فهرست مطالب

آموزه های حدیثی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1401)

نشریه آموزه های حدیثی
سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرضیه اسرافیلی*، حمیدرضا رحیمی صفحات 3-22
  از تقیه به عنوان یکی از اسباب صدور حدیث یاد می شود. شناخت روایاتی که در شرایط خاص تقیه صادر شده اند، نیازمند بررسی دقیق است؛ چراکه معصومu در این شرایط به بیان حکم واقعی و نظر صحیح خود نپرداخته است. وجود چنین روایاتی در حوزه تفسیر مورد اختلاف است. معتقدان به وجود تقیه در روایات تفسیری، شاخصه هایی برای این دسته از روایات تعیین کرده اند. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع روایی، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه شاخصه هایی برای روایات تقیه ای در تفسیر ارایه شده است؟ و آیا ادعای تقیه ای بودن این روایات صحیح است؟ در این بررسی، مخالفت با مبانی کلامی و اعتقادی شیعه، موافقت با مذهب عامه، شهرت در میان عامه و مخالفت با سیاق آیات، به عنوان 4 شاخصه روایات تقیه ای تفسیری مطرح شده است. با نقد و بررسی این دسته از روایات، ضعف ادعای تقیه ای بودن آن ها به دلایلی چون نداشتن مهم ترین ویژگی های صدور روایت تقیه ای، تصریح بر جعلی بودن آن ها، راهیابی اسراییلیات در این دسته از روایات و تضاد برخی از این روایات با آیات قرآن روشن گردید.
  کلیدواژگان: تقیه، روایات تقیه ای، روایات تفسیری، اسرائیلیات، اسباب صدور حدیث
 • سید مرتضی حسینی شیرگ*، محمدرضا اکملی صفحات 23-44

  علاوه بر آیات قرآن کریم، روایات فراوانی در اهمیت و فضیلت نماز در کتب متقدم و متاخر فریقین نقل شده است. یکی از سخنان مشهور درباره نماز، حدیث «الصلاه معراج المومن» است که در برخی کتب به پیامبر(ص) نسبت داده شده است. جستار پیش رو که به شیوه تحلیل محتوا و بر پایه منابع کتابخانه ای تدوین یافته است، نگاهی به منبع یابی و اعتبار جمله فوق دارد. در کتب متقدم شیعه و سنی، اثری از سخنی به این پایه مشهور و پرآوازه نیست و ذکر آن در کتب متاخر نیز بدون سند و منبع و تنها منتسب به پیامبر(ص) می باشد. البته با بررسی منقولات هم مضمون، فضیلت «قربان بودن نماز» به معنای نزدیک کننده به خدا اثبات می شود و حدیث «الصلاه قربان کل تقی» به عنوان حدیث مسند و متصل، در منابع فریقین نقل شده و تنها حدیثی است که در این منقولات حدیثی، قابلیت استناد دارد. ولی فضیلت «معراج بودن نماز» در احادیث قابل اثبات نیست و تنها جمله ای از علمای متاخر می باشد. نقش نقل به معنا در به وجود آمدن جمله «الصلاه معراج الموٴمن» و دیگر جملات هم خانواده پررنگ است.

  کلیدواژگان: نماز، معراج، مومن، نقل به معنا
 • سید رضا شیرازی*، سید حسین شفیعی دارابی، عقیله السادات قماشی صفحات 45-68

  در مباحث حدیثی به منخل بن جمیل اسدی به صورت مستقل کمتر پرداخته شده است. روش جدید ارزیابی حدیث و راویان آن «تحلیل فهرستی» است که راهکارهای گسترده ای برای جمع آوری اطلاعات ارایه می دهد. مرحله ای از این روش به «بررسی رجالی و فهرستی» راویان حدیث می پردازد. در این مرحله با ارزیابی توامان سند و متن، فضای صدور و مسایلی از قبیل اوضاع فرهنگی، شناخت مشایخ و راویان، محتوای روایات و گرایش های فکری و کلامی، تلاش بر شناخت راویان و طریق کتاب ها می شود. برخی از نتایج پژوهش از این قرارند: 1 منخل از معصوم روایت مستقیم ندارد؛ 2 نمای کلی مضمون روایات او با عقاید غلات، تشابهی غلط انداز دارد و بدین سبب او به غلو متهم شده است؛ 3 تفسیر او کتاب مستقلی نیست و تحریر یا تلخیصی از تفسیر جابر بن یزید جعفی است.

  کلیدواژگان: تحلیل فهرستی، تفسیر روایی، غلات، غلو
 • سید محمود مرویان حسینی، سید علی دلبری، حسین امینی* صفحات 69-90

  با نگاهی به روایات امامان معصوم(ع) که درباره ویژگی های شیعیان واقعی بیان نموده اند، با خصوصیات مختلفی مواجه می شویم که برای برخورداری یک فرد از وصف «شیعه»، ملاک هایی را ارایه کرده اند. در سخنان گهربار امام رضا(ع) به نقل از کتاب صفات الشیعه آمده است: «شیعتنا المسلمون لامرنا الآخذون بقولنا المخالفون لاعداینا فمن لم یکن کذلک فلیس منا». این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی سندی و تحلیل محتوایی این روایت است. یافته های مقاله نشان می دهد که سند این حدیث به کمک توثیقات عامه صحیح است و بنا بر تواتر معنوی، نیازی به ارزیابی سند نیست. برای صدق عنوان «شیعه» واقعی بر فردی می بایست انسان این ترکیب معنایی سه گانه را با هم واجد باشد؛ شیعه کسی است که به لحاظ اعتقادی پذیرای ولایت ایمه(ع) و به لحاظ رفتاری ضمن پیروی محض و خالصانه از سخنان معصومان(ع)، مخالفت رفتاری و گفتاری با دشمنان ایمه(ع) داشته باشد و در یک کلام ولایتمدار اهل تولی و تبری باشد.

  کلیدواژگان: امام رضا(ع)، ویژگی های شیعه، اطاعت محض، بررسی سندی، فقه الحدیث
 • صالح منتظری* صفحات 91-114
  ابوجمیله مفضل بن صالح، از راویان برجسته ای است که روایات بسیاری از وی در کتب روایی شیعه گزارش شده و از راویان کثیرالحدیث به حساب می آید و در کتب رجالی از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) معرفی شده است. نظرات درباره وثاقت و یا ضعف وی مختلف است. اغلب بزرگان با استناد به عبارات نجاشی، ابن غضایری، علامه حلی و ابن داود حلی، او را تضعیف نموده اند تا جایی که عدم وثاقتش نزد علما شهرت یافته است. در مقابل، برخی علما قایل به وثاقت وی هستند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسیله حاضر پرداخته و نگارنده با بررسی نظرات مختلف و ادله قایلان هریک از اقوال، با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هریک از دلایل اقدام کرده است و ادله قایلان به تضعیف مفضل بن صالح را تمام ندانسته است و با استناد به برخی از توثیقات عامه، نظیر کثرت نقل روایت اجلاء و روایت مشایخ ثلاثه که جز از ثقات روایت نمی کنند، وثاقت وی را ثابت دانسته است. لذا به نظر نگارنده، مفضل بن صالح ثقه و امامی است.
  کلیدواژگان: ابوجمیله، مفضل بن صالح، توثیق
 • سید سلیمان موسوی، سیده جمیله هاشم نیا*، سید علی دلبری صفحات 115-132

  یکی از راویانی که در میان رجالیان به شدت تضعیف شده، عمرو بن جمیع است. با وجود این، از وی حدود بیست روایت بدون واسطه از معصومان(ع) در کافی کلینی نقل شده است. مسیله این پژوهش که به شکل توصیفی تحلیلی سامان یافته، چگونگی ورود این اخبار ضعیف به کتاب کافی است و نیز اینکه روایات برگرفته از عمرو بن جمیع در این مجموعه روایی از کدام منابع اخذ شده است. با توجه به غالب بودن روش مکتوب نقل حدیث در شیعه، شیوه بازیابی منابع در این تحقیق، رجوع به طرق نجاشی و شیخ طوسی در کتب اصحاب امامیه و نیز بررسی متون روایات وارده در کافی از عمرو بن جمیع است. با بررسی انجام شده مشخص شد که احادیث وی از حدود هفت کتاب در کافی نقل شده و بیشتر احادیث او درباره مسایل اعتقادی و اخلاقی است و کلینی در زمینه مسایل و احکام فقهی، احادیث معدودی را از وی نقل نموده که این می تواند نشان دهنده همراهی کلینی با آراء رجالیان درباره عمرو بن جمیع باشد.

  کلیدواژگان: کافی کلینی، عمرو بن جمیع، راویان بی واسطه، طریق روایت، نقل کتبی حدیث
|
 • Marzieh Esrafili *, Hamidreza Rahimi Pages 3-22
  Taqiyyah (Dissimulation) is mentioned as one of the reasons for issuing narration. Recognizing the narrations that were issued in special conditions of taqiyyah requires accurate examination; Because the innocent person(as) did not express his true sentence and correct opinion in this situation. The existence of such narrations is disputed in the field of interpretation. Those who believe in the existence of taqiyyah in interpretive narrations have determined characteristics for this category of narrations. In this article, using descriptive-analytical method and referring to the narrative sources, we are looking for an answer to this question, what are the characteristics of taqiyyah narrations presented in the interpretation? And is it true to claim that these narrations are taqiyyah? In this study, disagreement with the theological and religious foundations of Shia, agreement with the popular religion, popularity among the public, and disagreement with the context of the verses, have been proposed as four characteristics of Taqiyyah narrations. By criticizing and examining this category of narrations, the weakness of the claim that they are taqiyyah for reasons such as not having the most important characteristics of issuing a taqiyyah narration, stating that they are fake, Finding the way of the Isra'iliyyat in this category of narrations and the contradiction of some of these narrations with the verses of the Qur'an was clarified.
  Keywords: taqiyyah, Taqiyyah narrations, Interpretive Narrations, Isra'iliyyat, Reasons of issuing narrations
 • Seyed Morteza Hosseini Shirg *, Mohammad Reza Akmali Pages 23-44

  In addition to the verses of the Holy Qur'an, many narrations on the importance and virtue of prayer have been narrated in the early and late books of Fariqeyn. One of the famous sayings about prayer is the hadith “as-salaat Mi'raj al-Mu'min” which is attributed to the Prophet(PBUH) in some books. The upcoming essay, which was compiled using the method of content analysis and based on library sources, has a look at the sourcing and validity of the above sentence. In the early Shia and Sunni books, there is no trace of such a famous and famous speech, and its mention in the later books is also without evidence and source and only attributed to the Prophet(PBUH). Of course, by examining the same theme narrations, the virtue of “being adducent of prayer” in the sense of bringing closer to God is proven, and the narration “as-Salaat Qurban Kol Taqi” is quoted in the Fariqeyn sources as a reliable and connected narration, and it is the only narration that can be cited in these narrations. However, the virtue of “being ascension of prayer” cannot be proven in narrations and it is only a statement of later scholars. The role of quote in meaning is prominent in the creation of the sentence “as-Sala't Mi'raj al-Mu'men” and other similar sentences.

  Keywords: Prayer, ascension, believer, Quote in meaning
 • Seyed Reza Shirazi *, Seyed Hossein Shafiei Darabi, Aqila Al-Sadat Qomashi Pages 45-68

  Munakhal bin Jameel Asadi has been treated less independently in hadith discussions. The new method of evaluation of hadith and its narrators “list analysis” offers wide solutions for gathering information. One stage of this method deals with the “rijali and list survey” of hadith narrators. At this stage, by evaluating the document and the text at the same time, the space of issuing and issues such as the cultural situation, the recognition of elders and narrators, the content of narrations, and intellectual and theological tendencies, an effort is made to recognize the narrators and the way of the books. Some of the results of the research are as follows: 1- Munakhal does not have a direct narration from Innocent person, 2- The general view of the content of his narrations has a false similarity with the beliefs of Gholat, and for this reason, he has been accused of exaggeration,3- His interpretation is not an independent book and is a transcription or summary of the interpretation of Jabir bin Yazid Ju'fi.

  Keywords: list analysis, Narrative interpretation, gholat, exaggeration
 • Seyed Mahmoud Marvian Hosseini, Seyed Ali Delbari, Hossein Amini * Pages 69-90

  Looking at the narrations of the innocent Imams(as) who have stated about the characteristics of real Shias, we come across various characteristics that have provided criteria for a person to be called a “Shia”. In the words of Imam Reza(as) quoted from the Book of Sifat al-Shia, it is stated: “Our Shiites who submit to our command, who take our word, who disagree with our enemies, so whoever is not like that is not of us”. This article tries to examine the document and analyze the content of this narration with a descriptive-analytical method. The findings of the article show that the document of this narration is valid with the help of popular confirmations and there is no need to evaluate the document based on its spiritual frequency. For the title of “Shia” to be true for a person, a person must have this triple combination of meanings together: A Shia is someone who, in terms of belief, accepts the authority of the Imams(as) and in terms of behavior, while purely and sincerely following the words of the innocents(as), has behavioral and verbal opposition to the enemies of the Imams(as), and in a word, is a Committed to the Vilayah and Tavalli and Tabarri.

  Keywords: Imam Reza(as), Shia characteristics, pure obedience, document review, Fiqh al-hadith
 • Saleh Montazeri * Pages 91-114
  Abu Jamilah Mufadal bin Saleh is one of the prominent narrators, many of his narrations have been reported in Shia narrative books, and he is considered as One of the narrators who narrated many hadiths, and he has been introduced in the books of Rijal as one of the companions of Imam Sadiq and Imam Kazim(as). Opinions about his reliability or weakness are different. Most of the scholars have weakened him by citing the statements of Najashi, Ibn Ghazaeri, Allameh Helli and Ibn Dawud Helli to the extent that his Unreliability has become known among the scholars. On the other hand, some scholars believe in his reliability. This research is based on the descriptive-analytical method, and the author has examined the different opinions and arguments of each of the sayings, using the method of conflicting opinions, to criticize and examine each of the reasons, And did not consider the arguments of those who said to weaken Mufadzal bin Saleh to be complete and based on some popular confirmations, such as too much repetition of Ajalla narration and the narration of Mashayekh al-Thalathah, who do not narrate except from the reliable persons, he considered his reliability as established. Hence, in the author's opinion, Mufadal bin Saleh is reliable and Imami (Shia).
  Keywords: Abu Jamilah, Mofadal bin Saleh, Reliability
 • Seyed Soleyman Mousavi, Sayeda Jamila Hashemnia *, Seyed Ali Delbari Pages 115-132

  One of the narrators who has been greatly weakened among the scholars of Rijal is Amr bin Jami; Nevertheless, about twenty narrations from the innocents(as) have been narrated from him in Kafi of Koleyni. The problem of this research, which is organized in a descriptive-analytical form, is how these weak news entered the book of Kafi and also from which sources the narrations taken from Amr bin Jami in this collection of narratives were obtained. Due to the predominance of the written method of telling of hadith in Shia, the method of retrieving sources in this research is to refer to the methods of Najashi and Sheykh Tusi to the books of the Companions of the Imamiyyah and also to examine the texts of hadiths included in Kafi by Amr bin Jami. Through the investigation, it was found that his hadiths were quoted from about seven books in Kafi, and most of his hadiths are about religious and moral issues, and Koleyni narrated a few hadiths from him in the field of jurisprudential issues and rulings, which can indicate Koleynii's association with As'hab al-rejal opinions about Amr bin Jami.

  Keywords: Kafi of Koleyni, Amr bin Jami, direct narrators, Narration method, Written expression of hadith