فهرست مطالب

فصلنامه روش ها و مدلهای روان شناختی
سال دوازدهم شماره 43 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شهرزاد میزانی، اذرمیدخت رضایی*، محمد خیر، نادره سهرابی صفحات 1-13
  مقدمه و هدف
  عواطف یکی از جنبه های رفتار انسان است . عاطفه مثبت و منفی در بسیاری از نظریه های روانشناسی رشد و شخصیت و همچنین آسیب شناسی روانی، موضوعات محوری هستند. این پژوهش با هدف تبیین نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه طرح واره های ناسازگار و عواطف منفی انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد مرودشت بود که در سال تحصیلی 1398-1397 مشغول به تحصیل بودند. شرکت کنندگان در پژوهش 299 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد مرودشت بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران، عواطف منفی واتسون و همکاران و طرحواره های ناسازگار یانگ  انجام شد که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیه های مورد مطالعه از روش بارون و کنی و از آزمون های رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی قادر به ایفای نقش میانجی در رابطه بین طرحواره های ناسازگار و عواطف منفی می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  می توان با آموزش راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان در این قشر از تاثیر منفی طرحواره های ناسازگار بر عواطف منفی آنها کاست و سطح عواطف منفی را در این افراد کاهش داد.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، طرحواره های ناسازگار، عواطف منفی، جوانان
 • غلامرضا رجبی*، عاتکه خان زاده صفحات 14-30
  مقدمه و هدف

  ازدواج به عنوان یک پیوندی که باعث افزایش زندگی های فردی و اجتماعی افراد می شود، و یکی از بزرگترین تصمیم هایی که یک فرد در دوران زندگی اش می گیرد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر انتظارات ایده آل گرایانه بر کاهش انتظارات ایده آل گرایانه در زوج های متقاضی ازدواج بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش در یک طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه انجام گرفت. سه زوج متقاضی ازدواج از میان جامعه ی دختران و پسران متقاضی ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت هفده شهریور اهوا (سه زن و سه مرد) با رعایت ملاک های ورود به پژوهش به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در مراحل خط پایه و مداخله مورد سنجش قرار گرفتند. سه زوج پرسش نامه انتظارات زناشویی ایده آل در مراحل خط پایه و در جلسه های دوم، چهارم و هفتم آموزشی تکمیل نمودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تاثیر بهبودی نسبی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر انتظارات ایده آل گرایانه در کاهش انتظارات زوج های اول (55/42 درصد) و دوم (46/38 درصد) موثر بود و نه برای زوج سوم (61/30 درصد). 

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته ها این مداخله در کاهش انتظارات ایده آل گرایانه دو زوج اول و دوم به طور نسبی موثر است و پیشنهاد می شود که روان شناسان و مشاوران پیش از ازدواج و خانواده از این برنامه ی آموزشی برای پیشگیری و بهبود استحکام خانواده استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: آموزش پیش از ازدواج، انتظارات زناشویی ایده آل گرایانه
 • ایرج زارع، مسعود محمدی*، قاسم نظیری، شاهرخ عزت زادگان جهرمی صفحات 31-41
  هدف

  پرسشنامه عاطفه هراسیتوسط مک کالو و همکارانش طراحی و به عنوان  ابزاری موثر در ارزیابی، تجربه، بیان و تنظیم عواطف جهت ارتقای ظرفیت اساسی فرد در ارتباط با خود و دیگران توسعه یافته است.

  روش

  در این پژوهش 290نفر (زن،  مرد) از پرستاران چند بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بیماران روان نژند مراجعه کننده به این مراکز در سال99-1398 شرکت کردند. آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه های عاطفه هراسی و ناگویی خلقی تورنتو را تکمیل کردند.

  یافته ها

  ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 73/0 بود. بازآزمایی پس از یک ماه ضریب همبستگی 79/0را نشان داد، از طرفی ضریب همبستگی این ابزار با پرسشنامه ناگویی خلقی 33/0-  بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل موازی از مدلی چهارعاملی حمایت کرد و ارزشهای ویژه4 عامل بزرگ تر  از 1 است و درصد پوشش واریانس مشترک بین متغیرها برای این 4 عامل بر روی 62/5 درصد کل واریانس متغیرها تبیین گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده پرسشنامه با چهار بعد  نام گذاری و به عنوان ابزاری برای غربالگری افراد قبل ازدرمان های هیجان محور معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: عاطفه هراسی، ناگویی خلقی
 • مریم حاجیلو، محمود گودرزی*، حمزه احمدیان صفحات 42-54
  هدف
  ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم زندگی است که بیشتر ما برای تشکیل خانواده از این رویداد مهم استقبال میکنیم ازدواج چه در سنت وچه در فرهنگ امری پسندیده و نیکوست. هدف پژوهش حاضر ارایه مدل علی ازدواج موفق بر اساس سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی با میانجیگری تمایزیافتگی می باشد.
  روش
  حجم نمونه ای برابر 500 زوج از زوجین شهرستان خوی به شیوه دردسترس و با لحاظ نمودن ملاک های ورود به پژوهش انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی، تمایزیافتگی، عملکرد خانواده و رضایت زناشویی جمع آوری و بااستفاده از معادلات ساختاری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که بیشترین تاثیر مستقیم بر ازدواج موفق از سوی تمایزیافتگی با تاثیرپذیری 379/0 می باشد و کمترین میزان تاثیرپذیری نیز برون گرایی با میزان 266/0- می باشد. که اگر فرد دارای تمایزیافتگی بالایی باشد یا بیاموزد آن را ارتقاء بخشد، حتی در صورت داشتن ویژگی های شخصیتی ناهمخوان نیز با پذیرش و مدیریت برخورد نموده به جای گیرکردن در تغییر خود یا طرف مقابل تمام انرژی خود را صرف حل مسئله زندگی زناشویی کرده و دلبستگی ایمن زوجی ایجاد می شود. در عین حفظ فردیت، زوج به "ماشدن" مطلوب در ازدواجی موفق می رسند.
  کلیدواژگان: ازدواج موفق، سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی، تمایزیافتگی
 • فریبا کوه نشین طارمی، کریم افشاری نیا*، کیوان کاکابرایی صفحات 55-69
  مقدمه و هدف

  پرستاران از جمله افرادی هستند که ارتباطی تنگاتگ با مردم دارند، مسئولیت سلامتی و زندگی انسان ها را به دوش می کشند و با بیماران و بیماری های درمان ناپذیر روبرو هستند. از این رو پیوسته فشارهای روانی شدیدی را تجربه می کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان فراتشخیصی در افزایش رضایت از زندگی در پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی در شهر کرمانشاه انجام شد.

  روش

  روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی شهر کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند می باشد. از بین پرستاران شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی کرمانشاه، 45 نفر به عنوان نمونه با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و با تست اولیه توسط محقق شدند و در 3 گروه 15 نفری که شامل 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل می باشد، تقسیم شدند. 8 جلسه درمان های فراتشخیصی 5/1 ساعته به گروه آزمایش 1 و 8 جلسه آموزش زوج درمانی مبنی بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 5/1 ساعته به گروه آزمایش 2 ارایه گردید. برای جمع آوری داده ها از مقیاس رضایت از زندگی داینر (1985) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد، در مجموع، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش رضایت از زندگی در بین پرستاران در سطح معناداری (p<0.05) موثر است. همچنین، درمان فراتشخیص در افزایش رضایت از زندگی در بین پرستاران در سطح معناداری (p<0.05) موثر است. نتایج برای فرضیه دیگر پژوهشی نشان داد که درمان فراتشخیصی نسبت به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت از زندگی در بین پرستاران در سطح معناداری (p<0.05) از تاثیر بیشتری برخوردار است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که توجه به رضایت از زندگی در پرستاران از جهت سلامت فردی و سلامت عمومی جامعه بسیار حایز اهمیت می باشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان فراتشخیصی، رضایت از زندگی
 • ماندانا نیکنام*، سیمین حسینیان صفحات 70-82
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش برنامه بازسازی پس از طلاق فیشر بر خودپنداره و امیدواری زنان پس از طلاق بود.

  روش

  در یک پژوهش نیمه آزمایشی 30 زن مطلقه شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. برای گروه آزمایشی 8 جلسه دو ساعتی آموزش بازسازی پس از طلاق فیشر به مدت 8 هفته برگزار شد و  گروه گواه در طول این مدت هیچ گونه مداخله روانشناختی دریافت نکردند. شرکت کننده ها توسط مقیاس خود پنداره بک و مقیاس امید اشنایدر سنجیده شدند.

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل کواریانس نشان دادکه تفاوت معناداری بین دوگروه آزمایش و کنترل در خودپنداره وامیدواری در مرحله پس آزمون وجود دارد. نتایج نشان داد که آموزش بازسازی پس از طلاق فیشر بر خودپنداره و امیدواری زنان مطلقه تاثیر مثبت دارد (05/0<P). بر اساس شواهد پژوهش حاضر می توان از این برنامه درمانی به منظور ارتقا امیدورای و خودپنداره زنان مطلقه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: خودپنداره، امیدواری، برنامه بازسازی پس از طلاق، زنان مطلقه
 • مصطفی مظاهری، مسعود صادقی*، کورش گودرزی صفحات 83-99
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بسته ی پیشگیری از طلاق بر آشفتگی زوجین متقاضی طلاق توافقی شهر اصفهان انجام شده است.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را تمام زوج های ارجاعی به مراکز مشاوره بهزیستی، جهت انجام مشاوره طلاق توافقی شهر اصفهان در سال 1398 تشکیل داده اند. از این جامعه 30 زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها پرسشنامه آشفتگی زناشویی (ویشمن و همکاران، 2009) را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش تحت مداخله پیشیگری از طلاق محقق ساخته طبقه رساله دکترا تحت عنوان تدوین بسته پیشگیری از طلاق در 14 جلسه 120 دقیقه ای در 5 هفته قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نمره آشفتگی زناشویی در زوج های گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری به طور معنی داری کمتر از گروه گواه شده بود (05/0>p).

  بحث و نتیجه گیری

  با استناد به یافته های به دست آمده از این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که بسته پیشگیری از طلاق می تواند به عنوان یک روش مداخله ای، در کاهش آشفتگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق توافقی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بسته ی پیشگیری از طلاق، آشفتگی زناشویی، طلاق توافقی
 • رامانا شهبازفر، اقبال زارعی*، کبری حاجی علیزاده، فریبرز درتاج صفحات 100-113
  مقدمه

  کیفیت زناشویی منحصر به زوجین مشکل دار نیست؛ بلکه کیفیت زناشویی مساله ای مهم و حیاتی است که حتی در زوجین عادی که مشکلات بالینی شدیدی را گزارش نمی کنند، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لذا هدف پژوهش حاضر عبارت بود از مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری (CBCT) و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر ارتقای کیفیت زناشویی زوجین غیربالینی شهر بندرعباس.

  روش

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه زوجین غیربالینی (عادی) شهر بندرعباس بودند. نمونه آماری پژوهش به روش دردسترس برای هر گروه 16 نفر (8 زوج) و در درمجموع 48 نفر (24) زوج انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (1995) بود. اطلاعات پژوهش با استفاده از آزمون مانکوا و به وسیله ی نرم افزار SPSS 19 مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که گروه های مداخله CBCT و ACT در همه ابعاد کیفیت زناشویی در مقایسه با گروه کنترل از میانگین بالاتری(05/0>p) برخودار بودند. در ادامه نتایج نشان دادند که تنها در پس آزمون بعد توافق رویکرد ACT به طور معنادری از میانگین بالاتری (05>p) نسبت به گروه CBCT برخوردار بود. اما در مرحله ی پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد. هم چنین در سایر ابعاد کیفیت زناشویی، بعد رضایت و انسجام در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که هر از دو نوع رویکرد CBCT و ACT می توان برای ارتقای کیفیت زناشویی زوجین غیربالینی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: کیفیت زناشویی، زوجین غیربالینی، زوج درمانی شناختی-رفتاری (CBCT) و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
 • ندا بهوندی، فلور خیاطان*، محسن گل پرور صفحات 114-130
  هدف

  در مقیاس جهانی  علایم  سردرد اولیه کم توانی های  روانشناختی  بیشتری در مقایسه با سایر مشکلات نورولوژیک را سبب می شود. از  شایع ترین کم توانی های روانشناختی در بیماران با علایم سردرد اولیه کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی می باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت با درمان مبتنی بر شفقت بر کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی بیماران مبتلا به علایم سردرد اولیه انجام شد.

  روش

  مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. نمونه پژوهش شامل 45 نفر از بیماران مبتلا به علایم سردرد اولیه مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان خاتم الانبیاء تهران بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و  به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه15 نفر) قرار داده شدند. گروه های آزمایش تحت درمان تلفیقی هیجان مدارمبتنی بر شفقت (10 جلسه 60 دقیقه ای) و درمان مبتنی بر شفقت (8 جلسه 60 دقیقه ای) قرار گرفتند. از پرسشنامه های کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss  نسخه 24 و آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد در متغیرکمال گرایی با توجه به عدم رعایت پیش‏‏فرض کرویت در بخش اثر درون گروهی و در عامل زمان (33/6=F، 001/1=df و 05/0>p) و تعامل عامل زمان و گروه (23/5=F، 003/2=df و 01/0>p) و منغیر عدم تحمل بلاتکلیفی با توجه به عدم رعایت پیش‏‏فرض کرویت  در بخش اثر درون گروهی و در عامل زمان (86/134=F، 08/1=df و 01/0>p) و تعامل عامل زمان و گروه (72/30=F، 17/2=df و 01/0>p) بین مراحل پیش‏‏آزمون، پس‏‏آزمون و پیگیری و تعامل زمان با گروه (سه گروه پژوهش) تفاوت معناداری (01/0p<) وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه های جفتی نشان داد  متغیر کمال گرایی  در مرحله پس آزمون و پیگیری گروه درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت و  گروه درمان مبتنی بر شفقت با گروه گواه دارای تفاوت معنادار می باشد (01/0>p)، اما بین دو گروه درمان با یکدیگر تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<p) .  متغیر عدم تحمل بلاتکلیفی در مرحله پس آزمون گروه درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت و  گروه درمان مبتنی بر شفقت  با یکدیگر و با گروه گواه  دارای تفاوت معنادار می باشد (01/0>p). در مرحله پیگیری  نیز بین دو گروه درمان  با گروه گواه تفاوت معنادار وجود دارد (01/0>p) اما دو گروه درمان با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد (05/0<p). بر پایه نتایج به دست آمده، درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت، درمانی قابل استفاده برای کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی افراد مبتلا به سردرد اولیه و درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت و  درمان مبتنی بر شفقت به یک اندازه جهت کاهش کمال گرایی  بیماران مبتلا به علایم سردرد اولیه مناسب هستند.

  کلیدواژگان: درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت، درمان مبتنی بر شفقت، کمال گرایی، عدم تحمل بلاتکلیفی، علائم سردرد اولیه
 • آناهیتا نبیئی، سعیده السادات حسینی*، کیوان کاکابرایی، حسن امیری صفحات 131-143
  مقدمه و هدف

  جامعه ایران نیز در مسیر تحولات فزاینده ناشی از فروپاشی توافقی پیوندهای زناشویی و افزایش میزان طلاق های توافقی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی معادلات ساختاری در رابطه بین گرایش به طلاق با مهارت های ارتباطی و سلامت خانواده اصلی با نقش واسطه ای صمیمیت زناشویی شهر کرمانشاه انجام شد.

  روش

  جامعه آماری این پژوهش، کلیه زوجین شهر کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای می باشد و از بین نواحی 8 گانه شهرداری، ناحیه 8 انتخاب و از بین زوجین 200 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون (1993)، سلامت خانواده اصلی هاوستات و همکاران (1985)، مقیاس مهارت های ارتباطی کویین دام (2001)، مقیاس گرایش به طلاق روزولت و همکاران (1986) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار IBM AMOS 24 استفاده شد. نتایج پس از برازش مدل ارایه گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد سلامت خانواده اصلی از طریق صمیمیت زناشویی با گرایش به طلاق رابطه دارد. همچنین نتایج نشان داد مهارت های ارتباطی از طریق صمیمیت زناشویی با گرایش به طلاق رابطه دارد. همچنین صمیمیت زناشویی با گرایش به طلاق نیز به صورت مستقیم در ارتباط است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که توجه به متغیرهای زوجی و رضایت زناشویی از جهت سلامت فردی و سلامت عمومی جامعه در کاهش میزان طلاق بسیار حایز اهمیت می باشد.

  کلیدواژگان: سلامت خانواده اصلی، مهارت های ارتباطی، صمیمیت زناشویی، گرایش به طلاق
|
 • Shahrzad Mizani, Azarmeidokht Rezaei *, Mohammad Khayyer, Nadereh Sohrabi Pages 1-13
  Introduction
  Emotions are one aspect of human behavior. Positive and negative emotions are central to many theories of developmental and personality psychology as well as psychological pathology. This study aimed to explain the mediating role of cognitive emotion regulation  for maladaptive schemas and negative affects .
  Materials and Methods
  The present study was descriptive and correlational. The statistical population included all students of Marvdasht Azad University who were studying . Participants in the study were 299 students of different faculties of Marvdasht Azad University who were selected by multi-stage cluster sampling. Data were analyzed using the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire by Garnowski et al., Watson et al. and Young's maladaptive schemas, which confirmed the validity and reliability of the instrument. Data analysis was performed using spss-24 software at both descriptive and inferential levels. To investigate the studied hypotheses, Baron and Kenny method and multiple regression in inter manner and  hierachical regression were used to study hypothesis.
  Findings
  The findings of the research showed that positive and negative cognitive emotion regulation has a mediating role in relationship between maladaptive schemas and negative  affects.
  Conclusion
  By teaching adaptive emotion regulation strategies in this group, the negative impact of maladaptive schemas on their negative affects,can be reduced and the level of negative affects,in these people can be reduced.
  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, maladaptive schemas, negative affects, Youth
 • Gholamreza Rajabi *, Atekeh Khandade Pages 14-30
  Introduction &  Aim

  Marriage as a bond that enhances the individual and social lives of people, and one of the biggest decisions a person can makes in his/her lifetime. The aim of this study was to determine effect of premarriage education based on reducing idealistic marital expectations in marriage applicant couples.

  Materials & Methods

  This study was conducted in a single-case experimental design of multiple base-line type. Three of couple applicant of marriage among females and male's applicant of marriage refereed to Hevdhe Shrivar Health Center of Ahvaz city, Iran (three of female and three of male) were selected using voluntary method, with caution included criteria, and were assessed in base-line, and treatment stages. The participants completed Idealistic Marital Expectations Scale in base-line stages, and in two, fourth, and seven sessions. The data were analyzed using recovery percent index, and reliable change index.

  Findings

  The results indicated that effect of partial recovery percent idealistic expectations education was in reducing idealistic expectations in the first 42.55, and the 38.46 second couples, and not for the third of couple.

  Discussion

  Thus, according to the findings, this education is effect partially in reduce idealistic marital expectations in the first and second couples, and is recommended that premarriage psychologists and counseling’s use of this treatment to prevention and improve and solidarity of family.

  Keywords: Pre-marriage training, idealistic marital expectations
 • IRAJ ZARE, Masoud Mohammadi *, Ghasem Naziri, Shahrokh Eaatzadegan Jahromi Pages 31-41
  Introduction

  The affect phobia Questionnaire was designed by McCullough and et al. developed as effectiveness instrument of assessing, experiencing, expressing, and regulating emotions to enhance an individual basic capacity in relation to others and ourselves.

  Materials and Methods

  In this study, 290 (men, women) nurses from several hospitals of Shiraz University of Medical Sciences and psychiatric patients referred to these centers in 2019-2020 were selected by available sampling method and them completed the Toronto Alexithymia and affect phobia questionnaires.  

  Findings

  Cronbach's alpha coefficient for the whole questionnaire was 0.73. Test-retest reliability showed a correlation coefficient of 0.79(for nurses group) after one month. Also, the correlation coefficient of this instrument with Alexithymia Questionnaire was -0.33. Eigenvalues ​​4 larger factors is 1 and explains the percentage coverage of common variance between variables for these 4 factors on 5.62% of the total variance of variables.

  Discussion and Conclusion

  based on the research findings the questionnaire with four dimensions was introduced and named. The present study shows that the Affect Phobia Test could be used as a screening instrument prior to affect focused therapy.

  Keywords: affect phobia, Alexithymia
 • Maryam Hajiloo, Mahmoud Goudarzi *, Hamzeh Ahmadian Pages 42-54
  Introduction
  Marriage is one of the most important events in life and most of us welcome this important event to start a family. Marriage is a good thing both in tradition and culture. This study aims to present a causal model of a successful marriage based on attachment styles, personality traits mediated by differentiation.
  Methods
  The sample size of 500 couples from Khoy city couples was selected by available methods and considering the inclusion criteria. Research data were collected using the Questionnaire of Attachment Styles, Personality Traits, Differentiation, Family Function, and Marital Satisfaction and analyzed using structural equations.
  Findings
  Findings indicate that the most direct effect on successful marriage is differentiation by affectivity with 0.379 and the least effect is extraversion with -0.266. If a person has a high degree of differentiation or learns to improve it, even if he / she has inconsistent personality traits, he / she will accept and manage it. Is created. While maintaining individuality, couples achieve the desired "being" in a successful marriage.
  Keywords: Successful marriage, Attachment styles, personality traits, self-differentiation
 • Fariba Koohneshin Taromi, Karim Afsharinia *, Keyvan Kakabraee Pages 55-69
  Introduction and aim

  Nurses are people who are in close contact with people, take responsibility for human health and life and face untreatable illnesses and diseases. Therefore, they are constantly experiencing severe psychological stress. The aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance and commitment based treatment (ACT) and meta-diagnostic treatment in increasing life satisfaction in nurses working in the Social Security Organization in Kermanshah.

  Methods

  The research method was quasi-experimental pre-test-post-test with a control group. The statistical population of this study includes all nurses working in social security hospitals in Kermanshah. The sampling method is purposeful sampling. Among the nurses working in Kermanshah Social Security Hospitals, 45 people were selected as a sample by considering the inclusion and exclusion criteria and by initial testing and were divided into 3 groups of 15 people, which includes 2 experimental groups and a control group. Were. 8 sessions of 1.5-hour meta-diagnostic treatments were presented to the experimental group 1 and 8 sessions of couple therapy training based on acceptance and commitment therapy 1.5 hours were presented to the experimental group 2. Diner Life Satisfaction Scale (1985) was used to collect data.

  Findings

  The findings of this study showed that, in general, acceptance and commitment based therapy (ACT) is effective in increasing life satisfaction among nurses at a significant level (p <0.05). Also, meta-diagnosis treatment is effective in increasing life satisfaction among nurses at a significant level (p <0.05). The results for another research hypothesis showed that meta-diagnostic treatment has a greater effect (p <0.05) on increasing life satisfaction among nurses than acceptance and commitment based therapy.

  Conclusion

  The results of this study showed that paying attention to life satisfaction in nurses is very important for individual health and general health of the community.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Transdiagnostic Therapy, life satisfaction
 • Mandana Niknam *, Simin Hosseinan Pages 70-82
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Fisher's rebuilding after divorce training program on self-concept and hope of Women after Divorce.

  Methods

  In a semi-experimental research, 30 subjugated women in Tehran were selected through convenience sampling and divided into two experimental (15 subjects) and control groups (15 subjects). The experimental group received 8 sessions of fisher’s rebuilding after divorce training, each session in a week, while control group did not receive any training in the same time. Participants were measured by Beck Self-Concept Test and Snyder’s hope scale.

  Findings

  The results of analysis of covariance showed there is a significant difference between the two groups in the self-concept and hope in the post-test phase. The results showed that after divorce Fisher's rebuilding after divorce training has a positive effect on the self-concept and hope of divorced women (p<0/05).  Based on the evidence of this study, this program can be used to enhance the hope and self-concept of divorced women

  Keywords: self-concept, Hope, Fisher's rebuilding after divorce training program, Divorced women
 • Mostafa Mazaheri, Massoud Sadeghi *, Kourosh Goodarzi Pages 83-99
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of divorce prevention package on the disturbance of couples of Apple's agreement divorce  in Isfahan.

  Methods

  This semi-experimental study was performed using pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study was all referral couples referred to consulting counseling centers in order to conduct an agreed divorce consultation in Isfahan in 2020. From this community 30 couples were selected by available sampling method and randomly divided into experimental and control groups. The subjects completed the marital disturbance questionnaire (wishman ​​et al., 2009) in two stages of pre-test and post-test. The experimental group undergoing a surprising divorce in the doctoral treatise under the name of the Divorce Prevention package in 14 sessions of 120 minutes in 5 weeks. Data were analyzed using repeated measure ANOVA.

  Findings

  The results showed that marital disturbance scores in the couples of the experimental group in post-test and follow up were significantly lower than the control group (p <0.05).

  Conculsion:

  According to the findings of this study, it can be concluded that the divorce prevention package can be used as an interventional method in reducing marital distress of the apple divorce applicant.

  Keywords: Divorce prevention package, marital distress, agreement divorce
 • Ramana Shahbazfar, Eghbal Zarei *, Kobra Hajializade, Fariborz Dortaj Pages 100-113
  Introduction

  Marital quality is not limited to troubled couples; instead, it is a vital issue that should be considered even in normal couples who do not report severe clinical problems. Therefore, the present study aimed to compare the effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy (CBCT) and acceptance and couple therapy based on acceptance and commitment therapy (ACT) in improving the marital quality of non-clinical couples in Bandar Abbas.

  Method

  This study was quasi-experimental with a pre-test, post-test, follow-up, and a control group. The statistical population of the study included all non-clinical (normal) couples in Bandar Abbas. The sample was selected by convenience sampling and included 48 individuals (24 couples). Each group included 16 individuals (eight couples). The data were collected by the Revised Dyadic Adjustment Scale (Busby et al., 1995) and analyzed by MANCOVA using SPSS19.

  Results

  The results revealed that the CBCT and ACT intervention groups had higher means in all aspects of marital quality compared to the control group (p <0.05). The results further showed that only in the post-test the consensus subscale, the mean of the ACT group was significantly higher than the CBCT group (p <0.05); however, no significant difference was found in the follow-up stage. Also, in other subscales of marital quality, i.e., satisfaction and cohesion subscales, no significant difference was found in the post-test and follow-up stages.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, it can be concluded that both CBCT and ACT approaches can be used to improve the marital quality of non-clinical couples.

  Keywords: marital quality, non-clinical couples, Cognitive-Behavioral Couple Therapy (CBCT), couple therapy based on Acceptance, Commitment (ACT)
 • Neda Behvandi, Felor Khayatan *, Mohsen Gol Parvar Pages 114-130
  Introduction

  Globally, the symptoms of primary headache cause more psychological disabilities than other neurological problems. One of the most common psychological disabilities in patients with primary headache symptoms is perfectionism and intolerance of uncertainty. The aim of this study was to compare the effectiveness of Compassionate emotion-based integrated therapy with compassion-based therapy on perfectionism and intolerance of uncertainty in patients with primary headache symptoms.

  Methods

  The study was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up with a control group. The sample consisted of 45 patients with primary headache symptoms referred to the neurology clinic of Khatam Al-Anbia Hospital in Tehran who were selected by purposive sampling method and randomly divided into two experimental groups and a control group (15 people in each group). The experimental groups underwent a Compassionate emotion-based integrated therapy (10 sessions of 60 minutes) and compassion-based therapy (8 sessions of 60 minutes). Data were analyzed using SPSS software version 24 and repeated measures analysis of variance test.

  Findings

  The results showed that in the variable of perfectionism due to the non-observance of the spheric default in the intra group effect section and in the time factor (F = 6/33, df = 1/001 and p <0/05) and the time factor interaction and Group (F = 5/23, df = 2/003 and p <0/01) and uncertainty intolerance due to non-observance of spheric default in intra group effect and time factor (F = 134.86) , df = 1.08 and p <0/01) and time and group factor interaction (F = 30/72, df = 2/17 and p <0/01) between pre-test, post-test and There was a significant difference (p <0/01) with time tracking and interaction with the group (three research groups). Based on the results, Compassionate emotion-based integrated therapy, a treatment that can be used to reduce intolerance in people with primary headache, and a Compassionate emotion-based integrated therapy and compassion-based therapy to reduce patients' perfectionism to the same extent. Suitable for early headache symptoms.

  Keywords: Compassionate emotion-based integrated therapy, compassion focused therapy, Perfectionism, intolerance of uncertainty, early headache symptoms
 • Anahita Nabiei, Saeedeh Sadat Hosseini *, Keyvan Kakabaraie, Hasan Amiri Pages 131-143
  Introduction and aim

  Iranian society is also on the path of increasing changes due to the consensual collapse of marital ties and the increase in the number of consensual divorces. The aim of this study was to provide a model of structural equations in the relationship between the tendency to divorce with communication skills and the health of the main family with the mediating role of marital intimacy in Kermanshah.

  Methods

  The statistical population of this study is all couples in Kermanshah. The sampling method is cluster sampling and out of 8 municipal districts, District 8 was selected and 200 couples were selected as sample members. The instruments used in this study were Walker and Thompson (1993) Marital Intimacy Questionnaire, Hawstat et al.'s (1985) Main Family Health Questionnaire, Queen Dam (2001) Communication Skills Scale, Roosevelt et al.'s Divorce Tendency Scale (1986). IBM AMOS 24 software was used for data analysis. The results were presented after fitting the model.

  Findings

  Findings showed that the health of the main family is related to the tendency to divorce through marital intimacy. The results also showed that communication skills are related to the tendency to divorce through marital intimacy. Marital intimacy is also directly related to the tendency to divorce.

  Conclusion

  The results of this study showed that attention to marital variables and marital satisfaction is very important in terms of individual health and public health in reducing the divorce rate.

  Keywords: Main family health, Communication Skills, Marital intimacy, tendency to divorce