فهرست مطالب

فصلنامه متن پژوهی ادبی
پیاپی 86 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • یحیی طالبیان، حمید عبدالهیان، علی اصغر باقری* صفحات 7-28

  توجه داستان نویسان معاصر ایران به ادبیات غرب امری انکارناپذیر است. جریان تیاتر معناباخته (Absurd) یکی از جریان های پیش رو و شناخته شده در تیاتر است که تقریبا در دهه پنجاه قرن بیستم میلادی آغاز گردید و حوزه تاثیرش به سرعت به ادبیات داستانی انگلیسی و دیگر زبان ها نیز کشیده شد. در بین نویسندگان ایرانی، می توان بهرام صادقی را متاثر از جریان یادشده دانست. مقاله حاضر سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا مولفه های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی وجود دارد؟ براساس آن، می توان ملکوت را اثری معناباخته محسوب کرد؟ در این مقاله، ابتدا زمینه های اجتماعی، سیاسی و ادبی، آنگاه پیشینه و پیشتازان جریان معناباختگی در ادبیات اروپا معرفی شد ه است. در مرحله بعد، براساس پژوهش های معتبر صورت گرفته درباره ادبیات معناباخته به مولفه سازی معناباختگی در ادبیات پرداخته شد ه است. در سومین مرحله، برای مولفه های برشمرده نمونه های متعددی از متن اثر یافته ایم و ذیل هر مولفه به بحث و بررسی درباره رابطه آن ها پرداخته شد ه است. صادقی در داستان ملکوت از اغلب مولفه های مهم معناباختگی استفاده کرد ه است و در خلق وضعیت و جهانی پوچ که به اشکال مختلف با عمیق ترین لایه های وجودی شخصیت های داستان در ارتباط است، موفق می نماید. از این رو، ملکوت را می توان اثری خصیصه نما در ادبیات داستانی معناباخته فارسی در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: معناباختگی، داستان معاصر فارسی، بهرام صادقی، ملکوت
 • سمیه الفت فصیح، علی اکبر احمدی دارانی*، تیمور مالمیر صفحات 29-53

  در میان متون ادب فارسی، هفت رمانس منثور وجود دارد که مربوط به دوره های مختلف تاریخی است. اختلاف زمانی در روایت هر رمانس، حجم زیاد و نیز گستردگی جغرافیایی این متون، روساخت آن ها را متنوع ساخته است؛ این تنوع و تفاوت در شیوه روایت رمانس ها، ارتباط تنگاتنگی با تحولات فکری و فرهنگی در جامعه ایران داشته، با این حال، الگویی ثابت در ساختار اسطوره ای رمانس ها حفظ شده است. در این مقاله براساس الگوی ساختارگرایی لوی استروس، کمینه های روایی رمانس های منثور فارسی را استخراج و ساختار آن ها را بررسی کرده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهدکه ساختار اصلی این متون مبتنی بر آیین پاگشایی یا آشناسازی قهرمانی است. قهرمان با انگیزه ای که عموما جست وجوی معشوق است، از خانه دور می شود و سفری طولانی با تحمل انواع سختی ها در پیش می گیرد؛ آزمون هایی دشوار از سر می گذراند و درنهایت با پیروزی بر دشمنان و به دست آوردن خواسته به خانه برمی گردد. با بررسی تطبیقی داستان ها می توان ژرف ساخت مشترک آن ها را که میل به جاودانگی و کمال است، بازیابی کرد.

  کلیدواژگان: رمانس منثور، ساختارگرایی، اسطوره واج، آیین پاگشایی، ژرف ساخت
 • مائده تجلی*، یوسف عالی عباس آباد، صدیقه سلیمانی صفحات 55-79

  در این مقاله، رمان چراغ ها را من خاموش می کنم با رویکرد سبک شناسی انتقادی بررسی می شود. پرسش اصلی پژوهش این است که ایدیولوژی پنهان اثر چیست و کدام لایه های سبکی به کشف آن کمک می کنند. فرض نگارنده، بر این است که ایدیولوژی حاکم بر اثر به دنبال نشان دادن، نارضایتی زنان، نظام مردسالار مسلط بر فضای اثر، خشونت اجتماعی علیه زنان و نیز راهکارهایی جهت بهبود موقعیت ایشان است. این پژوهش به روش لایه ای انجام شده است. در این لایه ها، خردلایه های کانونساز و کانونشونده، تداوم کانون سازی، بسامد و دیرش، گستره مکانی، ترتیب، تقابل، قطبیت گزاره، وجهیت، رمزگان بدنی، سمبل ها و نمادها، آرایه های ادبی و واژگان نشان دار حضور دارند. نگارنده، ابتدا به بررسی بافت بیرونی متن و سپس به تحلیل در سطح لایه های روایی می پردازد. بررسی خرد لایه های موجود، منجر به کشف ایدیولوژی پنهان متن می شود. هدف از این پژوهش، به کارگیری سبک شناسی انتقادی به عنوان شیوه ای نو در مطالعات سبک شناسی فارسی است و نشان از این دارد که با بررسی لایه های مختلف متنی، می توان به درک کاملی از روابط قدرت و ایدیولوژی حاکم بر اثر دست یافت. نتیجه حاصل از بررسی متن، براساس موارد مطرح شده -فرض نگارنده- مبنی بر وجود فضای مردسالار حاکم بر اثر و خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، اعم از سوق دادن زن به سوی انفعال و سکوت را تایید می کند و داشتن شغل و مشارکت در فعالیت های اجتماعی را اولین قدم برای مقابله با فضای موجود، توصیف می کند.

  کلیدواژگان: چراغ ها را من خاموش می کنم، پیرزاد، سبک شناسی انتقادی
 • صفیه توکلی مقدم*، فاطمه کوپا، مصطفی گرجی صفحات 81-101

  یکی از مولفه های بنیادی روایت، زمان است که خط سیر روایت براساس آن به پیش می رود. ژنت از جمله نظریه پردازانی است که با تاکید بر اهمیت زمان -در چارچوب عناصر زمانی- روایت را بررسی می کند. از آنجا که با توجه به تجسم زمان در روایت (برحسب مفاهیم نظم، تداوم و بسامد) می توان به چگونگی ساختار زمان و اهمیت آن در روایت های داستانی پی برد، برآن شدیم تا با بررسی رمان مدار صفر درجه اثر احمد محمود به این هدف دست یابیم .شیوه این پژوهش تحلیلی- استنباطی است و اساس تحقیق برمبنای مولفه های الگوی روایت شناسی ژنت بنا نهاده شده است. این جستار، ضمن تحلیلی توصیفی از زمان در «مدار صفر درجه» که از کانون دید دانای کل محدود روایت می شود به این نتیجه می رسد که در فصول یکم تا چهارم رمان، نمونه هایی از زمان پریشی از نوع بازگشت زمانی و پیشواز زمانی مشاهده می شود که هر یک در نوع خود کارکردهای متفاوت دارد. تداوم داستان در این رمان به طور تقریبی هفت سال است و با توجه به شتاب معیار، داستان در پاره ای موارد ضرباهنگی تند و گاه کند را نشان می دهد. گفت وگوها حجم وسیعی از متن را به خود اختصاص داده اند و نویسنده با حذف بسیاری از زمان های تقویمی و حوادث با ذکر صحنه های نمایشی، وقایع مهم را به تصویر می کشد. کارکرد انواع بسامد نیز در این رمان جریان دارد.

  کلیدواژگان: مدار صفر درجه، احمد محمود، روایت، زمان، ژنت
 • مینو محمدی*، سید احمد پارسا، قهرمان شیری صفحات 103-126

  وقتی سخن از اعتراض به میان می آید بلافاصله ذهن متوجه شاعرانی چون: اخوان ثالث، شاملو، کسرایی، مصدق، شفیعی کدکنی و شاعرانی از این دست می شود و شاید پذیرش اندیشه اعتراض سهراب سپهری (1307-1359 هجری شمسی) به نظام اجتماعی- سیاسی جامعه عصرخود برای بسیاری به سختی قابل پذیرش باشد؛ زیرا وی با هنجارگریزی در این زمینه، شیوه ای متفاوت از دیگران را برگزیده است. رویکرد متفاوت او به این مقوله، دریافت جنبه اعتراض او را برای بسیاری با دشواری مواجه کرده است. پژوهش حاضر به بررسی دو سروده او با عنوان «آب» و «پشت دریاها» می پردازد و می کوشد با نمایاندن شیوه های اعتراض سپهری به شناخت بعدی از شخصیت و جهان بینی وی بپردازد که تاکنون مغفول مانده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و نتایج با استفاده از شیوه تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که سپهری با ترسیم جامعه مطلوب و آرمانی خود می کوشد با تقابل وضع موجود در مقابل وضع مطلوب، اعتراض خود را به وضع موجود نشان دهد.

  کلیدواژگان: سهراب سپهری، اعتراض، آرمان شهر، مسائل سیاسی-اجتماعی
 • محمدامیر جلالی* صفحات 127-161

  پژوهش حاضر به بررسی ساختار وزن های رایج و نیز وزن های تازه ساخت در شعر کلاسیک و معاصر فارسی و نیز طبقه بندی تازه ای از انواع وزن ها و سپس فرمول بندی زیرشاخه ها و گونه های وزنی هریک از این انواع می پردازد. پیش از این، وزن ها به دو یا سه نوع و در جدیدترین تقسیم بندی به پنج نوع «متحدالارکان»، «متفق الارکان»، «متناوب الارکان»، «متشابه الارکان» و «مختلف الارکان» تقسیم شده اند. حال آنکه اوزانی تازه ساخت وجود دارد که در هیچ یک از این طبقه بندی ها نمی گنجند؛ برای نمونه وزن «فاعلن فاعلن فاعلن فع‖ فاعلن فع» در شعر سیمین بهبهانی. نگارنده این اوزان را به عنوان ششمین دسته از وزن های شعر فارسی، اوزان «مستزادالارکان» نامیده است. بخش نخست نگاشته حاضر به پاسخگویی به این پرسش می پردازد که شاعران مبتکر از گذشته تا به امروز با چه شگردهایی دست به خلق اوزان تازه زده اند و نشان داده شده است که وزن های تازه عروضی در هر دوره از تاریخ شعر فارسی بر پایه همان وزن های مشهور و به هشت شیوه ساخته شده اند: 1- کاهش، 2- افزایش، 3- تکرار، 4- جابه جایی، 5- تغییر، 6- تلفیق، 7- ابداع و 8- ترکیب. در بخش دوم مقاله با توجه به نتایج بخش نخست و دقت در ساختار وزن های رایج و اوزان تازه ساخت به فرمول بندی انواع شش گانه اوزان شعر فارسی با حروف X، x، Y، y، Ẍ، Ȳ، Z، z، M پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: عروض، ارکان عروضی، وزن های تازه، ساختار وزن ها، طبقه بندی وزن ها
 • حبیب الله عباسی، رامک رامیار* صفحات 163-190

  شعر قدیم فارسی با مفاهیم و نشانه های دینی پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد تا آنجا که می توان دین را از آبشخورهای اصلی آن دانست، اما به نظر می رسد در شعر معاصر فارسی این ارتباط تا حدودی کمرنگ شده باشد. این مقاله به بررسی نشانه های دینی در شعر فروغ فرخزاد، یکی از شاعران نوپرداز معاصر، اختصاص دارد. پس از شرح مختصر نظریه نشانه شناسی پیرس، سروده های فروغ فرخزاد -بر مبنای این نظریه- تحلیل شده است. این جنبه از شعر فروغ، تاکنون چندان بررسی نشده است. کاربرد نشانه های دینی در شعر او اصلا کم نیست. در سروده های فروغ فرخزاد از عناصر مربوط به دو دین اسلام و مسیحیت استفاده شده، اما انتخاب نشانه ها و چگونگی استفاده از آن ها، بسته به اینکه مربوط به کدام دین و کدام دوره شاعری فروغ باشد به دو گونه متفاوت است. در آغاز شاعری فروغ، نشانه های دینی -که بیشتر اسلامی اند- به واسطه متون کهن ادبی وارد شعر او می شوند در نتیجه اغلب انتزاعی اند، اما با پخته تر شدن شعرش، شیوه او در کاربرد عناصر دینی دگرگون می شود. در این دوران بسامد نشانه های مسیحی،که برگرفته از متن کتاب مقدس است در شعر او بیشتر می شود. همچنین در همین دوران، نشانه های اسلامی شعر فروغ به جای متون ادبی، برگرفته از محیطی است که در آن زندگی می کند. در نتیجه این نشانه ها عینی و ملموس و مربوط به حوزه دین عامیانه اند.

  کلیدواژگان: فروغ فرخزاد، شعر فارسی، عناصر دینی، نشانه شناسی پیرس
 • محمود حیدری*، علی اصغر نسیم بهار صفحات 191-213

  بینامتنیت گویای این امر است که هر متنی در برهه ای از زمان، تحت تاثیر آثار قبل از خود بوده و با تغییر و تحول آثار پیشین به خود هویتی متنی بخشیده است. در سایه سار این نوع نگرش، هر متنی زاییده آرا و اندیشه های متون پیش از خود است. یکی از انواع بینامتنیت را بینامتنی ذاتی می نامند؛ بینامتنی ذاتی، روابط متنی یک اثر با دیگر آثار همان نویسنده یا شاعر است که در متن دیگری نیز ظهور یافته، اما نه به مثابه تکرار. سعدی، شیخ المتکلمین و شاعر ذولسانین، مضامین و مفاهیمی در اشعار عربی خود به کار برده که این مضامین در اشعار فارسی او نیز به کار رفته است. پژوهش حاضر، به شیوه تحلیل محتوا و با رویکردی زیباشناختی، اشعار عربی و فارسی سعدی را از دیدگاه بینامتنی ذاتی کاویده و شباهت های مضمونی و ظرافت های لفظی و معنوی سخن سعدی را بیش از پیش نشان داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شیخ اجل با هنرمندی خویش در تکرار مضامین، هرگز دچار دوباره گویی نشده و ذوق و قریحه سرشار او با استفاده از تکنیک ها و آرایه های ادبی و بلاغی، هر بار جامه ای نو به سخنش پوشانده و مخاطب را مسحور هنرنمایی خویش کرده است. نکته مهم اینکه کلام سعدی در بینامتنی ذاتی سخنانش نه تنها به تکرار نینجامیده، بلکه منجر به خلق تصاویر جدید و ممتاز شده و این همان ویژگی است که سعدی را از دیگران متمایز کرده است.

  کلیدواژگان: بینامتنی ذاتی، سعدی، شعر عربی، شعر فارسی
 • نقی هاشمی*، ابراهیم رحیمی زنگنه، الیاس نورایی صفحات 215-240

  این مقاله بر آن است تا اصطلاح کلیدی جذبه را در متون ادبی و عرفانی بر پایه نظریه تعریف در منطق و فلسفه، بررسی کند تا به ویژگی های ماهیتی جذبه که متون گذشته از بسیاری از آن ها در تعریف این اصطلاح غفلت ورزیده اند، دست یابد. مقاله حاضر با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی تلاش کرده است تعاریف و سخنان عرفا را درباره «جذبه» در مهم ترین متون عرفانی و ادبی فارسی و عربی تا پایان قرن هشتم هجری بررسی کند. هیچ کدام از تعاریف متون به صورت جامع، ویژگی های ماهیتی آن را بیان نکرده است. این تحقیق براساس متون اصیل انجام گرفته و اطلاعات مربوط به «جذبه» و اصطلاحات هم خوشه را گردآوری کرده و توانسته است به ویژگی های ذاتی و ماهیتی جذبه دست یابد و تعریف کامل تری از آن به دست دهد. این شیوه می تواند در حوزه دیگر اصطلاحات عرفانی و ادبی کاربرد داشته باشد.

  کلیدواژگان: متون ادبی و عرفانی، جذبه، تعریف، عنایت، سلوک
 • مهبود فاضلی*، فاطمه میرزایی صفحات 241-262

  این مقاله به بررسی رمان «زمستان 62» اثر اسماعیل فصیح با استفاده از رویکرد ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن می پردازد. با توجه به فرضیه بنیادی ساخت گرایی تکوینی، خصلت جمعی آفرینش های ادبی حاصل آن است که ساختارهای این آثار با ساختارهای ذهنی برخی گروه های اجتماعی همخوان اند؛ بر این اساس، این پژوهش به این پرسش اصلی پاسخ می گوید که ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در دهه 60 در شکل گیری ساختارهای ذهنی نویسنده و پیدایش این رمان چه تاثیری گذاشته و چه پیوند و رابطه ای میان ساختارهای جامعه با ساختار رمان وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که این رمان یک اثر کاملا اجتماعی و محصول ذهنیت و تفکر ایدیولوژیک نویسنده ای از طبقه متوسط شهری و تحصیل کرده آمریکا است که بنابر جهان بینی و خاستگاه اجتماعی خود بر کارکردهای منفی جنگ تاکید دارد. او با قرار دادن راوی در صحنه های جنگ، دیدگاه های طبقه خود را درباره مسایل اجتماعی و سیاسی آن دوره از تاریخ ایران منعکس کرده است. رمان زمستان 62 براساس تضادها شکل گرفته است. فصیح با در نظر گرفتن یکی از مهم ترین مضمون های اجتماعی؛ یعنی جنگ، ساختاربندی حاکم بر جامعه یک دوره در ایران را به نمایش گذاشته است.

  کلیدواژگان: نقد جامعه شناختی، ساخت گرایی تکوینی، زمستان 62، اسماعیل فصیح
 • مژگان میرحسینی*، ابراهیم کنعانی صفحات 263-284

  در این مقاله به بررسی استعاره های مفهومی با محوریت بن مایه دل در «مرصادالعباد» پرداخته می شود تا طرز تلقی نجم رازی  به عنوان نویسنده یکی از امهات آثار منثور فارسی در تاریخ نثر عرفانی از نظر مفهوم کلیدی دل روشن شود. برای این منظور، پس از استخراج استعاره های زبانی، گزارشی از استعاره های دل ارایه، سپس تشخیص استعاره های مفهومی انجام شده و پس از پردازش و تحلیل آن ها درنهایت این نتیجه حاصل شده که استعاره پردازی های رازی برخاسته از سه استعاره اصلی است که عبارتند از: «دل ماده است»، «دل مکان است» و «دل انسان است». مراحل شناخت و دریافت اندیشه شیخ، حول محور مفهومی سازی دل به مثابه مکان می گردد. فراوانی قلمرو مبدا مکان از آن جهت است که همه احوال بر دل سالک وارد می شود. انتخاب بیشتر قلمروهایی که با دربار و پادشاه در ارتباطند، بیانگر دیدگاه درباری و وابستگی او به دربارها است. همچنین انتخاب بیشتر استعاره ها برای تجسمی کردن مفهوم دل براساس دیدگاه و بینش قرآنی و مذهبی وی است. عرفان شهودی و تصوف خاص وی؛ یعنی جمع بین عشق و عبادت نیز در استعاره سازی های او اثرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: استعاره هستی شناختی، استعاره مفهومی، دل، نجم رازی، مرصادالعباد
 • سمیه آقابابایی* صفحات 285-311

  تمامی آفرینش های هنری و ادبی انسان در هر دوره ای در ارتباط و پیوند با یکدیگر قرار می گیرند به گونه ای که با تحلیل مقایسه ای میان آفرینش های هنری و ادبی انسان در یک دوره می توان به مولفه های سبکی مشابهی دست یافت. بررسی عملکرد دو فرآیند انتخاب و ترکیب روی محور جانشینی و محور هم نشینی ابزاری است که امکان بررسی مقایسه ای سبک تمامی متون هنری و ادبی را برای سبک پژوه فراهم می کند. در این مقاله نحوه انتخاب و ترکیب نشانه ها روی «محور جانشینی» و «محور هم نشینی» در شعر «صایب تبریزی» در کنار مینیاتورهای «کمال الدین بهزاد» مورد بررسی قرار می گیرد تا شیوه زیبایی آفرینی این شاعر و این هنرمند بررسی و ویژگی های سبکی مشترک آن ها استخراج شود. نتایج حاصل از این بررسی، بیانگر عملکرد موازی دو فرآیند انتخاب و ترکیب در بسامدی نزدیک به هم است که کاربرد این دو فرآیند در کنار یکدیگر منجر به ایجاد پیچیدگی هایی در شعر صایب و مینیاتورهای بهزاد شده است.

  کلیدواژگان: فرآیند انتخاب، فرآیند ترکیب، قطب استعاری، قطب مجازی، صائب تبریزی، کمال الدین بهزاد
|
 • Yahya Talebian, Hamid Abdolhaian, Aliasghar Bagheri * Pages 7-28

  The effects of the western literature on the Contemporary fictionists of Iran are undeniable. The Theater of the Absurd is one of the pioneered and recognized literary traditions in theater that was initiated in the 1950s with its widespread effects on English as well as other countries’ fictions. Bahram Sadeghi is among the Iranian writers influenced by that. The present article tries to answer the question that: “Do elements of absurdity exist in Malakut”? and based on that, “Could it be considered as an absurd story?” First, the social, political, and literary contexts of the Theater of the Absurd in Europe and then its historical accounts and the early practitioners are introduced in the present article. Second, based on the earlier credible studies of the Theater of the Absurd, is the appreciation and implication of absurdity in literature. And third, different examples of the selected elements are chosen from the text of the story, each of which followed by an explanation. The writer has used most of the important elements of absurdity in his work, and has been successful in creating an absurd world and situations that are intricately interwoven with the innermost temperaments and predisposition of the characters. Therefore, Malakut can be considered a prominent example of the Persian Absurd fiction.

  Keywords: Absurdity, Contemporary Persian literature, Bahram Sadeghi, Malakut
 • Somayeh Olfatfasih, Aliakbar Ahmadidarani *, Teimor Malmir Pages 29-53

  Among the Persian literary texts, there are seven prose romances that relate to different historical periods. The time difference in the narrative of each romance, the large volume and the geographic extent of these texts, has diversified their structure; this diversity and difference in the way the narratives of the romance have been closely related to the intellectual and cultural developments in the Iranian society; Nevertheless, a fixed pattern is preserved in the mythical structure of the romance. In this article, based on the model of Levi Strauss structuralism, we extracted the minima of the narrative of Persian prose romances and studied their structure. The findings of the research show that the main structure of these texts is based on the initiation ceremony or recognition of the heroism.  The hero with a motive, which is generally sought after by a beloved, goes away from home and runs a long journey with enduring hardship; difficult tests and ultimately return home with victory over enemies and obtaining desires.  By comparative study of stories, it is possible to rebuild their deep structure, a desire for immortality and perfection.

  Keywords: Prose romance, structuralism, Mytheme, initiation ceremony, deep structure
 • Maedeh Tajalli *, Yosef Aali Abbasabad, Seddigheh Soleimani Pages 55-79

  This paper has probed the novel “I Will Turn off the Lights” from critical stylistics point of  view . The hidden ideology of this story in addition to the tools which assist to discover them has been sought by the researcher. Regarding the above-mentioned points, the researcher is trying to reveal the patriarchal atmosphere of the story and the fact that the discourse of power belongs to the male. Women’s enlightenment and improvement of their social condition is the aim of this paper and the purpose of this study is applying critical stylistics as a new method in stylistic studies in Persian-language literature. A close reading and literary analysis will be specific methods of data analysis in this article. This study has been done based on layer method which firstly probed external textual layers then analyzed internal ones included micro layers like focalizer, focalized character, focalization continuity, frequency, duration, space, order, contrast, polarity, modality, physical codes and symbols, Figures of speech and Labeled words. The analysis of micro layers discovers the hidden ideology of this novel. Applying various contextual layers helped the researcher to determine the dominant ideology of this work. The extracted result from the analysis of the text confirms the researcher`s assumption that, there is a patriarchal atmosphere and violence against women that lead them to passivity and silence and emphasises finding a job and cooperation in social activities for women as the first step to confront this patriarchy.

  Keywords: I will Turn off The Lights, Pirzad, Critical Stylistic
 • Safieh Tavakkoli Moghaddam *, Fatemeh Koupa, Mostafa Gorji Pages 81-101

  One of the fundamental characteristics of narrative is time which proceeds in a narrative line. Genette, is one of the theorists who studies narrative in terms of time elements emphasizing on the importance of time. Since based on time visualization in narrative we can find out the quality of time structure and its importance in fictional narratives (according to the concepts of order, duration and frequency) we decided to study the novel "The Zero Degree Orbit" by Ahmad-Mahmoud to achieve the purpose. The method of this research is analytical-inferential and based on according of the components of the Genette narrative model. This paper, besides descriptive analysis of the time in "The Zero Degree Orbit", which has been narrated limitedly from the omniscient point of view, comes to the conclusion that in first four chapters of the novel, instances of anachronism, of kind analepsis and prolepsis can be seen that each has its own functions. The duration in the story last approximately seven years and with regards to acceleration criteria, the story in some cases shows fast rhythm and sometimes slow. Dialogues have dedicated a large amount of the text and the author has drawn important events by eliminating a lot of calendar times and events with dramatic scenes. there is also the function of various frequencies in this novel.

  Keywords: The Zero Degree Orbit, Ahmad Mahmoud, narrative, Time, Genette
 • Minoo Mohammadi *, Sayed Ahmad Parsa, Ghahreman Shiri Pages 103-126

  when we speak about protest, Immediately the mind becomes attention of the poets such as Akhavan-Sales, Shamlou, Kasrai, Mosadegh, Shafiei Kadkani, and poets like them. perhaps the idea of protest by Sohrab Sepehri (1928-1980 AD) to the sociopolitical system of the community of his own age, for many It is difficult to accept, because he has chosen a different way from others in this context called deviation. Because of a different approach he had to this category, he has faced difficulty getting many of his objections. The present study seeks out two of his poems, "Ab" and "Poshte daryaha", and he tried recognizing his personality and globalization by presenting Sohrab Sepehri's protesting methods, which has been neglected so far. The research method is descriptive-analytic and the results are analyzed using a content analysis method. The results show that Sepehri tries to show his protest against the status quo by drawing his utopia and by opposing the status quo to the ideal one (utopia).

  Keywords: Sohrab Sepehri, Protest, Utopia, Sociopolitical Issues
 • Mohammadamir Jalali * Pages 127-161

  This article examines the structure of popular and innovative meters in classical and contemporary Persian poetry, and a new category of all types of meters. Furthermore, formulating subcategories and the varieties of meters have been studied. Previously, meters were divided into two or three types, and in the most recent division divided into five types “Muttahid -al- arkan” (Unified foots), “Muttafuq -al- arkan” (Allied foots), “Mutanaveb -al- arkan” (Alternating foots), “Mutashabih -al- arkan” (Similar foots), “Mukhtalif -al- arkan” (Different foots), nevertheless there are new meters that are not included into any of these categories, for instance, the meter "‒  / U ‒ ‒ ‖  ‒ / ‒ U ‒ / U ‒ ‒ / U ‒ ‒" in Simin Behbahani's poem. The author has called these meters as the sixth categories of Persian poetry, the "Mustazad -al- arkan". The first part of the current article answers the question that what techniques have been used by creative poets from the past to the present.  This study demonstrates that new meters of each era of Persian poetry history is based on the same well-known meters and has been formed into eight methods:1. Reduction 2. Increase 3. Repetition 4. Transition 5. Change 6. Integration 7. Innovation 8. Combination. In the second phase of this study, according to the results of the first part and accuracy in the structure of common and innovative meters the six types of Persian poetry meters with the letters X, x, Y, y, Ẍ, Ȳ, Z, z, M are formulated.

  Keywords: prosody, Prosodic foots, Innovative Meters, structure of meters, category of meters
 • Habibollah Abbasi, Ramak Ramyar * Pages 163-190

  There is an underlying connection between classical Persian poetry and religion. Although religion can be considered as one of the main origins of the poetry, it seems that in the contemporary poetry this connection has become partly weak. Here, we aim to study the religious signs of Forough Farrokhzad’s poetry, one of the Iranian modern poets. To do so, we initially introduce and discuss Peirce's Theory of Signs. Then, according to this theory, we start to analyze her poems. This aspect of her poetry has not been discussed that much until now. There are plenty of religious signs in Forough Farrokhzad’s poetry. She uses both Islamic and Christian elements, but the way she chooses the signs and the way she uses them, both are completely different in line with each religion. At the beginning phases of her poetry, the religious signs, which are mainly Islamic, enter into her poems through the classical literary works and therefore they are mostly abstract. But as her poetry grows more mature, she changes the way she applies them. In this phase, the frequency of Christian signs, picked up from Gospel, increases in her poetry. On the other hand, at the same time, the Islamic signs of Forough’s poetry are picked up from the environment in which she lives, instead of the foresaid classic works. So, as a result, these signs are objective, tangible and related to the folk religion.

  Keywords: Forough Farrokhzad, Persian poetry, Religious Elements, Peirce’s Theory of Signs
 • Ali Asjar Nasimbahar Pages 191-213

  Intertextuality means that every text was affected in a period of time by previous works, and has given itself a textual identity via changes and evolutions of previous works. As the result of this ideology, every text is a result of thoughts belong to the texts before it. One of the different kinds of intertextuality is called intrinsic intertextuality. Intrinsic intertextuality is the textual relations between a work and other works of the same author or poet that has emerged in another text, but not as a repetition. Sa'adi, lord of lecturers and bilingual poet, who has used some contents and concepts in his Arabic poems and these contents have been used in his Persian poems, too. This survey has searched about Sa'adi's Arabic and Persian poems in an intrinsic intertextuality view and via content analysis and also in an aesthetic approach. Also it has shown content similarities and also lexical and conceptual delicacy of Sa'adi's words more than before. The results of the survey show that the lord of the time avoids repetition in repetitive contents artistically and via using his talent and techniques and literary devices has used a new concept which has attracted the audience by his art. The important point is that Sa'adi's speech in intrinsic intertextuality of his words, not only is far from repetition, but also led to the creation of new and supreme images, and this is the characteristic which distinguishes Sa'adi from others.

  Keywords: Intrinsic Intertextuality, Sa'adi, Arabic Poem, Persian Poem
 • Naghi Hashemi *, Ebrahim Rahimi Zanganeh, Elyas Nooraei Pages 215-240

  This paper tries to analyze the important term "Attraction" in the mystical and literal texts based on the theory of definition in logic and philosophy to achieve quiddity features of the attraction that old texts overlooked to define. The present paper tries to analyze the definitions and words of mystics about the mystical term "Attraction" in the main Persian and Arabic mystical texts up to the end of 8th century by using analytical descriptive approach. None of the texts has defined Attraction features comprehensively. This study is done based on the original texts and the information attributed to Attraction and related expressions are gathered and could achieve quiddity features of attraction from these texts and gave a more complete definition. This principle can be applied in the other fields of mystical expressions.

  Keywords: Mystical, literal texts, Attraction, definition, Favor, Traversing
 • Mahbood Fazeli *, Fatemeh Mirzaei Pages 241-262

  This article studies the novel "Winter 62" by Isma'il Fasih, using the genetic structuralism approach by Lucien Goldmann. According to the fundamental hypothesis " genetic structuralism" , the collective nature of literary works results from the fact that the structures of these works are consistent with the mental structures of some social groups; Accordingly, this study answers the main question: What effects did the political, social and cultural structures of Iranian society in the 1980s have on the formation of the author's mental structures and the emergence of this novel, and what is the relationship between the society's structures and the novel's structure? The findings show that this novel is a purely social work and the product of the mentality and ideological thinking of an American educated and urban middle-class author who emphasizes the negative effects of war, due to his worldview and social origin. He has reflected the middle-class views on the social and political issues of that period of Iranian history, by placing the narrator on the battlefield. Winter 62 has been formed on the basis of the conflicts. Fasih has shown the structuration ruling the society of a period in Iran, by considering one of the most important social themes; namely, the war.

  Keywords: sociological criticism, genetic structuralism, Winter 62, Isma'il Fasih
 • Mozhgan Mirhosseini *, Ebrahim Kanani Pages 263-284

  In this paper the conceptual metaphors with the core of Heart in Mersad-ol-Ebad are explored, in order to clarify the way Najm al-Din Razi as the author of one of the Persian proses work in the history of mystical prose in terms of the key concept. For this purpose, after the extraction of linguistic metaphors, a report is presented about the metaphors of the heart, then the discovery of conceptual metaphors is carried out, and after processing and analyzing them, it is finally concluded that the mysterious metaphors come from three main metaphors: "heart as substance", "heart as place" and "heart as human". Cognition levels and understanding of Sheikh's thought is based on conceptualizing "heart as place". The abundance of the territory of the origin of the place is due to the fact that all the people enter the heart of the seeker. The greater choice of territories that somehow interact with the court and the king expresses the court's perspective and his dependence on the courts. Also, selecting of more metaphors for visualizing of "heart" is based on his Quranic and religious insight. His intuitive Mysticism and special Sufism, meaning the combination of love and worship, has been influential in his metaphors.

  Keywords: Ontological metaphor, Conceptual metaphor, Heart, Najm al-Din Razi, Mersad-ol-Ebad
 • Somayeh Aghababaei * Pages 285-311

  all the artistic and literary creations of human are related to each other in every period. In a comparative analysis between the artistic and literary creation of man in a period, the same stylistic features can be achieved. The extraction of common stylistic features Between different types of arts needs tools that examine all kinds of artistic and literary creations. The study of the performance of the two processes of selection and composition on the syntagmatic axis and paradigmatic axis is a tool that provides a comparative study of the style of all literary and artistic texts for the Researcher. In this paper, the way of the selection and combination of the signs on the syntagmatic axis and paradigmatic axis in the poetry of "Saeb Tabrizi" along with the miniaturists of the artist Kamal al-Din Behzad, is examined to extract their common stylistic features from the perspective of Linguistics. The results of this study indicate the parallel function of two selection and composition processes in frequency close to each other that the application of these two processes together lead to complications in Behzad's miniatures and Saeb's poetry.

  Keywords: Selection Process, Combination Process, metaphoric pole, Metonymic pole, Saeb Tabrizi, Kamal al-Din Behzad