فهرست مطالب

 • سال پنجاه و یکم شماره 4 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/17
 • تعداد عناوین: 20
|
 • میثم محمدی، میترا اعلایی*، مهدی صیدی صفحات 753-771
  به منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده ژربرا پس از برداشت، آزمایشی به صورت کرت های خردشده بر پایه طرح کاملا تصادفی در سال 1397 در گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام با چهار تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل محلول پاشی قبل از برداشت توسط تیمارهای اسپرمین دو میلی مولار و گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا) یک میلی مولار هر کدام به صورت دو مرحله محلول پاشی (زمان ظهور شاخه گل دهنده و 7 روز پس از آن) و سه مرحله محلول پاشی (زمان ظهور شاخه گل دهنده، 5 و 10 روز پس از آن) به عنوان کرت فرعی بودند که همراه با نمونه های شاهد طی صفر، 3، 6 و 9 روز پس از برداشت به عنوان کرت اصلی آزمایش در دمای 1±22 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65 تا70 درصد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمارهای اسپرمین سه مرحله محلول پاشی، اسپرمین دو مرحله محلول پاشی، گابا سه مرحله محلول پاشی و گابا دو مرحله محلول پاشی به ترتیب بین 5/3 تا یک روز عمر گلجایی را نسبت به شاهد افزایش دادند و باعث حفظ کیفیت پس از برداشت گل ها شدند. همچنین نتایج نشان داد که در روز نهم بررسی بیشترین وزن تر، جذب محلول گلجایی، مواد جامد محلول، پروتئین، فنل و فلاونویید کل، فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT)، گایاکل پراکسیداز (GPX)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و همچنین کمترین نشت یونی، محتوای مالون دی آلدهید (MDA) و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز (PPO) به ترتیب در تیمارهای فوق مشاهده گردید. بنابراین استفاده از تیمار اسپرمین در سه مرحله محلول پاشی به عنوان برترین تیمار و به عنوان برنامه ای کاربردی در جهت افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده ژربرا رقم "Stanza" توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: پلی آمین، ژربرا، عمر گلجایی، گاما آمینو بوتیریک اسید، محلول پاشی
 • اکرم ولی زاده قلعه بیگ، سید حسین نعمتی*، حجت امامی، حسین آروئی صفحات 773-784
  بیوچار تکنولوژی زیست محیطی جدیدی است که استفاده از آن می تواند در راستای کاهش تجمع آلودگی خاک مورداستفاده قرار بگیرد. بدین منظور، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد و مقادیر بیوچار گلایول در 3 سطح (صفر، 5، 10 گرم در کیلوگرم خاک)، کادمیوم (صفر، 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و سرب (صفر، 300 و 600 میلی گرم در کیلوگرم خاک)، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین مقدار صفات مورفولوژیکی شامل سطح برگ، ارتفاع، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه در سطح 5 گرم بیوچار گلایول در کیلوگرم خاک مشاهده شد و افزایش سطح بیوچار گلایول از سطح 5 به 10 گرم در کیلوگرم خاک سبب کاهش این صفات شد. کاربرد 5 گرم بیوچار در کیلوگرم خاک در بالاترین غلظت سرب و کادمیوم، سبب کاهش 38/27 و 87/21 درصدی غلظت سرب و کادمیوم در گیاه (اندام هوایی+ ریشه) شد. در بالاترین سطح بیوچار، سرب و کادمیوم، کاهش صفات و افزایش در غلظت سرب و کادمیوم گیاه و خاک مشاهده شد. در واقع بیوچار گلایول در سطح 5 گرم در کیلوگرم خاک به دلیل داشتن سطح ویژه بالا، سرب و کادمیوم را در سطح خود جذب کرد و باعث کاهش جذب این دو عنصر و بهبود صفات کاهو شد.
  کلیدواژگان: سرب، ضایعات کشاورزی، کادمیوم، گل شاخه بریده
 • احمد اجنی، علی سلیمانی*، علی اصغر زینانلو، اسماعیل سیفی صفحات 785-795

  صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی درختان 12 ساله زیتون رقم های زرد و دیره در پاسخ به تغییرات دمایی فصل رشد منطقه طارم (استان زنجان، شمال غرب ایران) در طی دو سال متوالی 1396-1397 مطالعه شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در زمان (کرت اصلی شامل نوع رقم و کرت فرعی زمان) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. نمونه برداری و یادداشت داده ها در چهار زمان مختلف اردیبهشت، تیر، مرداد و مهرماه به ترتیب در دماهای 28، 45، 44 و 36 درجه سانتی گراد انجام شد. نتایج نشان داد فتوسنتز رقم دیره در شرایط تنش حرارتی تیرماه در مقایسه با اردیبهشت ماه، حدود دو برابر بیشتر از رقم زرد کاهش یافت. رقم زرد علی رغم داشتن فتوسنتز بالا، میزان رشد و وزن خشک تجمعی شاخساره ای پایین تری داشت که بالا بودن بازده عملکرد میوه در این رقم از دلایل عمده این موضوع بود. تجمع پرولین در بافت برگ رقم دیره نتوانست نقش زیادی در ایجاد تحمل بیشتر در این رقم داشته باشد. میزان کربوهیدرات های محلول در رقم زرد و در همه مراحل مورد ارزیابی بیشتر از رقم دیره بود. در کل، رقم زرد تحمل بیشتری به افزایش تنش حرارتی در طی فصل رشد نشان داد.

  کلیدواژگان: تنش حرارتی، پرولین، زیتون، عملکرد روغن، فتوسنتز‏
 • میترا ابویی، کاظم کمالی علی آباد*، محمود سلوکی، لیلا فهمیده، علی ایمانی صفحات 797-808

  یکی از مشکلات تولید بادام، خودناسازگاری در این گیاه بوده که از نکات مهم اصلاحی این گیاه تلقی می شود. خودناسازگاری در بادام باعث غیر یکنواختی زمان برداشت، مشکلات مربوط به گرده افشانی و بروز مشکلاتی در مدیریت باغ خواهد شد. اغلب ارقام بادام دارای خودناسازگاری از نوع گامتوفتیکی هستند که توسط یک مکان ژنی چند آللی کنترل می شود. عامل بازدارنده لقاح گل در این پدیده توقف رشد لوله گرده در میانه خامه می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی و تعیین آلل های مربوط به خودناسازگاری در ژنوتیپ های بادام در استان یزد بوده است. در این تحقیق، ژنوتیپ های برتر بادام جمع آوری و پس از استخراج DNA  برای تشخیص آلل های S جفت آغازگرهای اختصاصی AS1II-AmyC5R،ConF-ConR  و Cebador2-Cebador8 مورد استفاده قرار گرفت. در واکنش زنجیره ای پلیمراز جفت آغازگر AS1II-AmyC5R و Cebador2-Cebador8 به ترتیب باندهایی به اندازه 1205 و 1200 جفت بازی برای آلل Sf تشکیل گردید. لازم به ذکر است ارقام خودسازگار از تلاقی تونو با ترکیب آللی S1Sfبه عنوان والد پدری و خودسازگار و آیدین با ترکیب آللی S1S23به عنوان والد مادری و خودناسازگار به دست آمده است. با استفاده از جفت آغازگر ConF-ConR آلل های S1، S2، S3، S10، S11، S23 و S31در نمونه های خودناسازگار شناسایی شدند. در این تحقیق آلل های Sf، S3، S2، S1، S5، S10،S11، S23 و S13با استفاده از جفت آغازگر AS1II-AmyC5R شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده  آلل های S1، S2، S3 و S11  دارای بیشترین فراوانی و آلل های S5، S23، S10، S13وS31 به ترتیب کمترین درصد فراوانی را نشان دادند.

  کلیدواژگان: آلل خودناسازگاری، بادام، نشانگر مولکولی، واکنش زنجیره ای پلیمراز‏
 • سیده مهدیه خرازی*، علی تهرانی فر، احمد شریفی، عبدالرضا باقری صفحات 809-821
  آماریلیس یکی از گیاهان سوخدار زینتی است که تکثیر آن به صورت تجاری به کندی صورت می گیرد. کاربرد تکنیک های کشت بافت می تواند راهکاری مناسب جهت افزایش ضریب تکثیر این گیاه زینتی باشد. این پژوهش در قالب دو آزمایش جداگانه انجام شد. در آزمایش اول اثر شرایط نوری و موقعیت فلس جفتی در سوخ مادری بر میزان باززایی فلس های جفتی آماریلیس مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش دوم اثر غلظت های مختلف ساکارز (30، 60 و 90 گرم در لیتر) و اثر موقعیت فلس جفتی در سوخ مادری بررسی شد. از محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر تنظیم کننده رشد BA به همراه 1/0 میلی گرم در لیتر تنظیم کننده رشد NAA استفاده شد. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار انجام شد. نتایج نشان داد در شرایط 16 ساعت روشنایی در مقایسه با شرایط تاریکی، تعداد سوخک بیشتری تولید گردید. همچنین از لحاظ قطر سوخک باززایی شده، شرایط روشنایی نسبت به شرایط تاریکی برتری داشت. یافته های پژوهش حاضر برتری فلس های جفتی لایه های خارجی سوخ را در مقایسه با لایه های داخلی نشان داد. سوخک های باززاشده از فلس های جفتی گروه یک قطورتر بودند و وزن خشک بیشتری را به خود اختصاص دادند. کاربرد ساکارز با غلظت 60 گرم در لیتر، منجر به تولید سوخک هایی با بیشترین میزان وزن خشک گردید. با افزایش غلظت ساکارز از 60 به 90 گرم در لیتر، قطر سوخک باززاشده به طور معنی داری کاهش یافت. به طورکلی کاربرد محیط کشت حاوی 60 گرم در لیتر ساکارز، فلس های جفتی گروه یک و شرایط 16 ساعت روشنایی جهت افزایش ضریب تکثیر آماریلیس توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: ساکارز، شرایط نوری، قطر سوخک، موقعیت فلس جفتی
 • سهیلا افکار*، مژگان آزادپور، بتول مهدوی، مرضیه رشیدی پور صفحات 823-835
  تحقیق حاضر با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس استخراج شده از پونه جمع آوری شده از مناطق مختلف شامل خرم آباد، الشتر و دلفان در استان لرستان و تعیین فعالیت ضد باکتریایی آنها علیه سه سویه باکتری Escherichia coli، Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa انجام شد. آنالیز GC-MS نشان داد ترکیبات اصلی اسانس پونه منطقه خرم آباد شامل پولگان (41/54 درصد) و 8،1- سینیول (05/22 درصد) بود، درحالی که پونه منطقه الشتر غنی از پیپریتنون (29/29 درصد)، پولگان (53/17 درصد)، پیپریتنون اکساید (35/14 درصد) و 8،1- سینیول (34/14 درصد) و ترکیبات اصلی پونه منطقه دلفان سیترونلیل استات (93/59 درصد) و آروماندرن (1/5 درصد) بودند. همبستگی معنی داری بین تمام ویژگی های جغرافیایی و خاک، به جز فسفر و هدایت الکتریکی، با ترکیبات اسانس مشاهده شد. با توجه به  نتایج به دست آمده از MIC و MBC نشان داد حداقل غلظت بازدارندگی اسانس پونه مناطق مورد مطالعه بین mg/mL 2-03/0 بود. فعالیت ضدمیکروبی حاکی از این بود که موثرترین اسانس در مهارکنندگی باکتری های E. coliو  S. aureus به ترتیب اسانس پونه منطقه الشتر و دلفان بودند و دو باکتری P. aeruginosa و S. aureus کمترین حساسیت به اسانس پونه منطقه خرم آباد داشتند. اسانس پونه جمع آوری شده از مناطق مختلف استان لرستان دارای قدرت بازدارندگی علیه باکتری های گرم مثبت و منفی مورد مطالعه از کم تا عالی بودندکه بستگی به منطقه جمع آوری گیاهان و سویه های مورد مطالعه باکتری داشت. در این تحقیق سه ترکیب سیترونلال، سیترونلیل استات و آرومادرن برای اولین بار برای اسانس پونه گزارش شد.
  کلیدواژگان: اسانس، پونه، ترکیبات شیمیایی، فعالیت ضد باکتریایی، لرستان‏
 • مریم فتحی، سعید ریزی*، حمیدرضا متقیان، رحیم برزگر صفحات 837-847
  تولیدکنندگان رز شاخه بریده در سراسر سال مقدار زیادی از شاخ و برگ این گیاه را از گلخانه ها به صورت ضایعات بیرون می ریزند که می تواند طی فرایندی به عنوان منابع غذایی جدید در تولید مورد استفاده قرار گیرد. به منظور بررسی اثر بیوچار و کود کندرها بر رشد نشای سیکلامن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. بیوچار در سه سطح صفر، 5/2 و 5 درصد وزنی و کود کندرها با فرمول کودی+TE  S 13 -MgO  3 -K 20 - P 10 - N 15 با پوشش پلیمری در سه سطح صفر، 5/1 و 3 کیلوگرم بر متر مکعب در بستر پیت ماس و پرلیت با نسبت های 60 به 40 به کار رفت. نتایج نشان داد بیشترین وزن تر اندام هوایی، عرض پهنک اولین برگ و محتوی کلروفیل کل در کاربرد توام تیمار بیوچار 5 درصد وزنی و کودکندرهای 3 کیلوگرم بر متر مکعب بود. تیمار 3 کیلوگرم بر متر مکعب کود کندرها بیشترین درصد وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع گیاه، عرض تاج پوشش گیاه، تعداد برگ، طول ریشه، سطح برگ و محتوای کاروتنویید را نشان داد. بیوچار و کود کندرها احتمالا به دلیل کاهش آبشویی مصرف عناصر غذایی و افزایش کارایی آن ها می تواند موجب ایجاد اثر مثبت بر فرایند تولید نشای سیکلامن گردند.
  کلیدواژگان: ارتفاع گیاه، کلروفیل کل، وزن تر و خشک اندام هوایی
 • ثریا معلای مزرعی، مهرانگیز چهرازی*، اسمعیل خالقی صفحات 849-860

  به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نانو کلات کلسیم (صفر، 2 و 3 گرم در لیتر) بر برخی از شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و ماندگاری سه رقم گل ژربرا (Amlet, Cabana, Intense) تحت سیستم هیدروپونیک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد تیمار نانوکلات کلسیم عمر پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا را افزایش داد. بالاترین زمان ماندگاری گل (10 روز) متعلق به تیمار 3 گرم در لیتر نانو کلات کلسیم در رقم Intense و کمترین ماندگاری گل (5 روز) در گیاهان شاهد رقم Amlet مشاهده شد. با محلول پاشی نانو کلات کلسیم میزان کلسیم درون بافتی گیاهان تیمارشده نسبت به شاهد افزایش نشان داد. تاثیر مثبت کاربرد نانوکلات کلسیم بر افزایش میزان رنگدانه های اصلی فتوسنتز، محتوای نسبی آب برگ، میزان کربوهیدرات محلول و هدایت روزنه ای مشاهده گردید، اما بر پرولین تاثیر مثبتی دیده نشد. در فاکتورهای مختلف رشدی تفاوت معنی داری بین دو سطح 2 و 3 گرم در لیتر وجود نداشت، اما هر دو سطح با شاهد تفاوت معنی دار نشان دادند. به طورکلی، تیمار پیش از برداشت 2 گرم در لیتر نانو کلات کلسیم جهت بهبود شرایط رشدی و همچنین افزایش ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سیستم هیدروپونیک، عمر پس از برداشت، ویژگی های رشدی
 • هانیه هادیزاده، علیرضا بابایی*، لیلا سمیعی، علیرضا سیفی صفحات 861-870
  ایران با داشتن هفت گونه، سه زیرگونه و یک گونه هیبرید، سومین مرکز پراکنش جنس سریش می باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین گونه ای، 87 ژنوتیپ Eremurus متعلق به شش گونه شامل E. inderiensis، E. presicus، E. luteus، E. olgea، E. spectabilis و E. stenophyllus جمع آوری شده از نه استان از لحاظ صفات کمی و کیفی ریخت شناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد پنج مولفه، 96 درصد از تغییرات کل واریانس را توجیه می نمایند. طول خوشه، ساقه و ارتفاع گیاه، رنگ گل، تعداد برگ و شکل میوه از اجزای تشکیل دهنده مولفه های اصلی بودند. تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها  را به شش گروه در سطح گونه ای تقسیم نمود.جمعیت های درون هر گروه از مناطق مختلف جغرافیایی بودند که بیانگر این است که ارتباطی بین الگوی کلاستر بر اساس صفات ریختی و توزیع جغرافیایی ژنوتیپ ها وجود نداشت. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد بین اکثر صفات کمی اندازه گیری شده همبستگی مثبت وجود داشت. به طورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد ژنوتیپ های سریش از نظر صفات مورد مطالعه از تنوع بالایی برخوردار هستند. بر اساس نتایج حاصل از داده های ریختی، گونه های E. olgea و E. stenophyllus پتانسیل به نژادی جهت تولید گل شاخه بریده و گونه های E. inderiensis، E. luteus، E. presicusفرصت به نژادی جهت به کارگیری در باغهای صخره ای و فضای سبز را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: آنالیزهای ریخت شناسی، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، ‏Eremurus
 • علی حیدرزاده، وحیده ناظری*، لیلا تبریزی رائینی صفحات 871-887
  به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.)، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با دو عامل تنش کم آبی در چهار سطح (100، 75، 50 و 30 درصد ظرفیت مزرعه ای) و محلول پاشی سالیسیلیک اسید در سه سطح (صفر، نیم و یک میلی مولار) صورت گرفت. وزن خشک بوته و اندام های برگ و ساقه، کلروفیل a، b و کل، کاروتنویید و عملکرد اسانس در اثر تنش کم آبی کاهش یافت، در حالی که محلول پاشی با سالیسیلیک اسید منجر به افزایش مقادیر این صفات شد. میزان فنل کل در اثر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید افزایش یافت و در تنش 30 درصد ظرفیت مزرعه ای و سالیسیلیک اسید نیم میلی مولار به بیشترین مقدار رسید. بیشترین وزن خشک بوته و اندام های برگ و ساقه به ترتیب به میزان 2/18، 8 و 6/6 گرم در 100 درصد ظرفیت مزرعه ای و محلول پاشی نیم میلی مولار سالیسیلیک اسید مشاهده شد. عملکرد اسانس در اثر تنش کم آبی کاهش پیدا کرد و بیشترین عملکرد اسانس در 100 درصد ظرفیت مزرعه ای و کاربرد سالیسیلیک اسید نیم میلی مولار به دست آمد. با توجه به نتایج حاصل گیاه دارویی کاکوتی کوهی برای داشتن بیشترین عملکرد مورفولوژیکی نیاز به آبیاری کامل و محلول پاشی نیم میلی مولار سالیسیلیک اسید دارد.
  کلیدواژگان: تنش کم آبی، سالیسیلیک اسید، صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس، کاکوتی کوهی
 • احمد کریم زاده، علی تهرانی فر*، حسین نعمتی، فرشته یوسفی صفحات 889-898
  یکی از مهم ترین گونه های رز، گل محمدی است که بعضی از رقم های آن برای تولید اسانس اهمیت دارند و بعضی دیگر به عنوان رزهای باغی کشت می شوند. به منظور بررسی اثر هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA)، بستر کشت و قطر قلمه بر کیفیت ریشه زایی گل محمدی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 30 تیمار و 3 تکرار طراحی و اجرا شد.تیمارها شامل بستر کشت در سه سطح (30% کوکوپیت+ 70% پرلیت، 50% کوکوپیت+ 50% پرلیت، 50% ماسه+ 50% پرلیت)، ایندول بوتریک اسید در پنج سطح (صفر، 1000، 2000، 3000 و 4000 میلی گرم بر لیتر) و قطر قلمه در دو سطح (13-5 و 20-13 میلی متر) بودند. نتایج نشان داد درصد زنده مانی قلمه گل محمدی با افزایش غلظت IBAتا 3000 میلی گرم بر لیتر به طور معنی داری افزایش یافت. بیشترین تعداد برگ در تیمار 2000 و 3000 میلی گرم در لیتر IBA و قلمه های قطورتر مشاهده شد. اثر متقابل غلظت هورمون IBA و قطر قلمه در اکثر پارامترها، به جز تعداد ریشه، معنی دار شد. بیشترین حجم و طول ریشه، تعداد ریشه، تعداد برگ، درصد زنده مانی و بلندترین طول ریشه در بستر کشت 30:70 کوکوپیت و پرلیت مشاهده شد. براساس نتایج  می توان کاربرد غلظت 2000 میلی گرم در لیتر هورمون IBA، قلمه های قطور (20-13 میلی متر) و بستر کشت 30:70 کوکوپیت و پرلیت را برای بیشترین درصد زنده مانی و تراکم ریشه توصیه کرد.
  کلیدواژگان: پرلیت، ریشه، قلمه ساقه، کوکوپیت‏
 • منا قاضی مقدم، یحیی سلاح ورزی*، بهرام عابدی صفحات 899-911
  سیب گلاب یک رقم تجاری ایران است که به دلیل فعالیت متابولیکی بالا و قهوه ای شدن در اثر آسیب های مکانیکی عمر پس از برداشت کوتاهی دارد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار صورت پذیرفت. عامل اول پوشش خوراکی در پنج سطح (ژل آلویه ورا در دو سطح 30 و 60 درصد حجمی- حجمی، ژل آلویه ورا در دو سطح 30 و 60 درصد حجمی- حجمی به همراه اسانس آویشن شیرازی با غلظت 120 میکرولیتر در لیتر همراه و بدون پوشش) و عامل دوم زمان انبارداری در پنج سطح (صفر، 7، 14، 21 و 28 روز پس از براشت) بود. نتایج نشان داد کاهش وزن و شاخص رسیدگی در پوشش ژل آلویه ورا 60% به همراه اسانس آویشن شیرازی به ترتیب 8/3 و 4/31 درصد در مقایسه با میوه های شاهد (بدون پوشش) کاهش نشان داد. هم چنین تیمارهای مذکور، منجر به حفظ ظرفیت جاروب کنندگی رادیکال DPPH و تجمع فنول کل میوه های تیمارشده با پوشش آلویه ورا غنی شده با اسانس آویشن شیرازی شدند. پوشش ژل آلویه ورا 60 درصد و همچنین تیمار ژل آلویه ورا 60 درصد+ اسانس آویشن شیرازی به ترتیب 5/55 و 2/62 درصد استحکام بافت میوه را در مقایسه با شاهد افزایش دادند. ازسوی دیگر نتایج ارزیابی حسی مشخص نمود که پوشش ژل آلویه ورا در ترکیب با اسانس آویشن شیرازی اثر منفی بر طعم و ظاهر سیب گلاب نداشت.
  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، ‎ ‎عمر پس از برداشت، کاهش وزن، محتوی فنول کل
 • غلامرضا هدایتی، فرشاد صادقی* صفحات 913-923
  لیمو آب شیراز به دلیل داشتن عطر، طعم مطلوب و اسیدیته بالا مورد پسند بسیاری از مصرف کنندگان بوده و در صنعت به عنوان افزودنی غذاها کاربرد زیادی دارد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل سدیم نیتروپروساید در سه سطح (صفر، 5/7 و 15 میکرومولار) و مدت زمان انبارمانی در چهار سطح (زمان برداشت، 20، 40 و 60 روز پس از برداشت) بودند. نتایج نشان داد کاربرد سدیم نیتروپروساید مانع افزایش مواد جامد محلول میوه ها در انبار شد. بیشترین میزان اسیدیته کل میوه مربوط به زمان برداشت بود. تفاوتی بین میوه های تیمار شده با سدیم نیتروپروساید و شاهد تا روز بیستم انبارمانی از نظر اسیدیته کل و ویتامین ث وجود نداشت. عدم کاربرد سدیم نیتروپروساید باعث شد روند کاهش وزن میوه ها در مدت انبارمانی افزایش یابد و کاربرد آن به دلیل جلوگیری از تبخیر آب از سطح میوه، با روند کندتری انجام شد. کاربرد 5/7 و 15 میکرومولار سدیم نیتروپروساید باعث حفظ محتوای کلروفیل های a، b و کلروفیل کل در پوست میوه ها پس از 40 روز نگهداری در انبار شدند. کاربرد غلظت های 5/7 و 15 میکرو مولار سدیم نیتروپروساید باعث جلوگیری از پوسیدگی میوه ها تا روز 20 ام در انبار شد. در مجموع، نتایج نشان داد غوطه ور کردن میوه های لیمو آب شیراز در غلظت 5/7 میکرومولار سدیم نیتروپروساید باعث حفظ کلروفیل پوست میوه، کند شدن روند کاهش وزن، ممانعت از افزایش مواد جامد محلول و حفظ محتوای ویتامین ث شد و جهت افزایش عمر انبارمانی فرآورده های باغبانی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: انبارمانی، سدیم نیتروپروساید، لیمو آب شیراز، ویتامین ث
 • داریوش آتشکار*، روح الله حق جویان، مریم دودانگه بالاخانی، اصغر سلیمانی صفحات 925-937

  انتخاب نتاج امید بخش در مراحل اولیه پروژه اصلاح پایه های رویشی درختان میوه یکی از روش های دستیابی زود هنگام به پایه های مورد نظر می باشد. در این پژوهش صفات رویشی مرتبط با قدرت رشد در تعداد 11 ژنوتیپ امید بخش پایه سیب به همراه پایه رویشی سیب MM111 به عنوان شاهد بررسی شد. نتایج نشان داد بین ژنوتیپ پایه های مورد مطالعه به لحاظ صفات رویشی تفاوت معنی داری وجود داشت. بر اساس قدرت رشد این ژنوتیپ ها به سه دسته کلی تقسیم شدند: 1- ژنوتیپ های کم رشد (پاکوتاه) AR4, AR8, AR11 که دارای کمترین بیوماس، کمترین سرعت رشد و بیشترین تراکم روزنه در واحد سطح برگ بودند، 2- ژنوتیپ های پر رشد AR1، AR3، AR6، AR7 و AR9 که دارای بیشترین بیوماس، بیشترین سرعت رشد و کمترین تراکم روزنه در واحد سطح برگ بودند و 3- ژنوتیپ های متوسط رشد AR2، AR5، AR10 و MM111 که دارای مقدار متوسط بیوماس، سرعت رشد و تراکم روزنه در واحد سطح برگ بودند. ژنوتیپ های کم رشد بیشترین و ژنوتیپ های پر رشد کمترین نسبت وزن خشک ریشه به شاخساره را داشتند. گسترش رشد طولی ریشه در ژنوتیپ های سیب با قدرت رشد پایه ها ارتباط مستقیمی نداشت، اما با گسترش افقی در آن ها رابطه عکس داشت. ژنوتیپ های AR1, AR4, AR5, AR10 که گسترش طولی ریشه بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها داشتند، گسترش افقی ریشه کمتری داشتند و ژنوتیپ پایه های AR2, AR3, AR8 که گسترش طولی کمتری داشتند، گسترش افقی بیشتری داشتند.

  کلیدواژگان: به نژادی پایه، رشد، روزنه، ریشه، ساقه‏
 • مریم برومند سویری، مصطفی حیدری*، احمد غلامی، هادی قربانی صفحات 939-953

  به منظور بررسی تاثیر نانو اکسید آهن و انواع مختلف کودهای زیستی بر رشد ریشه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در در دو بخش ریشه و برگ و نیز برخی دیگر از خصوصیات فیزیولوژیکی سیاه دانه، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. عامل اول محلول پاشی نانو اکسید آهن در سه سطح (صفرF0=، 5/1F1= و 3 F2= گرم در لیتر آب) و عامل دوم کود زیستی در پنج سطح (عدم مصرف کود زیستی (شاهد) B0=، Glomus intraradicesB1=، B2= Glomus mosseae، آزوسپریلیوم B3= و ازتوباکتر B4=) بودند.  نتایج نشان داد فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، پلی فنل اکسیداز در دو بخش ریشه و برگ تحت تاثیر دو عامل کودهای زیستی و محلول پاشی نانو اکسید آهن قرار گرفت، به طوری که استفاده از کودهای زیستی سبب کاهش و با افزایش غلظت نانو اکسید آهن، فعالیت آنها افزایش یافت. بیشترین میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در برگ نیز از تیمارF2B0  حاصل شد. اثر متقابل محلول پاشی نانو اکسید آهن و کودهای زیستی بر رنگدانه های فتوسنتزی و وزن خشک اندام هوایی معنی دار بود، به طوری که بیشترین مقدار کلروفیل a از تیمار F2B1، کلروفیل b، وزن خشک اندام هوایی و آهن اندام هوایی از تیمار F2B2 حاصل شدند. با توجه به نتایج آزمایش همزیستی با قارچ G. intrarardices موجب افزایش معنی دار جذب عناصر نیتروزن و آهن در گیاه شد.

  کلیدواژگان: آسکوربات پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، کاتالاز، کلروفیل، میکوریزا‏
 • مهران کنعانی، اسماعیل چمنی*، علی اکبر شکوهیان، موسی ترابی صفحات 955-963

  گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از گونه های ارزشمند جنس رز بوده که اسانس آن در بسیاری از صنایع مانند آرایشی، بهداشتی و دارویی استفاده می شود. در پژوهش حاضر، ترکیب اجزای اسانس گل محمدی طی مراحل مختلف نمو گل (1- غنچه گل 2- گل نیمه باز 3- گل کامل باز شده و 4- گل در آغاز پیری) طی سال 1397 در منطقه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس گل محمدی به روش تقطیر با آب و توسط دستگاه کلونجر تهیه شد. کمترین و بیشترین مقدار اسیدیته شیره سلولی به ترتیب در مرحله غنچه گل و گل در آغاز پیری مشاهده شد. آنالیز ترکیب اجزای اسانس بوسیله دستگاه GC-MS نشان داد نونادکان، هنی کوسان، سیترونلول، ژرانیول و زد-5-نونادسن از اصلی ترین اجزای اسانس بودند. بالاترین نسبت سیترونلول/ژرانیول در مرحله گل کامل باز شده به دست آمد. بالاترین میزان آلفا-پینن در مرحله غنچه گل تولید شد و بتا- میرسن نیز به طور اختصاصی در مرحله غنچه گل تولید شد. بالاترین میزان 2-فنیل اتانول و همچنین دو ترکیب اوژنول و ژرانیال نیز به طور اختصاصی در مرحله گل کامل تولید شدند، در حالی که آلکان دوکوسان تنها در این مرحله تولید نشد. نتایج نشان داد با توجه به کاربرد اسانس در بخش آرایشی، بهداشتی و یا استفاده پزشکی، می توان از بخش های متفاوت گل در زمان نمو گل اسانس گیری نمود.

  کلیدواژگان: ‏2-فنیل اتانول، اوژنول، ژرانیول، سیترونلول، نمو گلبرگ
 • اسماعیل صادقی، مصباح بابالار*، علی رضا طلایی صفحات 965-978
  کمبود آهن و روی در خاک های آهکی در بیشتر خاک های ایران شایع است. به منظور مطالعه اثر محلول پاشی آهن و روی بر غلظت عناصر غذایی برگ و میوه سیب رقم گالا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت. عامل اول محلول پاشی روی به صورت سولفات روی در سه سطح (صفر، 10 و 100 میلی گرم بر لیتر) و عامل دوم محلول پاشی آهن به صورت کلات آهن در سه سطح (صفر، 100 و 1000 میلی گرم بر لیتر) بودند. نتایج نشان داد محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی برگ و میوه معنی دار بود و باعث افزایش محتوای عناصر غذایی برگ ها و میوه ها شد. با توجه به نتایج این آزمایش کاربرد آهن باعث افزایش عملکرد، وزن، محتوای آهن، روی و پتاسیم برگ ها شد و میزان آهن، روی، پتاسیم، کلسیم و فسفر میوه ها را نیز افزایش داد. همچنین روی موجب افزایش عملکرد، مواد جامد محلول و محتوای روی برگ ها و محتوای آهن و روی میوه ها شد. طبق نتایج به دست آمده اثر تیمارهای استفاده شده بر محتوای نیتروژن برگ ها و میوه ها معنی دار نبود. نتایج این پژوهش نشان داد محلول پاشی آهن و روی باعث افزایش عملکرد، کیفیت و غلظت عناصر غذایی برگ و میوه سیب رقم گالا شد.
  کلیدواژگان: پتاسیم، سولفات روی، کلات آهن، کلسیم‏
 • نسیم زرین، محمود شور*، علی تهرانی فر، زهرا کریمیان صفحات 979-993
  به منظور تسریع زمان گلدهی در چهار رقم داوودی دیرگلده، تاثیر غلظت های مختلف اسید جیبرلیک و طول روز بر زمان گلدهی و برخی خصوصیت های کمی و کیفی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار اجرا شد. رقم شامل رقم های آریامنش، رکسانا، دینا و اوران بودند. تیمار اسید جیبرلیک در چهار سطح (0، 75، 150 و 300 میلی گرم بر لیتر) و زمان محلولپاشی  در دو سطح (30 و 45 روز بعد از انتقال نشا) اعمال شدند. تیمار طول روز در سه سطح شامل 16ساعت روشنایی- 8 ساعت تاریکی (شاهد)، 12 ساعت روشنایی- 12 ساعت تاریکی و 8 ساعت روشنایی و 16 ساعت تاریکی بودند. در این آزمایش کرت اصلی و فرعی به ترتیب طول روز و اسید جیبرلیک بودند. صفات مورد مطالعه شامل طول ساقه گل دهنده ، تعداد گل، قطرگل، وزن خشک گل و برگ، محتوی رنگیزه های فتوسنتزی، پراکسیداز و تعداد روز تا گلدهی بود. نتایج نشان داد بیشترین تعداد گل، قطر و وزن خشک گل در تیمار 300 میلی گرم بر لیتر اسید جیبرلیک و 16 ساعت تاریکی حاصل شد. زمان گلدهی نیز در تیمار 300 میلی گرم بر لیتر اسید جیبرلیک و 16 ساعت تاریکی نسبت به شاهد حدود 21 روز تسریع گردید. همچنین رقم دینا به عنوان بهترین رقم در پاسخ به سطوح مختلف اسید جیبرلیک و کاهش طول روز شناخته شد، به طوری که تعداد روز تا رسیدن به گلدهی در این رقم نسبت به سایر رقم های مورد آزمایش کاهش قابل توجهی نشان داد.
  کلیدواژگان: اسید جیبرلیک، رنگدانه های فتوسنتزی، پراکسیداز، تعداد روز تا گلدهی‏
 • رقیه محمدپوروشوایی*، احمد قنبری، محمدرضا اصغری پور، محمود رمرودی، مهدی دهمرده صفحات 995-1015

  در راستای کشت گیاه دارویی تاتوره در نظام زراعی کم نهاده، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا (مازندران) در سال های 1395 و 1396 اجرا شد. کرت اصلی شامل کودهی در پنج سطح (کودهای شیمیایی (NPK)، کود دامی، کمپوست، ورمی کمپوست و عدم مصرف کود آلی و معدنی) و کرت فرعی شامل کودهای زیستی در پنج سطح (نیتروکسین، بیوفسفات، نیتروکسین + بیوفسفات، نانوبیومیک و عدم کاربرد کود زیستی و نانوزیستی) بودند. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع بوته (21/172 سانتی متر)، تعداد شاخه در بوته (59/63)، تعداد برگ در بوته (99/230)، سطح برگ کل بوته (93/6567 سانتی متر مربع)، وزن خشک برگ (33/477 گرم در بوته)، کلروفیل a، b و کاروتنویید کل (به ترتیب 806/1، 373/1 و 473/0 میلی گرم در گرم وزن تر)، کربوهیدرات کل برگ (47/45 میلی گرم در گرم وزن خشک)، پروتئین دانه (10/26 درصد)، میزان الکالویید کل برگ و دانه (به ترتیب 04/62 و 94/12 میلی گرم در گرم وزن خشک)، تعداد کپسول در بوته (57/59)، تعداد دانه در کپسول (84/456)، وزن هزار دانه (02/9 گرم) و عملکرد دانه (4/7927 کیلوگرم در هکتار) به تلفیق کودهای ورمی کمپوست و نانوبیومیک تعلق داشت. بنابراین باتوجه به ضرورت تولید گیاهان دارویی در نظام های زراعی کم نهاده و کارایی بالای اثر تلفیق کودهای ورمی کمپوست و نانوبیومیک، مصرف یک سال در میان این تیمار جهت بهبود ویژگی های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و زراعی تاتوره توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: الکالوئید کل، گیاهان دارویی، عملکرد، نانوبیومیک، نظام زراعی کم نهاده، ورمی کمپوست
 • حمیدرضا ذکاوتی*، نرجس منصوری، سیده رقیه فاطمی صفحات 1017-1026

  به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، گلدهی و بیوشیمیایی گیاه گل مریم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه های تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 انجام رسید. عامل اول تنش خشکی در سه سطح (100 (شاهد)، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) و عامل دوم قارچ Trichoderma harzianum bi در سه سطح (20، 10 و صفر درصد وزن گلدان) بود. نتایج نشان داد تنش خشکی باعث افزایش مقادیر آنتی اکسیدان و پرولین شد و تاثیر منفی و معنی داری بر مقدار وزن تر و خشک ریشه و پیازچه ها، محتوای رطوبت نسبی آب برگ، تعداد برگ، قطر گلچه و تعداد گلچه بازشده داشت، اما قارچ تریکودرما تا حد زیادی این اثر منفی را تعدیل نمود. بیشترین مقدار رطوبت نسبی آب برگ (5/84 درصد) در تیمار 10 درصد قارچ به دست آمد که تفاوت معنی داری با سطح 20 درصد قارچ نداشت. در سایر صفات بیشترین مقادیر مربوط به سطح 20 درصد قارچ بود. اثر متقابل قارچ و تنش خشکی بر قطر گلچه، وزن تر و خشک ریشه و پیازچه ها معنی دار شد و قارچ تریکودرما به خوبی توانست اثر منفی تنش خشکی را بهبود ببخشد. قارچ تریکودرما ضمن کاهش اثر تنش خشکی، باعث افزایش رشد رویشی و پیازچه ها و افزایش تعداد گلچه بازشده، گردید. بر اساس نتایج می توان قارچ تریکودرما را به عنوان عامل موثر در افزایش کیفیت گل مریم در شرایط مشابه پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: پیازچه، تعداد گلچه، تنش خشکی، قارچ تریکودرما، گل مریم
|
 • Meysam Mohammadi, Mitra Aelaei *, Mehdi Saidi Pages 753-771
  In order to maintain the postharvest quality and vase life of the "Stanza" cultivar of gerbera cut flowers, an experiment was designed as split-plot for time based on a completely randomized design, with four replications, at 2018 in horticulture department of Ilam university. The treatments consisted of preharvest application of Spermine 2 mM and γ-Aminobutyric acid 2mM (GABA), as sub-plot, at two stages (2T) of spraying (the stage of emergence of flower branch and 10 days later) and three stages (3T) of spraying (the stage of emergence of flower branch, 7 and 10 days later) that investigated, as the main plot, at 0, 3, 6 and 9 days postharvest at 22±1 °C and relative humidity of 65 to 70%. The results showed that, respectively, spermine 3T, spermine 2T, GABA 3T and GABA 2T treatments increased vase life and maintaind postharvest quality of Gerbera cut flowers compared to the control. The results of the 9th day showed that the highest fresh weight, absorption of vase solution (VSU), soluble solids, protein, phenol and total flavonoid, activity of the catalase (CAT), guaiacol peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD) and Phenylalanine ammonia lyase (PAL), as well as the lowest ion leakage (EL), malondialdehyde MDA and polyphenol oxidase (PPO) activity respectively were observed in Spermine and GABA treatments, and in some of the studied traits, there was no significant difference between two and three stages of spraying. Therefore, the use of spermine 3T as the best treatment in present study is recommended as an application method to increase the vase life of "Stanza" cultivar of gerbera cut flowers.
  Keywords: Foliar Application, gerbera, polyamine, vase life, γ-aminobutyric acid
 • Akram Valizadeh Ghale Beig, Seyed Hossein Nemati *, Hojat Emami, Hossein Aroie Pages 773-784
  Biochar is a new environmental technology that can be used to reduce the accumulation of soil contamination. To evaluate the effects of biochar of cutflower glayolon growth characteristics and the accumulation of heavy metals of lead and cadmium in lettuce, a factorial experiment as a completely randomized design with four replications was conducted and amount of glayol biochar at three levels (0, 5, 10 g/kgsoil), cadmium (0, 10, 20 mg/kg soil) and lead (0, 300, 600 mg/kg soil) were tested. The results showed that the highest amount of lettuce traits including leaf area, height, fresh and dry weight of shoot and fresh and dry weight of root were found at the rate of 5 g glayol biochar /kg soil. Increment of glayol biochar levels from 5 to 10 g/kg soil decreased all mentioned traits. Application of 5 g biochar /kg soil of at the highest concentrations of lead and cadmium decreased the concentration of lead and cadmium in the plant (shoot+root) up to 27.38 and 21.87 %. The highest rate of biochar, lead and cadmium reduced growth traits, and increased the uptake of lead and cadmium in plant tissues and their concentrations in soil. In fact, glayol biochar (5g /kg soil), because of high specific surface area, adsorbed lead and cadmium on their surfaces and cause to reduce the absorption of these two elements and improved growth characteristics in lettuce.
  Keywords: Agricultural waste, Cadmium, cutflower, lead
 • Ahmad Ajani, Ali Soleimani *, AliAsghar Zeinanloo, Esmaeil Seifi Pages 785-795

  The physiological and biochemical traits of 12-year-old olive trees cvs. Zard and Direh were studied in response to thermal fluctuations during growing seasons in Tarom region (Zanjan province, NW of Iran) for two successive years 2017-2018. The experiment was carried out as split plots in time based on complete randomized block design (cultivar as main plot and time as sub-treatment). The sampling and data recording were performed during four different time including; May, July, August and September correspond to the 28, 45, 44 and 36 °C, respectively. The results showed that the photosynthesis rate of cv. Direh during stressful high temperature conditions at July, and in compare to May decreased two times more than cv. Zard. Cultivar Zard, in spite of its high photosynthesis rate, showed lower amount of cumulative shoot growth and dry weight, which was mainly due to the large amount of fruit yield efficiency in this cultivar. The proline accumulation in leaf tissue of ‘Direh’ failed to play a constructive role in developing higher heat stress tolerance in this cultivar. The soluble carbohydrates concentration in ‘Zard’ was higher than ‘Direh’ during all period of study. In general, cv. Zard had more tolerance to increased heat stress during growth season.

  Keywords: heat stress, oil yield, Olea europaea L, photosynthesis, proline
 • Mitra Abouei, Kazem Kamali Aliabad *, Mahmood Soluki, Leila Fahmideh, Ali Imani Pages 797-808

  One of the problems in almond production is self-incompatibility in this plant, which is considered as an important point of breeding. Self-incompatibility causes non-uniformity of harvesting time as well as some of garden management and pollination problems. Most cultivars of almonds have gametophytic self-incompatibility that is controlled by a multi-allelic gene locus. The fertilization inhibitor factor in this phenomenon, pollen tube growth stops in the middle of the style. The purpose of this research was identification and determination of the self-compatible genotype in the Yazd province.in this investigation better genotypes of almond were collected and after DNA extraction was done, in order to detect S alleles in different almond and some hybrid genotypes, the specific primer pairs, including AS1II-AmyC5R, ConF-ConR and Cebador2-Cebador8, were used in the polymerase chain reaction. In polymerase chain reaction, using the AS1II-AmyC5R and Cebador2-Cebador8 primers, the Sf allele with the size of 1200 base pairs was detected. Using the ConF-ConR pair of primer, the S1, S2, S3, S10, S11, S23, and S31 alleles were detected in the self-incompatible samples. Using AS1II-AmyC5R pair of primer, the known alleles of S3, Sf, S2, S1, S5, S10 S11 S23, and S13 were detected. The other bands obtained from the PCR were related to the known self-in-compatibility alleles that might be considered as new alleles.  According to the obtained results, S1, S2, S3, and S11alleles had the highest frequency and S5, S23, S10, S13and S31alleles respectively had the lowest frequency.

  Keywords: almond, Molecular marker, PCR, S-allele, Self-compatibility
 • Mahdiyeh Kharrazi *, Ali Tehranifar, Ahmad Sharifi, Abdolreza Bagheri Pages 809-821
  Amaryllis is one of the ornamental bulbous plants that its proliferation is commercially slow. Application of tissue culture techniques can be a suitable way to increase the propagation rate of this ornamental plant. This study was conducted in two separate experiments. In the first experiment, the effect of light condition and position of twin scales in the mother bulb was evaluated on the regeneration of Amaryllis twin scales. In the second experiment, the effects of different concentrations of sucrose (30, 60 and 90 g/l) and the position of twin scales in the mother bulb investigated. MS medium containing 0.5 mg/l BA+0.1 mg/l NAA was used. Experiments were carried out in a factorial arrangement with five replications in a completely randomized design. Results showed that 16-hour light condition lead to production of more bulblets than dark condition. In terms of bulblet diameter, the brightness conditions were superior to the dark condition. The findings of this study showed the superiority of the outermost twin scales compared to innermost twin scales. Bulblets regenerated from twin scale group 1 were thicker than the other treatments and their dry weight was also higher. Application of sucrose at a concentration of 60 g /l to the culture medium resulted in the production of bulblets with the highest dry weight. By increasing the concentration of sucrose from 60 to 90 g/ l, there was a significant decrease in the regenerated bulblet diameter. Generally, application of medium containing 60 g/l sucrose, twin scales group 1 and 16-hour light conditions is recommended to increase the multiplication rate of Amaryllis.
  Keywords: Bulblet diameter, light conditions, position of twin scale, Sucrose
 • Soheila Afkar *, Mozhgan Azadpour, Batool Mahdavi, Marzieh Rashidipour Pages 823-835
  The aim of this study was to investigate of the chemical composition of the essential oil extracted from Mentha longifolia collected from different regions of Lorestan province (Khorramabad, Aleshtar, Delfan) and to determine the antibacterial activities against three certain bacterial strains (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli). The chemical profiling of the essential oil was performed using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis. GC-MS analysis revealed that essential oil of M. longifolia from Khorramabad region was constituted by pulegone (54.41%) and 1, 8-cineole (22.05%) as a major component. M. longifolia from Aleshtarwas rich in piperitenone (29.29%), pulegone (17.53%), piperitenone oxide (14.35%), 1, 8-cineole (14.34%) and the main component of M. longifolia from Delfanwas citronelyll acetate (59.93%), aromadrene (5.1%), respectively. A significant correlation between geographical and soil characteristics, except phosphorus and electrical conductivity, with the essential oils components was detected. The results obtained using MIC and MBC showed that the minimum inhibitory concentration of the essential oil of M. longifolia from studied regionwas in the range of 0.03-2 mg/mL. The most effective essential oil in bacterial inhibition for E. coli and S. aureus bacteria was the essential oil from Aleshtar and Delfan, respectively. Two bacteria P. aeruginosa and S. aureus were least susceptible to M. longifolia essential oil from Khorramabad region. The essential oil of M. longifolia from different regions of Lorestan provinc exhibited low to high inhibitory activity against gram-positive and negative bacteria,.which depended to the region of collected plants and studied bacterial strains. In this research, three components citronellyl acetat, citronellal and aromandrene was detected in M. longifolia essential oil for the first time
  Keywords: Antibacterial activity, Chemical composition, Essential oil, Lorestan, Mentha longifolia‎
 • Maryam Fathi, Saeed Reezi *, Hamidreza Motaghian, Rahim Barzegar Pages 837-847
  Cut rose growers take out a high content of rose shoots as debrises throughout the year that can be use as a new nutrient content resources by some processes for plant nutrition. To evaluate the effect of biochar and slow release fertilizer on growth ofCyclamen persicum seedlings an experiment was conducted in a completely randomized design with six replications. Biochar fertilizer used at three levels (0, 2.5 and 5% w/w) and slow release fertilizer (15N- 10P – 20K- 3MgO- 13S+ TE) with polymer coating at three levels (0, 1.5 and 3 kg/m3) in a peat-moss and perlite medium mixed (60:40% v/v). The results showed that 5% (w/w) biochar accompanying with 3 kg/m3 of slow release fertilizer had the highest shoot fresh weight, width of the first leaf and total chlorophyll content. Three kg/m3 ofslow-fertilizer showed the highestpercent of shoot dry weight, plant height, canopy width, leaf number, root length, leaf area and carotenoid content. In general, probably biochar and slow release fertilizer accelerated the growth due to increase in nutrition efficiency and reduced nutrients leaching in the medium.
  Keywords: Fresh, dry weight of shoot, Plant height, Total chlorophyll
 • Soraya Moallaye Mazraei, Mehrangiz Chehrazi *, Esmaeil Khaleghi Pages 849-860

  In order to investigate the effect of various concentrations of nano-chelated calcium (0, 2 and 3 g/l) on growth, morphological parameters and vase life of three gerbera cultivars in hydroponic system, a factorial experiment based on compelitly randomized design with three replications was carried out. The results showed that nano-chelated calcium treatment increases the post-harvest vase life of gerbera cut flower. The highest vase life (10 days) belonged in 3 l/g of nano-chelated calcium in Intense cultivar and the lowest vase life (5 days) was observed in control Amlet cultivar. By nano - chelated calcium spraying the calcium content in the treated plants increased compared to the control plants. There was a positive relationship between the application of nano-chelated calcium and increased photosynthetic pigment, relative leaves water content, soluble carbohydrate content and stomata conduction, while there was no positive relationship between nano-chelated calcium and proline. However, in different growth factors, there was no significant difference between two levels of 2 g/l and 3g/l. Therefore 2 g/l nano-chelated calcium treatment before harvesting is recommended to improve the growth conditions as well as to improve the post-harvest survival of gerbera cut flower.

  Keywords: growth traits, Hydroponic system, post-harvest
 • Hanieh Hadizadeh, Alireza Babaei *, Leila Samiei, Alireza Seifi Pages 861-870
  Iran is the third distribution center of the genus Eremurus with seven species, three subspecies and one hybrid. In order to study inter and intra specific genetic variation, 87 genotypes representing six species including E. inderiensis, E. olgae, E. persicus, E. stenophyllus, E. luteus and E. spectabilis collected from nine provinces were evaluated in terms of quantitative and qualitative morphological traits. Factors analysis showed that five components accounted 96% of total variances. Inflorescence, shoot and plant height, flower color, leaf number and fruit shape were constituted as main factors. Cluster analysis divided genotypes into six clusters at species level. The populations within each group were geographically different, indicating that there was no relationship between cluster pattern based on morphological traits and geographic distribution of the specimens. Calculating correlation coefficients using morphological data showed that there were positive correlations among most of the quantitative traits. Generally, the results showed that Eremurus genotypes have a high genetic diversity in regard to the studied traits. Based on morphological results, E. olgae and E. stenophyllus have breeding potential for cut flower, while E. inderiensis, E. persicus and E. luteus are suitable species for rock gardens and landscape design applications.
  Keywords: Cluster Analysis, Eremurus, Genetic variation, morphological analysis‎
 • Ali Heidarzadeh, Vahideh Nazeri *, Leila Tabrizi Pages 871-887
  In order to study the effects of water deficit stress and salicylic acid application on morphological and physiological characteristic of Ziziphora clinopodioides Lam. a factorial experiment based on a complete randomized block design with four water deficit stress levels (100%, 75%, 50% and 30% FC) and three levels of salicylic acid (0, 0.5 and 1 mM) in three replications was performed in greenhouse condition. Water deficit stress decreased plant, leaf and stem dry weight, leaf area, chlorophyll a, b and total chlorophyll content, carotenoids content and essential oil yield, while these traits increased by application of SA. Total phenol content was increased by water deficit stress and SA application. The highest level of plant (18.2g), leaf (6.6g), and stem (8g) dry weight were observed in 100% FC with 0.5 mM SA. Essential oil yield was decreased by water deficit stress and the highest level of this character was obtained in 100% FC with 0.5 mM SA application. According to the obtained results, Z. clinopodioides needs to irrigate at field capacity along with  0.5 mM SA in order to reach to the highest growth and chemical yields.
  Keywords: Essential oil yield, morphological, Salicylic Acid, water stress, Ziziphora clinopodioides
 • Ahmad Karimzadeh, Ali Tehranifar *, Hossein Nemati, Fereshteh Youssefi Pages 889-898
  One of the most important species of roses is the Damask rose, some of whose cultivars are important for the production of essential oil and others are cultivated as garden roses. In order to investigate effect of indole buteric acid (IBA), growing media and cuttings diameter on the quality of rooting, an experiment was designed a factorial based on randomized complete design with 30 treatments and 3 replications. Treatment contained growing media at 3 levels (cocopeat 30%+perlite 70%, cocopeat 50%+perlite 50% and sand 50%+perlite 50%), IBA concentration at 5 levels (0, 1000, 2000, 3000, 4000 mg L-1) and stem diameter at 2 levels (5-13 and 13-20 mm). Results showed that the survival rate of Damask rose was significantly increased by increasing the concentration of IBA up to 3,000 mg.L-1. The highest number of leaves was observed in 2000 and 3000 mg.L-1 of IBA and more thick cuttings. Interaction between IBA concentration and cuttings diameter in most traits was significant, except for root number. The highest root length, root number, leaf number, viability, and longest root length were observed in culture media 30:70 cocopeat and perlite. According to results, 2000 mg L-1 IBA, thicker cuttings and cocopeat 30%+perlite 70% growing media could be suggested for maximum survival percentage and root density.
  Keywords: cocopeat, Perlite, root, stem cuttings
 • Mona Ghazimoghdam, Yahya Selahvarzi *, Bahram Abedi Pages 899-911
  Golab apple is a commercial cultivar of Iran, has short post-harvest life due to its high metabolic activity and browning caused by mechanical damage. The experiment was done in factorial based on a completely randomized design with four replications. The first factor was coating in five levels, coating of Aloe vera gel 30% and 60% v/v in combination with Shirazi thyme essential oil with a concentration of 120 µll-1 andwithout any cover) and the second facor was storage duratiom in five levels (0, 7, 14, 21 and 28 days after havesting). Results indicated that the coating of 60% Aloe vera gel with essential oil of Shirazi thyme had a significant effect on reducing weight loss and ripening index, so that it decreased the weight loss and ripening index of 3.8% and 31.1% in comparison with control, respectively. Also, the mentioned treatments, leading to retained free-radical scavenging and total phenol accumulation of fruit treated with Aloe vera enriched with essential of Shirazi thyme. The coated apples with Aloe vera gel 60% and also Aloe vera gel 60%+Shirazi thyme essential oil increased the fruit firmness by 55.5% and 62/2%, respectively, compared to control. The results of the sensory evaluation indicated that the coating of Aloe vera gel in combination with the essential oil of Shirazi thyme did not have any negative effect on the taste and appearance of apple (cv. Golab).
  Keywords: postharvest life, Total phenolic, sensory evaluation, weight loss‎
 • Gholamreza Hedayati, Farshad Sadeghi * Pages 913-923
  Mexican lime is well-liked by many consumers due to aroma, good taste and high acidity, and is widely used in the industry as an additive food. The experiment was carried out as factorial based on randomized complete design. The treatments were sodium nitroprusside at three levels (0, 7.5 and 15μM) and storage time at four levels (harvest time, 20, 40 and 60 days after harvest). The results showed that the application of SNP prevented TSS content of fruits in storage. The highest TA was related to fruit at harvest time. There was no difference in total acidity and vitamin C until the 20th day of storage of the fruits treated with SNP and control. Non -use of SNP increased fruit weight loss during storage, and its application was slowed down to prevent water from evaporating from the fruit surface. Application of 7.5 and 15 μM SNP preserved chlorophyll a, b and total chlorophyll content in fruit skin after 40 days of storage. Application of 7.5 and 15 μM SNP prevented fruit rot in 20th day of storage. Finally, the result showed that immersion of Mexican lime fruits at 7.5 μM SNP preserves fruit skin chlorophyll, slows weight loss, inhibits soluble solids increasing and preserves vitamin content and recommended to extend the storage life of horticultural products.
  Keywords: mexican lime, sodium storage, SNP, vitamin c
 • Dariush Atashkar *, Rohollah Haghjooyan, Maryam Dodangeh Balakhani, Asghar Soleimani Pages 925-937

  The selection of promising progenies in the early stages is one of the methods for rootstock breeding of fruit trees. In this study, vegetative traits in 11 apple genotypes with MM111 as control were investigated. The results showed that there was a significant difference between the genotypes of the studied bases in terms of vegetative traits and were classified into three general categories based on their growth potentials: 1. AR4, AR8, AR11, as dwarf genotypes with the lowestbiomass, the lowest growth rate and the highest stomatal density per leaf area unit. 2. AR1, AR3, AR6, AR7, AR9as vigorous genotypes had the highest biomass, the highest growth rate and the lowest stomatal density per leaf area. 3. AR2, AR5, AR10, MM111 had an average amount of biomass, growth rate and stomatal density per leaf area. Dwarf genotypes had the highest and vigorous genotypes had the lowest ratio of dry weight of root to shoots. Longitudinal growth of root growth in genotype of apple rootstocks had no direct relation with rootstock vigor, but there was a reverse correlation with horizontal extension. AR1, AR4, AR5, AR10 genotypes had longer roots than other genotypes of rootstocks, with lowest horizontal extension of rootsand AR2, AR3, and AR8 genotypes with highest horizontal extension hed lowest longitudinal root growth.

  Keywords: Breeding, Growth, Rootstock, root, stem, stomat‎
 • Maryam Bromand Sivieri, Mostafa Heidary *, Ahmad Gholami, Hadi Ghorbani Pages 939-953

  In order to study the effects of foliar application of nano iron oxide particles and biofertilizers on root growth, antioxidant enzymes activity in two parts of root and leaf, as well as some other physiological characteristics of black cumin (Nigella sativa L.) a pot experiment with factorial arrangement in randomized complete block design with three replications was carried out in 2017 growing season at the Faculty of Agriculture, University of Shahrood. The first factor was foliar applications of nano iron oxide at three levels (F0= control, F1= 1.5 and F2= 3 g /1 l water) and the second factor was biofertilizers at five levels (B0= Control, B1= Glomus Intraradices, B2= Glomus mosseae, B3= Azospirillum and B4= Azotobacter solution). The results showed that activity of antioxidant enzymes catalase, polyphenol oxidase in two parts of root and leaf was influenced by two factors of biological fertilizers and foliar application of nanoiron oxide particles, so that the use of biofertilizers reduced and with increasing iron oxide concentration, activity they increased. The highest activity of ascorbate peroxidase in leaf was obtained from F2B0 treatment. The interaction effect of foliar application of nanoiron oxide particles and biofertilizers had a significant effect on photosynthetic pigments and aerial dry weight, so that the highest amount of chlorophyll a was obtained from F2B1 treatment, chlorophyll b, aerial dry weight and iron of aerial from F2B2 treatment. According to the results of the experiment, the symbiosis with G. intrarardits fungus caused a significant increase in the absorption of nitrogen and iron elements in the plant.

  Keywords: Ascorbate peroxidase, Catalase, Chlorophyll, Mycorrhiza, polyphenol oxidase‎
 • Mehran Kanani, Esmaeil Chamani *, AliAkbar Shokouhian, Mousa Torabi Giglou Pages 955-963

  Damask rose (Rosa damascena Mill.) is one of the most valuable plant species from genus Rosa. Its essential oil is using in many industries, such as cosmetics, sanitary, and pharmaceutical. In present study, the chemical composition of damask rose essential oil was evaluated during different flower development stages: (1- flower bud 2- partially open flower 3- full open flower and 4- senescent flower) in Oroumieh region, during 2018. The damask rose essential oil was collected by distillation with water via Clevenger apparatus. The lowest and highest sap cell pH levels were observed at flower bud and senescent flower stages, respectively. Analysis of the chemical compositions of the essential oil was done by GC-MS technique and the most abundant compounds were nonadecane, heneicosane, citronellol, geraniol, and Z-5-nenadencene. The highest ratio of citronellol /geraniol was produced at the full open flower stage. The highest amount of a-pinene was produced in the flower bud stage and b-myrcene was produced solely in the flower bud stage. The highest amount of 2-phenyl ethanol alcohol, as well as eugenol and geranial compounds were exclusively produced at the full open flower stage; while docosane alkane was not produced at full open flower stage. The results manifested that due to the objective of using essential oils in cosmetic, health or pharmaceutical, different flower development stages can be selected for extraction.

  Keywords: ‎2-phenyl ethanol, citronellol, Eugenol, flower development, geraniol
 • Esmaeil Sadeghi, Mesbah Babalar *, Alireza Talaie Pages 965-978
  Iron and zinc deficiencies are common in most limy soils of Iran. In order to study the effect of foliar application of iron and zinc on leaf and fruit nutrients concentrations of apple cultivar Gala an experiment was carried out as factorial based on randomized complete block design with three replications in Horticulture Research Station, University College of Agriculutre & Natural Resources, University of Tehran. The first factor was foliar application of zinc as zinc sulfate at three levels (0, 10 and 100 mg per liter) and the second factor was foliar application of iron as iron chelate at three levels (0, 100 and 1000 mg per liter). Results showed that the foliar application of iron and zinc had a significant effect on yield and leaf and fruit nutrients concentrations and increased the nutrient content of leaves and fruits. According to these results using iron increased yield, weight, iron, zinc and potassium content of leaves and the amount of iron, zinc, potassium, calcium and phosphorus of fruits also increased. Also zinc increased yield, TSS, zinc content of the leaves and the iron and zinc content of fruits. According to the results, the effect of treatments used on the leaves and fruits nitrogen content was not significant. This study showed foliar application of iron and zinc increased yield, quality and leaf and fruit nutrients concentrations of apple cv. Gala.
  Keywords: Calcium, Iron chelate, potassium, Zinc sulfate
 • Nasim Zarrin, Mahmoud Shoor *, Ali Tehranifar, Zahra Karimian Pages 979-993
  In order to accelerate the flowering time in four late flowering chrysanthemum cultivars, the effect of different concentrations of gibberellic acid and day length on flowering time and some quantitative and qualitative characteristics, an experiment was conducted as a factorial split plot in a completely randomized design with three treatments and four replications. Cultivars included Ariamanesh, Roxana, Dina and Oran. Gibberellic acid treatment at four levels (0, 75, 150 and 300 mg/ l) and foliar application time at two levels (30 and 45 days after transplanting) were applied. Daytime treatments at three levels included 16 hours of light - 8 hours of darkness (control), 12 hours of light - 12 hours of darkness and 8 hours of light - 16 hours of darkness. In this experiment, the main and sub plots were day length and gibberellic acid, respectively. The studied traits included flowering stem length, flower number, flower diameter, dry weight of flowers and leaves, content of photosynthetic pigments, peroxidase and number of days to flowering. The results showed that the highest flower number, diameter and dry weight of flowers were obtained in the treatment of 300 mg/l gibberellic acid and 16 hours of darkness. Flowering time was accelerated by 300 mg/l gibberellic acid and 16 hours in the dark compared to the control for about 21 days. Dina cultivar was also recognized as the best cultivar in response to different levels of gibberellic acid and reduction in day length, so that the number of days to flowering in this cultivar compared to other cultivars showed a significant decrease.
  Keywords: day to flowering, Peroxidase, photosynthesis pigments‎
 • Roghayeh Mohammadpour Vashvaei *, Ahmad Ghanbari, MohammadReza Asgharipour, Mahmood Ramroudi, Mehdi Dahmardeh Pages 995-1015

  Towards the cultivation of datura medicinal herb in a low cropping system, an experiment was conducted on split plot based on a randomized complete block design with three replications, at the Research Station of Bayakola (Mazandaran), during 2016 and 2017. Experimental treatments were plant nutrition as a main plot at five levels (NPK, farmyard manure, compost, vermicompost and non-use of organic and inorganic fertilizers and biofertilizer as subplot at five levels (bio-phosphate, nitroxin, nitroxin + bio-phosphate, nano-bioumik and non-application of bio and nano bio-fertilizer. Results showed that the highest plant height (172.21 cm), number of branches per plant (63.59), number of leaves per plant (230.99), total plant leaf area (6567.93 cm2), leaf dry weight (477.33 g/plant), chlorophyll a, b and total carotenoid (1.806, 1.373 and 0.473 mg/g FW, respectively), total leaf carbohydrate (45.47 mg/g DW), seed protein (26.10 %), total alkaloids of leaf and seed (62.04 and 12.94 mg/g DW, respectively), number of fruits per plant (59.57), number of seeds per fruit (456.84), 1000 seeds weight (9.02 g) and seed yield (7927.4 Kg/ha) were belonged to the combination of vermicompost and nano-bioumik fertilizers treatments. Therefore, with respect to the necessity of producing medicinal plants in the low-input cropping systems and the high efficiency of vermicompost and nano bioumik combination treatment, using a load of it for two consecutive years are recommended for improving physiological, biochemical and agronomic characteristics of thorn apple.

  Keywords: Low-input cropping system, medicinal plants, Nano-bioumik, total alkaloids, vermicompost
 • HamidReza Zekavati *, Narjes Mansouri, Seyyedeh Roghayeh Fatemi Pages 1017-1026

  In order to investigate the effect of different levels of Trichoderma fungus on some morpho-physiological and flowering traits of tuberoseunder drought stress conditions, an experiment was conducted in a factorial based on completely randomized design with three replications in greenhouses of Ferdowsi University in 2017. The first factor was drought stress at three levels (100 (Control), 50 and 25% FC) and the second factor was Trichodermaharzianum biat three levels (20, 10 and 0% pot weight). The results showed that drought stress increased the amount of antioxidant and proline and had a negative significant effect on fresh and dry weights of root and bulblet, Relative water content, leaf number, floret diameter and number of open florets, but Trichoderma largely moderated these negative effects. The highest amount of relative humidity content of leaf water (84.5%) was obtained at 10% level of fungus, which did not show a significant difference from 20% level of fungus. In the rest of the traits, the highest levels were found at 20% level of fungus. The interactions effect of fungus and droght stress on the floret diameter, fresh and dry weights of root and bulblet were significant and Trichoderma fungus improve the negative effects of drought stress. Trichoderma fungus, besides reducing the effects of drought stress, increases vegetative growth and bulblets and increases the number of open florets. Based on results, use of Trichoderma fungus can be suggested as a effective factor in increasing the quality of tuberoseflower in similar conditions.

  Keywords: Bulblet, Drought stress, Number of florets, Trichoderma fungus, Tuberose flower