فهرست مطالب

اندیشه های نوین تربیتی - سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 58، زمستان 1399)

نشریه اندیشه های نوین تربیتی
سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 58، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اسما عزیزی*، محمد یمنی دوزی سرخابی، اباصلت خراسانی، حمیدرضا آراسته صفحات 7-33

  مطالعه حاضر بر آن بود تا ضمن بررسی عناصر تشکیل دهنده خضوضی سازی آموزش عالی در ایران، مولفه ها و مقوله های اصلی تشکیل دهنده این حوزه را در کشور معرفی کند و در تهایت الگویی مطلوب، و مطابق با بافت کشور ایران ارایه دهد. این مطالعه از راهبرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. برای جمع آوری داده ها با هدف گردآوری و تدوین مقوله های الگو، 16 مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان، صاحبنظران و اساتید حوزه آموزش عالی و خصوصی سازی آموزش عالی انجام شد. سپس الگوی ارایه شده با استفاده از روش چک کردن اعضا اعتبارسنجی شد.نتایج آن به شکل الگویی متشکل از 13 مقوله اصلی شامل عوامل علی (نیازهای زمانی، پایگاه قانونی اقتصادی)؛ زمینه ای (زمینه گرایی فرهنگی، زمینه گرایی سیاسی، زمینه گرایی قانونی)؛ مداخله گر (محور علمی، سیاست گذاری)؛ راهبردها (حمایتی و مالی، ارتباطات، اقدامات اصلاحی) و پیامدها (پیامدهای کلان، پیامدهای دانشگاهی و فردی) ارایه شد. هم چنین خصوصی سازی آموزش عالی به عنوان مقوله محوری الگو یافته شد. در پایان بر مبنای یافته ها و نتایج کسب شده، پیشنهادهای برای عملی شدن الگوی ارایه شده مطرح گردید.

  کلیدواژگان: خصوصی سازی، آموزش عالی، دانشگاه
 • حسن تقییان*، ابراهیم خدایی، عباس بازرگان، علی مقدم زاده، مسعود کبیری صفحات 35-56

  در بین مهارت های چهارگانه زبانی، نوشتن یکی از مهم ترین مهارت های برقراری ارتباط است که برای آموزش آن در همه نظام های آموزشی از مقطع ابتدایی برنامه ریزی می شود. پیشرفت های روزافزون در حوزه سنجش آموزش زمینه را برای کسب اطلاعات تشخیصی مورد نیاز برای تعیین نقاط ضعف و قوت دانش آموزان فراهم کرده است. این تحقیق قصد دارد امکان استفاده از سنجش شناختی تشخیصی برای سنجش خصیصه های نوشتن دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مورد بررسی قرار دهد. به این منظور سیاهه وارسی که توسط کیم (2015) برای سنجش نوشتن علمی در زبان انگلیسی پیشنهاد شده است و ماتریس کیو اولیه مورد بازبینی قرار گرفت. 816 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، به سه تکلیف های نوشتن پاسخ دادند. براورد پارامترهای مدل با استفاده از مدل بازپارامتری شده یک شکل محدودشده انجام شد. شاخص های نسبی و مطلق برازش مدل نشان داد مدل به صورت مناسبی برازش دارد. نتیجه تحقیق نشان داد در تکالیفی که دانش آموزان را ملزم می کند یک متن طولانی بنویسند، 17 نشان گر می تواند خصیصه های نوشتن را با دقت مناسبی مورد سنجش قرار دهد؛ اما در مورد تکالیفی که مستلزم نوشتن یک متن کوتاه است، نه نشان گر برای سنجش خصیصه های مذکور دارای برازش مناسبی است.

  کلیدواژگان: نوشتن، سنجش شناختی تشخیصی، پایه ششم ابتدایی، سنجش نوشتن، مدل بازپارامتری شده یک شکل محدودشده
 • احمد زارعی، مرضیه دهقانی*، کیوان صالحی، سهراب محمدی پویا صفحات 57-89

  بهره برداری از راهبردهای مختلف جهت هم افزایی والدین/ مدارس در راستای تحقق اهداف و برنامه های رسمی و غیررسمی از الزامات اساسی هر نظام آموزشی محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف توصیف راهبردهای موجود جلب مشارکت والدین در مدارس متوسطه با تاکید بر ابعاد مشارکتی اپستین صورت پذیرفته است. داده ها با استفاده از مصاحبه ساختارمند با 16 نفر از معلمان، مدیران و والدین در سطح 3 مدرسه از منطقه 6 تهران گردآوری شده است. اعتباریابی داده ها با استفاده از روش های ممیزی بیرونی، چند سویه سازی و درگیری طولانی مدت پژوهشگر در روند پژوهش حاصل شده است. بر پایه یافته های پژوهش مشخص شد که در مدارس منتخب برنامه ها و راهبردهای موجود جلب مشارکت والدین/ مدارس در هر یک از ابعاد شش گانه مشارکتی اپستین شامل استفاده از فن آوری اطلاعات - برنامه آموزش خانواده (فرزند پروری)، وب سایت مدرسه - کانال تلگرامی - پیام کوتاه - تقویم آموزشی - دعوت نامه (ارتباط یابی)، مشارکت در اعیاد ملی- مذهبی (مشارکت داوطلبانه)، فعالیت های فوق برنامه - دفتر برنامه ریزی دانش آموز (یادگیری در خانه) و انجمن مرکزی - انجمن پایه (تصمیم گیری) است. همچنین مشخص شد که در بعد همکاری با سازمان های اجتماعی هیچ گونه راهبردی از سوی مدارس منتخب به کارگرفته نشده است. با این حال ضمن ارزشمندی همکاری با سازمان های اجتماعی در راستای تحقق مدرسه زندگی، باید اذعان داشت که این مهم به مثابه ی حلقه ی مفقوده در نظام آموزشی کشور ما محسوب می شود. پیشنهاد می شود که ضمن در نظر گرفتن تفاوت ها، سایر مدارس نیز با بهره مندی از راهبردهای مدارس مورد بررسی در پژوهش حاضر، اقدام به تدارک و طراحی برنامه ها و راهبردهای خود نمایند

  کلیدواژگان: ابعاد مشارکتی، شناسایی راهبردها، مشارکت والدین، مدارس متوسطه
 • محمدعلی مرادی*، جهانگیر یداللهی فارسی، قنبر محمدی الیاسی، رضا فریدزاده صفحات 91-110

  نهادها یکی از مولفه های کلیدی زیست بوم موثر در شکل گیری و رشد و توسعه کارآفرینی دانشگاهی است. هدف این مقاله واکاوی ابعاد نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی است. دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشگاه های برتر و دارای قدمت طولانی کشور در قالب روش مطالعه موردی انتخاب و با مراجعه به تعداد 26 نفر از خبرگان موضوع، اطلاعات و دانش ضمنی آنها از طریق مصاحبه گردآوری شده است. راهبرد مطالعه برای این تحقیق، نظریه داده بنیاد می باشد و رویکرد گردآوری داده ها از نوع مطالعات توصیفی-تبیینی است. در این چارچوب، روش تحلیل کدگذاری برای تحلیل اطلاعات به کار گرفته شده است و مولفه های نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی شناسایی شده ودرادامه  با استفاده از یافته های میدانی مدل زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی با محوریت نهادها طراحی و تحلیل شده است. نهادها به کنش متقابل انسان ها ساختار می بخشند. ساختارهای نهادی، نقش به سزایی در شکل‏گیری ‏اشکال مولد، غیر مولد و مخرب زیست بوم کارآفرینی دارند به همین دلیل، کشورهای دارای ساختارهای نهادی ضعیف، کارآفرینی‏های غیر مولد و یا حتی در برخی موارد کارآفرینی مخرب دارند از این رو تغییرات نهادی، عامل اصلی تحولات کارآفرینانه هستند. بدین ترتیب، نهادها با تنظیم قواعد بازی، ماهیت و نتایج کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می دهند. یافته های این پژوهش در سه سطح ملی، صنعت و سازمان شناسایی و طبقه بندی شده اند. مهمترین عوامل نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی در این سه سطح به ترتیب عبارتند از در سطح ملی؛ نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و قانونگذاری، در سطح صنعت؛ نهادهای صنعت و بازار و سازمان های تسهیل گر و در سطح سازمان؛ نهادهای مدیریت، فناوری، فرهنگ، قوانین و مالی؛ مولفه های نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی را تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: نهاد، زیست بوم، کارآفرینی دانشگاهی، نظریه داده بنیاد
 • رحیم بدری، زکیه نجاریان* صفحات 111-133

  تاب آوری مفهومی است که در سال های اخیر در حوزه تبیین رفتار انسان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تاب آوری به قابلیت فرد در برقراری سازگاری زیستی و روانی در برابر شرایط بحرانی و تهدیدآمیز اشاره دارد. از سوی دیگر، روان شناسی مثبت به این نتیجه رسیده که عوامل متعددی در افزایش تاب آوری افراد در برابر استرس موثر می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ذهن-آگاهی و قدردانی از خداوند بر تاب آوری با نقش واسطه ایی شوخ طبعی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. از این دانشجویان، 240 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ایی از دانشکده های مهندسی عمران، ریاضی و روانشناسی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه 5 عاملی ذهن آگاهی (FFMQ)، شوخ طبعی SHQ))، پرسش نامه قدردانی از خدا (نیل کروز، 2006) و تاب آوری کانر-دیویدسون (CD-RISC) استفاده شد. برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل مسیر بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که تاب آوری دانشجویان به صورت مستقیم توسط قدردانی از خدا (35/0=β) و شوخ طبعی (29/0=β) پیش بینی می شود. تاب آوری همچنین به صورت غیر مستقیم و از مسیر شوخ طبعی، توسط قدردانی از خدا (083/0=β) و ذهن آگاهی (076/0=β) پیش بینی می شود. نتایج پژوهش در مسیر ذهن آگاهی به تاب آوری تایید نشد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که 15% از تاب آوری دانشجویان از طریق ذهن آگاهی، قدردانی از خدا و شوخ طبعی تبیین می شود. بالاخره یافته نشان داد27% از تاب-آوری را متغیرهای ذهن آگاهی و قدردانی از خدا توسط شوخ طبعی تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، شوخ طبعی، قدردانی از خدا، تاب آوری، دانشجویان
 • آرش شهبازیان خونیق*، فاطمه علی پور، ابراهیم آناهید، علی اصغر محمدیان قریبه، سیاوش شیخعلی زاده صفحات 135-151

  پژوهش حاضر با هدف متمایز ساختن دانش آموزان با انزوای اجتماعی بالا و پایین از یکدیگر، بر اساس مولفه های هوش اجتماعی، قلدری و بهزیستی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 365 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (2001)، مقیاس قلدری ایلی نویز (2001)، پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین سوینی و همکاران (2012) و پرسشنامه انزوای اجتماعی مدرسی یزدی (1393) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 22spss- و آزمون تحلیل تشخیصی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های تحلیل تشخیصی، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق این تابع مولفه فرسودگی نسبت به مدرسه و قربانی شدن دارای بالاترین توان تمایز بودند (01/0<p)

  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، قلدری، بهزیستی تحصیلی، انزوای اجتماعی، دانش آموز
 • مهدی فاریابی، نقی کمالی*، رسول داودی صفحات 153-181

  هدف اساسی این پژوهش، تعیین شاخصه های سند تحول در سطح مدرسه  از منظر بومی در مدل مدرسه محوری بود.پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و به لحاظ  ماهیت ، توسعه ای و به شیوه آمیخته(کیفی و کمی) بود.ابتدا با رویکرد کیفی به واکاوی و تحلیل تمامی مدل های جهانی مدرسه محوری و سپس از روش کمی و پیمایشی استفاده شده است.تمام مدیران مقطع ابتدایی مدارس استان بوشهر(487نفر)  جامعه آماری و طبق جدول مورگان وبه شیوه نمونه گیری تصادفی 217نفر نمونه انتخاب گردید.نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخصه های سند تحول بنیادین در سطح یک مدرسه با تمام  ویژگی های جزیی تحقق حیات طیبه ،کانون عرضه و خدمات و فرصتهای  تعلیم و تربیت ،زمینه ساز درک و اصلاح  موقعیت توسط دانش آموز با توجه به مولفه های مدرسه محوری بومی در وضیعت مطلوب  می باشد. تمرکز بر ظرفیت های بومی وارزیابی اثربخشی آن  نشان از صحت مدل طراحی شده، عوامل و مولفه های آن منطبق با سند تحول می باشد.

  کلیدواژگان: سند تحول، مدرسه محوری، مدرسه
 • ام لیلا داوودیان، مریم بناهان*، علی ستاری صفحات 183-216

  هدف این پژوهش تبیین مولفه های تربیت شهروندی در فضای مجازی از طریق مقایسه تطبیقی آن با تربیت شهروندی در فضای حقیقی و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای احتمالی فضای مجازی برای تربیت شهروندی است. این پژوهش با روش تبیینی-تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که با گسترش و فراگیری فضای مجازی نوع خاصی از شهروندی با مولفه های خاص رخ می نماید که مستلزم تربیت ویژه مطابق با مولفه های مخصوص به خود است. شهروند فضای مجازی به دلیل حضور و مشارکت در شبکه ای از تعاملات مجازی که هویت های متغیر و متکثر از ویژگی های آن است، مولفه ها و ویژگی های خاصی را در حوزه رفتار و هویت به خود می گیرد. تعهد اجتماعی که در فضای حقیقی با ارزش گذاری های اخلاقی همراه است، درفضای مجازی که ساختار نظام مندی ازارزش ها ارایه نمی شود کاملا فردی می شود. شهروند مطلوب در فضای مجازی علاوه بر کسب سواد رسانه ای و اطلاعاتی به مولفه هایی همچون آگاهی، پایبندی به ارزش ها و هنجارهای فرهنگی، قانون مداری، عدالت محوری، مشارکت پذیری و مسئولیت پذیری آگاهانه نیازمند است. تربیت شهروند فضای مجازی به پرورش شهروند نقاد و تقویت میل به یادگیری مادام العمر کمک می کند تا با بهره گیری از ویژگی های متمایز فضای مجازی در جهت آموزش،پژوهش، گذران اوقات فراغت با کیفیت بالا، برای مشارکت فعال در امور اجتماعی راهگشا باشد. بنابراین به منظور کاهش تهدیدها و بهره مندی هرچه بیشتر از فرصت ها، شناخت مولفه های خاص تربیت شهروندی در فضای مجازی ضروری است.

  کلیدواژگان: تربیت شهروند، فضای حقیقی، فضای مجازی، فرصت ها، تهدیدها
 • بهرام پیمان نیا* صفحات 217-236
  اضطراب امتحان عامل پیامدهای منفی گسترده ای از جمله تنش روانی، عدم موفقیت در اتمام تحصیلات و احساس ناامنی است. در همین راستا آموزش عاقبت اندیشی یکی از راه هایی است که بر تنظیم هیجان و کاهش اضطراب امتحان اثر مثبت دارد. پژوهش حاضر جهت تعیین اثربخشی ماتریکس پذیرش، تعهد با شفقت بر تنظیم هیجان دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان انجام گردید. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر از دانش آموزان دختر 17-15 سال (مقطع متوسطه دوم) شهر اهواز انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایشی و گروه کنترل (15 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. دانش آموزان عضو گروه آزمایشی یک دوره مداخله 16 جلسه ای (هر هفته یک جلسه ، به مدت 1 ساعت) دریافت کردند و اعضای گروه کنترل نیز بدون هیچگونه مداخله نظام مند و صرفا به تماشای فیلم و انیمیشن سینمایی پرداختند. شرکت کنندگان هر دو گروه قبل از شروع مداخله و در پایان دوره، به پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که ماتریکس پذیرش، تعهد با شفقت موجب ارتقای راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان در دانش آموزان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل شده است. بر اساس نتایج پژوهش ماتریکس پذیرش، تعهد با شفقت منجر به بهبود راهبردهای مثبت شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان شد.
  کلیدواژگان: ماتریکس، پذیرش، تعهد، شفقت، اضطراب
 • فخر سادات نصیری*، مریم قادری شیخی آبادی صفحات 237-258

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری مثبت گرا و رهبری هوشمند با کارآفرینی مدارس بواسطه نقش میانجی خودکارآمدی معلمان شهرستان کرمانشاه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می-باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان به تعداد 3053 نفر بود که با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان341 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای-گردآوری داده های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد رهبری مثبت گرای کامرون (2008)؛ رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)؛ خودکارآمدی معلمان اسچانن، موران و وولفولک (2001) و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل (2003) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و صوری، و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب91/0، 93/0، 90/0 و 91/0 برآورد گردید. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی (شاخص های مرکز و پراکندگی) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر تاییدی) استفاده شد. نتایج نشان داد که: رهبری مثبت گرا، رهبری هوشمند و خودکارآمدی معلمان اثر معنادار بر کارآفرینی مدارس دارند. همچنین رهبری مثبت گرا و رهبری هوشمند اثر معنادار بر خودکارآمدی معلمان دارند. رهبری مثبت گرا بواسطه ی خودکارآمدی معلمان اثر معنادار بر کارآفرینی مدارس دارد. رهبری هوشمند بواسطه ی خودکارآمدی معلمان اثر معنادار بر کارآفرینی مدارس دارد.

  کلیدواژگان: رهبری مثبت گرا، رهبری هوشمند، خودکارآمدی معلمان، کارآفرینی مدارس
|
 • Asma Azizi *, Mohammad Yamani Duzi Sorkhabi, Abasalt Khorasani, Hamidreza Arasteh Pages 7-33

  The present study aimed at exploring the elements of higher education in addition to introducing its composing main factors and categories in Iran and eventually presenting a comprehensive model according to the context of Iran. This is a qualitative study using grounded theory method. In order to collect the data with the purpose of finding the categories of the model, 16 semi-structured interviews with specialists and professors of the area of higher education and privatization of higher education were conducted. The sample was selected based on snowball sampling. Then, the model was accredited using member checking method. The results were presented in the form of a model consisted of 13 main categories including causal factors (Time requirements, Economic legal base), contextual factors (Cultural context, Political context, Legal context), interfering factors (Scientific axis, Policy-oriented), strategies (Supportive and financial, connectionsCorrective actions), and outcomes (Big consequences, Academic and individual consequences, Unwanted results). Also, privatization of higher education was considered as the core category in this study. Based on the findings, some recommendations were presented

  Keywords: Privatization, higher education, University
 • Hassan Taghiyan *, Ebrahim Khodaie, Abbas Bazargan, Ali Moghadamzade, Masud Kabiri Pages 35-56

  Among the language skills, writing is one of the most important communication skills that is planned for its education in all educational systems from the elementary school. The ever-increasing advances in educational assessment provide the context for the diagnostic information needed to determine the strengths and weaknesses of students. This study intends to explore the possibility of using cognitive diagnostic assessment to assess the writing attributes of elementary school students. For this purpose, the check list, which was proposed by Kim (2015) for evaluating academic writing in English and the initial Q-matrix, was reviewed. 816 sixth grade elementary school students, answered three writing assignments. Estimation of the model parameters were performed using Reduced Reparametrized Unified Model (R-RUM). The relative and absolute indices indicate that the model is sufficiently fit. The result showed that 17 indicator can be used to assess the writing attitudes with appropriate accuracy in assignments requiring students to write a long text. But for assignments that require writing a short text, the 9 indicator can be used to assess the writing attitudes with appropriate accuracy.

  Keywords: Writing, Cognitive Diagnostic Assessment, sixth Grade Elementary School, Reduced Reparametrized Unified Model
 • Ahmad Zarei, Marzieh Dehghani *, Keyvan Salehi, Sohrab Mohammadipouya Pages 57-89

  Utilization of strategies that Synergistic school / parent involvement in order to achieve formal and informal goals and programs considered as essential requirements in every educational system. This study identification the present Parent Involvement Strategies in middle schools Base on Epstein’s Framework of Six Types of Involvement. To collect needed data, we applied structured interview and research data was gathering and reported from 16 parent, teachers and principal in three schools in Tehran 6th district. For truth worth to this study, we uses of Member checking, ‌ External audit, Triangulation and Prolonged Engagement methods. Based on results, selected schools reportage present Parent Involvement Strategies Based on Epstein’s Framework of Six Types of Involvement, including; Use of Technology and Family training Program (parenting), School Website , Telegram Channel , SMS , Educational Calendar and Invitation (communication), Participation in national, religious festivals (volunteering), Extracurricular Activities and Student Planning Office (learning at home) and Central association and Grade association (decision – making). As, selected schools have not reported any strategy in collaborate with community. However, because valuable of cooperation with community in order to realization of life school, it should be acknowledged that this is a missing link in our country's education system. Those, schools with aware of unparalleled such strategies and plans among different schools, can uses from the experiences of selected schools in attracting school / parent involvement.

  Keywords: Epstein’s Framework, Middle school, Present strategies, Parent involvement
 • Mohammad Ali Moradi *, Jahangir Yadollahi Farsi, Ghanbar Mohammadi Eliasy, Reza Faridzadeh Pages 91-110

  Institutions are one of the key factors of the ecosystem of academic entrepreneurship that have an effective role in the growth and development of academic entrepreneurship. The purpose of this article is to explore and analyze the institutional dimensions of the academic entrepreneurship ecosystem. The University of Tehran as one of the top long-standing universities in the country. This university is selected for research as a case study. In order to collect tacit knowledge and information of experts, the 26 experts are interviewed. The study strategy for this research is data theory and the approach of data collection is descriptive-explanatory studies. In this framework, the coding analysis method used for data analysis. The institutional components of the university entrepreneurship ecosystem were identified. Then, using field findings, the model of university entrepreneurship ecosystem with the focus on institutions has been designed and analyzed. Institutions structure human interaction. Institutional structures play an important role in the formation of productive, non-productive and destructive forms of entrepreneurial ecosystem. For this reason, countries with weak institutional structures have unproductive entrepreneurship or, in some cases, destructive entrepreneurship. Hence, institutional change is the main cause of entrepreneurial change. In this way, institutions influence the nature and results of entrepreneurship by setting the rules of the game. The findings of this study identified and classified in three levels: national, industry and organization. The main institutional factors of the academic entrepreneurship ecosystem at these levels are in the national level include: good governmental, political, economic, cultural, judicial and legislative institutions and in the industry level: industry, market institution and facilitating organizations and in the organizational level: management, technology, culture, regulation and finance institution.

  Keywords: Institution, Ecosystem, Academic Entrepreneurship, Grounded Theory
 • Rahim Badri, Zakiyeh Najarian * Pages 111-133

  Resilience is a concept that researchers have been focusing on in recent years in explaining human behavior. Resilience refers to one's ability to maintain a psychological and biological adaptability in the face of critical and threatening conditions. On the other hand, positive psychology has been concluded that several factors are effective in increasing people's resilience to stress. The purpose of this research was to investigate the effect of mindfulness and gratitude of god on the resilience of Students with the mediation role of humor of Tabriz University. From these students, 240 students were selected by multiple cluster sampling method from Civil Engineering, Mathematical and Psychological faculties. Data were collected using the 5-item Mindfulness Questionnaire (FFMQ), Humor Questionnaire (SHQ), gratitude of fod Questionnaire (Krause, Neal, 2006) and Conner-Davidson Resilience Questionnaire (CD-RISC). Path analysis was used to analyze the data. The results showed that students' resilience was predicted directly by gratitude of God (β = 0.35) and humor (β = 0.29). Resilience is also predicted indirectly and in a humor way by gratitude of God (β = 0.083) and mindfulness (β = 0.076). The results of the research on the path of mindfulness to resilience were not confirmed. Furthermore, the results indicate that 15% of students' resilience is explained by mindfulness, gratitude of god, and humor. Finally, the findings showed that 27% of resiliency is explained by the variables of mindfulness and gratitude of God by humor.

  Keywords: Mindfulness, Humor, gratitude of god, resilience, Students
 • Arash Shahbaziyankhonig *, Fatemeh Alipour, Ebrahim Anahid, Ali Asghar Mohammadiyan Garibe, Siavash Sheikhalizadeh Pages 135-151

  This study aimed to discriminate students with high and low social isolation based on components of social intelligence, bullying and academic well-being. The method of this study was causal-comparative. The population consisted of all male and female students enrolled in Tabriz city secondary schools in the 2019-2020 academic year that according to Krejcie and Morgan table, 365 students were selected by the multistage cluster sampling method. For data collection from the Tromso social intelligence scale (2001), the Illinois bullying scale (2001), academic well-being Tuominen-Soini et al Questionnaire (2012) and social isolation Modarresi Yazdi Questionnaire (2014) were used. Data were analyzed using SPSS-22 software and statistical test discriminant analysis. The results of the discriminant analysis, leading to a significant recognition function that according to this function, school burnout and the victim had the highest ability to differentiate (p

  Keywords: Social intelligence, Bullying, Academic well-being, social isolation, student
 • Mehdi Fariabi, Naghi Kamali *, Rasol Davodi Pages 153-181

  The main purpose of this study was to determine the characteristics of the transformation document at the school level from a native perspective in the school-centered model. The research was applied according to the purpose and in terms of nature, developmental and mixed (qualitative and quantitative). Qualitative analysis and analysis of all global models of school-based and then quantitative and survey methods have been used. All primary school principals in Bushehr province (487 people) statistical population and according to Morgan table and random sampling 217 people were selected. Results The research findings show that the characteristics of the document of fundamental change at the level of a school with all the minor features of the realization of good life, the center of supply and services and educational opportunities, pave the way for understanding and modifying the situation by the student according to the components Native school is in good condition. Focusing on local capacities and evaluating its effectiveness shows the accuracy of the designed model, its factors and components in accordance with the transformation document.

  Keywords: Transformation Document, Axis School, school
 • Leyla Davoodian, Maryam Banahan *, Ali Sattari Pages 183-216

  The aim of this research is the explanation of citizenship features in cyberspace by comparing it with citizenship education in real space and analyzing probable opportunities and threats. Research method is explanatory- analytic. The results showed that with the expansion and pervasiveness of cyberspace, a certain type of citizenship occurs with specific components which require special training. Cyberspace citizen takes on components and characteristics in the realm of behaviour and identity because of his presence and participation in a network of virtual interactions.The social commitment of real space which is accompanied by ethical valuations becomes completely individual in cyberspace because of the absence of a systematic structure of values. Desirable citizen in cyberspace in addition to media and information literacy requires components such as awareness, adherence to cultural values and norms, rule-of-law, Pivotal justice, participation and informed responsibility. Virtual citizen education helps cultivate Critical Citizens and Strengthening desire of lifelong learning in order to help active participation in social affairs by using distinctive cyberspace features for learning, research and spending high quality leisure time.

  Keywords: Citizenship Education, real space, cyberspace, opportunities, Threats
 • Bahram Peyamannia * Pages 217-236
  Test anxiety causes a wide range of negative consequences including psychological distress, academic failure, and feeling of insecurity. In the same way, Perspective-Taking Training is one of the ways to have a positive effect on emotion regulation and test anxiety reduction. The present study conducted due to determine the effectiveness of ACT Matrix with compassion on emotion regulation strategy in the students with test anxiety disorders. This study was an experimental study with a pretest and posttest control group design. In the study 30 female students aged between 15 and 17 years (senior high school) situated in Ahvaz, selected by using a Multistage cluster sampling method, and the students arranged in experimental group and control group (15 persons each group) by randomization. Experimental group students received an intervention course of 16 sessions (one session per week, lasting 1 hour), and control group students without any organized intervention just watched movies and animations. Participants in both groups before intervention and after the course answered cognitive emotion regulation questionnaire. The data analyzed by using MANCOVA. The results of data analysis showed that the ACT matrix with compassion lead to the improvement of positive cognitive emotion regulation strategies in experimental group students compared with the control group students. According to our research ACT Matrix with compassion lead to the improvement of positive cognitive emotion regulation strategies in students with test anxiety.
  Keywords: Matrix, acceptance, commitment, Compassion, Anxiety
 • Fakhrossadat Nasiri *, Maryam Ghaderi Sheykheeabadi Pages 237-258

  The purpose of the present study was to investigate the relationship between positive-oriented leadership and smart leadership with school entrepreneurship with the mediating role of self-efficacy of teachers in Kermanshah city. The research method is descriptive-correlational. The statistical population included all teachers with 3053 who were selected as using random stratified sampling method and based on Karajsi and Morgan table. Four standard questionnaires Included: Cameron's Positive Leadership Questionnaire (2007); Smart Leadership by Sidmanlaka (2002); Scheffen, Moran & Wolfeff, (2001) and Margaret Hill's Organizational Entrepreneurship (2003) were used to collect research data. The validity of the questionnaires was calculated using content and formal validity, and its reliability was calculated through Cronbach's alpha coefficient and was estimated to be 0.91, 0.93, 0.90 and 0.91, respectively. To analyze of data descriptive techniques and inferential statistics (confirmatory factor analysis and confirmation path analysis) were used.The results showed that: Positive leadership, smart leadership, and teacher self-efficacy have a significant impact on school entrepreneurship. Also, positive leadership and intelligent leadership have a significant effect on teachers' self-efficacy; Positive leadership through teachers' self-efficacy has a significant effect on school entrepreneurship.

  Keywords: Positive Leadership, Smart Leadership, Teachers' Self-Efficacy, School Entrepreneurship