فهرست مطالب

مجله مرتع
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/26
 • تعداد عناوین: 14
|
 • انور سنایی، محمدعلی زارع چاهوکی*، غلامعلی حشمتی صفحات 1-11

  در این تحقیق پیش بینی پراکنش رویشگاه Thymus kotschyanus با استفاده از دو روش رگرسیون افزایشی تعمیمی (GAM) و رگرسیون تقویت شده درختی (BRT)، در مراتع طالقان میانی بررسی شد. با توجه به هدف از تحقیق حاضر، اطلاعات پوشش گیاهی و عوامل رویشگاهی گونه مورد مطالعه از قبیل توپوگرافی، اقلیم، زمین شناسی و خاک جمع آوری گردید. برای تهیه این اطلاعات از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و نمونه برداری میدانی در 35 سایت استفاده شد. حضور و عدم حضور رویشگاه گونه مورد مطالعه در 735 پلات یک متر مربعی به روش تصادفی-سیستماتیک ثبت شد. همچنین اطلاعات واحدهای نمونه برداری از قبیل شیب، ارتفاع، جهت و واحد زمین شناسی نیز پس از ثبت موقعیت پلات های نمونه برداری شده از نقشه های رقومی ارتفاع و زمین شناسی منطقه تهیه شد. علاوه بر آن از هر واحد نمونه برداری نیز 5 نمونه خاک برداشت و در آزمایشگاه تجزیه شیمیایی خصوصیات خاک از قبیل سنگریزه، بافت خاک، ماده آلی، آهک و فسفر انجام شد. نتایج نشان داد که احتمال حضور رویشگاه گونه T. kotschyanus با آهک، پتاسیم و سیلت رابطه افزایشی و با شن و فسفر رابطه کاهشی دارد. همچنین رابطه حضور این گونه با ارتفاع و سنگریزه به صورت گوسی است. نتایج دو روش رگرسیونی نشان داد که هر دو روش قادر به پیش بینی پراکنش رویشگاه گونه مورد مطالعه به صورت بسیار عالی می باشند.

  کلیدواژگان: عوامل محیطی، Thymus kotschyanus، رگرسیونی تجمعی تعمیم یافته (GAM)، رگرسیون درختی تقویت شده (BRT)، مدل پیش بینی، طالقان میانی
 • حسن یگانه، حسین آذرنیوند، سید مهدی پورباقر*، ایرج صالح صفحات 12-23

  آب به عنوان باارزش ترین اجزای منابع طبیعی، در بخش های مختلف مورد نیاز انسان است. اهمیت ارزش گذاری کارکرد حفاظت آب در تیپ های متفاوت اکوسیستم های مرتعی علاوه بر افزایش دقت در مقادیر تخمین ریالی، از کم ارزش قایل شدن توسط مصرف کنندگان جلوگیری می کند. هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش پوشش گیاهی مرتعی در افزایش نگهداشت آب است. در این تحقیق ابتدا ارتفاع رواناب در هریک از واحدهای تیپ گیاهی با استفاده از روش تجربی جاستین تعیین شد. درنهایت ارزش اقتصادی آب با استفاده از روش هزینه جایگزین محاسبه شد. همان طور که نتایج نشان داد پوشش گیاهی مراتع سالانه حدود 4/895335 مترمکعب رواناب را کاهش داده و باعث افزایش جذب و نفوذ آب های سطحی به سفره های آب زیر زمینی می شود. سپس، با توجه به هزینه هر مترمکعب آب در منطقه، ارزش اقتصادی جذب رواناب و نفوذ به سفره آب زیرزمینی برابر با 1/22551 میلیون ریال در سال برآورد شده است. بر این اساس ارزش اقتصادی هر هکتار اکوسیستم مرتع فعلی نیز برابر با 64/1 میلیون ریال در سال تعیین شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، ارزش عملکرد حفاظت از منابع آبی در واحدهای همگن مختلف یک آبخیز متفاوت است که علت آن ناشی از تفاوت های ساختاری موجود در اکوسیستم است، لذا جهت افزایش دقت ابتدا مراتع باید براساس واحدهای همگن تفکیک شوند و سپس تخمین های مربوطه انجام گیرد.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری، کارکردهای زیست محیطی، آب، هزینه جایگزین، پوشش گیاهی
 • ستاره باقری، رضا تمرتاش، محمد جعفری*، محمدرضا طاطیان، آرش ملکیان، وحید پایروند صفحات 24-36

  به منظور غلبه بر مشکلات و محدودیت های بازدیدهای میدانی برای ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی در سال های متمادی، استفاده از تصاویر ماهواره ای گزینه معقولی به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف تعیین درصد پوشش گیاهی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شاخص NDVI در مراتع دشت قزوین انجام شد. در این مطالعه جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مراتع دشت قزوین از تصاویر سنجنده MODIS، در اواسط تا اواخر خرداد سال 1396 استفاده گردید. به منظور ایجاد همبستگی بین درصد تاج پوشش گیاهی و داده های ماهواره ای، داده های 160 پلات (10×10 متر مربع) در منطقه مورد مطالعه با وسعت پنج هزار کیلومتر مربع به گونه ای که هر 10 پلات روی محیط دایره فرضی به مرکزیت GPS و به شعاع حدود 150 متر و فاصله حدود 100 متر قرار داشتند، برداشت شد. شاخص های گیاهی NDVI و EVI از تصاویر ماهواره ای استخراج شد و با انجام آنالیز رگرسیون ساده خطی میزان همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی محاسبه گردید. سپس برای هر شاخص مدل پوشش گیاهی به دست آمد و در نهایت نقشه درصد تاج پوشش گیاهی تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخصNDVI  و EVI به ترتیب دارای ضرایب همبستگی معادل 63/0 و 58/0 هستند که شاخص NDVI با دارا بودن بیشترین ضریب همبستگی با تاج پوشش گیاهی جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی انتخاب گردید. در نهایت با استفاده از مدل تهیه شده از شاخص NDVI نقشه درصد پوشش گیاهی در پنج طبقه 10>، 20-10، 30-20، 50-30 درصد و بیشتر از 50 درصد تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که پوشش گیاهی با درصد تاج پوشش10 تا 20 درصد وسیع ترین طبقه تراکمی پوشش این منطقه می باشد. نتایج این پژوهش همچنان نشان داد که تصاویر سنجنده MODIS و شاخص NDVI، ابزار مناسبی برای تهیه نقشه پوشش تاجی کل مراتعی که پوشش غالب آنها بوته ها و گندمیان است، می باشند.

  کلیدواژگان: شاخص گیاهی، تاج پوشش، MODIS، NDVI، EVI، دشت قزوین
 • کیوان خلیلی نرانی، جمشید قربانی*، سید حسن زالی صفحات 37-47

  سرخس عقابی (Pteridium aquilinum) از گیاهان مهاجم در اکوسیستم های مختلف جهان است. حضور این گیاه در شمال ایران و در خارج از اکوسیستم های جنگلی رو به افزایش است. در این تحقیق مقدار و ترکیب بانک بذر خاک در توده های انبوه این گیاه در بخشی از مراتع ییلاقی بندپی بابل مورد بررسی قرار گرفت. بانک بذر قبل از فصل رویش و در پنج تیپ گیاهی شامل مرتع مورد هجوم، درختچه زار ولیک مورد هجوم، درختچه زار زرشک-ولیک مورد هجوم، جنگل راش مورد هجوم و مرتع شاهد و دو عمق خاک نمونه گیری شد. نمونه های خاک در گلخانه کشت و گیاهچه ها مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین بانک بذر خاک در مرتع مورد هجوم سرخس عقابی حدود 2900 بذر در متر مربع بوده که به طور معنی داری بیشتر از سایر تیپ های تحت هجوم و منطقه شاهد بوده است. گونه هایSpergularia bocconei ، Stellaria media، Plantago lanceolata، Trifoliom sp. و Poa annua جزء گونه های غالب بانک بذر مناطق مورد هجوم بودند. 24 گونه گیاهی منحصرا در بانک بذر مناطق تحت هجوم سرخس عقابی مشاهده شدند. با وجود اثر گیاه سرخس عقابی بر مقدار و ترکیب ذخایر بذر گونه ها در خاک ولی شاخص های تنوع و غنا به واسطه هجوم این گیاه با مراتع شاهد مجاور که تحت هجوم نبوده اند تفاوت معنی داری نداشته است. حدود 5/6 درصد از کل تراکم بانک بذر برای گندمیان و دیگر گونه های خوشخوراک بوده که نشان می دهد احیاء پوشش گیاهی منطقه در صورت کنترل گیاه سرخس عقابی تنها به واسطه بانک بذر خاک میسر نیست.

  کلیدواژگان: گونه مهاجم، سرخس عقابی، پراکنش بذر، تنوع زیستی
 • منصوره کارگر، زینب جعفریان*، سارا فرازمند، علی طاهری صفحات 48-58

  ویژگی های کارکردی پل ارتباطی خوبی بین فیزیولوژی گیاهی، اجتماع و فرآیند های اکوسیستم هستند، بنابراین ابزار مناسبی برای تغییرات محیطی و تنوع زیستی فراهم می کنند. برای این هدف مراتع ییلاقی زیار در دامنه های جنوبی کوه دماوند با مساحت حدود6000  هکتار انتخاب شد. برای نمونه برداری از پوشش گیاهی و خاک از روش طبقه ای تصادفی- مساوی استفاده شد. تعیین متغیر های توپوگرافی شامل شیب، ارتفاع، جهت در نرم افزار Arc GIS انجام گرفت. در هر واحد نمونه برداری تعداد ده پلات یک متر مربعی به طور تصادفی مستقر گردید و در پلات ها لیست گونه ها، تعداد آن ها، و ویژگی های کارکردی شامل سطح ویژه برگ، ماده خشک برگ، ارتفاع گیاه و وزن بذر یاددشت گردید. تعداد 3 نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی متری خاک درهر واحدنمونه برداری برداشت شد. در آزمایشگاه متغیر های خاکی شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم و درصد کربن آلی اندازه گیری شدند. هم چنین متغیر های اقلیمی در این تحقیق شامل رطوبت نسبی سالانه، میانگین دمای سالانه و میانگین بارندگی سالانه بودند. ارزیابی ویژگی های کارکردی نسبت به عوامل محیطی با استفاده از روش های RLQ و Q-corner در نرم افزار R  و با استفاده از بسته ade4 انجام گرفت. نتایج نشان داد که اولین محور RLQ، 84 درصد تغییرپذیری محیطی و 87 درصد واریانس ویژگی ها را نشان داد. مجموع همبستگی در طول محور های   RLQبه میزان 62/0 بود و به میزان 71 درصد بهترین همبستگی را داشتند. هم چنین نتایج آزمون  Fourth-cornerبیانگر این مطلب است که سطح ویژه برگ با متغیر های کربن آلی، فسفر و نیتروژن خاک دارای ارتباط مثبت و معنی داری بودند. ماده خشک برگ و وزن بذر با کربن آلی خاک ارتباط منفی و معنی داری داشتند. ترکیب دو روش به طور واضح می تواند ارتباط های بین محورهای RLQ و متغیر های محیط- ویژگی ها را بهبود بخشد. با توجه به این که در مرتع برخی از گونه های گیاهی در اثر عوامل محیطی از بین می روند، لذا از ویژگی های کارکردی گیاهان می توان برای عملیات اصلاح و احیای مراتع تخریب شده استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تغییرات محیطی، سطح ویژه برگ، کربن آلی خاک، روش RLQ
 • صدیقه نبی ئیان*، امیر سعادت فر، مرصاد برجوئی فر صفحات 59-71

  وسعت رویشگاه های گیاه دارویی آنغوزه در استان کرمان در مقایسه با استان های دیگر قابل توجه است. به همین دلیل، بهبود تولید و بازاریابی آن در اقتصاد منابع طبیعی حایز اهمیت است. در این راستا نمونه ای تصادفی از 19 نفر از خبرگان با تجربه در حوزه گیاهان دارویی آنغوزه اخذ و با انجام مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه، داده های لازم در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تولید و بازاریابی آنغوزه جمع آوری گردید. سپس با استفاده از تکنیک SOWT و روش تحلیل شبکه ای (ANP) موارد مذکور رتبه بندی و راهبردهای تولید و بازاریابی تدوین گردید. نتایج نشان داد مهم ترین نقطه قوت، کیفیت مطلوب شیره گیاه دارویی آنغوزه، مهم ترین نقطه ضعف کمبود حمایت های دولتی، مهم ترین فرصت، ارزآوری گیاه دارویی آنغوزه و مهم ترین تهدید، برداشت قاچاق و تخریب رویشگاه های مرتعی این گیاه است. بنابراین ضمن در نظر گرفتن موارد فوق در تدوین راهبردها، جهت حضور مستمر در بازارهای داخلی و خارجی، راهبردهای تاسیس صنایع تبدیلی، تدوین طرح های بهره برداری برای هر رویشگاه و ایجاد سازوکار مناسب بانکی در شرایط تحریم اقتصادی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: مرتع، منابع طبیعی، رویشگاه، تکنیک SWOT، روش تحلیل شبکه ای (ANP)
 • علی حمیدی، علی اکبر مهرابی*، سید اکبر جوادی، علی اکبر ایمانی صفحات 72-83

  مشارکت و سرمایه گذاری ضعیف بهره برداران عرصه های منابع طبیعی در شرکت های تعاونی ایجاب می کرد تا تحقیقی در زمینه عوامل موثر و تعیین اولویت آنها صورت گیرد. در این تحقیق با بررسی منابع مختلف پژوهشی و تجربیات چندین ساله اجرایی و ترویجی بین بهره برداران مختلف روستایی و عشایری، سه عامل مهم آموزشی و ترویجی، اقتصادی و مسایل اجتماعی شناسایی و در قالب جامعه آماری اعضای هییت مدیره نه شرکت تعاونی منابع طبیعی شهرستان های استان مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته و عملیات میدانی جمع آوری شد. روایی صوری و ضریب پایایی پرسشنامه به ترتیب توسط اساتید متخصص و فرمول آلفای کرونباخ به میزان 86/0 تایید و داده ها با استفاده از روش های آماری متناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مقایسه میانگین امتیاز عوامل موثر نشان داد که جامعه آماری شهرستان های اردبیل، نمین، نیر و پارس آباد بالاترین اولویت را به عوامل ترویجی و اقتصادی در بالا بردن میزان مشارکت و سرمایه گذاری بهره برداران قایل شده اند. جامعه آماری شهرستان های اردبیل، نیر، خلخال و بیله سوار نیز بالاترین امتیاز تاثیرگذاری در موضوع تحقیق را به مسایل اجتماعی اختصاص داده اند. درحالت کلی، تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را بین جامعه آماری شهرستان ها و عوامل تاثیرگذار در سطح اطمینان 99 درصد نشان داد. نتایج آزمون دانکن نشان داد که بیشترین تنوع نگرش ها/کمترین تشابه مربوط به مسایل اجتماعی و مشارکتی بوده و تنها در دو جامعه آماری شهرستان های بیله سوار و نیر اختلاف معنی دار مشاهده نگردید. طبق نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود به جای تمرکز بر روی مقوله ترویج و آموزش، مسایل مختلف اجتماعی مانند اصلاح رفتار با ارباب و رجوع، بهره گیری از فرهنگ بومی منطقه، اصلاح ذهنیت منفی به تعاونی ها، آگاهی دهی در باره مزایای مشارکت و اعتماد سازی در بین مردم، به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بهره برداران در شرکت های تعاونی در اولویت قرار گیرد. در ادامه و با اولویت شهرستان های استان، زیربخش های آموزشی و ترویجی و اقتصادی از جمله آموزش های کاربردی، اصلاح اساسنامه تعاونی ها، واگذاری پروژه های اجرایی به تعاونی ها و درآمدزا نمودن مشاغل موجود در روستاها مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مشارکت، سرمایه گذاری، شرکت های تعاونی توسعه منابع طبیعی
 • زهرا باقری، محمدرحیم فروزه*، معصومه مازندرانی، هدی شهیری طبرستانی، صادق آتشی صفحات 84-97

  استفاده از گیاهان دارویی مراتع و مواد فعال آنها به جهت اثرات درمانگری و صنعتی آنها بسیار با اهمیت می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر تیمار های ارتفاع، اندام، حلال و روش استخراج بر برخی از ویژگی های فیتوشیمیایی عصاره گل ماهور تماشایی (Verbascum speciosum schard.) در مراتع چهارباغ استان گلستان، نمونه های گل و برگ این گونه از طبقات ارتفاعی 2100 - 2300 - 2500 - 2700 متری در سه تکرار جمع آوری گردید و با حلال های اتانول و متانول و با دو روش عصاره گیری شامل خیساندن و استفاده از ریزموج فراصوت عصاره گیری شدند. بنابر نتایج بیشترین میزان فنل کل (46/119 میلی گرم بر گرم وزن خشک) در اندام گل، ارتفاع 2100 متر، حلال اتانول و روش عصاره گیری با ریزموج - فراصوت، بیشترین میزان فلاونویید کل (07/31 میلی گرم بر گرم وزن خشک) در اندام برگ، ارتفاع 2100 متر، حلال متانول و روش عصاره گیری با ریزموج - فراصوت و بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی (49/81 درصد) در اندام گل، ارتفاع 2100 متری، حلال اتانول و عصاره گیری به روش خیساندن مشاهده شد. همچنین تجزیه واریانس میزان IC50 نمونه ها نشان داد که قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد DPPH به تنهایی یا اثر متقابل، در P<0.01)) تفاوت معنی داری داشت. نتایج مقایسه میانگین سه عامل ارتفاع، اندام و حلال بر میزان IC50 نمونه ها نشان داد که گونه گیاهی مورد مطالعه در ارتفاع 2500 متری، در اندام گل و با نوع حلال متانول بیشترین میزان IC50  و به تبع آن کمترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی را دارا است. با توجه به پراکنش گل ماهور در مناطق کوهستانی، به نظر می رسد گرادیان ارتفاعی، نحوه استخراج و نوع اندام گیاهی تاثیر قابل توجهی در متابولیت های ثانویه مورد بررسی و خواص آنتی اکسیدانی این گیاه دارد؛ لذا به منظور تولید، بهره برداری، فراوری و استفاده از مواد موثره گیاه speciosum  Verbascum در ترکیبات دارویی توجه به موارد مذکور توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: گل ماهور تماشایی، مراتع چهارباغ، فنل، فلاونویید، آنتی اکسیدان، حلال
 • لیلا درویشی*، حسین بارانی، موسی اکبرلو، حسن قلیچ نیا صفحات 98-109

  توجه به کیفیت و کمیت گیاهان علوفه ای، خوشخوراکی و ارزش رجحانی گونه ، از جمله اطلاعات موردنیاز برای مدیریت صحیح چرای دام در مرتع است. از جمله گیاهان شاخص در مراتع نوررود گیاهان جنس Allium می باشند که از پراکنش قابل قبولی در سطح منطقه برخوردار هستند. به همین منظور بررسی ارزش رجحانی گونه های مختلف جنس Allium برای گوسفند نژاد شال با میانگین ورزنی 45 کیلوگرم در مراتع ییلاقی نوررود در استان مازندران در طی ماه های خرداد، تیر و مرداد سال 1398، انجام شد. به این صورت که در آخر هر ماه پس از ورود دام به مرتع در سه نوبت زمانی صبح و ظهر و عصر و در هر زمان حدود 30 دقیقه از چرای یک راس گوسفند علامت گذاری شده بر روی گونه ها، فیلم برداری شد. پس از انتقال فیلم به کامپیوتر، زمان چرای هر گونه توسط نرم افزار Excel مشخص گردید. نتایج نشان داد که در ماه های مختلف و در نوبت های زمانی متفاوت از نظر مدت زمان چرای دام از گونه های جنس Allium در سطح یک درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین زمان چرای دام از این گیاهان در ماه مرداد (64/11 ثانیه) و در نوبت زمانی صبح (12/11 ثانیه) و کمترین زمان چرای دام در ماه خرداد (76/2 ثانیه) و در نوبت زمانی ظهر (91/2 ثانیه) می باشد. نتایج کلی این مطالعه نشان می دهد که در اواخر فصل چرا به دلیل کاهش سهم گیاهان با خوشخوراکی بالاتر در ترکیب گیاهی و همچنین کاهش میزان اسانس و بوی تند این گیاهان، گونه های Allium می تواند نقش مهمی در تامین علوفه مورد نیاز دامها داشته باشند.

  کلیدواژگان: ارزش رجحانی، گوسفند، نوررود، Allium، زمان سنجی، مدت چرا، نوبت زمانی
 • علیرضا محبعلی، رضا عرفانزاده*، محمد جعفری صفحات 110-122

  خاک مراتع یکی از اجزا محیطی مهم می باشد که دارای رابطه نزدیک با پوشش گیاهی است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تاج سه گونه چوبی شامل ارس Juniperus sabina (همیشه سبز و تاج چسبیده به زمین)، زرشک Berberis integerrima (برگ ریز و تاج باز) و اسپرس خاردار Onobrychis cornuta (برگ ریز و تاج بالشتکی) که در شرایط یکسان محیطی در کنار یکدیگر رشد می کنند، بر برخی ویژگی های خاک (اسیدیته، هدایت الکتریکی، پایداری خاکدانه، تنفس میکروبی، کربن آلی کل و نیتروژن کل) انجام شد. در اواخر خرداد و اوایل مردادماه 1398، همزمان با رشد غالب گیاهان در مراتع البرز میانی، 20 نقطه شامل هر سه گونه، انتخاب و نمونه های خاک از زیر تاج آن ها و بیرون از تاج به عنوان کنترل از عمق 20-0 سانتی متر با مته نمونه برداری برداشت شد (همراه با 20 نمونه کنترل مجموعا 80 نمونه خاک) و سپس ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در آزمایشگاه اندازه گیری گردید. به منظور بررسی تفاوت یا عدم تفاوت این ویژگی ها در ارتباط با نوع بوته، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن انجام شد. بر اساس نتایج بیشترین مقدار کربن آلی کل و نیتروژن کل در خاک زیر تاج ارس (به ترتیب با میانگین 30/3 درصد و 21/0 درصد) مشاهده شد در حالی که کمترین مقدار آن در بیرون از تاج بوته ها، در منطقه کنترل (به ترتیب با میانگین 23/2 درصد و 15/0 درصد) مشاهده گردید. همچنین بیشترین درصد رطوبت خاک در زیر تاج زرشک و ارس به ترتیب با میانگین 91/5 و 78/5 مشاهده شد. تغییرات سایر ویژگی های مورد مطالعه خاک در رابطه با تاج سه گونه چوبی ناچیز و غیرمعنی دار بود. تاثیر متفاوت گونه های مختلف بوته ای بر ماده آلی و نیتروژن خاک، تاکید بر توجه به نوع گونه بوته ای در فعالیت های اصلاح و توسعه مرتع و پروژه های ترسیب کربن دارد.

  کلیدواژگان: پایداری خاکدانه، پوشش گیاهی، تنفس میکروبی، توده بوته ای، کربن آلی، نیتروژن کل
 • مرتضی صابری*، وحید کریمیان، رسول خطیبی صفحات 123-133

  مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت علوفه و جوانه زنی بذور گونه Capparis spinosa  در منطقه نیاتک هیرمند انجام شد. شاخص های کیفیت علوفه در سه مرحله رشد رویشی، گلدهی و بذردهی به صورت تصادفی با چهار تکرار اندازه گیری شد. برای بهبود جوانه زنی آزمایش با 19 تیمار شامل تیمارهای فیزیکی (خراش دهی پوسته بذر با کاغذ سمباده)، شیمیایی (اسید سولفوریک 98 درصد، نیترات پتاسیم با غلظت 3/0 درصد و غیره) و ترکیبی (تیمار آبشویی به مدت 48 ساعت و نیترات پتاسیم 3/0 درصد، تیمار تلفیقی خراش دهی با کاغذ سمباده و نیترات پتاسیم و غیره) بر روی بذور این گیاه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه انجام گردید. نتایج شاخص های کیفیت علوفه نشان داد همه شاخص های کیفیت علوفه در سطح یک درصد معنی دار است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین شاخص های کیفیت علوفه در مراحل مختلف رویشی گیاه نشان از تاثیر معنی دار افزایش مراحل رشد بر کیفیت علوفه دارد. تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های کورگ در کلیه صفات اندازه گیری شده معنی دار به دست آمد. کاربرد تیمارهای مختلف به جز تیمار اسید سولفوریک باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذور گیاه شدند که اختلاف بین تیمار شاهد و تیمارهای مختلف معنی دار بود بطوریکه کمترین و بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی در اثر استفاده از تیمار اسید سولفوریک و تیمار ترکیبی آبشویی+جیبرلیک اسید 500 پی پی ام حاصل شد. با توجه به اهمیت دارویی، علوفه ای، نقش حفاظتی به دلیل داشتن عمق ریشه دوانی بالا، دوره رویش طولانی و همزمانی رویش این گیاه با بادهای 120 روزه سیستان و همچنین به دلیل فقیر بودن پوشش گیاهی و فرسایش بادی در منطقه استفاده از این گونه می تواند راهکار مدیریتی مناسبی جهت اصلاح و توسعه مراتع منطقه سیستان باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت علوفه، جوانه زنی، تیمار، کورگ، نیاتک هیرمند
 • محمد پیچند*، سجاد امیری صفحات 134-145

  طرح های مرتع داری از جمله ابزارهای مدیریتی است که جهت افزایش کمیت و کیفیت مراتع در مناطقی که فشار چرا بر آنها زیاد بوده و وضعیت و گرایش آنها رو به قهقرا است  می توانند مفید باشد اگر به گونه ایی صحیح به اجرا درایند. تحقیق حاضردر سال 1397به مقایسه تاثیر طرح های مرتعداری در مراتع قشلاقی رودان و حاجی آباد پرداخته است. در این تحقیق مراتع قشلاقی دارای طرح از نظر تولید، وضعیت و گرایش قبل و بعد از اجرای طرح در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور 10 مرتع دارای طرح انتخاب شدند سوال: در هر مرتع چند ترانسکت قرارداده شده است که در امتداد هر ترانسکت با توجه به نیاز حداقل پلات لازم برای تجزیه آماری 30 پلات یک متر مربعی مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از آزمون t انجام شد. نتایج اولیه اطلاعات نشان داد که وضعیت مراتع در کل سامانه هایی که دارای طرح بودند (سامانه های دارای طرح مرتعداری بیشتر از 12 سال) بعد از اجرای طرح  بهبود یافتند و فقط سامانه عرفی کفه شور گهکم حاجی آباد تغییری نداشته است.. نتایج حاصل از آزمون t-Test در 5 سامانه عرفی شهرستان رودان قبل و بعد از اجرای طرح مرتع داری نشان داد که به جز مرتع کم وارنگ در سطح 95 درصد اختلاف معنی داری، در چهار سامانه دیگر اختلافات در سطح  99 درصد مشاهده شد. در مرتع یاد شده میانگین تولید علوفه کل در زمان تهیه طرح از 7/54 به 63 کیلوگرم در هکتار در سال رسیده است. در دو مرتع کم رومی و تمب میر بهار میانگین تولید روند افزایشی داشته و به ترتیب از 63 به 124 کیلوگرم و از 40 به 78 کیلوگرم رسیده است. نتیجه گیری کلی نشان داد مراتعی که دارای طرح بوده و در آنها طرح به خوبی اجرا شده است شرایط بهبودی تولید، وضعیت و گرایش حاصل شده و حاکی از تاثیرمدیریت صحیح بر مراتع بوده و باعث حفظ و ثبات بهره برداری بلند مدت از مراتع می شود.

  کلیدواژگان: طرح مرتع داری، سامان عرفی، وضعیت و گرایش مرتع، تولید، هرمزگان
 • نگین نودهی*، عادل سپهری، حسن مختارپور صفحات 146-155

  هدف از مدیریت مراتع، حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع مرتعی می باشد، به نحوی که به سایر منابع مرتعی به ویژه آب و خاک خسارتی وارد نشود. برای مدیریت پایدار مرتع محاسبه ظرفیت مراتع و تعیین حد بهره برداری مجاز گونه های مهم و کلیدی مراتع لازم و ضروری می باشد. در این پژوهش تاثیر شدت های مختلف برداشت بر نرخ زاد آوری گونه سالیکورنیا به مدت 3 سال مورد بررسی قرار گرفت. دو سری کرت های آزمایشی مجزا با ابعاد 3 متر در 3 متر به صورت طرح بلوک کاملا تصادفی مستقر و تیمار های شدت برداشت، (صفر (شاهد)، 25، 50، 75 و 100 درصد) در هر یک از کرت ها و در 5 تکرار به روش دستی و به روش ماشینی از فاصله 1 سانتی متری سطح خاک انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار PAST مورد تجزیه و تحلیل گرفتند. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بین تیمار شاهد با میانگین نرخ زادآوری (41 درصد) با هر یک از تیمارهای دیگر به ترتیب با میانگین نرخ زاد آوری (41، 43، 45 و 49 درصد) در روش دستی و تیمار شاهد با میانگین نرخ زادآوری (28 درصد) با هر یک از تیمارهای دیگر به ترتیب با میانگین نرخ زاد آوری (24، 26، 27 و 28 درصد) در روش ماشینی اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد وجود ندارد، اما میان سال های مورد مطالعه و بین دو روش بهره برداری دستی و ماشینی اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد وجود دارد. براساس نتایج مقایسه میانگین، بیشترین نرخ زادآوری گونه، در سال 1399 و در تیمار 100 درصد، به ترتیب در روش دستی (65 درصد) و ماشینی (43 درصد) است. با توجه به یافته های این تحقیق شدت بهره برداری 100 درصد به صورت ردیفی و به روش بهره برداری دستی، برای گونه سالیکورنیا با بروز کمترین اثرات منفی، امکان زادآوری گیاه را در سال بعد فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: بهره برداری پایدار، هالوفیت، روش بهره برداری، تالاب گمیشان
 • مرضیه علی خواه اصلی*، مهدی معمری، داریوش ناصری، شهریار مفتاحی صفحات 156-167

  کشت و توسعه گیاهان دارویی، یک روش موثر جهت تامین تقاضای روزافزون برای گیاهان دارویی، جلوگیری از برداشت بیش از حد آنها و حفاظت از جمعیت های طبیعی و وحشی این گیاهان است. کاکوتی (Ziziphora tenuior) یکی از گیاهان دارویی سنتی در ایران است که با داشتن ماده ای تحت عنوان Pulegone، اثرات ضد دردی و ضد التهابی آن به خوبی مشخص شده است. هدف اصلی این تحقیق، مکان یابی کشت گیاه کاکوتی در حوزه آبخیز سبلان با استفاده از روش ANP Fuzzy است. در این راستا 12 معیار در قالب خوشه های توپوگرافی، خاک، اقلیم، زمین شناسی و کاربری اراضی با استفاده از روش تحلیل شبکه ای و استفاده از نظر کارشناسان، در محیط نرم افزار Super Decision وزن دهی شده و برای هم مقیاس سازی معیارها نیز از روش فازی در محیط نرم افزار Idrisi Selva استفاده شد. در نهایت با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی، لایه های موردنظر با اعمال وزن مربوطه، روی هم گذاری شده و نقشه تناسب کشت و توسعه این گیاه تهیه شد. نتایج نشان داد که به ترتیب معیارهای ارتفاع، دما، عمق خاک و درصد شیب مهم ترین معیارهای موثر برای کشت و توسعه این گیاه در منطقه می باشند و 4245 هکتار (14/16 درصد) دارای پتانسیل زیاد یا خیلی زیاد، 00/4283 هکتار (37/16 درصد) دارای پتانسیل متوسط، 56/4721 هکتار (04/18 درصد) دارای پتانسیل کم و 12913 هکتار (35/49 درصد) از منطقه، به دلیل محدودیت کاربری اراضی، فاقد توان برای کشت و توسعه گیاه دارویی کاکوتی است. برای صحت سنجی مدل مورد استفاده در این تحقیق، نقشه محدوده پراکنش کاکوتی با نقشه کلاس پتانسیل نهایی به دست آمده از مدل ANP Fuzzy، روی هم گذاری شد و نتایج نشان داد که 6/88 درصد از محدوده پراکنش کاکوتی، در طبقه با کلاس پتانسیل متوسط، زیاد یا خیلی زیاد قرار می گیرد. در نتیجه، مدل فازی-تحلیل شبکه ای (ANP Fuzzy) به خوبی قادر به شناسایی مناطق مناسب برای توسعه کشت گیاه دارویی کاکوتی در حوزه موردمطالعه بوده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی چند معیاره، سامانه اطلاعات جغرافیایی، کاکوتی، گیاه دارویی، فرایند تحلیل شبکه ای
|
 • Anvar Sanaee, Mohammadali Zare Chahouki*, Gholamali Heshmati Pages 1-11

  In this study, the prediction of Thymus kotschyanus habitat distribution was investigated using two methods of generalized additive regression model (GAM) and Boosted regression trees (BRT) in central part of Taleghan rangelands. Data on vegetation and habitat factors such as topography, climate, geology and soil were collected. For data preparation, samples were taken from the field to record the presence/absence of the species using 735 plots of 1m2 and random-systematic method. Topography information’s, like slope, elevation and slope direction of sampling points were extracted from digital elevation map. In addition, on each site five soil samples were taken to the laboratory for the following tests: gravel content, soil texture, organic matter, caco3, phosphorus and potassium. The results showed that the probability of presence of T. kotschyanus increases as caco3, potassium and silt are more available and decreases when phosphorus and clay are increasing. Also, its relationship with elevation and gravel is gaussian. Results showed that both methods (GAM and GBM) are able to predict the distribution of T. kotschyanus habitat meaningfully.

  Keywords: Environmental Factors, Thymus kotschyanus, generalized additive regression model (GAM), Boosted regression trees (BRT), Middle Taleghan
 • Hassan Yeganeh, Hossein Azarnivand, Seyed Mehdi Poorbagher*, Iraj Saleh Pages 12-23

  Water, as the most valuable component of natural resources, is badly needed by humanbeing for various perposes. Understanding of water conservation role of different types of rangeland ecosystems, increases the accuracy of monetary value estimation and  prevents underestimation its value by consumers. This study focuses on  the role of vegetation to increase water storage. For that, the runoff height was estimated in each homogeneous map unit by Justin method, then the economic value of water was calculated using the replacement cost method. Results showed that vegetation reduces runoff to 895,335 cubic meters per year/ha and increases the absorption and penetration of surface water into underground aquifers. According to the cost per cubic meter of water in the region, the economic value of runoff absorption and infiltration into the groundwater aquifer is estimated at 1.22551 million Rials per year/ha. Based on this, the economic value of each hectare of rangeland ecosystem is equal to 1.64 million Rials per year. Based on the results, the value of water conservation performance varies in different units of a watershed. This is due to structural differences in the ecosystem. Therefore, rangelands should be classified by homogeneous units and then the relevant estimates should be made.

  Keywords: Valuation, Environmental functions, Water, Replacement cost method, Vegetation
 • Setareh Bagheri, Reza Tamartash, Mohammad Jafari*, Mohammadreza Tatian, Arash Malekian, Vahid Peyrvand Pages 24-36

  Using satellite imagery is a reasonable option to overcome the field visits problems and limitations to evaluate the vegetation cover over the years. The present research has conducted to specify the percentage of vegetation cover of rangelands using Geographic Information System (GIS) and vegetation indices. The study area is located in Qazvin plain rangelands, Iran. In this study, the MODIS satellite images was used to extract the vegetation canopy percentage map in June 2017. To make a correlation between vegetation canopy percentage and satellite data, 160 plots (10*10 m2) were marked on the study area with an area of five thousand square kilometers so that each 10 plots was located on the perimeter of a hypothetical circle with a radius of 150 meters having 100 meters interval. Vegetation indices were extracted from the satellite images. The correlation between vegetation indices and field data were calculated by analyzing simple linear regression. Then, a vegetation cover model obtained for each of the vegetation canopy percentage. The study results showed that the correlation coefficient of the NDVI and EVI indices were 0.63% and 58% respectively and the NDVI index was selected to prepare vegetation cover map because it had the highest correlation coefficient. Using the NDVI index model, the vegetation canopy for five percentage classes namely 10%>, 10 -20%, 20 -30%, 30 -50% and more than 50% were prepared. The study results showed that 10 to 20% vegetation canopy class is prevailed. The study results also showed that MODIS and NDVI indices are suitable tools to create vegetation canopy map in the rangelands dominated by shrubs and grasses.

  Keywords: Vegetation indices, Vegetation cover, MODIS, NDVI, EVI, Qazvin plain
 • Keyvan Khalili Narani, Jamshid Ghorbani*, Seyed Hassan Zali Pages 37-47

  Pteridium aquilinum is known as an invasive species  in different ecosystems of the world. The spread of this species is increasing in the north of Iran particularly outside of forest ecosystems. In this study, the amount and composition of soil seed banks in the dense pathes of  Pteridium were investigated in summer rangelands of  Bandpay in the south of Babol city in Mazandaran province, Iran. Soil seed bank sampling was done before the growing season in five vegetation types invaded by Pteridium including beech forest, shrubland dominated by Crataegus meyeri, shrubland dominated by Berberis vulgaris-Crataegus meyeri, rangeland and an uninvaded rangelan. Soil samples were kept in glasshouse and seedlings were identified and counted. The results showed that the mean density of soil seed bank  in invaded rangeland was about 2900 seeds/m2 and this was significantly graeter than that in other invaded vegetation types and uninvaded rangeland. The dominant species in the soil seed bank were Spergularia bocconi, Stellaria media, Plantago lanceolata,  Trifolium sp., and Poa annua. A total of 24 species were restricted to the soil seed bank of invaded sites. Despite the impact of Pteridium invasion on seed bank composition and size, the soil seed bank diversity and richness was not significantly different between invaded and uninvaded sites. A low seed density of grasses and palatable species were found in the soil seed bank (about 6.5% of total seed bank), therefore it is not possible to rely on soil seed bank for restoration of thses invaded sites following Pteridium control.

  Keywords: Invasive species, Bracken, seed dispersal, Biodiversity
 • Mansooreh Kargar, Zeynab Jafarian*, Sara Farazmand, Ali Taheri Pages 48-58

  The functional properties of a plant can link the plant physiology with community and ecosystem processes. Thus it provides an appropriate tool for investigation of environmental changes and biodiversity. For this purpose, Zeiar rangeland of Damavand Mountain were selected as the 6000ha study area​​. A stratified-random sampling method was used for the sampling of vegetation and soil. Topographic variables including slope, height, and slope direction were used to classify the study area and making a land mapping unit map. In each unit, 10 plots of 1 m 2 were randomly established and list of the plant within the plot were. In addition plants numbers, and functional characteristics including leaf specific area, leaf dry matter, plant height and seed weight were measured and put it in the list. Three soil samples were taken from 0-30 cm depth in each sampling unit. Soil variables including nitrogen, phosphorus, potassium and organic carbon content were measured in the laboratory. The climatic variables taken into account were annual relative humidity, mean annual temperature and mean annual rainfall. Effect of environmental factors on functional properties were evaluated using RLQ and Q-corner methods in ade4 package of R software. The results showed that the first RLQ axis showed 84% environmental variability and 87% variance of features. The correlation coefficient along the RLQ axes were 0.62 and 71% which is the best correlation. Also, the results of Fourth-corner test showed that leaf specific area was positively and significantly correlated with soil organic carbon, phosphorus and nitrogen. Leaf dry matter and seed weight were negatively correlated with soil organic carbon. Combining the two methods could clearly improve the relationships between RLQ axes and environment-trait variables. Thus usage of the methods is suggested fot the same studies.

  Keywords: Biodiversity, Leaf Specific Area, Soil Organic Carbon, RLQ Method
 • Sedigheh Nabian*, Amir Saadatfar, Mersad Barjooefar Pages 59-71

  The vastness of the Ferula assa-foetida L. habitats in Kerman province is significantly high in comparison to other provinces. For the local people therefor, it is important to improve its production and marketing as a natural resource economy source. In this study randomly 19 experienced experts in the field of medicinal plants of Ferula assa-foetida L. were questioned. After conducting face-to-face interviews and completing the questionnaire, data on the production and marketing of Ferula assa-foetida L. gathered in the strengths. They mostly asked to focus on the, weaknesses, strengths, opportunities and threats. Answers were put in SOWT matrix and ranked, to get the production and marketing strategies. ANP method also was used. Results showed that the most important strength point is the optimal quality of the Ferula assa-foetida L. resin, the most important weakness is the lack of government support, the most important opportunity is the marketing aboard and the most important threat is the smuggling and destruction of the rangeland habitats of this plant. On the basis of the result conversion of the raw material in to industrial is suggested.

  Keywords: Pasture, Natural Resources, Habitat, SWOT Technique, Analytical Network Process (ANP)
 • Ali Hamidi, Aliakbar Mehrabi*, Seyed Akbar Javadi, Aliakbar Imani Pages 72-83

  Poor participation and investment of natural resource users in cooperatives requires investigation. Effecting factors therefor, should be found and prioritized. Reference searches showed three major categories of factors: educational (extensional), economic and social factors. The case was taken into nine natural resources development cooperatives as a statistical population throughout the counties of Ardabil province.  The research followed a descriptive-survey methodology, and required information was garnered through field works and filling up a researcher-made questionnaire. Validity and reliability coefficients of the questions were confirmed by experts and Cronbachchr('39')s alpha of 0.86, respectively. Data were analyzed through proper statistical techniques. Comparing mean scores of subject-pertinent sections revealed that extension and economic factors were known as the most influential in Ardabil, Namin, Nir and Parsabad. Social issues however, were more important in the eyes of Ardabil, Nir, Khalkhal and Bilehsavar land users. Generally, variance between statistical populations of cities and research-affecting factors exhibited significant differences with a confidence level of 99%. Duncan test resykts showed that the highest value is given to social and participatory matters. For Bilehsavar and Nir cases however no significant differences was seen. According to the research results, it is proposed to work on social problems such as reforming behavior with the clientele, utilizing indigenous culture, reforming the negative mentality towards the cooperatives, raising awareness of the benefits of participation and investment, building trust among the people, etc., in the cooperatives, rather than education and extensional programs; this can attract the majority of beneficiaries to cooperatives and make them invest. The next steps in line with the priority of the provincial cities should address extensional and economic subdivisions, respectively, such as applied training, amending cooperatives’ charter, transferring executive projects to cooperatives, monetizing existing rural jobs.

  Keywords: effective factors, participation, investment, natural resources development cooperatives
 • Zahra Bagheri, Mohammadrahim Foroozeh*, Masoomeh Mazandarani, Hoda Shahieri, Sadegh Atashi Pages 84-97

  The use of rangeland medicinal plants and their active ingredients has recently been considered due to their therapeutic and industrial effects. In order to investigate the effect of height, plant limb, solvent and extraction method on some phytochemical properties of Verbascum speciosum in Chaharbagh rangelands, Golestan province, flower and leaf samples of this species were collected from altitude classes of 2100 - 2300 - 2500 - 2700 meters in three replications. Samples oils were then extracted with ethanol and methanol solvents by two extraction methods including soaking and using microwave ultrasound. Results showed that the highest amount of total phenol (119.46 mg per g dry weight) is in flower limps, sampled at altitude of 2100 m, ethanol solvent and extraction method with microwave ultrasound. The highest amount of antioxidant activity was observed by free radical scavenging DPPH (81.49%) in flower organs, sampled at 2100 m above see level, ethanol solvent and extraction by soaking method. ANOVA of IC50 of the samples showed that the inhibitory power of DPPH free radicals at (P<0.01) was significantly different. The results of comparing the mean of the three factors of height changes, plant limb and solvent type on the IC50 level showed that the studied plant species at 2500 m altitude, in the flower limb with the methanol solvent type had the highest IC50 and consequently the lowest anti-oxidant activity. Considering the distribution of Verbascum speciosum in mountainous areas, it seems that the altitude gradient, extraction method and type of plant organs have a significant effect on the secondary metabolites and antioxidant properties of this plant.

  Keywords: Verbascum speciosum, Chaharbagh rangelands, phenol, flavonoid, antioxidant, solvent
 • Leila Darvishi*, Hossein Barani, Moosa Akbarloo, Hassan Ghelichnia Pages 98-109

  Attention to the quality and quantity of forage plants, palatability and species preference, are among the information needed to properly manage pasture grazing. One of the prominent plants in the Nour Rud rangelands are Allium spp plants that have an acceptable distribution in the area. For the sake of the study, the preferred value of different species of Allium’s for Shal sheep with an average weight of 45 kg in Nurrud summer pastures in Mazandaran province during June, July and August of 2019. At the end of each month of grazing period. Their grazing behavior were filmed at morning, noon, and evening for 30 minutes. The heads of sample sheep were marked to be recognized at the time of recording. After transferring the film to computer, the grazing time of each species was measured and put in an Excel sheet. The results showed that there was a significant difference at 1% level for months as well as different times. The highest grazing duration was allocated to August (11.64 s) and for grazing time to the morning (11.12 s). The lowest grazing time for months belongs to June (2.76 s) and for the grazing time to the noon (2.91 s). The overall results of this study suggests that late grazing of the Allium is recommendable because of the lack of more palatable species and reduction of essential oils and spicy odor of these plants which make it more plausible to the grazing animals.

  Keywords: Prefernce value, Sheep, Nour Rud, Allium, Timing, Grazing time, Time Turn
 • Alireza Mohebali, Reza Erfanzadeh*, Mohammad Jafari Pages 110-122

  Rangeland soil is one of the important environmental components that is closely related to the vegetation. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of three types of woody plant species including Juniperus sabina (evergreen and crown attached to the ground), Berberis integerrima (deciduous and open crown) and Onobrychis cornuta (deciduous and cushion), on under the beneath the plant soil caractrisitc. Plant species were selected from the same environmental conditions. Various soil characteristics such as acidity, electrical conductivity, aggregate stability, microbial respiration, total organic carbon and total nitrogen were aimed to be investgated. In late June and early August of 2019, simultaneously with the growth of dominant plants in the middle Alborz rangelands, 20 sites including all three species, were selected and soil samples were taken beneath the crown of each individual in depth of 0-10 cm with an auger (along with 20 control samples, a total of 80 soil samples). Then soil physico-chemical properties were measured in the laboratory. In order to investigate the effect of woody species on soil parameters, one-way ANOVA and Duncanchr('39')s test were performed. The results showed that the highest amounts of total organic carbon and total nitrogen were observed in the soil under J. sabina (with an average of 3.30% and 0.21%, respectively), while the lowest amount was outside the shrubs, in the control area (with an average of 2.23% and 0.15%, respectively). In addition, the highest percentage of soil moisture was observed under B. integerrima and J. sabina with an average of 5.91 and 5.78, respectively. Changes in the other characteristics of the soil studied were negligible in relation to the woody species. The different effects of different woody species on soil organic matter and nitrogen emphasize the consideration on woody plant species type in rangeland improvement and carbon sequestration projects.

  Keywords: Soil microbial respiration, Shrub patch, Soil aggregate stability, Soil total carbon, Soil total nitrogen, Vegetation
 • Moteza Saberi*, Vahid Karimian, Rasool Khatibi Pages 123-133

  The present study conducted to investigation the forage quality and germination status of Capparis spinosa in Niatak Hirmand rangelands. Forage quality indices were analyzed by four replications on three phenological stages (vegetative, flowering and maturity stages) randomly. The experiment included 19 treatments to improve seed germination condition. Treatments included physical such as scraping the seed coat with sandpaper, chemical such as 98% sulfuric acid, potassium nitrate 0.3%, etc. and combination of physical and chemical treatments. Leaching treatment for 48 hours and potassium nitrate 0.3%, scraping combination with sandpaper and potassium nitrate, as the instances, by a completely randomized design with four replications. Results of forage quality indices showed that all forage quality indices were significantly effective at 1% level. The mean comparison of forage quality indices at increasing vegetative stages of the plant showed a significant effect on forage quality. The effect of different treatments on seed germination and early growth of seedlings was significant in all measured characteristics. Application of different treatments except sulfuric acid increased the seed germination percentage. The lowest and highest percentage and speed of germination were obtained by using sulfuric acid treatment and combined leaching plus gibberellic acid 500 ppm treatments, respectively. Results suggest that cultivation of the plant in Sistan areas is recomendable.

  Keywords: Forage quality, Germination, Treatment, Capparis spinosa, Niatak Hirmand
 • Mohammad Pichand*, Sajad Amiri Pages 134-145

  Rangeland management projects considered to be a management tools to increase the quantity and quality of the rangelands. Persomably, It could work more efficintley in areas where the grazing pressure is high and consequently their condition and trend are regressive. In this study, production, range condition and range trend were examined before and after the implementation of the range management projects in 2018. For this purpose, 10 more or fewer uniform rangelands were selected. To collect the data 30 plots 1*1 size were established. In each vegetation type, production factors, condition and trend at the time of rangeland preparation (mid-October to mid-April of each year) were measured and evaluated. Statistical analysis of data was performed by t-test using SPSS software. Results showed that the rangeland condition in all sites with ling lasting the rangeland plan coverage, more than 12 years, were selected. Results showed that implementation of the plan has improved the situation. With the exception of the Hajiabad kafeh shour kahgum which has not been changing. The difference between the average production and the condition before and after the implementation of the rangeland plans at the error level of 1% was significant. The results of t-test in 5 sites of Rudan city before and after the implementation of the rangeland management plan showed significant differences at the level of 99%. For low quality pastures howeve the level was 95%. The average total forage production the implementation of the range management project, production has increased from 54.7 to 63 kg per hectare per year. In the two low-range rangelands of Kamrome and the Tomb Mirh Bahar, the average production increased from 63 to 124 kg and 40 to 78 kg, respectively. This study indicated that implementing range management plans can enhance forage production, range condition and trend therfore it can conserve rangeland sustainability in the long term.

  Keywords: range management plan, pastoral units, range condition, trend, production, hormozgan
 • Negin Nodehi*, Adel Sepehri, Hassan Mokhtarpoor Pages 146-155

  The purpose of rangeland management is to preserve, rehabilitate, develop and sustainable use of rangeland resources, so that not to damage other rangeland resources, especially water and soil. For sustainable rangeland management, calculating rangeland capacity and determining the allowable utilization of key rangeland species is necessary. In this study, the effect of different harvest intensities on the regeneration rate of Salicornia species for 3 years was investigated. Two separate series of experimental plots with dimensions of 3 by 3 m were established in a completely randomized block design. Harvest intensity as the main treatment in 5 levels (zero (control), 25, 50, 75 and 100%) were performed in each plot in 5 replications by two harvesting methods including manual cut of the plant and using mowing machine through cutting plants from a distance of 1 cm from the soil surface. For three consecutive years, production of cut plants were measured. Data were analyzed using PAST software. The results of analysis of variance showed that there was no significant difference between mean regeneration rates. Significant difference was observed between the studied years and between the two methods of manual and machine operation methods. Based on the results of comparing the means, the highest rate of species regeneration was observed for the 100% cut of the year 2020 in manual (65%) and machine (43%) methods respectively. According to the findings, the intensity of 100% harvesting of Salicornia by manual method can be applied with the least negative effects on the density of Salicornia in its natural habitats, allowing the plant to regenerate in the next year in its physiological rate.

  Keywords: Sustainable exploitation, halophyte, exploitation method, Gomishan lagoon
 • Marziye Alikhah Asl*, Mehdi Moameri, Dariush Naseri, Shahryar Meftahi Pages 156-167

  Cultivation and development of medicinal plants is an effective way to fulfil of medicinal plants demand and to protect natural habitat to over use. Ziziphora tenuior is one of the traditional medicinal plants in Iran, which has a substance called Pulegone with its analgesic and anti-inflammatory effects. The main purpose of this study is find suitable landfor the plant cultivation in Sabalan watershed using ANP Fuzzy method. Most of relevant criteria (14) such as topographic, Soil, Climate, Geological and Land use were weighed using Analytical Network Process method and Delphi expert’s opinions in Super Decision software environment. The make a Fuzzy method, Idrisi Selva software environment was used. Using the weighted linear combination method, desired layers were created and overlaid to make the land suitability map for the plant development.  The results showed that altitude, temperature, soil depth and slope percentage are the most important criteria in cultivation and development of this plant in the region, respectively. Based on the results, 4245 hectares (16.14%) of area has a high or very high, 4283 hectares (16.83%) has moderate, 4271.56 hectares (18.04%) has low potential for cultivation and development of Ziziphora tenuior. Also 12913 hectares (49.35%) of the area has found non suitable. The model was validated by matching the Ziziphora tenuior distribution boundary on the areas with the final potential classes map. Results showed that 88.6% of this boundaries are fitting to medium, high or very high potential classes. Thus it could be concluded that ANP Fuzzy model is well able to identify suitable areas for the development of this plant cultivation.

  Keywords: Multi Criteria Evaluation, GIS, Ziziphora tenuior, Medicinal Plant, ANP