فهرست مطالب

فرهنگ اندیشه - پیاپی 11 (پاییز 1383)
 • پیاپی 11 (پاییز 1383)
 • 224 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پیشگفتار
  عماد افروغ صفحه 7
 • دولت رانتیر و بی ثباتی در ایران
  امیرمحمد حاجی یوسفی صفحه 11
 • حفره های تاریک تصمیم گیری در سیاست گذاری عمومی و ریشه های رانت جویی از دیدگاه های ساخت دیوانی در ایران
  کیومرث اشتریان صفحه 39
  در این مقاله به بررسی رابطه ساخت اداری و گونه های مختلف اداره امور عمومی بامقول رانت و رانت جویی می پردازیم. زانت از دیدگاه های گوناگون به ویژه از دیدگاه اقتصادی و گاه سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته است اما به نظر می آید که کمتر از دیدگاه دیوان سالاری بدان پرداخته شده باشد. برای دست یافتن به این هدف ابتدا سه گونه متفاوت اداره امور دولتی را از حیث زمینه هایی که برای رانت فراهم می نماید به اختصار بررسی خواهیم کرد. سپس تاثیر ساخت اداری را بر گرایش به رانت مطرح می نماییم تا مبانی استدلالی این فرضیه را بیان نماییم که نقاط کور و حفره های تاریک تصمیم گیری در ساخت سیاسی - اداری انگیزه و زمینه رانت جویی را افزایش می دهد.
 • رانت در حوزه فرهنگی - اعتقادی؛ امکان سنجی تعمیم نظری
  حاتم قادری صفحه 53
 • ساز و کار و ویژگی های رانت جویی سیاسی در ایران
  خلیل الله سردارآبادی صفحه 67
 • آیا ثروت حاصل از منابع طبیعی به اقتدارگرایی می انجامد؟
  مایکل راس ترجمه: احمد گل محمدی صفحه 95
  پژوهشگران مسائل خاورمیانه اغلب اظهار می دارند که نبود دمکراسی در این منطقه تا حدودی نتیجه ثروت نفتی آن است. در این مقاله ادعای «نفت مانع دمکراسی است» جنبه مورد بررسی قرار می گیرد. یکم، آیا این ادعا درست است؟ در صورت مد نظر قرار دادن عوامل دیگر - مانند تاثیر درآمد و فرهنگ اسلامی - آیا نفت دارای تاثیر ضد دمکراتیک پایدار بر دولت ها است؟ دوم، آیا این ادعا را می توان تعمیم داد؟ به بیان دیگر آیا این ادعا فقط در مورد خاورمیانه صادق است یا در موارد دیگر هم مصداق می یابد؟ آیا دیگر انواع مواد معدنی، و دیگر انواع کالاها، تاثیری مشابه بر حکومت ها دارند؟
 • ویژگی ها و پیامدهای ساختار رانتی در ایران (1332، 1357)
  علی اصغر قاسمی سیانی صفحه 137
 • تحول ساخت رانتی در دوران سازندگی
  داریوش قمری صفحه 165
 • رانت، رانت جویی و توسعه اقتصادی
  فرشاد مؤمنی صفحه 187
 • فساد اداری و امنیت اجتماعی
  محمد منصورنژاد صفحه 207
  نوشتار حاضر در چهار عنوان سازمان یافته است: الف) تعاریف: در این قسمت دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فساد اداری و امنیت اجتماعی تعریف شده و تاکید می شود که متغیر مستقل بحث، فساد اداری است. از این رو در این مقاله از عوامل موثر بر فساد اداری و دلایل آن سخنی به میان نمی آید و تنها تاثیرات این متغیر بر متغیر وابسته پژوهش، یعنی امنیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ب) حدود و نقطه تمرکز: در این قسمت ضمن طرح پرسش های پژوهش، بر این نکته تاکید می شود که از بین سه روش نقلی، عقلی - قیاسی و عقلی استقرایی، شیوه پژوهش حاضر، دو روش اولی است و روش آخر (استقرایی) نیاز به اجرای پروژه ای کلان دارد.