فهرست مطالب

بوم شناسی جنگل های ایران - پیاپی 17 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 17 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/26
 • تعداد عناوین: 22
|
 • شهرام مهدی کرمی، اکرم احمدی*، کامبیز ابراری واجاری، سعیدعلی موسی زاده، زینب بارانی بیرانوند صفحات 1-9

  این تحقیق با هدف شناسایی قارچ های چوب زی و ارتباط آن ها با میزبان خود در زاگرس میانی انجام گرفت. برای انجام این تحقیق ابتدا موقعیت درختان مبتلا با دستگاه  GPSثبت شد، سپس، عوامل فیزیوگرافی (ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت جغرافیایی)، فراوانی قارچ، جهت استقرار قارچ روی تنه، قطر برابر سینه درخت، پراکنش روی درختان سرپا یا افتاده، دانه زاد یا جست زاد بودن پایه و وضعیت خشکیدگی تاج درختان میزبان در امتداد رودخانه سراب ناوه کش برداشت شد. شناسایی قارچ چوب زی با استفاده از مطالعات و کلیدهای معتبر شناسایی صورت گرفت. نتایج حاکی از فراوانی دو گونه قارچ Trametes trogii و Trametes versicolor روی پایه های درخت بید سفید بود. همچنین، بررسی‎های قارچ  trogii.T روی پایه های بید نشان داد که بیشترین فراوانی قارچ در طبقه قطری 40-20 سانتی متری، درختان سرپا، طبقه پوسیدگی چهارم و در خشکیدگی یک سوم تاج مشاهده شد. بیشترین درصد فراوانی قارچ  T. trogiiروی تنه درختان، در طبقه ارتفاعی زیر نیم متر بود. بررسی ارتباط پوسیدگی با برخی از عوامل رویشگاهی از رگرسیون لجستیک ترتیبی استفاده شد و مشخص شد متغیر خشکیدگی تاج بر روی طبقه پوسیدگی درختان اثر معنی دار (0/01<p) دارد. استقرار قارچ های چوب زی روی درختان پوسیده و خشکه دار و همچنین کنده های باقیمانده در جنگل می تواند به بهبود خاک کمک نماید؛ ولی در قسمت هایی که درختان جوان و سالم مبتلا می شوند نیاز به کنترل است. لذا برای حمایت از درختان کران رودی، نیاز به اجرای مدیریت صحیح حمایت و حفاظت است تا بتوان از گسترش و اپیدمی شدن قارچ  T. trogiiجلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: استان لرستان، شناسایی، قارچ های چوب زی، Trametes trogii، Trametes versicolor
 • روجا ملازاده گنجی*، سید محمد حجتی، مرتضی مدنی پور صفحات 10-19

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تغییرپذیری مکانی خصوصیات شیمیایی خاک در جنگل بندپی شرقی انجام شد. برای این منظور، پس از جنگل گردشی در منطقه افرا بن، عرصه ای با حضور متمرکز دام مشخص شد. جهت بررسی متغیرهای شیمیایی، شبکه ای به ابعاد 50 ×50 متر به صورت تصادفی- سیستماتیک در منطقه مورد مطالعه از منطقه دامسرا به سمت جنگل پیاده شد و سپس در مراکز شبکه نمونه برداری، 73 نمونه خاک از عمق ده سانتی متری برداشت و جهت اندازه گیری متغیرهای واکنش خاک، کربن آلی، آهک، نیتروژن، فسفر و پتاسیم به آزمایشگاه منتقل شدند. شش متغیر شیمیایی خاک مورد بررسی قرار گرفت و نقشه برآورد کریجینگ آن ها، با استفاده از نرم افزار GS+ نسخه 9 ترسیم شد. نتایج نشان داد که تنها تغییرات واکنش خاک و نیتروژن در جهات مختلف همسان است و می توان از شبکه مربعی برای مطالعه آن ها استفاده نمود. آنالیز واریوگرافی ثابت نمود که متغیر واکنش خاک و نیتروژن دارای ساختار مکانی می باشند که با توجه به نسبت سقف به اثر قطعه ای به ترتیب 0/90 و 0/83، ساختار قوی به دست آمد. مقدار این دو متغیر در جهت های شرقی (منطقه دام سرا) دارای کمترین مقدار می باشند. دقت تخمین های انجام شده، میانگین مطلق خطا و مجذور مربعات میانگین خطا برای دو متغیر واکنش خاک و نیتروژن به ترتیب، 0/163، 0/560 و 0/195، 0/221 به دست آمد که نتایج حاکی از دقت بالای مقادیر تخمین واکنش خاک و نیتروژن بود.

  کلیدواژگان: حضور متمرکز دام، کریجینگ، نیتروژن، واریوگرام
 • محمدکریم معتمد*، فاطمه قربانی پیرعلیدهی صفحات 20-29

  این تحقیق با هدف ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل در بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر استان گیلان صورت گرفت. تحقیق کمی حاضر که در سال 1397 به انجام رسید، از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری مورد استفاده در تحقیق نیز، طبقه ای تصادفی ساده است. به منظور ارزیابی طرح از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد که روایی آن با استفاده از گروه متخصصان و پایایی آن با ضریب تتا (0/87) تایید شد. دو گروه مورد مطالعه نیز با کمک آزمون t مستقل و آزمون U مورد مقایسه قرار گرفتند. اولویت بندی شرایط و اثرات اجرای طرح نیز با نظرخواهی از خبرگان محلی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر ویژگی های فردی- حرفه ای، میزان درآمد، میزان تولید، ایجاد شغل دوم، اعتماد به مسوولان، احساس ناامیدی و اعتیاد تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود ندارد. اما سایر شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری را دارند. همچنین از دیدگاه شرکت کنندگان در طرح، دسترسی بیشتر به امکانات رفاهی بهداشتی، فراهم شدن شرایط مناسب آموزشی و ارتقای مشارکت مردمی اصلی ترین اثرات اجرای طرح هستند. با توجه به نتایج تحقیق، حمایت مالی، توسعه ی صنایع روستایی و مشاغل خانگی، ایجاد تشکل های حفاظت از جنگل، برگزاری جلسات دوره ای بین ذی نفعان طرح و انجام فعالیت های فرهنگی- اجتماعی مختلف پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اثرات زیست محیطی، تحلیل سلسله مراتبی، حوزه آبخیز چفرود، معیشت جنگل نشینان
 • سیده کوثر حمیدی*، اصغر فلاح، محمود بیات، سید علی حسینی یکانی صفحات 30-40

  مشخصه های قطر برابرسینه و ارتفاع درختان، از مهم ترین مولفه های مورد بررسی در آماربرداری جنگل هستند. اندازه گیری قطر درختان نسبت به ارتفاع درختان ساده تر و کم هزینه تر است، از این رو از معادلاتی برای پیش بینی ارتفاع از روی قطر درختان استفاده می شود. در پژوهش پیش رو قابلیت به کارگیری مدل های مختلف قطر- ارتفاع برای برآورد ارتفاع درختان راش (Fagus Oriantalis Lipsky) در توده ناهمسال و آمیخته جنگل فریم بخش جوجاده بررسی شد. در این مطالعه از روش نمونه برداری منظم تصادفی با ابعاد شبکه آماربرداری 200× 150متر و مساحت 10 آر استفاده و از داده های قطر و ارتفاع قطورترین و نزدیکترین درخت به مرکز قطعه نمونه، 690 پایه درخت راش از 345 قطعه نمونه دایره   ای شکل انتخاب گردید. در این پژوهش 70 درصد از داده ها برای مدل سازی و 30 درصد برای ارزیابی مدل های برآوردی استفاده شد. با استفاده از 20 مدل رگرسیونی غیرخطی که شامل 11 مدل دو پارامتری و 9 مدل سه پارامتری است، ارتباط بین ارتفاع به عنوان متغیر وابسته و قطر به عنوان متغیر مستقل بررسی و تجزیه و تحلیل شد و به منظور ارزیابی مدل ها و انتخاب بهترین مدل با استفاده از معیارهای آماری مجذور میانگین مربعات خطا و اریبی اعتبار مدل های آماری ارزیابی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نتایج معیارهای ارزیابی مدل، تفاوت زیادی با هم نداشتند. مدل کورف، راتکوفسکی، نسلند و وایبول با مجذور میانگین مربعات خطای به ترتیب 4/17، 4/19، 4/21 و 4/23 و اریبی به ترتیب 0/17، 38/0-، 0/55- و 0/1- توانایی خوبی برای برآورد ارتفاع درختان راش با دقت مناسب دارند. با توجه به شرایط منطقه از این مدل ها می توان در برآورد ارتفاع درختان راش در جنگل پهن برگ و آمیخته شمال ایران استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آماربرداری، رگرسیون غیرخطی، مدل قطر - ارتفاع، مدل سازی
 • احمد حسینی*، مهدی پورهاشمی، ایاد اعظمی صفحات 41-48

  امروزه احیای جنگل های زاگرس به دلیل حضور انسان و فعالیت های تخریب گرایانه آن بیش از پیش احساس می شود. تحقق این امر مستلزم رعایت اصول علمی جنگل شناسی است. از فعالیت های احیایی اساسی در این جنگل ها می توان به کاشت بذر گونه های بومی در محدوده مناطق گسترش آنها اشاره کرد. در این راستا پژوهش پیش رو با هدف بررسی وضعیت جوانه زنی و سبز شدن بذور گونه های درختی بلوط ایرانی، بنه و کیکم کاشت شده در جنگل های دالاب ایلام در سال 1397 انجام شد. برای این منظور سه رویشگاه در دامنه شمالی و ارتفاع تقریبا یکسان 1380 تا 1410 متر از سطح دریا انتخاب شد. در هر رویشگاه سه درخت برای هر یک از گونه های بلوط، بنه و کیکم در نظر گرفته شد. در زیر هر درخت سه چاله در حد فاصل تنه تا انتهای تاج برای هر سمت تاج و در مجموع 12 چاله حفر شد. در چاله های حفر شده زیر درختان، بذر متناظر آن ها در زمستان 1396 کاشت گردید. نتایج حاصل از آماربرداری در بهار 1397 نشان داد که بذور گونه بلوط بیشترین میزان ظهور نهال (22%) را داشتند. بذور گونه بنه دومین رتبه را از نظر میزان ظهور نهال (18%) کسب کردند. بذور گونه افرا کیکم کمترین میزان ظهور نهال (0/3%) را داشته و تعداد نهال های سبز شده آنها انگشت شمار بود. بیشترین میزان ظهور نهال بلوط در سمت شمالی تاج درخت (32%) بود و در گونه بنه بیشترین میزان ظهور نهال در سمت های جنوبی (32%) و غربی (30%) تاج درخت بود. بیشترین میزان ظهور نهال بلوط (48%) و بنه (51%) در نزدیک ترین فاصله از تنه درخت یافت شد. با وجود کاشت بذور این سه گونه در شرایط یکسان از نظر توپوگرافی، موقعیت زیر تاج درخت و فاصله از تنه درخت، نتایج مشابهی به دست نیامد که می توان دلیل این امر را ناشی از خصوصیات بذور آنها مانند اندازه بذر و قوه نامیه دانست.

  کلیدواژگان: احیاء، بذرکاری، جوانه زنی، جنگل های زاگرس
 • نسیم زینلی، مهدی حیدری*، مسعود بازگیر، مهرداد کهزادیان صفحات 49-61

  تخریب اراضی و ناهمگنی محیطی از عوامل موثر بر بوم سامانه های جنگلی سراسر دنیا و خصوصیات آنها است. با وجود نقش مهم بانک بذر خاک در احیای جوامع گیاهی تخریب یافته، مطالعات فلورستیک در بسیاری از بوم سامانه های خشکی تنها بر پوشش گیاهی روزمینی متمرکز بوده است. این تحقیق با هدف بررسی اثر  تغییر کاربری اراضی از جنگل به زراعت و رهاسازی کوتاه مدت و  بلند مدت از این اختلال بر پوشش گیاهی روزمینی و  بانک بذر خاک  در پارک جنگلی چغاسبز شهرستان ایلام می باشد. در مجموع 66 قطعه نمونه 1 متر × 1 متر به روش تصادفی سیستماتیک برای اندازه گیری پوشش گیاهی مستقر شد. برای تحلیل بانک بذر خاک، در اطراف هر قطعه نمونه یک نمونه خاک در سطح 20 سانتی متر × 20 سانتی متری با عمق 10 سانتی متر به صورت تصادفی برداشت شد. روش پیداش نهال (در گلخانه) و مقیاس فراوانی - پوشش براون بلانکه به ترتیب برای مطالعه بانک بذر خاک و پوشش استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر سه منطقه مورد مطالعه تعداد گونه های موجود در بانک بذر خاک نسبت به پوشش روزمینی کاهش پیدا کرده است. تروفیت ها شکل زیستی غالب در سه منطقه مورد مطالعه در هر دو  پوشش روزمینی و بانک بذر خاک بودند. بررسی پراکنش جغرافیایی نیز در همه مناطق نشان داد که عناصر ایران-تورانی و ایران- توران- مدیترانه ای در پوشش سطحی و بانک بذر غالب هستند. تراکم بانک بذر خاک در کاربری زراعت بلندمدت کاهش  معنی داری داشت. در طول محور های تحلیل تطبیقی متعارف (DCA) بر اساس داده های بانک بذر و پوشش روزمینی دو ترکیب گیاهی مشخص در قالب دو گروه تفکیک شد. گروه اول شامل قطعات نمونه بانک بذر و پوشش روزمینی جنگل شاهد و منطقه رهاسازی بلندمدت و گروه دوم شامل قطعات نمونه بانک بذر و پوشش روزمینی رهاسازی کوتاه مدت از زراعت بودند. به نظر می رسد رهاسازی بلندمدت از زراعت با تکیه بر  بانک بذر خاک می تواند در بازسازی و احیای پوشش گیاهی زیراشکوب و بازگشت به شرایط پیش از اختلال موثر باشد.

  کلیدواژگان: بانک بذر خاک، جنگل، حفاظت، زاگرس، کشاورزی
 • سروش ذبیح اللهی، امید فتحی زاده*، عباس جمشیدی باختر، نقی شعبانیان، منوپهر نمیرانیان صفحات 62-74

  ساختار جنگل، که با چیدمان فیزیکی درختان و تاج پوشش آنها توصیف می شود، ویژگی اساسی بوم نظام های جنگلی است که ارزیابی آن می تواند به عنوان شاخص مدیریت بوم نظام در نظر گرفته شود. در مطالعه پیش رو، ساختار افقی و عمودی قسمتی از جنگل های زاگرس شمالی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، جنگل های سامان عرفی روستای هواره خول در شهرستان بانه انتخاب و تعداد 60 قطعه نمونه مربع شکل به ابعاد 20 ×20 متر مربع به روش منظم- تصادفی در شبکه آماربرداری 300 ×200 متر در عرصه ای به مساحت 345 هکتار پیاده شد. در هر قطعه نمونه مشخصه های قطر برابر سینه تمامی درختان و جست های قطورتر از یک سانتی متر، ارتفاع درختان و جست ها، دو قطر بزرگ و کوچک تاج، طول تاج و مختصات مکانی درختان و جست گروه ها اندازه گیری شدند. جهت نمایش ساختار افقی و عمودی جنگل از نرم افزار SVS استفاده شد و شاخص های آماری توده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پراکنش درختان و جست گروه ها در طبقات ارتفاعی نشان داد که ساختار جنگل هواره خول دو تا سه آشکوبه بوده و درختان و جست گروه ها بیشترین فراوانی را در آشکوب میانی و کمترین فراوانی را در آشکوب فوقانی دارند. بیشترین پراکنش درختان و جست گروه ها در جنگل هواره خول در طبقه ارتفاعی 4-2 متر بوده و بیش از 84 درصد پایه ها ارتفاعی کمتر از 4 متر دارند. بیشتر درختان و جست گروه ها دارای قطر برابر سینه کمتر از 10 سانتی متر بودند که بیانگر جوان بودن جنگل هواره خول با دامنه پراکنش قطری کم، و فراوانی کم پایه های قطور و مسن در جنگل می باشد. ساختار افقی جنگل نمایانگر لکه های خالی زیاد و عدم پیوستگی تاج پوشش در قسمت های نزدیک روستا بوده که میزان این لکه های خالی به تدریج و با نزدیک شدن به مرز سامان عرفی کاهش می یابد. نمایش ساختار عمودی جنگل نیز نشان می دهد که در مناطق نزدیک تر به مرکز روستا درختان و جست گروه ها بیشتر در آشکوب های میانی و تحتانی قرار گرفته اند و هر چه به فاصله از مرکز روستا افزوده می شود، حضور درختان در آشکوب فوقانی نیز بیشتر می شود. در مجموع ترسیم ساختار جنگل نشان داد که با فاصله گرفتن از مرکز روستا، مشخصه های قطر برابر سینه، ارتفاع و مساحت تاج پوشش درختان و جست گروه ها افزایش می یابند.

  کلیدواژگان: بانه، زاگرس شمالی، ساختار جنگل، سامان عرفی، نظام جنگلداری سنتی، هواره خول، SVS
 • اعظم نورایی، حمید جلیلوند*، محمد حجتی، جلیل علوی صفحات 75-85

  نیاز بشر به منظور تامین غذا و انرژی منجر به تغییرات عمده در میزان دسترسی به نیتروژن فعال در بیوسفر شده است در این رابطه آزمایش های شبیه سازی ته نشست نیتروژن یکی از سریعترین روش ها به منظور بررسی عکس العمل گونه های گیاهی در برابر نیتروژن اضافی است. هدف این پژوهش تعیین تاثیر ته نشست نیتروژن بر مشخصه های خاک در توده دست کاشت و وارداتی کاج رادیاتا  (Pinus radiata D. Don.) بود. در این مطالعه تعداد سه تکرار و چهار تیمار به طور تصادفی در 12 قطعه نمونه 10×20 متر در نظر گرفته شد. تیمارهای شبیه سازی ته نشست نیتروژن شامل، صفر (شاهد)، (50، کم)، (100، متوسط) و (150، زیاد) کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال بود. نیتروژن به صورت محلول آمونیم - نیترات (NH4NO3) در هر قطعه نمونه به صورت دستی و ماهانه در طول یکسال اسپری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مشخصه های خاک در سطوح مختلف نیتروژن و فصول مختلف و اثر متقابل فصل و تیمار دارای اختلاف معنی داری (0/01>P value) بوده است. در این ارتباط و در پایان دوره شبیه سازی، کمترین میزان تغییرات pH خاک، مربوط به تیمار زیاد (0/11±6/0) و بیشترین میزان آن در تیمار شاهد (8/3±6/0) مشاهده شد. در ارتباط با میزان نیتروژن کل بیشترین میزان در سطوح زیاد (55/02±0/0) اضافه کردن نیتروژن بود. اما در رابطه با پتاسیم و فسفر تیمار شاهد به ترتیب با (368±3)، (1/6±12) (میلی گرم بر کیلوگرم) دارای بیشترین و سطوح بالایاضافه کردن نیتروژن (2/8±266) (0/7±6/7) (میلی گرم بر کیلوگرم) دارای کمترین میزان پتاسیم و فسفر بود. در این مطالعه به دلیل افزایش میزان نیترات که با اضافه کردن نیترات آمونیوم در فرایند شبیه سازی نیتروژن حاصل می شود نیترات در خاک به حالت اشباع درآمده و در خاک متحرک شده و با اتصال به کاتیون های قلیایی آبشویی شده و کاهش pH خاک را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: آلودگی، آمونیوم، کاج رادیاتا، نیترات
 • شمس الله عسگری*، طیب رضیئی، احمد حسینی، علی نجفی فر صفحات 86-96

  یکی از مسایل مهم جنگل های زاگرس ایلام، خشکیدگی درختان بلوط است و هدف از این تحقیق تحلیل زمانی- فضایی ارتباط خشکیدگی درختان بلوط با خشک‎سالی های رخ داده است. به منظور شناسایی نقاط خشکیده بلوط، با استفاده از روش تعیین نمونه‎های تعلیمی در محیط سیستم‎ های اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره‎ای MODIS استفاده شد و نقشه پراکنش خشکیدگی درختان بلوط به‎ صورت رستری تهیه شد. جهت تحلیل زمانی و مکانی خشک سالی در استان ایلام از شاخص NDVI حاصل از تصاویر ماهواره ای MODIS در دوره آماری سال های 2000 تا 2018 استفاده شد. برای تحلیل فضایی ارتباط خشکیدگی جنگل بلوط با خشک‎سالی ها، از مدل های توزیع الگوی فضایی مدل خودهمبستگی فضایی موران انتخاب شد. نتایج تلفیق پهنه بندی خشک سالی ها از شاخص NDVI با نقشه پراکنش خشکیدگی بلوط در دو سری زمانی سال های 2000 تا 2009 و 2010 تا 2018 در تحلیل شاخص موران نشان داد که خشکیدگی بلوط از الگوی خوشه ای برخوردار است و خشکیدگی درختان بلوط به صورت توده ای در حال گسترش است. همچنین بین روند خشک سالی در ابعاد مکانی و زمانی و روند خشکیدگی بلوط در سال ‎های اخیر در مناطق مختلف ایلام رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ایلام، خشک‎سالی، خشکیدگی جنگل، شاخص موران، NDVI
 • رویا عابدی*، لادن کاظمی راد صفحات 97-105

  جنگل ها با بیشترین ذخیره کربن در دنیا پتانسیل زیادی در تعدیل اقلیم جهانی بر عهده دارند، به طوری که هر نوع تهدید در این بوم سازگان یا هر تغییر کاربری، منجر به تغییراتی در ترکیب پوشش گیاهی، کاهش تنوع و خدمات این بوم سازگان در مقیاس محلی و منطقه ای تا جهانی خواهد شد. هدف مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی در یک بوم سازگان جنگلی نسبت به یک منطقه شهری بود. از این رو پارامترهای کمینه و بیشینه دما، بارش و تابش تحت مدل LARS-WG برای دو دوره گذشته و آینده در منطقه جنگلی در ایستگاه کلیبر واقع در جنگل ارسباران و منطقه شهری در ایستگاه تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی پارامترهای اقلیمی مورد بررسی در دوره زمان گذشته بین منطقه جنگلی ارسباران و منطقه شهری تبریز دارای اختلاف معنی داری (0/05p≤) بودند، به طوری که دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش در ایستگاه شهری تبریز با اختلاف معنی داری بیشتر از ایستگاه جنگلی ارسباران بود، اما میزان متوسط بارش در ایستگاه جنگل با اختلاف معنی داری بیشتر بود. هم چنین بررسی پارامترهای مورد مطالعه در دوره آینده نیز نشان داد که به جز دمای کمینه سایر پارامترها دارای اختلاف معنی داری خواهند بود. مقایسه وضعیت آینده اقلیم در جنگل ارسباران نیز نشان داد که دمای کمینه و تابش با تفاوت معنی داری نسبت به گذشته افزایش خواهند یافت، اما دمای بیشینه و بارش علی رغم کاهش، تفاوت معنی داری نخواهند داشت. به طور کلی مطالعه حاضر نشان داد که روند تغییرات اقلیمی در بوم سازگان جنگلی نسبت به محیط شهری مورد مطالعه از شدت کمتری برخوردار است و این امر به مفهوم اثرات تعدیل کنندگی بوم   سازگان جنگلی بر پارامترهای اقلیمی است.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، شبیه سازی، مدل گردش عمومی جو، هواشناسی
 • میلاد صفری*، کیومرث سفیدی، احمد علیجانپور، محمدرضی الهیان صفحات 106-113

  ن    ناحیه رویشی ارسباران در شمال غرب کشور منبع ارزشمند تنوع زیستی و یکی از ذخیره گاه های زیست کره است که به دلیل تنوع ارتفاعی، تحت تاثیر اقلیم های مختلف بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که عامل ارتفاع از سطح دریا به عنوان یکی از ویژگی های محیطی موثر بر زیستگاه گونه های گیاهی مطرح است این مطالعه با هدف بررسی نقش بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی درختان بلوط سیاه (Q. macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.) و تعیین بهترین دامنه ارتفاعی برای رویش طبیعی این گونه در جنگل های ارسباران انجام شد. سه توده با گونه غالب بلوط سیاه در سه طبقه ارتفاعی پایین (1400-1200 متر)، میانی (1600-1400 متر) و بالا (1800-1600 متر بالاتر از سطح دریا) انتخاب شدند. در هر طبقه ارتفاعی، سه قطعه نمونه به مساحت یک هکتار پیاده و مشخصات کمی تمام درختان شامل قطر برابر سینه، ارتفاع، قطر بزرگ و کوچک تاج اندازه گیری شدند. نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف تایید و مقایسه میانگین های مشخصه های مورد نظر با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه در سطح احتمال 0/05 و با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که از نظر قطر برابر سینه، ارتفاع درختان و سطح مقطع بین سه دامنه ارتفاعی اختلاف معنی داری وجود داشت، اما از نظر تراکم پایه ها در هکتار تنها بین دامنه ارتفاعی اول و دوم اختلاف معنی دار بود و همچنین از نظر تاج پوشش اختلاف معنی داری بین سه طبقه ارتفاعی حاصل نشد. طبقه میانی از نظر ویژگی های کمی مورد بررسی وضعیت مطلوب تری داشت. به این ترتیب نتایج نهایی این تحقیق نشان داد که طبقه ارتفاعی میانی (1600 -1400 متر) رویشگاه مناسب تری برای گونه بلوط سیاه در شرایط جنگل های ارسباران است و حفاظت بیشتر از توده ها در این دامنه ارتفاعی می تواند زمینه ساز ایجاد ذخیره گاه بذر برای تولید نهال های دانه زاد با کیفیت و جنگلکاری این گونه در منطقه باشد.

  کلیدواژگان: ارتفاع از سطح دریا، ارسباران، بلوط سیاه، تاج پوشش، سطح مقطع، قطر برابر سینه
 • مهرسده تفضلی*، سید محمد حسینی نصر، حمید جلیلوند، محیا تفضلی صفحات 114-122

  گونه شاه بلوط به عنوان یک گونه جنگلی بومی و ارزشمند در برخی از رویشگاه های جنگلی استان گیلان ظاهر می شود که به دلیل فقدان زادآوری طبیعی و وجود مشکلات اقتصادی- اجتماعی و همچنین بیماری های زنگ زدگی و سوختگی، مساحت توده های آن در حال کاهش است؛ لذا ازدیاد غیرجنسی آن از طریق روش های کشت بافت می تواند در حفاظت از این گونه موثر بوده و از انقراض آن جلوگیری نماید. مطالعه حاضر با هدف استفاده از روش ریزازدیادی جهت تولید گیاهچه کامل شاه بلوط و شناسایی بهترین ریزنمونه و تنظیم کننده رشد گیاهی انجام شد. بدین منظور ابتدا بذور از رویشگاه ویسرود جمع آوری، ضدعفونی و در آب جوش خیسانده شد و در محیط کشت B5 کشت و پس از سبز شدن از بذور جوانه زده ریزنمونه تهیه شد. ریزنمونه های برگ، ساقه و ریشه از گیاهچه های درون شیشه ای شاه بلوط تحت القاء سیتوکینین ها (TDZ و BA) با غلظت های 0/02، 0/2، 1 و 2 میلی گرم در لیتر و اکسین ها (IBA، NAA و IAA) با غلظت های 0/1، 0/2، 1 و 2 میلی گرم در لیتر در محیط کشت B5 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهترین واکنش از ریزنمونه ی برگ حاصل شده و TDZ (0/2 میلی گرم در لیتر) و IBA (2 میلی گرم در لیتر) به ترتیب بیشترین درصد تولید کالوس- شاخه (32/4 درصد) و ریشه زایی (80 درصد) را داشتند. زنده مانی گیاهچه های بدست آمده در محیط بیرون از آزمایشگاه 80 درصد بود. با توجه به اهمیت گونه شاه  بلوط از نظر اقتصادی و زیست محیطی، نتایج این مطالعه می تواند در راستای کاربرد مدیریت احیایی جهت حفاظت، توسعه و جلوگیری از انقراض این گونه موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: تنظیم کننده رشد گیاهی، تولید کالوس- شاخه، ریزازدیادی، ریشه زایی شاه بلوط
 • فریدون آقاجان تبار، مسعود طبری کوچکسرایی*، جلال محمودی صفحات 123-132

  دانش بومی به مجموعه ای از داشته​ها، مهارت ها، ارزش ها، باورها و روش های یک گروه اجتماعی گفته می شود که در زمینه های مختلف زندگی از طریق تجارب و تایید نسل های متمادی به ارث رسیده است. خیل عظیمی از روستاییان صدها سال است که در حاشیه جنگل های با ارزش هیرکانی در شمال ایران، زندگی می کنند . این تحقیق با هدف نقش دانش بومی در اشتغال و درآمد افراد محلی و حفاظت از عرصه های جنگلی، در منطقه واز شهرستان نور انجام شد. تحقیق به صورت پیمایشی و شیوه گرد آوری اطلاعات اسنادی-میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات به شکل پرسش نامه و مصاحبه حضوری در منطقه بوده است. برای تعیین اعتبار (روایی) تحقیق از نظرات افراد متخصص و برای تعیین اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ (به میزان 0/8) استفاده شد. جامعه آماری (شامل ساکنین منطقه، 800 نفر) و حجم نمونه (260 نفر) با فرمول کوکران و روش نمونه برداری تصادفی انجام شد. برای اثبات فرضیه ها از آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای مربع، رگرسیون خطی ساده و آزمون t مستقل تک نمونه ای استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که همبستگی معنی داری بین "سطح تحصیلات، مدت حضور در منطقه، شغل، درآمد ماهیانه، نوع کسب درآمد" و آشنایی آنها از دانش بومی وجود داشت (0/05p≤). این، درحالی است که بین "جنس، سن، محل سکونت، زمان اشتغال و درآمد" با دانش بومی رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج همچنین آشکار کرد که آشنایی با دانش بومی سبب ایجاد اشتغال و درآمد و بهبود حفاظت جنگل های با ارزش منطقه می شود.

  کلیدواژگان: اشتغال، حفاظت جنگل، درآمد، دانش بومی
 • ابوذر حیدری صفری کوچی*، تیمور رستمی شاهراجی، رضا ابراهیمی آتانی، یعقوب ایران منش صفحات 133-141

  محاسبه زی توده درختان، به ایجاد درکی روشن از پتانسیل تولید رویشگاه های جنگلی طبیعی و دست کاشت منجر می شود. اندازه گیری زی توده درختان، با روش قطع مستقیم و روش های برآوردی امکان پذیر است. مطالعه حاضر به منظور بررسی صحت معادلات آلومتریک در برآورد زی توده صنوبر کبوده (Populus alba L.) در روستای کران استان چهارمحال و بختیاری به انجام رسید. به این منظور 30 اصله درخت در منطقه مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب و مشخصات کمی آن ها از جمله قطر و ارتفاع درختان، اندازه گیری و ثبت شد. سپس زی توده درختان انتخاب شده با استفاده از روابط آلومتریک توانی و به کارگیری قطر برابر سینه محاسبه شد. سپس تمامی درختان منتخب، قطع، به اجزاء مختلف تقسیم، توزین و نمونه گیری شدند و با کسر درصد رطوبت محاسبه شده برای نمونه ها و تعمیم آن به کل هر بخش، زی توده اندام های مختلف درختان محاسبه و نتایج حاصل از روش قطع با زی توده برآورد شده از معادلات آلومتریک مقایسه شد. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که بیشترین زی توده درختان به ترتیب به تنه، شاخه، سرشاخه و برگ درختان اختصاص دارد. همچنین نتایج مقایسه دو روش نشان داد که میزان محاسبه شده زی توده تنه (0/387 :P)، شاخه (0/093 :P) و برگ (0/082 :P) درختان، بین دو روش اختلاف معنی داری ندارند. اما در مورد زی توده سرشاخه اختلاف دو روش معنی دار بود (0/007 :P). نتایج این مطالعه نشان داد که معادلات آلومتریک توانی دقت بالایی (%90) در برآورد زی توده درختان صنوبر دارند و می توان در مطالعات مرتبط، از این روابط رگرسیونی به جای روش مخرب و هزینه بر قطع استفاده کرد.

  کلیدواژگان: چهارمحال و بختیاری، رگرسیون توانی، سپیدار، وزن خشک
 • حمزه جعفری سرابی، بابک پیله ور*، کامبیز ابراری واجاری، سید محمد واعظ موسوی صفحات 142-151

  گونه های درختی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر ویژگی های خاک از طریق تولید لاشریزه بوده و نقش اساسی در چرخه کربن و آزاد سازی عناصر غذایی خاک دارند. پژوهش حاضر به بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی ویژگی های خاک در تیپ های جنگلی زاگرس میانی، جنگل های استان لرستان، در ارتباط با گونه های درختی غالب منطقه می پردازد. در مطالعه حاضر برخی از ویژگی های زیستی درختان در تیپ های جنگلی بلوط ایرانی، دارمازو و گلابی وحشی با استفاده از 24 قطعه نمونه 500 متر مربعی تصادفی (25×20 متر) اندازه گیری شد. همچنین خاک زیراشکوب تیپ های مورد مطالعه با استفاده از 48 نمونه ترکیبی از عمق های 10-0 و 30-10 سانتی متری برداشت شد. پس از اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه، مقایسه آماری میانگین متغیرهای جنگل شناسی، خاکی و ترسیب کربن در تیپ های جنگلی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت. نتایج نشان داد که تیپ های جنگلی مورد مطالعه بدون اختلاف معنی دار در مقادیر درصد تاج پوشش، دارای اختلاف معنی داری در پارامترهای ارتفاع تاج پوشش و تراکم بودند. تیپ های جنگلی ضمن اختلاف معنی دار در مقادیر ترسیب کربن، بافت، نیتروژن، کربن آلی، نسبت کربن به نیتروژن، پتاسیم، pH و رطوبت اشباع عمق اول، فاقد اختلاف در مقادیر آهک، هدایت الکتریکی، کلسیم، وزن مخصوص ظاهری و رطوبت اشباع عمق دوم بودند. بدین معنی که بیشترین میزان رس، سیلت و pH خاک در تیپ های جنگلی گلابی وحشی و بلوط دارمازو و بیشترین مقادیر ترسیب کربن، شن، پتاسیم، نیتروژن، کربن آلی و رطوبت اشباع عمق اول در خاک جنگلی بلوط ایرانی مشاهده شد. در این رابطه ارتفاع تاج پوشش مهمترین متغیری بود که با ترسیب کربن، نیتروژن، کربن آلی، پتاسیم، pH و رطوبت اشباع خاک همبستگی نشان داد. به طور کلی نتایج نشان می دهد که تغییرات ترسیب کربن و عناصر غذایی خاک در تیپ های جنگلی مورد مطالعه بیشتر تحت تاثیر نوع تیپ جنگلی و ارتفاع تاج پوشش قرار می گیرد. لذا پیشنهاد می شود در مطالعات سنجش از دور جهت برآورد ترسیب کربن خاک جنگل های زاگرس از داده های لیدار که قابلیت اندازه گیری ارتفاع تاج پوشش را دارند استفاده شود.

  کلیدواژگان: بلوط، ترسیب کربن خاک، تیپ جنگلی، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک
 • میعاد پاکزاد*، تیمور رستمی شاهراجی، رضا ابراهیمی آتانی صفحات 152-162

  الگوی پراکنش مکانی یکی از خصوصیات مهم جوامع جنگلی است. درک فرآیندهای نهفته در الگوی مکانی جوامع درختی یک هدف مهم در بوم شناسی جنگل است. الگوی پراکنش مکانی گونه های مختلف جنگل بر فرآیندهای اکولوژیک اکوسیستم های جنگلی تاثیر می گذارد و در شناخت پویایی بوم سازگان جنگل اهمیت دارد. این پژوهش باهدف تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه های درختی و درختچه ای بنه، کیکم، بادام کوهی، دافنه، زرشک، شیرخشت و کیش در رویشگاه جنگلی چهل تن دهبکری شهرستان بم در استان کرمان انجام شد. برای این منظور موقعیت مکانی و نوع گونه تمامی درختان و درختچه ها در یک قطعه 15 هکتاری ثبت شد. سپس الگوی پراکنش مکانی هر یک از گونه ها به تفکیک و نیز کل درختان و درختچه ها با سه روش نزدیک ترین همسایه، تابع k رایپلی و تابع O-ring تعیین شد. نتایج نشان داد الگوی پراکنش مکانی گونه های چوبی در این ناحیه کپه  ای است، اگرچه شدت کپه ای بودن پراکنش گونه ها متفاوت بود. بر اساس نتایج نزدیک ترین همسایه، از بین گونه های مورد بررسی، الگوی پراکنش گونه زرشک تصادفی و الگوی پراکنش سایر گونه ها کپه ای بود. نتایج این پژوهش بیانگر توانمندی شاخص های بررسی شده در تعیین الگوی مکانی گونه های چوبی در منطقه مورد مطالعه است و می تواند اطلاعات مفیدی به منظور تشریح پایداری این اکوسیستم با ارزش و پایش اقدامات حفاظتی و احیایی ارایه دهد. با توجه به هدف و امکانات قابل دسترس، از هرکدام از شاخص ها می توان در مطالعات آینده استفاده کرد.

  کلیدواژگان: الگوی پراکنش مکانی، تابع O-ring، تابع k رایپلی، دهبکری، نزدیک ترین همسایه
 • شقایق ذوالقدری*، مهرداد قدس خواه دریایی، کامران نصیر احمدی، اسماعیل قجر صفحات 163-174

  نناحیه رویشی هیرکانی (خزری) یکی از مهم ترین نواحی رویشی ایران محسوب شده که با توجه به قدمت آن، ارزش بوم سامانه ای بالایی دارد. از طرفی این بوم سامانه همه ساله درگیر آتش سوزی های متعدد شده و سطح قابل ملاحظه ای از پوشش گیاهی خود را از دست می دهد، لذا به کارگیری روش های علمی برای پیش بینی مکان های دارای پتانسیل خطر آتش سوزی در مدیریت حفاظتی جنگل های هیرکانی بسیار حایز اهمیت است. بسیاری از سیستم های دنیای واقعی از نظر تشخیص الگو مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین استفاده صحیح از روش های یادگیری ماشین در کاربردهای عملی ضروری است. از طرفی استفاده از روش های مبتنی بر خوشه بندی با توجه به رویکرد آن در تشخیص الگو و کشف خروجی به عنوان یک روش موثر مورد تاکید است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی توانایی و مقایسه عملکرد رویه های متفاوت خوشه بندی از دو الگوریتم مبتنی بر خوشه بندی Fuzzy C-Means و k-Medoids در مدل سازی آتش سوزی جنگل با تاکید بر قابلیت های عملکرد الگوریتم های موصوف است. با توجه به وجود آتش سوزی های دوره ای موجود از الگوریتم های مذکور  به صورت ارتقاء سطح کدنویسی در نرم افزار متلب در راستای بهبود مطالعات در زمینه پیش بینی خطر حریق جنگل استفاده شد. معیارهای ورودی مدل در این مطالعه عبارتند از نقاط ثبت شده آتش سوزی، فاصله از مناطق کشاورزی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فشار هوا، بازتابش خورشید، شیب، جهت شیب، سرعت باد، درصد تراکم تاج پوشش و تیپ جنگل. نتایج به دست آمده از نقشه پیش بینی خطر آتش سوزی هر دو الگوریتم، نشان از توانایی بالای آن ها در پیش بینی مدل وقوع  آتش سوزی دارد. همچنین بر اساس نتایج جدول ماتریس درهم آمیختگی مقایسه دو الگوریتم، الگوریتم FCM عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم  k-medoids در پیش بینی مکان های دارای پتانسیل خطر آتش سوزی از خود نشان داد. لذا استفاده از الگوریتم FCM به عنوان یکی از روش های موثر در خوشه بندی تفکیکی برای مطالعات آینده پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: الگوریتم خوشه بندی، جنگل سراوان، مدل سازی وقوع آتش سوزی
 • محمدجواد روستا*، کوکب عنایتی، سید مسعود سلیمانپور، کورش کمالی صفحات 175-184

  ذخیره کربن به وسیله جنگل های طبیعی، جنگل های دست کاشت، مراتع و خاک مناسب ترین راهکار کاهش کربن اتمسفری است. این پژوهش در سال 1397 با هدف ارزیابی تاثیر پخش سیلاب بر میزان زی توده و ذخیره کربن در اندام های مختلف درختان در جنگل های دست کاشت اوکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) و آکاسیا (Acacia salicina) در ایستگاه کوثر واقع در دشت گربایگان فسا انجام شد. پس از کف برکردن درختان، اقدام به جداسازی تنه، شاخه ها و برگ ها شد. علاوه بر این، میزان لاشبرگ تولید شده در سایه انداز درختان مورد بررسی نیز جمع آوری و توزین شد. پس از آن، نمونه های خشک شده به وسیله آسیاب برقی پودر شدند و میزان کربن آلی موجود در نمونه ها شامل تنه، شاخه، برگ و لاشبرگ، به روش خاکستر کردن در کوره الکتریکی اندازه گیری شد. داده های به دست آمده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی تجزیه و تحلیل شده و میانگین ها با آزمون توکی در سطح 5 درصد مقایسه شدند. نتایج نشان داد برگ ها کمترین میزان زی توده و ذخیره کربن و تنه بیش ترین میزان زی توده و ذخیره کربن را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این، مشخص شد در جنگل دست کاشت اوکالیپتوس (نوار اول)، بیش ترین کربن به میزان 187/56 تن در هکتار به صورت بافت های زنده گیاهی شامل تنه، شاخه و برگ و به شکل لاشبرگ ذخیره شده است. با توجه به این که هر تن کربن معادل با 3/67 تن گاز دی  اکسید کربن است، می توان نتیجه گرفت که مقدار 688/34 تن گاز دی اکسید کربن موجود در هوا در اندام های  مختلف گیاه و در لاشبرگ به صورت ماده آلی ذخیره شده است. در صورتی که در آکاسیا، میزان ذخیره کربن، 72/81 و معادل دی اکسید کربن ذخیره شده، 21/267 تن در هکتار بود. ارزش اقتصادی-زیست  محیطی این مقدار کربن ذخیره شده، به ترتیب معادل 78/5 و 24/2 میلیارد ریال در هکتار محاسبه شد. با توجه به 32 سال پخش سیلاب در این عرصه  ها، هر هکتار از عرصه جنگل اوکالیپتوس و آکاسیا به طور متوسط سالانه به ترتیب، 21/51 و 8/35 تن گاز دی  اکسید کربن موجود در هوا را به صورت ماده آلی ذخیره کرده اند. از این نظر، جنگل دست کاشت اوکالیپتوس نقش بیش تری در کاهش آلودگی هوا ایفاء نموده است. ارزش زیست محیطی اکسیژن تولید شده در جنگل اوکالیپتوس و آکاسیا (به ترتیب 0/47 میلیارد ریال و 74/52 میلیون ریال) نیز به ارزش زیست محیطی کاهش دی اکسید کربن اضافه شده و جمع ارزش  کارکرد اقتصادی آن ها به ترتیب معادل 6/25 و 2/32 میلیارد ریال می گردد. بنابراین، توسعه روش جنگل کاری با اوکالیپتوس در مناطق مستعد پخش سیلاب با شرایط مشابه، از منظر ذخیره کربن دارای توجیه اقتصادی بیش تری بوده و پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ایستگاه کوثر، تغییر اقلیم، ذخیره کربن، فارس، گازهای گلخانه ای
 • راحله اسلامی، محمدرضا آذرنوش*، علی کیالاشکی، فرید کاظم نژاد صفحات 185-195

  آتش سوزی جنگل به عنوان یک تهدید مهم برای امنیت زندگی بشری، زیرساخت ها و محیط زیست شناخته می شود. یکی از مهم ترین مراحل در جهت کاهش خطرات آتش سوزی جنگل، تعیین مناطق با احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل است. انتخاب روش های مناسب برای مدل سازی احتمال وقوع آتش سوزی جنگل بسیار مهم می باشد. با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نظرات کارشناسان مهم ترین متغیرهای موثر بر وقوع آتش سوزی در حوزه بابلرود در استان مازندران به عنوان منطقه مورد مطالعه تعیین شدند و سپس نتایج سه مدل دانگ، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و K نزدیک ترین همسایه ها (KNN) در تعیین نقشه احتمال وقوع آتش سوزی جنگل با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که مهم ترین متغیرهای موثر بر وقوع آتش سوزی متغیرهای دما، بارندگی و فاصله از مناطق مسکونی هستند. همچنین نتایج شبکه عصبی مصنوعی نسبت به دو مدل دیگر قابل اطمینان تر است. براساس نتایج حاصله حدود 35 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل وقوع آتش سوزی طبقه خیلی زیاد و زیاد است.

  کلیدواژگان: حریق، مازندران، ناپارامتری، ANN، KNN
 • ناصح میری، علی اصغر درویش صفت* صفحات 196-206

  تاج پوشش یک مشخصه مهم ساختار جنگل برای بسیاری از برنامه های کاربردی در بوم شناسی، آب شناسی و مدیریت جنگل است. این مطالعه با هدف بررسی قابلیت داده های سنجنده OLI ماهواره Landsat 8 در مدل سازی و برآورد تاج پوشش جنگل در بخشی از جنگل های زاگرس انجام شد. ابتدا کیفیت تصاویر از نظر وجود خطاهای هندسی و رادیومتری بررسی شد. پردازش های مورد نیاز مانند شاخص های پوشش گیاهی، تجزیه مولفه های اصلی و تبدیل تسلدکپ روی تصاویر منطقه مورد مطالعه انجام شد. به منظور اندازه گیری زمینی تاج پوشش با استفاده از روش عکس برداری نیم کروی، تعداد 60 قطعه نمونه با ابعاد مربعی شکل 45×45 متر برداشت شد. ارزش های طیفی متناظر در محل قطعات نمونه زمینی با استفاده از نقشه پلی گونی قطعات نمونه تهیه شده از تصاویر استخراج شدند. برای مدل سازی تاج پوشش جنگل از روش آماری رگرسیون خطی چندمتغیره به روش گام به گام استفاده شد و دقت مدل حاصل با استفاده از اعتبارسنجی متقابل به روش k-fold ارزیابی شد. نتایج حاصل از رگرسیون خطی چندمتغیره بین تاج پوشش با باندهای اصلی و محاسباتی سنجنده نشان داد که مدل حاصل از شاخص پوشش گیاهی SR و باند 8 با ضریب تعیین 0/662 و درصد مجذور میانگین مربعات خطای 15/24 درصد بهترین مدل است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که با استفاده از ماهواره Landsat 8 می توان تاج پوشش جنگل را با هزینه بسیار پایین در کمترین زمان برآورد کرد.

  کلیدواژگان: تاج پوشش جنگل، جنگل های زاگرس، سنجنده OLI، عکس برداری نیم کروی، رگرسیون خطی چندمتغیره
 • علی رستمی*، محسن جوانمیری پور، علی حسن زاده، سیروس پرویز صفحات 207-218

  تشریح ساختار می تواند به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها در مدیریت جنگل مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه ویژگی های ساختاری گونه هایی از قبیل قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگل های زاگرس از اولویت خاصی برخوردار بوده و حفاظت از آن الزامی است. تحقیق حاضر در تلاش است تا به بررسی ویژگی های ساختاری این گونه بپردازد. منطقه مورد مطالعه با مساحت 930 هکتار در هفت کیلومتری شرق شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه واقع شده است. به منظور انجام این مطالعه، ابتدا محدوده موردنظر تعیین و سپس با استفاده از GPS مرز آن بسته شد. سپس با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی-سیستماتیک اقدام به آماربرداری توده مورد بررسی گردید. نوع گونه، قطر، ارتفاع، تاج پوشش شامل تاج اصلی و تاج فرعی برداشت گردید. همچنین، فاصله و آزیموت درختان نسبت به هم محاسبه و ثبت گردید. نتایج نشان داد گونه های قره تاج، بلوط، انجیر و زالزالک به ترتیب با داشتن 62/1%، 27/6%، 5/7% و 4/84% فراوانی مهم ترین گونه های درختی موجود هستند. سطح مقطع برای گونه ی قره تاج،  سایر گونه ها و کل توده به ترتیب حدود 0/2، 0/5 و 0/74 مترمربع در هکتار است. تاج پوشش برای گونه های موجود در توده مورد بررسی شامل قره تاج،  بلوط ایرانی و سایر گونه ها به ترتیب 65/55%، 26/2% و 8/25% محاسبه گردیده است. بیشتر شاخص ها، الگوی پراکنش مکانی را به صورت کپه ای نشان دادند.

  کلیدواژگان: پراکنش مکانی، تاج پوشش، ساختار، سطح مقطع، قره تاج
 • سمیه شیرزادی لسکوکلایه*، حمید امیرنژاد، ساره حسینی صفحات 219-227

  ممنوعیت بهره برداری جنگل یکی از مهمترین چالش ها در مدیریت جنگل های هیرکانی است که دارای پیامدهای مختلفی می باشد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی، وزن دهی و اولویت بندی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ممنوعیت بهره برداری جنگل (تنفس جنگل) در جنگل های شرق استان مازندران (جنگل های تحت مدیریت حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، ساری) است. جامعه آماری پژوهش حاضر، گروه 60 نفره از کارشناسان و خبرگان، اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه و جوامع روستایی ساکن در حاشیه جنگل های تحت مدیریت بوده است. در این مطالعه جهت شناسایی پیامدهای ممنوعیت بهره برداری جنگل از روش دلفی، محاسبه وزن پیامدها از تکنیک انتروپی (Entropy) و برای اولویت بندی آنها از تکنیک ترجیحات بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش با استفاده از تکمیل 55 پرسشنامه دریافتی، شش پیامد مثبت و 17 پیامد منفی را از جنبه های اقتصادی و اجتماعی برای ممنوعیت بهره برداری جنگل شناسایی نمود. نتایج وزن دهی پیامدها نشان داد که در میان پیامدهای مثبت، پیامدهای افزایش ارزش های اقتصادی خدمات محیط زیستی جنگل ها و گرایش به سمت زراعت چوب (جهت تامین نیاز چوبی) به ترتیب با وزن های 0/200573 و 0/200426 و از پیامدهای منفی، افزایش قاچاق چوب 0/059163 و کاهش اشتغال 0/059133 بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. نتایج اولویت بندی پیامدها نیز نشان داد در میان پیامدهای مثبت و منفی، تغییر مدیریت وابسته به چوب به مدیریت چند منظوره جنگل و افزایش قاچاق چوب اولویت بالاتری را نسبت به سایر پیامدها دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در پیامدهای مثبت، دیدگاه اقتصادی و در پیامدهای منفی، دیدگاه اجتماعی وزن بیشتری را کسب نمودند. لذا پیشنهاد می گردد در اجرای طرح تنفس جنگل، برنامه هایی در راستای نظارت دقیق، مستمر و تخصیص بودجه از سوی دولت جهت افزایش حفاظت جنگل و کاهش قاچاق چوب و ایجاد فرصت های شغلی مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، طرح تنفس جنگل، TOPSIS، Entropy
|
 • Shahram Mehdi Karami, Akram Ahmadi*, Kambiz Abrari Vajari, Saeed Ali Mousazadeh, Zeynab Barani Beyranvand Pages 1-9

  This study was carried out to introduce wood-inhabiting fungi and their relationship with hosts in forests of Middle Zagros, Lorestan province, Iran. For this study, at first, the location of the infected trees were recorded with GPS and then, following factors were recorded comprising physiographic factors (altitude, slope and aspect), the frequency of fungi, fungi establishment aspect on trunk, breast diameter height of tree, distribution on standing or fallen trees, seed or sprouted individual, crown dieback of host trees along Sarabe-Navehkesh river. Then, identifying wood-inhabiting fungi was performed using studies and the use of valid keys. The results indicated the presence of two species of Trametes trogii and Trametes versicolor on willow trees. Also, investigations on T. trogii fungus on willow showed that the highest frequency of fungi was observed at a diameter of 20-40 cm, standing trees and die back at 1/3 of crown. In addition, the highest percentage of T. trogii presence was on <0.5m height class. Investigating the decay relationship with some of site factors, ordinal logistic regression was used and was determined that crown decay variable had significant effect on decay class of trees (p≤0.01). The establishment of wood-inhabiting fungi on decayed trees, dead trees and remained stump in forest can contribute to soil improvement, but in areas where young and healthy trees are infected need to control. Therefore, in this area to protect river-side trees, good management of forest protection is necessary to protect and preserve in order to inhibiting T. trogii fungi distribution.

  Keywords: Identification, Lorestan Province, Trametes trogii, Trametes versicolorm, Wood-inhabiting fungi
 • Roja Mollazadeh Ganji*, Seyyed Mohammad Hojjati, Morteza Madanipour Pages 10-19

  The present study was conducted to evaluate the spatial variability of forest soil chemical features in Bandpeye Sharghi forest in Babol. In order to conduct this study, after a field visit in the district of Afrabon, an area with a concentrated livestock presence was identified. In order to investigate the chemical variables, a network of 50×50 meters was selected in a randomized-systematic manner in our case area (livestock place) toward the forest; then, 73 samples from a depth of 0-10 cm were taken from the centers of network to study variables like soil PH, organic carbon, lime, nitrogen, phosphorus and potassium in the laboratory. Six soil chemical variables were investigated and a plot of their kriging estimation was drawn using GS+ software (version 9). The results showed that only changes in soil PH and nitrogen are the same in various directions and a square grid can be used to study them. The analysis of variogram revealed that the soil PH and nitrogen variables had a spatial pattern which led to a strong structure considering the ratio of ceiling to the component effect of 0/90 and 0/83, respectively. The amount of these two variables is of lowest value in the eastern direction (livestock place). The accuracy of the estimates, the mean absolute error and the squared mean of errors for the two variables of soil PH and nitrogen were calculated as 0/163, 0/560, 0/195 and 0/221 respectively; the results indicated a high accuracy of the estimates of soil PH and nitrogen.

  Keywords: Concentrated livestock presence, Kriging, Nitrogen, Variogram
 • Mohammad Karim Motamed*, Fatemeh Ghorbani Piralidehi Pages 20-29

  This study was conducted with the aim of economic, social and environmental evaluation of organizing plan of livestock exit from forest in the central part of Rezvanshahr city of Guilan province. The present quantitative research that was conducted in 2018, in terms of collecting data is descriptive-survey. The sampling method used in the research is also a simple random stratified. In order to evaluate the plan, a researcher-made questionnaire was used, the validity of which was confirmed by a group of experts and its reliability was confirmed by theta coefficient (0.87). The two groups were compared using independent t-test and U-test. Prioritization of conditions and effects of the plan was done by consulting local experts and the Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of the research showed that there are no significant differences between the two groups in terms of individual properties- professional, income rate, production rate, creation of second job, trust in authorities, feeling of frustration and addiction. But other economic, social and environmental conditions of the two groups are significantly different. Also, from the perspective of the participants in the plan, more access to health- welfare facilities, providing appropriate educational conditions and promoting public participation are the main effects of the project. According to the results of the research, financial support, the development of rural industries and home-based businesses, the establishment of forest conservation organizations, the holding of periodic meetings among beneficiaries of the plan and carrying out various cultural-social activities is suggested.

  Keywords: Analytical Hierarchy, Chafroud Watershed, Environmental Effects, Livelihoods of Forest
 • Seyedeh Kosar Hamidi*, Asghar Fallah, Mahmoud Bayat, Seyede Ali Hosseini Yekani Pages 30-40

  Diameter at the breast and height of trees are the most important components in the forest inventory. Measuring the diameter of trees is simpler and less costly than height; hence, some equations are used to predict height by diameter of trees. In the present study, the ability to use different diameter-height models for estimating the height of beech trees (Fagus oriantalis Lipsky) in uneven age and mixed stands in Hyrcanian forest, North of Iran. In this study, a systematic-randomly sampling method with 150 × 200m network (0.1 ha) was used. Diameter and height of the thickest and nearest trees (690 individuals) to the center of circular sample plots (345) was measured. 70% of the data was used for modeling and the remaining 30% was used for evaluating estimated models. Using 20 nonlinear regression models including 11 two-parameter models and 9 three-parameter models, the relationship between height as a dependent variable and diameter as an independent variable was considered and analyzed. In order to evaluate the models and select the best model, the validity of the statistical models was evaluated using RMSE and BIAS. The results of the model evaluation criteria did not differ significantly. Korf, Ratkowsky, Naslund and Weibull models with root mean square error of 4.17, 4.19, 4.21, and 4.23 and BIAS of 0.17, -0.38, -0.55 and -0.1, respectively had a good ability to accurately estimate the height of beech trees. According to the region conditions, these models can be used to estimate the height of beech trees in broadleaved and mixed forest of northern Iran.

  Keywords: Diameter-Height Model, Inventory, Modelling, Nonlinear Regression
 • Ahmad Hosseini*, Mehdi Pourhashemi, Ayad Aazami Pages 41-48

  Today, Zagros reforestation is more than ever felt due to human presence and its destructive activities. To do this requires observing the scientific principles of silviculture. Of essential restoration activities in these forests can be mentioned the seed planting of indigenous species within their range of development. In this regard, the present research was conducted with the aim of investigate the germination and emergence status of Quercus persica, Pistacia atlantica and Acer cineracens seeds planted in Dalab Ilam forests in 2018. For this, three sites on the northern slope and approximately the same height of 1380 to 1410 meters above sea level were selected. In each site, three trees were considered for each of Q. persica, P. atlantica and A. cineracens species. Under each tree, three holes were drilled between the trunk and the end of the crown for each crown side, and a total of 12 holes. In drilled holes under the trees, the corresponding seeds were planted in the winter 2017. The results of the sampling in the spring 2018 showed that the seeds of Q. persica had the highest emergence rates (22%). The seeds of P. atlantica gained the second rank in terms of germination and emergence (18%). The seeds of A. cineracens had the lowest amount of emergence (0.3%) and the number of emerged seedlings was rare. The highest occurrence rate of Q. persica seedlings was on the northern side of tree crown (32%) and in for P. atlantica was on the southern (32%) and western (30%) sides of the tree crown. The highest rate of seedling emergence of Q. persica (48%) and P. atlantica (51%) was found at nearest distance to tree trunk. Despite planting the seeds of these three tree species in the same conditions in terms of topography, position under the crown and distance from tree trunk, similar results were not obtained which the reason of this can be attributed to their seed characteristics such as seed size and seed vigor.

  Keywords: Direct seeding, Reforestation, Seed germination, emergence, Zagros forests
 • Mehdi Heydari*, Masoud Bazgir, Mehrdad Kohzadian Pages 49-61

  Land degradation and environmental heterogeneities are factors that affect forest ecosystems worldwide and their characteristics. Despite the significant role of soil seed bank to the rehabilitation of degraded plant communities, the floristic studies in many terrestrial ecosystems have focused only on aboveground vegetation. This study carried out to investigate the effect of land-use change from forest to agriculture and long-term and short-term abundance of this disturbance on aboveground vegetation and soil seed bank in Cheghasabz forest park in Ilam County. A total of 66 sample plots (1 m × 1 m) were established using a random systematic method to measure the aboveground vegetation. For soil seed bank, around each of the sample plots, a sample 20 cm × 20 cm area to a depth of 10 cm randomly collected. The seedling emergence method (in greenhouse) and the Braun-Blanquet cover-abundance scale was used to study of soil seed bank and vegetation, repectively. The results showed that in all three studied areas, the number of species in the soil seed bank decreased compared to aboveground vegetation. The dominant life form in the three studied areas were therophytes for both the soil seed bank and aboveground vegetation. The phytocorya distribution of plant species in all land uses also showed that the elements of Irano-Turanian and Iran-Touran-Mediterranean are dominant for both soil seed bank and aboveground vegetation. The density of soil seed bank decreased significantly in agricultural land use. Along DCA axes, based on soil seed bank and aboveground vegetation two distinct vegetation composition separated. The first group includes plots of the soil seed bank and aboveground vegetation in long-term abandoned lands and forest stands, and the second group consisted of seed bank and vegetation of short-term abandoned lands. Long-term abandonment from agriculture as a management measure and relying on the seed bank can be efficient in restoration of vegetation and returning to pre-disturbance conditions.

  Keywords: Agriculture, Conservation, Forest, Soil seed bank, Zagros
 • Soroush Zabihollahi, Omid Fathizadeh*, Abbas Jamshidi Bakhtar, Naghi Shabanian, Manouchehr Namiranian Pages 62-74

  Forest structure, as measured by the physical arrangement of trees and their crowns, is a fundamental attribute of forest ecosystems that its measurement can serve as indicators in ecosystem management. In this research, the horizontal and vertical structure of a part of the northern Zagros forests was studied. For this purpose, conventional region forests of Havare-khol village in Baneh city was selected and sixty 20×20 m2 plots in a grid of 200×300 m2 by randomized-systematic method were established in an area of about 345 ha. In each plot, diameter at breast height of all trees and coppices thicker than 1 cm, height of trees and coppices, two crown diameters, crown height and spatial locations of all trees and coppices were measured. SVS software was used to display the horizontal and vertical structure of the forest, and stand statistical indices were analyzed using SPSS software. Distribution of trees and coppices in the height classes showed a two-three storied forest structure in Havare-Khol with the highest abundance in the middle story and the lower abundance in the overstory. The highest distribution of trees and coppices in Havare-Khol forest were within 2-4 m height class and more than 84% of stems had less than 4 m height. Most trees and coppices were less than 10 cm in diameter, indicating a young forest for Havare-Khol with a low diameter distribution range, and a low abundance of thick and old stands in the forest. The horizontal structure of the forest showed large vacant patches and discontinuities of the canopy in the nearest villages that the amount of these empty spots is gradually diminishing as they approach the conventional region border. Also, the vertical structure of the forest shows that in the areas closer to the center of the village the trees and coppice shoots are more concentrated in the middle story and understory, and the greater the distance from the center of the village, the higher the presence of trees in the overstory. Overall, drawing the forest structure showed that with increasing distance from the center of the village, the diameter at breast height, height and area of canopy cover and coppice shoots increased.

  Keywords: Baneh, Customary units, Northern Zagros, Forest structure, Havare-Khol, SVS, Traditional forestry system
 • Azam Nouraei, Hamid Jalilvand*, Mohammad Hojjati, Jalil Alavi Pages 75-85

  Human demand for food and energy has led to major changes in the level of active nitrogen (N) released to the atmosphere. N addition experiments are a reliable way for investigating the effect of extra N deposition on target ecosystems. The present study was carried out to investigate in the effects of an artificial N deposition on the soil biochemical properties of a 20-year-old oak (Pinus radiata) plantation in Hyrcanian forests in the north of Iran. Twelve plots of (20 m × 10 m) were established in the study area. Four N treatments were considered: zero (control), 50 (low), 100 (medium) and 150 (high) kg N ha−1 year−1. N in the form of NH4NO3 solution was manually sprayed onto the plots monthly for one year. Analysis of variance showed that soil characteristics at nitrogen treatment and different seasons and interaction of season and treatment had significant differences (P value <0.01). In this regard and at the end of the simulation period, the lowest soil pH was observed in high treatment (6±0.3) and highest in control treatment (6.8±0.3). The highest amount of total nitrogen was observed at high N treatment (0.55±0.02). But in relation to K and P concentrations, the control treatment (368±2.7) (12±1.6) had highest and high N treatment (266±3) (6.6±0.7) had lowest concentration of P and K, respectively. In this study, due to the increase in nitrate content obtained by adding ammonium nitrate in the nitrogen simulation process, nitrate becomes saturated in the soil and mobile in the soil, and then leaching with base cations and decreasing soil pH.

  Keywords: Ammonium nitrate, Pinus radiate, Pollution
 • Shamsollah Asgari*, Tayeb Razi, AHMAD HOSINI, Ali Najafifar Pages 86-96

  One of the most important issues in the Zagros forests of Ilam is the dieback of oak trees, and the purpose of this research is to analyze the temporal-spatial analysis of the relationship between oak trees dieback and occurred droughts. In order to identify the dry areas of oak, using the method of determinationof. the training samples in geographic information system (GIS) and satellite images of modis were used. For temporal and spatial analysis of drought in Ilam province, NDVI index from MODIS satellite images in the statistical period of 2000 to 2018 was used. For  spatially analysis of relationship between oak forest dieback and droughts, Moran spatial autocorrelation model, one of the spatial pattern distribution models, was selected. Coincidentally, a 30-square-meter GPS device was used to find the coordinates of the dried droplets and the number of dried oak trees at each point, and a map of oak tree dieback distribution was prepared using GIS software. The results of combining drought zoning from NDVI index with oak dieback distribution map in two time series from 2000 to 2009 and 2010 to 2018 in the analysis of Moran index showed that oak dieback has a cluster pattern and the decline of oak trees is spreading in a mass. Also there was a significant relationship between drought trend in spatial and temporal dimensions and oak dieback in recent years in different parts of Ilam.

  Keywords: Drought, Ilam Province, Moran, NDVI, Oak Forest dieback
 • Roya Abedi*, Ladan Kazemi Rad Pages 97-105

  Forests have great potential for moderating climate changes and contain the most carbon storage in the world. Therefore, any kind of threat and change in this ecosystem may lead to changes in vegetation composition, reduced diversity, and ecosystems service on local, regional,and global scales. The main purpose of this study was to compare the climate parameters changes in a forest ecosystem vs urban area. The minimum and maximum temperature, precipitation, and radiation by using ofLARS-WG model were evaluated for the past and the future periods in a forest climatic station at Kaleybar (settled in Arasbaran forest)and Tabriz as an urban station. The results of the study in the past period showed that all the climate parameters had a significant difference (p≤0.05) between forest and urban areas. The minimum temperature, maximum temperature, and radiation have a lower amount but the average rainfall has a significantly higher amount in the forest station (p≤0.05). In addition, all climatic parameters will increase except the minimum temperature in the future. The comparison of the future climate condition in the Arasbaran forest showed that minimum temperature and radiation will increase significantly, but maximum temperature and precipitation will not show a significant difference. Eventually, the present study showed that the climate change trend of the forest ecosystem was less than the urban environment, and it refers to the role of forest ecosystem in climate change mitigation.

  Keywords: Climate change, General Circulation Model (GCM), Meteorology, Simulation
 • Milad Safari*, Kiomars Sefidi, Ahmad Alijanpooor, Mohammad Razi Elahian Pages 106-113

  The Arasbaran vegetation community is an important source of biodiversity and one of the biosphere reserves in the northwest of Iran, which is influenced by different climates and special importance due to variations in altitude. Since an altitude is an environmental characteristic that affects the habitat of plant species, this study aimed to investigate the ecological role of altitude on the quantitative characteristics of caucasian oak trees (Q. macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.) and determine the best range for the natural growth of this species in Arasbaran forests. Three oak stands were selected in three altitude ranges including low (1200-1400 m a.s.l.), middle (1400-1600 m a.s.l.) and high (1600-1800 m a.s.l.) altitude. At each altitude, three plots were sampled with one-hectare area, and the quantitative characteristics of all trees, including diameter at breast height, basal area and trees canopy diameter were measured. Normality of data was verified by the Kolmogorov-Smirnov test, and the comparison of the mean of the characteristics was done using one-way ANOVA at a probability level of 0.05 and Duncanchr('39')s test. The results showed that there was a significant difference in diameter of the trees, the height of the trees and basal area per hectare among the three altitudes, but density per hectare had a significant difference between the first and second altitudes.  In addition, the canopy coverage had no significant difference among the three altitude ranges. The middle altitude was more favorable condition stand in terms of its quantitative characteristics. Therefore, the results of this study indicated that the middle altitude (1400-1600 m a.s.l.) is a more suitable habitat for caucasian oak species in Arasbaran forests, and doing more protection of the stands in this altitude can be created a seed bank for the production of high quality seedlings and forest plantations in the region.

  Keywords: Altitude, Arasbaran, Basal area, Caucasian oak, Canopy coverage, Diameter at breast height
 • Mehrcedeh Tafazoli*, Seyed Mohammad Hosseini Nasr, Hamid Jalilvand, Mahya Tafazoli Pages 114-122

  Chestnut as an indigenous and valuable forest species exists in some forests of Guilan province, which the area of its stands is decreasing due to the lack of natural regeneration and socioeconomic problems as well as ink and blight diseases; therefore, chestnut’s asexual propagation through tissue culture methods can be effective in protecting this species and preventing its extinction. The aim of this study was to use the micropropagation method in order to produce complete chestnut plantlets by identifying the best explants and plant growth regulators. For this purpose, seeds were collected from Visroud site, sterilized, soaked in boiling water and cultured on B5 medium, and then explants were taken from germinated seeds. Leaf, stem and root explants from in vitro seedlings of chestnut were cultured on B5 containing cytokinins (TDZ and BA) with concentrations of 0.02, 0.2, 1 and 2 mg/l and auxins (IBA, NAA, and IAA) with concentrations of 0.1, 0.2, 1 and 2 mg/l. Results showed that the best response was obtained from the leaf explants and TDZ (0.2 mg/l) and IBA (2 mg/l) had the highest percentage of callus- shooting (32.4%) and rooting (80%), respectively. The survival of seedlings outside the laboratory was 80%. Considering the importance of chestnut species in economic and environmental terms, the present study can be useful for the implementation of reclamation management to protect, develop and prevent extinction of this species.

  Keywords: Callus- shooting, Chestnut, Micropropagation, Plant growth regulator, Rooting
 • Fereydoon Aghajantabar, Masoud Tabari*, Jalal Mahmoudi Pages 123-132

  Indigenous knowledge refers to a set of skills, values, beliefs and methods of a social group that has been inherited in various areas of life through the experiences and approval of generations of generations. A great number of villagers have been living on the outskirts of the valuable Hircanian forests of northern Iran for hundreds of years. This research was carried out with the aim of the role of indigenous knowledge in employment, income of local people and conservation of forests of Vaz, city of Noor. The research was a survey and information gathering method in this documentary-field study and data gathering tool was questionnaire and interview. To determine the validity of the research, expertschr('39') opinions were used and to determine its reliability was applied the Cronbachchr('39')s alpha (0.8) and SPSS software. The statistical population consisted of residents of the area of ​​Vaz (800 people) and the sample size (260) was randomized using Cochran sampling method. In order to prove the hypotheses, inferential statistics such as Spearman Correlation Coefficient (for quantitative data), chi-square’s test, one-variable regression and one-sample t-test were used. The results showed that there was a significant correlation between the educations, the duration of the presence in the area, the employment, monthly income and the type of income earned by the individuals in the area with native knowledge (p≤0.05). This is while there was not a significant relation between of gender, age, place of residence, and the time of employment and income of individuals with indigenous knowledge. The results also revealed that familiarity with native knowledge creates employment and income and improves the protection of forests in the region.

  Keywords: Employment, Forest Conservation, Income, Indigenous Knowledge
 • Abouzar Heidari Safari Kouchi*, Teimour Rostami Shahraji, Reza Ebrahimi Atani, Yaghoub Iranmanesh Pages 133-141

  Computation of tree biomass, leads to a clear understanding of production potential of natural and artificial forest habitats. Measuring the biomass of trees is possible by direct-cutting and estimation methods. The present study was performed to evaluate the accuracy of allometric equations in estimation of poplar (Populus alba L.) biomass in Koran village of Chaharmahal and Bakhtiari province. For this purpose, 30 number of trees in the study area were randomly selected and their quantitative characteristics including diameter and height of trees were measured and recorded. Then, the biomass of selected trees was calculated by using allometric power equations and applying a diameter at breast height. Then, all selected trees were cut down, sectioned, weighted and sampled and by deducting the percentage of moisture calculated for the samples and extending it to the whole of each section, the biomass of the different organs of the trees was calculated and the results of the cutting method were compared with the estimated biomass of the allometric equations. The results of paired samples t-test showed that the highest biomass of the trees belonged to trunk, branch, twigs and leaf, respectively. Also, results of comparing the two methods showed that there were no significant differences between two methods in calculating the trunk biomass (P 0.387), shoots (P 0.093) and leaves (P 0.082). But for branch biomass, there was a significant difference between the two methods (P: 0.007). The results of this study showed that allometric equations have high accuracy (90%) in estimating the biomass of poplar trees and can be used in related studies instead of destructive and costly cutting off method.

  Keywords: Chaharmahal, Bakhtiari, Dry weight, Power regression, Spruce
 • Hamzeh Jafarisarabi, Babak Pilehvar*, Kambiz Abrarivajari, Seyedmohammad Waezmousavi Pages 142-151

  Tree species through litter fall have the most important effect on soil properties and play a fundamental role in the carbon cycle and nutrient release. This study aimed to investigate the corelation between tree species and changes in carbon sequestration and some soil properties in the forest types of central Zagros The tree species features in the Persian oak, Aleppo oak, and Wild pear forest types were measured by 24 plots of 500 m2 (20×25 m) and soil properties were determined (at two depths of 0-10 & 10-30 cm) by 48 combined sample. Data on tree features, soil properties, and carbon sequestration variables were analyzed and compared by one-way ANOVA. Based on the results, unlike crown height and tree density, canopy area showed no significant difference. Significant differences among forest types were also observed in carbon sequestration, soil texture, N, OC, K, pH, and saturated humidity in the 1st sampling depth but the T.N.V, C/N ratio, EC, Ca, bulk density, and saturated humidity showed no significant differences in the 2nd sampling depth. The most values of clay, silt, and pH, were seen in both Wild Pear and Aleppo oak forest types while Persian oak forest type had the most values of carbon sequestration, sand, K, N, OC, and saturated humidity in the 1st sampling depth. The crown height was the most important variable that showed significant correlation with the changes of carbon sequestration, K, pH, and saturated humidity. It is concluded that the changes in carbon sequestration and soil nutrients in Zagros forest types is mostly affected by forest types and crown height. It is suggested that to estimate carbon sequestration by remote sensing in Zagros forest, the Lidar data that able to measure crown height be applied.

  Keywords: Forest type, Oak, Soil carbon sequestration, Soil physiochemical properties
 • Miad Pakzad*, Teymour Rostami Shahraji, Reza Ebrahimi Atani Pages 152-162

  The spatial distribution pattern is an important attribute of forest communities. Comprehending latent processes in the spatial pattern of tree communities is an important aim in forest ecology. Ecological processes in forest ecosystems directly affect the spatial pattern of various forest species. The spatial distribution pattern of species of different forest species affects ecological processes of forest ecosystems and plays an important role in comprehending forest ecosystem dynamics. This study aims to determine the spatial pattern of trees and shrubs, Pistacia mutica, Acer monspessulanum, Amygdalus scoparia, Cotoneaster Kotschyi Klotz, Daphne mucronata, Berberis integerrima, Nerium oleander in forest habitat of Cheltan Dehbakri in Bam county, Kerman province. The attributes recorded in the field includes: species type and geographic position for individual trees and shrubs within a 15 ha area. We used three methods, Nearest Neighbor, Ripleychr('39')s K function and O-ring function for determination of species-specific spatial distribution pattern as well as the spatial pattern of total woody species across the study. Despite existing differences in the intensity of aggregation, the results showed that all woody species are distributed in an aggregated pattern. According to the results of the nearest neighbor method, the distribution pattern of Berberis integerrima species is random, but other species are aggregated Results of this study proved the ability of mentioned indices to determine the true spatial pattern of woody species in the study area and can provide useful information for describing the sustainability of this valuable ecosystem and monitoring conservation and restoration activities. Regarding the goal and available circumstances, can be applied from each one of indices in future studies.

  Keywords: Dehbakri, Nearest Neighbor, O-ring function, Ripley's K function, Spatial distribution pattern
 • Shaghayegh Zolghadry*, Mehrdad Ghodskhah Daryaei, Kamran Nasirahmadi, Esmaei Ghajar Pages 163-174

  Hyrcanian (Caspian) area is one of the most important vegetation areas in Iran, which due to its antiquity, has a high ecosystem value. On the other hand, this ecosystem is involved in multiple fires every year and loses a significant level of vegetation, so the use of scientific methods to predict places with potential fire risk is very important. This can be used for the conservation management of Hyrcanian forests. Many real-world systems are used in terms of pattern recognition, so proper use of machine learning methods is essential in practical applications. However, the use of clustering-based methods is emphasized as an effective method due to its approach in pattern recognition and output discovery. The purpose of this study was to evaluate the ability and compare the performance of Fuzzy C-Means and k-Medoids clustering in modeling forest fire occurrence with emphasis on the performance capabilities of the algorithm. Due to the existence of periodic fires, the mentioned algorithms were used to improve the level of coding in MATLAB software in order to improve studies in the field of forest fire risk prediction. Model input criteria in this study are recorded fire points, distance to agricultural areas, distance to the road, distance to the river, air pressure, solar radiation, slope, aspect, wind speed, forest type and percentage of canopy density. The results obtained from the fire hazard prediction map of both algorithms show their high ability to predict the fire occurrence model. Also, based on the results of the confusion matrix table of the comparison of the two algorithms, the FCM algorithm showed better performance than the k-medoids algorithm in predicting places with potential fire risk. Therefore, the use of FCM algorithm is suggested as one of the effective methods in differential clustering for future studies.

  Keywords: Clustering Algorithm, Fire Occurrence Modeling, Saravan Forest
 • Mohammad Javad Rousta*, Kowkab Enayati, Seyed Masoud Soleimanpour, Kourosh Kamali Pages 175-184

  Carbon storage by natural forests, plantation forests, pastures and soils is the best way to reduce atmospheric carbon. This study was conducted in 2018 with the aim of evaluating the effect of spate irrigation on the biomass and carbon storage in various organs of Eucalyptus camaldulensis and Acacia salicina plantation at the Kowsar station located in Gare-Bygone Plain. After truncating the trees, trunk, branches and leaves were separated. In addition, the amount of litter produced under the trees was also collected and weighed. Afterwards, the dried samples were powdered by electric milling and the carbon content in the samples including trunk, branch, leaf and litter was measured by electro-ash method. Data were analyzed using randomized complete block design and the means were compared by Tukey test at P<0.05. The results showed that leaves had the lowest amount of carbon storage and trunk had the highest amount of carbon storage. In eucalyptus stand (first strip), the highest carbon content of 187.56 t/ha was stored as living tissue including trunk, branch and leaf litter. Given that each ton of carbon equals 3.67 tons of carbon dioxide gas, it can be concluded that the amount of 688.34 tons of carbon dioxide gas in the air in different organs of the plant and in litter stored as organic matter. In acacia, however, the amount of carbon stored was 72.81 t/ha and the equivalent of stored carbon dioxide was 267.21 t/ha. The economic-environmental value of this amount of stored carbon was calculated to be $137619.05 and $5333.33 per hectare, respectively. With respect to 32 years of spreading water in these areas, each hectare of eucalyptus and acacia trees averages 21.51 and 8.35 tons of carbon dioxide gas have been stored as organic matter per year, respectively. In this respegt, the eucalyptus plantation has played a greater role in reducing air pollution. The economic value of the oxygen produced in the forests of eucalyptus and acacia ($11190.5 and $1774.28, respectively) is also adds to the economic value of reducing carbon dioxide, and their economic performance value reach to $148809.52 and $55238.10, respectively. Therefore, the development of eucalyptus afforestation toghether with spate irrigation method in similar prone areas is more economically justified and recommended from a carbon storage perspective.

  Keywords: Carbon storage, Climate change, Fars, Greenhouse gases, Kowsar Station
 • Raheleh Eslami, Mohammadreza Azarnoosh*, Ali Kialashaki, Farid Kazemnejad Pages 185-195

  Forest fire is recognized as a significant threat to the safety of human life, infrastructure and the environment. One of the most important steps in reducing the risk of forest fires is determination of the areas with the high probability of forest fire occurrence. Choosing the appropriate methods for modelling of the forest fires is very important. Due to the importance of the issue in this study, first using library studies and expert advices, the most important variables affecting the occurrence of fire in Babolrood basin-Mazandaran province were determined and then the results of three models of dong, artificial neural network and K nearest neighbors were compared in determining the probability of fire occurrence. The results showed that the most important variables affecting the fire occurrence are temperature, rainfall and distance from residential areas. The results of artificial neural network are more reliable than the other two models. According to the results, about 35% of the study area has very high and high potential for forest fire.

  Keywords: ANN, Fire, KNN, Non-parametric, Mazandaran
 • Naseh Miri, Ali Asghar Darvishsefat* Pages 196-206

  Canopy cover is an important forest structure parameter with many applications in ecology, hydrology and forest management. This study aimed at investigating the capability of Landsat 8 satellite OLI data for modeling and estimation of forest canopy in a part of the Zagros forests. First the images were evaluated in terms of geometrical and radiometric errors. Required processing such as Vegetation Indices, Principle Component Analysis (PCA), and Tasseled Cap transformation were performed on the images of the study area. To measure aboveground canopy cover using hemispherical photography method, 60 sample plots were designed with a square dimension of 45 × 45 m. The spectral values of the corresponding sample plots were extracted using a polygon map of sample plots. Forest canopy cover was modeled using stepwise multiple linear regression and the accuracy of the model was evaluated via the k-fold cross validation technique. The results of multiple linear regression between canopy cover with main and computational bands showed that the model obtained from SR vegetation index and band 8 with R2 = 0.662 and RMSE (%) = 15.24 was the best model. Overall, this study demonstrated that the estimation of forest canopy cover is cost-effective and requires low computation power using Landsat 8 satellite.

  Keywords: Forest canopy cover, Hemispherical photography, Multiple linear regression, OLI data, Zagros forests
 • Ali Rostami*, Mohsen Javanmiri Pour, Ali Hasanzadeh, Sirus Parviz Pages 207-218

  Quantitative structure description can be used as one of the most important tools in forest management. The study of the structural characteristics of unique species such as Stinking Bean Trefoil (Anagyris foetida L.) has a high priority and its conservation is essential. Therefore, Current research is attempting to scrutinize the structural properties of this species. The study area with 930 hectares located on 7 kilometers east of Gilan-e Gharb city from Kermanshah province. For this study, the target range was first determined and then bounded using GPS. Subsequently, sampling was prepared by systematic-random sampling. Species type, diameter, height, canopy including main canopy and minor canopy were sampled. Furthermore, the distance and azimuth of each tree were calculated and recorded. The results showed that the most important tree species were Stinking Bean Trefoil, Oak, Fig and Hawthorn with 62.1%, 27.6%, 5.7% and 4.84% respectively. The cross section for Stinking Bean Trefoil is about 0.2 m3/ ha, for other species it is 0.5 m3/ha and for total stand about 0.74 m3. ha-1. Stinking Bean Trefoil, Persian oak and other species is 65.55%, 26.2% and 8.25%, respectively. Most of the indices showed clustered spatial pattern.

  Keywords: Canopy Cover, Cross Section, Spatial Distribution, Stinking Bean Trefoil, Structure
 • Somayeh Shirzadi Laskookalayeh*, Hamid Amirnejad, Sareh Hosseini Pages 219-227

  Forest logging prohibition is one of the most important challenges in the management of Hyrcanian forests that it has diffrent consequences. The purpose of this study is identifing, weighting and prioritizetion the positive and negative consequences of the forest logging prohibition from economic and social aspects in forests in the east of Mazandaran province (forests managed of the department of natural resources and watershed of Mazandaran province (Sari). The statistical population of the study consists of a group of 60 people including experts and specialists, faculty members specialized in this field and rural communities living in the margins of managed forests. In the study we used the Delphi method for identifing the consequences of the forest logging prohibition, the entropy technique used to calculate the weight of them and the preferences technique based on the similarity to the ideal solution (TOPSIS) used to prioritize them. The analysis of the research findings identified 6 positive and 17 negative consequences from economic and social aspects for the forest logging prohibition based on 55 questionnaires received.The results of consequences weighting showed that among the positive consequences, the consequences of increasing the economic values of forest environmental services and the tendency towards wood cultivation with weights 0.200573 and 0.200426 respectivly, and from the negative consequences, increasing wood smuggling 0.05163 and reducing employment 0.0513133 have the most weight. The results of prioritization of consequences showed that among the positive and negative consequences, changing the dependent management of wood to multiple management forest and increasing wood smuggling have the highest priority among other consequences. Also the results showed that in positive consequences, economic perspective and in negative consequences, social perspective gained more weight. Therefore, we are suggested that in order to implement the forest logging prohibition plan, programs considered for accurate, continuous monitoring and budget allocation for increaseing forest protection and reduce wood smuggling and create job opportunities by the government.

  Keywords: Economic, social consequences, Entropy, Forest logging prohibition plan, TOPSIS