فهرست مطالب

نشریه تحقیقات دندانپزشکی
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید حسین طباطبایی، مهدی تبریزی زاده، سمیه غضنفری*، رقیه حکیمیان صفحات 491-502
  مقدمه

  دانشگاه به عنوان نهاد تولید کننده و ارتقادهنده دانش و تامین کننده نیروی انسانی متخصص در جامعه وظیفه دارد به طور مستمر به بررسی وضع موجود خود پرداخته تا به راهکارهای عملی جهت ارتقای کیفیت آموزش دست یابد. این مطالعه با هدف ارزیابی رضایتمندی دانشجویان از وضعیت آموزش بالینی در دانشکده دندانپزشکی یزد انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 205پرسشنامه توسط دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی حاضر در بخش های بالینی در پایان روتیشن های اول و دوم نیمسال اول تحصیلی تکمیل شد. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده بود. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش 17 و آزمون های آماری ANOVA و T-Test  تجزیه و تحلیل گردید.

  نتایج

  در مطالعه حاضر 83 مرد (5/40 درصد) و 122 زن (5/59 درصد) شرکت داشتند. میانگین رضایتمندی دانشجویان از کارآیی آموزش بالینی دانشکده 96/0±04/3 بود که در حد متوسط می باشد، بیشترین رضایتمندی مربوط به بخش اطفال (6/0±7/3) و کمترین رضایت مربوط به بخش ارتودنسی (01/0±9/2) بود. بین میزان رضایتمندی و ترم تحصیلی دانشجویان رابطه معنی داری وجود داشت (046/0=P) اما ارتباط آماری معنی داری بین رضایتمندی با جنسیت (088/0=P) و وضعیت تاهل (108/0=P) مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد، رضایت دانشجویان از آموزش بالینی با نوسان کم در کلیه بخش ها متوسط می باشد، از اینرو نیاز به تامین امکانات لازم، ارتقاء عملکرد اساتید و تلاش برای جذب بیمار جهت بهبود وضعیت آموزش بالینی ضروری به نظر
  می رسد که این مهم توجه خاص برنامه ریزان آموزشی را طلب می کند.

  کلیدواژگان: آموزش بالینی، رضایتمندی، دانشجویان دندانپزشکی
 • محمدحسین لطفی کامران، حسین ایلانی* صفحات 503-511
  مقدمه

  مواد پاک کننده زیادی برای تمیز کردن و نگهداری دندان های مصنوعی تولید می شوند.با این حال، اطلاعات کمی در مورد دانش دندانپزشکان از این مواد وجود دارد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر یزد در مورد پاک کننده های دست دندان کامل در سال1394 انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی میزان آگاهی 113 دندانپزشک شاغل در شهر یزد در زمان تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند و میزان آگاهی آنان درباره پاک کننده های دست دندان با استفاده از پرسشنامه روا و پایا حاوی ده سوال بررسی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSSنسخه 17 و آزمون آماری T-test تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری 05/0P< تعیین گردید.

  نتایج

  در این مطالعه 58 دندانپزشک زن (3/51%) و 55 دندانپزشک مرد (7/48%) شرکت داشتند. میانگین سنی 43/10±71/31 و دامنه سنی 55-27 سال بود. میانگین سابقه کار دندانپزشکی آنان 24/7±78/9 سال بود. میانگین نمره آگاهی آنان از مواد پاک کننده دست دندان 97/4±42/9 با دامنه تغییرات 0 تا 27 بود. بین میانگین نمره آگاهی بر حسب سن (069/0=P-value)، جنس (228/0=P-value) و سابقه کار دندانپزشکی (270/0=P-value) ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد میانگین آگاهی افراد مورد بررسی در خصوص مواد پاک کننده دست دندان متوسط می باشد. لذا ارتقاء سطح آگاهی دندانپزشکان با برگزاری کارگاه های آموزشی در این رابطه ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آگاهی، دندانپزشک، دست دندان کامل، پاک کننده دست دندان
 • علی توکلی، علیرضا دانش کاظمی، منیژه شاکری* صفحات 512-521
  مقدمه

  افراد نابینا و ناشنوا به علت ناتوانی جسمی ممکن است نسبت به افراد سالم مشکلات بیشتری در خصوص مراقبت از دهان و دندان داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین شاخص DMFT بین دانش آموزان نابینا و ناشنوا با دانش آموزان سالم بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 44 دانش آموز نابینا و 88 دانش آموز ناشنوای 18-5 ساله بصورت سرشماری انتخاب گردیدند. علاوه بر این 134دانش آموز سالم بطور تصادفی به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. معاینه دندان های دایمی با استفاده از نور طبیعی، سوند و آینه یکبار مصرف انجام گردید. از شاخص DMFT برای بررسی وضعیت دندانی افراد استفاده شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 16و آزمون های آماری آنالیز واریانس و LSD تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین DMFT در دانش آموزان نابینا 11/2±73/1، در دانش آموزان ناشنوا 74/2±86/2 و در دانش آموزان سالم31/1±06/1 بود، اختلاف آماری معنی داری در شاخص DMFT بین دانش آموزان سالم با دانش آموزان نابینا (047/0=P-value) و ناشنوا (00/0P-value@) مشاهده شد، همچنین بین دانش آموزان نابینا و ناشنوا اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید(011/0 =P-value).  

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های این مطالعه، میانگین شاخص DMFT در دو گروه نابینایان و ناشنوایان در مقایسه با گروه کنترل بالاتر بود. بنابراین ارتقای مراقبت های دهان و دندان با آموزش مناسب در این گروه ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: نابینا، ناشنوا، وضعیت سلامت دهان و دندان، DMFT
 • علیرضا نواب اعظم، مریم حاجی احمدی، حسین فلاح زاده، احمد حائریان، ایمان توکلی، هادی مشکل گشا* صفحات 522-531
  مقدمه

  سلامت دهان امکان فعالیت هایی مانند خوردن، صحبت کردن، روابط اجتماعی مطلوب و افزایش کیفیت زندگی افراد را بوجود می آورد. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان، تاثیر اختلالات دهانی و سلامت آنها را بر زندگی فرد مورد بررسی قرار می دهد. مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط شاخص های بهداشت دهان با کیفیت زندگی دانش آموزان 18-14ساله شهر یزد صورت گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی می باشد. به منظور انجام این پژوهش 273 دانش آموز پسر 18-14 ساله از مدارس شهر یزد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از اخذ رضایتنامه کتبی از والدین، کودکان به پرسشنامه Short Form 36 (SF-36) پاسخ دادند و سپس مورد معاینه بالینی با سوند و آینه در نور طبیعی قرار گرفته و شاخص های (Decay, Missed, Filled Tooth) DMFT، (Simplified-Oral Health Index) S-OHI در آنها تعیین شد. برای محاسبه رابطه بین شاخص ها از آزمون همبستگی اسپیرمن، آنووا و کروسکال والیس و با در نظر گرفتن سطح اطمینان 0.95 استفاده گردید.

  نتایج

  میانگین و انحراف معیار شاخص های OHI-S, DMFT به ترتیب (2.18±3.07) و (1.03±1.89) بود. میانگین نمره کیفیت زندگی در حیطه عملکرد جسمی بیشترین و در حیطه محدودیت نقش کمترین بود. بین شاخص DI-S و عملکرد اجتماعی، شاخص CI-S و سن و نیز شاخص CI-S و پایه تحصیلی دانش آموز ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05).

  نتیجه گیری

  برخی از حیطه های کیفیت زندگی با شاخص سلامت دهان ارتباط دارند و در بین شاخص های سلامت دهان شاخص CI-S ارتباط قوی تری با سن افراد دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، پوسیدگی، وضعیت سلامت دهان
 • حسن رضایی پندری، محمدتقی قانعیان، محسن امراللهی، خدیجه جعفری* صفحات 532-546
  مقدمه

  در حرفه دندانپزشکی به دلیل تماس دندانپزشکان و پرستاران با خون، مخاط یا بزاق آلوده، محیط و وسایل کار آن ها در معرض آلودگی شدید قرار داشته و انتشار بیماری ها در بین کارکنان آن ها دور از انتظار نیست. هدف از این تحقیق تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران دانشکده دندانپزشکی و کلینیک های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد در زمینه کنترل عفونت و اصول بهداشت محیط در مراکز دندانپزشکی بود.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی روی 41 نفر از پرستاران کلینیک خاتم الانبیاء، امام علی (ع) و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل سوالات  سنجش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه کنترل عفونت بود. داده ها با استفاده از آزمون های T-test، ANOVA و همبستگی پیرسون تحت نرم افزار  SPSS مورد تحلیل قرارگرفتند.

  نتایج

  میانگین نمره آگاهی پرستاران مورد بررسی در زمینه کنترل عفونت 34/1±92/7 از طیف 13-0 نمره ، میانگین نمره نگرش آنها 28/5±87/97 از طیف نمره 21 تا 105 و میانگین نمره عملکرد 48/4±31/35 از طیف نمره 12 تا 48 به دست آمد. بر اساس نتایج آگاهی با نگرش و همچنین نگرش با عملکرد همبستگی مثبت و معناداری داشت(05/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به نظر می رسد عملکرد خوب پرستاران مورد بررسی در این پژوهش ناشی از آگاهی و نگرش خوب این گروه نسبت به کنترل عفونت و اصول بهداشت محیط در مراکز دندانپزشکی می باشد که باید جهت حفظ این سطح از عملکرد
  برنامه های مداوم آموزشی تدوین نموده و بصورت کامل اجرا گردد.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، پرستاران، کنترل عفونت
 • سید صالح صباغی، محمدرضا یعقوبی، مهدی تبریزی زاده، هنگامه زندی، فروغ زمانی صفحات 547-557
  مقدمه

  قراردادن هیدروکسیدکلسیم در داخل کانال ریشه از روش های مطرح برای جلوگیری از ریزنشت میکروب ها می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی چهار ترکیب هیدروکسیدکلسیم در جلوگیری از ریزنشت کرونو اپیکالی میکروب ها به داخل کانال بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه آزمایشگاهی 70 عدد دندان تک کانال کشیده شده انسان جمع آوری گردید. دندان ها پس از آماده سازی کانال به 4 گروه آزمایشی (هرگروه 15نمونه) و دو گروه کنترل مثبت و منفی (هر گروه 5 نمونه) تقسیم شدند. کانال های دندان ها در گروه های مختلف توسط مخلوط خامه ای هیدروکسید کلسیم با سالین نرمال، لیدوکایین، کلرهگزیدین2% و گلسیرین پر شد. 5 دندان به عنوان کنترل مثبت خالی گذاشته شد و 5 دندان به عنوان کنترل منفی با گوتاپرکا و سیلر پر شده و مدخل کانال آنها با موم چسب پوشانده شد. نمونه ها برای بررسی ریزنشت میکروبی در دستگاه قرار گرفته و پس از قرار دادن در معرض سوسپانسیون باکتری انتروکوک فکالیس Enterococcus faecalis از لحاظ بروز ریزنشت و کدورت در اطاقک تحتانی مورد بررسی قرار گرفتند.  داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آزمون های ANOVA  و T-test آنالیز شد.

  نتایج

  بر اساس نتایج به دست آمده میزان ریزنشت در گروه هیدروکسیدکلسیم با کلرهگزیدین 2% به نحو معنی داری کمتر از گروه های دیگر بود (0.001<p). بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار آماری از لحاظ میزان ریزنشت دیده نشد (0.05>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به میزان ریزنشت در گروه هیدروکسیدکلسیم با کلرهگزیدین می توان قرار دادن مخلوط خامه ای این دو را برای کاهش ریزنشت در فاصله جلسات درمان اندودانتیک توصیه نمود. انجام مطالعات بیشتر با ترکیبات دیگر هیدروکسیدکلسیم پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ریزنشت میکروبی، کلسیم هیدروکساید، حامل ها
 • علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، مهرداد غفاری طرقی، نیلوفر محقق*، سهی صفدرخانی صفحات 558-567
  مقدمه

  رضایتمندی یک پدیده پیچیده چند بعدی است و تحت تاثیر عوامل فردی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. کیفیت مراقبت سلامت معمولا به عنوان مجموعه ای از رضایت بیمار و موفقیت درمان تعریف می گردد. رضایت بیمار نشانه ارایه صحیح خدمات است که نه تنها حاصل ارتقای فناوری است، بلکه ناشی از رفتار صحیح و عملکرد مناسب نیز می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در سال 1392 روی764 بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد انجام گرفت. نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه و بوسیله پرسشنامه انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین سنی افراد 12.08±25.11 سال بود. در بررسی رضایت کلی بیماران از خدمات ارایه شده، 129نفر (16.89%) کاملا راضی، 571 نفر نسبتا راضی(74.74%)، 52 نفر (6.8%) نسبتا ناراضی و 12 نفر (1.57%) کاملا ناراضی بودند. اختلاف آماری معنی داری بین نمره رضایت کلی با جنسیت، گروه سنی، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و محل سکونت آنها وجود داشت (0.05< P-value).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که میزان رضایتمندی بیماران از خدمات ارایه شده دانشکده دندانپزشکی یزد، در حد نسبتا مطلوب قرار دارد و امید است با رفع مشکلات موجود و ارتقاء سطح کیفیت ارایه خدمات درمانی بتوان این میزان را ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: بیمار، رضایتمندی، خدمات، دانشکده دندانپزشکی، یزد
 • مهناز حاتمی، حسین آقا عقیلی، عدنان رضایت* صفحات 568-576
  مقدمه

  از دست دادن دندان و استفاده از دست دندان کامل می تواند روی فعالیت های عادی افراد بی دندان اثر گذاشته و منجر به طیف وسیعی از واکنش ها در این افراد گردد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان کیفیت پروتز کامل، شرایط دهان و وضعیت روحی روانی بیماران با رضایت آنها از درمان انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی50 نفر از افراد بی دندان که در بین سالهای 1390 تا 1393 به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی یزد جهت دریافت پروتز کامل مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به کیفیت پروتز کامل بیماران و شرایط دهانی آنها توسط فرم معاینه و به وضعیت روحی- روانی آنها با استفاده از پرسشنامه GHQ28 نمره هایی تعلق گرفت. نمره رضایت آنها از پروتز کامل با مقیاس VAS اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 17و آزمون های آماری Mann-witney و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  در مطالعه حاضر50 نفر با میانگین سنی 8.88±61.04 سال مورد بررسی قرار گرفتند که 33 نفر (66%) از آنها مرد و 17 نفر (34%) زن بودند. میانگین نمره رضایت بیماران از دست دندان با وضعیت روحی- روانی آنها همبستگی معکوس و معنی دار (0.283-= rs، 0.047=P)، با کیفیت پروتز کامل همبستگی مثبت و معنی دار (0.530=rs، 0.001=P) و با شرایط دهان ارتباط آماری  معنی دار نداشت (0.358-=rs، 0.011= P).

  نتیجه گیری

  هر چه کیفیت دست دندان بالاتر و وضعیت روحی- روانی بیماران بهتر می بود، رضایت از درمان بیشتر بود ولی رضایت از درمان با شرایط دهانی بیماران ارتباطی نداشت.

  کلیدواژگان: کیفیت دست دندان کامل، رضایت بیمار، شرایط دهان، وضعیت روحی- روانی
|
 • S. H .Tabatabaei, M .Tabrizizade, S. Qazanfari*, R. Hakimian Pages 491-502
  Introduction

  University as an institution promotes knowledge and supplies specialist manpower in the community, which is obliged to continually assess its current status to achieve practical solutions in order to improve the quality of education. Therefore, the present study aimed to assess studentschr('39') satisfaction from  clinical education status in the dentistry School of Yazd.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 205 questionnaires were completed by dental graduate students who were passing the first and second rotation in the clinical wards. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed. The collected data were analyzed via ANOVA and T-Test applying SPSS software (ver, 17).

  Results

  In this study, 83 males (40.5%) and 122 females (59.5 %) participated. Students’ satisfaction score from clinical education of college was 3.04±0.96, which was reported as moderate. The most satisfaction belonged to Pediatrics ward(3.7±0.6) and the lowest satisfaction was devoted to the orthodontics ward (2.9±1.01). Moreover, a significant relationship was observed between students’ satisfaction rate and their education term (P=0.046), though no significant relationship was reported between satisfaction rate and gender (P=0.088) as well as marital status (P=0.108).

  Conclusion

    The present study findings revealed that students’ satisfaction from clinical education was moderate in all sectors with a low fluctuation. Hence, providing the necessary facilities, promoting university instructors and attempting to attract the patient seem to be necessitated in order to improve the status of clinical education which should be specifically taken into consideration by the educational planners.

  Keywords: Clinical education, Dentistry students, Satisfaction
 • MH .Lotfi Kamran, H.Ilani* Pages 503-511
  Introduction

  A great number of materials are produced in order to clean and keep the complete dentures. However, scant information exists in regard with the dentists’ knowledge of these materials. Therefore, the present study was accomplished to evaluate the dentists’ knowledge regarding the denture cleansers in Yazd in 2015.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 113 dentists were randomly selected working in Yazd, whose knowledge of denture cleansers was assessed through  a valid and reliable questionnaire consisting of 10 questions. The study data were analyzed by SPSS (ver,17) applying t-test, and  the significance level was set as P<0.05.

  Results

  In the present study, 58 female (51.3%) and 55 male (48.7%) dentists participated with a mean age of 31.71±10.43 (ranged 27-55). The average of participants’ dental work experience was reported as 9.78±7.24 Years, and the average of their knowledge score denture cleansers was recorded 9.42±4.97 (ranged 0-27). The study results revealed no statistically significant relationship between knowledge of cleansers with age (P=0.069), gender (P=0.228) as well as dental work experience (P=0.270).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, the dentists demonstrated a moderate level of knowledge in regard with the denture cleansers. As a result, promotion of the dentists’ knowledge seems to be necessitated via holding workshops in this regard.

  Keywords: Complete Denture, Dentist, Denture cleanser, Knowledge
 • A .Tavakoli, AR. Daneshkazemi, M. Shakeri* Pages 512-521
  Introduction

  Blind and deaf individuals, due to their physical disability, may encounter more problems in regard with oral and dental care. The present study aimed to compare  DMFT index mean within blind and deaf students in comparison with the healthy students.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 44 blind and 88 deaf students aged between  6-18 were selected via the census method. Moreover, 134 healthy subjects were randomly selected as the study controls. Permanent teeth examination was accomplished using natural light, catheter, and disposable mirror. DMFT index was utilized to assess the participants’ dental status. The study data were analyzed using SPSS software (ver, 16) via ANOVA and LSD tests. 

  Results

  The mean DMFT within blind, deaf and healthy students was reported as 1.73 ±2.11, 2.86 ± 2.74 and 1.06±1.31 respectively. A significant difference was observed in DMFT index between healthy students with  the blind (P-value=0.047) as well as deaf (P-value=0.000) students. In addition, a significant difference was detected between the blind and deaf students (P-value= 0.011).

  Conclusion

  Based on the results of this study, higher values of DMFT index mean was observed in the blind and deaf individuals compared to the controls. Therefore, promotion of oral and dental care through a proper education seems to be essential within these individuals.

  Keywords: Blind, Deaf, DMFT, Oral, dental health status
 • AR. Navab Azam, M. Haji Ahmadi, H. Falah Zade, A .Haeriyan, E. Tavakoli, H .Moshkel Gosha* Pages 522-531
  Introduction

  Oral health can prepare such activities as eating, speaking, and  convenient social encounters as well as increased quality of life. Quality of life related to oral and dental health measures the effect of body and mind on oral health, and the effect of oral and dental disabilities on daily life. This study was carried out to evaluate the relationship between oral health indices and quality of life in 14-18 year-old boy students in Yazd.

  Method

  In this cross- sectional and descriptive study, three high schools were selected randomly and 273 students were evaluated. They were examined with dental mirror and explorer in natural light. We used standard questionnaire called Short Form 36 (SF36) for evaluation of life quality and DMFT and Oral Health Index-simplified (OHI-S) for evaluation of oral hygiene. Kruskal-Wallis, ANOVA test and Spearman’s correlation coefficient were used for data analysis at a confidence interval of 0.95.

  Results

  In this study, mean and standard deviation of DMFT and OHI-S respectively, were (3.07±2.18) and (1.89±1.3). The quality of life in the field of physical functioning was the most and in the field of role limitation due to physical functioning was the least. Correlation between DI-S (Debris Index- simplified) with social functioning, between CI-S (Calculus Index- simplified) with the age and the educational degree of student was statistically signicant.

  Conclusion

  The results of this study showed the relation of life quality and oral hygiene, among oral health indices, CI-S and age has the highest correlation.

  Keywords: oral health, dental decay, life quality
 • H .Rezaeipandari, MT. Ghaneian, M .Amrollahi, KH .Jafari* Pages 532-546
  Introduction

  In the dentistry profession, since dentists and nurses are in contact with blood, mucus or infected saliva, their environment and equipment are exposed to high contamination. the prevalence of dangerous diseases among staff and patients will not be against expectations. The purpose of this study was to determine the knowledge, attitude and practice of dental nursing towards infection control and environmental health principles in the dental care centers.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 41 nurses of Dentistry School of Shahid Sadoughi University of medical sciences, Khatamolanbia and Imam Ali clinics. The data collected through a self- administered questionnaire containing questions related to knowledge, attitude and practice in the field of infection control. The data were analyzed by frequency distributions, T-test, ANOVA and correlation coefficient tests using SPSS software.

  Results

  The mean score of nurse’s knowledge was 7.92±1.34 (from a scale 0-13), the mean score of attitude was 97.87±5.28 (from a scale 21-105) and the mean score of practice was 35.31±4.48 (from a scale 12-48). According to the results, there was a significant and positive correlation between knowledge with attitude and also attitude with practice (p<0.05).

  Conclusion

    According to the results, it seems that good performance of dental nurses in this research is caused by good knowledge and attitude towards infection control and environmental health principles in the dental care centers. In order to maintain this practice level, ongoing educational programs should be codified and implemented completely.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Nurses, Infection Control
 • Ss .S.abbaghi, MR. Yaghoubi, M. Tabrizizade, H. Zandi, F .Zandi Pages 547-557
  Introduction

  Intracanal usage of calcium hydroxide is considered as a common method for preventing microleakage. Hence, this study aimed to evaluate the efficacy of four different calcium hydroxide preparations in preventing coronal-apical microleakage.

  Methods

  In this experimental  study, 70 extracted human single root canal teeth were collected. After root canal instrumentation, the teeth were divided into four  experimental groups (n=15) and two groups of positive control and negative control (n=5). The root canals were filled with creamy mixture of Calcium hydroxide via different vehicles (Normal saline, Lidocaine, Glycerin, Chlorhexidine). Five teeth were left empty to serve as the positive control group, whereas the negative control group comprised of five teeth filled with guttapercha and sealer, which their canal orifice was sealed with wax. In order to evaluate the microleakage, the samples were placed inside the designed apparatus. After being exposed to Enterococcus faecalis suspension, the samples were evaluated in regard with leakage and turbidity in the lower compartment. The statistical analysis of the recorded data was performed using SPSS16 via ANOVA and t-test.

  Results

  The results of the present study revealed that microleakage reduced significantly in the calcium hydroxide group via chlorhxidine (P<0.001). Moreover, no significant differences were observed between the other groups.

  Conclusion

  Considering the amount of microleakage found in the calcium hydroxide group via chlorhexidine compared to other groups, its usage could be recommended for reducing leakage as an interappointment temporary filling material. Furthermore, conducting more studies with different calcium hydroxide preparations is suggested.

  Keywords: Bacterial leakage, Calcium hydroxide, Vehicles
 • AR .Daneshkazemi, AR. Davari, M. Ghaffari Targhi, N .Mohaghegh*, S. Safdarkhani Pages 558-567
  Introduction

  Satisfaction is a complex multidimensional phenomenon influenced by personal, psychological, social, cultural and economic factors. Health care Quality is usually defined as a set of patient satisfaction and treatment success. Patient satisfaction is a sign offering proper services that is not only the result of technology promoting, but also due to the correct behavior and good performance. The present study evaluates the patientschr('39') satisfaction from dental care services provided by the Dental Faculty of Yazd University of Medical Sciences in 2014.

  Methods

  This descriptive and cross-sectional study was done on 764 patients referred to Yazd dental school in 2014. Sampling was stratified by size of each class. A three part questioner including individual questions, questions about facilities & questions about dental services was designed. Data were analyzed by SPSS software, T-test, ANOVA & chi-square.

  Results

  Mean age of patients was 25.11±12.08. General satisfaction from services provided, was evaluated: complete satisfaction 129 (16.89%), partial satisfaction 571(74.74%), partial dissatisfaction 52(6.8%) and complete dissatisfaction 12(1.57%). There was A significant difference between overall satisfaction with gender, age, education, marital status and place of residence (P>0.05).

  Conclusion

  As regards the results of the present study shows the patientschr('39') satisfaction from dental care services provided, in Yazd Dental School is in the desirable level and it is hoped that with solving of existing problems & improving the quality of services, the present situation can be improved.

  Keywords: Patient, Satisfaction, Services, Dental School, Yazd
 • M .Hatami, H. Aghili, A .Rezayat* Pages 568-576
  Introduction

  The loss of teeth and  denture use can thoroughly affect edentulous patients’ normal activities leading to a wide range of reactions in such individuals. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between their treatment satisfaction and quality of complete denture prosthesis, oral circumstances, and patients’ psychological conditions. 

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 50 edentulous patients were randomly selected referring to prosthesis department of Yazd Dentistry School within 2011-2014 in order to receive complete denture prosthesis. Quality of patients’ complete denture prosthesis and their oral (mouth) conditions were determined via an examination form. Moreover, patients’ psychological conditions were detected using QHQ28 questionnaire and their satisfaction score in regard with their complete denture prosthesis was measured via the VAS scale. The study data were analyzed by SPSS (ver 17) applying Mann-Whitney test and Spearman correlation coefficient.

  Results

  In the present study, 50 patients with a mean age of 61.04±8.88 were studied, among which 33 patients(66%) were males and 17(34%) were females. There was a significant negative correlation (P=0.047, rs= -0.283) between patients’ mean satisfaction score of the denture and their psychological conditions. Furthermore, a significant positive correlation was observed between satisfaction score and quality of complete denture prosthesis (P=0.001, rs=0.530), whereas a negative correlation (P=0.011,rs= -0.358) was reported in regard with oral conditions.

  Conclusion

  The findings of the current study revealed that the higher the quality of denture was, the better patients’ psychological status was, and thus, the treatment satisfaction was higher. However, no statistically significant correlation was detected between patients’ treatment satisfaction and their oral conditions.

  Keywords: Oral conditions, Patient’s satisfaction, Psychological conditions, Quality of complete denture prosthesis