فهرست مطالب

جامعه شناسی فرهنگ و هنر - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1402)

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال پنجم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه گلابی*، سجاد مسگرزاده صفحات 1-16
  مفهوم سوژه گی و ورود آن به اندیشه فلسفی و اجتماعی یکی از تحولاتی است که رنسانس با خود به همراه آورد، تحولی که طی آن سوژه گی، به مثابه مبنای آگاهی و کنش به یکی از مسایل مورد مناقشه در بین نظریه پردازان فلسفه و علوم اجتماعی تبدیل شد. از این منظر، رویکردهای گوناگون به سوژه گی، از حیث پرداخت به موضوعاتی نظیر آزادی و اراده، آگاهی، انقیاد، ساخت خود، بودن، هستی، ایدیولوژی و ساخت اجتماعی، جزو مجادله برانگیز ترین نظریه های جامعه شناختی و انتقادی عصر حاضر بوده اند. روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری مطالب به شیوه اسنادی بوده است و در این راستا از کتب، مقالات و متون مختلف نظری استفاده شده است. مطالعه حاضر در پاسخ به مسیله مناقشه برانگیز سوژه گی انجام شده است. بر این مبنا می توان رویکردها و نظریه های مرتبط با سوژه گی را در قالب سه الگوی کلی طبقه بندی کرد: 1-الگوی کلاسیک و وجودی، 2-الگوی بودن و 3-الگوی تجویزی. بر اساس این سه الگو مبنای اقدامات و آگاهی سوژه در طیفی بین «من مطلق» تا «انقیاد و کنترل مطلق» قرار می گیرند. نظریه های کلاسیک و وجودگرا در سمت من مطلق قرار دارند. اما با ظهور هگل رویکردهای مرتبط با سوژه گی از من مطلق و سوژه مسیول فاصله می گیرند. در واقع، نظریه هگل به عنوان یک نظریه میان سوژه گی نقطه آغاز و زمینه ساز شکل گیری حرکت به سمت الگوهای بودن و تجویزی قرن بیستمی در ارتباط با سوژه گی است.
  کلیدواژگان: سوژه گی، آگاهی، دازاین، اخلاق، ایدئولوژی
 • حسین حیدری، احمد الستی*، حسن بلخاری قهی صفحات 17-30

  پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی با مطرح کردن نظریه میدان های اجتماعی و مفاهیمی چون تمایز، عادت واره و دوکسا، مطالعات جامعه شناختی فرهنگ را دچار تحولی نمود که تا امروز تاثیرش در نظریات مرتبط باقی مانده است. با وجود آنکه وی به طور مستقیم ارتباط آرای خود را با فضاهای شهری و معماری بیان نکرد، اما این مسیله یکی از حوزه های مهمی است که می توان در تحلیل آن به مفاهیم بوردیو رجوع کرد. معماری و فضاهای شهری، محیط زندگی افراد را ساخته و همواره در موقعیت تاثیرگذاری و تاثیر پذیری نسبت به جامعه و فرهنگ قرار دارند. ارتباط میان جامعه و فرهنگ با فضاهای شهری و معماری بحثی است که می تواند در بستر سینما به خوبی بازتاب یافته و مورد تحلیل قرار گیرد. پژوهش پیش رو با انتخاب فیلم «قهرمان»، آخرین ساخته اصغر فرهادی به عنوان نمونه موردی، چگونگی تاثیر و بازتاب معماری و فضاهای شهری را در آن بررسی کرده و برای تحلیل از آرای پیر بوردیو بهره برده است. در خلال تحلیل های این مقاله به تاثیرات شهر شیراز، منظر شهری، خانه ها و فرهنگ برآمده از آن ها و در نهایت میدان های اجتماعی پرداخته شده است. سپس بازتاب مفاهیم جامعه شناختی در این موارد مشخص شده اند. این پژوهش نشان می دهد که شهر شیراز و فضاهای شهری و معماری آن، چگونه با مفاهیم کلیدی بوردیو تطبیق یافته و با به نمایش گذاشتن میدان های مختلف از جمله زندان، انجمن های خیریه، بازار روایت خود را پیش برده است.

  کلیدواژگان: میدان، معماری، فضاهای شهری، سینما
 • مهناز جوکاری، سعید حسامپور* صفحات 31-50
  با ورود مدرنیته به ایران و شروع فرایند توسعه، خانواده همواره متاثر از عوامل و اندیشه های مختلف دستخوش تغییر و تحولات عظیم شده است. به موازات این، مقوله پدرسالاری نیز دچار دگردیسی شده است. این پدیده نمودیافته در نشانه های فرهنگی، به دلیل ارزش گذاری های متفاوت و ارتباط جدایی ناپذیرش با جامعه و روابط قدرت، ماهیتی گفتمانی شده دارد که می تواند در عین اثرگذاری بسیار  نمودی از صداهای غالب یا مغلوب در ساختاری فرهنگی باشد. در این پژوهش، که برآمده از پژوهشی گسترده درباره ی گفتمان خانواده در ادبیات داستانی نوجوان است، با بررسی آثار در بازه ی زمانی 50 ساله ی داستان نویسی برای نوجوان، کوشیده ایم تا گفتمان غالب در هر دوره ی زمانی و تغییرات بازنمایی پدرسالاری را در این آثار، جست وجو کنیم. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و داده کاوی به روش استقرایی و براساس رویکرد تحلیل گفتمان تاریخی بوده است. بررسی ها نشان می دهد در بازه های زمانی مختلف، بازنمایی گفتمانی پدرسالاری، متاثر از تغییرات اجتماعی ساختار خانواده به سیاق زیر بوده بوده است: 1. دوره اول، دهه 50 دوره سیطره فرم و محتوای ایدیولوژیک خانواده است و پدر در معنای قدرت مطلقه کاربرد دارد؛ 2. دوره دوم برهه پدرسالاری دهه 60و70 است که شاهد پذیرش قدرت و عاطفی سازی هستیم؛ 3. دوره سوم بازنمایی پدرسالاری و مقاومت دربرابر آن که دهه 80 است و 4. دوره نبود پدر و قدرت نمایی فرزندان در دهه 90 است. نتایج نشان می دهد، در بازه ی زمانی مدنظر، تغییرات عمده ای را می توان در بازنمایی گفتمان پدرسالاری شاهد بود که با گفتمان دوره ی قبل کاملا متفاوت است و نشان می دهد قدرت و مقاومت بین پدر و فرزند، از جریان قدرت مطلقه ی پدر، به سمت حذف پدر و قدرت نمایی فرزندان پیش رفته است.
  کلیدواژگان: خانواده، پدرسالاری، قدرت، گفتمان، ادبیات داستانی نوجوان
 • محمدعثمان حسین بر، بهروز روستاخیز*، عرفان آسکانی صفحات 51-72

  هدف تحقیق حاضر آن بوده است تا ضمن شناخت برخی ویژگی های سینماروها در شهر زاهدان، ارتباط انواع سرمایه با گرایش های سینمایی آن ها را بررسی نماید. از آن جا که دست یابی به هدف فوق الذکر منوط به شناخت گرایش و سلیقه افراد، و نیز بررسی ذایقه فرهنگی آنان بر حسب دارایی ها یا سرمایه های شان می باشد، لذا در پژوهش حاضر از رویکرد پیر بوردیو به عنوان راهنمای نظری کار استفاده شده است. روش تحقیق نیز از نوع کمی و با هدف توصیف و تبیین پدیده مورد بررسی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان سینماهای شهر زاهدان در زمان جمع آوری داده ها و حجم نمونه 232 نفر بوده است که به صورت تمام شماری از افراد حاضر به همکاری انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سرمایه های فرهنگی و اجتماعی با بسیاری از گرایش های سینمایی سینماروهای زاهدانی رابطه معناداری دارند. در حالی که سرمایه اقتصادی چنین ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. همچنین تمامی ویژگی های زمینه ای مورد بررسی سینماروهای زاهدانی شامل جنسیت، سن، وضعیت تاهل، قومیت، مذهب، میزان تحصیلات، وضع فعالیت و طبقه اقتصادی خانواده، حداقل با برخی با گرایش های سینمایی آن ها از رابطه معناداری برخوردارند.

  کلیدواژگان: مصرف سینما، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سینمارو
 • علی حسین حسین زاده، معصومه باقری، حسین ملتفت، سجاد بهمنی، ذوالفقار احمدی اوندی* صفحات 73-91

  سبک زندگی مجموعه منسجمی از رفتارهاست که در قالب مصرف متجلی می شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعه مردم نگارانه تغییرات سبک زندگی (پوشش و غذا) در فرایند توسعه شهری ایذه می باشد. در این پژوهش، 23 نفر از مطلعین کلیدی که بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، وارد مطالعه شدند. با استفاده از روش های گردآوری داده ها در مطالعه مردم نگاری (مشاهده و مصاحبه عمیق) به جمع آوری داده ها پرداخته شد. داده های بدست آمده از طریق تحلیل داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مفاهیم، خرده مقوله ها و مقوله های اصلی استخراج گردیدند. یافته های پژوهش نشان می دهند تخته قاپو عشایر، اجرای مفاد انقلاب سفید از جمله اصلاحات ارضی، اعزام سپاه دانش به مناطق روستایی و ملی کردن جنگل ها و مراتع موجب تشدید مهاجرت های روستایی و افزایش جمعیت شهر ایذه گردید. مهاجرت به شهر و تغییر زیست بوم طبیعی به زیست بوم انسان ساخت، تغییر سبک زندگی ساکنین را به همراه داشته است. تغییر زیست بوم به تدریج تمهیدات تهیه غذا و نوع پوشش را تغییر داد و شهرنشینی به عنوان زیست بومی انسان ساخت الگوهای رفتاری «فردگرایی» و «مصرف گرایی» را جایگزین الگوهای رفتاری «جمع گرایی» و «مولد بودن» کرده است. همچنین این یافته ها نشان می دهند دگرگونی در فرهنگ و ایستارها، رواج یافتن پوشاک مدرن، ورود آموزش مدرن، گسترش بازار محلی و گسترش مجاری ارتباطی از زمینه ها و بسترهای تغییر سبک زندگی در جامعه مورد مطالعه بوده است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، مصرف گرایی، فردگرایی، ایستار، بازار محلی
 • مرتضی سعیدیان*، احمد رضایی صفحات 92-107
  موضوع این پژوهش مقایسه میزان اثرگذاری صدا و سیمای سراسری ایران، شبکه ی استانی و شبکه های ماهواره ای کردزبان بر شکل گیری ابعاد مختلف هویت جمعی ساکنان منطقه اورامانات کرمانشاه می باشد. پژوهش با روش پیمایشی انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که در میان نمونه ای 400 نفری از شهروندان چهار شهرستان جوانرود، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی توزیع شد و داده ها از طریق نرم افزار spss پردازش و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان استفاده از صدا و سیمای سراسری (1/45 دقیقه) از شبکه استانی (0/5 ساعت) بیشتر بوده است، اما میزان مصرف هر دو اینها در مقایسه با شبکه های ماهواره ای کردزبان به مراتب کمتر بوده است.  همچنین رضایت پاسخگویان از برنامه های صدا و سیما و شبکه استانی بسیار پایین است. این دو در مجموع سیزده درصد از مولفه های مختلف برسازنده هویت پاسخگویان را تبیین می کنند. شبکه های ماهواره ای کردی تاثیری معناداری بر هویت جمعی ساکنان داشته و بخشی از واریانس هویت این ساکنان مربوط به این رسانه های برون مرزی کرد زبان است. به علاوه، متغیرهای زمینه ای مثل سن و جنس و تحصیلات تاثیر معناداری بر نحوه مصرف رسانه ها دارند و نقش متغیری میانجی را در شیوه های برساخت هویت جمعی تحت تاثیر رسانه ها ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: هویت، رسانه، مصرف، برساخت، رضایت
 • هیوا حسن پور*، هاجر هدایتی زاده صفحات 107-118

  خشونت اکولوژیکی علیه زنان، گونه ای از خشونت است که در آن زنان در پیوند با طبیعت و عناصر آن مورد ظلم واقع می شوند. این نوع خشونت بر یک نوع پیوند بین زن و طبیعت اشاره دارد که هر دو را در حد سوژه هایی منفعل، تنزل می دهد. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و تحلیل خشونت اکولوژیکی علیه زنان در داستان های درویشیان پرداخته شده است. درویشیان از جمله نویسندگان واقع گرای ادبیات فارسی است که شخصیت های زن داستان های او بر اساس واقعیت های موجود، شخصیت هایی هستند بدون اراده و آزادی. ضرورت انجام این پژوهش در نشان دادن نوع بینش فرهنگی اجتماعی دوره ای است که داستان ها در آن شکل گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فقر در تمام ابعاد آن، خرافات، فرهنگ و باورهای موجود، تشدید کننده خشونت علیه زنان هستند و در این میان، طبیعت به دلیل پیوندخوردگی بیشتر با زنان، سهم بیشتری در این بازنمایی دارد. شخصیت های مرد داستان های درویشیان، حتی وقتی که به ظلم علیه زنان می پردازند آن ها را در قالب عناصر محیط زیست بازنمایی می کنند. این بازنمایی نشان از پیوند و تناسب این دو با هم دارد. در داستان های درویشیان، شخصیت های زن، سوژه هایی منفعل هستند که مانند طبیعت و عناصر آن، امکان دفاع از خود ندارند.

  کلیدواژگان: خشونت اکولوژیکی، علی اشرف درویشیان، زنان، محیط زیست
 • محمد احمدی، جعفر هزارجریبی، مهسا رحیمی آدرگانی*، پریسا طباخیان قمی صفحات 119-141
  پژوهش حاضر درصدد شناسایی معانی، مفاهیم، دلالت ها و شاخصه های سنجش کارایی آموزشی است و برای نیل به این هدف به توصیف، تحلیل، مقایسه و ارزیابی سیاست ها و ایدیولوژی های حاکم بر مدارس می پردازد و درعین حال پیامدها و راهکارهای مواجه با سیاست های خصوصی سازی مدارس را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش از جنس کیفی و مشخصا به شیوه فراتحلیل و مطالعه مروری نظام مند است. جامعه آماری شامل 72 مقاله منتخب در زمینه عوامل مرتبط با کارایی آموزشی و عدالت آموزشی در بین دبیرستان های دولتی و غیردولتی است که پس از بررسی، 25 مورد از آن ها مورد توصیف، تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. داده های پژوهش با مراجعه به فصلنامه های حوزه آموزش و تربیت، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و ایران داک گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم عدالت آموزشی در دبیرستان های غیردولتی در مقایسه با دبیرستان های دولتی به معنای برخورداری برابر از نظر دسترسی آموزشی، امکانات آموزشی و عملکرد نظام آموزشی اگرچه در سطح خرد و عرصه های آموزش، مدیریت و فرصت های اجتماعی مطلوب عمل کرده است، اما آموزش به عنوان یک کالای اقتصادی در سایر عرصه های فرهنگی و اجتماعی به بروز و تداوم شکاف طبقاتی و اجتماعی بین افراد منجر شده است. این امر می تواند در درازمدت بدین نتیجه ختم شود که در صورت تداوم بی توجهی به استعدادها و توانمندی های افراد کم درآمد به تدریج دانش آموزان متعلق به اقشار فقیر از دایره دسترسی به فرصت های برابر جهت حضور در مناصب دولتی و مشارکت در سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی حذف شوند و سلسله مراتب طبقاتی موجود در جامعه همچنان به میانجی بی عدالتی های نهفته در نظام آموزشی بازتولید شود.
  کلیدواژگان: انسداد اجتماعی، شکاف اجتماعی، عدالت آموزشی، فرصت های برابر، کارایی آموزشی، قشربندی اجتماعی
 • روزبه میرزایی، فاطمه شاهرودی* صفحات 142-155
  فرهنگ هر جامعه برآیند و بازتابگر ارزش ها، آداب و رسوم، نمادها و باورهایی است که تعامل های روزمره و تبادلات بین الذهانی کنشگران را جهت می بخشند و غالبا از بطن انواع تقابل ها و همیاری ها بر می خیزند. بخشی از این فرهنگ کلی بی تردید فرهنگ شنیداری است که سیر تکاملی خاص خود در تاریخ هر جامعه را دارد. هدف این پژوهش تحلیل زمینه های فاصله گرفتن فرهنگ شنیداری موسیقی از ریشه های اصیل خود در دوران پهلوی دوم است. این گسست از دوره ناصری با ورود موسیقی نظام به بدنه موسیقی ایرانی آغاز شد و عواملی چون تجددگرایی، مراسم مذهبی، حذف آموزش سازهای ایرانی و رواج آموزش نت محور آن را تشدید کردند. این فرایند بعدها نیز با تعمیق مدرنیته ایرانی در پهلوی دوم تداوم یافت و نهایتا با رخداد انقلاب 1357 در مسیر دیگری افتاد. روش مورد استفاده از جنس کیفی و از نوع تاریخی و توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه اسنادی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از دوره پهلوی دوم تا انقلاب 1357؛ رادیو و تلویزیون، سالن های اجرا و کافه ها، ضبط و پخش آثار موسیقی و مراکز فرهنگی بر علل قبلی افزوده شدند. هر چند تلاش هایی در جهت احیای موسیقی ایرانی صورت گرفت اما نتوانست در مقابل موجی که حامل موسیقی غیرایرانی بود مقاومت لازم را نشان دهد. لذا موسیقی ایرانی فقط در متن مواجهه با موسیقی غربی و در تقابل و تبادل با آن توانست به کار خود ادامه بدهد.
  کلیدواژگان: فرهنگ شنیداری موسیقی، ریشه های اصیل، پهلوی دوم، موسیقی ایران، موسیقی غربی
 • صالح شفیعی نیا، عبدالرضا ادهمی*، طلیعه خادمیان صفحات 156-170

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سویه های ذهنی احساس امنیت در مشارکت اجتماعی مرزنشینان استان کردستان در ابعاد رسمی و غیر رسمی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی، به لحاظ زمانی مقطعی، و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کلیه ساکنین روستاهای سقز (58092)، بانه (43365)، مریوان (84074) و سروآباد (36643) در استان کردستان است که بر اساس سرشماری سال 1395 در مجموع 222174 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر محاسبه شد. نمونه گیری به شیوه طبقه بندی و تعداد نمونه ها بر اساس سهم جمعیتی در هر روستا توزیع و پرسشنامه ها به شکل تصادفی بین آن ها توزیع و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سهم هر یک از ابعاد ذهنی احساس امنیت اجتماعی در مشارکت اجتماعی مرزنشینان به ترتیب درجه اثرگذاری عبارت است از: اعتماد اجتماعی(487/0)، پایبندی مذهبی(417/0)، احساس آرامش (371/0)، آگاهی از حقوق فردی (020/0). همچنین نشان داده شده است که متغیرهای مستقل از توان تبیینی تغییرات حاصله در متغیر وابسته، یعنی مشارکت اجتماعی، برخوردار بوده اند، بدین نحو که دو مولفه احساس امنیت اجتماعی، یعنی اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق فردی، به ترتیب در بالاترین و پایین ترین سطوح اثرگذاری بر میزان مشارکت اجتماعی ساکنین روستاهای مناطق مرزی استان کردستان عملکرد داشته اند.

  کلیدواژگان: احساس آرامش، اعتماد اجتماعی، پایبندی مذهبی، مشارکت اجتماعی، مرزنشینان
|
 • Fatemeh Golabi *, Sajjad Mesgarzadeh Pages 1-16
  The concept of subjectivity and its entry into the philosophical and sociological Topics is one of the changes that the Renaissance brought, and the basis of its awareness and actions became one of the issues that studied and discussed among theorists of philosophy and social sciences. So that the various approaches of subjectivity, such as freedom and will, consciousness, subjugation, self-construction, being, existence, ideology and social construction, are among the most controversial sociological and critical theories of the current era. This research is conducted using a documentary method and by referring to various books and articles, the opinions of scholars on the subjectivity are reviewed. In this way, it is tried to address the research question of "how the subject and the subjectivity are formed". This study shows that the approaches and theories related to subjectivity can be classified in three general patterns: Classical and existential pattern, being pattern and prescriptive pattern. Based on these three patterns, the subject's actions and consciousness are based on a spectrum between absolute ego to absolute subjugation and control. Classical and existential theories are on the absolute ego side of the spectrum. But with the emergence of Hegel, the approaches related to subjectivity distance from the absolute ego and the responsible subject. But the absolute self, unlike German idealism, which has a social dimension and limitations (transcendental knowledge in Kant's approach and intersubjectivity in Fichte's approach), has no limitations and even no essence. In response to the main question of the research, "finding an answer to the subjectivity", it can be said that the subject's actions and consciousness are placed on a spectrum between absolute ego and absolute subjugation and control. Classical and existential theories emphasize on the absolute ego, while the Hegel defines subjectivity different from the absolute ego and the responsible subject. In fact, Hegel's theory, as a theory of intersubjectivity, is considered as the starting point and it prepares the basis for the formation of being and prescriptive models of subjectivity in the 20th century.
  Keywords: Subjectivity, consciousness, Culture, Ethics, Ideology
 • Hosein Heydari, Ahmad Alasti *, Hasan Bolkhari Ghahi Pages 17-30

  Pierre Bourdieu, French sociologist, revolutionized the study of cultural sociology by introducing the theory of social fields and concepts such as distinction, habitus and doxa, whose influences on related theories remain to this day. Although he did not directly express his views on urban spaces and architecture, this is one of the most important areas in which Bourdieu's concepts can be analyzed. The relation between society and culture with urban spaces and architecture is an important issue that can be well reflected and analyzed in the context of cinema. City and urban architecture have had a close, continuous and notable relationship with cinema since the advent of this art. The following study, by selecting Asghar Farhadi's latest film "A Hero", as the case study, examines how architecture and urban spaces are influencing the film and also reflected by it, and uses Pierre Bourdieu's views for analysis. During the analysis of this article, the effects of the city of Shiraz, the urban landscape, the houses and the culture arising from them, and finally the social fields have been discussed. Then, the reflection of sociological concepts in these cases have been identified. This study shows how the city of Shiraz and its urban spaces and architecture have adapted to the key concepts of Bourdieu and by presenting various fields such as prison, charities, bazaars has advanced its narrative.

  Keywords: field theory, Architecture, Urban Spaces, Cinema
 • Mahnaz Jokari, Saeed Hesampour * Pages 31-50
  With ongoing modernization and the beginning of development in Iran, the family has always undergone changes and transformations and is affected by different ideas. For this reason, the concept of patriarchy expressed in cultural signs, due to different valuations and its inseparable connection with society and power relations,, which is the result of an extensive research about family discourse in young adults' fictions, by examining the works in the 5 decades period of fictions writing for teenagers, we tried to find the dominant discourse in each period and the changes in the representation of patriarchy in these works. Studies show that in different time periods, the discursive representation of patriarchy, affected by the social changes of the family structure, has been as follows: 1. The first period, the 50s (metaphorical and ideological period of the family: the father in the sense of absolute power); 2. The second period at 60s and 70s: patriarchy (acceptance of power and emotionalization); 3. The third period at 80s: representation of patriarchy and resistance against it 4. The fourth period at 90s: father's absence and children's empowerment. The results show that, in the considered period, major changes can be witnessed in the representation of the patriarchal discourse, which is completely different from the discourse of the previous period, and it shows that the power and resistance between father and child, from the flow of the absolute power of the father, has progressed towards the removal of the father and the empowerment of the children.
  Keywords: family, Patriarchy, Power, Discourse, Young Adult Fiction
 • Mohammad Osman Hosseinbor, Behrouz Roustakhiz *, Erfan Askani Pages 51-72

  The aim of the present research was to identify some characteristics of cinemagoers in Zahedan city and to examine the relationship between types of capital and their cinematographic tendencies. Since the achievement of the above-mentioned goal depends on knowing the tendency and taste of people, as well as examining their cultural taste according to their assets or capital, in this research, Pierre Bourdieu's approach has been used as a theoretical guide. The research method in this research was also quantitative with the aim of describing and explaining the investigated phenomenon and using the researcher-made questionnaire tool. The statistical population of the research was all customers of cinemas in Zahedan at the time of data collection and the sample size was 232 people who were selected as a whole number of people willing to cooperate. The findings of this research show that cultural and social capitals have a significant relationship with many cinematic tendencies of Zahedani cinemagoers. While economic capital does not show such a significant relationship. Also, all the background characteristics investigated by Zahedani cinemagoers, including gender, age, marital status, ethnicity, religion, level of education, activity status and economic class of the family, at least some of them have a significant relationship with their cinematic tendencies.

  Keywords: cinema consumption, cinematic tastes, social capital, cultural capital
 • Ali Hossein Hosseinzadeh, Masoumeh Bagheri, Hossein Moltafet, Sajad Bahmani, Zolfaghar Ahmadi Avendi * Pages 73-91

  Lifestyle is a coherent set of behaviors that is manifested in the form of consumption. During the last four decades, the lifestyle has undergone fundamental changes. The aim of the current research is to study the ethnographic changes in lifestyle (clothing and food) in the process of urban development in Izeh. The research methodology is based on interpretative paradigm. In this regard, in order to answer the research questions and objectives, the ethnographic method was chosen. In this regard, 23 informants who were selected by purposeful sampling were included in the study. The obtained data were analyzed through Grounded analysis and concepts, sub-categories and main categories were extracted. The findings of the research show that the spontaneous settlement of the nomads and the change of the natural ecosystem to the man-made ecosystem has brought about a change in the lifestyle of the residents in the study area. The change in the ecosystem gradually changed the arrangements for preparing food and the type of clothing, and urbanization as a man-made ecosystem has replaced the behavioral patterns of "individualism" and "consumerism" with the behavioral patterns of "collectivism" and "productivity". Qapu board of nomadic, the implementation of the provisions of the White Revolution, including land reforms, the sending of the Knowledge Corps to rural areas and the nationalization of forests and pastures led to the intensification of rural migrations, the increase of the city population and, consequently, the changes in lifestyle in the studied area.

  Keywords: lifestyle changes, consumerism, individualism, attitude, local trade
 • Morteza Saeidiyan *, Ahmad Rezaei Pages 92-107
  The purpose of this article is to investigate the relationship between the national media, the provincial TV channel and the Kurdish language overseas satellites on the dimensions of the national and ethnic identity of the Kurds in Oramanat region of Kermanshah, which was conducted with a survey method and the use of a questionnaire among a sample of 400 citizens of four cities of Javanroud, Paveh, Ravansar and Salas Babajani. The obtained data were processed and analyzed through spss software. The findings of the research show that the amount of use of the national media (1 hour and 45 minutes) and the provincial TV channel (half an hour) compared to virtual space and the Internet (4 hours) and even satellite (about 2 hours) was much less, which shows that respondents' satisfaction with national and provincial media is very low. In terms of identity, the average number of ethnic identities is (4) and national identity is (3.5), which is at an average level. The inferential results of this study showed that the national media (beta 0.22) and the Zagros provincial TV channel (beta 0.19) have a positive and direct effect on national identity, which explains a total of 13% of respondents' national identity. Also, age (beta 0.14) has a positive effect on national identity, and the use of Kurdish language satellites (beta -0.12) has a negative effect on national identity. On one hand, out of all the studied variables, only Kurdish-language satellites with beta (0.21) have had a positive effect on ethnic identity, and in total, 5% of the variance of ethnic identity is related to these Kurdish-language overseas media. In the meantime, the amount of use of new social networks with beta (-0.12) had a negative effect on ethnic identity. On the other hand, in relation to the respondents' religious identity, the national and provincial media explained only 9.5% of the respondents' religious identity, and more than 90% of the unexplained variance is related to factors other than the national and provincial media. In general, the identity of the Kurds has suffered a kind of ambiguity and dissatisfaction among the people of Oramanat. On one hand, the Kurds are not satisfied with the representation of their culture and history in the national and provincial media, and on the other hand, although some of the programs of the Kurdish overseas satellite networks have been effective in attracting people's attention, their programs are not compatible with maintaining the territorial and identity integrity of the country, and they cause problems for the mutual trust of the government and the people and social participation, especially in political dimensions.
  Keywords: Ethnical identity, National Identity, national media, Ethnical media, Kurds
 • Hiva Hassanpoor *, Hajar Hedayatizadeh Pages 107-118

  Ecological violence against women is a type of violence in which women are oppressed in connection with nature and its elements. This kind of violence points to a kind of bond between women and nature, which degrades both of them to the level of passive subjects. In this research, the ecological violence against women in the stories of dervishian has been investigated and analyzed using a descriptive and analytical method. Darvishian is one of the realist writers of Persian literature, and the female characters in his stories are characters without will and freedom based on existing realities. The necessity of conducting this research is to show the type of socio-cultural insight of the period in which the stories were formed. The results of the research indicate that poverty in all its dimensions, superstitions, culture and existing beliefs intensify violence against women and nature has a greater share in this representation due to its greater connection with women. The male characters of Dervishian stories, even when they commit oppression against women, represent them in the form of environmental elements. This representation shows the connection and fit between the two. In Dervishian stories, female characters are passive subjects who, like nature and its elements, cannot defend themselves

  Keywords: ecological violence, Ali Ashraf Darvishian, women, Environment
 • Mohammad Ahmadi, Jafar Hezarjaribi, Mahsa Rahimi Adargani *, Parisa Tabakhian Ghomi Pages 119-141
  The current research seeks to identify the meanings, concepts, implications and indicators of measuring educational efficiency to describe, analyse, compare and evaluate the ruling policies and ideologies among schools, especially government and non-government high schools, and the consequences and solutions faced accordingly.  It considers the policy of privatization of schools.  This qualitative research is a descriptive meta-analysis and a systematic review.  The statistical population of the research includes 72 selected articles in the field of factors related to educational efficiency and educational justice between government and non-government high schools, after review, 25 of them were described, analyzed and compared.  The data of the research was collected by referring to the quarterly journal of the fields of education and training, the comprehensive portal of humanities, the scientific information base of academic Jihad, Iran Dog. They showed that the concept of educational justice in non-government high schools compared to government high schools means equal enjoyment in terms of educational access, educational facilities, and the functioning of the educational system, although it has worked well in the fields of education, management, and social opportunities, but education as an economic commodity in other cultural and social fields has led to the emergence and continuation of class and social gap between people. If the background and capabilities of low-income people are not paid attention to and these people do not have equal opportunities to participate in government positions for policymaking in the social and cultural fields, in the future we can witness the occurrence of damages and social issues to compensate for the lost opportunities.  It was from this group of people in the society.
  Keywords: Social blockage, social gap, Educational Justice, equal opportunities
 • Roozbeh Mirzaei, Fateme Shahroodi * Pages 142-155
  The culture of a nation or country can express customs, traditions, and values that are formed on the basis of behavioral interactions of the same nation or country and have undergone an evolution, confrontation, or exchange. Auditory culture is considered as one of the sub-branches of culture, of which the musical auditory culture is one of its branches. The reasons for the divergence of musical auditory culture from the Naseri Period began with the entry of military music into the body of Iranian music, and factors such a modernism, religious ceremonies, the omission of Iranian instrument instruction, and the spread of note-based instruction are considered to be the main reasons for this occurrence. This article investigated the reasons for the divergence of Iranian musical auditory culture from its cultural and artistic originality from the Second Pahlavi Period to the 1979 Revolution. The method of analysis of this article is qualitative and, in nature, it is historical and descriptive-analytical. The necessary data has been collected through library research. The results showed that since the Second Pahlavi Period until the Revolution of 1979, radio and television, performance halls and cafes, recording and broadcasting of musical works, and cultural centers were also added to the previous four factors.  Although efforts were made to revive Iranian music, such endeavors could not offer the necessary resistance against the wave that carried non-Iranian music. Therefore, Iranian music continued in parallel with the contexts upon which western music was presented.
  Keywords: Auditory culture of music, originality, second Pahlavi period, Iranian music, western music
 • Saleh Shafiei Nia, Abdulreza Adhami *, Talia Khademian Pages 156-170

  The aim of the present study is to investigate the role of the subjective dimensions of the sense of security in the social participation of border residents of Kurdistan province in the formal and informal dimensions, the research method is quantitative, cross-sectional in terms of time, and practical in terms of purpose, which is using the survey method. And the questionnaire tool was done. The statistical population of all residents of the villages of Saqez (58092), Baneh (43365), Marivan (84074) and Sarovabad (36643) in Kurdistan province, which in 1402-1401 according to the census of 1395, the rural population of this province was a total of 222174 people. The sample size was calculated using Cochran's formula of 384 people. Sampling was done by classification method and the number of samples was distributed based on population share in each village and questionnaires were randomly distributed among them and data analysis was used with SPSS software. The findings of the research showed that the contribution of each of the subjective dimensions of the feeling of social security on the social participation of the border dwellers according to the order of effect includes: social trust (0.487), religious adherence (0.417), feeling of peace (0.371), awareness It is from individual rights (0.020). The results of the research showed that the independent variables are able to explain the changes in the social participation variable, therefore, the social trust component is the highest and the awareness of individual rights is the lowest, the feeling of social security among the residents of the villages of the border areas of Kurdistan province has an impact on the social participation of individuals.

  Keywords: feeling security, social trust, religious adherence, social participation, border residents