فهرست مطالب

جامعه شناسی هنر و ادبیات - سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات
سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجید سرسنگی*، امین نجفی صفحات 9-43

  انسان ها از وطن خود، به وطنی دیگر می روند و در آن جا اقامت می کنند: این تعریفی ساده از یک موضوع پیچیده است. حضور این افراد در کشور دوم، نوعی از ادبیات را خلق می کند که اصطلاحا «ادبیات مهاجرت» [1] نامیده می شود. این ادبیات را یا خود مهاجران، و یا نویسندگان کشور دوم خلق کرده و چون آیینه ، جنبه های مختلف زندگی مهاجران و نوع برخورد جامعه میزبان با آن ها را منعکس می کنند. یکی از راه هایی که می توان به خوبی نوع مواجهه جامعه مقیم با مهاجران و شیوه تحقیر مهاجران توسط آن را دریافت، مراجعه به آثار هنری و ادبی آن جامعه است. حضور مهاجران افغانستانی در ایران، موجب عکس العمل جامعه ایرانی نسبت به آن ها شده و این موضوع در آثار ادبی و هنری ایرانیان نمود پیدا کرده است. بررسی سه نمایشنامه: خروس (محمد رحمانیان)، بی شیر و شکر (حمید امجد) و بدون خداحافظی (نغمه ثمینی) نشان می دهد: اولا، نویسندگان ایرانی نسبت به حضور افغان ها در کشور خود توجه نشان داده اند و بر اساس این حضور آثاری را خلق کرده اند، و ثانیا، شکل و محتوای این آثار نشان دهنده نوع نگاه مبتنی بر نظریه پسااستعماری و نیز دید تحقیرآمیز بخشی از جامعه ایرانی نسبت به مهاجران افغانستانی است.

  کلیدواژگان: مهاجرت، افغانستان، ایران، نمایشنامه، شرق شناسی، پسااستعماری
 • محمود ترابی اقدم* صفحات 45-68
  در دهه 1390 تعدادی از تیاترها از فروش بسیار قابل توجهی در ایران برخوردار بودند. هدف این مقاله، شناخت ابعاد و مولفه های ذایقه مخاطبان این نوع تیاترها و همچنین علل و عوامل حرکت به سمت این نوع ذایقه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران استفاده شده است. تعداد صاحب نظران بر اساس روش «نمونه گیری زنجیره ای» و «شاخص اشباع نظری داده ها» دوازده نفر تعیین شده و در صورت بندی و تبیین مقوله ها و زیرمقوله ها از تکنیک «مقایسه دایمی یافته ها» استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عناصر تاثیرگذار بر افزایش میزان فروش نمایش ها در دهه 1390 در دو دسته عناصر درون تیایری (مانند بازیگری، کارگردانی، موسیقی، نمایشنامه و ژانر نمایش) و برون تیاتری (تبلیغات، مکان اجرا و زمان اجرا) قابل دسته بندی اند. سلبریتی محوری، تلاش برای دراماتورژی، معاصرسازی و ایرانی سازی نمایش های مشهور غربی، استفاده از موسیقی (زنده) و دکورهای عظیم از جمله ویژگی های پرتواتر این نوع نمایش هاست. همچنین عوامل مدیریتی- سیاسی (به ویژه شکل گیری بدون برنامه ریزی تیاتر خصوصی)، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، هنری و تکنولوژیکی- رسانه ای در شکل دهی به ذایقه ویژه مخاطبان در دهه 1390 موثر بوده اند که می توان ذیل مفهوم «مجلل بینی» آن را انتظام معنایی بخشید.
  کلیدواژگان: ذائقه مخاطب، تئاترهای پرفروش ایران، دهه 1390، سلبریتی محوری، مجلل بینی
 • طیبه عزت اللهی نژاد* صفحات 69-96

  جنگ ایران و عراق در 31 شهریور 1359آغاز شد. این جنگ به اذعان مفسرین و محققان، جدی ترین و سخت ترین جنگ از زمان جنگ جهانی بود و از همین منظر یکی از ترسناک ترین جنگ های فرسایشی در دوران معاصر و طولانی ترین آن ها در تاریخ کشورهای جهان سوم به شمار می آمد. نامه های رزمندگان در مقاطع مختلف جنگ، یکی از مهم ترین اسناد به جامانده است. علی رغم ویژگی ها و ساختار منحصربه فرد این جنگ، در ایران در این زمینه مطالعاتی گسترده انجام نشده، به ویژه آنکه در حوزه انسان شناسی هنر، مطالعه ای بر نامه های رزمندگان صورت نگرفته است. از همین روی در این مقاله، ابعاد زیبایی شناسی و معناشناسی نامه های رزمندگان از منظر انسان شناسی هنر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی: نامه ها و پاکت نامه های رزمندگان در دوران جنگ چه ابعاد زیبایی شناسی و معناشناختی ای دارند؟ بیش از50 نامه از رزمندگان، متعلق به آرشیو نگارنده در مقاطع مختلف جنگ مطالعه شدند. یافته ها نشان می دهد که بعد زیبایی شناسی تصاویر و نوشتارهای چاپی نامه ها در راستای تولید و بازتولید گفتمان غالب جنگ است که اغلب نمایشی از هویت های مکانی، دینی، سیاسی و ملی اند. معناشناسی تصاویر و نوشتارها نشان می دهد که گفتمان غالب جنگ، توجه خاصی به هویت دینی دارد و همچنین تلاش برای ایجاد همذات پنداری با وقایع صدر اسلام به ویژه جنگ های آن دوران با جنگ ایران و عراق در ابعاد زیبایی شناسی و معناشناسی نامه ها مشهود است. گفتمان غالب من و دیگری در معناشناسی متن و نوشتار نامه های رزمندگان به دو قطب مخالف من مسلمان و دیگری، دشمن کافر، در حال تولید و بازتولید است.

  کلیدواژگان: انسان شناسی هنر، زیبایی شناسی، معناشناسی، جنگ ایران و عراق، نامه رزمندگان
 • محمدتقی کرمی قهی، ابوالفضل اقبالی صفحات 97-121

  پژوهش حاضر درصدد ارایه تحلیلی از کیفیت بازنمایی عشق در موسیقی پاپ ایرانی است. روش انجام این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتواست. میدان مطالعه تحقیق حاضر آلبوم های منتشرشده 10 تن از معروف ترین خوانندگان موسیقی پاپ در ایران بوده و واحد تحلیل در این پژوهش، متن کامل هر ترانه بوده و در این تحقیق به ملودی و آهنگ و دستگاه موسیقیایی استفاده شده در ترانه ها توجه نشده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل تماتیک است. چارچوب مفهومی این پژوهش مبتنی بر نظریه عشق سیال باومن و رابطه ناب گیدنز بوده و نتایج و یافته هایش، حاکی از آن است که تصویر ارایه شده از عشق در موسیقی پاپ ایرانی دارای ویژگی هایی چون فراخانوادگی بودن، تصادفی بودن، ناپایداری، تکرارپذیری، تعهدگریزی، اروتیک و زمینی بودن، پایان همراه با نفرت، عشق به مثابه تجربه ای منتشر و عمومی، کفویت عاشق و معشوق، جنسیت زدایی از عاشقی، عشق به مثابه خاطره وصل و تلخی تجربه عاشقی است. می توان گفت که عشق در موسیقی پاپ ایرانی با توصیفات گیدنز و باومن از عشق مدرن همخوانی دارد. البته ناهمجنس خواهی در عشق ایرانی تنها وجه تمایز تصویر عشق در این ترانه ها با عشق سیال و رابطه ناب است.

  کلیدواژگان: عشق سیال، موسیقی پاپ، خیانت، جوانان، فرهنگ عامه
 • مهری بهار، زهراسادات چلنگر* صفحات 123-145

  در این مقاله، سیالیت در تقسیم بندی ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی را مرتبط با معنای خلاقیت به مثابه «فرایندی فرهنگی» مطالعه کردیم. از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با پنج نفر از موسیقی دانان در ژانر موسیقی دستگاهی، چگونگی رابطه برساخت خلاقیت در «فرهنگ تولید» صنعت موسیقی ایران را با تقسیم بندی ژانر کلاسیک ایرانی تحلیل کردیم. طبق نتایج، مضامین اصلی عبارتند از «خلاقیت شهرت-محور» که موسیقی شبه دستگاهی، ترکیبی و سفارشی-سازمانی را ایجاد می کند، «خلاقیت ناب» که ژانر هنری را می آفریند و «خلاقیت فرهنگ ساز» که ژانر اصیل دستگاهی و هنر اجتماعی را خلق می کند. در هر ژانری، کدهای اخلاقی و آیینی و جایگاه مخاطب و سود متفاوت است. کدهای اخلاقی و آیینی در مضمون فرهنگ ساز، مرتبط با پیش شرط های اخلاقی مانند تواضع و آداب آیینی ساز زدن است. رابطه با مخاطب، عمودی و در راستای ارتقای سلیقه شنیداری اوست و سود مالی در آن آینده نگرانه است. در خلاقیت ناب، کدهای اخلاقی و آیینی برجسته نیستند، مخاطب غایب است و خود واقعی خالق در این ژانر حضور دارد. ژانر شهرت- محور، با تصور مخاطب شروع می شود، احساس از خودبیگانگی هنرمند در این ژانر وجود دارد، نتیجه گرایی سریع مالی در آن دنبال می شود و کدهای اخلاقی و آیینی مبتنی بر خودنمایی تکنیکی است.

  کلیدواژگان: خلاقیت، فرهنگ تولید، ژانر، موسیقی کلاسیک ایرانی، صنایع فرهنگی
 • سیده مطهره موسوی، حسنعلی پورمند*، لیلا کریمی فرد صفحات 147-171
  این مقاله بر آن است تا مولفه های موثر در خوانش مبلمان در کالبد معماری ایران (با تاکید بر خانه ها و کاخ های سنتی تهران در دوره قاجار)، را به عنوان یک متن، شناسایی کند. از این رو ضمن شناسایی و معرفی مبلمان ایرانی در دوره قاجار، به بررسی نسبت میان مبلمان، معماری و سبک زندگی در خانه ها و کاخ های سنتی ایران، دوره قاجار و شهر تهران، پرداخته است. در راستای این بررسی این سوال ها مطرح می شود: شیوه استفاده از مبلمان و فضاهای داخلی در خانه ها و کاخ های شهر تهران در دور ه قاجار چگونه بوده است؟ مبلمان و معماری داخلی خانه ها و کاخ های شهر تهران در دور ه قاجار، چه تاثیری در شیوه زندگی مردم و اشراف داشت؟ شیوه تعامل سبک زندگی، مبلمان و معماری سنتی خانه ها و کاخ های شهر تهران در دوره قاجار چگونه بود؟ در بررسی های انجام شده در چهارده خانه و کاخ شهر تهران در دوره قاجار که بر اساس سنتی بودن و وجود داده های کافی پیرامون مبلمان و نحوه استفاده از فضا در دوره قاجار انتخاب شده اند، انواع مبلمان در ارتباط با این فضاها تقسیم بندی، و ویژگی ها و نحوه تعاملشان با سبک زندگی و معماری تحلیل شد. این پژوهش از لحاظ هدف یا کاربرد پژوهشی، بنیادی است و با رویکرد تاریخ گرایی، با استدلال استقرایی، مبتنی بر اجرای غیر تجربی و راهبرد اکتشافی، با محوریت پژوهش پیش از نظریه، با آزمون نظریه متغیرهای کیفی، با روش تحلیل تاریخی- تفسیری، با رویه پژوهش اسنادی و میدانی با روش اجرای تحلیل محتوا در مقطعی از زمان با رویکرد ژرفانگر و وسعتی میانه انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: مبلمان، معماری سنتی ایران، سبک زندگی، قاجار، تهران
 • فرزانه فرخ فر*، زهره طاهر صفحات 173-198

  در هر جامعه ای، با توجه به نوع باورها و فرهنگ آن، رنگ در زوایای گوناگون زندگی و فعالیت های روزمره مردم با رویکردی متفاوت به کار رفته و بازتاب روحیه هر دوره است. همچون ادیبان و نگارگران چیره دست ایرانی که از رنگ به مثابه ابزاری کارآمد در تصویرسازی، خیال پردازی و انتقال مفاهیم بهره جسته اند و آثار ادبی هنری بی نظیری را در تاریخ ایران خلق کرده اند که عناصر آن قابلیت خوانش و درک فرهنگ عامه آن دوران را فراهم می سازد، از آن جمله نسخه هفت اورنگ جامی است که در مکتب کتاب آرایی مشهد دوره صفویه به تصویر درآمده و به هفت اورنگ ابراهیم میرزا معروف است. علی رغم اهمیت بازشناسی فرهنگ عامه ایرانیان از آثار برجای مانده ادبی و هنری که دارای اهمیت ملی و جهانی اند ، به نظر می رسد تا کنون پژوهشی که کاربرد رنگ را بر بستر فرهنگ ایرانی در نگاره های هفت اورنگ جامی بررسی کرده باشد، انجام نپذیرفته است. مسئله این است که: عنصر رنگ در نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا بازتاب چه عناصری از فرهنگ عامه و زندگی روزمره ایرانیان در نیمه قرن دهم هجری در دوره صفویه است؟ و کاربرد رنگ در نگاره ها، چه رابطه ای با فرهنگ عامه و زندگی روزمره درباریان، شهریان، روستاییان، کاروانیان و عشایر در آن روزگار دارد؟ روش این پژوهش مبتنی بر تحلیل انسان شناختی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای-اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کاربرد رنگ در نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا، علاوه بر نمایش کیفیت عناصر مادی از قبیل پوشاک، ابزار(ادوات و دست بافته ها) و بنا، منطبق با فرهنگ عامه و زندگی روزمره مردمان دوره صفویهدوره صفویه، برخی سنت های رفتاری و گفتاری فرهنگ عامه و زندگی روزمره ایرانیان مربوط به طبقات درباری، شهری، روستایی و عشایری را با استفاده از تمایز رنگ متناسب با فضای نگاره نشان داده اما این تمایز رنگ در نمایش زندگی کاروانیان دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: هنر صفوی، مکتب مشهد، هفت اورنگ ابراهیم میرزا، فرهنگ عامه، فولکلور مادی رنگ
 • غلامحسین مهدوی نژاد صفحات 199-220

  رسالت هنرمند و نقش هنر در جامعه، از پرسش های همیشگی هنر به شمار می آید که از گذشته های دور در میان اندیشمندان موضوع بحث بوده است. در یک سوی این ماجرا نظریه هنر برای هنر قرار دارد و در سوی دیگر این طیف، نظریه هنر مفید یا کارکرد اجتماعی جای دارد. در تمامی این چالش ها، نقش هنر در جامعه و رسالت هنرمند مورد سوال بوده است. سوال پژوهش آن است که چه تفاوت هایی میان برداشت مخاطب عام و مخاطب خاص از مفهوم زیبایی اثر هنری وجود دارد؟ نمونه مطالعاتی پژوهش شامل 10 نمونه است که از میان آثار نقاشی های نهضت بیداری اسلامی انتخاب شده اند. افراد شرکت کننده در آزمون در دو گروه دسته بندی شدند: 1- مخاطب خاص: هنرمندان حرفه ای فعال در خلق آثار هنری و دوستداران حرفه ای هنر و 2- مخاطب عام: علاقه مندان عمومی به آثار نهضت بیداری اسلامی. در این آزمون، از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده شده است. در این حالت، هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری و پرسشنامه طراحی شده مورد نظر است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا واریانس نمره های هر یک از سوال های پرسشنامه و سپس واریانس کل محاسبه شده است. بر اساس فرمول مربوط، مقدار ضریب آلفا محاسبه می شود. در آزمون 404 پرسش شونده، در گروه نخست 173 نفر؛ و در گروه دوم 231 نفر شرکت کرده اند. نتایج پژوهش تاکید دارد که همان طور که انس با مردم و توجه ویژه به جایگاه هنرمند و رسالت فرهنگی و اجتماعی او، رمز پایایی و ماندگاری هنر اسلامی بوده است. هنرمند متعهد برای ایفای رسالت اجتماعی خود، لازم است ضمن رعایت مفاهیم، اصول و ارزش های هنری، آثاری قابل درک برای مخاطب عام طراحی و تولید  کند.

  کلیدواژگان: هنر اسلامی، هنر برای هنر، مخاطب عام، مخاطب خاص، ماندگاری
 • مریم اکبری، خلیل بیگزاده*، عیسی نجفی صفحات 221-242
  هویت از نگاه جامعه شناختی ابعادی گوناگون دارد که هویت دینی، ملی و قومی نمونه هایی از آن هستند و هر یک ارزش ها و هنجارهای ویژه ای دارند که گاهی مشترک و گاهی متفاوت اند. خاطره -داستان نورالدین پسر ایران از آثار ادبیات روایی دفاع مقدس است که بخشی از ارزش ها و هنجارهای دینی، ملی و قومی را بازتاب داده است. هویت ملی و دینی مبتنی بر شاخص های گذشته شناسی، خودشناسی، خودباوری و دشمن شناسی است که در خاطرات سیدنورالدین عافی، بازتاب یافته و نشان دهنده نگرش فکری و فرهنگی رزمندگان، شرایط فرهنگی و اجتماعی آنان، رخداد های دوران دفاع مقدس و به عبارتی بازتاب هویت دینی و ملی جامعه ایرانی در دوران دفاع مقدس است. پژوهش پیش روی با هدف تبیین شاخص های هویت دینی و ملی مبتنی بر شرایط فرهنگی و اجتماعی رزمندگان در خاطره- داستان مورد مطالعه با تکیه بر الگوی پیشنهادی هانری زالامانسکی مبتنی بربراساس جامعه شناسی محتواگرا با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. دستاورد تحقیق نشان می دهد، هویت دینی، ملی و قومی در این خاطره -داستان، مبتنی بر گذشته شناسی، خودشناسی، خودباوری و دشمن شناسی است که در مفاهیمی چون پیروی از الگوهای دینی، عمل گرایی دینی و ملی، نقش و کارکرد نمادهای دینی، نوزایی آگاهانه و شهادت طلبی، وطن دوستی و میهن خواهی مبتنی بر هویت دینی و ملی، هویت دیگری و دشمن ستیزی از برجسته ترین محتواهایی است مبتنی برکه بر مبنای هویت دینی و ملی بازتاب یافته است.
  کلیدواژگان: هویت دینی، هویت ملی، تحلیل جامعه شناختی، دفاع مقدس، خاطره- داستان نورالدین پسر ایران
 • زهرا ماهوزی، رسول بلاوی*، ناصر زارع صفحات 243-264
  هویت تصویری ذهنی است که شخص در پاسخ به «چه کسی بودن؟» و «چگونه زیستن؟» خود می دهد. این مقوله که توسط جامعه به افراد اطلاق می شود، تدوینی از خویشتن است که نحوه رفتار، اندیشه و احساسات شخص را تبیین می کند. این مسئله روانی- اجتماعی این امکان را به فرد می دهد تا بازخورد خود را نسبت به جهان پیرامون و دیگران مشخص کند. به عبارت دیگر؛ هویت، پدیده ای ثابت نیست، بلکه دارای لایه و ابعادی گوناگون است که همین سیال بودنش، سبب پویایی و قرارگیری اش در معرض خطر می شود، و در نهایت خطری که وارد لایه های بنیان هویت می شود، بحران آن را به وجود می آورد. اریک اریکسون اولین کسی است که اصطلاح «بحران هویت» را به کار برد و مراحل رشد انسان را به هشت مرحله تقسیم کرد که پنجمین مرحله آن «هویت» نام دارد. رمان الکافره اثر علی بدر، رمانی اجتماعی با پی رنگی فمنیستی است که مولفه اصلی آن را بحران هویت زنانی تشکیل می دهد که زیر تیغ داعش زندگی می کنند و از هویت فردی، اجتماعی و خانوادگی برخودار نیستند. هدف از این پژوهش، آشنایی خوانندگان ایرانی با وضعیت زنان و جامعه تحت سلطه داعش در رمان الکافرهالکافره بر پایه نظریه اریکسون و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. یافته این پژوهش بیانگر آن است که نویسنده با یک اثر اجتماعی با رویکردی زنانه، افق های تازه ای را از مسایلی مانند حقوق زنان در چنگال داعش، مردسالاری، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی جامعه تحت سلطه داعشیان می گشاید و زخم ها و جراحت هایی را که از رهگذر اشغال عراق بر پیکره زنان جامعه وارد شده است، ترسیم می کند.
  کلیدواژگان: بحران هویت زنان، عراق، داعش، اریکسون، الکافرهه، علی بدر
|
 • Majid Sarsangi *, Amin Najafi Pages 9-43

  People go from one homeland to another and live there: this is a simple definition of a complex subject. The presence of these people in a second country creates a kind of literature, which is called "immigration literature". This literature was created either by the immigrants themselves or by the authors of the second country and, as a mirror, reflects the various aspects of the immigrants' lives and the way the host society treats them. One of the ways to understand the type of confrontation of a resident community and the way in which it humiliates immigrants is to refer to the art and literature of that community. The presence of Afghan immigrants in Iran has caused the reaction of the Iranian society towards them and this issue has been reflected in Iranian literary and artistic works. A review of three plays: Rooster (Mohammad Rahmanian), Without milk and sugar (Hamid Amjad) and Without Saying Goodbye (Naghmeh Samini) shows that, first, Iranian writers have paid attention to the presence of Afghans in their country and The basis of this presence is the creation of works, and secondly, the form and content of these works reflect the kind of view based on postcolonial theory and also the contemptuous view of a part of Iranian society towards Afghan immigrants.

  Keywords: Immigration, Afghanistan, Iran, Play, orientalism, postcolonial
 • Mahmood Torabiaghdam * Pages 45-68
  Many plays had high sales figures in Iran in the 2010s. This article aims to investigate the dimensions and components of the audience's taste in such plays and the factors leading to such a taste. To achieve the research objectives, the study used semi-structured interviews with 12 experts, whose number was determined based on "chain sampling" and "theoretical saturation index". Meanwhile, "perpetual comparison” of findings was used for the formulation and explanation of categories and subcategories. According to the research results, elements contributing to the higher sales of plays in the 2010s can be categorized into two categories, namely elements within the play (such as acting, directing, music, script, and genre) and elements outside the play (advertising, venue, and time of performance). Some of the main features of best-selling plays in Iran are celebrity-orientation, striving for dramaturgy, contemporization and Iranianization of famous Western plays, use of (live) music, and huge scenic designs. Furthermore, managerial-political (especially spontaneous formation of private theater), socio-cultural, economic, artistic and technological-media factors have been effective in shaping the special taste of the Iranian theater audience in the 2010s, which can be semantically regulated through the concept of "Luxury Viewing Form”.
  Keywords: audience taste, best-selling plays in Iran, 2010s, celebrity-oriented, luxury viewing form
 • Tayebeh Ezatolahinejad * Pages 69-96

  The Iran-Iraq war began on September 22,‌ 1980. According to commentators and researchers, this war was the most serious and difficult war since World War II, and from this point of view, it is one of the most horrific wars of erosion in modern times and the longest in the history of third world countries. Letters from warriors at various times during the war are one of the most important documents left. Despite the unique features and structure of this war, no extensive studies have been conducted in Iran, especially in the field of anthropology of art, no study has been done on the letters of the warriors. Therefore, in this article, the aesthetic and semantic dimensions of the warriors 'letters were studied from the perspective of art anthropology. The main question was in order to identify the aesthetic and semantic dimensions of the warriors' letters of the Iran-Iraq war. More than 50 warrior letters were read during various periods of the war. Findings show that the aesthetic dimension of images and printed writings of letters is to produce and reproduce the dominant discourse of war, which is often a display of spatial, religious, political and national identities. Semantics of images, writings show that the dominant discourse of war pays special attention to religious identity It is also identified with the events of the beginning of Islam, especially the wars of that time with the Iran-Iraq war in the aesthetic and semantic dimensions of the letters. Me and the other in the semantics of the text and writings of the warriors to the two poles opposite me Muslim and the other enemy of the infidel is being produced and reproduced.

  Keywords: Anthropology of Art, Aesthetics, semantics, War, Warriors Letter
 • Mohammadtaqi Karami, Abolfazl Eghbali Pages 97-121

  The study seeks to provide an analysis of quality of love representation in Iranian pop music. Methodology is qualitative and method is content analysis. Statistical sample of the study is published albums of 10 features of the most popular pop singers in Iran, and unit of analysis in this study is full text of each song, and melody and music and musical instrument used in the carols are not paid attention. Data analysis method is also thematic analysis. Conceptual framework of this research is based on Bowman's Liquid-Love theory and Giddens Pure Relationship. Results and findings suggest that the perspective presented of love in Persian pop music has features such as being meta-family, randomness, instability, repeatability, be noncommittal, eroticism and terrestriality, ending with hatred, love as a released and public experience, parity of lover and beloved, de-sexualization of love, love as a memory of connection and bitter of love experience. It can be said that love in Persian pop music conforms to Giddens and Bowman's descriptions of postmodern love. Of course, heterosexuality in Iranian love is the only distinction of image of love in these songs with Liquid Love and Pure Relationship.

  Keywords: liquid love, Pop Music, Infidelity, Youth, Folklore
 • Mehri Bahar, Zahra. Sadat Chelengar * Pages 123-145

  In this article, we studied the fluidity in the division of the Iranian classical music genre related to the meaning of creativity as a "cultural process". Through a semi-structured interview with 5 musicians in the Iranian classical music genre, we analyzed how the relationship between creating creativity in the "production culture" of the Iranian music industry and the division of the Iranian classical genre. According to the results, the main themes are "celebrity-oriented creativity", which creates quasi-Dastgahi, Composite music and custom-organizational music, "pure creativity", which creates the artistic genre, and "cultural creativity", which is the original Dastgahi genre, and Creates social art. In each context, the moral and ritual codes and the position of the audience and the profit are different. Ethical and ritual codes in the context of cultural are related to moral preconditions such as modesty and rituals. The relationship with the vertical audience and in order to promote the audience's listening taste and financial gain in it is futuristic. In pure creativity, moral and ritual codes are not prominent, the audience is absent and the real creator himself is present in this genre. The reputation-oriented genre begins with the audience's perception, there is a sense of artist alienation in the genre, it is followed by rapid financial consequentialism, and the moral and ritual codes are based on technical ostentation.

  Keywords: Creativity, Production Culture, Genre, Iranian Classical Music, Cultural Industries
 • Seyedeh Motahareh Mousavi, Hassanali Pourmand *, Leila Karimi Fard Pages 147-171
  This article intends to identify the effective components in interpretation of furniture in Iranian traditional architecture (With an Emphasis on the traditional houses and palaces of Tehran in the Qajar period). Therefore, while identifying and introducing Iranian furniture in the Qajar period, the relationship between furniture, architecture and lifestyle in Iranian traditional houses and palaces - the Qajar period and the city of Tehran - has been examined. In line with this study, the following questions are raised: How had furniture and interior spaces been used in the houses and palaces of Tehran during the Qajar period? What effect did the furniture and interior architecture of the houses and palaces in Tehran on Qajar era have on lifestyle of the people and the nobility? How did furniture, architecture and life style interact during Qajar period in Tehran City? The studies conducted in fourteen of these houses and palaces in Tehran during the Qajar period, which were selected based on tradition and the existence of sufficient data about furniture and how to use the space. The types of furniture related to these spaces were divided, and their characteristics and how they interacted with lifestyle and architecture were analyzed. This research is a fundamental research that is based on historicism, inductive reasoning, non-experiential execution and exploratory strategy, pre-theory-centered research, qualitative variables theory test, historical-interpretive analysis. This paper is using a content analysis approach with a deep and median approach. Data collection is done through library studies and extensive field survey.
  Keywords: furniture, Iranian traditional architecture, Lifestyle, Qajar, Tehran
 • Farzaneh Farrokhfar *, Zohreh Taher Pages 173-198

  In each society, according to its beliefs and culture, the use of color in different aspects of life and daily activities of people is used with a different approach and reflects the spirit of that period. As the master Iranian writers and painters who used color as an effective tool in illustration, imagination and transmission of concepts and created unique works of literature and art in the history of Iran, their elements provide readability and understanding of the popular culture of that time. One of them is Jami’s HaftAwrang, which was illustrated in Mashhad book designing school during Safavid period and is known as Sultan Ibrahim Mirza’s HaftAwrang. Despite the importance of recognizing Iranian popular culture from literary and artistic remnants, it seems, so far, there isn’t any study has examined the use of color in the context of Iranian culture in these paintings. The question is: Which colors and elements in the paintings of Ibrahim Mirza’s HaftAwrang reflects the culture, public life and daily life of Iranians in the mid-seventeenth century in Safavid period? And what’s the relation between the use of color in paintings and the popular culture and daily life of courtiers, citizens, villagers, caravans and nomads at that time? The method of this research is historical-anthropological analysis and the method of collecting information is library-documentary.Findings show the use of color in these paintings, in addition to showing the quality of material elements such as clothing, tools (tools and handicrafts) and buildings, consistent with the popular culture and daily life of the Safavid period, it also expresses some of the behavioral and speech traditions of Iranian culture, in the court, urban, rural and nomadic classes in accordance with the space of the painting, but there is no distinction in the use of the color of the caravans.

  Keywords: Safavid art, Mashhad School, Ibrahim Mirza’s Haft Awrang, Material Folklore of the color
 • GholamHossein Mahdavinejad Pages 199-220

  The mission of the artist and the role of art in society is one of the constant questions of art that has been discussed among academicians since beginning of the contemporary art history. The spectrum begins with the art for art sake theory and continues to the l’art utile theory. The research question is what are the differences between the general and special audience perceptions of the concept of the beauty of artwork? The case study includes 10 samples that have been selected from the paintings of the Islamic Awakening Movement. Participants in the test were divided into two groups: 1- Special audience: The professional artists and and the professional art lovers. 2- General audience: Public interested in the works of the Islamic Awakening Movement. In this test, Cronbach's alpha method is used to calculate reliability. The population includes 404 participants including 173 participants in the first group; and 231 participants in the second group. The results of the research emphasize that just as friendship with people and special attention to the status of the artist and his cultural and social mission has been the key to the eternity and permanence of Islamic art. In order to fulfill its social mission, a committed artist needs to design and produce works that are comprehensible to the general public while observing artistic concepts, principles and values.

  Keywords: Islamic art, art for the art sake, special audience, general audience, Eternity
 • Maryam Akbari, Khalil Baygzadeh, *, Esa Najafi Pages 221-242
  From a sociological point of view, identity has various dimensions, like religious, national and ethnic identity. And each of them has specific values and norms that are sometimes common and sometimes different memoir of Noor Al Din Pesar Iranof Iran" is one of the works of the narrative literature of the holy defense, which reflects some of the religious, national and ethnic values and norms. National and religious identity is based on the characteristics of the past, self-knowledge, self-belief and hostility, which is reflected in the memories of Seyed Nour al-Din Afi and shows the intellectual and cultural attitude of the warriors, their cultural and social conditions, events of the holy defense and in other words the comprehensive Iranian religious and national identity during the holy defence. The present study aims to explain the characteristics of religious and national identity based on the cultural and social conditions of combatants in the memoir of the studied story based on the proposed model of Henry Zalamansky based on content-oriented sociology with a descriptive-analytical approach. The results of the research show that the religious, national and ethnic identity in this memory is based on the past, self-knowledge, self-belief and hostility in concepts such as following religious patterns, religious and national pragmatism, the role and function of religious symbols, conscious rebirth and martyrdom. Patriotism based on religious and national identity, another identity and hostility are reflected in the most prominent contents based on religious and national identity.
  Keywords: Religious identity, National Identity, Sociological Analysis, sacred defense, Khatereh Dastan Noor Al Din Pesar Iran
 • Zahra Mahozi, Rasool Ballawi *, Naser Zare Pages 243-264
  Identity is a conceptual image that a person gives to himslef to answer these questions: "Who the person is" and "How the person lives."  In other words, identity is a composition of self that indicates a person's behaviour, thoughts, and feelings. This psycho-social topic enables the person to define his/her reaction toward the world and the people around him/her. Identity is not a fixed phenomenon, it rather has different layers and aspects. This fluidity causes the mobility of identity and exposes it to danger. Finally, the danger enters the basic layers of identity and creates identity crisis. Erikson is the first person that has used the expression "identity crisis." He has classified human growth into eight levels the fifth of which is identity level. Al kafere by Ali Badr, is a social novel with a feministic approach. It's major component is the identity crisis in women who live under the dominance and control of ISIS and don’t have individual, social, and fimilial identity. The aim of this study is to let Iranian readers get familiar with the sistuation of women and the society dominated by ISIS in the novel, Al Kafere based on Erikson's theory, using a descriptive-analytical method. The findings of this study reveal that the author, with a social work and a feministic approach, opens new perspectives to subjects including the rights of women entrapped in the hands of ISIS, patriarchy, social and cultural disorder in a society dominated by ISIS. Furthermore, it illustrates the wounds and pains that have been imposed on women during the occupation of Iraq.
  Keywords: Identity Crisis in Women, Iraq, ISIS, Erikson, Al Kafere, Ali Badr