فهرست مطالب

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال سوم شماره 2 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/08/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرضیه آزاد ارمکی* صفحات 1-32

  بافت فرسوده شهری بخش بزرگی از شهر های ایران را تشکیل می دهد بسیاری از مناطق تهران با چنین مسایلی رو به رو است و لزوم ساماندهی این فضا های شهری بیشتر بر ما آشکار می شود. لذا مفهومی به نام زندگی شبانه به وجود می آید که به تشویق فعالیت های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ساعات بیشتری از شبانه روز توجه دارد. استفاده شبانه روزی از فضا نه تنها آن را مستهلک نمی کند؛ بلکه حضور و فعالیت مستمر شهروندان را بر آن اهمیتی می-بخشد که چه مردم و چه مدیران شهری در حفظ و نگهداری آن کوشاتر می گردند. در این مقاله با توجه به شاخص های موثر بر زندگی شبانه و نیز شناخت کلی از ویژگی های مختلف شهر تهران و ویژگی های محدوده تاریخی لاله زار به ارایه راهکارهایی در جهت ایجاد کاربری پیشین به منظور سرزندگی، کاهش آسیب های اجتماعی و کالبدی، جذب سرمایه و بازگرداندن هویت اصلی این محدوده پرداخته شده است. این مقاله، بنا بر ماهیت موضوع از دو روش کیفی و کمی، استفاده شده است. در ادامه داده های مورد نیاز از جامعه آماری منتخب جمع آوری شده و پس از دسته بندی و استخراج با روش آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که شاخص های زندگی شبانه از جمله احساس امنیت، دسترسی به حمل و نقل عمومی، جذابیت و زیبایی فضا، افزایش ساعات فعالیت ها و همچنین برگرداندن کاربری گذشته در ساعاتی از شب می تواند موجب جذب مردم و پویایی این فضا باشد و نیز هویت اصلی این خیابان را تا حدودی به آن باز گرداند.

  کلیدواژگان: زندگی شبانه، فضای شهری، سرزندگی، هویت، بافت فرسوده
 • مجید موحد، درنا سلامتیان* صفحات 33-53
  امروزه کلان شهرها با مشکلات زیادی در زمینه محیط زیست روبرو هستند و جوانان به واسطه نقش بازیگران توانای عرصه اجتماع، می توانند پایه گذار جریان آگاه سازی، جنبش اجتماعی مثبت و رفتار زیست محیطی مناسب و کاهش مشکلات در حوزه محیط زیست باشند. تحقیق حاضر با هدف مطالعه ی تبیین رفتار زیست محیطی جوانان شهر شیراز به میانجی سلامت معنوی انجام شده است. جامعه ی آماری، کلیه ی جوانان شهر شیراز بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ی استاندارد بود که با به کارگیری از مقیاس های رفتار زیست محیطی (میرفردی و همکاران، 1396) و سلامت معنوی (پولوتزین و الیسون 1982) تدوین گردید. یافته ها، حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار بین سلامت معنوی و ابعاد آن (سلامت وجودی و سلامت مذهبی) با رفتار زیست محیطی می باشد. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیتی نیز (میزان تحصیلات، میزان تحصیلات پدر ، میزان تحصیلات مادر، طبقه اجتماعی و جنسیت) رابطه معناداری با رفتار زیست محیطی داشته اند. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود به پیدا کردن هویت جوانان و افزایش سلامت معنوی آنان پرداخت و بدین گونه به کاهش مشکلات زیست محیطی و افزایش رفتار زیست محیطی مسیولانه تر کمک کرد.
  کلیدواژگان: جوانان، رفتار زیست محیطی، سلامت معنوی، شیراز، محیط زیست
 • اعظم راودراد*، امیرحسین چیت سازان، اعظم جلولی صفحات 54-77

  در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از نظریه دنیای هنر هوارد بکر، دنیای هنر فرش اراک شناسایی و تحلیل شود. بکر معتقد است برای فهم جامعه شناسانه هنر، باید هنر را فعالیتی جمعی ببینیم. در این مقاله موضوع جمعی بودن فعالیت هنری، در مورد هنر فرش منطقه اراک مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق کیفی بوده و گردآوری اطلاعات در آن به روش میدانی و اسنادی انجام شده است. به منظور گرد آوری تصاویر قدیمی فرش و سایر داده های اطلاعاتی، از کتاب های تخصصی، گزارش ها، منابع مکتوب و پایگاه های اطلاعاتی معتبر استفاده شد. در بخش میدانی، طی چندین سفر به کانون های مهم بافت در منطقه، گفتگوهایی با طراحان، بافندگان، فروشندگان و کارشناسان فرش اراک، پیرامون ویژگی های هنری و فنی بافت، معانی نقوش و همین طور باورها و مناسک و روابط اجتماعی مرتبط با فرش در جامعه و فرهنگ انجام شد.مطالعه بر روی سه حوزه تولید، توزیع و مصرف هنر فرش اراک و روابط میان آنها، نشان داد که نه تنها تولید فرش، یک فعالیت هنری جمعی است، بلکه هر یک از مشارکت کنندگان در این دنیای هنر به اندازه سهم خود بر روی محصول نهایی که همان فرش است، اثر گذاشته و شکل و معناهای نهفته در آن را تعیین می کنند. همچنین، این هنر نه تنها در دل جامعه بوجود آمده و بنابراین از آن متاثر است، بلکه به واسطه رابطه تعاملی و متقابل تنگاتنگی که با جامعه دارد، بر آن تاثیر هم می گذارد.

  کلیدواژگان: دنیای هنر، فرش اراک، تولید هنر، توزیع هنر، مصرف هنر
 • آزاده یعقوب زاده، ابوالفضل عبدالهی فرد*، محمد عباس زاده، عبدالله میرزایی، ناصر صدقی صفحات 78-101

  هنر در عصر صفوی در همراهی با گفتمان(های) مسلط جامعه به یک ابزار قدرت و در سطحی دیگر به خشونت نمادین بدل میشود، این مسئله از آنجا که بسیاری از هنرهای صفوی از جمله قالیبافی در کارگاه های درباری تولید می شده اندو تحت حمایت و نظارت مستقیم دربار بوده قابل تامل است و این ذهنیت را تشدید می نماید که دربار به نوعی تلاش داشته علایق و جهانبینی خود را تا بر روی این تولیدات هنری فرهنگی و اجتماعی انعکاس دهد. نقشمایه ها، نمادهاو نشانه ها در قالی سبک شهری، بازتاب دهنده ی گفتمانهای غالب و نشاندهنده مناسبات و روابط موجود در جامعه و ارزشها و هنجارهای آن می باشد، این میدان جدید یکی از قویترین میدانهای هنری عصر صفوی بوده که اشکال بالقوه ایجاد نمود که در شرایط خاص فعال و کاربردی شدند.هدف اصلی پژوهش شناسایی رابطه گفتمانی بر میدان قالی صفوی و تجلیات خشونت نمادین بر طرح و نقش قالی این دوره است. ماهیت پژوهش کیفی و تاریخی است و با روش تحلیلی توصیفی به تبیین عملکرد گفتمانی و مظاهر خشونت نمادین در میدان قالی سبک شهری دوران پرداخته است. رویکرد مورد استفاده در تفسیر، نظریه قدرت نمادین پی یر بوردیو میباشد. این رویکرد سبب گردید تا دریابیم نظارت و توجه ویژه به کیفیت و تولید و استفاده دولت صفویه از فرهنگ و هنر برای توسعه و تعمیق گفتمان های خود موجب شکل گیری میدانهای تخصصی در حوزه های گوناگون و بلاخص میدان جدید قالی سبک شهری شده است.خشونت نمادین نیز حاصل شکل گیری همین میدان تخصصی است و به کنشگر این امکان را می دهد که هنر را آنگونه خلق کند که شرایط میدان قدرت اقتضا می کند.

  کلیدواژگان: خشونت نمادین، گفتمان، قدرت، قالی سبک شهری، دوره صفوی
 • محمدحسین شریفی ساعی*، تقی آزاد ارمکی صفحات 102-122

  هدف این پژوهش، مطالعه وضعیت اجتماعی زنان در عصر قاجار است. یافته های این مطالعه نشان داد که تاریخ جامعه قاجار، روایت یک پدرسالاری تمام عیار است. زنان به مثابه یک طبقه اجتماعی، تحت سلطه کامل مردان قرار داشتند. اگرچه آنها نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دادند ولی گویی در جامعه نبودند و از نظرها پنهان مانده بودند. زنان در خانه در پس پرده و در جامعه در پس روبنده بودند. نه چهر ه هایشان دیده و نه سخن ها و دردهایشان شنیده می شد. حتی نام شان بر زبان ها برده نمی شد. بردن نام زن و دیدن چهره او و هم کلام شدن با آنها، همه تابویی خطرناک و گناهی نابخشودنی بود. هر مردی در خیابان باید از آنها فاصله می گرفت. جنس دوم و پست تر از مردان محسوب می شدند. گرچه به ظاهر آزاد بودند اما در بند سلطه جنسیتی گرفتار مانده بودند. ابزار شهوت قلمداد می-شدند که دیدن شان می تواند شهری را به آشوب کشاند. به همین دلیل آنها را به کنج خانه ها رانده و به کار اطفای شهوت مردان گمارده بودند. خروج دختران از خانه برای تحصیل و آموزش را موجب گسترش فساد در جامعه می-دانستند. با همین منطق، مدرسه رفتن آنها را نیز ممنوع کرده بودند. اشتغال درآمدزا هم عرصه ای مردانه بود که زنان را به آن هیچ راهی نبود. لذا نه فرصتی برای تحصیل پیش رویشان باز بود و نه امکان اشتغال برایشان هموار بود. هم در آموزش و فرهنگ، فرودست بودند و هم در اقتصاد، تهیدست. نه شغلی درآمدزا به آنها داده می شد و نه حق تحصیل به آنها اعطا می شد.

  کلیدواژگان: مطالعات زنان، مطالعات جنسیت، تاریخ جنسیت، پدرسالاری، نظم جنسیتی
 • شفیع جوادزاده اقدم، جمال محمدی* صفحات 123-148

  پژوهش حاضر تلاشی است در جهت واکاوی انتقادی سیاست سبز که مبنای رویکرد انجمن های زیست محیطی به بحران زیست بوم است. استدلال اصلی این است که انجمن های زیست محیطی در تحلیل ریشه های بحران زیست بوم و ارایه راهکارهای مقابله با آن از نقش سازوکارهای جهانشمول سرمایه داری غفلت می ورزند و با تمرکز بر عوامل جزیی محلی به دام نوعی کیش حاشیه گرایی می-افتند. از منظر این پژوهش، تخریب طبیعت در جهان کنونی چیزی جدا از مناسبات اجتماعی و سیاسی نیست و فقط با تامل در نشانگان متون و اسناد و نیز با تحلیل نگرش ها و فعالیت های کنشگران مربوطه می توان این پیوند را آشکار ساخت. میدان مطالعه انجمن های زیست محیطی کردستان و به طور مشخص انجمن سبز چیا در شهر مریوان است. داده ها در دو سطح گردآوری شده اند: متون و اسنادی که این انجمن تولید و منتشر کرده است و مصاحبه با اعضای فعال این انجمن درباره نگرش ها و رفتارهای آن ها در قبال محیط زیست. داده های نوع اول از طریق روش خوانش نشانه گرایانه تحلیل شده اند و داده-های حاصل از مصاحبه ها از طریق روش تحلیل مضمونی. نتایج بیانگر آن است که فرهنگ سازی، ساده زیستی، زاگرس، زریبار، جمعیت، خشونت، کمپین، مدیریت، حقوق بشر، نوستالوژی و اکوتوریسم محوری ترین نشانه های مورد استفاده این انجمن در اسناد نوشتاری است. همچنین قانون گرایی، هویت طلبی و واقع گرایی عمده ترین مضامین مرتبط با سیاست سبز در انجمن چیا هستند. به طور کلی تامل انتقادی بر داده ها حاکی از آن است که تمهیدات نشانگانی چیا در جهت بازنمایی محیط زیست ذیل سیاست پدیدار مفصل بندی شده که نتیجه ی آن نامریی کردن کلیت اجتماعی در تحلیل بحران زیست بوم است.

  کلیدواژگان: محیط زیست، بحران زیست بوم، سیاست سبز، خوانش نشانه گرایانه، انجمن سبز چیا
|
 • Marzieh Azad Armaki * Pages 1-32

  Urban deteriorated fabrics is a large part of Iran's cities, exacerbated by the aging of the fabric. Many metropolitan areas in Tehran also face such problems. As a result, the need to organize these urban spaces has become more and more evident, thus by changing lifestyles, residents of cities at leisure, at night and out of work hours, have fun and entertainments that contribute to the liveliness of urban environments. Night time use of space not only does not depreciate it, but the continued presence and activity of citizens makes it more important for people and city managers. This paper, according to the indices affecting night life, as well as the general knowledge of various features of Tehran and the features of the historical range of Laleh-Zar as a case study, is to provide strategies for creating previous use, this is to increase vitality, reduce damage of social and physical education, attract capital and restore main identity of the area. In the present study, two different methods, observation and questionnaire have been used. The required data has been collected, classified and extracted and therefore analyzed by SPSS statistical method. Finally, results indicate night-time indices such as sense of security, access to public transportation, attractiveness and beauty of space, increase hours of activity, as well as the recovering previous use of space. Night can attract people and the dynamics of the space, which reduces social and physical damage and also restores the main identity of the street. Urban deteriorated fabrics is a large part of Iran's cities, exacerbated by the aging of the fabric. Many metropolitan areas in Tehran also face such problems. As a result, the need to organize these urban spaces has become more and more evident, thus by changing lifestyles, residents of cities at leisure, at night and out of work hours, have fun and entertainments that contribute to the liveliness of urban environments. Night time use of space not only does not depreciate it, but the continued presence and activity of citizens makes it more important for people and city managers. This paper, according to the indices affecting night life, as well as the general knowledge of various features of Tehran and the features of the historical range of Laleh-Zar as a case study, is to provide strategies for creating previous use, this is to increase vitality, reduce damage of social and physical education, attract capital and restore main identity of the area. In the present study, two different methods, observation and questionnaire have been used. The required data has been collected, classified and extracted and therefore analyzed by SPSS statistical method. Finally, results indicate night-time indices such as sense of security, access to public transportation, attractiveness and beauty of space, increase hours of activity, as well as the recovering previous use of space. Night can attract people and the dynamics of the space, which reduces social and physical damage and also restores the main identity of the street. Urban deteriorated fabrics is a large part of Iran's cities, exacerbated by the aging of the fabric. Many metropolitan areas in Tehran also face such problems. As a result, the need to organize these urban spaces has become more and more evident, thus by changing lifestyles, residents of cities at leisure, at night and out of work hours, have fun and entertainments that contribute to the liveliness of urban environments. Night time use of space not only does not depreciate it, but the continued presence and activity of citizens makes it more important for people and city managers. This paper, according to the indices affecting night life, as well as the general knowledge of various features of Tehran and the features of the historical range of Laleh-Zar as a case study, is to provide strategies for creating previous use, this is to increase vitality, reduce damage of social and physical education, attract capital and restore main identity of the area. In the present study, two different methods, observation and questionnaire have been used. The required data has been collected, classified and extracted and therefore analyzed by SPSS statistical method. Finally, results indicate night-time indices such as sense of security, access to public transportation, attractiveness and beauty of space, increase hours of activity, as well as the recovering previous use of space. Night can attract people and the dynamics of the space, which reduces social and physical damage and also restores the main identity of the street. Urban deteriorated fabrics is a large part of Iran's cities, exacerbated by the aging of the fabric. Many metropolitan areas in Tehran also face such problems. As a result, the need to organize these urban spaces has become more and more evident, thus by changing lifestyles, residents of cities at leisure, at night and out of work hours, have fun and entertainments that contribute to the liveliness of urban environments. Night time use of space not only does not depreciate it, but the continued presence and activity of citizens makes it more important for people and city managers. This paper, according to the indices affecting night life, as well as the general knowledge of various features of Tehran and the features of the historical range of Laleh-Zar as a case study, is to provide strategies for creating previous use, this is to increase vitality, reduce damage of social and physical education, attract capital and restore main identity of the area. In the present study, two different methods, observation and questionnaire have been used. The required data has been collected, classified and extracted and therefore analyzed by SPSS statistical method. Finally, results indicate night-time indices such as sense of security, access to public transportation, attractiveness and beauty of space, increase hours of activity, as well as the recovering previous use of space. Night can attract people and the dynamics of the space, which reduces social and physical damage and also restores the main identity of the street. Urban deteriorated fabrics is a large part of Iran's cities, exacerbated by the aging of the fabric. Many metropolitan areas in Tehran also face such problems. As a result, the need to organize these urban spaces has become more and more evident, thus by changing lifestyles, residents of cities at leisure, at night and out of work hours, have fun and entertainments that contribute to the liveliness of urban environments. Night time use of space not only does not depreciate it, but the continued presence and activity of citizens makes it more important for people and city managers. This paper, according to the indices affecting night life, as well as the general knowledge of various features of Tehran and the features of the historical range of Laleh-Zar as a case study, is to provide strategies for creating previous use, this is to increase vitality, reduce damage of social and physical education, attract capital and restore main identity of the area. In the present study, two different methods, observation and questionnaire have been used.

  Keywords: identity, Nightlife, Urban Space, Vitality
 • Majid Movahed, Dorna Salamatian * Pages 33-53
  Explaining the environmental behavior of Shiraz youth through spiritual healthThese days, metropolitan areas face many environmental problems and Young people, through the role of capable actors in the community, can be the founders of the flow of awareness, positive social movement and appropriate environmental behavior in the field of environment. The aim of this study was to explain the environmental behavior of the youth of Shiraz through spiritual health. The statistical population was all the youth of Shiraz that using Cochran's formula, 400 people were selected as the sample size and selected using multi-stage cluster sampling method.. The research tool was a standard questionnaire that was developed using environmental behavior (Mirfardi etal, 2017) and spiritual health (Poltozion & Elison, 1983). Findings showed a positive and significant relationship between spiritual health and its dimensions (existential health and religious health) with environmental behavior. Among the contextual and demographic variables (level of education, level of education of parents, social class and gender) had a significant relationship with environmental behavior. According to the results of the study, it is suggested to find the identity of young people and increase their spiritual health, thus helping to reduce environmental problems and increase more responsible environmental behavior.
  Keywords: youth, environmental behavior, spiritual health, Shiraz, Environment
 • Azam Ravadrad *, Amir Hossein Chit Sazian, Azam Jaluli Pages 54-77

  In this article, an attempt has been made to identify and analyze the world of Arak carpet art using Howard Becker’s theory of art world. Becker argues that to understand sociology of art, we must see art as a collective activity. In this article, the issue of collective artistic activity about the art of carpet in Arak region is studied. A qualitative research method was applied using techniques of documentary field studies. Data collection has been done through gathering related documents such as books, and other sources. This was completed using field study including active observation, talking with people active in this field and taking notes. Having several trips to important centers of weaving in the region, we talked to designers, weavers, sellers add experts of Arak carpet. The question asked included subjects such as technical characteristics of weaving, the meanings of patterns as well as beliefs, rituals and social relations in the carpet art world. All these were considered relating to the society and its culture. Study on the three areas of production, distribution and consumption of Arak carpet art world showed that not only carpet production is a collective art activity, but also each of the participants in this art world influences the final product, which is the carpet, and determines its shape and hidden meanings. In addition, this art is not only produced in the society and is therefore affected by it, but also affects it due to its close interaction and close relationship with society.

  Keywords: Art world, Arak carpet, Production of art, Distribution of art, Consumption of art
 • Azadeh Yaghoubzadeh, Abolfazl Abdollahi Fard *, Mohammad Abbaszadeh, Abdollah Mirzaei, Nasser Sedghi Pages 78-101

  Safavid art in conjunction with dominant discourses of society become a power tool and in other level it transforms to symbolic violence.in spite of that Safavid era ,many arts, including carpet weaving,were produced in court workshops and were under the direct support and supervision of that. It intensifiers this mentality that court has tried to reflect interests and ideologies on these cultural and social art productions.Motifs,Symbols and signs on urban style carpets reflects dominant discourse, represent the relations in society its value and norms .This new field was one of the strongest artistic fields of era which created potential forms which become active and practical in certain circumastances. The main purpose of this research is to identify discourse relationship on Safavid carpet field , the manifestations of symbolic violence on carpet designing in this era.The research is qulalitative and historical with an analytical descriptive method.it has explained the function of discourse and manifestations of symbolic violence in urban carpet field .The theory used is pierre Bordieu’s symbolic power Theory.This method helped us understand special superviosion and attention to quality and production and usage of culture and art by Safavid to develop and deepen its discourses has led to formation of specialized fields in various fields especially new field,Symbolic violence is also the result of the formation of this specialized and allows the artist to create art in a way that conditions of the field of power require.

  Keywords: Symbolic violence, Discourse, Power, urban style carpet, Safavid era
 • Mohammad Hosein Sharifi Saei *, Taghi Azadarmaki Pages 102-122

  The purpose of this article is to study the social and cultural status of Iranian women in the Qajar era (1789-1925). This study has been done by historical method. The findings of this study indicate that Qajar society was a completely patriarchal society. Patriarchy had caused that women do not have equal opportunities with men. Women as a social class were completely dominated by men. In the street, in addition to the women's tent) chādor(, they also had to cover their faces. Therefore, their faces should not have been seen. This type of coverage was mandatory. Women did not have the right to choose their clothing. They were not allowed to talk to men on the street. Urban women were not allowed to work outside the home. They had no independent income. Also, girls did not have the right to education. Schooling was forbidden for girls. While the boys could go to school. As a result, women's cultural and economic capital was very low. By the end of the Qajar period, the literacy rate of Iranian women was less than 3%. These conditions made women lower position than men.

  Keywords: Women's Studies, Gender Studies, Historical Sociology, Patriarchal Culture, Women's Education, Qajar Era
 • Shafii Javadzade Aghdam, Jamal Mohamadi * Pages 123-148

  This research is an attempt to analyze critically the green politics as the basis of the approach of environmental associations to the ecosystem. This attempt is done through relying on the concept of consumer culture and its role in destructing ecosystem in contemporary world. The main argument is that environmental associations neglect the role of global capitalistic mechanisms when analyzing the causes of environmental crises and its solutions. Hence, they fall into the trap of a marginalist cult due to concentrating on particular and contextual phenomena. From the viewpoint of this research, the destruction of nature in contemporary era is something deeply related to social and political conditions, and this relation can only be explained through analyzing texts, documents, attitudes and activities of activists of environmental associations. The field of study is Chya Green Organization in Mariwan. The data are gathered in two levels: texts and documents produced by Chya and interviews with active members of this association about their attitudes and behaviors towards environment. The first data are analyzed by way of symptomatic reading and the second data through thematic analysis. The findings show that culturalization, violence, management, human rights, nostalgia, ecotourism, Zagros, Zaribar and campaign are among the most prevalent signs in texts and documents produced by this association. Also, constitutionalism, identification and realism are the central themes as to the green politics of Chya.

  Keywords: environmental associations, environmental crises, green politics, symptomatic reading, Chya Green Organization