فهرست مطالب

علوم و فنون باغبانی ایران - سال بیست و یکم شماره 4 (زمستان 1399)
 • سال بیست و یکم شماره 4 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عسکر غنی*، سلما جمالیان، سعیده محتشمی صفحات 343-356

  به منظور بررسی تاثیر مرحله رسیدن میوه بر ویژگی های فیزیکی و فیتوشیمیایی میوه نارنج، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل مراحل بلوغ میوه در چهار مرحله (سبز نارس، نیمه رسیده، رسیده و بسیار رسیده) بود. فاکتور دوم، بخش های مختلف میوه نارنج شامل پوست بیرونی (فلاودو)، سپیدبر (آلبیدو)، آب میوه، تفاله و بذر بود. نتیجه ها نشان دهنده تاثیر معنی دار مرحله بلوغ میوه بر بسیاری از ویژگی های اندازه گیری شده (درصد و عملکرد اسانس، تغییرهای وزن تر و خشک بخش های میوه، میزان فلاون و فلاونول، فلاونویید کل، ترکیب های فنولی و درصد فعالیت آنتی اکسیدانی) بود. تغییرهای میزان اسانس در پوست نارنج در محدوده 13/3 % (حجمی-وزنی) تا 30/10 % متغیر بود (کمترین و بیشترین میزان به ترتیب در مرحله بسیار رسیده و مرحله سبز نارس) و در طی بلوغ کاهش محسوسی در میزان آن مشاهده شد. بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی (79/75 درصد) مربوط به بافت سپیدبر میوه در مرحله نیمه رسیده بود. هم چنین با پیشرفت بلوغ، میزان ترکیب های فنولی میوه نارنج کاهش یافت (از 38/12 به 39/6 میلی گرم گالیک اسید بر گرم ماده خشک). به طور کلی، بافت فلاودو در مرحله سبز نارس از نظر بیشتر ویژگی ها، دارای بالاترین میزان ترکیب های زیست فعال بود.

  کلیدواژگان: اسانس، بلوغ، ترکیب های فنولی، تغییرهای وزن، فلاونوئیدها، نارنج
 • نورالله معلمی*، اسماعیل خالقی، زینب جعفری زاده صفحات 357-368

  گیاهان در شرایط کم آبی زیر تاثیر تنش های اکسیداتیو قرار می گیرند که رشد و نمو آن ها را کاهش می دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثر اسکوربیک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی در مقابله با تنش های اکسیداتیو ایجاد شده توسط تنش کم آبی در نهال های زیتون رقم محلی باغملک صورت پذیرفت.  در این پژوهش نهال های دوساله زیتون در معرض سه سطح آبیاری (100، 66 و 33 % تبخیر و تعرق گیاه) و چهار سطح اسکوربیک اسید (صفر، 250، 500 و 750 میلی گرم در لیتر) قرار گرفتند و برخی از ویژگی های زیست شیمیایی و فعالیت آنزیمی اندازه گیری شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه ای در سال زراعی 94-95 اجرا شد. نتیجه ها نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل a به مقدار 3/1 میلی گرم در گرم وزن تر برگ مربوط به نهال های تیمار شده با 250 میلی گرم در لیتر اسکوربیک اسید بود. هم چنین بیشترین میزان کربوهیدرات محلول کل (5/9 میلی گرم در هر گرم وزن تازه برگ) و پرولین (17/2 میکرو مول در هر گرم وزن تازه برگ) در نهال های آبیاری شده با 33 و 66 % تبخیر و تعرق گیاه به دست آمد. به طور کلی برای کاهش اثرهای مخرب تنش کم آبی در نهال های زیتون پیشنهاد می شود از اسکوربیک اسید به غلظت 250 میلی گرم در لیتر استفاده گردد و برای صرفه جویی در مصرف آب تیمار 66% توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پرولین، کاتالاز، کربوهیدرات، کلروفیل
 • مجید راحمی*، مریم زارع، احمد رئوفی صفحات 369-382

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی نانوکلات کلسیم و پتاسیم بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انار رقم زردانار، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در بخش سیدان- فاروق انجام شد. تیمار ها شامل شاهد، نانوکلات کلسیم (با غلظت های 5/2 و 5 گرم در لیتر) و نانوکلات پتاسیم (غلظت های 2 و 4 گرم در لیتر) بود. 45 روز بعد از تمام گل و همچنین 30 و 14روز پیش از برداشت محلول پاشی انجام شد و به مدت 5/1 و 3 ماه در انبار سرد نگهداری شدند. پیش از انبارمانی و پس از انبارمانی، ویژگی های کمی و کیفی بررسی شدند. تیمار های نانوکلات کلسیم و پتاسیم در مقایسه با شاهد سبب افزایش وزن کل آریل، کمتر شدن کاهش از دست دادن وزن و شاخص قهوه ای شدن پوست میوه در طی انبارمانی شدند. در طی انبارمانی بالاترین مقدار ماده های جامد محلول و کمترین میزان اسیدیته در تیمار نانوکلات کلسیم مشاهده شد. نانوکلات کلسیم و نانوکلات پتاسیم سبب افزایش روشنایی و مقدار کروما در پوست میوه شدند. مشخص شد که محلول پاشی با نانوکلات کلسیم در مقایسه با نانوکلات پتاسیم می تواند در بهبود و حفظ بسیاری از ویژگی های کمی و کیفی میوه انار در طول دوره انبارمانی تاثیر معنی داری داشته باشد.

  کلیدواژگان: انبار سرد، شاخص قهوه ای شدن، کاهش وزن، ماده های جامد محلول و محلول پاشی
 • یاور شرفی*، ابوالفضل عمارلو، سید جلال طباطبایی صفحات 383-394

  استفاده از روش های مختلف از جمله ماده های پوششی کاهنده تعرق از روش های افزایش کیفیت میوه انار می باشند. در پژوهش حاضر اثر ماده های کاهنده تعرق و سایبان سفید رنگ بر ویژگی های فیزیولوژیک میوه های انار رقم ملس ساوه در سال 1396 بررسی شد. آزمایش در قالب طرح به طور کامل تصادفی در سه تکرار با هشت تیمار شامل شاهد، تالک، اکسید روی، سیلیس، کایولین،TSZ  (ترکیب تالک، سیلیس و اکسید روی)، TSZK (ترکیب تالک، سیلیس، اکسید روی و کایولین) و سایبان انجام گرفت. تمامی ماده ها با غلطت یکسان به مقدار 2% و در دو نوبت، میانه خرداد و اوایل مرداد محلول پاشی شدند. فاکتورهای مهم فیزیولوژیکی و کیفی میوه ها شامل شدت آفتاب سوختگی، رنگ، آنتوسیانین، ویتامین C و قندها ارزیابی شدند. نتیجه ها نشان داد شدت آفتاب سوختگی در تمامی تیمارها نسبت به شاهد کاهش یافت. آفتاب سوختگی در سایبان نسبت به شاهد 100% کمتر بود. ماده های کاهنده تعرق سبب بهبود برخی از شاخص های کیفی میوه مثل ماده های جامد محلول شد و سایبان، تالک و سیلیس باعث افزایش پنج الی هشت درصدی ویتامین C نسبت به شاهد گردید. به طور کلی ماده های کاهنده تعرق باعث بهبود برخی ویژگی های کیفی میوه و بهبود رنگ گیری پوست و همچنین کاهش تعداد میوه های آفتاب سوخته از راه کاهش پنج تا هفت درجه سلسیوس دمای میوه می شود.

  کلیدواژگان: انار، کاهنده تعرق، سایبان، کیفیت میوه
 • محمد زرین بال*، حسین فتحی، جلیل دژم پور، سید علی موسوی زاده صفحات 395-414

  مطالعه تنوع ریخت شناسی نژادگان های بومی بادام با هدف انتخاب و معرفی رقم های جدید اهمیت دارد. در این پژوهش 30 نژادگان بومی جمع آوری شده و شش رقم تجاری بادام از نظر 22 ویژگی کمی و کیفی خشک میوه و مغز ارزیابی شدند. برای ویژگی های وزن خشک میوه، رنگ، استحکام و بازشدن پوسته چوبی، طعم مغز و درصد مغز میان نژادگان ها تنوع بالایی مشاهده گردید. تجزیه خوشه ای بر اساس ویژگی های شاخص، این نژادگان ها را به پنج گروه جدا نمود. نژادگان های ALC203، ALC413 و رقم های نون پاریل، یلدا و منقا که در خوشه دوم قرار گرفتند، پوست نازک و درصد بالای مغز داشتند که برای مصرف آجیلی اهمیت دارند. در تجزیه به مولفه های اصلی بر اساس میانگین 10 ویژگی شاخص، سه مولفه اصلی اول در مجموع 75/80 % از تنوع ویژگی ها را توجیه کردند، به طوری که در مولفه اصلی اول وزن خشک میوه، ضخامت و استحکام پوسته چوبی و در مولفه اصلی دوم ابعاد خشک میوه و مغز دارای بیشترین سهم در تفکیک نژادگان ها بودند. استحکام پوسته چوبی با ضخامت پوسته و وزن خشک میوه همبستگی مثبت معنی داری داشت. درصد مغز با ضخامت پوسته چوبی و استحکام آن همبستگی منفی، اما با باز شدن پوسته همبستگی مثبت و معنی دار داشت. این نتیجه ها برای گزینش نژادگان های امیدبخش بادام مفید می باشند.

  کلیدواژگان: بادام، خشک میوه، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای، تنوع ریخت شناسی
 • نرگس ملک حسینی، علی قرقانی*، سعید عشقی، زیبا امیدی فرد صفحات 415-428

  برای احداث موفقیت آمیز باغ های بادام انتخاب پایه مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. به تازگی گونه های وحشی بادام به دلیل مقاومت بالا به تنش های زیستی و غیر زیستی از دید پایه مورد توجه قرار گرفته اند. این پژوهش به منظور بررسی امکان پیوند و هم چنین برهمکنش ترکیب های پیوندی مختلف شامل دو پیوندک بادام رقم نان پاریل و آلوی شابلون و هشت پایه بذری مختلف شامل گونه های اهلی و وحشی بادام و هم چنین برخی دورگه های بین گونه ای آن ها انجام شد. نتیجه های اندازه گیری های رویشی در دو مرحله پیش از پیوند نشان داد که پایه بذری دورگه هلو × بادام (GF677) بیشترین میزان شاخص های رشد را داشت. اندازه گیری های پس از پیوند نشان داد که در هر دو پیوندک آلو و بادام بیشترین گیرایی نهایی مربوط به پایه بادام تلخ (50/82% و 46/80%، به ترتیب در پیوندک آلو و بادام) و کمترین گیرایی مربوط به دورگه هلو × بادام (66/14% و 60/36% به ترتیب در پیوندک آلو و بادام) بود. در مورد شاخص های رشدی در مرحله بعد از پیوند پایه های دورگه بادام اهلی × ارژن، بالاترین و بادام کوهی، کمترین مقادیر ارتفاع و قطر تنه را داشتند. بیشینه و کمینه میزان کلروفیل کل به ترتیب مربوط به پایه های دورگه هلو × بادام و دورگه ارژن × بادام کوهی بود.

  کلیدواژگان: بادام، گونه های وحشی، دورگه های بین گونه ای، پایه، پیوندک
 • صدیقه صفرزاده شیرازی*، صبا کاویان، حسین غلامی صفحات 429-438

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هیومیک اسید و شوری بر رشد، ترکیب شیمیایی و برخی ویژگی های زیست شیمیایی گیاه آلویه ورا انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طور کامل تصادفی و در سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارها شامل سه سطح شوری (صفر، 60 و 120 میلی مولار) از منبع کلرید سدیم و سه سطح هیومیک اسید (صفر، 150 و 300 میلی گرم در لیتر) بود. برخی ویژگی های گیاه مانند ارتفاع، طول ریشه، وزن خشک برگ و ریشه، مقدار کلروفیل کل، قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد و غلظت برخی عنصرها اندازه گیری شد. نتیجه ها نشان داد که کاربرد 120 میلی مولار شوری سبب کاهش معنی دار میانگین ارتفاع گیاه (7%)، طول ریشه (47%)، وزن خشک برگ و ریشه (26، 50 %)، کلروفیل کل (45%)، غلظت فسفر و پتاسیم در برگ (15 و 23%) و سبب افزایش معنی دار قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد (20%) و سدیم برگ (113%) شد. کاربرد 300 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید سبب افزایش معنی دار 5، 18، 20، 17 و 29 درصدی میانگین ارتفاع، وزن خشک و طول ریشه، قدرت مهار رادیکال های آزاد و کلروفیل کل شد. برهمکنش شوری و هیومیک اسید بر کل ویژگی های اندازه گیری شده معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: هیومیک اسید، شوری، قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد (DPPH)، کلروفیل کل، غلظت عنصرها
 • لمیا وجودی مهربانی، مهسا پیمایی صفحات 439-448

  آلودگی خاک به فلزهای سنگین یکی از چالش‌های جدی محیط زیست می‌‌باشد. به‌‌منظور بررسی تاثیر غلظت‌‌های صفر، 30 و 60 میلی‌‌گرم در لیتر مس موجود در آب آبیاری و محلول‌‌پاشی با غلظت‌‌های صفر، 2 و 4 میلی‌‌گرم در لیتر عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک شاهی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر مبنای طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی اجرا شد. محتوای مالون دی‌‌آلدیید زیر تاثیر 60 میلی‌‌گرم در لیتر مس قرار گرفت. وزن ‌‌خشک گیاه، محتوای فنول ‌‌کل، پرولین، مس، پتاسیم، منیزیم، آهن، فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتالاز تحت تاثیر برهمکنش تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. تیمار بدون مس با محلول‌‌پاشی دو و چهار میلی‌‌گرم در لیتر عصاره جلبک موجب افزایش محتوای پرولین شد. کمترین محتوای فنول کل در تیمار شاهد مشاهده شد. تیمار 60 میلی‌‌گرم در لیتر مس بدون تیمار محلول‌‌پاشی موجب افزایش محتوای پراکسیداز و غلظت مس گیاه شد. محلول‌‌پاشی 2 میلی‌‌گرم در لیتر عصاره جلبک در تیمار بدون مس و تیمار 30 میلی‌‌گرم در لیتر مس موجب افزایش وزن‌‌خشک گیاه شد. در کل عصاره جلبک به‌‌دلیل فراهم نمودن برخی ماده‌های غذایی مورد نیاز گیاه موجب بهبود برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک شاهی تحت تنش مس گردید.

  کلیدواژگان: پراکسیداز، فنول کل، عنصرهای غذایی، کاتالاز، مالون دی آلدئید
 • مریم هویدا، محمود قاسم نژاد*، علی خلقی اشکلک صفحات 449-460

  در این پژوهش، تاثیر غلظت‌‌های مختلف هیدروژن‌‌سیانامید (صفر، 3، 4، 5 و 6 درصد) طی 5 هفته پیش از شکوفایی طبیعی جوانه‌‌ها بر گلدهی و کیفیت میوه‌‌های کیوی رقم هایوارد بررسی شد. نتیجه‌ها نشان داد که هیدروژن‌‌سیانامید باعث تسریع در شکوفایی جوانه‌‌ها (9 روز)، یکنواختی در باز شدن و کوتاه کردن دوره شکوفایی (9 روز) در مقایسه با شاهد شد. غلظت‌‌های 4، 5 و 3 درصد هیدروژن‌‌سیانامید به ترتیب 74/67، 9/65 و 73/63 درصد شکوفایی جوانه‌‌ها را در مقایسه با شاهد (58 درصد) نشان دادند. تاک‌‌های ‌‌کیوی که با هیدروژن‌‌سیانامید 3 و 4 درصد تیمار شدند به‌ترتیب 11/2 و 55/1 شاه‌‌گل به ازای هر جوانه زمستانه در مقایسه با شاهد (1) داشتند. بالاترین عملکرد میوه با 5، 3 و 4 درصد هیدورژن‌‌سیانامید به‌ترتیب با 103، 99 و 90 کیلوگرم به ازای هر تاک به‌دست آمد و کمترین میزان آن به‌ترتیب در شاهد و تیمار 6 درصد با 51 و 63 کیلوگرم مشاهده شد. میانگین وزن میوه‌‌های تاک‌‌های تیمارشده با هیدروژن‌سیانامید 134-111 گرم در مقایسه با شاهد (100 گرم) بود. میوه‌‌های تیمار ‌‌شده با 6، 5 و 4 درصد به طور معنی‌‌داری ‌‌وزن میوه بالاتری در مقایسه با شاهد و تیمار 3 درصد داشتند. محتوای ماده‌های‌‌ جامد ‌‌محلول، درصد ماده خشک و سفتی بافت میوه‌‌ها تفاوت معنی‌‌داری بین تیمار هیدروژن‌‌سیانامید و شاهد نداشت. در مجموع، نتیجه‌ها نشان داد کاربرد هیدروژن‌‌سیانامید به‌ویژه، غلظت 3 درصد، ضمن یکنواختی در باز شدن جوانه‌‌ها، باعث افزایش عملکرد میوه از راه افزایش تعداد شاه گل در جوانه زمستانه شد، بدون آنکه تاثیر منفی بر کیفیت درونی میوه‌‌ها داشته باشد.

  کلیدواژگان: رکود، تنظیم کننده های رشد، گلدهی، شکوفایی جوانه ها، میوه های صادراتی
 • مسعود ناظری*، جلال طباطبایی، یاور شرفی صفحات 461-468

  کاربرد روش های مناسب جهت افزایش راندمان گیاهان در استفاده از آب مهمترین عامل موفقیت در تولید محصول های باغی در ایران می باشد. برای کاهش تنش خشکی در هلوی رقم ردتاپ روی پایه GF677، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل جایگذاری کیسه در کنار درخت در سه سطح (بدون کیسه، دارای یک کیسه و دارای دو کیسه)، سطح های مختلف آبیاری (50، 75 و 100% ظرفیت زراعی) و مایه زنی ریشه ها با قارچ (بدون قارچ، قارچ مایکوریزا و قارچ تریکودرما) اعمال شدند. نتیجه ها نشان داد بیشترین شاخص کلروفیل و شمار میوه در تیمار جایگذاری دو کیسه، آبیاری کامل و مایه زنی با قارچ تریکودرما حاصل گردید که نسبت به شاهد افزایش 18درصدی و 8/1 برابری داشت. تیمار بدون جایگذاری کیسه، آبیاری کامل و مایه زنی با قارچ مایکوریزا و تیمار جایگذاری یک کیسه، آبیاری 75 % و مایه زنی با قارچ تریکودرما به ترتیب بیشترین رشد قطر تنه و رشد شاخساره را ایجاد کردند. تیمار بدون جایگذاری کیسه، آبیاری 75 % و بدون مایه زنی قارچ بیشترین ماده های جامد محلول و شاخص TSS/TA را ایجاد کرد. در کل جایگذاری کیسه میزان تنش خشکی را کاهش داد و تیمار جایگذاری یک کیسه و آبیاری 75 % و مایه زنی با قارچ مایکوریزا به دلیل افزایش شاخص های رشدی، عملکردی و کیفی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پومیس، تریکودرما، تنش خشکی، مایکوریزا
 • مریم عبادی، محمدرضا فتاحی مقدم*، ذبیح الله زمانی صفحات 471-482

  در پژوهش حاضر وضعیت باردهی و ویژگی های کمی و کیفی میوه در شماری از رقم های زردآلو در شرایط اقلیمی کرج مطالعه شدند. محدوده زمان گلدهی رقم ها حدود یک هفته بود. میزان تندش دانه گرده (8/80-4/50 %)، طول مادگی (13/9-24/5 میلی متر)، قطر تخمدان (83/1-96/0 میلی متر)، دوقلویی مادگی (31-0 %)، درصد تشکیل میوه اولیه (8/38-3/0 %) و میوه نهایی (5/30-1/0 %) به دست آمدند. محدوده زمان رسیدن میوه ها 35 روز، طول دوره رشد میوه 67/118-67/86 روز و عملکرد رقم ها 3/38-3 کیلوگرم در درخت ثبت شدند. میوه های ارقام شکل گرد و وزنی در حدود 8/51-5/24 گرم داشتند. در رقم آمنه دیزباد هسته درصد کمتری از وزن میوه (3/3 %) را تشکیل داده بود. زاویه هیو پوست میوه 5/99-1/85 درجه به دست آمد. رقم شاهرودی بیشترین میزان ماده های جامد محلول کل (5/19 درجه بریکس) را داشت. میزان اسید قابل تیتر کمتر از 7/0 % و میزان پی اچ 9/5-6/4 بود. میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی (53/28-53/22 %)، ویتامین C (53/20-37/6 میلی گرم بر 100 میلی لیتر عصاره میوه)، فنول کل (31/330-62/176 میلی گرم اسیدگالیک بر 100 گرم وزن تازه میوه) و فلاونویید کل (57/5-21/3 میلی گرم کویرستین بر 100 گرم وزن تازه میوه) به دست آمدند. رقم های شاهرودی، آمنه دیزباد و رجبعلی در مقایسه با دیگر رقم های مطالعه شده در شرایط کرج راندمان تولید بهتری را نشان دادند.

  کلیدواژگان: تندش دانه گرده، زمان رسیدن میوه، ظرفیت آنتی اکسیدانی، عملکرد، ماده های جامد محلول کل
 • مسعود لطیفیان*، بهار راد، سارا احمدی زاده صفحات 495-510

  برای استفاده کاربردی از قارچ Beauveria bassiana به عنوان جایگزین متیل بروماید در ضدعفونی خرما، نداشتن اثرهای منفی بر کیفیت میوه نیز ضروری است. در پژوهش حاضر، اثرهای جدایه قارچ B. bassiana بر کیفیت محصول و عمر انبارمانی خرما در قالب یک طرح به طورکامل تصادفی و به صورت آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور اول شامل سه رقم خرمای سایر، زاهدی و دیری و فاکتور دوم شامل مایه زنی با اسپور قارچ و شاهد بود. میوه خرمای رقم های سایر، زاهدی و دیری با قارچ B. bassiana با غلظت های 104×51/2، 104×46/2 و104×69/2 اسپور در میلی لیتر مایه زنی شدند. نتیجه ها نشان داد تیمار اسپور قارچ نتوانست در ویژگی های فیزیولوژیکی میوه رقم های خرمای مورد بررسی در مقایسه با شاهد تغییر منفی ایجاد نماید. اگرچه تیمار اسپور قارچ در حفظ کیفیت همه رقم های مورد مطالعه موثر بود، اما بیشترین تاثیر را روی رقم دیری داشت. این روش باعث کاهش انباشت قند میوه می شود. جذب یا از دست دادن رطوبت میوه در اثر تیمار ناچیز بود. غلظت ماده های جامد محلول عصاره میوه نیز زیر تاثیر تیمار قرار نگرفت، اما در طول شش ماه انبارمانی تغییرهایی در سه رقم خرمای مورد بررسی مشاهده نشد که حاکی از اهمیت تیمار در افزایش طول دوره انبارمانی بود.

  کلیدواژگان: آفت کش میکروبی، انبارمانی، ضدعفونی، نخل خرما
|
 • Askar Ghani*, Salma Jamalian, Saeideh Mohtashami Pages 343-356

  In order to evaluate the effects of fruit maturation stages on physical and phytochemical characteristics in sour orange, a factorial experiment was performed based on complete randomized block design (RCBD) with two factors and four replications. Four maturation stages of the fruit including green immature, half-ripened, ripened and over ripened stages constituted the first factor and different parts of the sour orange fruit containing flavedo, albedo, fruit juice, dross and seed built up the second factor. The results demonstrated a significant effect of maturation stage on most of the measured traits (essential oil percentage and yield, fresh and dry weight of fruit parts, flavon and flavenol content, total flavonoid, phenolic compounds and antioxidant activity). Essential oil content in sour orange peel varied between minimum 3.13 % (v/w) to maximum 10.30 % at over ripened stage and green immature stage, respectively. This factor significantly decreased during fruit maturation. The maximum antioxidant activity (75.79%) related to albedo tissue at half-ripened stage. Phenolic compounds decreased during fruit maturation (from 12.38 to 6.39 mg gallic acid/g dry matter). Generally, flavedo tissue at the green immature stage contained the maximum bioactive compounds rate concerning most of the traits.

  Keywords: Essential oil, Maturation, Phenolic compounds, Weight variations, Flavonoids, Sour orange
 • Noorollah Moallemi*, Esmaeil Khaleghi, Zeynab Jafari Zadeh Pages 357-368

  The plant growth and development are affected by oxidative stress under water deficit condition. The aim of this study was to investigate the effect of ascorbic acid as a strong antioxidant against oxidative stress caused by dehydration stress in olive trees cv. Mahali Baghmalek. In this study, two-year-old potted olive plants were exposed to three irrigation levels (100, 66 and 33% of plant evapotranspiration) and four levels of ascorbic acid (0, 250, 500 and 750 mg L-1). Some biochemical parameters and enzymes activities were measured. This experiment was done as factorial experiment based on a randomized complete blocks design with three replications in 2015-2016. The highest chlorophyll a content (1.3 mg g-1 FW) was related to trees treated with 250 mg L-1 of ascorbic acid. Also, the highest amount of total soluble carbohydrates (9.5 mg g-1 FW) and proline (2.17 µmol g-1 FW) were obtained in plants irrigated with 33 and 66 % ET crop. Foliar application of ascorbic acid at 250 and 500 mg L-1 resulted in the accumulation of total soluble carbohydrates and reduction in the activity of antioxidant enzymes such as catalase, peroxidase and oscorbat peroxidase. Therefore, according to the results of this experiment, it can be suggested that the use of ascorbic acid at a concentration of 250 and 500 mg L-1 improved some biochemical properties and reduced the activity of antioxidant enzymes in olive cv. Mahali Baghmalek under water deficit stress (33 and 66% evapotranspiration).

  Keywords: Carbohydrate, Catalase, Chlorophyll, Proline
 • Majed Rahemi*, Maryam Zare, Ahmad Raoufi Pages 369-382

  In order to investigate the effect of foliar application of nano-chelate calcium and potassium on quantitative and qualitative characteristics of Zardanar pomegranate fruit, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in 2018 in Sidan-Farooq section. Treatments included control, nano-chelate calcium (at concentrations of 2.5 and 5 mg L-1) and nano-chelate potassium (at concentrations of 2 and 4 mg L-1). Spraying was done 45 days after full bloom as well as 30 and 14 days before harvest and kept in cold storage for 1.5 and 3 months. Quantitative and qualitative characteristics were investigated before storage and after storage. Spraying of nano-chelate calcium and nano–chelate potassium compared to control resulted in an increase in total weight of aril, reduced weight loss, and brownish skin index of the fruit skin during storage. During cold storage, the highest amount of soluble solids and the lowest amount of acidity were observed in nano- chelate calcium treatments. Nano- chelate calcium and nano- chelate potassium could increase the brightness and chroma value in the fruit skin. It could be concluded that nano- chelate calcium in comparison with nano-chelate potassium have a significant effect on the improvement and preservation of qualitative and quantitative properties of pomegranate fruits during cold storage periods.

  Keywords: Browning index, Cold storage, Foliar spray, Soluble solids, Weight loss
 • Yavar Sharafi*, Abolfazl Emarlou, Seyyed Jalal Tabatabaei Pages 383-394

  Recently, new and various methods such as anti-transpiration coatings are used for increasing the quality of pomegranate fruit. In the present study, the effect of antiperspirants and shading net on physiological characteristics of pomegranate fruits of Malas Saveh cultivar was investigated in 2017. The experiment was based on a completely randomized design in three replications with eight treatments including control, talc, zinc oxide, silica, kaolin, TSZ (talc, silica, zinc oxide), TSZK (talc, silica, zinc oxide and kaolin) and shading net. Foliar application of all treatments was carried out at 2% concentration in both late June and early August. Important physiological factors of fruits including color and anthocyanin, vitamin C, and sugars content were evaluated. The results showed that TSZK and talc increased fruit diameter by 5% and 10%, respectively. The shading net reduced fruit sunburn by 100% compared to the control. Shading net, talc and silica caused a five to eight percent increase in vitamin C in comparison to the control. Shading net, talc, kaolin, and TSZ increased fruit TSS by two to three percent. However, the anti-transpiration materials improved some of the fruitchr('39')s qualitative characteristics and improved skin color, reducing the number of burnt fruits by reducing fruit temperature by five to seven centigrade.

  Keywords: Pomegranate, Anti-transpirants, Shading, Fruit quality
 • MOHAMMAD ZARRINBAL*, HOSSEIN FATHI, JALIL DEJAMPOUR, SEYED ALI MOUSAVI ZADEH Pages 395-414

  It is important to study the morphological diversity of native almond genotypes with the aim of selecting and introducing new cultivars. In this study, 30 native collected genotypes and six commercial cultivars of almond were evaluated in terms of 22 quantitative and qualitative traits of nut and kernel. High diversity was observed for nut weight, shell color, shell hardness, shell opening, kernel taste, and kernel percentage among evaluated genotypes. Cluster analysis based on index traits divided these genotypes into five groups. The genotypes ALC203 and ALC413 and the cultivars Non-pariel, Yalda, and Manaqha which were located in the second cluster, had thin shell with high percentage of kernel that are important for nut consumption. In principal components analysis based on the average of 10 index traits, the first three main components explained a total of 80.75 % of the diversity of traits. In the first main component, nut weight, shell thickness and shell hardness and in the second main component, nut and kernel size had the major part in the separation of genotypes. Shell hardness had significant positive correlation with shell thickness and nut weight. Kernel percentage had significant negative correlation with shell thickness and its hardness but showed positive correlation with shell opening. These results are useful for selecting new promising genotypes of almond.

  Keywords: Almond, Cluster analysis, Morphological diversity, Nut, Principal components analysis
 • Narges Malekhoseini, Ali Gharaghani*, Saeid Eshghi, Ziba Omidifard Pages 415-428

  For successful establishment of an almond orchard, the choice of an appropriate rootstock has a great importance. Recently, wild almond species have been highly regarded because of high genetic diversity, resistance to biotic and abiotic stresses as well as the ability to produce inter and intra specific hybrids. This research was carried out to investigate the graft compatibility and also the interaction of different rootstock-scion combinations including two ‘Non Pareil’ almond and ’Shablon’ plum as scion and nine different seedling rootstocks including domesticated and wild almond species as well as some of their inter specific hybrids, during two consecutive years (2016-2017). Measurement of vegetative growth parameters in two stages before budding showed that peach × almond hybrid rootstock had the highest growth rate. The highest and the lowest percentages of final budding success in both plum and almond scions were observed in bitter almond seedling rootstock (82.50 and 80.46%, respectively for plum and almond scion). This is the lowest rate of budding success in both scion cultivars were recorded in hybrid seedling rootstocks of peach × almond hybrid (14.66 and 36.60%, respectively for plum and almond scion). Considering the growth indices of scion cultivars after budding, P. dulcis × P. elaeagnifolia hybrid rootstocks and P. scoparia were the rootstocks having the highest and the lowest plant height and trunk diameters. The maximum and minimum amount of total chlorophyll were measured in peach × almond and P. elaeagnifolia × P. scoparia hybrid rootstocks, respectively. The absorption of all of measured elements (potassium, zinc, iron, and manganese), except phosphorus, were significantly affected by rootstocks. In general, investigated rootstocks especially hybrids had good compatibility with both plums and almonds. Due to the diversity of growth and physiological traits as well as the different ability to absorb nutrients, hybrid rootstocks can be considered as the potential rootstocks for almond and plum in different climatic and soil conditions.

  Keywords: Almond, Wild Species, Inter-Specific Hybrids, Rootstock, Scion
 • Sedigheh Safarzadeh Shirazi*, Saba Kavyan, Hossein Gholami Pages 429-438

  The objective of this study was to investigate the effects of humic acid and salinity on the growth and chemical composition, and some biochemical properties of Aloe vera. The experiment was conducted as a factorial arranged in a completely randomized design with three replications under greenhouse conditions. Treatments consisted of three salinity levels (0, 60, and 120 mM) and three humic acid levels (0, 150, and 300 mgL-1). Some plant properties such as height, root length, leaf and root dry weights, total chlorophyll content, the ability of reactive oxygen species scavenging (DPPH: Diphenylpicrylhydrazyl), and some nutrients concentration were measured. The results showed that application of 120 mM salinity significantly decreased plant height (7%), root length (47%), leaf and root dry weight (26, 50%), total chlorophyll content (45%), leaf P (15%) and K (23%) concentrations, and significantly increased ability of reactive oxygen species scavenging (DPPH) (20%) and Na concentration (113%). Application of 300 mgL-1 humic acid significantly increased plant height, root length, root dry weight, total chlorophyll content, and DPPH in Aloe vera. Interaction of salinity and humic acid did not have any significant effect on the studied properties.

  Keywords: Humic acid, Salinity, DPPH, Total chlorophyll, Nutrients concentration
 • Lamia VojodiMehrabani Assistant, Mehsa Paymai Pages 439-448

  Heavy metal contamination has become a serious environmental problem. The effects of 0, 30 and 60 mgL-1 Cu in the irrigation water and, 0, 2 and 4 mgL-1 sea algal extract (Ascophyllum nodosum) foliar applications on the growth and some physiological characteristics of Lepidium sativum were studied. The experiment was factorial based on RCBD. Malondialdehyde content was affected by 60 mgL-1 Cu treatment. Plant dry weight, total phenolic content and proline, Cu2+, K+, Mg2+, Fe2+ contents as well as catalase and peroxidase activity were influenced by the interaction effects of Cu treatment and foliar application of A. nodosum. For proline content, Cu control × 2 and 4 mgL-1 foliar application of algal extract was the treatment of choice. The lowest amount of total phenolics content was recorded with control plants. Peroxidase and Cu2+ content hold the top quantities at Cu of 60 mgL-1 × non foliar applications. Plant dry weight had the highest data for Cu control × 2 mgL-1 foliar application and Cu of 30 mgL-1 × 2 mgL-1 algal foliar application. The data clearly shows that algal extract; due to the abundance of some nutritional elements reduces the toxic effects of Cu metals on plants.

  Keywords: Catalase, Malondialdehyde, Nutritional elements, Peroxidase, Total phenolic compound
 • Maryam Hovida, Mahmoof Ghasemnezhad*, Ali Kholghi Eshkelak Pages 449-460

  In this study, the effects of different hydrogen cyanamide (HC) concentrations (0, 3, 4, 5 and 6) on flowering and fruit quality of Hyaward kiwifruit during 5 weeks before normal budbreak was investigated. The results showed that HC spray advanced budbreak for 9 days, even and short bud break period for 9 days as compared to control. Treatments of 4, 5 and 3% HC showed budbreak of 67.74, 65.9, 63.73 %,respectively as compared to control (58%). Kiwifruit vines sprayed with 3 and 4% HC showed the highest king flower per winter buds with 2.11 and 1.55, respectively as compared with control (1). The highest fruit yield was found in 5, 4 and 3% HC treatment with 103, 99 and 90 kg per vine and the lowest value was found in control and 6% HC with 51 and 63 kg per vine, respectively. The mean fruits weight of HC treated vines ranged 110-134 g as compared to control (100 g). No significant difference was found between HC treated and control vines for fruit soulable solid content, dry matter and firmness. Overall, the results showed that HC treatment specially at concentration of 3% increased fruit yield by increasing king flower number per winter buds, without negative effects on fruit internal quality.

  Keywords: Dormancy, plant growth regulatores, bud breaking, exportable fruits
 • Masoud Nazeri*, Jalal Tabatabai, Yavari Sharafi Pages 461-468

  Improving water use efficiency in horticultural crops can be achieved by adopting appropriate practices. An experiment was conducted to reduce water stress in Peach var red top grafted on GF677. The experiment was arranged in a factorial completely randomized design with three replications. The treatments consisted of bag placement beyond tree trunk (0, 1 and 2 bag/tree), irrigation rate (50, 75 and 100 % of field capacity) and fugues (0, Mycorrhiza and Trichoderma). The results indicated that the highest content of chlorophyll and fruit number were observed in 2 bag 100 irrigation and Trichoderma treatment which 18% was higher than that of control. The increased both trunk diameter and stem growth were achieved in the treatment 0 bag, 100 irrigation, Mycorrhiza, 1 bag, 75% irrigation and Trichoderma, respectively. Treatment 0 bag, 75% irrigation and 0 fungi had the highest content of total soluble solid (TSS) and TSS/Titratable acidity. In general, the treatment of 1 bag, 75% irrigation and Mycorrhiza led to increased growth, yield and quality of fruits.

  Keywords: Drought stress, mycorrhiza, Pumic, Trichoderma
 • Maryam Ebadi, Mohammad Reza Fatahi Moghaddam*, Zabihollah Zamani Pages 471-482

  In this research, bearing status and fruit quantity and quality traits in some apricot cultivars in Karaj condition were studied. Flowering time range was one week. The percentage of pollen germination (50.4-80.8 %), pistil length (5.24-9.13 mm), ovary diameter (0.96-1.83% mm) and double pistils (0-31 %), Initial fruit set (0.3-38.8 %) and finally fruit set (0.1-30.5%) were obtained. Also, ripening time range was 35 days and fruit development (86-118 days) and yield of cultivars (3-38.3 Kg tree-1) were attained. The studied cultivars were round in shape and their fruits weight range was 24.5-51.8 g. The stone weight included a lower percentage of fruit weight (3.3%) in the ʻAmeneh Dizbadʼ. The skin hue angle was obtained as 85.1-99.5 degrees. The highest TSS (19.47˚ Brix) was observed in the ʻShahroodiʼ. All cultivars had a low TA (<0.7%). The pH juice range was 4.6-5.9. Antioxidant capacity (22.53-28.53 %), vitamin C (6.37-20.53 mg 100ml-1 Juice), and total phenol (176.62-330.31 mg GAE 100g-1 FW and flavonoid contents (3.21-5.57 mg Q 100g-1 FW) were obtained. Fruits of ʻAmeneh Dizbadʼ, ʻShahroodiʼ, and ʻRajabaliʼ were among superior cultivars that seems to be good for fruit production in Karaj conditions.

  Keywords: Pollen germination, Fruit ripening time, Antioxidant capacity, Yield, Total Soluble Solids (TSS)
 • Masoud Latifian*, Bahar Rah, Sara Ahmadizadeh Pages 495-510

  No negative effects on fruit quality is essential for the practical use of Beauveria bassiana as a substitute for methyl bromide in date fruits disinfection. Experiment was conducted in a completely randomized design with two level factorial arrangements. The first factor included three cultivars including Sayer, Zahed and Deiri and the second factor consisted of inoculation with fungal spores and control. The fruits of dates cultivar, Zahedi, Deiri and Sayer, were treated by doses of 5.21×104 2.46×104 and 2.69×104 spores/ml, respectively. The results showed that biopesticide treatment could not change the physiological characteristics of the fruits compared to the control. Although biopesticide treatment was effective in maintaining the quality of all studied date cultivars, it had the greatest effect on Deiri date cultivar. This method reduced the accumulation of sugar in the fruit. Absorption or loss of fruit moisture due to treatment was negligible. The concentration of soluble solids in the fruit extract was not affected by the treatment, but changes were observed in the three studied dates cultivars during the six months of storage, which indicates the importance of treatments to increase the length of the shelf life.

  Keywords: Date palm, disinfection, microbial pesticide, storage