فهرست مطالب

آموزه های حدیثی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1399)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید جعفر علوی*، سید محمد طباطبایی شیرازی صفحات 3-24
  در احادیث اسلامی موضوع مهرورزی و محبت نسبت به همسر با عنوان «حب النساء» مطرح شده است. این روایات با دو بیان به ظاهر متفاوت دیده می شود. از یک سو روایاتی «حب النساء» را مدح می کنند و از سوی دیگر، برخی احادیث آن را امری مذموم می شمرند. این دو بیان به ظاهر متفاوت، منجر به اختلاف احادیث و به نوعی تعارض ظاهری بین آنهاست. برخی علما دو وجه جمع بین این دو گروه از روایات مطرح کرده اند: یکم. منظور از مدح «حب النساء» محبت متناسب نسبت به همسر و منظور از ذم آن افراط در این محبت است. دوم. مراد از روایات مدح مقابله با فرهنگ جاهلی است که جنس زن مورد تحقیر و ظلم قرار می گرفته است. نویسنده با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، نخست به بررسی سندی روایات پرداخته است. سپس با نقد دو وجه پیش گفته، احتمال سومی را مطرح کرده است و آن اینکه منظور از مدح «حب النساء»، محبت قلبی نسبت به زن و شوهر است و ذم حب النساء در روایات دیگر، تعبیری کنایی بوده و منظور از آن مساله شهوت رانی است.
  کلیدواژگان: حب النساء، النساء، دوستی همسر، الافراط فی المحبه، شهوت رانی
 • سید علی دلبری*، سید علی سجادی زاده، سید محمدعلی بازقندی صفحات 25-46

  از مهمترین راه های فهم صحیح قرآن به گواه عقل و نقل، مراجعه به روایات است سوگمندانه گنجینه ی روایات از عصر صدور آن، دستخوش دگرگونی قرار گرفت و این امر نیاز به واکاوی سره از ناسره را دو چندان کرده و از دیرباز نقد و بررسی روایات تفسیری مورد توجه برخی مفسران بوده است، علامه طباطبایی از جمله مفسرانی است که ضمن عنوان «بحث روایی» روایات تفسیری را نقادی نموده است، این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی نقدهای علامه به روایات مجمع البیان را گردآوری و مورد بررسی قرار د اده است، از نقدهای علامه می توان به ناشناخته بودن راوی، مرسله بودن، مرفوع بودن، تداخل، سوء برداشت راوی، ادراج، وهن به شخصیت پیامبر، عدم مطابقت با تاریخ و واقعیت، آمیختگی با روایات تطبیقی و مخالفت با قرآن اشاره کرد.

  کلیدواژگان: روایات تفسیری، آسیب های حدیثی، مجمع البیان، المیزان
 • زهره نریمانی*، فاطمه کریمی صفحات 47-68

  با وجود نقل تعداد زیادی از روایات اسباب نزول در مجمع البیان، خطاهای سه گانه ی در برخورد با اشکالات متنی و سندی بخش زیادی از روایات اسباب نزول، از دید گزارشی ایشان نسبت به آنها حکایت دارد. با وجود نقدهایی که طبرسی بر تعداد اندکی از متن برخی اسباب نزول تفسیر مجمع وارد نموده، برخورد وی در قبال بخش عمده ی دسته ی دیگر، قابل تامل است؛ در باب متن، موضع سکوت در برابر متونی که با معیارهای قرآن، شان پیامبر، عقل، تاریخ، اهداف سیاسی و خصومت شخصی قابل نقد است، جلوه گر می شود مورد دیگر، خطای او در نقل تفسیر و مصداق آیات، ذکر متناقض او از اسباب نزول در ذیل برخی آیات و سور، ذکر تاریخ نزول آیات و نیز نقل روایاتی که بیشتر جنبه ی داستانی به روایت می دهد و حتی بی تناسبی بعضی دیگر با آیات مربوط، که همگی این موارد را سبب نزول یاد نموده، می توان نام برد. مورد دیگر، عدم توجه او به حوزه ی سند روایات است؛ اشتباه او در منسوب دانستن برخی روایات به امام محمدباقر، عدم ذکر سند و منبع در تعدادی قابل ملاحظه از آنها، عدم گزینش روایت صحیح با توجه به سند و یا راوی و نیز نقل روایت از معاندان معصومین، از آن جمله هستند.

  کلیدواژگان: طبرسی، تفسیر مجمع البیان، روایات اسباب نزول، نقد
 • جواد سلمان زاده*، محمد مصطفائی، محمد یوسفی صفحات 69-86

  روایات تربیتی از مهمترین روایاتی هستند که بسیاری از مسایل پیچیده تربیتی را پاسخ می دهند. در میان این روایات، روایات «طول دوره نخست تربیت» از روایات بنیادین و اساسی هستند که در دیگر روایات تربیتی اثرگذار و تعیین کننده می باشند. این روایات، دو بازه زمانی شش ساله و هفت ساله را برای دوره نخست تربیت تعیین می کنند. گونه گونی و اختلاف دو بازه شش ساله و هفت ساله، وجود تعارض میان این روایات را حاکی است. پژوهش حاضر بر آن است تا با بهره گیری از قواعد و ضوابط حل تعارض و تحقیقات سندی تعارض موجود را حل کند. مطالعه دقیق این روایات نشان می دهد که تعارض موجود ناظر به نوسان دوره نخست تربیت در افراد مختلف است و این نوسان ناشی از عوامل تربیت چون عامل «ژنتیک»، عامل «محیط» و اثرگذاری «اختلاف جنسیتی» در رشد می باشد و روایات شش سال و هفت سال به ترتیب، حداقل و حداکثر طول دوره نخست تربیت را برای افراد گوناگون در شرایط مختلف تعیین می کنند.

  کلیدواژگان: روایات تربیتی، دوره اول تربیت، شش سال نخست، هفت سال نخست، تعارض روایات
 • محمد سلطانی رنانی* صفحات 87-108

  به اتفاق عالمان مسلمان، هر آن حدیث که با قرآن کریم مخالف باشد، مردود است. این اصل به واسطه آیات و اخبار معتبر پرشمار پشتیبانی می شود. و اهل بیت و برخی صحابه بر پایه آن، اخباری منسوب به پیامبر اکرم را مردود شمرده اند. برخی اهل حدیث هر چند اصل مردود بودن حدیث مخالف با قرآن را پذیرفته اند، ولی درک عقل در اعتبارسنجی حدیث به قرآن را معتبر نمی دانند؛ در دیدگاه آنان، عقلی که به مخالفت حدیث صحیح (السند) با قرآن حکم کند، بی گمان به خطا رفته است. بسیاری از فقیهان نیز هر چند عرف را مرجع تشخیص مخالفت می دانند، ولی مخالفت را تنها در دو فرض تباین کلی و جزیی محصور می کنند و مخالفت عرفی را به مخالفت منطقی تقلیل می دهند. با پیگیری احادیث عرض و سخنان محدثان و فقیهان در این باب، و تحلیل مفهوم مخالفت عرفی، و استقراء مصادیق؛ هفت گونه مخالفت حدیث با قرآن یافت می شود: تناقض صریح یا مخفی، تخصیص عام تخصیص ناپذیر، تعمیم خاص، انحصار عام در مصادیق، مخالفت با سیاق آیه، و مخالفت با قرآن مکتوب یا ملفوظ. بی گمان احادیثی که در هر یک از این گونه ها جای گیرد، با قرآن کریم مخالفت دارد و کنار گذاشته می شود.

  کلیدواژگان: اخبار عرض، حدیث مخالف قرآن، مخالفت عرفی، مخالفت منطقی
 • قاسم بستانی، عیسی محمودی مزرعاوی* صفحات 109-140

  توجه به سند در اعتبارسنجی روایات از دیرباز نزد عالمان مسلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و در این راستا تلاشهای بسیاری صورت گرفته و سند و رجال این روایات از ابعاد مختلفی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند، که حاصل آن کتابخانه ای بسیار غنی و متنوع با موضوعات، عناوین، رویکردها، اغراض و... مختلفی بوده است. لذا نیاز است تا نگاهی مجدد به این میراث علمی مسلمانان افکند و در تحقیقی مستقل، این تلاشها جمع بندی، گونه شناسی و هدف شناسی گردد. در این مقاله که به صورت توصیفی انجام گرفته، تلاش شده است که دلایل فراوانی تالیفات رجالی و نیز گونه ها و فواید آنها بررسی گردد. در پایان این نتیجه حاصل می شود که مواردی همچون اختلاف و تفاوت حالات و اوصاف راویان و نیز جایگاه برخی از رجالیون و اهمیت نظرات آنها در جرح و تعدیل راویان، از جمله دلایل فراوانی و گوناگونی تالیفات رجالی می باشد.

  کلیدواژگان: سند، رجال، راویان، تالیفات رجالی
 • محمد تازه مرد*، مهدی غلامعلی صفحات 141-162

  وجود احادیث متعدد در کتابهای حدیثی شیعه حاصل تلاش راویانی همچون حسین بن سعید اهوازی است که با ابداعات ویژه خود توانسته اند در این راستا نقش ویژه ای ایفا کنند. این نوشتار در پاسخ به این مساله است که حسین بن سعید در جهت حفظ، نشر و انتقال تراث امامیه، چه نقشی داشته است؟ وی که از اصحاب امامان متاخر است توانسته بخش قابل توجهی از تراث امامیه را از سده دوم به سده سوم هجری منتقل کند. در این مقاله با روش کتابخانه ای، فهارس و کتابهای رجالی روشن شده که حسین بن سعید با چهار شیوه متفاوت در انتقال تراث موثر بوده است. روش نوآورانه در سبک نگارش مجموعه حدیثی و حضور فعال در انتقال 11کتاب حدیثی بزرگان امامیه به گونه ای است که عملکرد تالیفی وی به عنوان شاخص و معیار سنجش اعتبار در بین آثار مولفین مشهور بوده است. همچنین وی در استاد گزینی و شاگرد پروری گروهی از مشایخ مورد وثوق همچون اصحاب اجماع را به عنوان استاد انتخاب نموده است. شناخت صحیح نقش وی در انتقال تراث به فقیهان کمک می کند تا بتوانند از روایاتی که با تحمل سختی های فراوان و ازطریق معتبر نقل نموده در استنباط مسایل دینی بهره ببرند.

  کلیدواژگان: حسین بن سعید اهوازی، تراث امامیه، جامع نگاری، نوآوری در روش تدوین کتب، اصحاب اجماع
|
 • Seyed Mohammad Tabatabaei Pages 3-24
  In Islamic hadiths, the issue of love and affection for one's spouse has been raised under the title of "love for a woman". These narrations are seen with two seemingly different expressions. On the one hand, some narrations praise "love for women" and on the other hand, some hadiths consider it a reprehensible thing. These two seemingly different phrases lead to differences in the hadiths and a kind of apparent conflict between them. Some scholars have suggested two commonalities between these two groups of narrations: First. The meaning of praising "love for a woman" is proper love for one's spouse, and the meaning of sin in this love is excess. The second. The purpose of the narrations is to praise in order to confront the ignorant culture in which the female gender has been humiliated and oppressed. Using a descriptive-analytical method, the author first examines the accuracy of the narrations. Then, by criticizing the above two aspects, he has raised the third possibility, which is that the meaning of praising "love for a woman" is heartfelt love for a couple, and the sin of loving a woman in other narrations is a metaphor. Interpretation and meaning of the subject is lust. Is.
  Keywords: Love of women, Women, friendship of wife, extremes in love, lust
 • Seyed Ali Delbari* Pages 25-46

  One of the most important ways to understand the Qur'an correctly, as evidenced by reason and narration, is to refer to the narrations. Unfortunately, the treasure trove of narrations has undergone a transformation since the time of its issuance, and this has doubled the need for a thorough analysis of the narrations, and the critique and study of interpretive narrations has long been considered by some commentators. Allameh Tabatabai is one of the commentators who has criticized interpretive narrations under the title of "narrative discussion". This article has collected and studied Allameh's critiques of Majma 'al-Bayan narrations in a descriptive-analytical method. Allameh's criticisms include the unknownness of the narrator, being Mar’fu, being Mur’sal, interfering, misinterpretation of the narrator, Id’raj, insulting the character of the prophet, inconsistency with history and reality, mixing with comparative narrations and opposing the Qur'an.

  Keywords: Interpretive Narrations, Hadith Damages, Majma 'al-Bayan, Al-Mizan, Tabatabaei. Tabarsi
 • Zohreh Narimani*, Fatemeh Karimi Pages 47-68

  Tabarsi, in the introduction of his commentary, according to the hadith of Thaqalain, considered the Qur'an and the family of the Prophet (PBUH) as a means of guiding the people, which is a sign of the special position of the narration to him. Therefore, despite quoting a large number of narrations revelation causes in this commentary, his threefold mistakes in dealing with textual and documentary problems indicate  the commentator’s reportorial point of view in narrations and not the analytical one. Despite Tabarsi's criticisms of a small number of the texts of some of the narrations that have caused the revelation of Majma 'al-Bayyan, his attitude towards most of the narrations is thought-provoking. His position of silence in the face of texts that can be criticized by the criteria of the verses of the Qur'an, the dignity of the Holy Prophet, the intellect, history, political goals and personal hostility, is manifested, and in another case, his mistake in quoting the interpretation and examples of verses, His contradictory mention of the revelation causes under some of verses and chapters, Mentioning the date of revelation of verses as well as narrating the narrations that give more fictional aspect to the narration and even disproportion of some others with related verses, are considered as textual shortcomings in narrating narrations that cause revelation in the interpretation of Majma 'al-Bayan. The commentator's inattention to the field of narration document, including his mistake in attributing some narrations to Imam Mohammad Baqir, not mentioning the document and source in a considerable number of them, not choosing the correct narration according to the document or narrator, and also quoting the narration Among the opponents of the Infallibles, all of them are considered to be the shortcomings of Majma 'al-Bayan.

  Keywords: : Majma 'al-Bayan, Narrations of Revelation Causes, Textual Criticism, Chain Criticism
 • Javad Salmanzadeh*, Mohammad Mostafaei, Mohammad Yusofi Pages 69-86

  Educational narrations are one of the most important narrations that answer many complex educational problems. Among these narrations, the narrations of "the duration of the first period of education" are among the fundamental narrations that are effective and decisive in other educational narrations. These narrations determine two time periods of six years and seven years for the first period of education. The variety and difference between the two periods of six years and seven years indicate the existence of a conflict between these narrations. The present study intends to resolve the existing conflict by using the rules and regulations of conflict resolution and documentary research. Careful study of these narrations shows that the existing conflict is related to the fluctuation of the first period of education in different people and this fluctuation is due to educational factors such as "genetics", "environment" and the effect of "gender differences" in growth. And seven years, respectively, determine the minimum and maximum length of the first training period for different people in different situations.

  Keywords: Educational narrations, the first period of education, the first six years, the first seven years, the conflict of narrations
 • Mohammad Soltani Renani * Pages 87-108
  Research problem

  All Muslim scholars reject the tradition of opposing the Quran. The verses of the Qur'an and many hadiths imply this principle. And the Ahl Al-Bayt and the companions of the Prophet also rejected the anti-Qur'anic narrative. However, everyone has accepted this principle, but some of the hadiths do not consider the understanding of reason in evaluating hadiths valid. The jurisprudents also consider the Qur'an as opposed to only two assumptions: General and partial logical contradiction. Therefore, defining the opposition of hadith to the Quran and identifying the variants of the hadith opposed to the Quran is the problem of the present study.

  Research findings

  By following the traditions we can find seven types of opposition to the Qur'an: Explicit or hidden paradox, Assign a generic title, Generalize a specific title, Unique general title in some instances, Opposition to the context of the verse, Oppose the scripture and reading the Quran. These seven types of hadith are discredited because of opposition to the Quran.

  Keywords: Comparison of Hadith with Quran, Hadith opposed to the Quran, Conventional opposition, Reasonable opposition
 • Qassem Bostani, Eisa Mahmoudi Mazra’avi* Pages 109-140

  Paying attention to the document in validating the narrations has long been of special importance to Muslim scholars and in this regard many efforts have been made and the document and the narrators of these narrations have been researched from different dimensions, which results in a very rich library. And it has been various with different topics, titles, approaches, intentions, etc. Therefore, it is necessary to look again at this scientific heritage of Muslims and in an independent study, these efforts should be summarized, typologically and purposefully. In this descriptive article, an attempt has been made to examine the many reasons for Rajali's writings as well as their types and benefits. In the end, it is concluded that issues such as differences and differences in the moods and characteristics of narrators, as well as the position of some rijals and the importance of their views in the modification of narrators, are among the many reasons for the variety of rijali writings.

  Keywords: Document, rijals, narrators, rijali writings
 • Mohammad Tazemard *, Mahdi Gholamali Pages 141-162

  The existence of numerous hadiths in Shiite hadith books is the result of the efforts of narrators such as Hussein ibn Saeed Ahwazi, who with their special innovations have been able to play a special role in this regard. This article is in response to the question that what role did Hussein ibn Saeed play in preserving, publishing and transmitting the Imamiyya heritage? He, who is one of the companions of the late Imams, was able to transfer a significant part of the Imami heritage from the second century to the third century AH. In this article, with the library method, indexes and rijali books, it is clear that Hussein bin Saeed has been effective in transmitting inheritance in four different ways. Innovative method in the style of writing a collection of hadiths and active presence in the transmission of 11 hadith books of the great Imams is such that his authorial performance has been known as an indicator and criterion for measuring the credibility among the works of the authors. He has also selected a group of trusted elders, such as the members of the consensus, as teachers in selecting and disciple-making. A correct understanding of his role in transmitting inheritance helps the jurists to be able to use the narrations that he narrated with great difficulty and in a reliable way in inferring religious issues.

  Keywords: Hussein Ibn Saeed Ahwazi, Imamiyya Heritage, Comprehensive, Innovation in the method of compiling books, Companions