فهرست مطالب

Ornamental Plants - Volume:11 Issue: 2, Spring 2021

Journal of Ornamental Plants
Volume:11 Issue: 2, Spring 2021

 • تاریخ انتشار: 1400/03/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صفحات 77-88

  منابع آب در سال های اخیر روبه کاهش هستند و دلیل آن گرمایش زمین است. به همین دلیل نیاز به مطالعات بیشتر در خصوص تعیین اثر محدودیت آب روی گیاهان وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثر سطوح آبیاری  مختلف روی گلدهی و خصوصیات رشد آهار انجام شده است. این پژوهش در مرکز تحقیقات حفاظت گیاهی در دانشکده کشاورزی دانشگاه چاناک کاله ان سکیز مارت در ترکیه انجام شد. بدین منظور گیاهان آهار در گلدان خارج از گلخانه در چهار تیمار آبیاری مختلف 100 درصد (I-100 شاهد)، 75 درصد (I-75)، 50 درصد (I-50) و 25 درصد (I-25) کشت شدند و کاهش رطوبت خاک به وسیله حسگرها پایش شد. داده ها و اختلاف واریانس با PCB-Biplot آنالیز شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در تیمارهای مختلف آبیاری در صفات اندازه گیری شده مشاهده شد. در پایان آزمایش مقدار آب آبیاری و مقدار مصرف آب گیاه به ترتیب 8/142- 1/28 و 4/144-9/33 میلی متر بدست آمد. تنش آبی اثر منفی روی رشد و خصوصیات زراعی آهار گذاشت. البته، مشاهده شد که کیفیت گل ها حتی در شرایط کاهش آب تا 25 درصد، علیرغم کاهش رشد بوته، کاهش نشان نداد.

  کلیدواژگان: آبیاری، گیاه زینتی، گل های فصلی، تنش آبی
 • حبیب حسینی، بهمن زاهدی*، ابوالفضل جوکار، مریم جعفرخانی کرمانی، اکبر کرمی صفحات 89-97
  گل های وحشی رز ایبریکا به منظور پیدا کردن عطر و اسانس مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل توسط گاز کروماتوگرافی و گاز کروماتوگرافی / طیف سنج جرمی (GS / MS) انجام شد. ترکیبات آلی فرار استخراج شده از گلبرگ ها حاوی یازده ترکیب بود که فراوان ترین این ترکیبات عبارتند از: الکل فنیل اتیل (82/38 %)، بنزیل الکل (48/28 %) و ژرانیول (57/12 %). تجزیه و تحلیل اسانس شامل سیزده ترکیب بود که آنتول (56/45 %) و اسید فتالیک (23/32 %) بیشترین میزان را داشتند. رایحه و اسانس موجود در گلبرگ های R. iberica به عنوان مواد افزودنی طبیعی غذایی، ترکیبات دارویی و یک گیاه معطر در استراتژی های اصلاحی گیاهان زینتی مفید است.
  کلیدواژگان: آنتول، بنزیل الکل، اسانس، عطر گل، فنیل اتیل الکل، اسید فتالیک، رز ایبریکا
 • زهره رزم آور، روح انگیز نادری*، وحید عبدوسی، علیرضا لادن مقدم، فرشته نعمت الهی صفحات 99-108

  سلنیوم (Se) یک ریز عنصر اساسی برای انسان و یک عنصر مفید برای گیاهان است. اخیرا، بهبود وضعیت گیاهان با سلنیوم به عنوان یک روش کلیدی برای افزایش کیفیت گیاه مطرح شده است. هدف از این پژوهش بررسی شاخص های پس از برداشت گیاه شمعدانی (Pelargonium Peltatum) با افزودن سلنیوم به بستر کاشت به فرم Na2SeO4 با غلظت های 20، 40 و 60 میکرومولار استفاده شد. نتایج نشان داد که، وزن گل، مقدار نسب(RWC) ،آنتوسیانین و ویتامین C در طول زمان نگهداری کاهش می یابد. مالون دی آلدید (MAD) با پیشرفت زمان ذخیره سازی افزایش یافت. محتوای فنلی کل(TPC) ، مقدار کل فلاونویید (TFC) در روزهای اولیه ذخیره سازی به طور قابل توجهی افزایش یافته و سپس تا پایان ذخیره سازی در روزهای 4 و 6 کاهش یافت.سلنیوم به طور قابل توجهی وزن گل،RWC ، آنتوسیانین، ویتامینC ، TPC را بهبود بخشید. اگرچه سلنیوم در افزایش کیفیت شمعدنی پیچ (Pelargonium Peltatum) موثر بود، اما بین 40 و 60 میکرومولار سلنیوم در تمام صفات تفاوت معنی داری وجود نداشت. بنابراین، این آزمایش استفاده از 40 میکرومولار سلنیوم را برای بهبود ماندگای پس زمان پس از برداشت گل های شمعدنی پیچ (Pelargonium Peltatum) به عنوان یک گیاه زینتی، دارویی، معطر و خوراکی توصیه می کند.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، سدیم سلنات، وضعیت بیوشیمیایی، ماندگاری
 • مریم ضرغامی مقدم، محمود شور*، حسین نعمتی، احمد نظامی صفحات 109-121

  گیاهان حاشیه ای بخش پر اهمیتی از فضاهای سبز عمومی و همچنین باغ های خصوصی به شمار می آیند و مدیریت تنش امروزه به عنوان یک عامل ارزشمند در فضاهای سبز شناخته می شود. خشکی یک تنش غیرزیستی عمده بوده و ظاهر و نمود گیاهان را محدود می نماید. فضاهای سبز با نیاز آبی کم رفته رفته به یک موضوع معمول در مناطق خشک تبدیل شده و اطلاعات اندکی درباره مقاومت نسبت به کم آبی و پاسخ های بسیاری از گیاهان زینتی به ویژه یکساله ها یا چندساله های علفی در دسترس است. گیاه همیشه بهار یک گونه یکساله به شمار آمده که در سراسر دنیا به عنوان یک گیاه دارویی شناخته می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی و ارزیابی پاسخ های 13 رقم گیاه همیشه بهار (فیستا گیتانا،کندی من اورنج، سیتروس کوکتیل،کندی من یلو، نیون، فروت تویست، شربیت فیز، اوپسی دیزی، پوت ماریگلد، گرین هرت اورنج، کالندولا پروکوپاین، پینک سوپرایز، تاچ آف د رد) در برابر تنش خشکی در 2 سطح (100 و 50 % ظرفیت زراعی) به روش وزنی با 4 تکرار در شرایط گلخانه ای بود. در پایان آزمایش برخی از صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تیمار کم آبی (50 درصد ظرفیت زراعی) بیشتر صفات مورد بررسی را به طور قابل ملاحظه کاهش داده و تنها پرولین را افزایش داد(P<0.01). شاخص ها و صفات گل مانند قطر و تعداد نیز به عنوان صفات محوری و مطلوب با کاهش روبرو شدند. در نهایت دو رقم برتر نیون و کندی من مقاومترین ها شناخته و گزینش شدند. به نظر می رسد منابع آبی مهمترین عامل موثر بر رشد و گلدهی در گیاهان یکساله حاشیه ای بوده و کیفیت و کمیت در اثر خشکی کاهش معنی داری پیدا می کند. ارزیابی این صفات در کنار پاسخ ها در مقاومت به داشتن فضاهای سبز پایدارتر و با نیاز آبی کمتر در آینده کمک شایانی خواهد نمود.

  کلیدواژگان: گیاهان حاشیه ای، دیدگاه های آتی، فضاهای سبز کم نهاده، یکساله های زینتی، محدودیت آب
 • مریم مرعشی*، داود شفقتیان، علی محبوب خمامی صفحات 123-134
  تجمع بیش از حد آزولا در تالاب های گیلان، در حال حاضر یک مشکل زیست محیطی است. به همین منظور ، مطالعه ای برای بررسی تاثیر کمپوست آزولا بر روی محیط رشد گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans) انجام شد. تیمار شاهد یک خاک لوم شنی بود که کمپوست آزولا در مقادیر 10 ، 20 ، 30 ، 40 و 50 درصد حجم جایگزین خاک شدند. این تحقیق بر اساس یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و سه عدد از هر گیاه با 54 گلدان انجام شد. خصوصیات شیمیایی بستر شامل هدایت الکتریکی، اسیدیته، مقدار نیتروژن و میزان فسفر و پتاسیم اندازه گیری شد. شاخص های رشد گیاه شامل وزن تر و خشک برگ، ساقه، ریشه و گل و مقدار کلروفیل برگ و غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ های گیاه آهار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رشد در تیمارهای 20 و 30 درصد کمپوست آزولا و کمترین میزان رشد در تیمار شاهد مشاهده شد. کمپوست آزولا باعث افزایش غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ ها شد که این نشان دهنده افزایش کیفیت تغذیه گیاه است. مقادیر بیشتر کمپوست (40 و 50 درصد) باعث کاهش شاخص های رشد گیاه در مقایسه با تیمارهای 20 و 30 درصد کمپوست شد، اما در تیمارهای مشابه، رشد گیاه به طور قابل توجهی بیشتر از شاهد بود. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که کمپوست آزولا می تواند به عنوان ماده آلی مناسبی در محیط کشت آهار مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: محیط زیست، نیتروژن، عنصر غذایی، تغذیه، فسفر، پتاسیم
 • حمیده باقری، داود هاشم آبادی*، بهمن پاسبان اسلام، شهرام صداقت حور صفحات 135-151
  اثرات نانواکسید روی (ZnO)، اسید سالیسیلیک (SA) و سدیم نیتروپروساید (SNP) روی بنفشه معطر در شرایط مختلف آبیاری به صورت آزمایش فاکتوریل مورد مطالعه قرار گرفت. عوامل عبارت بودند از تنش خشکی در سه سطح شامل آبیاری در 55 (تنش شدید)، 65 (تنش ملایم) و 85 (شاهد) درصد ظرفیت مزرعه (FC) بر اساس تخلیه آب خاک و استفاده برگی ZnO، SA، SNP  و آب مقطر (به عنوان شاهد) در 7 سطح. مقایسه میانگین ها نشان داد که بهترین نتایج از اثر متقابل 200 میلی گرم در لیتر SA و آبیاری در سطح 85 درصد FC به دست آمد و این تیمار روی اکثر صفات اثر مثبت داشت. همچنین تیمار 300 میلی گرم در لیتر و هر دو سطح SNP نسبت به شاهد و نانواکسید روی بهتر بودند. کمترین هدایت روزنه ای در SNP 200 میکرومولار در 55 درصد ظرفیت مزرعه به دست آمد. کمترین مالون دی آلدیید (MDA) در تیمار 200 میلی گرم در لیتر SA و 85 درصد FC حاصل شد. بیشترین مقدار رطوبت نسبی (RWC) در تیمار 1500 میلی گرم در لیتر نانواکسید روی و 85 درصد ظرفیت مزرعه دیده شد. گیاهان شاهد در 55 درصد FC بیشترین پرولین (62/46 میکروگرم در گرم وزن تر) را داشتند. بالاترین فعالیت آنزیم پراکسیداز (POD) مربوط به تیمار 1000 میلی گرم در لیتر نانو اکسید روی و بیشترین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (APX) در تیمار 1500 میلی گرم در لیتر نانواکسید روی در 55 درصد ظرفیت مزرعه به دست آمد.
  کلیدواژگان: شاخص پایداری غشا، تنش اکسیداتیو، پرولین، هدایت روزنه ای
|
 • Kürşad Demirel *, Gökhan Çamoğlu, Arda Akçal, Hakan Nar, Fatih Kahriman, Levent Genç Pages 77-88

  Water resources have been decreasing in recent years due to global warming, thereby requiring more studies to determine the effect of limited water on plants. This study aimed to determine the effect of different irrigation levels on the flowering and growth characteristics of zinnia plant (Zinnia elegans). The research was carried out in the Plant Production Research Center of the Faculty of Agriculture at Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey. For the study, zinnia plants were grown in pots under field conditions and 4 different irrigation treatments were created where 100% (I-100 / control), 75% (I-75), 50% (I-50) and 25% (I-25) decreasing moisture was applied and the soil moisture was monitored by sensors. Data were subjected to variance and PCB-Biplot analyses. Results showed significant differences among irrigation treatments according to measured traits. At the end of the study, irrigation water amount and plant water consumption values were found to be 28.1-142.8 mm and 33.9-144.4 mm, respectively. Water stress was found to have a negative effect on the growth and agronomic characteristics of zinnia. However, it was observed that the quality of flowers is not affected even if plant growth is negatively affected by a 25% water shortage.

  Keywords: Irrigation, Ornamental plant, Seasonal flowers, Water stress
 • Habib Hosseini, Bahman Zahedi *, Abolfazl Jowkar, Maryam Jafarkhani Kermani, Akbar Karami Pages 89-97
  The flowers of wild Rosa iberica are investigated to find the chemical constituents of its aroma and essential oil. The measurements were carried out by GC-FID and GC-MS analysis. The aromatic compositions emitted from the flowers revealed 11 constituents, among which phenyl ethanol (38.82%), benzyl alcohol (28.48%), and geraniol (12.57%) were the most abundant. The essential oil investigation detected 13 compounds, the most abundant ones being anethole (45.56%) and phthalic acid (32.23%). The scent and essential oil detected de novo in the petals of R. iberica are beneficial as natural ingredients in seasonings, therapeutic compositions, and an aromatic plant in breeding strategies of ornamental shrubs and flowers.
  Keywords: Anethole, Benzyl alcohol, Essential oil, Floral scent, Phenyl ethyl alcohol, Phthalic acid, Rosa iberica
 • Zohreh Razmavar, Rohangiz Naderi *, Vahid Abdossi, Alireza Ladanmoghadam, Fereshteh Nematollahi Pages 99-108

  Selenium (Se) is an essential microelement for humans and a beneficial element for plants. Recently, biofortification with Se has emerged as a key practice to increase plant quality. The aim of present study was to investigate the postharvest responses of Pelargonium peltatum L. to the application of Se in soil. The Se was used as sodium selenite (Na2SeO4) in soil application of 20, 40, and 60 µM L-1 distilled water. The results showed that flower weight, relative water content (RWC), anthocyanin, and vitamin C decreased over the storage time. Malondialdehyde (MAD) increased by progressing the time of storage. Total phenolic content (TPC) and total flavonoid content (TFC) were significantly enhanced at early days of storage and then decreased up to the end of storage on days 4 and 6. Se significantly improved flower weight, RWC, anthocyanin, vitamin C, TPC, and TFC entire the storage. Although, Se was effective in enhancing the quality of P. peltatum L., there was no significant difference between 40 and 60 µM Se in all traits. Therefore, this experiment suggests using 40 µM Se to alleviate adverse effects induced by postharvest time growth on productivity of P. peltatum L.

  Keywords: Anthocyanin, Biochemical properties, postharvest, Sodium selenite
 • Maryam Zarghami Moghadam, Mahmoud Shoor *, Hossein Nemati, Ahmad Nezami Pages 109-121

  Bedding plants form an important part of the urban public space and private gardens. Drought stress management is considered as an important factor in nowadays landscape. Low water use landscaping is becoming common issue in arid regions, little information is available about regulated deficit irrigation tolerance and responses of many ornamental plants, especially annuals and herbaceous perennials. Calendula officinalis L. (Asteraceae), known as calendula or marigold, is an annual species widely used around the world as a medicinal plant. The main aim of this study was to evaluate drought stress response at two levels (100 and 50% FC) on 13 pots of marigold cultivars (Candyman Orange, Fiesta Gitana, Citrus Cocktail, Neon, Candyman Yellow, Fruit Twist, Sherbet Fizz, Oopsy Daisy, Pot Marigold, Greenheart Orange, Calendula Porcupine, Pink Surprise and Touch of the Red) with 4 replicates under greenhouse conditions. The morphological and biochemical traits were measured and analyzed at the end of the experiment. Water stress (50% FC) reduced most of the evaluated traits and increased proline content (p <0.01). Flower characteristics such as flower and diameter were also observed declined as the aim indexes preserved. Finally two premium selected cultivars Neon and Candyman were selected as the most resistant. It seems that water supply is the main factor affecting growth and flowering is annual bedding plants and the quality and quantity declines in drought noticeably. Evaluation of these traits along with resistance response will help to use them for more sustainable with low input landscapes in mind.

  Keywords: Bedding plants, Future insights, Low input landscape, Ornamental annuals, Water Scarcity
 • Maryam Marashi *, Davood Shafaghatian, Ali Mahboub Khomami Pages 123-134
  Excessive accumulation of azolla in the wetlands of Guilan is currently an environmental problem. To this aim, a study was conducted to investigate the effect of Azolla compost on the growth medium of Zinnia ornamental plant. The treatment was a sandy loam soil and Azolla compost was replaced with 10, 20, 30, 40 and 50% by volume. The research was performed based on a completely randomized design with three replications and 54 pots. The chemical properties of the substrate including electrical conductivity, acidity, nitrogen content and phosphorus and potassium levels were measured. Growth indices including fresh and dry weight of leaves, stems, roots and flowers, and leaf chlorophyll content were also measured. Nutrient concentrations of nitrogen, phosphorus and potassium in the leaves of zinnia plant were measured. The results showed that the highest growth rate was observed in 20 and 30 % treatments of Azolla compost and the lowest growth rate was observed in control treatments. Azolla compost increased the concentration of nitrogen, phosphorus and potassium in the leaves, which indicated an increase in the quality of plant nutrition. Higher amounts of compost (40 and 50%) reduced plant growth indices compared to 20 and 30% compost treatments, but in the same treatments, plant growth was significantly higher than the control. In general, it can be concluded that Azolla compost can be used as a suitable organic matter in zinnia medium.
  Keywords: environment, nitrogen, Nutrient, Nutrition, phosphorus, Potassium
 • Hamide Bagheri, Davood Hashemabadi *, Bahman Pasban Eslam, Shahram Sedaghathoor Pages 135-151
  The effects of Nano-zinc oxide (ZnO), salicylic acid (SA), and sodium nitroprusside (SNP) were studied on sweet violets under different irrigation water regimes in a factorial experiment. The factors were drought stress at three levels including irrigation at 85 (control), 65 (moderate stress) and 55 (severity stress) percent of field capacity (FC) soil water depletion and foliar application of ZnO, SA, SNP, and distilled water as a control. Means comparison showed that the best resutls was obtained from interaction 200 mg L-1 SA, with irrigation and 85 % FC,  the treatment that influenced most traits positively. Also, 300 mg L-1 SA and both SNP rates significantly outperformed the control and Nano-ZnO. The lowest stomatal conductance was related to the 200 µM SNP at 55% FC. The lowest malondialdehyde (MDA) content was observed in 200 mg L-1 SA and 85 % FC treatment. The highest relative water content (RWC) was associated with the application of 1500 mg L-1, Nano-ZnO at 85% FC. The control plants at 55% FC recorded the highest proline (46.62 μg g-1 FW). The highest peroxidase (POD) enzyme activity was related to the treatment of 1000 mg L-1 Nano-ZnO and the highest ascorbate peroxidase (APX) to the treatment of 1500 mg L-1 Nano-ZnO at 55% FC.
  Keywords: Membrane stability index, Oxidative stress, Proline, Stomatal Conductance