفحات 165-182

  پایش و شناسایی تغییرات یکی از مهم ترین پردازش ها در فتوگرامتری و سنجش ازدور به شمار می آید که در آن تغییرات رخ داده در یک منطقه ی جغرافیایی در اثر گذر زمان مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. جنگل ها از سرمایه های ملی هر کشوری محسوب می شوند که نقش مهمی در تعدیل آب و هوا، شکل گیری آب های زیرزمینی و جلوگیری از وقوع سیل و فرسایش خاک دارند. بنابراین شناسایی هرچه دقیق تر تغییرات در مناطق جنگلی، می تواند نقشی مهم و انکارناپذیر در راستای حفظ و مدیریت این مناطق ایفا کند. در این تحقیق یک روش نظارت نشده ی دقیق برای شناسایی تغییرات در مناطق جنگلی ارایه شده است. مناطق مورد مطالعه در این تحقیق، جنگل های کشورهای آمریکا و استرالیا است که در اثر آتش سوزی تخریب شده اند. در روش ارایه شده، ابتدا شاخص تغییرات نهایی از طریق تلفیق شاخص های تغییرات NDVI (DN) و GNDVI (DG) با روش تبدیل موجک گسسته ایجاد شد. سپس برای کاهش تغییرات نویزی از فیلتر پخش کننده استفاده شد. برای خوشه بندی اولیه شاخص تلفیقی از روش خوشه بندی k-means بهبودیافته و برای در نظرگرفتن اطلاعات همسایگی در روند خوشه بندی، از میدان تصادفی مارکوف (MRF) پس از اعمال دو مرحله بهبود در ساختار تابع انرژی آن استفاده شد. مقایسه ی روش پیشنهادی در دو حالت استفاده از مدل MRF مرسوم و نوع بهبودیافته آن، برتری مدل MRF بهبودیافته را به اندازه ی 49/0% و 61/0%،  به ترتیب در مجموعه داده ی اول و دوم نشان داد. همچنین روش پیشنهادی در مقایسه با روش های Otsu، PCA-kmeans، GAFCM و GMM-MRF داری عملکرد بهتری بود، بطوریکه میزان خطای کل را در آن ها به طور میانگین به اندازه  93/0% و 31/5%، به ترتیب در مجموعه داده اول و دوم کاهش داد. براساس نتایج بدست آمده می توان گفت، روش ارایه شده در این تحقیق پتانسیل بالایی برای شناسایی نظارت نشده ی تغییرات در مناطق جنگلی دارد.

  کلیدواژگان: شناسایی تغییرات جنگل، تبدیل موجک گسسته، فیلتر پخش کننده، k-means، اطلاعات همسایگی
 • حسن کریمی پور*، علی اصغر آل شیخ صفحات 183-199

  مصرف منابع تجدید ناپذیر از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هر روز رو به افزایش است. ولی زمانی خواهد رسید که این منابع به پایان می رسند. نیروگاه های خورشیدی که انرژی خورشید را به برق تبدیل می کنند در آینده با مزایای قاطعی که در برابر نیروگاه فسیلی و اتمی دارند، مشکل برق و تا حدی مشکل کم آبی را به خصوص در دوران تمام شدن نفت و گاز حل خواهند کرد. یکی از مهم ترین مسایل احداث نیروگاه های خورشیدی تعیین مکان هایی است که از پتانسیل بالایی برای دریافت انرژی خورشیدی برخوردار هستند.  مکان یابی نیروگاه ها، به دلیل نیاز به شرایط خاص به خصوص شرایط زیست محیطی، اهمیت زیادی برای برنامه ریزان دارد.این پژوهش به منظور مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره مکانی مشارکتی در استان فارس صورت گرفته است. در ابتدا مطالعاتی درباره منطقه و وضع موجود نیروگاه های خورشیدی انجام گرفته و بعد از آن با استفاده از منابع و نظر کارشناسان امر، 10 معیار موثر از جمله معیارهای اقلیمی، ژیومورفولوژی و اقتصادی در مکان یابی نیروگاه های خورشیدی انتخاب شده است. لایه های اطلاعاتی متناسب با معیارها در محیط GIS آماده و پس از آن از روش های بهترین - بدترین و دنپ برای وزن دهی معیارهای انتخابی استفاده شده است.  پس از وزن دهی به معیارها، پهنه بندی منطقه صورت گرفته و 8 مکان برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان فارس پیشنهاد شده است. در مرحله آخر با استفاده از روش های کوپراس و تاپسیس مکان های پیشنهادی رتبه بندی شده و برای نتایج نهایی از ادغام این دو روش با تکنیک میانگین رتبه استفاده شده است. در نهایت مکان شماره 8 واقع در شهرستان زرین دشت استان فارس به عنوان بهترین مکان برای احداث نیروگاه خورشیدی انتخاب شده است.

  کلیدواژگان: مکان یابی نیروگاه خورشیدی، GIS، روش های تصمیم گیری چند معیاره، بهترین - بدترین، دنپ، کوپراس و تاپسیس
 • مرتضی حیدری مظفر*، مسعود ورشوساز، محمد سعادت سرشت صفحات 201-219

  برای مدل سازی کامل سه بعدی یک محدوده، با استفاده از ابرنقاط لیزر اسکنر زمینی، با جابجایی و افزایش نقاط استقرار دستگاه می توان از میزان قسمت های اندازه گیری نشده آن محدوده کاست. اما جابجایی و افزایش نقاط استقرار، مستلزم صرف هزینه و زمان برای اندازه گیری های میدانی بیشتر بوده و در نتیجه باعث افزایش زمان و هزینه محاسباتی خواهد شد. بنابراین، برنامه ریزی اولیه برای انتخاب بهینه مکان استقرار دستگاه با هدف کامل بودن ابرنقاط مدل سه بعدی و نیز کاهش هزینه های میدانی و محاسبات دفتری در یک بازه زمانی معقول، ضروری است. در این مقاله، برای دستیابی به این هدف از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات استفاده شده است. در روش پیشنهادی، نقاط کاندید برای استقرار در فضای ابرنقاط تقریبی از محدوده اسکن به عنوان فضای جستجوی الگوریتم انتخاب می شوند. برای حل مساله جانمایی بهینه دستگاه لیزر اسکنر زمین با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات، هر ذره، مجموعه ای از نقاط کاندید انتخاب شده و گروه مجموعه ای از ذرات می باشد. همچنین تابع هزینه با دو هدف، یکی کاهش نواحی پنهان در مدل و دیگری انتخاب کمترین تعداد ممکن نقاط استقرار در نظر گرفته می شود. با انتخاب مجموعه ای از چندتایی های تصادفی نقاط کاندید برای استقرار، به عنوان پاسخ اولیه، الگوریتم شروع به کار کرده و با حرکت دادن این پاسخ ها در فضای جستجو، در طی تکرارهای متوالی، الگوریتم جواب بهینه مساله جانمایی لیزر اسکنر زمینی را بدست می آورد. در این فرآیند، انتخاب بهینه نقاط استقرار دستگاه به صورت اتوماتیک و تکراری بوده و اطمینان از چیدمان صحیح با حداقل تعداد نقاط لازم برای اندازه گیری کامل محدوده حاصل می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد، با الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات می توان نقاط بهینه برای استقرار دستگاه لیزر اسکنر را از میان تعداد بسیار زیادی از نقاط کاندید انتخاب کرد، به نحوی که 96% منطقه با اطمینان کامل اسکن شود.

  کلیدواژگان: بهینه سازی گروه ذرات، جانمایی بهینه، لیزر اسکنر زمینی، نواحی پنهان
 • محمدرضا ملک*، ماهدیس ملک، ماهنوش ملک صفحات 221-228

  کووید-9 [1]1 روی زندگی بشر نوین اثرات عمیقی گذاشته و معلوم نیست که چه تاثیراتی در آینده از آن باقی خواهد ماند. تا تاریخ نگارش مقاله 37508141 تن مبتلا به این بیماری و 1078009 تن جان خود را از این بابت ازدست داده اند. از سالیان متمادی ردیابی تماس[2] روش اصلی برای جلوگیری از انتشار عموم بیماریهای واگیردار و بویژه جداسازی افراد مبتلا از دیگران بوده است. برای مثال ریشه کنی آبله نه بخاطر ایمن سازی عمومی بلکه بواسطه ردیابی تماس میسر شد. از منظر رسمی، ردیابی تماس یعنی یافت افرادی که فرد آلوده و بیمار با آنها تماس داشته است. این داده همراه با سایر اطلاعات مرتبط، سلسله وار از سایر افراد در تماس با فرد نخست نیز اخذ می شود. پیشرفت های اخیر در زمینه ی فناوری های موقعیت یابی، رایانش همراه شبکه ی بی سیم این امکان را فراهم ساخته تا وارد عصر نوینی از ردیابی تماس شویم که می توان آنرا ردیابی رقمی تماس نامید. حال در این شرایط گرچه راه حلی جدید و بسیار نوآورانه برای یک مساله مهم یافت شده ولی خود سوالات و ابهامات جدیدی را فراهم ساخته است. یکی از مهمترین چالشهای فرارو، عدم استقبال مردم از چنین سیستمی بخاطر حفظ حریم شخصی است. زیرا در سیستمهای متمرکز با دانستن موقعیت افراد، کسانیکه با آنها در تماس بوده و محل چنین تماسهایی که اطلاعات کاملا شخصی محسوب می شوند، امکان سوء استفاده را فراهم می سازد. از سوی دیگر مدیریت قوی و اثربخشی آن در مهار انتشار ویروس کرونا نیاز به اطلاعات دقیق و کامل دارد. در مقاله حاضر ضمن مرور ابزار ردیابی رقمی، سیستم های متمرکز و غیر متمرکز، مزایا و معایب هرکدام بررسی می شوند.

  کلیدواژگان: ردیابی تماس، کووید-19، موقعیت یابی، مجاوریابی، خدمات مکان مبنا
 • سعید صادقیان*، احمد رجبی، داود صدیق پور صفحات 229-241

  میراث فرهنگی سرمایه ای گرانبها و غیر قابل جایگزین می باشد که اهمیت مستندنگاری در حفظ و نگهداری این میراث بر همگان روشن است. تهیه مدل رقومی و مستندنگاری سه بعدی این آثار با توجه به کاستی های روش های سنتی؛ به طور قابل توجه ای در حال گسترش است. توسعه سنسورها، روش های جمع آوری داده و ارتقاء روش های بصری سازی سه بعدی به همراه ارایه الگوریتم های متنوع در بینایی کامپیوتر نقش به سزایی در مستندنگاری سه بعدی داشته است اما جای خالی یک مطالعه جامع و یکپارچه که کلیه عوامل مستندنگاری سه بعدی را در کنار هم ارزیابی کند و روند مناسبی ارایه دهد تا نتیجه کنترل شده ای حاصل گردد؛ به خوبی احساس می گردد. در این مقاله ارکان مستندنگاری سه بعدی از نقطه نظرهای گوناکون بررسی شده اند. منطقه مورد مطالعه قلعه تاریخی دولت آباد در روستای دولت آباد استان قم قرار دارد و وسعت آن پیش از 100000 متر مربع است. با در نظر داشتن وسعت منطقه و نیاز به دقت بسیار بالا در مستندنگاری و حفظ جزییات، پس از مقایسه های صورت گرفته از تصویر برداری با پهپاد در تهیه مدل رقومی استفاده شده است. برای برآورد دقت از 7 نقطه کنترل و 3 نقطه چک استفاده شد که مجموع جذر میانگین مربعات در جهت های x، y و z 3.2 سانتی متر بود. پس از مستندنگاری سه بعدی با استفاده از نتایج به دست آمده قلعه مرمت شد و بخش عمده ای از کالبد قلعه مورد بهسازی و استحکام بخشی قرار گرفت. سپس با تعیین حریم برای قلعه کلیه عوامل برای ثبت قلعه به عنوان آثار ملی مهیا گردید و قلعه تاریخی دولت آباد قم با شماره ثبت 30533 در مجموع آثار ملی ایران ثبت گردید. نسخه رقومی از قلعه نیز تهیه گردیده که می توان از آن در تهیه موزه مجازی و یا مرمت مجدد استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مستندنگاری سه بعدی، کاداستر میراث فرهنگی، تعیین حریم، مرمت و بازسازی، فتوگرامتری پهپاد
|
 • M. Shaeri*, R. A. Abaspour Pages 1-12

  The continuous growth of cities, their populations, industrial and agricultural centers have led to an ever-increasing rise in subscribers’ demand, and power distribution networks as the last in the supply chain, alongside other sectors, should be responsive to the requirements of the community in various regions of the country. On the other hand, it’s inevitable to have a comprehensive understanding of the condition of the equipment and necessary actions which should be made in case of unexpected incidents in power distribution networks. Hence, across the country, several plans are established for the collection of information on the equipment of the power distribution network. The basic problem in this regard is the traditional way of collecting information, which does not allow logical control and the processing of the intermediate information and extraction of errors in all stages of data surveying. Consequently, numerous researches have been conducted with the purpose of the design and developing the appropriate data model considering the abovementioned issues. Many of the introduced models are suffering the absence of spatial aspect which is the primary goal of information collection plans and mainly focus on the complicated logics of power distribution networks. In contrast, other researchers take the spatial component of the model into consideration and neglect basic power distribution network concepts. Taking the precedent described models, it’s obvious that both types of models will fail in achieving the target defined for power distribution networks’ information collection plans. Therefore, the design and development of a location-based model with satisfactory simplicity resulting in accelerating the information collection procedure and adequate level of power distribution network concepts’ details is significantly indispensable. In this paper, an innovative attitude through faster collecting and controlling of information is addressed with state-of-the-art technologies in spatial information systems and a location-based data model is introduced to solve the before mentioned issues. In the first step, a location-based data model is designed to address the existing issues. Four main equipment whose location is of high importance are medium voltage poles, high voltage transformers, ground distribution posts, and ground medium voltage lines. Other equipment is mounted on the four location-based equipment and perceiving their relative position is ample for rebuilding the position of whole network equipment. In this way, we have improved the speed of the location assignment process. Afterward, for all devices, properties such as parent devices, connected devices, quantity, and textual attributes are defined. The defined properties are the keystone of the data model structure. In the next step, the mobile application is developed for data collection thanks to the Cordova platform allowing developers to produce their application in assorted mobile operating systems with a single same code. In addition, the collecting data application improves the positioning accuracy of equipment by exploiting aerial maps alongside the GPS sensor. The final output of the application is a single SQLite file. Eventually, the desktop application is implemented with the Electron platform, a Cordova counterpart in desktop operating systems, for checking logical errors of collected data due to users’ faults by analyzing the location and relation of equipment, as well as matching and joining of equivalent equipment from different data sets for data preparation in importing phase. At the evaluation stage, 450 km of medium voltage power distribution network, comprising of 37295 devices collectively, was processed and 92% of the network equipment was matched and imported. Best matched equipment includes medium voltage poles 99%, medium voltage isolators 98%, and overhead medium voltage lines 90%.

  Keywords: Medium Voltage Network, Location-based Data Model, System
 • M. Faraji, S. Nadi*, D. Shojaei Pages 13-26

  In recent years, air pollution has become one of the most important environmental challenges in large and industrial cities such as Tehran. High concentration of particulate matter with a diameter of less than 2.5 μm (PM2.5), which is known as the main cause of pollution in Tehran, is associated with irreversible effects on human health. Providing spatial-temporal model with high accuracy and speed for forecasting, is an effective way to protect public health against the increase of harmful air pollutants. The rapid growth of computing technologies and the availability of air quality data have provided researchers with the opportunity to provide sophisticated models in the context of machine learning, especially in deep learning to predict the concentrations of various air pollutants. In this study, with the aim of predicting PM2.5 concentrations at different time intervals, a new spatio-temporal deep learning model based on gated recurrent units (GRU) is presented which maintains and extracts temporal and spatial dependencies in the time series of air pollution datasets. The proposed model has been compared with support vector machine regression (SVR) and long-term memory (LSTM) methods as competitive approaches. The data used in this study include the hourly concentration of PM2.5 and meteorological parameters recorded by 13 air pollution monitoring stations and 3 synoptic meteorological stations in Tehran in the period of December, 2016 to February, 2019, respectively. The model presented in this paper with the RMSE of 7.97 μg/m3 and MAE of 5.35 μg/m3 has the best result for predicting air contamination compared to other methods. This model can determine 80% (R2=80) of PM2.5 concentration changes and predict contamination level. The proposed model also proves that it can be used effectively to predict and control air pollution by extracting temporal properties, simultaneous forecasting for all stations and considering spatial correlations.

  Keywords: Air Pollution, Deep Learning, Spatio-temporal Prediction, PM2.5, Machin Learning
 • S. Karimzadeh* Pages 27-39

  Earthquakes and their consequences should be studied in detail in order to reduce the number of casualties in future events. From the beginning of the twenty first century until now more than 800000 deaths were reported, in which most of the casualties are located in Alp-Himalayan seismic belt. Bam earthquake in 2003 in central Iran, with more than 26000 casualties, Indian Ocean earthquake in 2004, with approximately 200000 casualties, Sichuan earthquake in 2008 in China with more than 96000 casualties, and Haiti earthquake in 2010 in Haiti with approximately 321000 casualties are only a few given examples that how devastating the earthquakes can be. Instant deaths right after a strong earthquake is primarily because of physical contact of rubbles material with exposed people, but the second phase of casualties emerge due to injuries, suffocation of trapped people among the rubbles and wasted materials, and collateral hazards such as fire. Although the instant deaths look inevitable, second phase casualties can be decreased by addressing rapid disaster response based on recent remote sensing earth observation systems to bring the quality of search and rescue teams to an actionable level, especially for night-time earthquakes. In SAR remote sensing imagery, addressing of seismic damage states initiated with simple indices such as difference and correlation of SAR backscatters of pre- and post-event images, difference of coherence value of interferometric phase analysis, and their combination. Furthermore, regression analysis of SAR backscattering of pre- and post-event images together with seismic intensity were also applied for deeper understanding of the earthquake damages. In the recent developments of earthquake damage assessment, combination of multitemporal dual-polarized SAR data, combination of multitemporal ascending-descending SAR data and only post-event SAR data are common methods to decrease the level of uncertainty. In the optical remote sensing, damage assessment was initiated by visual comparison of pre- and post-event images. However it is possible to apply methodologies based on only post-event images if lower accuracy is needed. Therefore, visual interpretation of optical images, rather than automated change detection, is widely used in practice for building damage detection. Saito et al. (2004) visually interpreted collapsed buildings using three IKONOS images taken before and after the Gujarat earthquake, and confirmed the quality of the results by ground survey data. Further, Saito and Spence (2005) compared the visual interpretation results from only post-event QuickBird images with those from pre- and post-event images, and revealed that the building damage tended to be underestimated when only post-event images were available. Adams et al. (2005) used a visualization system integrated pre- and post-event QuickBird imagery to direct rescuers to the hardest hit areas and support efficient route planning and progress monitoring in the emergency response phase of the Bam earthquake. By comparing the pre- and post-event QuickBird imagery visually, Yamazaki et al. (2005) classified the damaged buildings caused by the Bam earthquake into four damage grades (EMS98). Comparing the results to field survey data revealed that the pre-event imagery was more helpful in detecting lower damage grades through visual interpretation. Here various machine learning based techniques for performance understanding of the classifiers in an urban scale is presented. This study covers a comprehensive seismic damage assessment of Sarpol-e Zahab town in western Iran which was affected by an earthquake M 7.3 on 12 November, 2017. The damage concept is evaluated using both synthetic aperture radar (SAR) and optical images. Two pre-event and one post-event dual-polarized high resolution SAR images of ALOS-2 satellite, and one pre-event and one post-event very high resolution optical images of WorldView-2 satellite (4 bands) are contributed in the comprehensive seismic damage assessment. In SAR dataset, twenty-four influential parameters are extracted from interferometric phase correlation (differential coherence), differential intensity, and differential texture analysis of HH and HV channels, whereas in optical dataset, twenty influential parameters are derived from differential texture analysis of red, green, blue and infrared (IR) bands. For the derived parameters of each dataset, principal component analysis (PCA) and machine learning based algorithms (i.e. random forests, support vector machine, naive Bayes, k-nearest neighbors and regression tree) are carried out in order to extract the damage maps and their related accuracy with respect to the calibration data which is acquired from United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).

  Keywords: Synthetic Aperture Radar, Damage Assessment, Machine Learning, Texture Analysis
 • M. Mohammadi, F. Tabib Mahmoudi* Pages 41-51
  Introduction

  Vehicle detection and counting is an important issue for many applications such as remote monitoring, vehicle tracking for security purposes, traffic management, rescue tasks, parking capacity analysis and metropolitan planning. Vehicle monitoring is also an important part of traffic information, crash control, vehicle flow statistics, road network planning and parking position estimation. Remote sensing images are widely used to monitor vehicles, due to the ability of sensors in providing a complete coverage of the area of interest. Compared with satellite imagery, aerial imagery is usually more considered for vehicle detection and traffic monitoring purposes due to the higher spatial resolution. However, this is extremely challenging due to the small size of vehicles, their different types and orientations, and the visual similarity to some other objects, such as air conditioning in buildings, trash cans and road signs in high resolution images. Lots of researches have been carried out on vehicle recognition in aerial images over the past years. These works can be categorized into the two main groups; shallow learning based methods and deep learning based methods. Most of the researches proposed in the deep learning category use Convolution Neural Network (CNN) for automatic features extraction. Although local convolution neural networks have performed well in object recognition from images, their performance in aerial imagery is limited due to the small sizes and orientation of vehicles, the complex background in urban areas, and difficulties in rapid detection due to large covering area. The general strategy that is applied in shallow learning based methods relies on hand crafted features extraction followed by a classifier or cascade of classifiers.

  Method

  In this paper, a shallow learning based vehicle recognition algorithm is proposed for aerial imagery. This method uses the advantages of object based image analysis and the image pyramid. The proposed automatic vehicle recognition algorithm is a decision fusion strategy between the initial vehicle candidates and land use/cover classification map to modify vehicle recognition results. The initial vehicle candidates are recognized by structural object classification based on image pyramid. The proposed algorithm for initial vehicle candidates generation is composed of four main steps; 1) generating image pyramid, 2) performing image segmentation on the pyramid layer, 3) structural features measurement on the segmented image objects of pyramid layer and 4) performing knowledge based classification of the image segments into the vehicle and no-vehicle classes to produce a binary map containing only the initial candidates of vehicles. The land use/cover classification map is also generated in an object based image analysis procedure. In the final step of the proposed automatic vehicle recognition in this paper, a decision fusion algorithm is performed between initial vehicle candidates and the generated land use/cover classification map. In this procedure, the recognized initial vehicle candidates from pyramid layer should be transferred to the original image resolution by performing inverse pyramid transformation. Then, considering the meaningful neighboring relationships between vehicles and other defined object classes, the final and modified vehicle regions are recognized.

  Results

  The ability of the proposed vehicle recognition method in this study is evaluated based on Ultracam aerial imagery with spatial resolution of 11 cm and four spectral bands in visible and NIR that is taken from an urban area in southwestern Russia. The extent of this study area is about 5900 to 9100 pixels. The obtained results showed the vehicle recognition accuracy for about 80%. Moreover, %78.87 and 0.71 are respectively the values for overall accuracy and Kappa coefficient of the final classification map from the proposed decision fusion algorithm. The decision fusion algorithm can decrease false positive pixels in the vehicle recognition results by performing reasoning rules based on the relationships between vehicles and other objects such as buildings and roads.

  Keywords: Vehicle Recognition, Land use, cover Classification, Pyramid Layer, Object Based Image Analysis
 • M. A. Sharifi*, M. M. Karimi Nezhad, A. R. Amiri Simkooei Pages 53-67

  Increasing demand on the launch of the Earth orbiters with a variety of applications makes the problem of the initial orbit determination problem more interesting. The problem is to determine the Keplerian orbital elements of any orbiters using minimum number of observations.  Observing the orbiters in their initial phase of orbital launch using the ground optical tracking stations is one of the most reliable and frequently used methods for the problem solution. Slant distance, horizontal and vertical angles of satellite with respect to the local north and zenith are the observed quantities in the optical tracking systems. Short-arc of the observations in particular for the Low Earth Orbiters (LEO) and modeling the initial orbit determination as a two-body problem and ignoring perturbing forces are the main challenging issues in orbital mechanics. Neglecting the perturbation force contribution in the mathematical models of the initial orbit determination sets up of the observation equations with some errors or the so called Error In Variable (EIV) model. Moreover, fitting an ellipse to the observed three dimension position time series of the orbiter and determination of the Kepler elements is an ill-posed problem. It is due to fact of fitting an ellipse to a few closely distributed data points along the orbit in three dimensional space. Therefore, one has to implement the method of Total Least Squares (TLS) with an appropriate regularization technique for the orbital parameter estimation. Different regularization techniques have been already introduced for solution of ill-posed problems. Herein, Tikhonov regularization method with the aim of minimization of bias term along with the error in measurements is applied and the orbital elements are estimated. Implementation of regularization method significantly improves the results and in particular the LEO Kepler elements. Numerically, the proposed method is implemented on the estimation of the parameters with different orbital geometry type; including the LEO and Medium Earth Orbiter (MEO) satellite in the polar and non-polar orbits. In all cases, the orbital parameters and their variances are estimated and statistically tested. Moreover, relative errors of the estimated parameters and their meaningfulness are checked in different scenarios.     Theoretically, the problem of orbital parameter estimation is a nonlinear problem by its nature. We are implemented iterative gradient-based solution and therefore linearization of the nonlinear equations is required. For quarantined convergence of the linearized model, initial value of the unknowns with acceptable accuracy is needed. The classical methods, e.g., Gauss, Gibbs and Lambert method of the initial orbit determination problem provide an approximate solution with enough accuracy for initialization of the estimation problem. The Picard condition as an indicator of ill-posedness on the inverse problem is used to demonstrate in the orbital parameters estimation. The L-curve method is implemented to get the solution with minimum bias value. The method of Ordinary Least Squares (OLS) is simultaneously implemented on the problem to show how TLS can efficiently be used.

  Keywords: Initial Orbit Determination, Total Least Squares, Tikhonov Regularization, Kepler Elements, LEO Satellites
 • E. Ebrahimi, M. Karimi*, P. Pilehforooshha Pages 69-86

  Ruralization is a special form of peoplechr(chr('39')39chr('39'))s life and plays an important role in the processes of economic, social and political development. In this regard, the rural master plan is carried out in order to provide the ground for development and development and with the aim of appropriate and optimal allocation of rural land uses for sustainable development. However, the lack of optimal location of land uses is one of the weaknesses of these plans. This issue causes lack of proper access to land uses, incompatibility of a land use with adjacent land uses and as a result does not provide a suitable platform for village growth. In order to solve this problem, the purpose of this study is the optimal allocation of rural land by genetic algorithm as a suggested resource to help rural master plan consultants. To achieve this, restrictions on data were first applied, including river and poultry. Then, using four criteria including neighborhood (i.e., the integration of compatibility, dependence and centralization), accessibility, physical potential and resistance to change, and also considering the area specified in the master plan as demand for land uses, genetic algorithm is implemented in vector structure and rural land uses were allocated. It is worth mentioning that in this research, optimization is performed as a single objective problem and the objective function is considered as maximizing the weighted sum of defined criteria. Also, the considered land uses in this research include official, residential, green space and commercial land uses. The proposed model was implemented in Nematabad village using the user map of 1395, in order to produce the user map of 1396. In order to achieve the proposed land use map, first the weight of the model criteria in five different modes was changed and the model was validated in each mode using the calculation of kappa coefficient and overall accuracy. According to the results, the third case with a total accuracy of 71% had the highest total accuracy and, therefore, the weights assigned to the criteria in this case were used to prepare the final land use map. According to the proposed land use allocation map, it is clear that most of the commercial space is concentrated in one area. This is due to the higher weight of the centralization sub-criterion than other sub-criteria in calculating the neighborhood criterion. Based on the centralization parameter, the tendency to create a type of land use in the vicinity of the same land use is more and is done at a lower cost. Also, due to the compatibility of residential and green space land use with agricultural land use, these land uses are allocated in the neighborhood of each other. In addition, the results showed that neighborhood criteria and accessibility are the most important factors in the rural master plan. In future research, it is suggested that other optimization algorithms such as ant colony, and particle swarm optimization be used to optimally allocate rural land use and compare the results with the genetic algorithm. In addition, since this study uses four residential, green, official and commercial land uses in the allocation phase, it is suggested that other land uses such as agriculture be used in the allocation phase in accordance with the demand of that village.

  Keywords: Land use, Allocation, Genetic Algorithm, Optimization, Rural Planning
 • S. Abdali, M. Ghamary Asl* Pages 87-97

  Changing trends in ecosystem photosynthesis can be quantified using satellite observations of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Fraction of Photosynthetically Active Radiation (fPAR) and Gross Primary Production (GPP). However, the estimation of trends from NDVI, fPAR and GPP time series differs substantially depending on analyzed satellite dataset, the corresponding spatiotemporal resolution, and the applied statistical method. The global terrestrial GPP described as the total amount of carbon dioxide assimilated to the terrestrial biosphere by vegetation in photosynthesis. In other words, GPP is an essential flux of the net ecosystem exchange of CO2 between the atmosphere and terrestrial ecosystems. Therefore, GPP plays a key role in the global and terrestrial carbon cycle. The utilized data in this research are NASA Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Gross Primary Production and the Climatic Research Unit (CRU) meteorological data station. The MODIS photosynthesis model is based on the light use efficiency logic for calculating GPP. In this research, GPP dataset based on satellite observations and meteorological data has been used to estimate photosynthesis trend at a spatial resolution of 0.5-degree grid cell in terrestrial ecosystems from 2000 to 2015. Satellite remote sensing can provide continuous, repetitive, and consistent observations of dynamic changes in terrestrial ecosystem structure and function over large areas; it has become a more and more important tool for monitoring land surface properties.The objective of this research is to assess the trends of GPP using Mann-Kendall proxies at 90% confidence level and identify their key driving factors. This test enables the investigation of long-term GPP tendencies, without assuming that a given dataset follows a normal distribution. The Mann-Kendall test could apply to annual, seasonal, and monthly time series data. Generally, time series can be decomposed in a trend, seasonal, and remainder component. In time-series data, seasonality is the existence of variations that happen at particular regular intervals less than a year. Seasonal fluctuations may be caused by various causes, such as weather and consists of periodic, repetitive, and generally regular and predictable patterns in the time series. Seasonal fluctuation is an average that can be used to compare an actual observation relative to what it would be if there were no seasonal variation. After that, the spatial distribution of the linear regression of the GPP and meteorological data (temperature and precipitation) was calculated for each grid cell in the terrestrial biosphere for 2000~2015. Linear regression analyses are models that involve one independent variable (e.g. temperature or precipitation) and one dependent variable (GPP). Although earlier studies were carried out at the global or regional scales, these results cannot be easily matched with this investigation.  According to the results, despite the GPP fluctuations, the dominant trend, waiving the disturbance processes, is no-trend. The positive trends can be found in the southern parts of Africa, tropical regions in Asia and America which show increasing trends in GPP. The spatial patterns of the climatic controls on the annual variability of GPP is consistent with previous studies. The results showed that, in the high latitudes, temperature is clearly the dominant and limiting driver on GPP/photosynthesis. Stronger correlations between GPP and temperature than precipitation were observed.

  Keywords: Gross Primary Production, Spatio-temporal Trend, Photosynthesis, Terrestrial Biosphere, MODIS-GPP
 • F. Habibpour, B. Feizizadeh*, Y. Jabarzadeh Pages 99-109

  Geo-marketing is a tool that uses geographic, or location-based, information to help companies put together marketing strategies and campaigns. Using digital mapping to organize and display data enables marketers to analyze data by region or a particular physical location. The chain stores are composed of several jointly owned and centralized retail outlets which coordinates their activities under a centralized organization. In geo-marketing, customer data from online transactions, mobile devices and other sources is stored in company databases. This information is applied to digital maps, for example, a zip-code map or a street map. Analysis of geo-marketing data helps marketers determine where their customers are, link data to a digital map to understand where their customers are in a geographical context, locate something on a digital map, create summary information for specific locations and choose customers in particular areas. Geo-marketing can also help marketers select customers similar to a specific type in the rest of the country or address problems regarding the location of a new office or store. Geo-marketing can be used for choosing a website for a new business or branch, determining key locations for advertising, displaying website content that is distinct to a user’s origin and offering online advertising based on a user’s location. Other applications include showing how a customer segment might be distributed in a particular. Geomarketing is a new way of knowledge-based marketing, which is supported by digital maps and specialized GIS software. Knowledge-based marketing use packaged information such as marketing information systems, such as model building, data mining, etc, in order to determine customer profiles, deviation analysis, and trend analysis.   Location Intelligence is a technical way to organize spatial data with business and human data in a geographically correct way in order to reveal hidden relationships that may lead to benefit for a business and/or to avoid spatially wrong located investments. It is combined with Business Intelligence (BI) in order to analyze and organize a vast amount of data and show the influence of geography on behaviors, activities and processes. Considering the given definitions it is clear that Geomarketing is a tool for either commencing or expanding a company and more or less, location is a key factor for geomarketing. Geographical locations together with demographic data are used in geomarketing analysis to study the routing plan, territorial planning and site selection.  Remote Sensing, GIS, GPS and virtual globes like Google Earth and World Wind of NASA form the four basic tools of geospatial technology. This technology is the spearhead of geospatial research in a) the connection between technology and thinking, b) training and c) professional upgrade.  All of the above tools are essential for the improvement of a business because they are real time data, they can collect, visualize and analyze their client’s assets in real time in combination with the real world of a satellite image or any other airborn imagery (i.e. image from a drone) and the process of the data in real time. This allows an almost instant updating of the maps used by the business. This can be done when the business uses a web mapping software in order to update their database. All web mapping software are on the cloud and give the opportunity to be used from any place any time by any employee of the company who has the right to do so. Also, the database is on the cloud and can be retrieved accordingly.   The purpose of this study is to improve the performance of chain stores in the 2 sub-region of Tabriz. For this goal, the location-based marketing was evaluated using network analysis as well fuzzy network analysis process. In order to apply the GIS based network and spatial analysis five major hypermarkets including Kourosh A, B, Refah, Janbo and boo were selected to be analyzed. We employed the new service area model to assess the accessibility of markets and their serveries area. The best service intervals with transit usage were identified in 3 minutes accessibility. This 3-minute range was identified as the most appropriate range of services using literature review and research background. To this end, three socio-economic, neighborhood and transportation criteria were applied with the relevant sub-criteria. Based on the ANP model, the Super Decision software was employed to derive the criteria weights; among the selected criteria. The socioeconomic criterion with the weight of 0.40193 and its respective sub-criteria (e.g. population density) were identified as the most influential factors in the geo marketing. Results indicated that parts of the Elgoli, Valiasr Jonubi, Parvaz, Elahi Parast as well as Part of Zafaraniyeh town together with 29 Bahman are classified to be in highly suitable area for marketing. Results also indicated that   the Janbo store is well located spatially and has a chance to build up the successful business. Results of this research are great of important for developing a GIS by means of bridging GIS and marketing and presenting new approach for GIScience.

  Keywords: Bookstores, Spatial, Network Analysis, Location-based Marketing, Super Decisions
 • M. R. Malek*, N. Asadi Pages 111-133

  In location-based services, increasing the userchr('39')s interaction with the surrounding environment can increase their knowledge of that environment. Combining these services with Augmented Reality technology is one of the ways to increase this interaction. Augmented Reality combines virtual elements such as textual information, graphics, etc. with the real world and displays various objects from the real world with their corresponding virtual information to the user. However, using this technology in location-based services can cause problems. For example, by increasing the volume of textual and graphical information from the surrounding environment, displaying this information on the mobile devicechr('39')s screen with limited sizes, causes illegibility and reduces the usefulness of the information. Another problem with using Augmented Reality is the uniformity of the displayed information. That means, by changing the userchr('39')s environmental conditions the information may change, but the displayed information through a non-context-aware system remains the same and does not change dynamically. In this research to overcome the problems mentioned above, a combination of Augmented Reality technology and Context-awareness has been used. Context-awareness considers the userchr('39')s environment and its changes and modifies the systemchr('39')s behavior accordingly. To modeling the proposed system, first, we identified the effective contexts. We utilized four properties as context to guides the user in an indoor space; the distance between the user and possible target locations, rotation of the mobile device, the time that the user is using the application, and resolution. We used the Bounding Box concept to infer the resolution context. We then collected the required data to calculate the mentioned contexts. To find the userchr('39')s position and calculating distance context, we used the Pedestrian Dead Reckoning (PDR) method. This method has less dependency on the environment and its infrastructures rather than other positioning methods like positioning using Wi-Fi and Bluetooth Low Energy (BLE) sensors. PDR uses the smartphonechr('39')s IMU sensors to finding the userchr('39')s orientation and detecting his/her steps. In this research, we used Accelerometer, Gyroscope, and Magnetometer sensors. Magnetometer sensors are mostly affected by surrounding iron objects. So we calibrated this sensor by applying soft-iron and hard-iron calibrations. Also, we applied moving average low pass filter to regulating accelerometer raw data. Time and rotation of device collected from device clock and IMU respectively. After calculating the contexts, to displaying appropriate information according to the userchr('39')s context, we define different Levels of Detail. This system is implemented on the 3rd floor of the Geomatics faculty at K.N. Toosi University and developed on the Android platform with Java programming language. A performance test was carried out to evaluate the performance of the system. In each application run by different users, we collected Random Access Memory(RAM) and Central Processing Unit(CPU) usage for context-aware and non-context-aware systems. The results of the performance test showed that the average RAM and CPU usage in the context-aware system respectively 37.81% and 1.83% are less than non-context aware. Also, we used a questioner and asked ten users to evaluate the system’s UI, the performance of the context-aware system, and the non-context-aware system. The results showed that users have significant satisfaction in the performance of the context-aware system.

  Keywords: Context-aware Augmented Reality, Context Aware System, Indoor Positioning, Pedestrian Deadreckoning (PDR)
 • S. Shami, M. Khoshlahjeh*, Z. Ghorbani, A. Moghimi, A. Mohammadzadeh, S. S. Sabet Ghadam Pages 135-146

  One of the economic challenges facing developing countries is the cost of tackling air pollution and improving its quality. On the other hand, in addition to cost, the health of people in the community and existing diseases are also directly related to air quality. Therefore, the study and analysis of changes in air pollutants, including nitrogen dioxide, carbon monoxide, and ozone can provide valuable information for experts to analyze air quality. The presence of high-resolution spatial sensors to study a variety of applications has enabled experts in this field to study most environmental phenomena. In the present study, temporal and spatial changes of air pollutants were determined using Sentinel-5 satellite data in April 2016, simultaneously with the release of Covid-19 virus for Iran, and compared with the values of the same period in 1998. The spread of Covid-19 virus during this period had a variety of consequences that led to a reduction in factory activity as well as a decrease in vehicle traffic. Therefore, the present study seeks to investigate the effect of these factors by analyzing the temporal changes and spatial distribution of pollutants in the interval between these two times. The results confirm the improvement of air quality in this period compared to the previous year, April 1998. According to the results, the concentration of nitrogen dioxide in the entire barley column and tropospheric nitrogen dioxide , which is directly related to transportation and human activities, has decreased.

  Keywords: Covid-19, Air Quality, Air Pollutants, Sentinel-5
 • Z. Ghasempoor, S. Behzadi* Pages 147-163

  It is a fact that people are often looking for a way that combines the parameters of shortness, low cost, and low energy consumption. Hence traffic is one of the most influential factors in choosing the route to reach the destination. It can be said that people often prefer along with low traffic than a short one with heavy traffic. Therefore, it is clear that the main criterion for choosing a route is the traffic situation in the relevant route. Traffic has become a major social problem in all societies today. Understanding the causes of traffic and its aggravation parameters can reduce traffic problems. Meanwhile, the issue of traffic forecasting has become a goal among different nations. Since traffic can be predicted, it is possible to avoid wasting energy and time, which has become a crisis in metropolises today. But predicting traffic conditions and behavior, especially in large cities, requires management, planning, and using technologies such as GIS. In recent years, the urban transportation network has become more complex in modern societies. The reason for this is the creation of different infrastructures with the motivation of creating more convenience for the movement of citizens. The high complexity, multi-layered nature, and multi-structured nature of the urban, transportation network do not make it easy for citizens to move, and these factors may even confuse citizens more than just moving from one place to another. There is a direct link between transportation and traffic. So far, urban plans have been made to improve the traffic situation. The variability of the parameters affecting the traffic situation and its direct impact on the traffic problem has always been a big problem for different communities. Therefore, these parameters should be identified and the role of each of them on the traffic situation should be measured. Then it is possible to improve the traffic situation. To achieve this issue, the role of Geographic Information System (GIS) to solve problems that have a specific spatial and temporal dimension (such as traffic) should not be overlooked. This highlights the need for the present research to collect traffic data. If the goal of the research is achieved, it will save time, money, and energy at least. To measure traffic behavior in metropolitan areas and to achieve up-to-date traffic data, there is a need to provide and use methods to analyze traffic behavior. By achieving this goal, transportation can be prospered and the economic burden can be reduced on different communities every year. For this reason, solutions for traffic forecasting should be sought. In the meantime, the use of science called neural networks can be very practical. In this research, first, a system was designed to collect the traffic data required for the research. The issue of access to traffic data has always been a problem, which is concerned in this area. Therefore, in the present study, first, by designing a system for collecting traffic data, the desired problem was solved. In the next step, the collected traffic data is called and normalized. Then the error rate was calculated using test and training data. At this stage, the error rate was 72%. In the next step, traffic data analysis was performed using a combination of baseline and wavelet neural network, and the error rate was then calculated. The results show that using wavelet transforms is more accurate, but the error values ​​were calculated using test and training data, 28% due to the smaller number of inputs. In other words, the desirability rate was about 72%. Finally, the collected traffic data were optimized using optimization algorithms and the best point was calculated with the least possible error for each optimization algorithm.

  Keywords: Predicting Traffic Behavior, Neural Network, Wave Conversion, Optimization Algorithms
 • A. Mohsenifar*, A. Mohammadzadeh, A. Moghimi Pages 165-182

  Change detection is one of the most important processes in photogrammetry and remote sensing, in which occurred changes in a same geographical area are identified over time. Forests are one of the national assets of any country that has a vital role in climate change, groundwater formation and prevention of floods and soil erosion. Thus, an accurate change detection method should be exploited to monitor and maintain forest regions. In this paper, an efficient unsupervised change detection method is proposed for this purpose. Here, two bitemporal sattelite images, acquired at the forest areas of Unitted stasted and Australia are employed  to evaluate the proposed change detection method. In the first step of the proposed approach, discrete wavelet transform was used to generate an efficient change index by fusing of two difference images derived by NDVI and GNDVI vegetation indices. Anisotropic diffusion filtering was then applied to obtain robust change index in which noises was reduced while change regions was highlited. In the next step, the generated index was segmented into changed and unchanged classes using an improved k-means algorithm. Finally, improved MRF model initialed with the initial change map is employed to generate final change map. The proposed MRF model include two novel improvements in the main energy function, resulting in preserveing changed region details. The proposed improved MRF contained superiority of 0.49% and 0.61% compared to traditional MRF in datasets 1 and 2, respectively. The proposed MRF also outperformed Otsu, PCA-kmeans, GAFCM and GMMMRF methods, so that reduced the total error rate by an average of 0.93% and 5.31% in data sets 1 and 2, respectively. In general, the proposed method has a high capability for accurate identifying changes for vegetated areas.

  Keywords: Forest Change Detection, Discrete Wavelet Transformation, Diffusion Filter, K-means, Neighborhood Information
 • H. Karimipour*, A. A. Alesheikh Pages 183-199

  Consumption of non-renewable resources such as oil, gas and coal is increasing every day. But when these resources run out, we have to look for renewable energy such as solar, wind and geothermal. Solar energy is a clean energy that can reduce the production of environmental pollution and is the beginning of reducing carbon from human life. One of the most important issues in the construction of solar power plants is to determine the places that have a high potential for solar energy. This research has been done in order to locate solar power plants using multi-mechanical decision-making methods of participation in Fars province. In the initial studies on the region and the current state of solar power plants, and then using the resources and opinions of experts, 10 effective criteria, including climatic, geomorphological and economic criteria in the location of solar power plants have been selected. Criteria information layers are prepared in GIS environment and then the best-worst and Denp methods are used to weigh the selected criteria. In the first method, two criteria of sunshine hours and distance from roads and in the second method, the criteria of sunshine hours and distance from the fault have been performed as the most important and the least best criteria, respectively. Due to the different methods of these two techniques, the results of its losses have been used for the final weight of the criteria. After weighing the criteria, zoning has been done and 8 places have been proposed for the construction of a solar power plant in Fars province. In the last step, using Coopras and TOPSIS methods, the places whose proposals are ranked and for the final results, the integration of these two methods with the ranking technique is used. The methods used in this research are programmed in Linux and MATLAB software environments. Finally, the No. 8 reality site in Zarrin Dasht city of Fars province has been selected as the best location for the construction of a solar power plant.

  Keywords: Solar Power Plant Site Selection, GIS, Multi-Criteria Decision Making Methods, Best - Worst, Danp, Copras, Topsis
 • M. Heidari Mozaffar*, M. Varshosaz, M. Saadat Seresht Pages 201-219

  For complete 3D modeling of a desired area, using by terrestrial laser scanner point cloud, it is necessary moving the set and increase the occupation points to measure the occlusions. But it takes more time and money for field measurements and in result will be increased time and calculations cost. Thus, the initial planning for selecting the optimal locations for the device in order to complete 3D model is essential and the computing field and office costs in a reasonable period decreased. In this paper, particle swarm optimization algorithm to achieve this objective has been used. In the proposed method, an approximate model of the scan region needs for the candidate deployment positions, and makes the algorithm’s search space. Each particle is set of the selected candidate points and a set of particles is considered as a groups. Cost function was considered with two goals, a reduction in occlusions and pick a least possible number of selected points. Algorithms starts with a set of multiple random selection of points, as an initial response and moving particles in the search space, during successive iterations, the algorithm answers locating the optimal laser scanner. In this process, the optimal choice system is automatic and repetitive and ensure proper alignment with the minimum number of points required for a complete measurement of region is achieved. The results show that the particle swarm optimization algorithm in a large number of the candidate can optimize the laser scanner selected points for the establishment.

  Keywords: Optimal Locating, Particle Swarm Optimization, Terrestrial Laser Scanner, Occlusion
 • M. R. Malek*, M. Malek Pages 221-228

  COVID-19  has a profound effect on modern human life, and it is unclear what its future will be. Till now, 8417100 people were infected and 451661 people died. For many years, contact tracking has been the main way to prevent the spread of infectious diseases, especially the isolation of infected people. For example, The eradication of smallpox was achieved not by universal immunization, but by exhaustive contact tracing to find all infected persons. Contact tracing is the process of identification of persons who may have come into contact with an infected person and subsequent collection of further information about these contacts. The significant growth of positioning technologies, mobile computing, and wireless networks has led us to a new era of contact tracing, so-called digital contact tracing technology. The most important challenge facing people is the lack of privacy-preserving of these systems. on the one hand side in a centralized approach, the main problem with digital contact tracing regards the type of information which can be collected from each person and the way related data is treated by companies and institutions. On the other hand, public health responsible people need as much as possible accurate and complete data.

  Keywords: Contact Tracing, Covid-19, Geolocationing, Proximity Sensing, Location Based Services (LBS)
 • S. Sadeghian*, A. Rajabi, D. Sedighpoor Pages 229-241

  Cultural heritage is precious and irreplaceable capital that the importance of documentation in preservation and conservation of this heritages is clear to every person. The production of a digital model and 3D documentation of these heritages due to the shortcomings of traditional methods, is significantly expanding. The development of sensors, data collection methods, and the promotion of 3D visualization techniques, along with the presentation of diverse algorithms in computer vision, have had a tremendous role in 3D documentation But the vacancy of a comprehensive and integrated study that evaluates all three-dimensional documentary disciplines and presents a suitable process to achieve a controlled output is well felt. Over the past years, there have been papers on documentation of cultural heritages with a variety of tools and methods that, after reviewing them from 2000 to 2018, methods have been evaluated for collecting 3D data, visualization, software and modeling algorithms. active and passive methods in 3D modeling have been compared with 8 criteria; time, quality, time flexibility, cost, data density, geometric precision, performance in large locations and noise levels. It should be noted that selecting the appropriate method according to the objective and conditions of the region is possible. In the visualization section, standards and templates have been compared with eight criteria; geometry, based on XML, topology, building texture, showing complications,semantic information, descriptive information, web content, and georeferencing. In the software section, open source, commercial, and cloud computing software has also been reviewed. Due to the advantages and limitations of UAV photogrammetry mentioned earlier, flight planning for UAV photogrammetry projects and 3D documentation with it is more complex and influenced by several factors, so in UAV photogrammetry project, all aspects must be considered. the studied area is Dolatabad historical castle in Dolatabad of Qom Province in the center of Iran. This village castle is located in the west of Anar Bar (Qamroud) river, which, of course, has decreased with the construction of 15 Khordad dam. Apparently, in the past, this castle was one of the castles of the main villages of this region, around which crops such as wheat, barley, melon, and sunflower were cultivated, but today only wheat and barley are produced. Dolatabad castle with a longitude of "656´34 ° 49 and latitude" of 922´19 ° 32 and an altitude of 1547 meters above sea level. dimensions of area is more than 100000. this castle belongs to the Safavid era and has its own unique architecture but unfortunately it has been damaged over time. The most important pathological factors that have caused damage to the castle in past years are two important and influential factors of natural and human damage. after the 3D documentation of the castle and its restoration, using the 3D model obtained to determine the privacy of the fortress, and the protective, intuitive and functional boundaries are examined and the proposed privacy is provided and the boundary of the area is determined and the necessary factors for the Cadastre of Cultural Heritage are provided. Following the three-dimensional documentation of the Dolatabad historical castle and restoration and determination of the boundary, the necessary pre-requisites for registering the fortress as a national heritage were prepared and the Dolatabad historical castle with a registration number of 30,533 as a national heritages of Iran was recorded. A digital model is also made out of the castle, which can be used to create virtual museums or to rebuild and repair of castle again.

  Keywords: 3D Documentary, Cultural Heritage Cadastre, Privacy, Restoration, Reconstruction, UAV Photogrammetry