فهرست مطالب

حقوق فناوری های نوین - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1400)

نشریه حقوق فناوری های نوین
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد صادقی* صفحات 1-30
  بیان جنبه های ناشی از تعارض تصمیم مقام های عمومی و دولتی با توافق های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حایز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام های عمومی  دولتی و تاثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی شمرده می شود که اولا اغلب فراتر از اراده خصوصی است؛ ثانیا رعایت آن به نحوی برای طرفین قرارداد لازم الاتباع شده و درعین حال، اجرای توافق متاثر از آن است؛ ثالثا نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقا ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تاثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی های مدنظر این نتیجه را ارایه خواهد داد که چون تصمیم مقام های عمومی در مواردی به منزله قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام های حقوقی  و در راستای اصل استحکام قراردادها  نوعا باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.
  کلیدواژگان: حاکمیت اراده، تغییر اوضاع و احوال، اجرای قرارداد، تعدیل قرارداد، فورس ماژور، هاردشیپ، مقام های عمومی و دولتی، عقیم شدن قرارداد
 • مقصود ایمانی مرکید، نعیمه درویشی* صفحات 31-58
  تامین مالی از کلیدی ترین مباحث حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری و صنایع نفت وگاز است. پروژه های نفت وگاز نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور صاحب نفت دارند؛ ازاین رو اجرای آن ها نیازمند هزینه فراوانی است و ریسک بالایی دارد. در تامین مالی پروژه های نفتی، موضوع و جغرافیای پروژه اهمیت بسیاری دارد. تامین مالی این پروژه ها ممکن است از منابع بازارهای مالی یا سرمایه صورت گیرد. انتخاب تامین مالی مناسب پروژه، بنابه اقتضای فیزیکی و جغرافیایی و سیاسی پروژه متغیر است. از جمله این روش ها می توان به فاینانس، یوزانس، تامین مالی پروژه و... اشاره کرد. ازآنجاکه تامین مالی این پروژه ها در قالب قراردادهای مختلفی انجام می شود و به شرایط پروژه، حقوق و تکالیف طرفین، ویژگی های محیطی و... بستگی دارد، در این مقاله، انواع تامین مالی و امکان استفاده از آن ها در پروژه های نفتی بررسی خواهد شد. در این پژوهش، برای تحلیل هریک از روش های تامین مالی، از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته شده است
  کلیدواژگان: نفت وگاز، تامین مالی، فاینانس، رژیم مالی، قراردادهای بین المللی
 • محمدکاظم مهتاب پور*، حوریه وجگانی صفحات 59-77

  برخورداری ارایه دهندگان خدمات حرفه ای صرف از دانش و مهارت تخصصی و عدم آشنایی مصرف کنندگان خدمات از با فرایند ها و مراحل ارایه خدمات سبب می شود زیان دیده از خدمات، در مقام اثبات ارکان مسئولیت مدنی، با دشواری مواجه شود که این امر بعضا به تضییع حقوق زیان دیده و تحمیل ناروای خسارات به وی منتهی می شود. به همین دلیل است که نظام های مختلف حقوقی، با درنظرگرفتن مبانی خاص مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای، تلاش در جبران نابرابری اصحاب چنین دعوایی دارند.این مقاله به دنبال تبیین ارکان مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات حرفه ای صرف است، از این منظر که از نظر اثباتی چه تاثیری بر حقوق زیان دیده دارد. با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا و پیش فرض گرفتن مبانی مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای در نظام حقوقی ایران مشخص می شود که در بسیاری از فروض، زیان دیده از اثبات زیان، فعل زیان بار و رابطه سببیت معاف است یا اثبات آن برای وی به سهولت امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: ارکان، مسئولیت مدنی، ارائه دهنده خدمات حرفه ای صرف، حقوق فرانسه، حقوق کامن لا
 • نیما نصرالهی شهری*، کیمیا حاج پیرری صفحات 79-99
  داوری فرآیندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات مورد نظر را اعطا می نمایند و رای صادره را به عنوان رایی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری نهایی و غیرقابل تجدید نظر بودن آرای صادره است، که طبعا موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. با این حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتا و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله با پذیرش فرض عدم امکان استفاده از طرق شکایت عادی در رابطه با آرای داوری، صرفا به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصا شده در قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با آرای صادره توسط مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. لازم به ذکر است که رای دادگاه بدوی که در تایید یا ابطال رای داور صادر می گردد، در زمره آرای دادگاه قرار داشته که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.
  کلیدواژگان: داوری، طرق فوق العاده شکایت، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث
 • محمد حسامی*، عباس میرشکاری صفحات 101-127
  برخلاف تصرفات حقوقی، تصرفات مادی شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگر شرکاء است. از اینرو درباره وقف مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین، قبض نیز ضروری است. در فقه مذاهب اسلامی در خصوص وقف مال مشاع برخی میان اموال«قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» تفکیک و با توجه به نوع مال، درباره وضعیت عقد وقف و کیفیت قبض مال مشاع داوری می کنند. در مقابل، دیدگاه عدم قایل به تفکیک وجود دارد که در هر صورت وقف مال مشاع را صحیح می داند و برای تحقق قبض نیز فرقی میان اموال مشاع نمی گذارد. در قوانین ایران نص ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و حقوقدانان با توجه به سایر عقود عینی و نظرات فقهی، وقف مال مشاع را صحیح اعلام و تنها از نظر چگونگی قبض مال مشاع نظرات گوناگونی را مطرح می نمایند. با توجه به بررسی های صورت گرفته، بنظر می رسد در صورتی که برای تحقق قبض سلطه معنوی موقوف علیه را کافی بدانیم، قبض نیز تصرف اعتباری تلقی می شود. بدین ترتیب انعقاد عقد وقف از سوی یکی از شرکاء صحیح خواهد بود.
  کلیدواژگان: وقف، مال مشاع، سلطه معنوی، حقوق ایران، مذاهب اسلامی
 • بهنام غفاری فارسانی، مینا حسینی* صفحات 129-157
  حقوق رقابت از ابزارهای مهم مدیریت و تنظیم بازارها به منظور افزایش کارایی، رفاه و آزادی اقتصادی است. ازآنجاکه ارتقای کارایی و رفاه مصرف کنندگان در هر بازاری مطلوب است، اصولا مقررات رقابت در کلیه بازارها قابلیت اعمال را دارند، مگر آن که بازار معینی به دلیل موجهی از قلمرو این مقررات استثنا شده باشد. از همین رو، با توجه به تازه بودن مباحث مربوط به نام‎های دامنه و ابعاد مختلف حقوقی آن، تحلیل چگونگی اعمال مقررات رقابت در حوزه نام‎های دامنه و نتایج حاصل از آن ضروری است. این مقاله تحلیل می‎کند ازآنجاکه عرضه نام دامنه فعالیتی اقتصادی به شمار می آید، لذا بنگاه های عرضه کننده این محصول و خدمات مرتبط با آن، یعنی آیکان، به همراه کلیه رجیستری ها و رجیسترارها بنگاه محسوب می شوند و مشمول مقررات رقابت قرار می گیرند. همچنین، ارتکاب برخی از رویه های ضدرقابتی از ناحیه بنگاه های فعال در بازار نام دامنه محتمل و قابل تصور است. در این صورت، شورای رقابت، به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در حقوق ایران، می تواند یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای مصرح در ماده 61 قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی را نسبت به بنگاه یا بنگاه های متخلف اعمال کند. این مقاله مروری بر اجرای قواعد رقابت در بازار نام‎های دامنه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی دارد.
  کلیدواژگان: رقابت، رویه‏ های ضدرقابتی، نام‏ دامنه، انحصار، آیکان، رجیستری، رجیسترار
 • سامره جدیدالاسلامی، هانی اربابی * صفحات 158-192

  شروط قراردادهای الکترونیکی، برحسب انطباق آن بر فضای مجازی و الکترونیکی‌‏بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت‌‏به شروط قراردادهای سنتی است. بدون اعتماد به قراردادهای منعقدشده الکترونیکی، اقتصادهای جدید نمی‏‌توانند از قابلیت کامل خود بهره ببرند و از فرصت‏‌های ایجادشده توسط فناوری‏‌های جدید عقب می‏‌مانند. بنابراین‏، یا باید اعتماد به امکانات فنی و اعتبار قرارداد الکترونیکی را افزایش داد یا مفهومی کاملا جدید برای تنظیم مبادله کالا و خدمات در دوره دیجیتال جدید یافت. بنابراین، با توجه به ماهیت ذاتی قراردادهای الکترونیکی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مفهومی عوامل موثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی از سوی مخاطب در ایران است. در این پژوهش، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای ادبیات، مفهوم و ماهیت و تاریخچه قراردادهای الکترونیکی مشخص و موانع پذیرش و اجرای آن شناسایی شده است. سپس، به‏‌منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از روش مدل‏‌سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی عوامل موثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی طراحی شده و شناخت الگوهای موجود در داده‏‌های کمی محقق گردیده است. نتایج  نشان می‏‌دهد که بین محدودیت‏‌های حقوقی، فنی و امنیتی با پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران رابطه معکوس و معنا‏دار، و بین سودمندی درک‏‌شده برای کاربرد و انعطاف‏‌پذیری کاربرد قراردادهای الکترونیکی با پذیرش فناوری آن در ایران رابطه مستقیم و معنا‏داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: قرارداد الکترونیکی، فضای مجازی، شروط، الزامات پذیرش
 • جلیل قنواتی، سجاد هوشمندی* صفحات 159-185

  هدف از تدوین قوانین و مقررات در هر کشور تضمین حقوق اساسی افراد جامعه از طریق رعایت اصول دادرسی منصفانه و عدم‏ تجاوز به حقوق خصوصی افراد و حفظ منافع عمومی اجتماع است . امروزه مالیات به‏ عنوان یکی از اصلی ‏ترین منابع درآمدی ‏دولت‏ ها‏، به ‏واسطه وجود چالش‏ های مرتبط با نحوه مطالبه آن و همچنین طراحی سازوکار حل ‏اختلاف در وصول انواع مالیات ‏ها مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته ‏شده در هر کشور، محل مناقشه میان دولت و مردم است . بنابراین لازم است مراجعی مطابق با یک الگوی منطبق با اصول حقوقی تشکیل شود تا هم دولت و هم مودیان با طیب ‏خاطر اطمینان داشته باشند که مراجع مذکور خواهند توانست با تکیه بر مقررات و رعایت حقوق طرفین در نهایت راه ‏حلی عادلانه درخصوص اختلافات ارایه دهند؛ این مهم محقق نخواهد شد مگر به ‏واسطه رعایت اصول دادرسی منصفانه در یک نظام نوین رسیدگی که موردتایید همه نهادهای حقوقی بین‏ المللی است و تحت عنوان میثاقی مهم در جامعه جهانی برای نیل به جامعه مدنی موردنظر است. بر همین اساس، نظام ‏های حقوقی متعدد و متفاوتی درخصوص دادرسی مالیاتی تشکیل شده است که هرکدام از آن ‏ها ممکن است نقاط قوت و ضعفی از حیث قرابت یا مفارغت از اصول دادرسی منصفانه داشته باشند. در این نوشتار، با بررسی شکلی الگوهای حاکم بر نظام حل ‏اختلافات مالیاتی در کشور ایران‏ و کشورهای منتخب اتحادیه اروپایی و همچنین مقایسه الگوهای مذکور، ضمن معرفی الگوی منتخب و نوین از حیث رعایت اصول حقوقی، پیشنهادهایی منطبق با الگوهای موجود به‏ منظور رفع ایرادات احتمالی نظام حل ‏اختلافات مالیاتی در ایران از طریق اصلاح ساختار و فرایندهای دادرسی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: نظام مالیاتی، اصول دادرسی منصفانه، الگوی حل اختلاف مالیاتی، ایران، آلمان
 • سجاد نعیم وفا، سیده مریم اعتماد* صفحات 221-246
  عدم شفافیت و پیچیدگی و سخت‏گیرانه بودن فرایند دریافت مجوز برای ثبت یا آغاز فعالیت، یکی از معضلات مهم کسب‏ و‏کارها در ایران است. این امر درخصوص کسب‏ وکارهای نوظهور با پیچیدگی بیشتری همراه است. بسیاری از کسب ‏وکارهای نوپای اینترنتی یا اصطلاحا استارت ‏آپ‏ ها با ابهام در زمینه مجوزهای فعالیت خود روبه رویند. در این مقاله می‏ کوشیم تا درباره موضوع مجوزهای کسب ‏وکار، با تاکید بر کسب‏ وکارهای اینترنتی، بحث کنیم. قوانین و مقرراتی که در سال ‏های اخیر از سوی مراجع ذی ‏ربط به تصویب رسیده است، از قبیل قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‏ وکار، قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، و قانون رفع موانع تولید رقابت ‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حاوی مصوبات درخور توجهی درخصوص مجوزهای کسب ‏وکارند که در صورت اجرایی شدن آن‏ ها، فرایند صدور مجوزها تسهیل خواهد شد و درنتیجه فضای کلی کسب‏ وکار در کشور تا حدی بهبود خواهد یافت. درخصوص کسب ‏وکارهای الکترونیکی نیز، اگرچه تصویب و ابلاغ آیین ‏نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‏ ای و نیز دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیک و نظارت بر کسب‏ وکارهای اینترنتی، گام‏ های مثبتی در راستای سامان دهی فعالیت ‏های اقتصادی در فضای مجازی به شمار می روند، کماکان خلاها و ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. ذر پژوهش حاضر، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ‏ای و اینترنتی، فرایند صدور مجوز برای کسب‏ وکارهای الکترونیکی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: حقوق تجارت الکترونیکی، مجوز کسب وکار، کسب وکار اینترنتی، حقوق استارت آپ ها، کسب وکار نوپا
 • عارف خلیلی پاجی* صفحات 247-265
  پدیده ‏های فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارنده چالش ‏هایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی ‏اند. ازاین ‏رو، کنکاش پیرامون چالش‏ ها و یافتن راه ‏هایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آن ‏ها همواره یکی از پرسش ‏های اساسی بشر بوده است. نمونه بارز پدیده ‏های فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرایم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای ‏جغرافیایی هر ‏کشور، فرایند جهانی‏ شدن بزهکاری را تسریع کرده و تاثیرات چشمگیری بر آن داشته است. ازای ن‏رو، کنش‏گران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخ‏ گذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیت ‏های جنایی این فناوری بپردازند. بی‏ تردید، مانند سایر حوزه های پاسخ ‏گذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخ ‏گذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری‏ که مورد توجه جدی گروه ویژه اقدام مالی اف ‏ای ‏تی ‏اف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسک‏ مدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسک‏ مدار از مخاطرات ارزهای مجازی تاکید دارد. امری ‏که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسک‏ مدار را بر این فناوری تسری دهد. بااین‏ حال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالش ‏ها مانع توفیق کامل آن شده است. امری‏ که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار می ‏گیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود
  کلیدواژگان: ارزهای مجازی، پیشگیری ریسک مدار، گروه ویژه اقدام مالی
 • فتح الله رحیمی*، راضیه رسکتی صفحات 267-295

  مبتنی بر ساختارها و رویکرد‌‌های قضایی و اجتماعی و اقتصادی هر جامعه بر محور حمایت از مصرف‌‌‌کننده در نظام‌‌های حقوقی مختلف، اصل مسئولیت محض در قبال تولید کالای معیوب، بدون این‌که نیازی به اثبات تقصیر تولید و توزیع‌‌‌کننده باشد، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه کماکان مسئولیت مبتنی بر تقصیر، رویکرد قضایی غالب و مسلط است، لیکن با لحاظ این‌که در عصر مدرن و صنعتی امروز و پیچیدگی فناورانه تولید کالاها و حرفه‌ای‌‌بودن مشاغل، حمایت از حقوق مصرف‌‌‌کننده مقتضی پذیرش مسئولیت محض است؛ لذا تمایل نظام حقوقی ایران به پذیرش مسئولیت محض در حوزه حمایت از مصرف‌‌‌کننده در قوانین مختلف، ازجمله مقررات مربوط به تولید و توزیع دارو، گامی مهم برای ارتقای اعتماد عمومی است. برای اجتناب از تحمیل مسئولیت محض به تولید و توزیع‌‌‌کننده دارو، ضروری است دارو به‌نحوی تولید و توزیع شود که مصرف‌‌‌کننده با اطمینان‌خاطر، بدون آن‌که خطری از رهگذر استفاده از این دارو وی را تهدید کند، آن‌ را مصرف نماید. البته این امر مستلزم مسئولیت و تکلیف قانونی است. با وجود این، چنانچه به سبب استفاده از داروی معیوب به شخصی خسارتی وارد شود، تحمیل مسئولیت مدنی مربوطه مقتضی اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و عیب دارو است.

  کلیدواژگان: مسئولیت، دارو، خسارت، تولید، توزیع
 • سعیده مزینانیان* صفحات 297-319

  فضای مجازی از بسیاری جهات دنیای جدیدی را خلق کرده است. این پدیده آنلاین دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی است. با وجود بحث‏‌های جامعی که درباره مبانی و اصول چارچوب فضای مجازی در جهان صورت گرفته است، زمینه‏‌های نظری آن همچنان سست به‏‌نظر می‌‏رسد. بنابراین، در این مقاله به مشکلات ناشی از نظم هنجاری موجود در فضای مجازی، یعنی ابزارهای قانونی، پرداخته شده است. همچنین، تلاش شده مشکلاتی بررسی شود که در زمان اعمال این نظم هنجاری در دنیای «واقعی» پدید می‌‏آید و به‌‏تبع آن، این امر تبدیل به چالشی برای سازگارشدن با فناوری‌‏های اطلاعاتی می‌‏شود که روبه رشدند. در واقع، چارچوب موجود که قوانین ملی و برخی از معاهدات چندجانبه را دربر می‏‌گیرد، «ابزارهای» مناسبی را در روابط حاکم در فضای مجازی در اختیار ما قرار نمی‌‏دهد. یکی از مشکلات اصلی غلبه بر تنش‌‏های کنونی برای «به‌‏کارگیری» هنجارهای قانونی موجود در فضای مجازی این است که حتی رویکردهای نظری جدید تلاش کافی برای نهادینه‏‌شدن پیشرفت فناوری در نظام بین‌‏المللی نمی‏‌کنند. در این مقاله، با بهره‌‏گیری از رویکرد میان‏‌رشته‏‌ای حقوق عمومی و اقتصاد، قابلیت اجرای مفاهیم قانونی مختلف برای فرایندهای تنظیم‏گری در فضای مجازی معرفی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

  کلیدواژگان: فضای مجازی، تنظیمگری، کد
|
 • Mohammad Sadeghi * Pages 1-30
  Expressing aspects of the conflict between the decision of public and governmental officials and bilateral agreements is not always limited and does not lead to the supremacy of public law over private law and, as the case may be, requires case attention. This subject is important not only in terms of supremacy of the public affairs on private law but also in terms of the nature and effect of the contracts. This article examines and explains the nature of public-government officials’ decisions and their impact on private contracts. In this line, generally adopted decisions, regulations, policies, and circular letters have been issued beyond private will. Moreover, its observance is in some way binding on the parties to the contract, and at the same time, the implementation of the contract is affected by it. The type and content of the decision can take on a different nature and ultimately impact the contract. Therefore, the nature of the subject must be reviewed in terms of institutions and other dimensions and, finally, its effects on contracts to be considered. The considerations will conclude that since the decision of public officials in some cases is based on law, regulation or implication if the parties did not consider this title (government action and ruling action) as force majeure, depending on the approach of legal systems - And in line with the principle of Stability in Contracts- it should be identified in terms of contract modification, third party obligation (legal obligation), change of circumstances (Hardship or Frustration of contract), and to respect the will in good faith of individuals The contract was dissolved only in the absence of any of the required items.
  Keywords: Dominion of Will, Change of Circumstances, performance of contract, Modification of contract, Force majeure, hardship, institutions, public officials, Frustration of contract
 • Maghsoud Imani Markid, Naeimeh Darvishi * Pages 31-58
  Financing is one of the key issues in investment contracts and the oil and gas industry. Oil and gas projects play an important role in the development of the economy of the oil-owning country, and therefore their implementation requires high costs and high risk. In financing oil projects, the subject and geography of the project are very important. These projects may be financed from financial or capital markets. Choosing the right financing for a project can vary depending on the physical, geographical, and political needs of the project. These methods include financing, usance, project financing, and so on. Since the financing required for these projects is done in the form of different contracts and depends on the project conditions, rights, and obligations of the parties, environmental characteristics, etc., in this article, we examine the types of financing and the possibility of using them in oil projects. We examine. In this paper, a descriptive-analytical method is used to analyze each of the financing methods
  Keywords: oil, gas, Financing, financial regime, Oil, Gas projects
 • Mohammadkazem Mahtabpour *, Hourieh Vojgani Pages 59-77

  TThe professional service providers’ specialized knowledge and skill versus the service customers’ unfamiliarity with the process of service providing cause difficulties for the injured party in proving the main elements of the contractual and non-contractual liability. As a result, sometimes wasting the injured parties’ rights and improper imposition of damages is unavoidable. For this reason, different legal systems such as French Law and Common Law try to eliminate the complaints’ inequality by considering special basis for the professional’s civil liability.This article seeks to explain the professional’s contractual and non-contractual liability’s main elements and pillars from the prospective of its effect on the injured party’s rights. A comparative study of French Law and Common Law and assuming the civil liability's basis for the professional service providers in Iranian legal system shows that in many cases, the injured party is exempt from proving the harmful act and the casual relationship or it is easily possible for him to prove it.

  Keywords: elements, Civil Liability, Professionals, French Law, Common Law
 • Nima Nasrollahi Shahri *, Kimia Hajpirri Pages 79-99
  Arbitration is the process during which the parties to a dispute grant third party/parties the authority to settle the dispute and undertake to accept the issued award as final and binding. One of the most important advantages of an arbitration award is its finality, which could naturally reduce costs and processing time. This said it is not always the case that arbitral awards are final and the legislator has prescribed certain corrective mechanisms. Assuming that ordinary appeal procedures are not available for arbitral awards, this article sets out to examine the possibility of applying extra-ordinary methods of appeal envisaged in Civil Procedures Act to arbitral awards. The extraordinary methods include appeal to the supreme court, retrials and appeal by third-parties. In domestic arbitration, where the parties are Iranian nationals, appeal by third-parties is more likely to happen, and in international commercial arbitration, retrial is recognized, and appeal by third-parties is also possible. Of all this in domestic arbitration where both parties are Iranian, appeal by third parties is possible an in international arbitration some sort of retrial has been envisaged in addition to third part appeals. Of course, court judgments on the request for annulment of arbitration awards could be subject to ordinary and extraordinary appeal mechanisms.
  Keywords: Arbitration, extra ordinary means, appeal to the supreme court, retrials, appeal by third-parties
 • Mohammsd Hesami *, Abbas Mirshekari Pages 101-127
  Unlike immaterial possessions, the material possessions of the partner, even to the extent of his portion, is subject to the consent of the other partners. So There is a debate about the Endowment on the joint property; because, for its formation, in addition to the agreement, the delivery is also essential. In Islamic religious jurisprudence, regarding the Endowment of the Joint property, some differentiate between "divisible and indivisible", as well as "movable and immovable" property, and according to the type of property, they judge the status of the endowment contract and the quality of delivery of joint property. In contrast, there is an indivisible view that it considers the endowment on the joint property to be valid in any case and do not make any distinction between the joint properties for the delivery.There is no specific provision in Iranian law in this regard, and According to other real contracts and jurisprudential opinions, jurists declare the Endowment of the Joint property to be correct and only express various opinions on the quality of delivery of joint property. According to the survey, it seems that if we consider that the immaterial domination by beneficiary of an endowment is sufficient for‍ taking delivery; delivery is an immaterial possession. so the contract of endowment is valid, from one of the party.
  Keywords: Endowment, joint property, immaterial domination, Iranian law, Islamic religious jurisprudence
 • Behnam Ghafari Pages 129-157
  Competition law is a critical tool for managing and regulating markets to increase efficiency, welfare and economic freedom.Since it is desirable to improve the efficiency and well-being of consumers in any market, competition rules can be applied in all markets unless a particular market is excluded from the scope of these rules for a valid reason. Since the issues related to competition law and domain names in the Iranian legal system and their various legal dimensions are unknown, this paper explores how to enforce competition rules in the domain names market. The paper analyses since providing the domain name is an economic activity, the companies supplying this product and related services, i.e. ICANN and all registries and registrars, are considered enterprises and subject to competition regulations. Moreover, exempting this market from the application of competition regulations has no economic justification and logic.Also, committing some anticompetitive practices by firms operating in the domain name market is probable and conceivable. It suggests that as the sole authority to review anticompetitive practices in Iranian law, the Competition Council, may apply one or more of the sanctions of Article 61 of the Act of the execution of the General Policies of Article 44 of the Constitution (2007) to the infringing undertakings in the domain name market.This article provides an overview of competition law enforcement in the domain name market, using an analytical-descriptive method.
  Keywords: Competition, Anticompetitive Practices, Domain Name, Monopoly, ICANN, Registry, Registrar
 • samereh Jadidoleslami, Hani Arbabi * Pages 158-192

  The terms of electronic contracts,in terms of their adaptation to cyberspace and the electronic nature of the contract environment, imply a special feature compared to the terms of traditional contracts.Without trust in electronically concluded contracts,new economies will not be able to reach their full potential and will lag behind the opportunities offered by new technologies.Either the trust in the technical possibilities and the validity of the e-contract must be increased or a completely new concept mustbe found to regulate exchange of goods and services in the new digital age. Considering the inherent nature of electronic contracts, the purpose of this study is to provide a conceptual model of factors affecting the acceptance of electronic contract technology by the audience in Iran.In this research, first, by reviewing and analyzing the content of the literature, the concept and nature and history of e-contracts have been identified and the obstacles to its acceptance have been identified.Then, in order to study the factors affecting the acceptance of this technology, using the structural equation modeling method, a conceptual model on the acceptance of factors affecting the acceptance of e-contract technology has been presented and the patterns in quantitative data have been identified.The results showed that there is a significant inverse relationship between legal, technical and security constraints with the adoption of e-contract technology in Iran;And there is a direct and significant relationship between the perceived usefulness of the application and the flexibility of the use of e-contracts with the acceptance of its technology in Iran.

  Keywords: electronic contract, cyberspace, terms, requirements
 • Jalil Ghanavati, Sajjad Hooshmandy * Pages 159-185

  The purpose of enacting laws and regulations in each country is to guarantee the fundamental rights of individuals in society by observing the principles of fair trial and not encroaching on the private rights of individuals, as well as protecting the public interest of society. Today, taxation as one of the main sources of income for governments, Due to the challenges associated with how to claim it As well as designing a dispute resolution mechanism for the collection of various taxes Based on the legal principles accepted in each country, It is a place of conflict between the government and the people.Therefore, it is necessary to form references in accordance with a model in accordance with legal principles So that the government on the one hand and the taxpayers on the other can be confident These authorities will be able to rely on the rules and respect the rights of the parties Finally, provide a just solution to the dispute And this important thing will not be achieved except by observing the principles of fair trial In a new system of proceedings that has been approved by all international legal institutions. Accordingly, various legal systems have been established regarding tax litigation Each of them may have strengths and weaknesses in terms of proximity or deviation from the principles of fair trial. In this article, by examining the patterns governing the tax dispute resolution system in Iran, Selected countries of the European Union as well as comparing the mentioned models,

  Keywords: tax system, Principles of Fair Trial, tax dispute resolution model, Iran, Germany
 • Sajad Naeem Vafa, Seyede Maryam Etemad * Pages 221-246
  Review of the legal system governing licensing for Internet business system in IranLack of transparency, complexity and strictness of the process of obtaining a license to register or start a business is one of the important problems of businesses in Iran. This is more complicated in emerging businesses. Many start-ups are confused about their licenses. In this article, we try to discuss the issue of business licenses with an emphasis on Internet businesses. Laws and regulations have been enacted by the relevant authorities in recent years. There are significant approvals for business licenses that, if implemented, will facilitate the licensing process and, as a result, improve the overall business climate in the country. Although the adoption of some regulations is a positive step in organizing economic activities in cyberspace, there are still many gaps and ambiguities in this area. The present study, using descriptive-analytical methods and using library and Internet resources, examines the challenges in issuing licenses for e-businesses.
  Keywords: E-Commerce Law, business license, internet business, startup law, start-up business
 • Aref Khalili Paji * Pages 247-265
  Technological phenomena, despite facilitating human life, pose challenges of economic and social dimensions. Therefore, exploring challenges and finding ways to reduce their potential and real risks has always been one of the fundamental human questions. A clear example is the technological phenomena of virtual currency, which, along with all the benefits and positive functions, has paved the way for change and innovation in committing some crimes. This has accelerated the process of globalization of crime and has had a significant impact on the criminal environment by extending beyond the geographical borders of a country. Therefore, the actors of the criminal justice system, according to their inherent duties, should control the criminal capacities of this technology as much as possible by setting up an optimal response system. Undoubtedly, like other areas of crime response, action response is a priority in this area. This has also been the focus of the FATF Financial Action Task Force. Within the framework of its risk-oriented approach to money laundering, the group emphasizes the selection of a risk-averse approach to the risks of virtual currencies. It seeks to extend the risk-based prevention approach to this technology, including the requirements for preventing money laundering on virtual currencies. However, the evaluation of the recent approach shows that relying on it alone is not effective enough and the existence of some challenges has prevented its full success. This is evaluated in the present study with a descriptive and analytical look to reveal its various dimensions.
  Keywords: Virtual Currencies, Risk Prevention, Financial Action Task Force
 • Fathollah Rahimi *, Razieh Raskati Pages 267-295

  Based on each society's judicial, social and economic structures and approaches, the principle of strict liability for producing defective goods has been accepted, without the need to prove the fault of the producer and distributor. In the Iranian legal system, however, liability based on fault is still the dominant judicial approach. However, considering that in today's modern and industrial age and the technological complexity of production and professions, protection of consumer rights is appropriate to accept strict liability. So the tendency of the Iranian legal system to accept pure responsibility in the field of consumer protection in various laws, including regulations on the production and distribution of medicines, is an essential step in building public confidence. To avoid imposing strict liability on the manufacturers and distributors of the pharmaceuticals, they must be produced and distributed safely to consumers; hence, they use them without the fear of harm or danger. Of course, this is associated with legal responsibility and obligation. However, suppose a person is harmed due to the use of a defective drug; in that case, it is necessary to prove the causal relationship between the harm and the defect of the drug.

  Keywords: liability, medicine, compensation, production, distribution
 • saeedeh mazinanian * Pages 297-319

  To a great extent, cyberspace has managed to create a new world. This online phenomenon contains cultural, social, economic and legal aspects. In the meantime, even though there have been detailed discussions about the basics and principles of the cyberspace framework around the world, the theoretical background of this phenomenon still proves fragile. Accordingly, the present research examines the problems arising from the normative order in cyberspace, namely legal tools, and the problems that arise when applying for this normative order in the "real" world. As a result, these problems become a challenge facing the process of adapting to the growing information technology. In fact, the existing framework, which covers national laws and some multilateral treaties, fails to provide us with appropriate "tools" in dealing with cyber-relations. One of the significant problems in overcoming current tensions to "apply" existing legal norms in cyberspace is that even new theoretical approaches do not make adequate efforts to institutionalize technological advances in the international system. This research intends to introduce and discuss the capability of implementing various legal concepts for regulatory processes in cyberspace, using the interdisciplinary approach - public law and economics.

  Keywords: Cyberspace, Regulation, Code