فهرست مطالب

مجله مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی
سال ششم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر عسگری*، رضا جهانفر صفحات 1-22
  زمینه و هدف

  یکی از پیش نیازهای نوآوری سازمانی به عنوان نوعی مزیتی برترساز، وجود رهبر نوآور و حامی نوآوری است. این پژوهش، نوآوری های سازمانی شهید منصور ستاری در نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا. را بازشناسی و طبقه بندی کرده است.

  روش شناسی: 

  این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی و راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل متون و اسناد و مدارک ثبت شده در خصوص شهید ستاری است که به صورت هدفمند، انتخاب و با کمک ابزار شبکه مضامین، تحلیل و گزارش شدند. برای ارزیابی قابلیت اعتماد یافته ها از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد. برای اطمینان از صحت مقوله سازی های انجام شده نیز از خبرگان نظرخواهی و اصلاحات مورد نیاز اعمال شد.

  یافته ها

  مهم ترین نوآوری های سازمانی ایشان در چهار طبقه کلی دسته بندی شدند: نوآوری های رزمی و عملیاتی (مانند طرح ریزی مبتکرانه عملیات های جنگی، شبکه سازی سامانه های پدافند هوایی، چابک سازی پدافند هوایی، طرح ریزی جنگ نامتقارن هوایی)، نوآوری های زیرساختی (مانند تاسیس دانشگاه هوایی، ساها و مجتمع اوج نهاجا، بازطراحی ساختار نهاجا)، نوآوری های علمی و فناورانه(مانند طراحی و ساخت هواپیماهای جنگی، ارتقای خودکفایی نهاجا، و به کارگیری شبکه ای صنایع) و توسعه سرمایه های انسانی نوآور (مانند ترویج فرهنگ خودکفایی، مدیریت استعدادها و نخبگان، طرح های مدیریت دانش و تجربه).

  نتیجه گیری

  رهبری نوآورانه شهید ستاری به عنوان پیشران اصلی ترویج نوآوری سازمانی در نهاجا زمینه ساز به کارگیری خلاقانه و هم افزای توانمندی های هوایی در دوران خدمتگزاری ایشان و پس از آن در نهاجا شده است. شناخت این نوآوری ها می تواند دانش ارزشمندی برای ترویج نوآوری سازمانی و توسعه رهبری نوآورانه به عنوان پیشران حیاتی نوآوری فراهم سازد.

  کلیدواژگان: نوآوری، نوآوری سازمانی، رهبری نوآوری، شهید ستاری، تحلیل مضمون
 • سعید رحیمی، علی شایان*، سید سپهر قاضی نوری، امیر ناظمی صفحات 23-50
  زمینه و هدف

  چارچوب های متنوعی برای مدل سازی بوم سازگان نوآوری ارایه شده است که علیرغم همپوشانی برخی مولفه ها، هر یک فاقد برخی مولفه های مطرح در دیگری است که می تواند شیء مرزی بودن آنها را خدشه دار کند. از همین رو پژوهش حاضر به گونه شناسی سازه های مدل سازی بوم سازگان نوآوری می پردازد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی، از نظر نوع استفاده، بنیادین و از نظر روش، پژوهشی ثانویه با استفاده از فرایند مرور نظام مند است. برای گردآوری داده از روش کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری استفاده شد. جامعه پژوهش شامل مقالات مدل سازی بوم سازگان نوآوری و نمونه پژوهش شامل تعداد 17مقاله از 1321 مرجع اولیه بود. راهبرد پژوهش در تحلیل مقالات براساس تحلیل محتوای کیفی قیاسی و کنترل پژوهش بر اساس معیارهای سنجش کیفیت پژوهش های کیفی بود.

  یافته ها

  براساس تحلیل مقالات منتخب ، سازه های مدل سازی بوم سازگان نوآوری در سه سطح سازه های محوری (فعال و کنش پذیر)، سازه های سطح بازیگر (ایفای نقش و نوع شناسی) و سازه های زمینه ای شامل محیط (محیط نهادی و شرایط محیطی کلان)، ظرفیت (شامل انواع سخت و نرم) و جهت دهنده ها (شامل آینده نگاری، چشم انداز و چرخه عمر) طبقه بندی شدند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش به سیاست گذاران نوآوری این امکان را میدهد که با لحاظ ابعاد چندگانه بوم سازگان نوآوری، به اصلاح، همراستا سازی و بازآرایی سازه های آن بپردازند و با پرهیز از ناهم زمانی یا پراکندگی تصمیمات معطوف به سازه ها، زمینه را برای اتخاذ سیاست های منعطف و واقع گرایانه هموار کنند.

  کلیدواژگان: نوآوری، بوم سازگان نوآوری، مدلسازی بوم سازگان نوآوری، بوم سازگان به مثابه ساختار
 • امیر فاضل*، بهنام کرمشاهی، آزین هرندی صفحات 51-74
  زمینه و هدف

  امروزه با افزایش نگرانی های زیست محیطی، نوآوری فرآیند سبز جهت بهبود عملکرد مالی شرکت ها به عنوان راهبردی حیاتی شناخته شده است. با این وجود، نحوه استفاده شرکت ها از منابع در سطوح مختلف نوآوری فرآیند سبز مشخص نیست. لذا، در این پژوهش به بررسی تاثیر سطوح مختلف نوآوری فرایند سبز بر عملکرد مالی با نقش تعدیلی سرمایه اجتماعی سبز و نیازهای سبز ضمنی مشتریان پرداخته می شود.

  روش شناسی: 

  این تحقیق دارای رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های بورسی و فرابورسی مشمول دستورالعمل زیست محیطی به تعداد 432 شرکت بودند که به دلیل احتمال نرخ مشارکت کم، به روش سرشماری پرسشنامه ها به این شرکت ها ارسال شد که نهایتا تعداد 172 پرسشنامه برگشت داده شد. داده های پژوهش با استفاده نرم افزارهای اس پی اس اس 26، اسمارت پی ال اس 3، و لیزرل تحلیل شدند.

  یافته ها

  نوآوری فرایند سبز در شرکت های با سطح بیشتر از متوسط دارای تاثیر مثبت بر عملکرد مالی است و در شرکت های کمتر از سطح متوسط بر عملکرد مالی تاثیر منفی دارد. همچنین متغیرهای سرمایه اجتماعی سبز و نیازهای ضمنی سبز، ارتباط بین نوآوری فرآیند سبز و عملکرد مالی را تعدیل می نمایند.

  نتیجه گیری

  به کارگیری نوآوری فرآیند سبز همیشه عملکرد مالی بالاتری را  ایجاد نمی نماید، بلکه تنها سطح بالایی از نوآوری فرآیند سبز می تواند عملکرد مالی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: نوآوری فرایند سبز، عملکرد مالی، سرمایه اجتماعی سبز، نیازهای سبزضمنی
 • داود غفوری*، محمود غلامی صفحات 75-98
  زمینه و هدف

  نقشه راه یا ره نگاشت، مبین نحوه چیدمان مسیرها و جاده های موجود و یا ممکن در یک موقعیت جغرافیایی خاص است. نقشه راه راهبردی، یک وسیله بصری از کارهایی است که سازمان باید برای موفقیت در دستیابی به اهداف بلند مدت خود انجام دهد. نقشه راه، یک شیوه برنامه ریزی فرآیندی به شکل گام به گام و لایه به لایه در بستر زمان و معطوف به آینده است. این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت بندی معیارها و راهبردهای موثر بر نقشه راه مراکز پژوهشی لجستیک دفاعی است.

  روش شناسی: 

  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش، اکتشافی و از نظر نوع داده ها کمی می باشد. جامعه آماری، شامل خبرگان حوزه مدیریت راهبردی و نقشه راه می باشد. شناسایی و اولویت بندی راهبردها و معیارها توسط 12 نفر از خبرگان که به صورت گلوله برفی انتخاب شدند، انجام گردید. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، میدانی و استفاده از نظر خبرگان و ابزار گردآوری نیز، پرسش نامه های محقق ساخته بوده است. روایی و پایایی پرسش نامه به ترتیب از طریق روایی صوری و نرخ ناسازگاری بررسی و تایید گردید. نرم افزارهای مورد استفاده، اکسل و نرم افزار انتخاب خبره بوده است.

  یافته ها

  مهمترین معیار نقشه راه مراکز پژوهشی، سرمایه انسانی؛ مهمترین راهبرد، راهبرد به کارگیری و پیاده سازی یافته های پژوهشی و دانش تخصصی در یگان ها؛ و مهمترین معیار منتخب، منابع مالی بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج اولویت معیارها، راهبردها و ترجیح نسبی و کلی راهبردها و رهنمودها و پیشنهادات حاصل از آن می توان نقشه راه مراکز پژوهشی لجستیک دفاعی را تدوین و ارایه نمود.

  کلیدواژگان: نقشه راه، برنامه ریزی راهبردی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مرکز پژوهشی لجستیک دفاعی
 • رقیه زارع، یوسف پاشازاده* صفحات 99-126
  زمینه و هدف

  ظهور فناوری های نوین در عصر دیجیتال، سبب دگرگونی در فضای کسب وکارهای امروزی شده و فرصتی برای نوآوری به ارمغان آورده است. از این رو سازمان ها برای حفظ بقای خود ملزم به همگام شدن با این تغییرات هستند. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک و رهبری دیجیتال بر تحول دیجیتال و نوآوری اکتشافی با نقش میانجی جهت گیری کارآفرینی دیجیتال است.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 180 شرکت فعال در پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری استان آذربایجان غربی بود و بر اساس جدول مورگان، تعداد 123 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها نیز به روش غیرتصادفی در دسترس توزیع و تکمیل گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس 26 و اسمارت پی ال اس 4 استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس آزمون فرضیه ها، تاثیر مستقیم رهبری دیجیتال و انعطاف پذیری استراتژیک بر تحول دیجیتال و نوآوری اکتشافی تایید شد. همچنین اثر رهبری دیجیتال از طریق جهت گیری کارآفرینی دیجیتال بر نوآوری اکتشافی نیز مورد تایید قرارگرفت.

  نتیجه گیری

  موفقیت در حوزه تحول دیجیتال به طور مستقیم با ویژگی ها و قابلیت های رهبران سازمان مرتبط است. رهبران سازمان با ایجاد شرایط لازم برای فرهنگ نوآوری و تغییر پایدار در سازمان، نقش به سزایی در موفقیت و پایداری سازمان در عصر تحول دیجیتال دارند. در فرایند تحول دیجیتال، تنها استفاده از فناوری های دیجیتال برای هدایت سازمان جهت دستیابی به اهداف کافی نیست، بلکه این رهبری دیجیتال است که به عنوان آغازگر و پیشگام تحول دیجیتال ایفای نقش می کند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری استراتژیک، تحول دیجیتال، جهت گیری کارآفرینی دیجیتال، رهبری دیجیتال، نوآوری اکتشافی
 • محمدرضا مروی نام، علی فرهادی، علیرضا تنهایی، داریوش مهری* صفحات 127-152
  زمینه و هدف

  هدف اصلی این تحقیق واکاوی کلان روندهای حوزه آموزش و یادگیری موثر بر آینده دانشگاه های دفاعی و تبیین پیامدهای آن می باشد.

  روش شناسی: 

  نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت جزء پژوهش های اکتشافی است که در دو فاز با استفاده از روش پایش محیطی و الگوی چرخه انجام شده است. منابع پژوهش برای فاز اول شامل؛ متون علمی مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مصاحبه ها و گزارش های منتشر شده در نشریات و رسانه ها در خصوص کلان روندها می باشد و روش انتخاب منابع از نوع اقتضایی و در دسترس بوده است. جامعه آماری برای فاز دوم تعداد 10 نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق حاکی از آن است که کلان روندهای موثر بر آینده دانشگاه های دفاعی عبارتند از: گسترش آموزش های غیر رسمی، تغییر رویکرد از آموزش به یادگیری، میان رشته ای شدن علوم، غالب شدن آموزش ترکیبی بر آموزش سنتی و الکترونیکی، آموزش و یادگیری مداوم، بین المللی شدن دانشگاه ها، افزایش مسیولیت اجتماعی دانشگاه، کاهش سهم دانشگاه ها از بودجه های دولتی، گسترش مهارت محوری و کاهش ارزش مدارک تحصیلی؛ که پیامدهای این کلان روندها و راهکارهای مواجه منطقی با آنها شناسایی و معرفی گردیدند.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق سیاستگذاران آموزش عالی دفاعی را قادر می سازد تا با تجزیه و تحلیل روندهای گسترده شناسایی شده تغییرات آتی را بهتر پیش بینی کنند و به این ترتیب یک راهبرد بلندمدت در زمینه کارکردهای دانشگاهی بسازند که واکنشی نباشد بلکه فعال و آگاهانه طرح ریزی گردد.

  کلیدواژگان: کلان روند، آموزش عالی، دانشگاه های دفاعی، پویش محیطی، الگوی چرخه
|
 • Naser Asgari *, Reza Jahanfar Pages 1-22
  Background & Purpose

  One of the prerequisites of organizational innovation as a superior advantage is the presence of leadership that is innovative and supporter of innovation. This research recognized and classified the defensive innovations of Martyr Mansour Sattari in the Air Force of I.R.I.

  Methodology

  This applied research was conducted with a qualitative approach and thematic analysis strategy. The information sources of the research include texts and documents registered about Shahid Sattari, which have been purposefully selected and analyzed and analyzed with the help of the theme network tool.

  Findings

  His most important organizational innovations are grouped into four general categories: combat and operational innovations (such as innovative planning of combat operations, networking of air defense systems, air defense agility, air asymmetric warfare planning), infrastructural innovations (such as the establishment of Air University, SAHA and Ouj Nahaja Complex , redesigning the structure of Nahaja), scientific and technological innovations (such as designing and manufacturing war planes, promoting self-sufficiency of Nahaja, and network using industries) and developing innovative human capital (such as promoting a culture of self-sufficiency, management of talents and elites, knowledge and experience management plans).

  Conclusion

  Shahid Sattari's innovative leadership as the main driver of promoting organizational innovation in IRI Air Force has laid the groundwork for creative and synergistic use of air capabilities during his commanding period and after that in this defensive organization. Knowing these innovations can provide valuable knowledge to promote organizational innovation and provide its facilitating prerequisites.

  Keywords: Innovation, Organizational Innovation, Innovation Leadership, Shahid Sattari, Thematic Analysis
 • Saeed Rahimi, Ali Shayan *, Seyed Sepehr Ghazinoory, Amir Nazemi Pages 23-50
  Background & Purpose

  Various frameworks have been presented for modeling innovation ecosystems. Despite the overlap of some components, each one lacks some components mentioned in the other, which can damage their boundary object. Therefore, the current research deals with the typology of modeling structures of innovation ecosystems.

  Methodology

  The current research is exploratory in terms of purpose, basic in terms of usage, and secondary research in terms of the method using the systematic review process. To collect data, the library method and the phishing tool were used. The research community included modeling articles of innovation ecosystems and the research sample included 17 articles out of 1321 primary references. The research strategy in the analysis of articles is based on comparative qualitative content analysis and the quality control of the research is based on the criteria for measuring the quality of qualitative research.

  Findings

  based on analyzing selective articles , The modeling constructs of innovation ecosystems were identified and categorized into three levels: (1) Axial construct (active and passive) (2) actor-level construct (role emersion and types of acting roles) (3) background-level constructs including environment (institutional and Macro environmental conditions) , capacities (hard and soft) and orienteers (foresight, ecosystem vision and ecosystem life cycle).

  Conclusion

  The findings of the research enable the policy makers to modify, align and rearrange its constructs in terms of the multiple dimensions of the innovation ecosystems, and by avoiding the asynchrony or dispersion of the decisions of constructs, smoothen the ground for adopting flexible and realistic policies.

  Keywords: Innovation, Innovation ecosystem, strategy, Modeling
 • Amir Fazel *, Behnam Karamshahi, Azin Harandi Pages 51-74
  Background & Purpose

  Today, with increasing environmental concerns, green process innovation is recognized as a vital strategy to improve the financial performance of companies. However, it is not clear how firms use resources at different levels of green process innovation. Therefore, in this research, the impact of different levels of green process innovation on financial performance with the moderating role of green social capital and implicit green needs of customers is investigated.

  Methodology

  This research has a quantitative and descriptive survey approach. The research tool included a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The statistical population of the research was 432 companies of all Iranian stock exchange companies subject to the environmental guidelines. Due to the possibility of low participation rate, questionnaires were sent to these companies by census method, and finally 172 questionnaires were returned. Research data were analyzed using SPSS 26, SmartPLS 3, and Lisrel software.

  Findings

  Green process innovation has a positive effect on financial performance in companies with a higher than average level and has a negative effect on financial performance in companies with a lower than average level. Also, variables of green social capital and implicit green needs moderate the relationship between green process innovation and financial performance.

  Conclusion

  Applying green process innovation does not always create higher financial performance, but only a high level of green process innovation can increase financial performance

  Keywords: green process innovation, financial performance, green social capital, customers’ tacit green needs
 • Davood Ghafoori *, Mahmoud Gholami Pages 75-98
  Background & Purpose

  A road map shows the layout of existing or possible routes and roads in a specific geographical location. A strategic roadmap is a visual tool of what the organization needs to do to succeed in achieving its long-term goals. Roadmap is a method of process planning in the form of step-by-step and layer-by-layer in the context of time and oriented towards the future. This research seeks to identify and prioritize effective criteria and strategies on the road map of defense logistics research centers.

  Methodology

   This Research is practical ,exploratory and quantitative in terms of purpose, nature ,method& type of data. The statistical population includes experts in the field of strategic management and roadmap. Identification and prioritization of strategies and criteria was done by 12 experts who were selected as snowballs. The method of data collection was in the form of library, field, and the use of experts' opinion and collection tools were researcher-made questionnaires. Validity and reliability of the questionnaire were checked and confirmed through face validity and inconsistency rate, respectively. The softwares used are Excel and the software of expert choice.

  Findings

  The most important criterion of the roadmap of research centers is human capital; The most important strategy is the strategy of applying and implementing research findings and specialized knowledge in the units; And the most important selected criterion is financial resources.

  Conclusion

  Based on the results of priority criteria, strategies and relative and overall priority of strategies and guidelines and suggestions, it is possible to compile and present the road map of defense logistics research centers.

  Keywords: roadmap, Strategic Planning, Hierarchical Analysis Process, defense logistics research center
 • Roghaye Zare, Yousef Pashazadeh * Pages 99-126
  Background & Purpose

  The advent of novel technologies in the digital age has brought about a transformation in the contemporary business environment and provided an opportunity for innovation. As a result, organizations must adapt to these changes to ensure their survival. Consequently, this study aims to assess the impact of strategic flexibility and digital leadership on digital transformation and exploratory innovation with the mediating role of digital entrepreneurship orientation.

  Methodology

  The current research is an applied research in terms of its purpose and a descriptive-survey research in terms of its method. The statistical population of the research comprises 180 active companies located in the science and technology park and growth and innovation centers of West Azarbaijan province, and using Morgan's table, 123 companies were selected as a sample and the questionnaires were distributed and completed in a non-random way. In order to analyze the data, SPS 26 and SmartPLS 4 software were used.

  Findings

  The results of hypothesis test confirmed the direct impact of digital leadership and strategic flexibility on digital transformation and exploratory innovation. Additionally, the effect of digital leadership through digital entrepreneurship orientation on exploratory innovation was confirmed.

  Conclusion

  The achievement of success in digital transformation is directly contingent on the qualities and competencies of an organization’s leaders. Leaders play a pivotal role in establishing the prerequisites for a culture of innovation and enduring change within the organization, thereby ensuring its success and longevity amidst the current era of digital transformation. The deployment of digital technologies alone is insufficient to guide an organization towards its objectives; it is the digital leadership that serves as the catalyst and trailblazer of digital transformation.

  Keywords: Digital Entrepreneurial Orientation, Digital leadership, digital transformation, Exploratory Innovation, Strategic Flexibility
 • Mohammadreza Marvinam, Ali Farhadi, Alireza Tanhaie, Darush Mehri * Pages 127-152

  The main goal of this research is to analyze the Megatrends in the field of Education and learning that affect the future of defense universities and explain their consequences.The type of research is applied in terms of its purpose and in terms of its nature, it is part of exploratory research, which was conducted in two phases using the environmental monitoring method and the cycle model. Research sources for the first phase include; scientific texts related to the subject of research, interviews and reports published in publications and media are about megatrends and the method of selecting sources was necessary and available. The statistical population for the second phase was 10 experts in the field of study who were selected in a targeted way.The results of the research indicate that the megatrends affecting the future of defense higher education institutions are: expansion of informal education, change of approach from education to learning, interdisciplinary science, predominance of combined education over traditional and electronic education, continuous education and learning. Internationalization of universities, increasing the social responsibility of universities, reducing the ration of universities from government budgets, expanding skill-oriented and reducing the value of academic degrees. Conclusion The results of this research enable the policy makers of defense higher education to better predict the future changes by analyzing the megatrends identified and in this way create a long-term strategy in the field of academic functions that is not reactive but actively and consciously planned.

  Keywords: megatrends, Higher education, defense universities, Environmental Scanning, cycle pattern