فهرست مطالب

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - پیاپی 57 (بهار 1400)
 • پیاپی 57 (بهار 1400)
 • جلد ششم
 • تاریخ انتشار: 1400/03/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حمیدرضا جودکی*، آرش قاسم پور صفحات 1-15

  امروزه با توجه به رشد و گسترش کالبدی، فضایی و جمعیتی و نیز تعدد و پیچیدگی مسایل و چالشهای شهرها، نیاز به مدیریت یکپارچه شهری برای اداره امور عمومی شهرها و به ویژه برای کلانشهرها بیش از پیش روشن شده است. شهر به عنوان کلیتی به هم پیوسته، به سازمانی مقتدر با مدیریتی یکپارچه نیازمند است. تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از چالشهای مدیریت کلانشهری مانند تهران باعث به وجود آمدن برخی مشکالت در درون کلان شهر شده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی چالشهای حکمروایی مدیریت یکپارچه شهری به شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی مهمترین پژوهش های صورت گرفته در خصوص موضوع تحقیق می باشد. سپس با استفاده از تکنیک فراتحلیل و غربالگری مقالات غیر مرتبط به شناسایی ابعاد و مولفه های سوء مدیریت و حکمروایی بد یکپارچه شهری و ارایه راهکارهای عملیاتی جهت بهبود حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری است. نتایج پژوهش حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران شهرداریها و دست اندرکاران حکمروایی شهری و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه ارایه نماید.

  کلیدواژگان: چالشها، حکمروایی، مدیریت یکپارچه شهری، تکنیک فراتحلیل، راهکارهای عملیاتی
 • علیرضا ثاقبی*، مهرداد محمدی صفحات 16-40

  ارزیابی بلوغ ‌مدیریت‌ پروژه مزیت های متعددی را برای سازمان های پروژه محور به همراه خواهد داشت. اصلی ترین خروجی آن ارزیابی درجه بلوغ و تعالی نظام مدیریت پروژه در سازمان و امکان برنامه ریزی جهت بهبود با هدف ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی می باشد. هدف از انجام مقاله ‌حاضر، شناسایی مدل‌های مختلف بلوغ‌ مدیریت‌ پروژه و انتخاب مدل بهینه با استفاده از تکنیک فرآین د‌تحلیل‌ شبکه ای فازی و شناسایی شاخص‌های بلوغ مدیریت‌ پروژه و رتبه‌ بندی شاخص‌ها در پروژه های عمرانی شهرداری تهران، می باشد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 20 نفراز مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاهی، تشکیل می‌دهند. ابتدا مدل‌ها و شاخص‌های ارزیابی بلوغ‌ مدیریت‌ پروژه از ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش شناسایی سپس با استفاده از نظر خبرگان مدل مفهومی شناسایی شد. آن‌گاه با استفاده از پرسش‌نامه‌های مقایسات‌ زوجی ابعاد و شاخص‌ها وزن دهی و مدل‌های بلوغ‌ مدیریت‌ پروژه رتبه بندی شد. مدل OPM3 در بین مدل‌های بلوغ مناسب‌ ترین مدل را بین مدل‌های سنجش بلوغ پروژه در شهرداری تهران کسب نمود. نتایج این تحقیق می تواند دید جامعی را به مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری تهران و شرکت‌های عمرانی را در شناخت شاخص‌ها و تعیین اهمیت این شاخص‌ها و انتخاب مدل سنجش بلوغ بهینه مدیریت پروژه را ارایه نماید.

  کلیدواژگان: مدل بلوغ، مدیریت پروژه، پروژه های عمرانی، شهرداری تهران، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی
 • سعید جهانبخشی، غلامرضا محفوظی*، محمدرضا وطن پرست صفحات 41-53

  سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هم چنین در این تحقیق نقش تعدیل کنندگی اهرم مالی در ارتباط میان اقلام تعهدی اختیاری و سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. در این تحقیق برای سنجش اقلام تعهدی اختیاری از مدل دیچو و همکاران (1995) استفاده شد. هم چنین از نسبت میزان سود (زیان) تقسیم شده بر سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات برای سنجش سیاست تقسیم سود استفاده شد. در این تحقیق تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1397 به عنوان نمونه آماری و به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز 10 و اکسل 2010 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری به طور مثبت و معنادار بر سیاست تقسیم سود تاثیرگذار است؛ اما نقش تعدیل کنندگی اهرم مالی در ارتباط میان اقلام تعهدی اختیاری و سیاست تقسیم سود به طور معنادار مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: اقلام تعهدی اختیاری، سود تقسیمی، سود (زیان) هر سهم و سیاست تقسیم سود
 • شاهین صفری*، هادی مرشدی، علی شفیعی صفحات 54-67

  از آنجا که ارزش ویژه برند در تدوین استراتژی کسب و کار کمک شایانی کرده و در بلندمدت به سودآوری سازمان ها منجر می شود، بنابراین، شناسایی تاثیر شخصیت برند بر ارزش آفرینی از دیدگاه مشتریان بسیار مهم است. هدف از این پژوهش بررسی نقش شخصیت برند بر ارزش آفرینی برند در شرکت بیمه ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق را 120 نفر از مشترکان شرکت بیمه ایران در شهر تهران را در بر می گیرد. ابزار گردآوری داده در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که از پایایی و روایی مورد نظر برخوردار می باشد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزیی و به کمک نرم افزار Smart PLS نسخه دو، استفاده شد. یافته‌ها نشان داد مسئولیت پذیری برند سادگی برند و پویایی برند بر ارزش آفرینی برندتاثیر مثبت و معندار داشته است. درهمین راستا نتایج نشان داد تاثیر متغیرهای جسارت برند و هیجانی بودن برند بر ارزش آفرینی برندتاثیر معناداری نداشته است.

  کلیدواژگان: شخصیت برند، ارزش آفرینی برند، بیمه ایران
 • سپیده محمدی، محمد تمیمی صفحات 68-96

  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی ابزارهای تخصصی توسعه درآمد بیمارستانها با رویکرد بودجه بندی توسعه‌ای در راستای توریسم سلامت به انجام رسیده است. بر اساس جمع بندی مطالعات پیشین و برپایه داده‌های بدست آمده از پیاده سازی تکنیک دلفی در میان خبرگان بیمارستان 17 شهریور آبادان سازمان تامین اجتماعی استان و خط مشی گذاران آن سازمان در این حوزه هشت معیار توسعه زیر بناهای گردشگری سلامت در استان، ارتقا استانداردهای درمانی، سهولت سفر و نزدیکی جغرافیایی، کادر درمانی متخصص، بازاریابی تخصصی و حرفه‌ای، توسعه بودجه‌ای و اقتصادی، توسعه ساختاری و مدیریتی، توسعه فرهنگی و اجتماعی به عنوان مولفه‌های اصلی ابزارهای تخصصی توسعه درآمد بیمارستانها با رویکرد بودجه بندی توسعه‌ای و توریسم سلامت شناسایی شدند. با بهره گیری از رویکرد سلسله مراتبی، ابتدا با استفاده از این روش درخت سلسله مراتب تشکیل گردید، سپس به بررسی گزینه‌های مورد بررسی با توجه به معیارهای پرداخته شد و پس از آن به بررسی معیارها بر مبنای تابع هدف پرداخته شد. با پیاده سازی نرم افزار اکسپرت چویس اولویت بندی گردید. نتایج بررسی‌های آماری نشان داد از دید خبرگان بیمارستان 17 شهریور آبادان سازمان تامین اجتماعی استان ارتقا استانداردهای درمانی با ارزش 0.168 در رتبه اول، کادر درمانی متخصص با ارزش 0.155 در رتبه دوم، توسعه زیر بناهای گردشگری سلامت در استان با ارزش 0.139 در رتبه سوم، توسعه ساختاری و مدیریتی با ارزش 0.128 در رتبه چهارم، توسعه بودجه‌ای و اقتصادی با ارزش 0.116 در رتبه پنجم، سهولت سفر و نزدیکی جغرافیایی با ارزش 0.115 در رتبه ششم، بازاریابی تخصصی و حرفه‌ای با ارزش 0.096 در رتبه هفتم و توسعه فرهنگی و اجتماعی با ارزش 0.077 در رتبه هشتم اولویت بندی ابزارهای تخصصی توسعه درآمد بیمارستانها با رویکرد بودجه بندی توسعه‌ای و توریسم سلامت را در اختیار دارند، نرخ سازگاری 0.006 نیز در بازه مقبول قرار دارد.

  کلیدواژگان: درآمد، بودجه بندی توسعه ای، توریسم سلامت
 • سعیده باقریان، ابراهیم اسماعیل زاده صفحات 97-100

  هدف این پژوهش تاثیر آموزش منابع انسانی بر رفتار شهروندی کارکنان علوم پزشکی شهرکرد بود این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی می باشد که جامعه آماری کارکنان علوم پزشکی شهرکرد به تعداد 350 نفر می باشد روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه بندی شده می باشدکه حجم نمونه 180 نفر بر اساس جدول مورگان به دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته آموزش منابع انسانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (2008) که روایایی پرسشنامه ها به کمک متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه آموزش منابع انسانی برابر 81/0 و برای پرسشنامه رفتار شهروندی برابر 79/0 به دست آمد؛ و برای تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین رفتار شهروندی سازمانی با میزان آموزش منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، وجدان‌کاری، جوانمردی، رفتار مدنی، احترام و تکریم) و آموزش منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: آموزش، آموزش منابع انسانی، رفتار شهروندی
 • لعیا جعفری صفحات 105-122

  پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی رفتار افرادی می پردازد که در درون گروه کاری خود به نقش رهبری رسیده اند و در این مورد به بررسی استراتژی انتخابی آنان و ایفای هر دو نقش دوستی و رهبری بحث می کند. با بررسی رفتار این رهبران از میان افرادی که به نوعی چنین تجربه ای را در یک دوره زمانی داشته اند، نشان می دهد که آنان دچار تعارضات روانی گوناگونی می شوند، آسیب پذیری ناشی از در معرض استثمار قرار گرفتن و ترس از استفاده از قدرت در برابر دوستان، دو نوع از تعارضاتی هستند که صاحبنظران مختلف بدان اشاره داشته اند و در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند؛ نتایج حاصل از بررسی یافته ها چهار نوع استراتژی رفتاری را شناسایی نمود؛ حفظ مسئولیت شغلی، اتمام دوستی، جدایی دوستی از رهبری، همپوشانی نقش ها یا استفاده از دوستی برای رهبری. نتایج حاصل از تلفیق ادبیات موضوع و مصاحبه صورت گرفته نشان می دهد که نوع تعارض و هویت رهبر منجر به انتخاب استراتژی می شود. پژوهش حاضر کیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه موردمطالعه شامل کلیه سرپرستان و کارکنانی است که به نوعی این موضوع را در یک دوره زمانی تجربه کرده اند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفته و به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. درنهایت، به منظور رسیدن به اشباع نظری، با 17 نفر مصاحبه انجام گرفت. جهت تحلیل داده ها از تحلیل مضمون برای تحلیل داده های متنی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: هبری، دوستی، قدرت، هویت رهبر، تعارض
 • محمد جدالی*، یعقوب علوی متین، رسول فتحی صفحات 123-138

  هدف پژوهش حاضر، تاثیر اشتیاق شغلی کارکنان بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی رفتار حمایتی آنان در شهرداری کلان شهر تبریز است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و معاونان و کارکنان، شهرداری کلانشهر شهر تبریز می‌باشندکه 3760 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر بدست آمده است. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد بود که اعتبارسنحی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی محتوایی و برای برآورد پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که رفتار حمایتی کارکنان نقش میانجی در تاثیر اشتیاق شغلی بر مسئولیت اجتماعی دارد. همچنین اشتیاق شغلی بر مسئولیت اجتماعی و رفتار حمایتی کارکنان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، مسئولیت اجتماعی، رفتار حمایتی
 • بهزاد گروسیان*، مجید سلیمانی صفحات 139-156

  پژوهش حاضر به بررسی پیش‌بینی اثربخشی کارکنان و فرسودگی شغلی بر اساس مولفه‌های سلامت سازمانی (مورد مطالعه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان) پرداخت. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی و همبستگی و از لحاظ جمع آوری داده ها تحقیقی میدانی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1399 به تعداد 152 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی در دسترس به تعداد 103 نفر برآورد شد. برای سنجش سلامت سازمانی از پرسشنامه 19 سوالی هوی و همکاران (2016)، اثربخشی کارکنان از پرسشنامه 37 سوالی لاری و همکاران (2004) و فرسودگی شغلی کارکنان از تست مسلچ (2005) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که سطح سلامت سازمانی 2/66%، اثربخشی کارکنان 4/80% و فرسودگی شغلی کارکنان 8/33% بود. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با نرم افزار SPSS نشان داد که مولفه‌های سلامت سازمانی از جمله یگانگی نهادی، ساخت دهی و تاکید علمی توانایی پیش‌بینی اثربخشی کارکنان را داشتند. همچنین مولفه های نفوذ مدیر، ساخت دهی و تاکید علمی توانایی پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان را داشتند.

  کلیدواژگان: مولفه های سلامت سازمانی، اثربخشی کارکنان، فرسودگی شغلی کارکنان، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
 • علیرضا کیانی، مجید سلیمانی صفحات 157-171

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین رابطه بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1398 به تعداد 140 نفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها تعداد 117 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند انسان دوستی سازمان با پرسشنامه کارول (2015) و احساس تعلق خاطر کاری با پرسشنامه شیمازو و همکاران (2015) مورد سنجش قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه‌های احساس تعلق خاطر کاری و انسان دوستی سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95 درصد، 94 درصد و 97 درصد محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و T مستقل با نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان رابطه معنی‌داری وجود داشت. مولفه‌های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان دارای رابطه مثبت و معنی‌داری بودند. از سوی دیگر مولفه‌های اخلاقی و اقتصادی انسان دوستی سازمانی توانستند احساس تعلق خاطر کاری را پیش بینی نمایند.

  کلیدواژگان: مولفه های انسان دوستی سازمانی، احساس تعلق خاطر کاری، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
 • ابراهیم حسن زاده، بارزان بهرامی صفحات 172-196

  درآمد ها در سطح شهری همگام با نیازها افزایش یافته هزینه ها نبوده است، گسترش شهرها در گرو به اجرا درآوردن پروژه های متفاوتی می باشد لذا برای ایجاد یا اداره یک شهر مدرن باید اجرای پروژه ها به صورت عملی و کارشناسی شده باشد یکی از عامل های مهم در ایجاد یک شهر مدرن تامین مالی هزینه ها از طریق منابع درآمدی شهرداری می باشد، چرا که محدود بودن حجم دسترسی به منابع درآمدی شهرداری مستقیم بر فعالیت های عمرانی و اجتماعی شهرداری ها تاثیر می گذارد ، لذا در این پژوهش با هدف اولویت بندی منابع درآمدی که سهم بیشتری را از درآمدها را به خود اختصاص داده و ارایه ساختار مناسب با استفاده از ترکیب روشANPو برنامه ریزی خطی تعداد 10 پرسشنامه در بین کارشناسان شهرداری خرم آباد توزیع کرده که نتایج این پژوهش بر آن است که الگو پیش بینی شده برای درآمدهای شهرداری خرم آباددر سال 95درآمدهای شهرداری به عوارض تراکم و صدور مجوزهای ساخت و ساز وابسته است و همین طور بررسی های صورت گرفته در کد های درآمدی شهرداری خرم آباد بیانگر ویژگی نوسانی یا ناپایدار بودن کدها را نشان می دهدوهمچنین نتایج اولویت ها به گونه ای بود که عوارض بر خودرو و معاینه فنی خودرو بیشترین اهمیت و سپس عوارض بر کسب پیشه فعالان اقتصادی در اولویت دوم قرار داشت.

  کلیدواژگان: ANP، برنامه ریزی خطی، عوارض تراکم و پروانه های ساختمان
 • بارزان بهرامی، ابراهیم حسن زاده صفحات 197-211

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی منابع مالی شهرداری سقز و امکان سنجی درآمد پایدار می باشد نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش بررسی توصیفی - تحلیلی است در روش میدانی اطلاعات و آماردرآمد شهرداری ازمنابع آمار درآمد وصولی شهرداری سقز گردآوری شد و همچنین مصاحبه با مسیولین مرتبط و مدیران شهری وغیره اطلاعات مورد نیاز کسب گردید . در نهایت کلیه اطلاعات به دست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای تلفیق کرده و در بررسی کیفی منابع درآمدی شهرداری سقز تکنیک SWOT به کار گرفته شده است ، با استفاده از روش آماری ، داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و سعی گردید تا با شناسایی منابع مالی شهرداری سقز به درآمدهای پایدار دست پیدا کند .

  کلیدواژگان: منابع مالی، امکان سنجی، شهر سقز
|
 • Hamidreza Joodaki *, Arash Ghasempour Pages 1-15

  Nowadays, due to the physical, spatial and demographic growth and expansion, as well as the multiplicity and complexity of the problems and challenges of cities, the need for integrated urban management to manage the public affairs of cities, especially for metropolises, has become more clear. As an interconnected generality, the city needs a powerful organization with integrated management. The multiplicity of management and inconsistencies of public and private organizations and institutions responsible for urban affairs from metropolitan management challenges such as Tehran have caused some problems within the metropolis. The purpose of this study was to investigate and identify the challenges of urban integrated management dominance through library study and to investigate the most important researches on the subject of research. Then, using meta-analysis technique and screening of unrelated articles, identifying the dimensions and components of mismanagement and bad urban integrated rule and providing operational solutions to improve urban integrated rule and management. The results of this study can provide a comprehensive view to municipal managers and urban rulers and researchers interested in this field.

  Keywords: Challenges, Rule, Integrated Urban Management, Applications, Operational Solutions
 • Alireza Saghebi*, Mehrdad Mohammadi Pages 16-40

  Evaluation of project management maturity will bring several advantages to project-based organizations. The main output is evaluation of the degree of maturity and excellence of the project management system in the organization and the possibility of planning for improvement with the aim of creating competitive advantage in domestic and international markets. The aim of this paper is to identify different models of project management maturity and select the optimal model using fuzzy network analysis process technique and identify project management maturity indicators and ranking indicators in Tehran municipality construction projects. The population and statistical sample of this study consisted of 20 senior municipal managers and academic professors. First, models and indicators of project management maturity assessment were identified from the literature of the subject and the background of the research and then the conceptual model was identified using experts' opinions. Then, using paired comparison questionnaires, dimensions and indicators were weighted and project management maturity models were ranked. The OPM3 model among the maturity models obtained the most suitable model among the project maturity measurement models in Tehran Municipality. The results of this study can provide a comprehensive view to senior managers and experts of Tehran Municipality and construction companies in recognizing the indicators and determining the importance of these indicators and selecting the optimal maturity measurement model of project management.

  Keywords: Maturity Model, Project Management, Construction Projects, Tehran Municipality, Fuzzy Analysis NetworkProcess (FANP)
 • Saeed Jahanbakhshi, Gholamreza Mahfouzi *, MohamamdReza Vatanparast Pages 41-53

  The dividend policy is one of the most important discussions in the financial literature because dividend represents the major cash payments of companies and one of the most important choices and decisions facing managers. The main purpose of this study is to investigate the effect of voluntary accruals on dividend policy of companies listed in Tehran Stock Exchange. The dividend homeostasis was examined. The purpose of this research is descriptive and applied. In this study, Dechow et al. (1995) model was used to measure voluntary accruals. Also, the ratio of dividend to net profit after tax was used to measure dividend policy. In this study, 101 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2011-2018 were selected as statistical sample by systematic elimination method. The research hypotheses were analyzed by using linear regression models using Eviews 10 and Excel 2010 software. The results showed that optional accruals had a positive and significant effect on dividend policy. But the moderating role of financial leverage was not significantly correlated between voluntary accruals and dividend policy.

  Keywords: optional accruals, dividends, earnings per share, dividend policy
 • Shahin Safari *, Hadi Morshedi, Ali Shafiei Pages 54-67

  Because brand equity helps to formulate a business strategy and leads to the profitability of organizations in the long run, therefore, recognizing the impact of brand personality on value creation from a customer perspective is very important. The purpose of this study is to investigate the role of brand personality on brand value creation in Iran Insurance Company. The statistical population of the study includes 384 subscribers of Iran Insurance Company in Tehran. The data collection tool in this research is a questionnaire that has the desired reliability and validity. To test the research hypotheses, the partial least squares method was used with the help of Smart PLS software version two. Findings showed that brand responsibility, brand simplicity and brand dynamics had a positive and measurable effect on brand value. In this regard, the results showed that the effect of variables of brand boldness and brand excitement on brand value creation had no significant effect.

  Keywords: Brand personality, brand value creation, Iran Insurance
 • Sepide Mohamamdi, Mohammad Tamimi * Pages 68-96

  This study was conducted with the aim of identifying and prioritizing specialized tools for hospital revenue development with a development budgeting approach in the direction of health tourism. Based on the summary of previous studies and based on the data obtained from the implementation of Delphi technique among the experts of 17 Shahrivar Abadan Hospital of the Social Security Organization of the province and its policy makers in this field, eight criteria for developing health tourism infrastructure in the province, improving medical standards. Ease of travel and geographical proximity, specialized medical staff, specialized and professional marketing, budget and economic development, structural and managerial development, cultural and social development were identified as the main components of specialized tools for hospital revenue development with development budgeting and health tourism approach. Using the hierarchical approach, first, using this method, a hierarchical tree was formed, then the studied options were examined according to the criteria, and then the criteria based on the objective function were examined. Prioritized by implementing Expert Choice software. The results of statistical studies showed that according to the experts of 17 Shahrivar Abadan Hospital, the Social Security Organization of the province upgraded medical standards with a value of 0.168 in the first rank, specialized medical staff with a value of 0.155 in the second rank, development of health tourism infrastructure in the province with a value of 0.139 in the third rank. Structural and managerial development with a value of 0.128 in the fourth place, budget and economic development with a value of 0.116 in the fifth place, ease of travel and geographical proximity with a value of 0.115 in the sixth place, specialized marketing and profession with a value of 0.096 in the seventh place and cultural and social development with A value of 0.077 ranks eighth in the priority of specialized tools for revenue development of hospitals with a development budgeting approach and health tourism, the adjustment rate of 0.006 is also in the acceptable range.

  Keywords: Revenue, development budgeting, health tourism
 • Saeedeh Bagherian, Ebrahim Esnaeilzadeh Pages 97-100

  The purpose of this study was the effect of human resource training on the citizenship behavior of Shahrekord medical staff. This is a practical and correlational study that the statistical population of Shahrekord medical staff is 350. A sample of 180 people was obtained based on the Morgan table. Data collection tools included a researcher-made human resource education questionnaire and Oregon and Kanowski (2008) Organizational Citizenship Behavior Questionnaire. Citizenship behavior was 0.79. Pearson correlation coefficient and regression tests were used to analyze the data using SPSS software. The results of the research showed that the results of the research showed that the behavior of organizational citizenship with the amount of human resource training is significant. There is also a significant relationship between the dimensions of organizational citizenship behavior (altruism, conscientiousness, chivalry, civic behavior, respect and honor) and human resource education.

  Keywords: Education, human resource education, citizenship behavior
 • Laya Jafari Pages 105-122

  The present study studies the behavior of individuals who have achieved leadership roles within their working group and in this case examines their chosen strategy and playing both the role of friendship and leadership. Examining the behavior of these leaders among people who have had such experiences over a period of time shows that they experience a variety of psychological conflicts, vulnerability to exploitation, and fear. The use of force against friends are two types of conflicts that have been pointed out by various experts and have been confirmed in this study; The results of the study identified four types of behavioral strategies; Maintaining job responsibility, ending friendship, separating friendship from leadership, overlapping plans, or using friendship for leadership. The results of combining the literature of the subject and the interview show that the type of conflict and the identity of the leader leads to the choice of strategy. The present study is qualitative and applied in terms of purpose. The study population includes all supervisors and employees who have experienced this in some way over a period of time. Sampling was done in a purposeful manner and semi-structured interviews were used to collect data. Finally, in order to achieve theoretical saturation, 17 people were interviewed. To analyze the data, contextual analysis was used to analyze the textual data.

  Keywords: Leadership, Friendship, Power, Leader Identity, Conflict
 • Mohammad Jedali*, Yaghoub Alavi Matin, Rasol Fathi Pages 123-138

  The aim of this research is the effect of employees' job engagement on social responsibility with the mediating role of their supportive behavior in Tabriz metropolitan municipality. The research method used is descriptive and survey and the statistical population of the present study are managers, deputies and employees of Tabriz metropolitan municipality which is 3760 people. The sample size was 349 using Cochran's formula. Data collection tool was three standard questionnaires that the validity of the data collection tool was based on content validity and Cronbach's alpha test was used to assess their reliability. SPSS and Lisrel software were also used to test the research hypotheses. Findings showed that supportive behavior of employees has a mediating role in the effect of job engagement on social responsibility. Also, Job engagement affects employees' social responsibility and supportive behavior

  Keywords: Job motivation, social responsibility, supportive behavior
 • Behzad garousian *, Majid Soleymani Pages 139-156

  The present study investigated the prediction of employee effectiveness and burnout based on organizational health components (a study of employees of the General Department of Sports and Youth of Hamadan Province). This research was an applied research in terms of purpose, descriptive and correlational research in terms of method and field research in terms of data collection. The statistical population included all employees of the General Department of Sports and Youth of Hamadan province in 2020 to 152 people. The statistical sample was estimated to be 103 people using Morgan and Krejci table with available random method. To assess organizational health, the questionnaire of 19 questions of Hui et al. (2016), the effectiveness of employees, the questionnaire of 37 questions of Lari et al. (2004) and the burnout of employees were used by Maslach test (2005). Findings showed that the level of organizational health was 66.2%, staff effectiveness was 80.4% and staff burnout was 33.8%. The results of Pearson correlation and multivariate regression with SPSS software showed that the components of organizational health such as institutional unity, constructiveness and scientific emphasis were able to predict the effectiveness of employees. Also, the components of manager influence, construction, and scientific emphasis were able to predict employee burnout.

  Keywords: Components of Organizational Health, Employee Effectiveness, Employee Burnout, GeneralDirectorate of Sports, Youth of Hamedan Province
 • Alireza Kiani *, Majid Soleimani Pages 157-171

  The aim of this study was to determine the relationship between organizational philanthropy and the sense of belonging of employees of the General Department of Sports and Youth of Hamedan Province. The research method was applied in terms of purpose and correlation in terms of descriptive method. The statistical population included all employees of the General Directorate of Sports and Youth of Hamedan province in 2019, numbering 140 people. Due to the limited statistical population, the size of the population was considered as the sample size. After distributing and collecting the questionnaires, 117 people answered the questionnaires correctly. They were measured by the questionnaire of Shimazu et al. (2015). The reliability of the questionnaires of work ethic and organizational philanthropy with Cronbach's alpha coefficient was calculated as 95%, 94% and 97%, respectively. The results of Pearson correlation analysis, multivariate regression and independent t-test with SPSS software version 25 showed that there was a significant relationship between organizational philanthropy and employees' sense of belonging. The economic, legal, ethical and humanitarian components of organizational philanthropy had a positive and significant relationship with the sense of belonging of employees. On the other hand, the ethical and economic components of organizational philanthropy were able to predict the sense of belonging

  Keywords: Components of organizational humanity, sense of belonging, work of the General Directorate of Sportsand Youth of Hamedan Province