فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 85، فروردین و اردیبهشت 1400)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 85، فروردین و اردیبهشت 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، ریحانه زارع زاده مهریزی*، مهسا خدایاریان، حسین فلاح زاده صفحات 1-11
  مقدمه

  کیفیت زندگی شغلی نقش مهمی در تامین رضایت مندی کارکنان و اثربخشی سازمان ها بر عهده دارد. معلمان به دلیل تاثیرات مستقیم آموزشی و تربیتی، در پرورش نسل های آتی جامعه نقشی بی بدیل یافته اند. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش بر آن شد تا کیفیت زندگی شغلی معلمان شهرستان مهریز را مورد بررسی قرار دهد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر، از نوع توصیفی-مقطعی است و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 440 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای 248 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی شغلی ایلگان و همکاران (2014) است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزار Spss استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها پژوهش حاضر نشان می دهد، کیفیت زندگی شغلی معلمان در سطح مطلوب است و تنها بعد دستمزد و مزایا است که در سطح نامطلوب قرار دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش بر این نکته تاکید می کند که دغدغه اصلی معلمان شهرستان مهریز در کیفیت زندگی شغلی مسئله دستمزد و مزایا است، بنابراین نباید انتظار داشت معلمی که از دریافت حقوق و دستمزد کنونی خود رضایت ندارد از خلاقیت، برنامه ریزی و کارایی آموزشی و تربیتی ایده الی برخوردار باشد. هر چند اجر کار معلمی فقط در قالب پاداش های مادی قرار نمی گیرد، ولی واقعیت این است که برای گذراندن زندگی در خور شان و مقام معلم، حقوق مناسب یک ضرورت است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی شغلی، معلمان
 • محسن شاکری*، کاظم برزگر بفرویی، کاظم پناهی صفحات 12-24
  مقدمه

  تعادل کار و زندگی یکی از تنازعاتی است که اغلب کارکنان در زندگی روزمره خود با آن سروکار دارند، که این امر می تواند منجر به استرس شغلی شود. در این راستا، هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر تعادل کار و زندگی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد تعیین شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش، روش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به تعداد 200 نفر بودند. از طریق نمونه گیری تصادفی 40 نفرانتخاب شدند و بصورت کاملا تصادفی به طور مساوی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو (2009) بود. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های مقابله با استرس بر تعادل کار و زندگی کارکنان تاثیر مثبت معنادار دارد (001/0p<  ، 978/70 F=) و طبق ضریب مجذور اتا این آموزش توانسته است 70/65 درصد از واریانس تعادل کار وزندگی کارکنان را تبیین نماید.

  نتیجه گیری

  در یک جمع بندی کلی باید گفت آموزش مهارت مقابله با استرس  به دلیل آموزش راه های شناخت و کنترل موقعیت های استرس زا، تجربه لذت یک برنامه متعادل کار و زندگی بدور از استرس و شناسایی حالات بدنی و چهره و افکار خود در هنگام استرس توانسته است تعادل کار و زندگی گروه آزمایش را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: اثربخشی آموزش، تعادل کار و زندگی، مهارت مقابله با استرس
 • پریسا امینی، رضا کرمی نژاد* صفحات 25-37
  مقدمه

  زنان بد سرپرست همواره با چالش های بسیار جدی در زندگی مواجه هستند. این مشکلات می تواند ابعاد مختلف زندگی آن ها را تحت تاثیر خود قرار دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر شفقت به خود و دل زدگی زناشویی در زنان بد سرپرست بود.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زنان بد سرپرست مراجعه کننده به سمن های شهر تهران در سال 1398 بود؛ که در آن 30 نفر از زنان بد سرپرست تحت پوشش کانون کارآفرینان مهر تهران، به صورت داوطلبانه با استفاده از نمونه در دسترس انتخاب، سپس به طور تصادفی به دو گروه 15 نفر، آزمایشی و گواه تقسیم شدند. شرکت کننده ها، پرسشنامه دل زدگی زناشویی پاینز را در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و با نرم افزار spss نسخه 22 تحلیل شد.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل کوواریانس برای دل زدگی زناشویی (28/401=F) و شفقت به خود (52/457=F) نشان داد عملکرد زنان بدسرپرست گروه آزمایش با حذف اثر پیش آزمون نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری وجود داشت (001/0<p). میانگین پس آزمون دل زدگی زناشویی (90/4±05/47) و میانگین پس آزمون شفقت به خود گروه آزمایشی (31/3±30/43) مشخص گردید درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش دل زدگی زناشویی و افزایش شفقت به خود در زنان بدسرپرست می شود.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های این پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهبود انعطاف پذیری ظرفیت افراد را برای پذیرش مشکلات غیرقابل تغییر و متعهد ماندن به ارزش ها، افزایش می دهد و با ایجاد بافتی مناسب موجب کاهش دل زدگی و افزایش شفقت به خود زناشویی زنان بد سرپرست می شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شفقت به خود، دل زدگی زناشویی، زنان بد سرپرست
 • محمد شایق، کاظم برزگر بفرویی*، مهدی رحیمی صفحات 38-54
  مقدمه

  آسیب پذیری هر کودک در برابر مسایل ناخوشایند زندگی بستگی به توانش و مهارت های اجتماعی موجود وی دارد. مهارت اجتماعی به عنوان مهارت های لازم برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی تعریف می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل خانوادگی در پرخاشگری کودکان پیش دبستانی با واسطه گری مهارت های اجتماعی بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش بنیادی و از نظر ماهیت نیز توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی کودکان پیش دبستانی شهر یزد در سال تحصیلی   97- 1396 تشکیل دادند که 350 نفر از این افراد بر اساس جدول کوکران و به روش نمونه گیری تلفیقی (خوشه ای و طبقه ای) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت استرس الیوت، پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو و کراون، پرسشنامه شفقت به خود نف، پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان تراسکات و پرسشنامه پرخاشگری کودکان واحدی و همکاران استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و AMOS نسخه 20 روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  روش تحلیل مسیر حاکی از برازش خوب مدل بود و نشان داد که از میان عوامل خانوادگی، استرس والدین و پذیرش اجتماعی بر پرخاشگری اثر مستقیم دارند که اثر استرس والدین بر پرخاشگری مثبت و اثر پذیرش اجتماعی بر پرخاشگری منفی است. هم چنین شفقت به خود از طریق استرس والدین و پذیرش اجتماعی رابطه منفی و غیرمستقیم با پرخاشگری و عدم مهارت های اجتماعی دارد.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت عوامل خانوادگی با  واسطه گری مهارت های اجتماعی در پرخاشگری کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: عوامل خانوادگی، پرخاشگری کودکان، مهارت های اجتماعی
 • شقایق بهرامی عبدالملکی، علیرضا همایونی*، مسعود علیالی صفحات 55-68
  مقدمه

  متخصصان پزشکی روان تنی تلاش کرده اند ارتباط اختلالات روانی و بیماری های جسمی را مشخص کنند. تصور بر این است آسیب پذیری بخش های گوناگون بدن به تفاوت های اساسی میان افراد بستگی دارد. یکی از روش هایی که به نظر می رسد بر مشکلات روانشناختی بیماران آسم موثر باشد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی در بیماران آسماتیک بود.

  روش بررسی

  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بر روی 30 بیمار آسمی که با توجه به معیارهای ورود  به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل 15 نفره  منتصب شدند، انجام شد. جلسات درمان پذیرش و تعهد براساس بسته درمانی Hayes و همکاران در 8 جلسه 60 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش تشکیل شد و هیچ مداخله ای بر روی گروه کنترل صورت نگرفت. قبل و بعد از اجرای جلسات پیش آزمون و پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه های تاب آوری کونر دیویدسون، امید به زندگی اشنایدر و بهزیستی روان شناختی ریف بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در مولفه های تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی در بیماران آسماتیک در قبل و بعد از ازمایش وجود دارد (05/0p<). به این معنی که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی در بیماران آسماتیک اثر مثبت داشته و این مولفه ها در بیماران افزایش یافته است.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی بیماران آسماتیک موثر بود. پیشنهاد می گردد از این روش درمانی هم راستا با درمان دارویی در بهبود علایم روانشناختی بیماران آسماتیک استفاده شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تاب آوری، بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی، آسماتیک
 • منصور دهقان منشادی، سارا دیبازر، یاسر حیدری*، فهیمه کلانترزاده صفحات 69-79
  مقدمه

  درمان های مبتنی به ذهن آگاهی و پذیرش به عنوان درمان های موج سوم شناختی-رفتاری شناخته می شود .این درمان، حضور ذهن را به عنوان هدف درمان با تمرین هایی مانند توقف تفکر هوشیار و مشاهده غیر قضاوتی افکار خود فرد ادغام می کند هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمال گرایی و استرس دانش آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر یزد بود.

  روش بررسی

  جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر یزد بود که در سال تحصیلی 96-1395 برابر با 784 نفر بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان دختر پایه دوم که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی گمارده شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس کمال گرایی اهواز (APS) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) بود. مداخله طی 8 جلسه آموزشی در مورد گروه آزمایش اعمال شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری مانکوا مورد تحلیل قرار گرفتند.

   یافته ها:

   یافته ها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، کمال گرایی و استرس را در افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، کاهش داده است (001/0 <p).

  نتیجه گیری: 

  نتایج نشان می دهد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک روش درمانی موثر، کمال گرایی و استرس را در دانش آموزان دختر کاهش داده و در نهایت زمینه ی سازگاری و موفقیت آنان را فراهم نماید.

  کلیدواژگان: استرس، دانش آموزان، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، کمال گرایی
 • آفرین اخوان*، مهدیه زبرجدی، علی صدری اصفهانی صفحات 80-94
  مقدمه

  دانش به عنوان مهم ترین دارایی یک سازمان و منبع اقتصادی با اهمیت در نظر گرفته شده است. نیاز و رسیدن به منافع مدیریت دانش در مراکز درمانی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است، چراکه مراکز درمانی همواره با سیلی از اطلاعات در مورد بیماران مواجه هستند. ازاین رو پژوهش حاضر در بیمارستان دکتر شهید رهنمون یزد با هدف تاثیر فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری، کیفیت خدمات، رضایت مشتری و مدیریت تغییر از طریق مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  این تحقیق از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی- میدانی و از لحاظ ماهیت و روش نیز توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفت. جامعه آماری تحقیق کارمندان و کادر درمان بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد است که 272 پرسشنامه توزیع شد و به  روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و AMOS  تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها:

   تحلیل ها نشان از تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری، کیفیت خدمات، رضایت مشتری و مدیریت تغییر با درنظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش در بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد دارد.

  نتیجه گیری: 

  برای اجرای مدیریت دانش باید زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی در محیط مدنظر قرار گیرد و با پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان می توانند عوامل بهره وری، کیفیت خدمات، رضایت مشتری ومدیریت تغییر را بهبود بخشند. در تحقیقات پیشین تاثیرات همزمان هفت متغیر بررسی نشده است. ضمن آنکه در محیط های بیمارستانی نیز تحقیقی در این خصوص انجام نشده است.

  کلیدواژگان: بهره وری، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، مدیریت تغییر، مدیریت دانش
 • حمیده شجری*، سید محمد امین پور، احمد شجری صفحات 95-106
  مقدمه

  آگاهی از انجام احیای قلبی ریوی اطفال برای هر دانشجوی پزشکی در حال فارغ التحصیل واجب است .از آنجاییکه تنها احیا قلبی ریوی صحیح وموثر می تواند احتمال بقا بیماران دچار ایست قلبی تنفسی را بالا ببرد و از آنجایی که در کودکان طی پروسه CPR تکنیک ها و مانورها باید با شیوه خاصی انجام شوند، ارزیابی آگاهی از احیا اطفال اهمیت زیادی دارد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود که  سوالاتی به صورت تست های چهارگزینه ای در مورد احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته اطفال (زیر 8 سال) آماده گردید، 100 دانشجوی پزشکی در مقطع کارورزی وارد مطالعه شدند و  نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 آنالیز گردید.

  یافته ها: 

  در این مطالعه امتیاز آگاهی پیشرفته کارورزان کمتر از آگاهی پایه است که این تفاوت از نظر آماری معنادار شد) 001/ 0<p) امتیاز آگاهی دانشجویانی که در زمینه احیا قلبی ریوی اطفال مطالعه داشتند نسبت به دانشجویانی که نداشتند بیشتر بود  (027/0<p)، هم چنین دانشجویانی که در احیای اطفال شرکت داشتند آگاهی بیشتری داشتند (002/0 <p)، کارورزانی که بخش قلب را گذرانده بودند سطح آگاهی بیشتری  داشته اند (001/0<p).

  نتیجه گیری

  به طور کلی با نگرشی به نتایج میزان آگاهی کارورزان در مطالعه حاضر می توان به اهمیت دوره های آموزش احیا اطفال و شرکت در عملیات احیا پی برد و با توجه به اینکه این افراد همواره با این امر خطیر در ارتباط هستند و نتیجه آن نیز مرگ و زندگی افراد است. گنجاندن این دوره آموزشی به عنوان یک استراتژی آموزشی در برنامه کارورزان باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سطح آگاهی، کارورزان، احیا قلبی ریوی
|
 • Seyed Saeed Mazloomymahmoodabad, Reyhaneh Zarezadehmehrizi*, Mahsa Khodayarian, Hoseein Fallazadeh Pages 1-11
  Introduction

  The quality of work-life plays a significant role in employee satisfaction and organizational effectiveness. Due to their direct educational impacts, teachers play a unique role in nurturing future generations of society. This study aimed to investigate the quality of the work-life of teachers in Mehriz City.

  Methods

  This descriptive practical study was carried out among 440 people as the study population. We selected 248 people randomly by cluster sampling method. The data collection tools included the Ilgan Quality of work-life Questionnaire. To analyze the data, we used descriptive and inferential statistics and SPSS software.

  Results

  The findings showed that the quality of the work-life of teachers was at a desirable level, but the wages and benefits were at an unacceptable level.

  Conclusion

  The findings of this study emphasized that the principal concern of the teachers in Mehriz was the issue of wages and benefits. Therefore, teachers not satisfied with their current salary cannot have ideal creativity, planning, and educational efficiency. Although the reward of a teacherchr('39')s work is not just in the form of material rewards, the reality is that a decent wage is a necessity to live a dignified life.

  Keywords: Quality of Work, Life, Teachers
 • Mohsen Shakeri*, Kazem Barzegar Bafrooei, Kazem Panahi Pages 12-24
  Introduction

  Work-life balance, as one of the stresses that most employees deal with in their daily life, can lead to job stress. In this regard, the overall aim of this study was to determine the effectiveness of training stress coping skills on work-life-balance of the staff of department of education in Yazd Province.

  Methods

  This experimental study was conducted by a pretest-posttest design with experimental and control groups. The statistical population of this research included all staff of Education Department in Yazd Province. Consequently, 40 staff (20 in the experimental group and 20 in the control group) were randomly selected and divided into the experimental and control groups. The instrument of this research was Wang & Cochr('39')s (2009) work-life balance questionnaire. Finally, the collected data were analyzed using covariance analysis.

  Results

  Findings showed that stress coping skills training had a significant positive effect on work-life balance of employees (F=70/978, p<0/001) and according to the ETA squared coefficient, this training could explain 65.70% of the variance of work-life balance of employees.

  Conclusion

  Overall, training in stress coping skills could improve the work-life balance of the experimental group through identifying and controlling stressful situations, enjoying a balanced work-life stress-free experience, and identifying their physical and facial expressions and thoughts during stress.

  Keywords: Effectiveness of training, Work-life balance, Stress coping skills
 • Parisa Amini, Reza Karami Nejad* Pages 25-37
  Introduction

  Unsupervised Women always face very serious challenges in life. These problems can affect different aspects of their lives. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on self-compassion and marital boredom in Unsupervised Women.

  Methods

  The research was quasi-experimental with pre-test, post-test with control group. The statistical population consisted of Unsupervised Women under the Cover of NGOs of Tehran and the sample consisted of 30 women (15 individual in control and 15 individual in Experiment group) according to education level and age. The participants randomly assigned to experimental and control groups. The research instrument were Penance Marital Burning Scale and Raes, Pommier, Neff, & Van Gucht self—compassion scale. After the pre-test, the experimental group received 8 sessions of ACT, while the control group received no intervention. At the end of intervention post-test was performed. The results were analyzed by ANCOVA at the level of 0.05 using SPSS 20 software.

  Results

  Based on the results of the research, A significant difference was found between the two groups regarding their Marital Burning (P < 0.001, F=401.28) and increased self-compassion intervention (P < 0.001, F=457.52) before and after intervention. The effect size was 0.9 for Marital Burning and 0.3 for self-compassion.

  Conclusion

  According to the findings of the study, ACT can be used to decrease Marital Burning and increase self-compassion in unsupervised Women. ACT leads to psychological flexibility and commitment to perform actions that may lead to a fulfilling, rich and meaningful life, so it can be used as an effective intervention to decrease Marital Burning and increase self-compassion.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy (ACT), Self-Compassion, Unsupervised Women, Marital Burning Out
 • Mohamad Shayeg, Kazem Barzegar Bafrooei*, Mehdi Rahimi Pages 38-54
  Introduction

  The childrenchr('39')s vulnerability to unpleasant life issues depends on their existing social abilities and skills. Social skills are defined as the skills needed to adapt to social needs and social adjustment. The purpose of this study was to determine the role of family factors in aggression of preschool children in terms of social skills as a mediator.

  Method

  This research was descriptive (correlation). The statistical population of the study included all preschool students in Yazd in the academic year of 2018. Participants included 350 students selected based on Cochran formula and compilation sampling. Eliotchr('39')s stress management scale, Marlowchr('39')s and Crownchr('39')s social acceptance scale, Nefchr('39')s self-compassionate scale, Trascatchr('39')s children social skills scale, and Vahedy et.al children aggression scale were used to measure the research variables. Data were analyzed by SPSS 21 and AMOS 20 using path analysis.

  Results

  The path analysis method indicated a good fit of the model and showed that among the family factors, parentschr('39') stress had a positive direct effect and social acceptance had a negative direct effect on aggression.

  Conclusion

  Family factors, with the intervening role of social sciences has a significant effect on aggression in preschool children  .

  Keywords: family factors, children aggression, social skills
 • Shaghayegh Bahramiabdolmalaki, Alireza Homayouni*, Masoud Aliyali Pages 55-68
  Introduction

  Psychosomatic experts have tried to associate mental disorders to physical illnesses. The vulnerability of different parts of the body is thought to depend on fundamental differences between individuals. One of the methods that seems to affect the psychological problems of asthma patients is acceptance and commitment therapy. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance- and commitment-based therapy on resilience, psychological well-being, and life expectancy in asthmatic patients.

  Methods

  This quasi-experimental pre-test and post-test study was conducted on 30 asthmatic patients who were randomly assigned to the experimental (n = 15) and control (n = 15) groups according to the inclusion criteria. Acceptance and commitment therapy sessions were based on the treatment package of Hayes et al. in 8 sessions of 60 minutes on the experimental group and no intervention was performed on the control group. All participants took part in the pre-test and post-test. Collection tools included Conner-Davidson Resilience Questionnaire, Schneider Life expectancy, and Ryf Psychological Well-being.

  Results

  The results showed a significant difference in the components of resilience, psychological well-being, and life expectancy in asthmatic patients before and after the experiment (p <0.05). In other words, acceptance and commitment-based therapy had a positive effect on resilience, psychological well-being and life expectancy in asthmatic patients and these components have increased in patients.

  Conclusion

  Findings showed that acceptance- and commitment-based therapy was effective on resilience, psychological well-being, and life expectancy of asthmatic patients. This treatment is suggested to be used in conjunction with drug therapy to improve the psychological symptoms of asthmatic patients.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Resiliency, Psychological Well-being, Life Expectancy, asthmatic
 • Mansour Dehghan Manshadi, Sara Dibaraz, Yaser Heidary*, Fahima Kalantarzadeh Pages 69-79

  Introduction:

  Mindfulness and acceptance-based therapies are known as third-wave cognitive-behavioral therapies. This therapy combines the presence of the mind as a goal of therapy with exercises such as stopping conscious thinking and non-judgmental observation of onechr('39')s own thoughts. It was present to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on perfectionism and stress of female students in public model schools in the second year of high school in Yazd

  Introduction

  Mindfulness- and acceptance-based therapies are known as the third wave of cognitive-behavioral therapies. The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on perfectionism and stress in female students studying in state model high schools in Yazd.

  Methods

  The total number of this population was 784 in the academic year 2016- 2017, of which 30 people were selected using Multistage Cluster Sampling. Later, they were assigned to two groups (control and experiment) randomly. Ahvaz perfectionist scale (APS) as well as Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS) were the research tools used in this study. The intervention included eight sessions of intervention in the experiment group. Mancova (analysis of covariance) was applied to analyze the data obtained.

  Results

  The finding showed that Mindfulness-based Cognitive Therapy was effective in reducing Perfectionism and Stress among the experiment group members (P<0/001).

  Conclusion

  The findings show that Mindfulness-based Cognitive Therapy can be applied to Perfectionism and Stress among female students, paving the way for better adjustment and achievement for these important social group.

  Keywords: Stress, Students, Mindfulness-based Cognitive Therapy, Perfectionism
 • Afarin Akhavan*, Mahdieh Zebarjady, Ali Sadri Esfahani Pages 80-94
  Introduction

  Knowledge, as the most important asset of an organization, is regarded as an economic resource. The need for and attainment of the benefits of knowledge management in health centers is highly important and sensitive because we are always faced with a flood of information about patients in health centers. Therefore, the present study was conducted in collaboration with Shahid Rahnemoon Hospital of Yazd to study the impact of organizational culture and information-communication technology on productivity, service quality, customer satisfaction and change management through knowledge management.

  Methods

  The data of this descriptive survey was collected by a researcher-made questionnaire with confirmed validity and reliability. The statistical population of the study included the employees and treatment staff of Shahid Rahnemoun Hospital in Yazd. As a result, 272 questionnaires were distributed and structural equation modeling was run using SPSS and AMOS software.

  Results

  The results showed the significant and positive impact of organizational culture and information and communication technology on productivity, quality of service, customer satisfaction, and change management through knowledge management at Shahid Rahnemoon Hospital in Yazd.

  Conclusion

  In order to implement knowledge management, information and communication technology and organizational culture should be considered in our environment. Furthermore, implementing knowledge management in the organization can improve productivity factors, quality of service, customer satisfaction, and management change. This study investigated the simultaneous effects of organizational culture, information and communication technology, productivity, service quality, customer satisfaction, and management change on research innovation knowledge management.

  Keywords: Knowledge Management, Productivity, Service Quality, Customer Satisfaction, Change Management
 • Hamideh Shajari*, Seyed MohammadAmin Hashemipour, Ahmad Shajari Pages 95-106
  Introduction

  Awareness of pediatric cardiopulmonary resuscitation (CPR) is obligatory for every graduated medical student. In fact, only correct and effective Cardiopulmonary resuscitation can increase the survival rate of patients with cardiopulmonary arrest and since CPR techniques and maneuvers should be done in a specific way for children, it is important to evaluate the knowledge of pediatric resuscitation.

  Methods

  In a cross-sectional study, multiple-choice questions were designed about basic and advanced pediatric cardiopulmonary resusitation (under 8 years) and 100 medical students enrolled in undergraduate training. Results were analyzed using the software SPSS 15.

  Results

  The internschr('39') advanced awareness was significantly less than the basic knowledge (P-Value < 0.001). The awareness of students who studied in CPR was higher than students who did not (P-Value < 0.027). Moreover, students who participated in the rehabilitation of children were more aware (P-Value < 0.002) and interns who attended the Heart Ward had a higher level of awareness (P-Value < 0.001).

  Conclusion

  In general, results obtained from the internschr('39') awareness in the present showed the importance of pediatric resuscitation training courses and participation in resuscitation operations. So, this training course should be considered as a training strategy course in the internship program.

  Keywords: Level of knowledge, Medical Internship, Cardiopulmonary Resuscitation