فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1400)

فصلنامه سیاست جهانی
سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بهرام اخوان کاظمی*، محمدحسن غلامی صفحات 7-40

  افزایش نفوذ احزاب اسلام گرا از اواخر دهه ی 1980 میلادی و به ویژه به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در جمهوری ترکیه از اوایل هزاره ی کنونی، پرسش های گوناگونی را راجع به سرنوشت ایدیولوژی مورد ترویج نخستین رهبران این کشور، که به نام بنیان گذار آن، مصطفی کمال آتاترک، کمالیسم خوانده می شود، برانگیخت؛ زیرا این ایدیولوژی بر نوعی سکولاریسم بنا شده بود و مدرن سازی ترکیه به شیوه ی غربی را در دستور کار داشت. استمرار حضور حزب یادشده در راس هرم قدرت در سال های متمادی نیز پرداختن به این مسئله را ضروری تر کرده است. این پژوهش در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که «کمالیسم در عرصه ی سیاست خارجی معاصر ترکیه از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟» و در این راه با جست و جوی داده های مختلف در مورد مهم ترین عرصه های سیاست خارجی این کشور، به ارزیابی این فرضیه پرداخته است که «اگر چه کمالیسم هنوز ایدیولوژی قدرتمندی در سیاست خارجی ترکیه بوده اما تعدیل هایی را نیز شاهد بوده و از برخی جهات با افول مواجه شده است». بازه ی زمانی پژوهش حاضر، از تاسیس حزب رفاه، مهم ترین سلف حزب عدالت و توسعه، توسط نجم الدین اربکان در سال 1987 آغاز شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است و جمع آوری داده های مورد نیاز، به طریق اسنادی و کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که شش اصل تشکیل دهنده ی کمالیسم، یعنی مردم گرایی، ملی گرایی، دولت گرایی، جمهوری خواهی، لاییسیته و انقلابی گری از پایایی یکسانی در سیاست خارجی معاصر ترکیه برخوردار نبوده و برای سیاست ورزان این کشور میزان متفاوتی از اهمیت را دارا بوده اند.

  کلیدواژگان: اسلام ترکی، ترکیه، حزب عدالت و توسعه، کمالیسم
 • شیرزاد آزاد* صفحات 41-68

  بطور کلی، رهیافت ایران در قبال شبه جزیره کره رفتار نسبتا غیرمتعارفی در مقایسه با الگوی کلی سیاست سازی خارجی آن بوده است. چه در دوره پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی، ایران دارای جهت گیری نسبتا کمرنگ ولی اغلب فعالی در قبال هم کره جنوبی و هم کره شمالی بوده است تا بتواند در آن منطقه خاص جغرافیایی تا حد ممکن به تمام اهداف مدنظر خود در حوزه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و فرهنگی برسد. پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر چارچوب تحلیلی پراگماتیسم، استدلال می کند که در چندین دهه گذشته سیاست ایران نسبت به هر دو کره از نوعی پیوستگی و کارآمدی نسبی برخوردار بوده است، چرا که هدف اصلی تهران آن بوده است تا اهداف متعدد خود در شبه جزیره را بی سروصدا و تا حدودی با پرداخت هزینه ای کم تامین نماید. مهم تر آنکه، سیاست ایران در قبال شبه جزیره کره، بویژه در دوره جمهوری اسلامی، و درس هایی که دیپلماسی کشور از تعاملات نسبتا چندبعدی خود با هر دو کره بدست آورد، می توانست بعنوان الگوی الهام بخشی برای سیاست سازی خارجی نسبت به برخی دیگر از مناطق مهم دنیا که دارای منافع حیاتی زیادی برای ایران هستند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ایران، کره جنوبی، کره شمالی، پراگماتیسم، سیاست خارجی
 • اصغر کیوان حسینی* صفحات 69-100

  به رغم گسترش حوزه ی مطالعاتی قدرت به عنوان یکی از کلیدی ترین مفاهیم علوم اجتماعی و بویژه در روابط بین الملل ، دامنه ی ابهام در این زمینه کماکان گسترده بوده ؛ و شاید به همین دلیل تعابیر « مجادله آمیز» و « مناقشه انگیز» به عنوان ابتدایی ترین ویژگی های قدرت مورد توجه اکثریت تحلیلگران قرار داشته است. شرایط یاد شده از ابعاد مختلف قابل تامل است ؛ بخصوص از بعد برداشت های گوناگونی که نسبت به ماهیت، کار کرد و عناصر سازنده ی این مقوله و نیز چگونگی پیوند بخشی میان دو جزء محوری آن یعنی« منابع» و «کنترل آثار و نتایج» ، شکل گرفته. در هر صورت، بر مبنای این مفروض که هر نوع برداشت از قدرت ، تاثیر مستقیمی در فرایند« مفهومی سازی سیاست جهانی » داشته؛ در این نوشتار جهت گیری تحلیلی بر چگونگی اثربخشی « برداشت رابطه ای » به عنوان رویکردی چند بعدی و مولد، بر مطالعات بین المللی قدرت تمرکز دارد. پرسش اصلی اینکه : در چارچوب روند تحول پذیری ادبیات بین المللی-قدرت« برداشت رابطه محور» چگونه تاثیر گذار بوده است؟در پاسخ ، فرضیه ی مورد نظر عبارتست از اینکه: در چار چوب ادبیات بین-المللی قدرت، برداشت «رابطه محور»(قدرت به) زمینه ی شکل گیری و تقویت نگرشی چند بعدی به قدرت را در قالب رویکردهای «گونه شناسی چهار وجهی» ، « نظم های جهانی و تمدن ها» و « حکمرانی جهانی» فراهم آورده است. روش پژوهش مورد نظر نیز توضیحی - تبیینی است.

  کلیدواژگان: برداشت منبع محور، برداشت رابطه محور، قدرت رابطه ای، واقعگرایی
 • سهیل سهیلی نجف آبادی، گارینه کشیشیان سیرکی*، محمدرضا قائدی صفحات 101-130

  یکی از مباحث مهم امنیت، امنیت انرژی است. اگرچه امروزه توجه به انرژی های پاک و تجدیدپذیر افزایش یافته است،اما هنوز تولید و مصرف انرژی فسیلی، همچنان نقش اصلی را در تامین امنیت انرژی جهان ایفا می کند. بنابراین، هم این منابع و هم کشورها و مناطق دارنده این انرژی دارای اهمیت هستند.یکی از این مناطق مهم، منطقه خلیج فارس است که هشت کشور در آن حضور دارند و همگی از جمله تولیدکنندگان نفت و برخی گاز طبیعی می باشند. منطقه خلیج فارس،دارای 60 درصد منابع نفتی جهان و 50 درصد منابع گازی جهان است و نقش مهمی در تامین امنیت انرژی جهان دارد. از سوی دیگر انرژی فسیلی، یکی از موارد مخرب برای محیط زیست است و به این سان، تولید این انرژی در خلیج فارس هم،می تواند امنیت زیست محیطی این منطقه را با تهدید مواجه کند. از آنجا که بخش مهمی از امنیت انرژی جهان و نیز اقتصادهای رانتیر این منطقه، به نفت و گاز وابسته است،پرسش اصلی این مقاله آن است که چه رابطه ای میان تامین امنیت انرژی فسیلی و امنیت زیست محیطی خلیج فارس وجود دارد؟برای بررسی پاسخ این پرسش از روش توصیفی استفاده شده و هدف مقاله نیز مشخص کردن زمینه ها و مولفه های اصلی این رابطه است. یافته کلی مقاله نشان می دهد که تولید و استخراج منابع انرژی فسیلی منطقه، یعنی نفت و گاز،با دلایل مختلفی چون دولت های رانتیر غیرپاسخگو، ورود مواد شیمیایی به خلیج فارس،حمل و نقل نادرست انرژی،جنگ افروزی و رقابت با درآمدهای نفتی و گازی، بی توجهی به معاهده زیست محیطی راپمی و... امنیت زیست محیطی خلیج فارس را تهدید می کند.

  کلیدواژگان: امنیت، انرژی، محیط زیست، خلیح فارس، راپمی
 • فرشاد رومی*، احسان کاظمی صفحات 131-162

  توسل به گروه های نیابتی و جنگهای واسطه ای ریشه در رقابت ابرقدرتها در دوران جنگ سرد دارد. پس از فروپاشی نظام دوقطبی، بازیگران اصلی در غرب آسیا به طور فزاینده بجای برخورد مستقیم نظامی ترجیح داده اند از این گروه ها استفاده کنند که خود عاملی اساسی در بازتعریف نظم منطقه ای بوده است.در همین راستا هدف این پژوهش فهم جایگاه گروه های نیابتی در راهبرد سیاست خارجی ایران است. سوال اصلی این است که:«علت اقبال و توجه جمهوری اسلامی ایران به گروه های نیابتی در خاورمیانه پس از فروپاشی نظام بین الملل دوقطبی چیست و این گروه ها در راهبرد امنیت ملی ایران چه جایگاهی دارند»؟ فرضیه پژوهش از این قرار است که: «ایران با رهیافتی امنیت محور با هدف افزایش عمق استراتژیک و نیز با رهیافتی منفعت محور برای حل پارادوکس تنش زدایی در مناسبات بین المللی همزمان با حفظ آرمانها به دنبال حمایت از گروه های نیابتی در منطقه بوده و جایگاه این گروه ها در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی نهادینه کردن نوعی موازنه در برابر تهدیدات دشمنان در مناطق پیرامونی ایران است». براساس یافته های تحقیق، حمایت از گروه های همسو در منطقه براساس یک منطق استراتژیک و نوعی نبرد نامتقارن در مقابل توطیه های آمریکا برای دفاع از موجودیت و تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی است که گاها این منطق استراتژیک همسو با تفکرات ایدیولوژیک قرار گرفته و به نوعی همدیگر را تکمیل و تقویت می کنند. چارچوب نظری پژوهش واقعگرایی نیوکلاسیک(نظریه موازنه تهدید) و روش پژوهش تاریخی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

  کلیدواژگان: موازنه تهدید، امنیت ملی، هژمون، محور مقاومت، بازدارندگی
 • احمد جانسیز*، احسان اعجازی صفحات 163-196

  از سال 1357، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران سیاستی خصمانه در برابر یکدیگر در پیش گرفته اند هر چند در دهه های مختلف این مسئله با شدت و ضعف همراه بوده است. به همین دلیل نگارندگان این نوشتار میزان تهدید آمیز بودن این دو کشور را براساس نظریه موازنه تهدید استفن والت ارزیابی کرده اند. در واقع این نوشتار به دنبال پاسخی برای این سوال بوده است که براساس نظریه موازنه تهدید استفن والت، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 2021-2016  تا چه اندازه نسبت به یکدیگر به عنوان تهدید به شمار رفته  و می روند؟ برای یافتن پاسخ این سوال شاخص های کمی وکیفی متغیرهای نظریه موازنه تهدید شامل قدرت کلی، مجاورت جغرافیایی، قابلیت های تهاجمی و نیات تهاجمی مورد سنجش قرار گرفته اند. در نهایت یافته های این نوشتار نشان می دهد که با توجه به مفروضات نظریه موزانه تهدید، در دوران فوق جمهوری اسلامی ایران برای ایالات متحده آمریکا یک تهدید فوری و قریب الوقوع به شمار نمی آید اما ایالات متحده آمریکا می تواند یک تهدید نسبی و در عین حال جدی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران به شمار رود. نویسندگان کوشیده اند با بهره گیری از روش مطالعه موردی به پرسش فوق پاسخ دهند.

  کلیدواژگان: موازنه تهدید، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، جوزف بایدن
 • صادق زیباکلام، داوود کیانی* صفحات 197-220

  این مقاله با هدف آسیب شناسی و ارزیابی قوانین و سیاست گذاری های مبارزه با قاچاق کالا در ایران و به روش توصیفی_تحلیلی انجام یافته است. از آن جایی که مبارزه موثر با قاچاق کالا مستلزم شناخت علل و زمینه های بروز پدیده قاچاق کالا و هم چنین قوانین و سیاست های مربوط و عملکرد دستگاه های عهده دار امر مبارزه با قاچاق کالا است، حوزه مطالعاتی پژوهش حاضر شامل قوانین و سیاست های مصوب، کتاب ها، مقالات و پژوهش های مرتبط بوده است. ابتدا قوانین و سیاست های مصوب مد نظر قرار گرفته و از منابع چاپی و دیجیتالی (برخط) که مرتبط با بحث بوده، استفاده گردیده است. چارچوب مطالعه حاضر رویکرد اقتصاد نهادگرا بوده که از طریق آن نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین پرسش این پژوهش آن است که چرا علی رغم بارها بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق کالا، سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا نتوانسته است با پدیده قاچاق به مقابله موثر بپردازد؟ استدلال اصلی در پاسخ به این پرسش این است که عدم توجه کافی به امر ریشه یابی قاچاق کالا توسط مقام تقنینی برای رفع یکباره پدیده قاچاق، بالا بودن تعرفه واردات کالا، عدم شفافیت در قوانین ابهامات و چالش های تقنینی بسیار، از مهمترین دلایل عدم موفقیت در مقابله با پدیده قاچاق کالا می باشد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، قاچاق کالا، گمرک، سیاست گذاری، مبارزه با قاچاق
 • سارا موسوی، علی باقری دولت آبادی* صفحات 221-254

  امروزه تحریم ها به یکی از ابزارهای پرکاربرد سیاست خارجی دولت ها علیه همدیگر تبدیل شده است. این درحالی است که تحریم ها همیشه نتیجه دلخواه را به همراه نیاورده است. کره شمالی ازجمله کشورهایی است که طولانی ترین تحریم های دوجانبه و چندجانبه را تجربه کرده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که تحریم ها چه تاثیری بر وضع حقوق بشر در کره شمالی گذاشته است؟ فرضیه پژوهش اشاره می کند که تحریم های بین المللی منجر به نقض حقوق بنیادین شهروندان کره شمالی شده است. برای آزمون فرضیه از نظریه پکسون و کوپر و دو روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که با شروع آزمایشات هسته ای کره شمالی در سال 2006 و وضع شدیدترین تحریم ها علیه این کشور، تحریم ها به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم بر وضع حقوق بشر کره شمالی تاثیر منفی گذاشته است. در حوزه سیاسی، تحریم ها به جای این که موجب تغییر رفتار کره شمالی گردد، باعث خودکامگی دولت حاکم، کاهش انواع آزادی ها، سرکوب و خشونت شده است. در حوزه بهداشت و سلامت، تحریم ها کاهش سطح بهداشت عمومی، افزایش مرگ و میر نوزادان، شیوع بیماری ها، سوء تغذیه و دسترسی سخت به دارو و درمان را به همراه داشته است. در حوزه اقتصاد، تحریم ها (به شکل مستقیم) موجب کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد مردم، کاهش مواد غذایی، تورم و فساد گردیده که به فقر بیشتر مردم کمک کرده است.

  کلیدواژگان: تحریم ها، حقوق بشر، کره شمالی، دموکراسی، آمریکا
 • مهدی علیخانی* صفحات 255-283

  ایران و عربستان به عنوان دو کشور بزرگ منطقه خلیج فارس، در نزدیک به یک قرن از شکل گیری مناسبات شان، الگوهای رفتاری متفاوتی را در روابط میان خود تجربه کرده اند. پس از انقلاب اسلامی، تهران و ریاض که تا قبل از آن به واسطه برخی اشتراکات هویتی و الزامات نظام بین الملل در پیوند با یکدیگر بودند، رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. در این زمان علاوه بر هم خوردن نظم و موازنه قدرت در منطقه، هویت جدید ایران از سوی سعودی به عنوان چالشی به مشروعیت مذهبی خود تلقی شد. این مقاله به دنبال آن است تا بررسی کند کدام عوامل موجب شده تا روابط این دو بازیگر از دوستی و همکاری، به سمت تنش و تعارض برود و این سوال طرح شده است که «عوامل موثر بر الگوهای کنش رقابتی ایران و عربستان در دهه اول انقلاب کدامند و چه پیامدی برای این روابط داشتند؟». پاسخ نگارنده این است که «عوامل هویتی، ژیوپلیتیکی و ساختاری مهمترین عوامل در شکل دهی به روابط ایران و عربستان در دهه اول انقلاب بوده و تلاقی رقابت های هویتی و ژیوپلیتیکی در کنار فشارهای ساختاری منجر به شکل گیری الگوی رقابتی-تعارضی در این روابط شد.» روش این مقاله توصیفی-تحلیلی است و از دو نظریه اجتماعی و مادی به عنوان بستر نظری استفاده شده است.

  کلیدواژگان: ایران، عربستان، رقابت، ژئوپلتیک، خلیج فارس
|
 • Bahram Akhavan Kazemi *, Mohammad Hassan Gholami Pages 7-40

  The rise to power of the Islamist Justice and Development Party (AKP) in the Republic of Turkey since the early millennium, raises a variety of questions about the fate of Kemalism, the ideology promoted by the first leaders of this country and named after its founder, Mustafa Kemal Ataturk; since it was based on a kind of secularism, and the modernization of Turkey in a Western way was on its agenda. The continued presence of the mentioned party at the top of the pyramid of power for many years has made it more necessary to address this issue. This study seeks to answer what the position of Kemalism in the field of contemporary Turkish foreign policy is. In this way, by searching for various data on the most important areas of this country's foreign policy, it evaluates the hypothesis that although Kemalism is still a strong ideology in Turkish foreign policy, it has undergone some moderations and in some ways it has declined. The period of the study begins with the establishment of the Welfare Party, the most important predecessor of the Justice and Development Party in 1987. This research has been done using descriptive-analytical method and the required data has been collected from documents and librarial sources. The findings of this study show that the six constituent principles of Kemalism have not had same extent of stability in the contemporary Turkish foreign policy and have been of different importance to the politicians of this country.

  Keywords: AKP, Kemalism, Turkey, Turkish Islam
 • Pages 41-68

  The Iranian policy behavior toward the Korean Peninsula has generally remained as an anomaly to its overall pattern of foreign policymaking with regard to many other parts of the world. Both under the Pahlavi monarchy and the Islamic Republic, Iran has often kept a rather low-profile yet active approach vis-à-vis the Koreans on both sides of the peninsula, aiming to accomplish a great deal of its objectives in all political, military, economic, financial, technological, and cultural areas. Applying a pragmatist framework of analysis, this study argues that within the past several decades the Iranian orientation has been somehow persistent and effective, making it possible for Tehran to quietly pursue its various goals in the peninsula at a relatively low cost. More importantly, Iran’s approach toward the Korean Peninsula under the Islamic Republic and the lessons Tehran gleaned from its multifaceted interactions with South Korea and North Korea over a course of more than four decades could be used as an illuminating template for foreign policymaking toward some other important regions where Iran has enormous interests.

  Keywords: Iran, South Korea, North Korea, pragmatism, Foreign Policy
 • Asghar Keivan Hosseiny * Pages 69-100

  Despite the expansion in the field of power studies as one of the key concepts of social sciences and especially in international relations, the scope of ambiguity in this field is very extensive. Perhaps it is for this reason that the terms "controversial" and "contentious" are considered by most analysts as the most basic features of power. The mentioned condition can be considered from different dimensions; In particular, from the various perceptions that have been formed about the nature, function and constituent elements of this category, as well as how the link between its two central components, namely "resources" and "control of effects and results", has been formed. In any case, assuming that any conception of power has a direct impact on the process of "conceptualizing the world politics"; the focus of this study is on how the "relational conception" as a multidimensional and productive approach affects the international studies of power. The main question is: Based on the evolution of the international literature on power, how effective has been the relational conception of power? The main hypothesis is: In the context of the international power literature, the “relational” conception (power to) has provided the setting for the creation and reinforcement of a multidimensional view of power in the form of “four-dimensional typology”, “Global orders and Civilizations” and “Global Governance”. The research method of this study is explanatory.

  Keywords: Resource-based conception, Relational power, realism, Four-dimensional typology of power
 • Soheil Soheily Najafabadi, Garineh Keshishyan Siraki *, Mohammadreza Ghaedi Pages 101-130

  One of the most important security issues is energy security. Although the focus on clean and renewable energy is increasing today, fossil energy production and consumption still play a key role in securing the world's energy. Therefore, both these resources and the countries and regions that own this energy are important. One of these important areas is the Persian Gulf region, which has eight countries, all of which are oil and natural gas producers. The Persian Gulf holds 60 percent of the world's oil and 50 percent of its gas resources and plays an important role in securing world energy. Fossil energy, on the other hand, is one of the most damaging to the environment and, in the same way; the production of this energy in the Persian Gulf can also threaten the environmental security of the area. Since a significant part of the world's energy security and the rentier economies of the region depend on oil and gas, the main question of this paper is what is the relationship between fossil energy security and the Persian Gulf's environmental security? Descriptive method was used to study the answer to this question. The overall findings of the article show that the production and extraction of the region's fossil energy resources are neglected for a variety of reasons, such as unaccountable rentier states, chemicals entering the Persian Gulf, improper energy transportation, warfare and competition with oil and gas revenues. ROPME's environmental treaty and ... threatens the Persian Gulf's environmental security.

  Keywords: security, Energy, Environment, Persian Gulf, ROPME
 • Farshad Roomi *, Ehsan Kazemi Pages 131-162

  The use of proxy groups and intermediary wars is rooted in the superpower competition during the Cold War. Since the collapse of the bipolar system, the main actors in West Asia have increasingly used these groups as a key factor in redefining the Middle East's regional order rather than direct military intervention to achieve national goals. The main question raised in this study is "what is the reason for the I. R. Iran's attention to proxy groups in the Middle East after the collapse of the bipolar international system and what role do these groups play in Iran's national security strategy?" In response should be stated that the place of proxy groups in Iranian foreign policy strategy has been to institutionalize some sort of balance against US threats in the peripheral areas. In other words, Iran's support for these aligned groups in the region is not aimed at exporting revolution, supporting liberation movements, and forming a Shiite crescent; rather, according to a strategic logic, it is a kind of asymmetric battle to defend the Islamic Republic's existence against American plots in West Asia. Although, Iran has attempted to use this capacity to shape a regional order based on its revolutionary-Islamic ideas for some time. Theoretical framework of research is "Neoclassical realism and the balance of threat theory", the research method is descriptive-analytical and data collection tool is library and documentary.

  Keywords: Threat balance, National Security, hegemony, Axis of Resistance, deterrence
 • Ahmad Jansiz *, Ehsan Ejazi Pages 163-196

  Since 1979, the United States and the Islamic Republic of Iran have adopted a hostile policy against each other, although, in different decades, this issue has been severe or weak. For this reason, the authors of this article have assessed the extent to which the two countries have been threatening each other based on Stephen Walt's theory of threat balance. In fact, this article seeks an answer to the question of how much threats these two countries have posed to each other during the period 2016-2021 based on Stephen Walt's theory of threat balance. To find the answer to this question, quantitative and qualitative indicators of threat balance theory variables including total strength, geographical proximity, invasive power and aggressive intentions have been measured. Finally, the findings of this paper show that, given the assumptions of the threat balance theory, the Islamic Republic of Iran is not an immediate and imminent threat to the United States during the above-mentioned period, but the United States of America can be a relative yet serious threat to the security of the Islamic Republic of Iran. The authors have tried to answer the above question using case study method.

  Keywords: Islamic Republic of Iran, USA, Donald Trump, Joseph Biden
 • Sadegh Zibakalam Pages 197-220

  This article has been done with the aim of pathology and evaluation of anti-trafficking laws and policies in Iran in a descriptive-analytical method. Since the effective fight against smuggling of goods requires recognizing the causes and contexts of the phenomenon of smuggling of goods as well as the relevant laws and policies and the functioning of the agencies responsible for combating smuggling of goods, the study area of ​​the present study includes Approved laws and policies have been related to books, articles and research. First, approved laws and policies are considered and print and digital (online) sources that are relevant to the discussion are used. The framework of the present study is an institutionalist economics approach through which the role of social, political and economic institutions in determining economic events is examined. The most important question of this research is why, despite repeated revisions in the laws related to smuggling, anti-trafficking policies have not been able to effectively deal with the phenomenon of smuggling? The main argument in response to this question is that insufficient attention to the root cause of smuggling of goods by the legislature to eliminate the phenomenon of smuggling, high import tariffs, lack of transparency in the law, many ambiguities and legislative challenges, are the most important reasons for failure. It is to deal with the phenomenon of smuggling of goods.

  Keywords: Pathology, smuggling, customs, policymaking, antitrafficking
 • Sara Musavi, Ali Bagheri Dolatabadi * Pages 221-254

  Sanctions have become one of the important foreign policy tools of states against each other in recent years. While sanctions have not always achived the desired results. North Korea is among the countries that has experienced the longest bilateral and multilateral sanctions. The present study seeks to answer the question of how sanctions have affected the human rights situation in North Korea. In response to this question, the research hypothesis points out that international sanctions have violated the fundamental rights of North Korean citizens. The theoretical framework of research is based on Pekson and Cooper theory. Also, we used descriptive-analytical and documentary method. The results showed that with the start of North Korea's 2006 nuclear tests and the most severe sanctions ever imposed against it, the sanctions have had a direct and indirect impact on the human rights situation in North Korea. In the political arena, sanctions, rather than changing North Korea's behavior, have led to the authoritarian government, repression, violence and reduced freedoms. In the area of health, sanctions have led to a decline in public health levels, increased infant mortality, Spread of diseases, malnutrition, and difficult access to drugs and treatment. In the area of economy, sanctions have directly reduced the value of the national currency, people's income and food supply. It also caused inflation and corruption, which has contributed to greater poverty in north Korea.

  Keywords: Sanctions, Human Rights, North Korea, democracy, United States
 • Mahdi Alikhani * Pages 255-283

  Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia as two of the powerful countries in the Persian Gulf region have experienced various behavioral patterns in their interrelationship. After the Islamic Revolution, Tehran and Riyadh, which used to be bonded together due to some common identity and international system necessities, started facing each other. On the one hand, this resulted in disorder and imbalance of power in the region. On the other hand, the new identity of Iran was regarded as a challenge to Saudi Arabia’s religious legitimacy. In the current article it has been tried to identify the factors which led to tension and opposition between the two actors which were once collaborative and friendly; it has also been asked “what were the determining factors of the competitive action between Iran and Saudi Arabia in the first decade after the Revolution, and what were the consequences?” An answer to the question has been offered; “identity, geopolitical, and structural factors shaped the relationship between the two countries over the first decade after the Islamic Revolution and the confluence of the identity and geopolitical competition along with the structural pressure formed the competitive-oppositive patterns in their interrelationship.” This article is of descriptive-analytical approach and two material and social theories have been used as the theoretical basis of the article.

  Keywords: Iran, Saudi Arabia, Competition, Geopolitics