فهرست مطالب

نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 46، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسماعیل چراغی کوتیانی صفحه 7

  کنش‌های اجتماعی متاثر از ارزش‌های حاکم بر جامعه است. ازاین‌رو، دگرگونی کنش اجتماعی تابعی از تغییر ارزش‌های اجتماعی است. در این میان، خانواده یکی از کانون‌های مهم تغییرات ارزشی جامعه است که تغییرات آن در سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی خود را نشان می‌دهد. دگرگونی‌های ارزشی خانواده‌، از مولفه‌های مهم نظام فرهنگی جامعه است که شناخت آنها، در شناسایی دگرگونی‌های اجتماعی نقش دارد. کاهش باروری، به‌مثابه یک کنش، نیز متاثر از دگرگونی ارزش‌های خانوادگی است. باروری، رخدادی است که درون خانواده اتفاق می‌افتد؛ هرگونه تغییر در ارزش‌های خانواده، می‌تواند این رخداد را دگرگون سازد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که تغییرات ارزشی خانواده، چه نقشی در کاهش باروری در خانواده ایرانی دارد؟ گردآوری داده‌ها، اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و برای پردازش آنها، از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده است. با این حال، برای مستند‌سازی یافته‌‌ها از روش تحلیل ثانویه آمار‌‌ها و نتایج پژوهش‌های پیشین نیز استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که تغییرات ارزشی خانواده، از طریق گسترش فردگرایی، کاهش ارزش فرزندان، کاهش ترجیح جنسی، ضعف باورهای دینی، تغییر ارزش ازدواج و افزایش مصرف‌گرایی بر باروری موثر می‌باشد.

  کلیدواژگان: تغییرات ارزشی، خانواده، باروری، مصرف گرایی، فردگرایی، ارزش فرزند
 • علیرضا جمشیدی*، میرنجف موسوی، اکرم حسینی آق گنبد صفحه 27

  امروزه، پدیده سالخوردگی جمعیت و ارتباط آن با شاخص‌های باروری، نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای کاهش این پدیده است. هدف این مطالعه، بررسی رابطه شاخص‌های باروری و سالخوردگی جمعیتی در ایران، براساس مدلسازی ساختاری است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات اسنادی است. برای جمع‌آوری داده‌ها، از سالنامه آماری کشور و سرشمارهای عمومی نفوس و مسکن، طی سال‌های 1335 الی 1395 استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که متغیرهای حرکات طبیعی جمعیتی (الگوهای جمعیتی) کل کشور، طی سال‌های 13351395 دارای روندی نزولی و شاخص‌های سالمندی دارای روندی صعودی بوده است. همچنین، نتایج نشان داد، ارتباط منفی و معنی‌داری بین متغیر الگوهای جمعیتی، با سالمندی در کل کشور به میزان 881/0 و با مقدار t 114/5، وجود دارد. در مجموع، عوامل مربوط به الگوهای جمعیتی کل کشور، 9/73 درصد واریانس متغیر وابسته نرخ سالمندی را تبیین می‌کنند. با توجه به وضعیت سالخوردگی جمعیت در کشور، اجرای مداخلات کارا و موثر در شاخص‌های باروری، در جهت بهبود وضعیت شاخص‌های سالخوردگی امری ضروری است.

  کلیدواژگان: شاخص های سالمندی، شاخص های باروری، معادلات ساختاری، Smart PLS
 • مریم منصوری صفحه 41

  بحران‌هایی که پس از دوران مدرن، گریبان‌گیر جامعه غرب و سایر نقاط جهان شد، متفکران و اندیشمندان را به بازنگری در رویدادهای جهان غرب و بنیادهای آن واداشت. نیمه دوم قرن بیستم، شاهد شوریدن حوزه‌های تفکر، به‌ویژه جامعه‌شناسی، علیه نظم نوینی بود که جهان سرمایه‌داری ایجاد کرد و کانون‌های قدرت را هدف می‌گرفت. ازجمله این رویکردها، نگاه پساساختارگرایان، بخصوص فوکو به حوزه قدرت و سخن درباره مقاومت علیه قدرت است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌مندی از نگاه وجودشناختی به نهاد خانواده، این نهاد را که مبتنی بر رویکردی فطری و در جهت تکامل دوجنس است، دارای حیثیت‌هایی می‌داند که می‌تواند به‌عنوان کانونی علیه قدرت، دست به مقاومت بزند. نقطه قوت این نهاد، بازگرداندن مسیری است که قدرت نظم نوین در راستای سوژه‌گی به کار گرفته است. به عبارت دیگر، تلاش می‌شود تا ابتدا کارکرد مقاومتی خانواده، به‌عنوان یکی از پایدارترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. سازوکار این کارکرد این است که از طریق وجود احساس در خانواده و نیز با رویکردی غیرفردگرا این نهاد، توانی مقاومتی می‌یابد که با ایجاد واسطه در خودآگاهی افراد، هدایت‌گری غرایز، بهره‌مندی از ذهنیت زنان درون خانواده و قوتی که خانواده در حوزه اقتصادی دارد، می‌تواند قدرت نظم نوین را بر هم زند.

  کلیدواژگان: خانواده، نگاه وجودشناختی، قدرت، مقاومت
 • حسین سوزنچی صفحه 59

  انجام رفتارهای جنسی با همجنس قرن‌ها در اغلب جوامع بشری علامت یک انحراف و اختلال در شخصیت فرد محسوب می‌شد و با عناوین «لواط» و «مساحقه» در زمره یکی از بزرگ‌ترین گناهان قرار می‌گرفت؛ اما امروزه تحت عنوان «همجنس‌گرایی» به‌سمت عادی شدن پیش می‌رود و حتی گاه در زمره یکی از سرفصل‌های حقوق بشر مطرح می‌گردد. مقاله حاضر ضمن تاکید بر تفاوت‌های معناشناختی ظریفی که بین رفتار، گرایش و هویت جنسی برقرار است، می‌کوشد با گردآوری شواهد لازم در یک بررسی تاریخی معلوم سازد که چه تطوراتی در مواجهه با مسایل جنسی و فهم این مسایل رخ داد که فضای عمومی جوامع مدرن از گناه شمردن رفتار جنسی با همجنس، به بیماری قلمداد کردن همجنس‌گرایی، سپس عادی و طبیعی دانستن آن و قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان کشیده شد؛ و این تطورات چه اندازه مستند به بحث‌های علمی بود. در اغلب آثار روان‌شناسی‌ای که در ایران رواج دارد، عمدتا جریانی که همجنس‌گرایی را امری طبیعی معرفی می‌کند، بازنمایی شده است؛ اما مقاله حاضر با استناد به نقدهایی که در دو دهه اخیر بر طبیعی دانستن همجنس‌گرایی مطرح شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، و نیز با درنگی در باب هویت همجنس‌گرایانه و تحلیل پدیده همجنس‌گرایی از منظر انسان‌شناختی، درصدد بررسی این مسئله است که آیا مواجهه با این پدیده به‌عنوان یک وضع طبیعی موجه‌تر است یا به‌عنوان یک اختلال و بیماری و نارسایی‌ای که عدم درمان آن آسیب‌های بیشتری در پی خواهد داشت؟

  کلیدواژگان: همجنس گرایی، جنس، جنسیت، رفتار جنسی، روان شناسی
 • غلامرضا پرهیزکار *، حسین اسدی، غلامرضا شفق، حامد آزادی صفحه 75

  هدف این تحقیق، بررسی و آسیب‌شناسی تاثیر آموزش مجازی در شرایط کرونایی، بر یادگیری است که به روش کیفی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. جامعه موردمطالعه، دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و نظری و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی بوده است. برای این کار، با 10 نفر از دانشجویان مصاحبه صورت گرفت. افزون بر آن، پژوهشگران خوددرگیر در آموزش مجازی بوده و بخشی از اشباع نظری حاصل تجربه زیسته‌ و مشاهده مشارکتی‌شان می‌باشد. به منظور تحلیل داده‌ها از رویکرد اشتروس و کوربین استفاده گردید که براساس آن، از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پدیده محوری این تحقیق «انتقال ناقص مطالب و عدم جبران آن با روش‌های آموزشی مکمل» است. شرایط علی حاکم بر این پدیده، شامل چهار مقوله «کاهش تمرکز، مکان نامناسب آموزشی، کاهش انگیزه تحصیلی، ضعف سامانه آموزشی» است. بسترها و شرایط میانجی نیز عبارتند از: «عدم مهارت یا انس کافی برای فعالیت آموزشی در فضای مجازی، نهادینه نشدن هنجارهای آموزش مجازی، ناگهانی بودن شرایط کرونایی، بالا بودن هزینه اینترنت، الزامات قانونی نامناسب». راهبردهای مواجهه با این پدیده نیز عبارتند از: «مطالعه خودبنیان، مطلوب و کافی دانستن آموزش مجازی، تحمل و تسلیم» که بر اثر آن شاهد پیامدهایی نظیر «مطالعه فردی و خودمحور، اشتغال به فعالیت‌های غیردرسی و دلسردی و بی‌انگیزه‌گی تحصیلی» خواهیم بود.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی آموزش مجازی، یادگیری، کرونا، داده بنیاد
 • سحر لایقی باروق صفحه 95

  هدف پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد مهارت ارتباطی بر تحرک اجتماعی شهروندان بالای 25سال تهرانی است. چارچوب نظری، به کمک آراء نظریه‌پردازان دیدگاه کنش متقابل نمادین، مکتب کارکردگرایی و ترکیب‌گرایان تعیین شده است. این پژوهش از نظر رویکردی کمی و به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری 844/076/6 نفر بود و تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حدود 400 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد مهارت‌ ارتباطی و متغیرهای جمعیت‌شناختی با ضریب تعیین 08/، بر تحرک اجتماعی ساکنان تهران اثرگذار بودند. بین مهارت کلامی و مهارت نوشتاری، با تحرک اجتماعی میان‌نسلی رابطه معناداری وجود نداشت. مهارت استفاده از زبان بدن، با بتای 11/0 و متغیر جنسیت با بتای 24/0- در تحرک اجتماعی شهروندان اثرگذار بودند. متغیرتاهل و سن در تحرک اجتماعی، شهروندان اثری نداشتند. تحرک اجتماعی بر حسب جنسیت به نفع مردان بوده است. مهارت ارتباطی پایتخت‌نشینان، بالاتر از حد متوسط و تحرک اجتماعی آنها نزولی و منفی بود.

  کلیدواژگان: تحرک اجتماعی میان نسلی، مهارت ارتباطی، زبان بدن، مهارت کلامی، مهارت نوشتاری
|
 • Ismail Cheraghi Kotiani * Page 7

  Social actions are influenced by the values that govern a society. Hence, the transformation of social action is a function of change in social values. Meanwhile, family is one of the important centers of changing values in society which causes in other areas of social life. Changes in family values are among the important components of the cultural system of society knowing which plays a role in identifying social changes. As an action, low rate of fertility is also affected by changes in family values. Fertility is a family issue, therefore any change in family values can change fertility. This paper seeks to investigate the role that family value changes play in reducing fertility in Iranian families. Data collection is documentary and library-based, and the descriptive- analytical method has been used for data analysis. However, to document the findings, the secondary analysis of statistics and the results of previous researches have also been used. Findings indicate that changes in family values affect fertility through the spread of individualism, devaluation of children, decreased sexual preference, weakness of religious beliefs, change in the value of marriage and increase in consumerism.

  Keywords: value changes, family, fertility, consumerism, individualism, child value
 • Alireza Jamshidi *, Miranjaf Mousavi, Akram Hosseini Aq Gonbad Page 27

  Today, the phenomenon of population aging and its relationship with fertility indices requires appropriate policies and planning to reduce this phenomenon. The aim of this study was to investigate the relationship between fertility indices and population aging in Iran based on structural modeling. Using descriptive-analytical method, this applied research has followed the documentary approach for collecting data. To collect data, Iran’s statistical yearbook and the general censuses of population and housing during the years 1335 to 1395 have been used. Findings indicate that during the years 1335-1395, the variables of natural population movements (population patterns) of the whole country had a downward trend and the aging indicators had an upward trend. Also, the results showed that there is a negative and significant relationship between the variable of population patterns and aging in the whole country at -0.881 and with a value of 5.114 t. In general, the factors related to the demographic patterns of the whole country explain 73.9% of the variance of the dependent variable of the aging rate. Considering the aging situation of Iran’s population, the implementation of efficient and effective interventions in fertility indices is necessary to improve the status of aging indices.

  Keywords: aging indices, fertility indices, structural equations, Smart PLS
 • Maryam Mansouri * Page 41

  The crises that occurred in postmodern era in the West and in other parts of the world have forced thinkers and intellectuals to rethink the events of the Western world and its foundations. The second half of the twentieth century witnessed a revolt of the spheres of thought, especially sociology, against the new order created by the capitalist world, which targeted the centers of power. Among these approaches is the poststructuralists' view, particularly Foucault, on the sphere of power and the resistance against power. Using the ontological view of the institution of family, this descriptive-analytical study considers this institution, which is based on an innate approach to the development of bisexuality, as having advantages that can resist as a focal point against power. The strong point of this institution is to restore the path that the power of the new order has used in the direction of subjectivity. In other words, an attempt is made to first consider the resistance function of family as one of the most stable social institutions. The mechanism of this function is that because of the existence of feelings and the non-individualistic approach in family institution, it finds the resistance power that leads to people's self-awareness, instinct guidance, benefiting from the mentality of women in family and the strength of the family in the economic field, and can disrupt the power of the new order.

  Keywords: family, ontological view, power, resistance
 • Hussein Suzanchi * Page 59

  In most human societies, having sex with a homosexual was a sign of deviation and disorder in one's personality and was considered one of the greatest sins under the titles of "sodomy" and "lesbianism" for centuries. But today, under the name of "homosexuality", it is moving towards normalization and is sometimes even considered as one of the rubrics of human rights. Emphasizing the subtle semantic differences between sexual behavior, sexual orientation, and sexual identity, the present paper seeks to gather evidence in a historical study to determine what changes occurred in the face of sexuality and related approaches to it, how the public sphere of modern societies shifted from considering homosexuality a sin to considering it a disease, and finally to considering it a normal and legalized and how well documented and scientific these developments were. Most of the psychological works prevalent in Iran represent the current that introduces homosexuality as a natural thing; however, citing the criticisms that have been directed at the naturalization of homosexuality in the last two decades but have not received enough attention, and also investigating homosexuality from an anthropological perspective, the present paper seeks to examine which approach is more justified: considering homosexuality as a natural condition or regarding it as a disorder and disease and failure that if left untreated will cause more damage?

  Keywords: homosexuality, gender, sex, sexual behavior, psychology
 • Gholamreza Parhizkar *, Hossein Asadi, Gholamreza Shafaq, Hamed Azadi Page 75

  The present qualitative research, which has been conducted based on grounded theory, aims to investigate and do the pathology of the effect of virtual education in coronavirus conditions on learning, the research population consisted of the graduate students of Imam Khomeini Educational and Research Institute. Sampling was purposive and theoretical. For data collection, in-depth interviews and participatory observation were used. To this end, 10 students were interviewed. In addition, researchers themselves were involved in e-learning, and a part of theoretical saturation resulted from their own experiences and participatory observations. In order to analyze the data, the Strauss-Corbin approach was used, based on which three stages of open, axial and selective coding were used to analyze the data. The main research finding shows the "incomplete transfer of content and the complementary educational methods’ failure in compensating for it". The causal conditions governing this phenomenon include four categories: "reduced concentration, inappropriate educational location, reduced academic motivation, and poor educational system." The mediating contexts and conditions include: "lack of sufficient skills or unfamiliarity with educational activities in cyberspace, non-institutionalization of e-learning norms, sudden coronavirus conditions, high Internet costs, inappropriate legal requirements." The strategies for dealing with this phenomenon include: "self-based study, considering virtual education desirable and sufficient, tolerance and submission", as a result of which we will witness consequences such as "individual and self-centered study, engaging in extracurricular activities and discouragement and lack of motivation".

  Keywords: virtual education pathology, learning, Corona virus, grounded theory
 • Sahar Layeghi Barough Page 95

  The purpose of this study is to investigate the effect of communication skill dimensions on social mobility of the citizens over 25 years old in Tehran. The theoretical framework is determined by the views of theorists of the symbolic interaction view, the school of functionalism and the compositionists. In this quantitative research the survey method has been used. The statistical population included 6,076,844 people and the sample included about 400 people. The sample was selected using Cochran's formula through a multi-stage cluster sampling method and a researcher-made questionnaire was used to collect information. The results showed that the dimensions of communication skills and demographic variables with a coefficient of determination of 0.08, affected the social mobility of Tehran residents. There was no significant relationship between verbal skills and writing skills and medieval social mobility. Body language skills with a beta of 0.11 and gender variables with a beta of -0.24 were effective in social mobility of the citizens. Marriage and age variables had no effect on citizens' social mobility. In terms of gender, social mobility was more in men. The communication skills of Tehran’s residents were above average and their social mobility was declining and negative.

  Keywords: intergenerational social mobility, communication skills, body language, verbal skills, writing skills