فهرست مطالب

آینده پژوهی دفاعی - پیاپی 20 (بهار 1400)

نشریه آینده پژوهی دفاعی
پیاپی 20 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالرحیم پدرام، فائزه پناهی* صفحات 7-31
  انتخابات به عنوان اصلی ترین نماد مردم سالاری در نظام های مردم سالار شناخته می شود و مسایل مربوط به آن پایه و اساس امنیت ملی و ثبات سیاسی را در این گونه جوامع شکل می دهد. افزون بر این ازآنجایی که مشارکت در انتخابات شاخصی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی در کشورها معرفی می شود، بنابراین میزان مشارکت و کم و کیف برگزاری انتخابات، عامل مهمی در مباحث مربوط به امنیت ملی نیز به شمار می رود. پژوهش حاضر سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 را از نگاه امنیت ملی تدوین کرده است. در این پژوهش با استفاده از دیدبانی، مرور ادبیات و مصاحبه، داده های اولیه گردآوری شده اند. با بهره گیری از خبرگی صاحب نظران از میان انبوهی از عوامل و بازیگران تاثیرگذار بر انتخابات؛ کنشگران تاثیرگذار و مطلوبیت های آن ها، پیشران ها و عدم قطعیت های کلیدی شناسایی و چارچوب سناریو ها تبیین شده است. پنل خبرگان این پژوهش متشکل از صاحب نظران آینده پژوهی، علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده اند که مبتنی بر نظرات ایشان چهار سناریو «غروب دلگیر»؛ «در آستان طلوع»؛ «لغزش آرام» و «لغزش دهشتناک» به دست آمده و در پایان نیز شاخص های راهنمای مرتبط با هریک از سناریوها مطرح شده است.
  کلیدواژگان: انتخابات، سناریو پردازی، آینده پژوهی، امنیت ملی
 • امید اردلان، رضا جهان فر* صفحات 33-57
  یکی از الزامات توسعه و پیشرفت در هر زمینه ای داشتن بینش نسبت به محیط، تصمیم گیری به موقع و داشتن برنامه ای هدفمند و جامع است و این امر میسر نمی شود مگر این که آینده پژوهی به صورت صحیح و موفق انجام گیرد. مطالعه سند چشم انداز ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله نشان می دهد که ارتش با هویت ماموریت محور خود نیازمند توسعه در آینده می باشد و در این میان ستاد فرماندهی ارتش به عنوان مغز متفکر بدنه آجا نقش مهمی در جهت دهی حرکت های آینده نگر مجموعه آجا دارد. این تحقیق که مستخرجه از یک طرح پژوهشی سطح یک در آجا می باشد با هدف ارایه مدل بومی آینده نگاری در ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. لیکن از نظر نوع هدف کاربردی و روش اجرا توصیفی از نوع اکتشافی می باشد. محقق ابتدا با مرور ادبیات و اسناد و مدارک به مطالعه تطبیقی در مورد مدل های مختلف آینده نگاری در سازمان های نظامی و غیرنظامی پرداخته و از نتایج حاصل، ابعاد و مولفه های مدل های آینده نگاری احصاء گردید. در مرحله بعد، از شاخص های مختلف برای نیکویی برازش کلی مدل استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد ستاد آجا می باشد که در مشاغل مرتبط با موضوع آینده نگاری مشغول به کار می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بومی آینده نگاری در ستاد فرماندهی ارتش در چهار لایه (نتایج، فرآیندها، شبکه سازی و سیاست گذاری) و دارای چهار بعد (اهداف، مشارکت، روش ها و نتایج) و نه مولفه اصلی می باشد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آینده نگاری، مدل آینده نگاری، ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • مجتبی رمضان زاده*، مجید غیوری ثالث، علی محمد احمدوند، محسن آقایی، ابراهیم نظری فرخی صفحات 59-82
  شناخت صحیح و ورود به موقع در عرصه های نوین دفاعی، همواره یکی از دغدغه های طراحان و بازیگران حوزه جنگ های سایبری است. ارزیابی قدرت سایبری و شناخت نقاط ضعف و آسیب پذیری ها به منظور پیشگیری از غافلگیری در عرصه جنگ های آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است. در پژوهش حاضر، با نگاهی جامع و آینده نگرانه، ابعاد و مولفه های قدرت سایبری در بعد پدافند سایبری نیروهای مسلح مطالعه و سناریوهایی برای ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح، ارایه گردید. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح در بعد پدافند سایبری است. جامعه آماری شامل 20 نفر از خبرگان حوزه سایبر نیروهای مسلح است. نوع پژوهش، کاربردی است. روش پژوهش با استفاده از رویکرد آینده پژوهی و مبتنی بر روش سناریو، انجام شده است. نتیجه آنکه رویکرد پدافند سایبری دارای مولفه های چهار گانه شامل: بستر پدافندی، دیپلماسی سایبری، عامل انسانی و افزارها است. همچنین، مولفه عامل انسانی، از اولویت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پیشنهاد می شود، معاونت فاوای نیروهای مسلح، نسبت به ارزیابی قدرت سایبری با تاکید بر بعد آفند سایبری و در قالب پژوهشی مجزا، اقدام نماید.
  کلیدواژگان: قدرت سایبری، پدافند سایبری، جنگ آینده، آینده پژوهی، سناریو، نیروهای مسلح
 • علی اصغر سالارنژاد*، بهنام عبدی صفحات 83-116

  با توجه به توسعه سریع حوزه فناوری اطلاعات و روند مداوم دیجیتالی سازی، عصر کنونی با  تغییر مستمر و همه جانبه زندگی، صنعت و نحوه انجام کار مواجه است. در این امتداد، صنایع مختلف نیازمند آینده نگاری فناوری و تدوین نقشه راه تحول دیجیتال برای انطباق سریع و موثر با تحول دیجیتال پیش رو در دو دهه آینده هستند. این مهم در صنایع بخش دفاع کشور، که پس از پایان یافتن تحریم های تسلیحاتی فرصت حضور در بازار جهانی را یافته، به طور ویژه قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت بلوغ تحول دیجیتال در یک صنعت دفاعی در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست با بررسی نظام مند ادبیات این حوزه و بهره گیری از روش تحلیل تم، عوامل حیاتی موفقیت موثر بر بلوغ تحول دیجیتال شناسایی شد. در مرحله دوم در یک مطالعه دلفی فازی، به بسط و پالایش عوامل اکتشاف شده با نگاهی آینده پژوهانه پرداخته شده و در گام نهایی، مولفه های تایید شده از دیدگاه خبرگان با کمک روش بهترین و بدترین فازی اولویت بندی شده است. یافته ها نشان می دهند زیرساخت های مدیریتی با 30.8 درصد و زیرساخت های فرهنگی با 27.3 درصد بیشترین نقش را در بلوغ تحول دیجیتال صنعت مورد مطالعه بر عهده دارند. همچنین مولفه های فرآیندها و راهبرد دیجیتال در زیر ساخت مدیریتی، مولفه های فرهنگ دیجیتال و تعاون در زیر ساخت فرهنگی، مولفه های فناوری و اکوسیستم دیجیتال در زیر ساخت فناوری و مولفه های مهارت دیجیتال و بینش مشتری در زیر ساخت انسانی حایز بیشترین اهمیت می باشند.

  کلیدواژگان: آینده نگاری فناوری، عوامل حیاتی موفقیت، بلوغ تحول دیجیتال، زیرساخت های فرهنگی، صنعت 4.0
 • محمد یوسفی خرایم، اشکان یوسفی*، حاکم قاسمی، فرهاد درویشی سه تلانی صفحات 115-136

  هدف از این مطالعه ارایه چارچوبی آینده پژوهانه برای تحلیل موضوعات ژیوپلیتیک دفاعی می باشد. ژیوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی ناظر بر اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی نظیر موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی و هوایی)، وسایل ارتباط جمعی در تصمیم گیری های سیاسی، به ویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی می باشد. در پژوهش حاضر پس از بررسی ادبیات نظری ژیوپلیتیک و آینده نگاری راهبردی و بررسی تطبیقی عوامل ژیوپلیتیک، چارچوبی برای تحلیل موضوعات ژیوپلیتیک دفاعی مبتنی بر آینده نگاری راهبردی ارایه می گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی است که در آن از روش ترکیبی استفاده شده است. روش گردآوری داده؛ مصاحبه، بررسی و تحلیل اسناد و مدارک و مقالات مرتبط و استفاده از پرسش نامه است. همچنین چارچوب نهایی و توالی گام های فرآیند با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهند که چارچوب مذکور از پنج سطح تشکیل شده است و دارای گام هایی نظیر؛ تحلیل کنشگران حال و آینده منطقه ای و فرامنطقه ای موثر بر ژیوپلیتیک دفاعی، وضعیت های اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، کشف و شناخت وضعیت مطلوب ژیوپلتیک دفاعی، شناخت و طرح ریزی ژیوراهبردها و موقعیت های راهبردی، ارزیابی مستمر موضوعات ژیوپلتیک و همسویی اقدام ها و راهبردها با اهداف و علایق ژیوپلتیک می باشد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آینده نگاری راهبردی، ژئوپلیتیک دفاعی، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • شمسعلی نقوی، پروانه گلرد*، سراج الدین محبی صفحات 137-161

  این پژوهش با هدف تبیین پیشران های کلیدی مدیریت عملکرد با رویکرد بهره وری کارکنان مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) و به روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است. در این راستا، در ابتدا پیشران های مدیریت عملکرد با رویکرد بهره وری کارکنان با روش تحلیل مضمون شناسایی و در ادامه با مدلسازی نرم ساختاری- تفسیری، به سطح بندی آنان پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد منابع انسانی فعال در صنعت هواپیمایی بوده است. نمونه خبرگانی تا مرحله اشباع نظری داده ها به تعداد 14 نفر و به روش هدفمند قضاوتی انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته برای احصاء پیشران های کلیدی مدیریت عملکرد و پرسشنامه خبره مبنا برای سطح بندی آنان بوده است. نتایج پژوهش منتج به شناسایی پیشران های مدیریت عملکرد با رویکرد بهره وری کارکنان گردید که شامل؛ پیشران های زمینه ای، سازمانی، مدیریتی و انگیزشی می شوند. در ادامه نیز پیشران های شناسایی شده مبتنی بر نظر خبرگان در سه سطح رتبه بندی گردیدند.

  کلیدواژگان: پیشران های زمینه ای، پیشران های سازمانی، پیشران های مدیریتی، پیشران های انگیزشی، مدیریت عملکرد
|
 • Abdolrahim Pedram, Faezeh Panahi * Pages 7-31
  Elections are considered as the main symbol of democracy in the countries with democratic systems and It forms the foundation of national security and political stability in such a democratic society. in addition, since how the process of holding elections and participation in it is an indicator of social capital for sovereign systems, one of the most important factors in the national security discourse is considered national security. The present study outlines the 1400 presidential election scenarios from a national security look. the aim of this study is to delineate the probable states facing the presidential election , and the avoidance of exposure in passive conditions . In this study, the literature review, observation and interviews. Likewise, the scenarios have been explained by utilizing the experts’ expertise through a host of factors and agents influencing the elections as well as influential fifteen actors and their ideals, and identifying Eightee driving forces and Three key uncertainties and the frameworks for scenarios. The Experts panel in this research were experts in futures studies, political sciences and international relations. Based on their views, four scenarios of “dull sunset”, “on the verge sunrise”, "slow slip" and "horrific slide" were identifies
  Keywords: Election, scenario, Futures studies, National Security
 • Omid Ardalan, Reza Jahanfar * Pages 33-57
  One of the requirements for development and progress in any field is to have insight into the environment, making decisions in a timely manner and having a purposeful and comprehensive plan is not possible unless future research is done correctly and successfully. A study of the vision document of the A.I. Iran in the 20-year horizon shows that the army with its mission-oriented identity needs development in the future. Meanwhile, the Army Command Headquarters, as the mastermind of the A.I. Iran, has an important role to play in directing the future movements of the A.I. Iran. This research, which is extracted from a level one research project, has been compiled with the aim of presenting an Indigenous model of futurism research at the headquarters of the A.I. Iran. However, in terms of the purpose of the application and the method of implementation, it is descriptive and exploratory. The researcher first reviews the literature and documents and comparative study of different models of futurism studies in military and civilian organizations and from the results, the dimensions and components of Futuristic models were counted. In the next step, different indicators were used for the good fit of the model. The statistical population of the study includes all commanders and senior managers of Army headquarters who are working in jobs related to the subject of foresight. The results showed that the indigenous model of foresight in the army headquarters is in four layers (results, processes, networking and policy-making) and has four dimensions (goals, participation, methods and results) and not the main component.
  Keywords: Futurology, futurism, Futurism Model, Army Headquarters of the Islamic Republic of Iran
 • Mojtaba Ramezanzade *, Majid Ghayori Salas, Ali Mohammad Ahmadvand, Mohsen Aghaei, Ebrahim Nazari Farokhi Pages 59-82
  proper recognition and timely entry in new defence areas is always one of the concerns of designers and players in the field of cyber warfare. Evaluating of cyber power and identifying weaknesses and vulnerabilities in order to prevent surprises in future wars has a high degree of importance. In the present study, with a comprehensive and futuristic vision, the dimensions and components of cyber power in the field of cyber - defence of the Armed Forces were studied and scenarios were presented to evaluate the Cyber strength. The purpose of this study is to evaluate the cyber power of the Armed Forces (The cyber defence dimension). The statistical population and sample size were matched, including 20 experts in the field of cyber forces of the Armed Forces. The type of research is applied research and the method is exploratory in the first stage due to the recognition of the dimensions and components of the subject, and in the second stage, they are conducted using the futures studies and the emphasis on the scenario method. The result is that the cyber defence approach has four components, including: defence platform, cyber diplomacy, human factor and soft/hard ware. Also, the human factor component has a higher priority. It is recommended that the ICT Deputy of the Armed Forces the cyber power evaluation of the Armed Forces with emphasis on the cyber offensive dimension and in the form of a separate study is recommended.
  Keywords: Cyber Power, Cyber Defense, future study, scenario, Armed Forces
 • AliAsghar Salarnezhad *, Behnam Abdi Pages 83-116

  Rapid development of information technology and the continuous process of digitalization, the current era is facing a continuous and comprehensive change in life, industry and the way it works. Different industries need technology foresight and digital transformation roadmaps to adapt effectively to the leading digital transformation of the next two decades. This is especially significant in the defense industry, which has had the opportunity to enter the global market after the arms embargo. this study aims to identify and prioritize the critical factors for the success of digital transformation maturity in a defense industry in three stages. In the first step, by systematic literature review, 41 completely related articles from scientific databases have been obtained. Using content analysis method, it has identified the critical success factors that affecting the maturity of digital transformation. In the second stage, using the opinions of experts in a fuzzy Delphi study, the explored factors are refined with a future-research perspective. In final step, it has prioritized the approved components from the experts' point of view with the help of the fuzzy best worst method. The results show that managerial infrastructure with 30.8% and cultural infrastructure with 27.3% play the most important role in the maturity of digital transformation of the studied industry. Also, components of processes and digital strategy in the management infrastructure, digital culture and cooperation in the cultural infrastructure, technology and digital ecosystem in the technology infrastructure, and digital skills and customer insight in the human infrastructure are the most important

  Keywords: Technology Foresight, critical success factors, digital transformation maturity, Cultural Infrastructure, Industry 4.0
 • Mohamad Yousefi Khorayem, Ashkan Yousefi *, Hakem Ghasemi, Farhad Darvishi Setalani Pages 115-136

  The purpose of this study is to provide a Foresighting framework for analyzing defense geopolitical issues. Geopolitics due to the environment and environmental forms or phenomena such as geographical location, land shape, scarce resources, communication and critical facilities (land, sea and air), the relationship between tools in political decision-making, especially at a continuous and global level there is. In the present study, after reviewing the theoretical literature of geopolitics and strategic Foresighting and comparative study of geopolitical factors, a framework for analyzing defense geopolitical issues based on strategic Foresighting is presented. In terms of purpose, the present study is an applied research and descriptive-survey type in which the combined method has been used. The method of data collection is reviewing and analyzing documents and related articles and using a questionnaire. Also, the final framework and sequence of process steps have been extracted using interpretive structural modeling(ISM) technique. The results show that the framework consists of five levels and has steps such as; Analysis of current and future regional and trans-regional actors affecting defense geopolitics, economic, political, military, social and cultural situations, discovering and recognizing the desired state of defense geopolitics, recognizing and planning geostrategies and strategic situations, continuous evaluation of geopolitical issues and strategies Geopolitical goals and interests.

  Keywords: Futures Study, Strategic foresighting, Defense Geopolitics, Interpretive Structural Modeling
 • Shamsali Naghavi, Parvaneh Gelard *, Serajodin Mohebi Pages 137-161

  This research has been aimed to identify the key drivers of performance management based on the staff productivity approach with a mix research and descriptive-exploratory method. In this way, the key drivers of performance management were identified by Thematic Analysis and were prioritized by Interpretive Structural Modeling. The statistical population included university professors as well as senior human resource managers in the aviation industry. Sampling was done by judgmental method and 14 experts were selected up to the data saturation step. Data were collected through a semi-structured interview to identify key drivers and an expert-based questionnaire to prioritize them. The results led to the identification of performance management drivers, which include; contextual, organizational, managerial and motivational drivers. In addition, the identified drivers based on the experts' opinions were ranked in three levels.

  Keywords: Contextual drivers, Organizational drivers, Managerial drivers, Motivational drivers, Performance management