فهرست مطالب

فرهنگ اندیشه - پیاپی 22-23 (تابستان و پاییز 1386)
 • پیاپی 22-23 (تابستان و پاییز 1386)
 • 204 صفحه، بهای روی جلد: 24,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/01/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 7
 • زناشویی و تطور آن از منظر سن و عمومیت
  باقر ساروخانی صفحه 11
  ازدواج و نتیجه طبیعی آن خانواده از اهمیت خاصی برای فرد و جامعه برخوردار است. از طریق ازدواج توزیع زن در جامعه صورت می گیرد، با ازدواج کمیت و کیفیت جمعیت تعیین و مشخص می شود. ازدواج از یک روزنه دیگر، یک نماد اجتماعی است. آسیب های اجتماعی از منظر ازدواج دیده می شوند. به رغم این اهمیت، جامعه جدید در سطح جهانی به این نهاد مقدس کم اعتنا است...
  کلیدواژگان: دیرکرد و فرنگی بی هنجاری، عمومیت، جامعه پذیری بزرگسالان، آتروفی، شخصیت
 • معیارهای همسرگزینی در شهر تهران
  سید حسن حسینی صفحه 39
  در مقاله حاضر عواملی که شکل دهنده معیارهای همسرگزینی هستند بررسی شده اند. این معیارها صرف نظر از تفاوتشان در افراد، جوامع و در زمان های مختلف تحت تاثیر عوامل خاصی هستند که مهمترین آنها محدودیت ها و ممنوعیت ها، قومیت افراد، پایگاه اقتصادی- اجتماعی آنها، شبکه ارتباطی افراد، ویژگی های فیزیکی همسر از نظر افراد، ویژگی های شخصیتی همسر، چگونگی اولویت بندی نیازها در نزد افراد و... می باشند...
  کلیدواژگان: همسرگزینی، نیازها، اولویت بندی نیازها، ارضای نیازها
 • مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آنها
  علی مظاهری، منصوره سادات صادقی، محمود حیدری صفحه 61
  هدف از اجرای پژوهش حاضر- به عنوان یک پژوهش ملی- مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آنها می باشد. بدین منظور تعداد 376 خانواده متشکل از پدر، مادر و یک فرزند جوان، از میان خانواده های ساکن در شهرهای تهران،اصفهان، تبریز، سنندج و خرم آباد با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. هر سه عضو خانواده های شرکت کننده در طرح به طور جداگانه مقیاس ارزشیابی انطباق پذیری و پیوستگی خانواده، را تکمیل کردند...
  کلیدواژگان: وضعیت ادراک شده، وضعیت ایده آلی، خانواده، والدین، فرزندان جوان
 • اثرات جنگ بر ساختار خانواده های مهاجر جنگ تحمیلی
  موسی عنبری، انتظار مرادی صفحه 91
  مهم ترین پدیده ای که تا قبل از پیدایش جامعه موسوم به جامعه مدرن، ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع را تغییر می داد، حوادث به ویژه جنگ ها بوده اند. اهمیت این پدیده را از واقعه نگاری و تاریخ جوامع مختلف می توان درک کرد که در آن جنگ ها بیش از هر عامل دیگری به چشم می خورند. جنگ ها منشا تحولات مهم منفی و مثبت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی درون و میان ملت ها بوده اند...
  کلیدواژگان: جنگ تحمیلی، خانواده، مهاجرت جنگی، روابط و نقش ها در خانواده، همنوایی، آنومی
 • مقایسه اوقات فراغت خانواده طی سه نسل
  تقی آزاد ارمکی، طاهره خزاعی، مهناز زند صفحه 123
  بخشی از پژوهش تغییرات خانواده در طی سه نسل که در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در دست اجرا است، به بررسی تغییرات نوع و نحوه گذران اوقات فراغت خانواده ایرانی اختصاص دارد. به استناد یافته های این تحقیق در چگونگی کارکرد و انواع و عرصه های گذران اوقات فراغت از گذشته تا به امروز تغییراتی مشاهده می شود. این تغییرات عمدتا در جهت افزایش میزان و تنوع و نیز گسترش دامنه فضا و مکان انجام آن فعالیت هاست...
  کلیدواژگان: خانواده ایرانی، نسل، اوقات فراغت، فعالیت های گروهی
 • خانواده و زن ایرانی از منظر مونتسکیو
  مهری بهار صفحه 145
 • گسترش تفردگرایی و شخصیت های خودشیفته در خانواده مدرن
  مریم رفعت جاه صفحه 159
 • تغییر ساخت و کارکرد خانواده در آمریکا
  حشمت سادات معینی فر صفحه 171
  خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگری از قوانین خاصی برخوردار است و دارای مفاهیم با ارزشی چون امنیت فیزیکی و روانی، ایجاد ارتباط عاطفی و روحی، احساس مسئولیت و سعادت است. در پی طرح و تشویق روابط آزاد جنسی در غرب، روابط آزاد جنسی حق مسلم افراد فرض شد که به دنبال این روابط اختلال در روابط جنسی، سرخوردگی جنسی، افسردگی، ناراحتی های روحی، عدم رضایت از زندگی و عدم امنیت روانی را برای آنان در پی داشت...
  کلیدواژگان: خانواده، ازدواج، آمریکا، روابط آزاد جنسی
 • بهره وری در خانواده
  مریم نهاوندی صفحه 193
  معمولا به بهره وری از منظر اقتصادی نگریسته می شود. بهره وری هم چیزی نیست جز استفاده بهینه و عقلانی از امکانات موجود. این مقاله، نگاه اجتماعی تا اقتصادی دارد و بر این باور است که بحث بهره وری وقتی در ارتباط با نهاد اجتماعی خانواده قرار می گیرد، دیگر معنای صرفا اقتصادی نخواهد داشت. مفاهیم و روابطی که درون خانواده مطرح می شود بیشتر جنبه های عاطفی- اجتماعی دارند، نکات و مسائل اقتصادی کمتر در آن نفوذ دارد...
  کلیدواژگان: بهره وری، توسعه اقتصاذی، اجتماعی، مدیریت پنهان، تولید، مصرف