فهرست مطالب

اندیشه نوین دینی - پیاپی 64 (بهار 1400)

فصلنامه اندیشه نوین دینی
پیاپی 64 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی قدردان قراملکی*، غلامحسین گرامی، حسن پناهی آزاد صفحات 7-26

  یکی از مسایل مهم نفس شناسی، مسئله تجرد یا عدم تجرد نفس است. حکما و متکلمان عقلی از دیدگاه تجرد و متکلمان نقلی و پیروان نگره تفکیک از دیدگاه جسمانیت نفس دفاع می کنند. تفکیکیان با ارایه نظریه «جسمانیت نفس با رهیافت جسم لطیف» پرداختند. آنان برای اثبات دیدگاه خود از ادله عقلی مختلفی بهره برده اند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و با مطالعه آثار تفکیکیان، به این ادله می توان دست یافت و پس از تحلیل این ادله، آن ها را در دو دسته «ادله اثباتی» با اقسام «مغایرت نفس با علم و عقل»، «ارتباط با ارواح گذشتگان» و «اختلاف آثار نفس و مجردات» و «ادله سلبی» با اقسام «ادراک کلیات و بسایط توسط نفس»، «علم حضوری نفس به خودش»، «عدم ادراک نفس در پاره ای اوقات» و «عدم نیاز نفس بر ابزار مادی» تحلیل کرد. با تامل در این ادله، به دست می آید که آن ها فاقد قوت کافی برای اثبات مدعای تفکیکیان بوده و انتقادات متعددی بر هر یک از این ادله قابل طرح است.

  کلیدواژگان: نگره تفکیک، جسمانیت نفس، تجرد نفس، جسم لطیف، ادله عقلی جسمانیت نفس، آقا مجتبی قزوینی
 • حمید عطائی نظری* صفحات 27-44

  یکی از استدلا های کهن و کمترشناخته شده در کلام اسلامی و شیعی برای اثبات وجود خدا برهانی است موسوم به برهان حدوث صفات. در این برهان با توجه به حدوث صفاتی خاص برای اجسام و نیز احتیاج هر حادث به محدث و با نفی انتساب حدوث این صفات به موجودات طبیعی، وجود یک محدث غیر جسمانی، یعنی خداوند به عنوان پدیدآور صفات حادث اجسام ثابت می گردد. پیشینه و تقریرهای مختلف و تطورات این برهان در تاریخ کلام امامیه تاکنون بررسی نشده است و آگاهی چندانی درباره این برهان خداشناسی در دست نیست. از این رو، در مقاله حاضر با تتبع در متون کلامی امامیه سرگذشت، تحولات تاریخی و تقریرهای مختلف برهان «حدوث صفات» بازشناسی و تبیین می گردد و در نهایت نیز به ارزیابی این برهان پرداخته می شود. پژوهش حاضر حاکی از آن است که به رغم ناتمام بودن برهان حدوث صفات، برخی از متکلمان امامی در ادوار و مکاتب مختلف کلام امامیه برای اثبات وجود خداوند به تقریرهای مختلفی از برهان حدوث صفات استناد کرده اند و آن را برهانی تمام می انگاشته اند.

  کلیدواژگان: برهان حدوث صفات، براهین خداشناسی، کلام امامیه، حدوث، قدم
 • مسلم احمدی*، مجتبی میردامادی، عباس قربانی صفحات 45-60

  مسئله اصلی پژوهش حاضر انطباق فراز «یا من دل علی ذاته بذاته» در دعای صباح با تقریرهای مختلف برهان صدیقین است. با روش توصیفی تحلیلی مهمترین این تقریرها مورد بررسی قرار گرفته شده و یافته های این تحقیق نشان می دهد تنها می توان براساس تقریر علامه طباطبایی ادعا کرد که این فراز اشاره بر برهان صدیقین دارد. در این تقریر از اصل وجود واقعیت به وجوب آن نایل آمده و از طریق لوازم همین وجود، وجوب خدا اثبات می شود و به نظر می رسد این همان دلالت ذات بر ذاتی است که امام علی× در دعای صباح به آن اشاره فرمودند. اما بر اساس تقریر ابن سینا و ملاصدرا این فراز از دعا مصداق برهان صدیقین نیست. در تقریر ابن سینا امکان ماهوی ماخوذ است و از استحاله دور و تسلسل کمک گرفته شده و در تقریر ملاصدرا از اصول فلسفی مانند اصالت و تشکیک وجود و ربط علی استفاده شده که در هر دو تقریر از غیر ذات حق برای اثبات وجوب حق کمک گرفته شده است.

  کلیدواژگان: برهان صدیقین، دلالت ذات بر ذات، دعای صباح، ابن سینا، ملاصدرا، علامه طباطبایی
 • هاشم قربانی* صفحات 61-82

  در این جستار به روش تطبیقی و با تحلیل مولفه های ارتباطی، محتوایی، باورمندی، انگیزشی و گرایشی دعا، به تمایز «دعا» در فرهنگ اسلامی با «خواستن» در قانون جذب پرداخته می شود. دعا استوار بر مولفه هایی است که خواستن و ایمان از ارکان آن است، اما مهمترین مفهوم در قانون جذب خواستن است. یافته های پژوهش، عمدتا ناظر بر ناهم سانی یا ناسازواری دعا / خواستن و ایمان / باور، در اسلام و قانون جذب است. دعا، بر بنیادهای وجودشناختی واقع گرایانه و قابل دفاع به لحاظ عقلانی استوار است و به لحاظ معرفت شناختی، محتوایی ممتاز را پی جویی می کند و هدف آن، ارتقای وجودی انسان است. نیاز فطری، فقر هستی شناختی، آگاهی زایی معرفت شناختی، عشق تعالی بخش و کمال خواهی وجودی و زندگی اخلاقی از بنیادها و لوازم دعا در اسلام محسوب می شود. اما در قانون جذب، هم از حیث وجودشناختی انتقادهای جدی بر بنیادهای «خواستن» قابل طراحی است و هم از لحاظ هدف و ابعاد کمال خواهی قابل دفاع نیست.

  کلیدواژگان: دعا، خواستن، تعالی، آموزه های اسلامی، قانون جذب
 • مهران رضایی*، عباس بخشنده بالی، عبدالرحمان باقرزاده لداری صفحات 83-104

  فرزند داشتن خداوند، از مباحثی است که در ادیان و مذاهب مختلف مورد توجه می باشد. مسئله تحقیق، آن است که، «فرزندآوری خداوند» با مبانی برهانی ابن سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی پیرامون آیه 3 سوره توحید  چگونه قابل بررسی است؟ روش تحقیق حاضر، تحلیلی توصیفی است که در طول پژوهش، از بازنویسی و واضح سازی استدلال ها، در قالب جداول و گزاره های منطقی بهره گیری شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، ابن سینا بر اساس «لزوم ماهیت مشترک مابین والد و مولود» فرزندآوری خداوند را باطل می داند. ملاصدرا سه استدلال مطرح می کند؛ استدلال اول دارای ضعف «تبیین ناکافی مقدمه» است. استدلال دوم، با مبانی ایشان در باب حرکت جوهری عالم و دوام فیض ناسازگار می باشد. استدلال سوم ایشان، در مقام مقایسه، تناسب بیشتری با مبانی حکمت متعالیه دارد. استدلال علامه طباطبایی مبتنی است بر ناسازگاری فرزندآوری با صمدیت، که نسخه تکمیلی استدلال [بر اساس وجوب وجود خداوند] ارایه شده است.

  کلیدواژگان: خداوند، ابن سینا، ملاصدرا، طباطبایی، تفسیر فلسفی، فرزند آوری
 • احمد عزیزخانی* صفحات 105-126

  مفهوم توحید در اندیشه اسلامی یک مفهوم محوری است به گونه ای که مفاهیم دیگر چون معاد، نبوت و امامت در پرتو اصل توحید معنا می یابند. ادعای این پژوهش بر آن است که اندیشه سیاسی الهی امام خمینی+ نیز از جهان بینی توحیدی مستخرج است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و در چارچوب نظریه گفتمان، به ماهیت توحیدی گفتمان سیاسی امام خمینی+ پرداخته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توحید به مثابه دال مرکزی گفتمان سیاسی حضرت امام ویژگی های خاصی به گفتمان مطروحه توسط ایشان بخشیده است که در بعد ایجابی به برداشت های متفاوتی از  اندیشمندان سیاسی دیگر نسبت به مفاهیم آزادی، عدالت و استقلال انجامیده و در بعد سلبی به مرزبندی با هر چه غیر خداست، منجر شده که نتیجه آن خود باوری و خود اتکایی است.

  کلیدواژگان: امام خمینی+، توحید، گفتمان سیاسی، غیریت سازی، اندیشه سیاسی
 • سید حسن قاضوی، حمید ملک مکان*، سید محمد قاضوی صفحات 127-148

  در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی  به مسئله اجتماع دو قادر بر یک مقدور از دیدگاه معتزله و امامیه پرداخته می شود  و استطاعت و قدرت خداوند و انسان نیز مورد کاوش قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ معتزله و از جمله عبدالجبار در عین اعتقاد به تقدم استطاعت انسان بر فعل، به قدرت خداوند نیز نسبت به جمیع ممکنات معتقدند. اما در تعارض میان قدرت خداوند و قدرت انسان نسبت به یک فعل، تنها انسان را قادر دانسته و به تفویض گرایش پیدا کرده اند. در امامیه، برخی از متکلمین نخستین (از اصحاب ایمه^) هم خداوند و هم انسان را قادر می دانند. بدین صورت که استطاعت انسان مشروط به سلامتی اعضا و جوارح و صحت جسم است و تحقق فعل وابسته به سبب وارد از سوی خداوند می باشد. برخی همنوا با معتزله و برخی نیز از اقوی بودن قدرت خداوند سخن گفته اند. متکلمین معاصر با طولی دانستن قدرت انسان، هم از قدرت خداوند و هم از قدرت انسان دفاع کرده اند.

  کلیدواژگان: امامیه، معتزله، اجتماع دو قادر، قدرت، استطاعت، مقدور واحد
 • علیرضا خواجه گیر*، سوسن ایزدی دستنایی صفحات 149-170

  مفهوم مقدس در واکاوی ریشه و تعریف دین بر مبنای تفکیک مقدس و نامقدس یکی از پرکاربردترین مفاهیم در میان نظریه پردازان مکتب پدیدارشناسی و کارکردگرایی دینی است. مسئله اصلی تحقیق در این نوشتار بررسی جایگاه، معنا و کاربرد مفهوم مقدس و نامقدس در دین شناسی این دو مکتب با تاکید بر دیدگاه دورکیم، اتو و الیاده است که در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در کارکردگرایی دورکیم حقیقت دین اعتقاد به خدایی فوق طبیعی نیست، بلکه او تفکیک امور مقدس از غیرمقدس را از کارکردهای جامعه می داند؛ اما در پدیدارشناسی اتو جوهر دین تجربه امر مقدس است، که به شیوه منحصر بفرد، به صورت اسرارآمیز و رعب انگیز برای هر انسانی تجربه می‏شود و کیفیتی متعال وصف ناپذیر دارد، از طرف دیگر فرآیند نمادسازی دینی و دیالکتیک امر مقدس از مهم ترین مفاهیمی است که در پدیدارشناسی الیاده مورد توجه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مقدس، نامقدس، پدیدارشناسی، دین، کارکردگرایی
 • علی ایمانی، ولی محمد احمدوند* صفحات 171-192

  مسئله پژوهش پیش رو تبیین جایگاه زن در اندیشه و عمل جریان های سلفی معاصر است، که با تبیین علی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای پیش می رود. مسئله این پژوهش با توجه به سه نکته جواب می گیرد: نکته اول، بررسی جریان سلفی درباری است که با  فقه صناعتی و مصلحت اندیشی یعنی تقدم مصلحت سیاسی بر احکام دینی، دیدگاه های فقهی خود را با استراتژی های قدرت تنظیم می کند. نکته دوم، بررسی جریان سلفیه جهادی است که با فتاوای شاذ ضمن نقد سلفیه رسمی به لحاظ فقهی نگاهی مرکزگریز به مقوله زن دارد و بالاخره جریان سوم سلفیه اصلاحی است که به لحاظ فقهی احکام آن ناظر برمذاق شریعت است و تکیه بر فقه مقاصدی می کند. نگرش اصلاح گران نیز التزام به حقیقت شریعت و پرهیز از نگاه های افراطی و غیرانسانی به زنان است. یافته های پژوهش بر دسته بندی نگاه به زن به اعتبار نوع نگاه فقهی، تاکید دارد. به این ترتیب که علیرغم اشتراک در مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی، نگاه های متفاوتی در فقه مقاصدی و فقه صناعتی نسبت به زن، متاثر از وضعیت فرهنگی اجتماعی و تقدیر جغرافیایی تاریخی شکل گرفته است.

  کلیدواژگان: زن، سلفیه جهادی، سلفیه درباری، سلفیه اصلاحی، اندیشه
 • فرزانه روحانی مشهدی* صفحات 193-212

  در کلام جدید، «نظریه خلقت» با «نظریه تکامل» مقابل انگاشته می شود؛ زیرا در نظریه تکامل مراحل پیدایش حیات به صورت طبیعی تبیین می شود و خالق آگاه در آن نقشی ندارد؛ در مقابل خلقت گرایان به عاملیت و فاعلیت خالق آگاه اصرار دارند. در این میان برخی دانشمندان خداباور نظریه طراحی هوشمند  را ارایه دادند تا در میان عوامل طبیعی جایی برای عوامل ماورایی بگشایند. اکنون مسئله این است که آیا قرآن نیز خلقت موجودات را معارض ایجاد طبیعی و تحولی آن ها می داند؟ این پژوهش بر اساس تحلیل درون بافتی واژه خلق روشن می سازد که خلقت قرآنی به پیدایش موجودات با سامان یافتن اجزاء یک ارگان به صورت زمان بر و مرحله مند و با دخالت عوامل طبیعی، اشاره دارد؛ یعنی تمام مراحل تکون ارگان متکی به امر و اراده خداوند است. در واقع منظر خلق در قرآن وصف پیدایش از نمای طبیعی و تکاملی است، اما منظر امر یا ملکوت به نمای باطنی پدیده ها و نقش خالق اختصاص دارد. این تبیین به نتیجه عدم دوگانگی خلقت و تکامل می رسد. البته قرآن نظریه طراحی هوشمند را رد می کند، زیرا اثر امر خداوند را در عرض سایر علت ها می داند.

  کلیدواژگان: علم و دین، تفسیر علمی قرآن، نظریه خلقت، نظریه تکامل، طراحی هوشمند، ملکوت
|
 • Ali Qadrdan Qaramaleki*, Gholamhosein Gerami, Hasan Panahi Azad Pages 7-26

  One of the important issues of philosophical psychology is that of immateriality or materiality of human soul. Philosophers and rational theologians defend of immateriality; yet narrative theologians and the followers of the Tafkikist view defend its materiality. Those of Tafkik, presenting the theory of "materiality of the soul as being a subtle body" have viewed in the field. They have used various rational arguments to prove their view. In this research, by a library-based method and by studying the works the Tafkikists, some evidences can be achieved and after analyzing the evidences, they can be put into two categories: one is "positive proofs" with different types of "the soul`s being different with science and reason", "connection with the spirits of the past" and "difference between the effects of the soul and those of the immaterial beings" and the other is "negative proofs" with the types of "perception of universal and simple beings by the soul", "intuitive knowledge of the soul to itself", "lack of the soul`s perception in sometimes" and "the soul`s being needless of material means". Reflecting on these arguments, it would be clear that they lack sufficient strength to prove the Tafkikistchr('39') claim; moreover, each of the proofs may be taken as being opposed with several criticisms.

 • Hamid Ataee Nazari* Pages 27-44

  One of the old and lesser known arguments in Islamic and Shiite theology to prove the existence of God is an argument called the proof of the occurrence of attributes. In this argument, considering the occurrence of special attributes for bodies and also essential need of each spacio-temporal being to an immaterial creator, the existence of an immaterial creator, ie God, as the creator of the attributes of these beings is proved. The background and various interpretations and evolutions of this argument have not been studied in the history of Imami theology so far and little is known about this theological argument. Therefore, in the present article, following the Imami theological texts, its background, historical developments and various interpretations are recognized and explained, and finally, this argument is evaluated. The present study indicates that despite the incompleteness of this argument, some Imami theologians in different periods and schools of Imami theology have used different interpretations of the argument to prove the existence of God and have considered it as a complete argument.

 • Moslem Ahmadi*, Mojtaba Mirdamadi, Abbas Ghorbani Pages 45-60

  The main issue of the present study is the conformity of "Yā man dalla `alā dhātihi bi dhātih" as mentioned in Du`aʿi sabāḥ with different expositions of the Siddiqin proof. The most important exposition has been examined by descriptive-analytical method; the findings of this research show that it can only be claimed based on Allameh Tabatabai`s exposition that this sentence refers to the Siddiqin proof. In this account, the necessity of existence has been based on the originality of existence and following this Divine necessity has been proved and it seems that this is the same meaning meant by Imam Ali (as) in the above mentioned sentence. But according to Ibn Sina and Mulla Sadra`s statements, this sentence may not be counted as an example of the Siddiqin proof. What meant by Ibn Sinachr('39')s is imkāni māhuwi and impossibility of circle or unlimited chain of causes and the caused have been used by him, and in Mulla Sadrachr('39')s, philosophical principles such as originality and analogical state of existence and causal relation are used. In both expositions, the existence of God is relied on something other than Itself.
  .

  Keywords: Ṣiddiqin Proof, Dilālati Dhāt bar Dhāt, Du`aʿi Ṣabāḥ, Ibn Sina, Mulla Sadra, Allama Tabatabai
 • Hashem Qorbani* Pages 61-82

  In this study, by a comparative method and analyzing the components of communication, content, belief, motivation and tendency, semantic relationship of prayer, du`aʿ, in Islamic culture and "desire" in the law of attraction is discussed. Prayer is based on the components of which desire and faith are the pillars, but the most important concept in the law of attraction is desire. As understood by the findings of the study, prayer/desire and faith/belief may not be taken to be in agreement in Islam and the law of attraction. Prayer is based on rationally realistic and defensible ontological foundations, and epistemologically viewing, it seeks superior content and its goal is to promote human existence. Instinctive need, ontological poverty, knowledge`s state of being agent for awareness, transcendence-giving love, existential perfection-seeking and moral life are viewed as the foundations and requisites of prayer in Islam. But in the law of attraction, serious critiques against the foundations of "desire" can be proposed. In addition, it may not be defensible in terms of the purpose and dimensions of perfection-seeking.

  Keywords: Prayer, Du`aʿ, Desire, Transcendence, Islamic Teachings, Law of Attraction
 • Mehran Rezaei*, Abbas Bakhshandeh Bali, Abdul Rahman Bagherzadeh Ledari Pages 83-104

  God`s being of a child is of those attended issues in different religions and denominations. The question of the study follows as: what may one say about God`s childbearing on the basis of Ibn Sina, Mulla Sadra and Allameh Tabataba`i`s reasonable principles on the third verse of the chapter Tawhid? The method of the study is analytical and descriptive and the findings are offered in tables and logical propositions. On the findings of the research, Ibn Sina has based God`s impossibility of childbearing on the necessity of common nature of the father and the child; Mulla Sadra has proposed three proofs in the field of which the third is more defensible with regard to his philosophical foundations; while the first and the second are not defensible as not being correctly explained and not being in agreement with his principles of the departure movement. And Allameh has based the impossibility on God`s uniqueness of Existence.
  .

  Keywords: God, Ibn Sina, Mulla Sadra, Tabataba`i, Philosophical Explanation, Childbearing
 • Ahmad Azizkhani* Pages 105-126

  The concept of tawhid in Islamic thought is of such a central part that other concepts such as resurrection, prophecy and Imamate owe their meanings to it. This research claims that Imam Khomeinichr('39')s political-theistic thought has been also derived from a theistic view of the world. The present research has dealt with the monotheistic nature of Imam Khomeinichr('39')s political discourse with a descriptive-analytical method and in the framework of discourse theory. The findings of this study indicate that monotheism as a central signifier of Imamchr('39')s political discourse has given special features to the discourse proposed by him, which in a positive dimension has led to different perceptions of other political thinkers about the concepts of freedom, justice and independence. The negative dimension has led to the demarcation with everything other than God, which results in self-belief and self-reliance.

  Keywords: Imam Khomeini, Tawhid, Political Discourse, Otherness, Political Thought
 • Seyyed Hasan Qazavi, Hamid Malekmakan*, Seyyed Mohammad Qazavi Pages 127-148

  In this research, with an analytical-descriptive method, the effects of two collateral causes on one caused from the point of view of Muchr('39')tazilites and Imamiyyeh as well as human ability and Divine power are studied. As is understood by the findings, The Muchr('39')tazilites, including Abd ul-Jabbar, while believing in the primacy of human ability over action, also believe in the power of God over all contingent beings. But in the conflict between the power of God and the power of man over an action, they have considered only man as capable and have tended to delegation. In Imamiyyeh, some of the first theologians (from the companions of the Imams) consider both God and man to be capable in such a way that human ability is conditioned on the health of the limbs and joints and the health of the body, and the fulfillment of the action depends on the cause caused by God. . Some have agreed with the Muchr('39')tazilites and some have spoken of Godchr('39')s power as being more effective than that of man. Contemporary theologians have defended both the power of God and the power of man by recognizing human power as being based on that of God.
  .

  Keywords: Imamiyyeh, Muchr('39')tazilites, Effects of Two Collateral Causes, Power, Ability, Single Caused
 • Alireza Khajehgir*, Susan Izadi Dastnayi Pages 149-170

  The concept of sacred is one of the most widely used concepts among theorists of religious phenomenology and functionalism in the analysis of the roots and definition of religion based on the distinction between sacred and non-sacred. The main issue of research in this paper, with a descriptive-analytical method, is to examine the position, meaning and application of the concepts of sacred and non-sacred in the theology of these two schools with emphasis on the views of Durkheim, Otto and Eliade. The research findings show that in Durkheimchr('39')s functionalism, the truth of religion is not belief in a supernatural god, but he considers the separation of the sacred from the non-sacred as the functions of society; But in Ottochr('39')s phenomenology, the essence of religion is an experience of the sacred, which is uniquely experienced in a mysterious and terrifying way for every human being and has an indescribable transcendent quality. On the other hand, the process of religious symbolism and dialectics of the sacred is one of the most important concepts which has been considered in the phenomenology of the Eliade.
  .

  Keywords: Sacred, Non-Sacred, Phenomenology, Religion, Functionalism
 • Ali Imani Vali, Mohammad Ahmadvand* Pages 171-192

  The problem of the present research is to explain the position of women in the thought and practice of contemporary Salafi currents. The method of the study is a causal and library-based one. The problem of this research can be solved with regard to three points: 1. a study of the court Salafi that regulates its jurisprudential views with the strategies of the government, industrial jurisprudence and expediency, that is the precedence of political expediency over religious rules; 2. a study of the jihadist Salafi movement, which, with its uncommon fatawa, while criticizing the official Salafism, has a jurisprudentially centrifugal view on the issue of women and 3.  a study of the reformative Salafism which jurisprudentially viewed, its rules are in accordance to the taste of Sharichr('39')a and relies on fiqhi maqasidi, purpose-based jurisprudence. This view remains faithful to Sharichr('39')a and refrains from extremist and inhumanistic views in the field. The findings of the study emphasize the categorization of these views according to the validity of the type of jurisprudential view. In such a way that, despite their being common in the principles of epistemology, ontology and anthropology, in fiqhi maqasidi and fiqhi sana`ti, technical jurisprudence, different views towards women have been formed, influenced by socio-cultural status and historical geographical destiny.
  .

  Keywords: Woman, Jihadi Salafism, Court Salafism, Reformative Salafism, Thought
 • Farzaneh Rouhani Mashhadi* Pages 193-212

  In new theology, kalami jadid, the "theory of creation" is known as contrasted with the "theory of evolution"; Because in the theory of evolution, the stages of the emergence of life are explained naturally without any role by a conscious creator in it; In contrast, creationists insist on the agency of the conscious Creator. Meanwhile, some theist scientists proposed the theory of intelligent design to open a place for immaterial agents among natural ones. The question now is whether the Qurchr('39')an also considers the creation of beings as opposed to their natural creation and evolution. Based on the intra-histological analysis of the word creation, this study clarifies that the Qurchr('39')anic creation refers to the emergence of beings by arranging the components of an organ in a temporal and step-by-step manner with the intervention of natural agents; that is, all the stages of the organ formation are depend on the command and will of God. In fact, the view of creation in the Qurchr('39')an is a description of creation from a natural and evolutionary view, but the view of command, amr, or kingdom, malakut, is dedicated to the esoteric view of phenomena and the role of the Creator. This explanation results in the lack of duality of creation and evolution. Of course, the Qurchr('39')an rejects the theory of intelligent design, because this theory recognizes the effect of Godchr('39')s command among other causes.
  .

  Keywords: Science, Religion, Scientific Interpretation of the Qurchr('39')an, Theory of Creation, Theory of Evolution, Intelligent Design, Kingdom