فهرست مطالب

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی - سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1399)
 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شارا آقاجانیان، سید کمال طبائیان*، رضا رادفر، سید محمد سیدحسینی صفحات 1-28

  زمینه و هدف :

  چالش ها و فرصت های زیادی فراروی رویکرد نوآوری باز قرار دارد و مدیریت چنین پروژه هایی مستلزم مواجهه اثربخش با چالش ها و بهره برداری از این فرصت ها است. این مقاله به دنبال آن است تا توانمندی های مورد نیاز مدیران پروژه های نوآوری باز را در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و مفهوم سازی کند.

  روش شناسی:

   در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهش تحلیل مضمون استفاده شد و در آن با استفاده از نمونه گیری نظری در سامانه لینکدین و برگزاری 18 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران پروژه های نوآوری باز، چارچوب مفهومی توانمندی های این مدیران شکل گرفت.

  یافته ها

  چارچوب توانمندی ها شامل مضامین توانمندی های ایجاد تعادل در ارتباطات رسمی و غیر رسمی، ایجاد هم افزایی در ذینفعان داخلی و خارجی، مربی گری و رهبری تحول گرا، مدیریت ریسک، برنامه ریزی یکپارچه و تدریجی تکاملی، مدیریت نوآوری و توانمندی های شناختی و فردی بود.

  نتیجه گیری

  مدیران پروژه باید با هدف خلق ارزش از رویکرد نوآوری باز به مدیریت ذینفعان توجه کنند. توانمندی های فردی و شناختی مدیران پروژه های نوآوری باز جهت رویارویی با پیچیدگی های پروژه های نوآوری باز و ایجاد هم افزایی میان ذینفعان داخلی و خارجی ضروری هستند.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، مدیر پروژه، مدیریت پروژه، پژوهش کیفی
 • یوسف وکیلی*، کامران نظری، حمزه خواستار، سلطانعلی شهریاری صفحات 29-50

  زمینه و هدف:

   در عصر تغییرات سریع و بازارهای رقابتی، بانک ها برای دستیابی به سود، رشد و پایداری به دو سوتوانی نیاز دارند، اما تاکنون هیچ الگوی یکپارچه ای درباره سازمان دو سوتوان ارایه نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی سازمان دو سوتوان در صنعت بانکداری است.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر مبانی فلسفی تفسیری داشته و جهت گیری آن توسعه ای است. رویکرد این پژوهش استقرایی بوده و از روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد برای انجام آن استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 13 نفر از مدیران صنعت بانکداری در کرمانشاه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش جمع آوری شد. طبقات کدگذاری باز با انجام کدگذاری محوری به یکدیگر پیوند داده شدند و برای شکل دادن تیوری، در طی کدگذاری انتخابی پالایش شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش در قالب مدل پارادایمی سازمان دو سوتوان به عنوان مقوله محوری (نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره بردارانه)، شرایط علی (عوامل درونی و بیرونی)، عوامل زمینه ای (عوامل سازمانی و فردی)، شرایط مداخله گر، راهبردها (ایتلاف، استراتژی موازنه و ساختار پیچیده) و پیامدها (سود، رشد، رضایتمندی مشتریان) طراحی شده است.

  نتیجه گیری

  مدل ارایه شده می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی استراتژیک مدیران در صنعت بانکداری باشد که با پیاده سازی سازمان دو سوتوان از منافع آن بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: سازمان دوسوتوان، صنعت بانکداری، نظریه داده بنیاد
 • ناصر عسگری*، مسعود احمدی، علی فروغی صفحات 51-76

  زمینه و هدف:

   شدت و گستردگی رقابت، ارتباطات و اطلاعات سریع، تغییرات فزاینده و پیشرفت فناوری نیاز به وجود مدیران پیش کنش را برای هدایت و سازماندهی امور سازمانی اجتناب ناپذیر کرده است. بر این اساس، این پژوهش به توسعه پیش کنشگری مدیران یک سازمان عمومی پرداخته است.

  روش شناسی: 

  این تحقیق نوعی پژوهش کاربردی و کیفی است که با روش آمیخته متوالی (کیفی - کمی) انجام شده است. در مرحله کیفی، پیشایندهای تقویت کننده پی کنشی مدیران با رویکرد استقرایی و روش تحلیل محتوای کیفی تحقیقات مرتبط استخراج و تلفیق شدند. در مرحله دوم نیز، روش های توسعه پیشایندهای پیش کنش گری با استفاده از نظرات 12 نفر از خبرگان اولویت بندی شدند.

  یافته ها

  پیشایندهای تقویت کننده پیش کنشگری مدیران در قالب سه مقوله اصلی پیشایندهای خصوصیتی (شخصیتی و انگیزشی)، پیشایندهای رفتاری (رفتارهای نوآورانه، تحول گرایانه، مسئله محور، ارتباطی و سازمانی) و پیشایندهای قابلیتی (قابلیت های شناختی، روان شناختی و هوشمندی) طبقه بندی شده اند. فعالیت های خود توسعه ای برای توسعه مقوله پیشایندهای رفتاری، روابط توسعه ای برای توسعه مقوله پیشایندهای خصوصیتی و فعالیت های خود توسعه ای برای توسعه مقوله پیشایندهای قابلیتی دارای بالاترین اولویت توسعه بودند.

  نتیجه گیری

  پیش کنش گری به عنوان یک قابلیت حیاتی مدیران در دنیای رقابتی امروز قابل توسعه است. بهسازی خصوصیات، رفتارها و قابلیت های فردی تقویت کننده این قابلیت آمادگی مدیران را برای پیش کنشگری ارتقا خواهد داد.

  کلیدواژگان: : آموزش و توسعه، الگو، پیش کنش گری، سازمان تامین اجتماعی
 • بهروز کاملی، حمیدرضا یزدانی*، امین حکیم، سید محمدباقر جعفری صفحات 77-104

  زمینه و هدف :

  گسترش فراینده ادبیات مدیریت دانش، بهره گیری از روش های علم سنجی و تحلیل هم واژگانی را برای جمع بندی آن اجتناب ناپذیر نموده است. هدف این پژوهش، ارایه تصویری جامع از تحقیقات حوزه مدیریت دانش است.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف و نوع استفاده، توصیفی و کاربردی است که با استفاده از روش های علم سنجی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پایگاه وب علوم استفاده شد و اطلاعات 6844 سند علمی سال های 1977 تا 2020 جمع آوری شد و برای ترسیم نقشه هم رخدادی از تحلیل هم واژگانی و برای ترسیم درختواره دانشی از روش خوشه بندی سلسله مراتبی استفاده شد.

  یافته ها

  پدیده های جدید در حوزه مدیریت دانش شامل کلان داده های بزرگ، پردازش ابری، اینترنت اشیاء، نوآوری باز و تحلیل داده های شبکه های اجتماعی است. همچنین، مفاهیم نوآوری، عملکرد و هستی شناسی پرکاربردترین واژه های این حوزه هستند.

  نتیجه گیری

  در ایران تمرکز تحقیقات بر روی خوشه های نوآوری، عملکرد سازمان، فرایندهای مدیریت دانش و عوامل کلیدی موفقیت است. بر این اساس، توصیه می شود که به انجام پژوهش در حوزه طراحی چارچوب های معماری اکوسیستم دانش و نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت دانش اولویت داده شود.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تحلیل هم واژگانی، خوشه بندی
 • امیر امامی* صفحات 105-124
  زمینه و هدف

  طی دو دهه اخیر مطالعات در حوزه فرصت های کارآفرینی توجه قابل ملاحظه ای را از سوی محققان به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق نشان دادن نقش پیوستگی و نسبیت بینش های سمت عرضه و تقاضا در پیدایش انواع فرصت های کارآفرینی است.

  روش شناسی:

   روش پژوهش از منظر هدف، توسعه ای با راهبرد توسعه مفهومی از نوع قیاسی و مرور ادبیات موجود است.

  یافته ها:

   این مطالعه چهار منشا قابل استناد در ظهور فرصت های کارآفرینی شامل موقعیت ترکیب جدید، راه حل جدید، مفهوم جدید و معنای جدید را برای خلق ارزش در انواع بازارها معرفی کرد. این پژوهش نشان داد که چگونه فرصت های کارآفرینی با تعادل بازار ارتباط دارند. به علاوه، فرصت های کارآفرینی ماهیتی مجزا ندارند بلکه به صورت طیفی پیوسته از پایین به بالا در ارتباط هستند. همچنین، عرضه و تقاضا ماهیت قطعی صفر و یک ندارند، بلکه پیوسته و نسبی هستند و در حقیقت کلید درک هر یک از انواع فرصت در نحوه تعامل بین آن هاست و سرانجام، به دلیل اینکه درجه نوآوری بینش های عرضه و تقاضا واحد تحلیل است، این یافته ها می توانند ارتباط آشکاری بین فرصت های کارآفرینی و تجاری سازی ایده های نوآورانه ارایه دهند.

  نتیجه گیری: 

  تلفیق درجه نوآوری با بینش های عرضه و تقاضا در فرصت های کارآفرینی، به درک بهتر دست اندرکاران از نحوه ظهور و پیدایش فرصت های تجاری سازی و خلق ارزش منجر می شود.

  کلیدواژگان: تعادل بازار، خلق ارزش، درجه نوآوری، کنش کارآفرینانه، فرصت های کارآفرینی
 • مریم اصغری، عباس خمسه*، نازنین پیله وری صفحات 125-150
  زمینه و هدف

  خلق فرآیندها و محصولات جدید مستلزم ارتقاء توانایی تحقیق و توسعه است. بر این اساس، این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء توانایی های تحقیق و توسعه در قالب مدلی کیفی می پردازد.

  روش شناسی:

   این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پژوهشی کیفی است که در آن از استراتژی داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان تحقیق و توسعه صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی گروه صنعتی مپنا است. جهت شناسایی اجزاء تشکیل دهنده مدل ارتقاء توانایی های تحقیق و توسعه از تحلیل اکتشافی و نرم افزار MAX QDA2018 استفاده شد.

  یافته ها:

   بر اساس تحلیل داده های پژوهش، 56 کد و 8 مقوله تامین مالی، منابع انسانی، تجاری سازی، مدیریت سبد پروژه تحقیق و توسعه، تامین زیرساخت های فناورانه، مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه، شبکه سازی تحقیق و توسعه و حفاظت از مالکیت فکری به عنوان اجزاء مدل ارتقاء توانایی های تحقیق و توسعه شناسایی گردیدند.

  نتیجه گیری:

   مدیران باید از طریق تنوع روش های تامین مالی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهش، بودجه مناسبی برای فعالیت های تحقیق و توسعه و نگهداشت سرمایه های انسانی دانشی فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، ارتقاء توانایی تحقیق و توسعه، صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی.‏
 • سیده زینب حسینی، نادرقلی قورچیان *، پریوش جعفری، افسانه زمانی مقدم صفحات 151-178
  زمینه و هدف

  هدف اصلی این تحقیق طراحی مدل نظام منتورینگ کارکنان جدید الاستخدام ستاد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و در زمره تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان اجرایی و داشگاهی در حوزه آموزش عالی و در بخش کمی شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ستاد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری می باشد که 222 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از شناسایی چهار بعد مبانی و اصول منتورینگ (با دو مولفه بایسته های نهادی و بایسته های منتی و منتور)؛ فرایند (با سه مولفه طراحی و تدوین، اجرا و ارزیابی منتورینگ)، شایستگی ها؛ (با دو مولفه شایستگی های منتی و شایستگی های منتور) و محتوای منتورینگ (با دو مولفه آموزش های رفتار فردی و آموزش های رفتار سازمانی) بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق می تواند برای شناخت بهتر نظام منتورینگ و پیاده سازی آن در سازمان مورد مطالعه مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم نماید.

  کلیدواژگان: نظام منتورینگ، مبانی منتورینگ، فرایند منتورینگ، شایستگی و محتوای منتورینگ
|
 • Shara Aghajanian, Seyed Kamal Tabaian *, Reza Radfar, Seyed Mohammad Seyed Hossieni Pages 1-28
  Context/ Purpose

  The open innovation approach has its challenges, and opportunities. open innovation project managers must be able to manage their projects by confronting the challenges and exploiting opportunities in the new paradigm. In this study, we aim to identify and conceptualize the capabilities required for project managers to succeed in the new approach.

  Methodology

  We develop a qualitative research study, utilizing thematic analysis to derive the capabilities of the project managers for open innovation project success in ICT companies of developed countries. We have applied specific criteria to the 505 elite in LinkedIn by utilizing the theoretical sampling. Finally, we conducted 18 semi-structured interviews with open innovation project managers and the conceptual framework of project manager's capabilities is derived and the relationship between concepts and thems are explained.

  Findings

  Capabilities frameworks include the themes of communication management, stakeholder management, human resource management, risk management, scope management, and innovation management.

  Conclusion

  Our research shows that the capabilities of open innovation project managers are significantly different from traditional frameworks. Innovation management is one of the capabilities of open innovation project managers in this research that has not been addressed before. Stakeholder management is also important as a theme addressed by all participants.

  Keywords: Open Innovation, project manager, project management, qualitative research
 • Yousef Vakili *, Kamran Nazari, Hamza Khastar, Soltanali Shahriari Pages 29-50
  Context/ Purpose

  In times of rapidly changing and increasingly competitive global markets, banks need to be ambidextrous to make profit, grow, and survive, but there is no integrated model of the Ambidextrous Organization. Therefore, the present study amid to design an ambidextrous organization Model in the banking industry.

  Methodology

  The present research has interpretive philosophical foundations and its orientation is developed and applied. The approach of this research is inductive and a qualitative method for its implementation is used. The field study method and the strategy of the grounded theory were used. Theoretical sampling guided the recruitment of 13 managers at the banking industry in Kermanshah as the participants of the personal interviews. Open coding categories were connected during axial coding and refined during selective coding to form a theory.

  Findings

  In the present research, the paradigm model of ambidextrous organization is identified in the terms of Causal Conditions, Context, Phenomena, Intervening Conditions, Strategies, and Consequence.

  Conclusion

  The generated model can serve as a guide for the managers’ strategic plan in taking full advantage of the benefits that the ambidextrous organization offers in in the banking industry.

  Keywords: Ambidexterity, Ambidextrous Organization, Grounded theory
 • Naser Asgari *, Masood Ahmadi, Ali Foroughi Pages 51-76
  Context and Purpose

  The intensity and extent of competition, rapid communications and information, increasing change, and technological advancement have necessitated the need for proactive managers to lead and organize organizational affairs. Accordingly, this study has provided a model for the development of proactivity of managers of a public organization.

  Method

  This applied and qualitative research has been done by sequential mixed method (qualitative-quantitative). In the qualitative stage of the research, the relevant related researches were reviewed and the prerequisite antecedents of proactivity of managers were extracted and combined with inductive approach and through qualitative content analysis method. In the second stage, the methods of training and development of these antecedents were prioritized using the opinions of 12 experts in the form of a focus group.

  Results

  The reinforcing antecedents of proactivity of Managers are categorized into three main categories: characteristical antecedents (personality and motivation), behavioral antecedents (innovative, transformational, problem-oriented, communicative, and organizational behaviors) and capability antecedents (cognitive, psychological, and intelligence capabilities). The most appropriate development methods for each of these three preconditions are also prioritized among the five methods of leadership and management development (developmental relationships, self-development activities, formal programs, and feedback processes).

  Conclusions

  Proactivity can be developed as a vital capability of managers in today's competitive world. Improving the personal characteristics, behaviors, and capabilities that reinforce it will enhance managers' willingness for proactive behaviors. In formulating development plans for this purpose, it is necessary to pay attention to the priority of the effectiveness of development methods to improve antecedents.

  Keywords: Education, Development, model, Proactivity, social security organization
 • Behrooz Kameli, HamidReza Yazdani *, Amin Hakim, Seyed Mohammadbagher Jafari Pages 77-104
   Context/ Purpose

  The purpose of this study is to provide a comprehensive picture of the status of scientific activities in the field of knowledge management

  Methodology

  The present study is an applied one that has been done using Co-Word analysis methods and descriptive and analytical statistics. Web of Science website and Publish or Perish software were used for data gathering and 6844 knowledge management documents including the scientific productions of 1977 to 2020 were collected. Graph theory and VOSviewer social network analysis software were used to draw the coherent map < br />

  Findings

  This paper outlines the thematic domain of knowledge management research projects and their leading trends. Big data, cloud computing, IoT, open innovation, social network data analytics, are new phenomena in the field of knowledge management. Most of the publications in this field belong to China and most of the references are to US publications. The findings also show that innovation, performance and ontology have been the most commonly used terms in this field.

  Conclusion

  The scope of knowledge management research includes six main branches and 17 sub-branches. In Iran, most research on the second and third clusters focuses on innovation, customer relationship management, organizational performance, knowledge management processes, and key factors in the success of knowledge management. . Based on these observations, it is recommended that the priority of research be assigned to the first cluster: knowledge management architecture and organizational intelligence, and the fourth cluster: wikis and social media in knowledge management.

  Keywords: Knowledge Management, Co-word Analysis, Clustering
 • Amir Emami * Pages 105-124
  Context/ Purpose

  Over the past two decades, studies in the field of entrepreneurial opportunities have attracted considerable attention from researchers. This study aims to show the continuity and relativity nature of supply and demand insights and its role in the formation of entrepreneurial opportunities.

  Methodology

  The research method, from the perspective of purpose, is conceptual development and according to the method of data collection is qualitative.

  Findings

  This study focuses on four sources of entrepreneurial opportunities, including new combination, new solution, new concept, and new meaning for creating value in a variety of entrepreneurial markets. The findings of this study are fourfold: First, this article describes how entrepreneurial opportunities relate to market equilibrium. Second, it states that entrepreneurial opportunities are not distinct, but are interconnected as a continuous spectrum from bottom to top. Third: Supply and demand are not zero-one but are relative and continuous, and in fact, the key to understanding each type of opportunity is to know how they interact. Fourth, because the innovation degree of supply and demand insights is a unit of analysis, it ables to provide a practical approach to entrepreneurial opportunities.

  Conclusion

  Synthesizing the innovation degree with the entrepreneurial opportunity contributes to a better understanding of the process in which the opportunities for commercializing new products and services come to existence.

  Keywords: Entrepreneurial Opportunity, Entrepreneurial Action, Innovation Degree, Market Equilibrium, value creation
 • Maryam Asghari, Abbas Khamseh *, Nazanin Pilevari Pages 125-150
  Methodology

  This research is applied in terms of purpose and in terms of method, due to the use of qualitative and quantitative methods, it is of mixed type. The statistical population of this research is in the qualitative part of 12 research and development experts and in the quantitative part of 36 managers and research experts and development companies of power plant equipment manufacturing and power supply industries of Mapna Industrial Group. Exploratory analysis (content analysis and Grounded theory) and MAX QDA2018 software have been used to identify the factors affecting the development of research and development capabilities, and CVR and CVI forms have been used to confirm the validity of the indicators and extractive factors. Finally, the validation of the Exploratory model was performed by confirmatory factor analysis and SMARTPLS 3 software.

  Findings

  According to the findings of the exploration phase, 56 indices and 8 categories were identified, which confirmed the validity of the exploratory model, 6 indices were removed and finally after confirmatory factor analysis 5 more indices were removed and the final pattern of research with 45 indices and 8 indices. Confirmed.

  Conclusion

  The results of the exploratory analysis of the frequency and importance of the themes and categories of R&D ability in the power and energy supply industries indicate that the abilities are: finance, human resources, commercialization, Management of R&D project portfolio, Providing technological infrastructure, Management of R&D projects, R&D networking and intellectual property protection are the most important issues.

  Keywords: R&D, R&D pabilities, Exploratory Analysis, Confirmatory Factor Analysis
 • zeinab hosseini, Nadergholi Ghourchian *, Parivash Jafari, Afsane Zamani moghadam Pages 151-178
  Background & Purpose

  The main purpose of this research is to design a model of mentoring system in new employees of the Ministry of Science, Research and Technology.

  Methodology

  This research is applied in terms of purpose and in terms of implementation method, it is a descriptive survey and is among the mixed researches. The statistical population in the qualitative part includes executive and academic experts in the field of higher education management and in the quantitative part includes all experts and managers working in the headquarters of the MSRT, which used 222 people. They were selected from Cochran's formula and stratified randomly as a sample. The data collection tool was a interview and a researcher-made questionnaire. Content analysis was used to analyze the data in the qualitative part and confirmatory factor analysis was used in the quantitative part.

  Findings

  Findings indicate the identification of four dimensions of the principles of mentoring (with two components of institutional requirements and mentoring requirements); Process (with three components of design and development, implementation and evaluation of mentoring), competencies; (With two components of manti competencies and mentor competencies) and mentoring content (with two components of individual behavior training and organizational behavior training).

  Conclusion

  The results of this research can be useful for better understanding the mentoring system and its implementation in the organization under study and provide a good basis for other research.

  Keywords: Mentoring system, principles of mentoring, mentoring process, competency, content of mentoring