فهرست مطالب

Reproductive BioMedicine - Volume:19 Issue: 5, May 2021

International Journal of Reproductive BioMedicine
Volume:19 Issue: 5, May 2021

 • تاریخ انتشار: 1400/04/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 401-420
  مقدمه

  با توجه به ترس از زایمان و عدم ارایه زایمان بدون درد در ایران، شیوع سزارین انتخابی که به درخواست زنان باردار انجام می شود در حال افزایش است. با این حال، هیچ مطالعه مروری سیستماتیک برای ارزیابی نتایج مطالعات در این زمینه تدوین نشده است.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک مطالعات مداخلات روانشناختی منتشر شده در خصوص ترس از زایمان در ایران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مرور سیستماتیک، پایگاه های داده نظیرPubMed ،MEDLINE ،PsycINFO ،Wiley ، Web of Science (ISI)،Scopus ،ScienceDirect ،Cochrane Library ، Google Scholar و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) برای بازیابی مطالعات مربوطه جستجو شدند. جستجوی دستی در مقالات جستجو شده انجام شد و در نهایت 21 مطالعه مداخله ای در این مطالعه وارد شد.

  نتایج

  بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت روش شناختی (ریسک تورش)، 14 و 7 مطالعه به ترتیب کیفیت قابل قبول یا خوب و پایین داشتند. از میان این مقالات وارد شده، درمان شناختی رفتاری (CBT)، تکنیک های تن آرامی، مشاوره روانشناختی، کلاس های آمادگی زایمان (CPC)، برنامه های ذهن آگاهی و آموزش روانی نیز به عنوان اصلی ترین نوع مداخلات روانشناختی در کاهش ترس از زایمان در زنان باردار استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  هیچ شواهد مشخصی در خصوص اثربخشی موثرترین روش برای به حداقل رساندن سطح ترس از زایمان در زنان باردار وجود ندارد. از آنجایی که بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت، اکثر مطالعات کیفیت متوسط یا کم داشتند، انجام کارآزمایی های بالینی تصادفی استاندارد و با کیفیت بالا با تمرکز بر ترس از زایمان در زنان باردار از اهمیت ویژه ای در جمعیت ایرانی برخوردار است.

  کلیدواژگان: ترس، زایمان، بارداری، مداخله روانشناختی، ایران
 • صفحات 421-432
  مقدمه

  آمارهای موجود حاکی از شیوع بالای اختلال عملکرد جنسی در بین زنان در سراسر جهان است. عوامل مختلفی سبب ایجاد اختلال عملکرد جنسی زنان در سنین باروری می شوند.

  هدف

  این مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز باهدف ارزیابی شیوع و عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی زنان سنین باروی در نقاط مختلف جهان طراحی شده است.

  مواد و روش ها

  پایگاه داده هایPubMed ،EMBASE ،Web of Science ، Scopus و Science به طور سیستماتیک برای یافتن مقالات چاپ شده در طی سال های 2019-2000 جستجو شدند. تمام مطالعات مقطعی که شیوع اختلال عملکرد جنسی در زنان در سنین باروری را مورد بررسی قرار داده بودند، بررسی شدند. برای ارزیابی کیفیت مطالعات انتخاب شده از چک لیست ارزیابی کیفیت STROBE استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata مورد آنالیز قرار گرفتند. شاخص I2 برای تعیین هتروژنیتی و از مدل های Fixed و random برای بررسی شیوع ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت. برای شناسایی منبع هتروژنیتی بین مطالعات انتخاب شده از متارگرسیون استفاده شد.

  نتایج

  مطالعات مرتبط با شیوع اختلال عملکرد جنسی که در پایگاه های مختلف نمایه شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. 21 مطالعه واجد شرایط (براساس معیارهای ورود) مورد آنالیز قرار گرفتند. براساس نتایج متاانالیز شیوع کلی اختلال عملکرد جنسی (78/59-73/41) 75/50% برآورد شد. شیوع درد حین نزدیکی، اختلال در برانگیختگی، میل جنسی، لوبرکاسیون، ارگاسم و رضایت جنسی به ترتیب 08/39%، 21/48%، 70/50%، 60/37%، 16/40% و 02/35% محاسبه شد. مهمترین ریسک فاکتورهای اختلال عملکرد جنسی سن، افسردگی، سطح پایین تحصیلات، افزایش طول مدت ازدواج و وجود بیماری مزمن بود.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این مطالعه، شیوع اختلال عملکرد جنسی در زنان سنین باروری در کشورهای مختلف متفاوت است. با توجه به اهمیت اختلال عملکرد جنسی زنان، مطالعات بیشتری برای تسهیل توسعه مداخلات آموزشی مرتبط مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: : اختلال عملکرد جنسی، زنان، سن باروری
 • صفحات 433-440
  مقدمه

  الگوی بیان میکرو RNA ها در اگزوزوم های مشتق شده از جفت نقش مهمی در تنظیم پاسخ های ایمنی و التهاب در سطح تماس مادر و جنین دارند.

  هدف

  با توجه به ویژگی های تنظیم کنندگی ایمنی miR-17 و miR-29a، ما میزان بیان آنها را در اگزوزوم های مشتق از جفت در یک مدل موشی سقط القاء شده توسط لیپوپلی ساکارید تعیین کردیم.

  مواد و روش ها

  در مجموع 14 موش BALB/c شش تا هشت هفته ای در روز 5/11 حاملگی بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند (تعداد = 7 سر در هر گروه). در گروه آزمایش موش ها با لیپوپلی ساکارید و در گروه کنترل با بافر فسفات نمکی تیمار شدند. پنج ساعت پس از تیمار، سلول های جفتی جدا شده و به مدت 48 ساعت کشت داده شدند. سپس مایع رویی کشت سلولی جمع آوری و برای جداسازی اگزوزوم ها استفاده شد. اگزوزوم های جدا شده توسط وسترن بلات و میکروسکوپ الکترونی عبوری تایید شدند. سپس miRNA ها از اگزوزوم ها استخراج شده و cDNA سنتز شد. سطح بیان miR-17 و miR-29a توسط real-time PCR کمی ارزیابی شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که میزان بیان miR-29a در اگزوزوم های مشتق از جفت به دست آمده از گروه لیپوپلی ساکارید به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت. همچنین میزان بیان miR-17 در اگزوزوم های مشتق شده از جفت به دست آمده از گروه لیپوپلی ساکارید کاهش یافت، اما در مقایسه با گروه کنترل این تغییرات معنادار نبود (05/0 < p).

  نتیجه گیری

  واکنش های التهابی در سطح تماس مادر و جنین می توانند الگوی بیان miRNA های درون اگزوزوم های مشتق شده از جفت و بطور خاص miRNA های دارای اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی مانند miR29a را تغییر دهند.

  کلیدواژگان: اگزوزوم، miR-17، miR-29a، جفت، التهاب
 • صفحات 441-448
  مقدمه

  بندناف تک شریانی (SUA) در 6-5/0% از کل بارداری های جهان دیده می شود. اگرچه تاثیر SUA در بروز نقایص مادرزادی اجماع نظر نسبی وجود دارد ولی اختلاف نظرها در ارتباط با تاثیر آن بر پیامدهای بارداری هنوز باقی است.

  هدف

  این مطالعه با هدف تاثیر SUA بر پیامدهای بارداری و برآورد بروز آن در مناطق جنوبی ایران برای اولین بار انجام شد. ویژگی های اپیدمیولوژیک همراه با برخی اثرات آن بر نتایج بارداری/نوزادی نیز بررسی گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، داده های دو مرکز رفرال در جنوب ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع 1469 بارداری، جنین و نوزاد از نظر ویژگی های مرتبط با SUA مورد بررسی قرار گرفتند. SUA با استفاده از تشخیص پاتولوژیک تعریف شد. نقایص مادرزادی با استفاده از نتایج معاینات بالینی، التراسونوگرافی و اکوگاردیوگرافی جمع آوری شدند. اطلاعات مربوط به نتایج بارداری بر اساس سوابق پزشکی بیماران ثبت گردید.

  نتایج

  شیوع SUA 47/3% (%6/4-6/2 :CI %95) بود. ناهنجاری های جنین از جمله ناهنجاری های کلیوی، قلبی و مادرزادی، مرگ داخل رحمی جنین، مرگ زودرس نوزادی، وزن کم هنگام تولد، وزن کم جفت و زایمان زودرس در گروه SUA به طور قابل توجهی بالاتر بود (به ترتیب 47/2 و 70/2، 22/3، 31/11، 85/3، 03/16، 04/31، 02/68 = OR). با این حال، تعداد مادران در گروه SUA کمتر بود (98/0-44/0 :CI %95، 65/0 =OR).

  نتیجه گیری

  ارتباط معناداری بین SUA و افزایش خطر مرگ داخل رحمی جنین و مرگ زودرس نوزادان و همچنین وزن کم هنگام تولد و تولد زودرس مشاهده شد. تاریخ زایمان مادر به عنوان عامل پیش بینی کننده مهم در SUA مشخص گردید. پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتری در مورد طبقه بندی خطر نوزادان در این زمینه صورت گیرد.

  کلیدواژگان: بند ناف، بندناف تک شریانی، پیامد بارداری، نقایص مادرزادی
 • صفحات 449-456
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شایع ترین علت ناباروری بر اثر اختلال تخمک گذاری است. استرس اکسیداتیو (OS) که نقش مهمی در تعیین استعداد رشد یک تخمک دارد ممکن است در درک ناباروری و نتایج ضعیف در چرخه های لقاح آزمایشگاهی (IVF) در زنان PCOS نقش داشته باشد.

  هدف

  اندازه گیری نشانگرهای زیستی استرس اکسیداتیو در مایع فولیکولار زنان PCOS تحت IVF.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 100 زن که 43 نفر به علت PCOS و 57 نفر به علت فاکتور لوله ای تحت IVF قرار گرفته و از ژانویه 2016 تا سپتامبر 2017 به یک مرکز پزشکی عالی ارجاع شدند، وارد مطالعه شدند. نشانگرهای استرس اکسیداتیو مانند گونه های اکسیژن واکنش پذیر (ROS)، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) و 8-ایزوپروستان 8-IP در مایع فولیکولار مورد آزمایش قرار گرفتند و نتایج مختلف IVF مقایسه شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که سطحROS ، TAC و 8-IP در گروه PCOS در مقایسه با گروه به علت فاکتور لوله ای بیشتر بود (به ترتیب 21/0 = p، 95/0 = p، 05/0 > p) نشانگرهای زیستی بر اساس تعداد تخمک های بازیابی شده، میزان تقسیم و درجه جنین ها در دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند. میانگینROS ، TAC و 8-IP در دو گروه از نظر بارداری تفاوت معنی داری نداشت، اگرچه سطح 8-IP در بیماران PCOS که سقط داشتند به طور قابل توجهی افزایش یافته بود (02/0 = p).

  نتیجه گیری

  از این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که نقش احتمالی استرس اکسیداتیو در بیماران PCOS با واسطه 8-IP به عنوان یک نشانگر زیستی بالقوه می باشد که این موضوع نیاز به ارزیابی بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، ART، PCOS، ناباروری، 8-IP
 • صفحات 457-464
  مقدمه

  انجام خراش آندومتر برای افزایش میزان موفقیت در روش های کمک باروی بحث برانگیز است.

  هدف

  هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه اثر بخشی پیامد حاملگی در بیماران کاندید تلقیح داخل رحمی با و بدون خراش آندومتر می باشد.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 150 زن مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان که کاندید تلقیح داخل رحمی بودند به طور تصادفی در دو گروه 75 نفر با و بدون خراش آندومتر قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه در پروتکل مناسب و یکسان شدند. حاملگی شیمایی، بالینی، سقط، تولد زنده و عوارض حاملگی در هر دو گروه مقایسه شد.

  نتایج

  میزان حاملگی شیمیایی و بالینی در گروه مورد بالاتر از شاهد بود (به ترتیب 25/0 و 54/0 = p). سقط جنین و میزان حاملگی چندقلویی در گروه مورد به ترتیب 3/14% و 3/4% بود، که این میزان در گروه کنترل 5% برآورد شد. (به ترتیب 54/0 و 60/0 = p) ضخامت آندومتر در روز 21 در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود (01/0 = p).

  نتیجه گیری

  خراش آندومتر در زنان تلقیح داخل رحمی با افزایش میزان حاملگی شیمایی و بالینی همراه نمی باشد، با این حال مطالعات با حجم نمونه بیشتر برای تایید یا رد این مداخله پیشنهاد داده می شود.

  کلیدواژگان: خراش آندومتر، تزریق درون رحمی اسپرم، حاملگی
 • صفحات 465-470
  مقدمه

  شیوع ناباروی در جهان روند صعودی داشته و درمان ناباروی یکی از مسایل حایز اهمیت می باشد.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی اثر خراش موضعی آندومتر بر نتایج حاملگی در زنان با شکست قبلی روش تلقیح داخل رحمی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی غیرتصادفی بر روی 336 زن مراجعه کننده به کلینیک نازایی بیمارستان علی ابن ابیطالب شهر زاهدان (در سال 98) انجام شد. شرکت کنندگان پس از ورود به دو گروه خراش آندومتر و گروه کنترل تقسیم بندی شدند. در گروه خراش آندومتر (173 نفر)، علاوه بر درمان های روتین ناباروری در روز 9-8 سیکل قاعدگی خراش آندومتر انجام شده در حالیکه گروه کنترل (163 نفر) فقط درمان روتین انجام شد. داده ها با استفاده از فرم اطلاعاتی جمع آوری شده و سپس توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین سنی زنان مورد مطالعه 2/5 ± 4/28 سال بود. درصد موفقیت بارداری در گروه مورد، 3/12% و در گروه شاهد 11% بوده که تفاوت آنها از لحاظ آماری معنی دار نبود (697/0 = p).

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که خراش آندومتریال تاثیری روی میزان باروری ندارد.

  کلیدواژگان: ناباروری، خراش آندومتریال، IUI
 • صفحات 471-476
  مقدمه

  کلومیفن سیترات یک نوع لیگاند گیرنده استروژن با خصوصیات آگونیستی - آنتاگونیستی بوده که در درمان ناباروری زنان و مردان مورد استفاده قرار می گیرد. اختلالات بینایی متعدد و چندین عارضه غیر قابل برگشت بینایی در همراهی با کلومیفن سیترات مشخص گردیده است. مقاله حاضر، گزارشی از یک بیمار با اپتیک نوروپاتی قدامی می باشد که احتمالا توسط کلومیفن ایجاد شده.

  مورد

  مرد 33 ساله ای با شکایت کاهش حاد بینایی چشم راست از چند روز قبل مراجعه نمود. تنها داروی مصرفی بیمار 100 میلی گرم کلومیفن سیترات روزانه بود که به مدت دو هفته برای درمان ناباروری تجویز شده بود. بیمار در روز چهاردهم پس از شروع مصرف این دارو با کاهش ناگهانی بینایی چشم راست مواجه گردید که متعاقبا در طی چند روز دچار نقص میدان بینایی تحتانی شده بود. در معاینه بیمار حدت بینایی چشم راست20/6 و چشم چپ20/20 بود، همراه با مارکوس گان مثبت چشم راست و کاهش red color saturation، معاینه شبکیه در چشم راست التهاب دیسک بینایی با دیلاتسیون وریدی و در چشم چپ شبکیه نرمال با دیسک متراکم رویت شد. ارزیابی بیمار از نظر مسایل سیستمیک نرمال گزارش شد. براساس یافته ها، برای بیمار نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بینایی غیر شریانی (NAION) احتمالا ناشی از کلومیفن مطرح گردید.

  نتیجه گیری

  از آنجایی که کلومیفن ممکن است غلظت خون را افزایش دهد، این فرضیه مطرح می شود که کاهش جریان خون در شریان سیلاری خلفی در بیماران با عصب بینایی در خطر (disk-at-risk)، در بروز نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بینایی نقش دارد. لذا توصیه می شود بیماران با عصب بینایی در خطر، در مورد امکان ایجاد نوروپاتی ایسکمیک قدامی به دنبال مصرف کلومیفن آگاهی داده شود و در صورت بروز علایم بینایی حین مصرف بلافاصله به منظور ارزیابی صدمه به عصب بینایی مورد معاینه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: کلومیفن سیترات، اپتیک نوروپاتی، حدت بینایی، ایسکمی
 • صفحات 477-782
  مقدمه

  کروموزوم های نشانگر اضافی کوچک (sSMC) قطعات کروموزومی با ساختارهای غیر طبیعی هستند که در بیماران با مشکلات باروری و دارای تاخیر در رشد مشاهده می شوند. sSMC ها ممکن است در کاریوتایپ سلول های آمنیوتیک شناسایی شوند. sSMC ها می توانند به صورت ارثی یا جدید (de novo) ایجاد شوند. در این مقاله، یک مورد تشخیص پیش از تولد sSMC جدید با منشاء بازوی بلند کروموزوم 4 (4q11q12 sSMC) و ویژگی های سیتوژنتیک مولکولی آن که هیچ ناهنجاری فنوتیپی آشکاری ندارد، را توصیف می کنیم.

  مورد

  یک خانم باردار 36 ساله که احتمال ابتلای جنین ایشان به سندرم داون (تریزومی 21) در هفته شانزدهم بارداری مثبت شده بود. از تکنیک QF-PCR برای تشخیص سریع ناهنجاری عددی کروموزوم هایX ،Y ،13 ، 18 و 21 استفاده شد. از تکنیک آرایه هیبریداسیون ژنومی مقایسه ای (array CGH) نیز به همراه آنالیز کاریوتایپ سلول های آمنیوتیک برای مطالعه کروموزوم های جنین استفاده شد. آنالیز کاریوتایپ برای والدین نیز انجام شد. نتیجه QF-PCR نشان داد جنسیت جنین پسر و تعداد کروموزوم های مورد بررسی نرمال بود، در حالی که آنالیز کاریوتایپ سلول های آمنیوتیک نشان دهنده یک جنین پسر با یک کروموزوم نشانگر(47, XY, +mar) بود و کروموزوم نشانگر در %100 گستره های متافازی سلول های آمنیوتیک وجود داشت. کاریوتایپ های والدین نرمال بود و این نشان دهنده جدید بودن sSMC بود. تجزیه و تحلیل array CGH تکثیر 48/6 مگابایت در 4q11q12 را نشان داد. در نهایت والدین تصمیم به خاتمه بارداری با سقط قانونی جنین گرفتند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه بر اهمیت استفاده از تکنیک array CGH را همراه با آنالیز کاریوتایپ برای تشخیص سریع و دقیق آنیوپلوییدی های جزیی در بررسی های پیش از تولد دوران بارداری تاکید می کند.

  کلیدواژگان: تشخیص پیش از تولد، Array CGH، کروموزوم 4، 4q
|
 • Marzieh Azizi, Mahsa Kamali, Forouzan Elyasi*, Mahboobe Shirzad Pages 401-420
  Background

  Due to the fear of childbirth (FOC) and failure to provide painless delivery in Iran, the prevalence rate of elective Cesarean section (C-section) performed on request by pregnant women is on the rise. However, no systematic review assessing the results of studies in this respect has been thus far developed.

  Objective

  To systematically review published psychological intervention research reflecting on FOC in Iran.

  Materials and Methods

  In this systematic review, the databases of PubMed, MEDLINE, PsycINFO, Wiley, ISI Web of Science, Scopus, Science Direct, Cochrane Library, Google Scholar, and Scientific Information Database were searched to retrieve the relevant studies. Manual searches were performed to find the relevant articles and finally 21 intervention studies were reviewed.

  Results

  Based on the modified Jadad Scale, a methodological quality (risk of bias) assessment tool, 14 and 7 studies had acceptable or good and low quality, respectively. Of the included articles, fear, fear of childbirth, pregnancy, psychological intervention, Iran. Cognitive behavioral therapy, relaxation techniques, psychological counseling, childbirth preparation classes (CPCs), mindfulness programs, and psychoeducation had been also practiced as the main types of psychological interventions for reducing FOC in pregnant women.

  Conclusions

  There was no clear evidence to establish the most effective method for minimizing levels of FOC in pregnant women. Based on the assessment tool and since most of the studies had moderate or low quality, conducting standard and high-quality randomized controlled trials focusing on FOC in pregnant women is of most importance in Iranian population.

  Keywords: Fear, Childbirth, Pregnancy, Psychological intervention, Iran
 • Farzane Alidost, Reza Pakzad, Mahrokh Dolatian, Fatemeh Abdi* Pages 421-432
  Background

  Available statistics shows a high prevalence of sexual dysfunction (SD) among women worldwide. Various factors affect SD among women of reproductive age.

  Objectives

  To evaluate studies on the prevalence and determinants of SD in different parts of the world.

  Materials and Methods

  MEDLINE, EMBASE, Web of Science, Scopus and ProQuest databases were systematically reviewed during 2000-2019. All original articles were reviewed. The STROBE checklist was used to evaluate the quality of the papers. I2 was calculated to determine heterogeneity. Fixed effects and/or random-effects models were applied to estimate the pooled prevalence. Meta-regression analysis was also performed to identify the sources of heterogeneity.

  Results

  Based on the results of the meta-analysis (21 eligible studies), the pooled prevalence with 95% confidence interval of SD was estimated at 50.75% (41.73-59.78). The prevalence of pain and disorders in arousal, sexual desire, lubrication, orgasm, and sexual satisfaction were calculated (39.08%, 48.21%, 50.70%, 37.60%, 40.16%, and 35.02%, respectively). Also age, depression, low education level, increased duration of the marriage, and the presence of chronic diseases were the highest risk factors for SD.

  Conclusion

  The prevalence of SD in women of reproductive age varies in different countries. Considering the importance of female SD, further studies are needed to facilitate the development of relevant educational interventions.

  Keywords: Sexual dysfunction, Women, Reproductive age
 • Tahereh Jalilvand, Reza Salarinia, Hasan Namdar Ahmadabad*, Mohammadreza Safdari Pages 433-440
  Background

  The expression pattern of microRNAs in placenta-derived exosomes plays a crucial role in the regulation of immune responses and inflammation at the fetal-maternal interface.

  Objective

  Concidering the immunomodulatory properties of miR-17 and miR-29a, we determined their expression levels in placenta-derived exosomes in an lipopolysaccharide (LPS)-induced abortion mice model.

  Materials and Methods

  A total of 14 pregnant BALB/c mice, aged six-eight wk, were randomly divided into two groups (n = 7/each) on the gestastional day 11.5. While the mice in the experimental group were treated with LPS, those in the control group were treated with phosphate-buffered saline. Five hr after the treatment, the placental cells were isolated and cultured for 48 hr. Then, the cell culture supernatants were collected and used for isolation of exosomes. The isolated exosomes were confirmed by western blot and scanning electron microscopy. The miRNAs were then extracted from exosomes, and cDNA synthesized. The expression levels of miR-17 and miR-29a were evaluated by quantitative real-time PCR analysis.

  Results

  Our results showed that the expression levels of miR-29a in placenta-derived exosomes obtained from the experimental group increased significantly compared to the control group. Also, the expression levels of miR-17 in the placenta-derived exosomes obtained from the experimental group were found to decrease; however, it did not show significant changes compared with the control group (p ˃ 0.05).

  Conclusion

  Inflammatory reactions at the fetal-maternal interface can alter miRNAs expression patterns in placenta-derived exosomes, especially miRNAs with immunomodulatory effects such as miR-29a.

  Keywords: Exosome, miR-17, miR-29a, Placenta, Inflammation
 • Homeira Vafaei, Khatoon Rafeei, Maryam Dalili, Nasrin Asadi, Nosaibe Seirfar, Mojgan Akbarzadeh-Jahromi* Pages 441-448
  Background

  Single umbilical artery (SUA) is found in 0.5-6% of all pregnancies, worldwide. Although the association of SUA with some of congenital malformations is mainly accepted, its effect on pregnancy/neonatal outcomes is still controversial.

  Objective

  This is the first study aimed to approximate the SUA prevalence in southern part of Iran. SUA epidemiologic features accompanied by some of its effects on pregnancy/neonatal outcomes are investigated as well.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, data from two referral centers in Southern Iran were analyzed. In total, 1,469 pregnancies, fetus, and neonates were examined for epidemiological features associated with SUA. SUA was confirmed by pathological examination, while congenital anomalies were diagnosed by clinical, ultrasound, and echocardiographical examinations. Data on pregnancy outcome were recorded based on the patients’ medical records.

  Results

  The prevalence of SUA was 3.47% (95% CI: 2.6-4.6%). Fetal anomalies including renal, cardiac, and other congenital anomalies, intrauterine fetal death, early neonatal death, low birth weight, low placental weight, and preterm birth were significantly higher in the SUA group (OR = 68.02, 31.04, 16.03, 3.85, 11.31, 3.22, 2.70, and 2.47, respectively). However, the maternal multiparity was lower in the SUA group (OR = 0.65; 95% CI: 0.44-0.98).

  Conclusion

  A significant association was observed between SUA and increased risk of intrauterine fetal death and early neonatal death, as well as low birth weight and preterm birth. Obstetrical history of the mother like parity was identified as an important predictor of SUA. Further investigations are suggested on risk stratification of neonates in this regard.

  Keywords: Umbilical cord, Single umbilical artery, Pregnancy outcome, Congenital abnormalities
 • Kaivalya Gongadashetti, Pankush Gupta, Rima Dada, Neena Malhotra* Pages 449-456
  Background

  Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is the most common cause of anovulatory infertility. Oxidative stress (OS), which plays an important role in determining the developmental competence of an oocyte, may be involved in understanding infertility and poor outcomes cycles in PCOS women undergoing in vitro fertilization (IVF).

  Objective

  To measure OS biomarkers in the follicular fluid of PCOS women undergoing IVF.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 100 women; with PCOS (n = 43) and tubal factor (n = 57) undergoing IVF, who were referred to a tertiary medical center between January 2016 and September 2017 were enrolled. OS markers like reactive oxygen species (ROS), total antioxidant capacity (TAC), and 8-Isoprostane (8-IP) were tested in the follicular fluid and various IVF outcomes in the form of oocytes retrieved, fertilized, cleavage rate, grading of embryos and pregnancy outcomes were compared between the two groups.

  Results

  The results indicated that the levels of ROS, TAC, and 8-IP were higher in the PCOS group compared to the tubal group (p = 0.21, p = 0.95, and p < 0.05, respectively). Biomarkers based on the number of retrieved oocytes, cleavage rate, and grades of embryos did not differ significantly in the two groups. The median ROS, TAC, and 8-IP were not significantly different in the two groups in relation to the pregnancies, although the 8-IP levels were significantly raised in the PCOS women who had a miscarriage (p = 0.02).

  Conclusion

  This study concluded the possible role of OS in PCOS women with increased higher level of 8-IP biomarker as a potential biomarker that needs further evaluation.

  Keywords: Oxidative stress, ART, PCOS, Infertility, 8-IP
 • Mahnaz Yavangi, Nesa Varmaghani, Azar Pirdeghan, Maryam Varmaghani, Mohammad Faryadras* Pages 457-464
  Background

  Endometrial scratch injury is considered controversial in increasing the success rate of assisted reproductive technology.

  Objective

  To compare the pregnancy outcomes in women candidated for intrauterine insemination with and without an endometrial scratch.

  Materials and Methods

  In this randomized clinical trial, 150 women referred to the Fatemieh Hospital, Hamadan, Iran who were candidates for IUI between December 2017 to December 2018 were randomly assigned into two groups (n = 75/each) with or without an endometrial scratch (as case and control groups, respectively). Women in both groups were in the proper and identical protocol for IUI. Chemical and clinical pregnancy, abortion, and live birth rate, also pregnancy complications were compared between the groups.

  Results

  Chemical and clinical pregnancy rates were higher in the case than the control group (p = 0.25, p = 0.54, respectively). In the case group, the abortion and multiple gestation rates were 14.3% and 4.3%, respectively, while it was 5% in the control group (p = 0.60, p = 0.54 respectively). The endometrium thickness on day 21 was higher in the case group than the control (p = 0.01).

  Conclusion

  Endometrial scratching in intrauterine insemination women is not associated with an increase in both clinical and clinical pregnancy rates, however, studies with a larger sample size are suggested to evaluate this intervention.

  Keywords: Pregnancy infertility, Women, Endometrial injury, Pregnancy, Intrauterine insemination
 • Farahnaz Farzaneh*, Farzaneh Khastefekr Pages 465-470
  Background

  The prevalence of infertility is increasing worldwide and the treatment is one of the important issues.

  Objective

  This study aimed to evaluate the effect of local endometrial scratching on pregnancy outcomes in women with previous failure of intrauterine insemination.

  Materials and Methods

  This non-randomized clinical trial study was performed on 336 women referred to the infertility clinic of Ali ebn-e Abitaleb Hospital of Zahedan (between May and November 2019). Women were divided into two groups: endometrial scratch as case and control group. In the case group (n = 173), endometrial scratching was performed on day 8-9 of the menstrual cycle in addition to routine infertility treatments, while in the control group (n = 163), only routine treatment was performed. Chi-square test was used to compare the frequency of male factor severity and the percentage of successful pregnancies between both groups and was used to investigate the effect of male factor on the fertility rate in each group (moderate male factor and mild male factor).

  Results

  The mean age of the women was 28.4 ± 5.2 yr. The success rate of pregnancy in the case group was 12.3% and in the control group 11%, which were not statistically significant (p = 0.697).

  Conclusion

  Overall, the results of this study showed that endometrial scratching had no effect on the pregnancy rate.

  Keywords: Infertility, Endometrial, Scratch, Insemination
 • Yousef Alizadeh, Zahra Moravvej, Yaser Khakpoor, Ebrahim Azaripour, Mitra Akbari, Reza Soltani-Moghadam* Pages 471-476
  Background

  Clomiphene citrate is an estrogen receptor ligand with mixed agonistic-antagonistic properties used for the treatment of female and male infertility. Various visual disturbances and several irreversible visual outcomes have been associated with clomiphene citrate. In this report, we present a patient with presumed clomiphene induced optic neuropathy.

  Case

  A 33-yr-old man with acute visual loss of the right eye was referred to Amiralmomenin Hospital, Rasht, Iran in November 2018. His only medication was clomiphene citrate 100 mg daily, taken for two wk for fertility issues. The patient presented with a sudden decrease of visual acuity in the right eye on the 14th day of starting the treatment and subsequently developed complete loss of inferior visual field within a few days. On examination, the visual acuity was 6/20 in the right and 20/20 in the left eyes, with a right relative afferent pupillary defect and decreased red color saturation. The fundus examination revealed optic disc swelling with venous dilation in the right eye and a normal left fundus with a crowded disc (disc-at-risk). The patient was evaluated for systemic disorders, all of which were normal. Findings were suggestive of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy most likely due to clomiphene.

  Conclusion

  As clomiphene may increase blood viscosity, it is hypothesized that reduced flow in a posterior ciliary artery in conjunction with the disc-at-risk contributes to the anterior ischemic optic neuropathy. It is advised that patients with disc-at-risk be aware of the possible non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy and those experiencing visual symptoms while taking clomiphene be examined promptly for evidence of optic nerve injury.

  Keywords: Clomiphene citrate, Optic neuropathy, Visual acuity, Ischemia
 • Reza Mohammadi, Raheleh Taheri, Fatemeh Shahriyari, Farnaz Feiz, Zahra Mohammadi, Sadegh Shirian, Reza Rraoofian, Abdorrasoul Malekpour, Reza Pazhoomand* Pages 477-782
  Background

  Small supernumerary marker chromosomes (sSMCs) are chromosomal fragments with abnormal structures found in patients with fertility problems and developmental delay. They may be detected in amniotic cell karyotypes. sSMCs are categorized as hereditary or de novo. Here, we describe a case of prenatal de novo 4q11q12 sSMC and its molecular cytogenetic features which had no apparent phenotypic abnormality.

  Case

  The fetus of a 36-yr-old pregnant woman was detected positive for Down’s syndrome (trisomy 21) at the 16th wk of gestation. Quantitative Fluorescent polymerase chain reaction technique was applied for the rapid detection of numerical aneuploidy of chromosomes X, Y, 13, 18, and 21 microsatellites. Array comparative genomic hybridization (array CGH) technique was also conducted following the karyotype analysis of amniotic cells. The karyotype analysis was also done for the parents. Quantitative Fluorescent polymerase chain reaction result revealed a male fetus with a normal chromosomal pattern, while the amniocentesis karyotype analysis identified a male fetus with a marker chromosome (47, XY, +mar), and the sSMC were existing in 100% of amniocyte metaphase spreads. The parents’ normal karyotypes indicated that the sSMC was de novo. Array CGH analysis revealed a 6.48-Mb duplication at 4q11q12. Eventually, the parents decided to terminate the pregnancy by legal abortion.

  Conclusion

  Our study highlights the importance of the application of array CGH in combination with karyotype analysis for rapid and precise prenatal diagnosis of partial aneuploidy region.

  Keywords: Prenatal diagnosis, Array CGH, Chromosome 4, Chromosome Markers
 • Iman Taqizade Firoozjaei, Mohsen Taghadosi*, Zohre Sadat Page 483

  The publisher has been informed of an error that occurred on page 261 in which the first authors name must be changed to Iman Taghizadeh Firoozjaei attar. On behalf of the author, the publisher wishes to apologize for this error. The online version of article has been updated on June 10, 2021.