فهرست مطالب

فرهنگ در دانشگاه اسلامی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 39، تابستان 1400)

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 39، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 184
 • خدایار ابیلی، علیرضا نصیری فیروز*، جواد پورکریمی، محمدرضا کرامتی صفحات 185-206

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با چالشهایی همچون افزایش رقابت، کمبود منابع و گوناگونی در تقاضای مشتری با توجه به خدمات درخواست‏ شده روبه‏رو می‏باشند که ضرورت توجه به فرهنگ ناب در موسسات آموزش عالی را نشان می‏دهد.

  هدف

  هدف عمده از ارایه این مقاله، شناسایی و بیان مولفه‏های فرهنگ ناب در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بود؛ به طوری که احترام به افراد، بهبود مستمر و حذف اتلاف محقق شود.

  روش

  این مطالعه از روش کیفی و مرور نظام‏مند با هدف کاربردی استفاده کرد. مرور نظام‏مند جامعی از فصلنامه ‏ها، کتابها و رساله‏ ها صورت گرفت که از پژوهش پایگاه داده‏های مختلف با استفاده از سه کلید واژه «فرهنگ، ناب، آموزش عالی» و ارجاعات مرتبط بین سالهای 1990 تا 2021 صورت گرفت. در مجموع، 60 منبع (51 مقاله، شش کتاب و سه رساله) تجزیه و تحلیل شدند. معیارهای انتخاب اسناد، هم‏راستایی عنوان، چکیده و محتوا با فرهنگ ناب در آموزش عالی بود.

  یافته‏ ها:

   نتایج نشان داد که هفت بعد شناسایی‏شده، فرهنگ ناب را در آموزش عالی شکل می‏دهند که عبارتند از: ارزشهای محوری، اصول ناب، رهبری، افراد، کار تیمی، ارتباطات با محیط و مصنوعات. به طور کلی، به نظر می‏رسد فرهنگ ناب، زمانی که برای بهبود عملیاتهای اجرایی و دانشگاهی در آموزش عالی به کار برده می‏شود، ارزش مهم و قابل اندازه‏گیری داشته باشد.

  نتیجه‏ گیری: 

  استفاده از مفهوم فرهنگ ناب در آموزش عالی، به صورت فزاینده‏ای موضوع مقبول مطالعات پژوهشی بوده است. تاکید برای گسترش فرهنگ ناب و ارزشهای محوری آن باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فرهنگ ناب، بهبود مستمر، احترام برای افراد، موسسات آموزش عالی
 • هادی یوسفی*، جمیله علم‏الهدی، علی خورسندی طاسکوه، غلامرضا ذاکرصالحی صفحات 207-230
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی شکل‏گیری وضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی ایران (دولت‏گرا و متمرکز) از طریق فرایند وابستگی به مسیر بعد از انقلاب اسلامی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ‏ای بود و با استفاده از رویکرد کیفی و بهره ‏گیری از راهبرد تحلیل تاریخی به بررسی پدیده مد نظر اقدام شد. شیوه گردآوری داده ‏ها در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه‏ ای بود؛ بدین صورت که اسناد و مدارک علمی مربوط به چگونگی اداره کردن دولت و نظام آموزش عالی در بازه زمانی بعد از انقلاب اسلامی بررسی شد.

  یافته‏ ها:

   بررسی سازوکارهای بازتولید در فرایند وابستگی به مسیر نشان داد یک توالی خودتقویت‏کننده، شامل 1. وقوع انقلاب اسلامی، جنگ و اتخاذ رویکرد دولت‏گرا، 2. شکست سیاستهای مربوط به اصلاحات ساختاری و 3. ضعف در انسجام و اجرای قوانین مربوط به خودمختاری دانشگاه ها، موجبات شکل‏گیری حکمرانی دولت‏گرا در نظام آموزش عالی ایران را فراهم کرده است.

  نتیجه ‏گیری:

   به طور کلی می‏توان گفت انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی به عنوان دو بزنگاه اساسی، موجب شکل‏گیری حکمرانی دولت‏گرا و متمرکز در نظام آموزش عالی کشور شده‏اند و با شکست سیاستهای مربوط به اصلاحات ساختاری و اجرای ناقص قوانین مربوط به خودمختاری دانشگاهی نیز این نوع حکمرانی تقویت شده است؛ به طوری که اکنون برگشت از آن به آسانی ممکن نیست.

  کلیدواژگان: وابستگی به مسیر، حکمرانی آموزش عالی، الگوی دولت‏گرا
 • فرشته میرزایی*، ایراندخت فیاض صفحات 231-258
  هدف

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عقل به عنوان یکی از توانمندی های اساسی انسان بر شادکامی او بر اساس آیات و روایات صورت گرفت تا نظامهای تربیتی با تقویت و پرورش این توانمندی بتوانند انسان شادکام و بانشاط تربیت کنند.

  روش

  در این پژوهش از روش تحلیل محتوای متون دینی از جمله قرآن کریم و روایات معصومین (ع) استفاده شده است.

  یافته ها: 

  بر اساس نتایج تحلیل متون آیات و روایات اسلامی، عقل و خرد در منابع دینی از مهم ترین توانمندی ها و استعداد آدمی است و خود دارای مجموع قوای شناختی، اخلاقی، معنوی، هیجانی، عبادی، بدنی، فعلی و جنبشی، تدبیر و قوای حل مسئله و توانمندی های کسب معاش و لذت از زندگی است. تقویت و پرورش این مجموعه قوا می تواند در تربیت انسان شادکام موثر واقع شود.

  نتیجه گیری: 

  نظامهای تربیتی از جمله خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها برای تربیت انسان شادکام باید تربیت انسان قوی و توانمند در ابعاد مختلف را دستور کار خود قرار دهند و قوای مختلفی از جمله توانمندهای شناختی، اخلاقی، معنوی، عبادی، هیجانی و قوای حل مسیله، توانایی جنبشی و عملی، کسب معاش و... را در متربیان خود پرورش دهند تا انسان شادکام برای زندگی در دنیا و آخرت تربیت کنند.

  کلیدواژگان: عقل و خرد، شادکامی، نظامهای تربیت اسلامی
 • احمدرضا شاه علی*، مهدی اسدی، محمدامین کدخدازاده صفحات 259-294
  هدف

  تربیت سیاسی فرایندی است که به افزایش مهارتها و قابلیتهای شهروندان برای تاثیرگذاری در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و جامعه منجر می شود. لذا شناسایی عوامل موثر بر تربیت سیاسی شهروندان حایز اهمیت است. دانشجویان بخش مهمی از شهروندان در زمینه فعالیت سیاسی و اجتماعی به شمار می آیند؛ لذا شناسایی عوامل موثر بر تربیت سیاسی این قشر، اهمیت دارد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر تربیت سیاسی دانشجویان و سنجش میزان تاثیر هر یک از این عوامل بوده است.

  روش

  این پژوهش با روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک، از بین دانشگاه های فنی و مهندسی تهران، دو دانشگاه دولتی و دو دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب و تعداد 384 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور مقایسه داده ها، از روش درصدگیری و محاسبه میانگین و برای تعیین تاثیر متغیرها و تعمیم نتایج به جامعه آماری و سنجش تاثیر متغیرهای مورد بررسی از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای استفاده شده است.

  یافته ها: 

  عوامل موثر بر تربیت سیاسی دانشجویان، شناسایی و میزان تاثیر این عوامل در قالب 10 شاخص سنجیده شده است.

  نتیجه گیری: 

  یافته های این پژوهش نشان می دهد چهار شاخص خصلتهای فردی، خانواده، رسانه های جمعی و تحولات بین المللی، تاثیر معناداری بر تربیت سیاسی دانشجویان دانشگاه های فنی و مهندسی دارد و سایر شاخصها تاثیر معناداری ندارند.

  کلیدواژگان: تربیت سیاسی، دانشجویان، رفتار سیاسی، دانشگاه، شهروندی
 • محمدتقی مبشری*، فهیمه سادات مشعشع صفحات 295-308
  هدف

  هدف از انجام این مطالعه، تحلیل روایت «سبع سنین» و بررسی مراحل تربیت فرزند و تطبیق آن با دیدگاه برخی از صاحب نظران علوم تربیتی بود.

  روش

  این پژوهش کتابخانه ای و با روش تحلیلی- اسنادی انجام شده است.

  یافته ها:

   روش تربیتی ارایه شده توسط پیشوایان دینی (صلوات الله علیهم اجمعین) در روایت «سبع سنین» بر اساس نیازها و توانایی های کودک، در سه مرحله رشد هفت ساله قرار داشته و نظریات دانشمندان علوم تربیتی، تا حدود زیادی مطابق توصیه های ارایه شده در روایت مذکور است.

  نتیجه گیری:

   برای شکوفایی استعدادهای فرزندان و تربیت صحیح آنان، مدل ارایه شده توسط ایمه هدی، مدلی کامل است و برای رسیدن به این مهم لازم است والدین و مربیان تربیتی با این مدل و راهکارهای اجرایی آن آشنا و آموزش داده شوند.

  کلیدواژگان: روایت، سبع سنین، تربیت، کارشناسان علوم تربیتی
 • علی فیض اللهی*، خلیل کمربیگی صفحات 309-332
  هدف

  این پژوهش با هدف تحلیل جامعه شناختی مسایل فرهنگی استان ایلام انجام شد تا در پرتو آن، مسایل فرهنگی را شناسایی و رتبه بندی کند.

  روش

  رویکرد این پژوهش، از نوع مطالعات کیفی است و بر همین مبنا، شیوه برساخت مسئله از طریق حضور کنشگران متعدد با دیدگاه های تخصصی متنوع در زمینه امور فرهنگی در دستور کار قرار گرفت. از نظر شیوه اجرا، در پژوهش حاضر از روش دلفی استفاده شده است و گردآوری و تحلیل پاسخهای شرکت کنندگان در دلفی در چهار راند انجام شده و برای ارزیابی کیفیت تحقیق از تکنیک اعتبار پاسخگو برای اعتمادپذیری و برای پایایی نیز از تکنیک انتقال پذیری و اجماع خبرگان استفاده شده است.

  یافته ها: 

  از مهم ترین یافته های تحقیق، پایین بودن میزان مطالعه، کم توجهی به شایسته سالاری، تجمل گرایی، مصرف نمایشی، کاهش نشاط اجتماعی، نحیفی فرهنگ کار، سواد مدیریتی پایین مدیران، نومیدی، بالا بودن تعصبات قومی و زبانی و کم توجهی به نخبگان استان به عنوان مسایل فرهنگی قابل ذکرند.

  نتیجه گیری : 

  اکثر مسایل فرهنگی استان با وضعیت جاری جامعه در سطح کلان همسو هستند و تعداد کمی از آنها منشا محلی دارند.

  کلیدواژگان: روش دلفی، آسیب فرهنگی، مسئله فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، استان ایلام
 • سمیه لبافی*، پدرام جاهدی، حجت نیکی ملکی صفحات 333-354
  هدف

  نسبت‎ دادن سازه ‎های ذهنی بومی به مفاهیم وام‎گرفته از زبانهای خارجی، موجب ایجاد شکاف ادراکی می‏شود. «ایفای مسئولیت اجتماعی»، از جمله مهم‎ترین مفاهیم وام‎گرفته زبان فارسی از زبانهای خارجی است. هدف پژوهش حاضر، نگاشت سازه ‎های اسلامی-ایرانی ایفای مسئولیت اجتماعی با استفاده از تکنیک استخراج استعاره زالتمن (زیمت) است.

  روش

  پزوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر صبغه، کیفی است. جامعه آماری پژوهش، افراد در سطح شهر تهران، روش نمونه‎ گیری از نوع در دسترس و حجم نمونه شامل 15 نفر است.

  یافته ‎ها:

   تحلیل داده ها نشان داد که مفهوم ایفای مسئولیت اجتماعی دارای 26 سازه است. سازه ‎های حفظ محیط زیست، رعایت اخلاق کار، احترام به حقوق مصرف‎ کنندگان، احترام به حقوق شهروندان، خدمت به جامعه و حمایت از قشر کارگر، پرتکرارترین سازه‎ های اسلامی-ایرانی ایفای مسئولیت اجتماعی‎اند. نقشه اجماعی مفهوم ایفای مسئولیت اجتماعی نیز شامل 36 جفت سازه است که جفت‎سازه ‎های ایفای مسئولیت اجتماعی- حفظ محیط زیست و ایفای مسئولیت اجتماعی- رعایت اخلاق کار، پرتکرارترین جفت‎سازه‎های اسلامی- ایرانی ایفای مسئولیت اجتماعی‎اند. 

  نتیجه‎ گیری: 

  بر اساس نتایج پژوهش، حفظ محیط زیست، مهم‎ترین سازه اسلامی- ایرانی مرتبط با ایفای مسئولیت اجتماعی است.

  کلیدواژگان: مسئولیت‎اجتماعی، مفهوم، سازه ذهنی، تکنیک زیمت
 • علی زارعی *، محمدجواد هراتی، رضا محمدی صفحات 355-375

  پژوهش حاضر با هدف یافتن نقاط ضعف مقالات منتشر شده در «فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی» انجام شد و به این پرسش پاسخ داد که این مقالات تا چه میزان توانسته‌اند سیاستها و اهداف نشریه را برآورده سازند. روش‌: در این مقاله از روش کمی و آمارهای توصیفی استفاده شد و جمع‌آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه‌ای انجام شد. یافته‌ها: در بخش آسیب‌شناسی عناوین از بین 140 عنوان مقاله منتشرشده بین سالهای 1394 تا 1398، 1.42 درصد مقالات دارای تشابه عنوانی، 7.85 درصد دارای آسیب طولانی بودن عنوان، 41.42 درصد نامفهومی عنوان و 2.85 درصد مقالات با سیاستها و اهداف نشریه همخوانی نداشته‌اند. در بخش چکیده‌، 13.57 درصد ضعف در بیان هدف، 19.28 درصد ضعف در بیان یافته‌ها، 6.42 درصد ضعف در بیان نتیجه‌گیری و 15.71 درصد چکیده مقالات در تعداد کلمات نقص داشته‌اند. همچنین از 592 کلیدواژه، 149 مورد(25.16 درصد) استاندارد نمی‌باشند. نتیجه‌گیری: صرف نظر از آسیبها و ضعفهای ذکرشده، مقالات منتشرشده در این فصلنامه توانسته‌اند انتظارات و اهداف نشریه را محقق سازند.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مقالات، علمی و پژوهشی، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
|
 • KH. Abili, A.R.Nasiri Firuz*, J.Pour Karimi Pages 185-206
  Objectives

  Universities and higher education institutions are facing with challenges such as increased competitions, resources shortage and variability in customer demand in terms of requested services that show the necessity of paying attention to lean culture in higher education institutions.

  Aim

  The main objective of this paper is to identify and to illustrate lean culture factors in universities and higher education institutions, so that respect for people, continuous improvement and eliminating wastage are achieved.

  Method

  This study used qualitative method and systematic review with functional purpose. A comprehensive systematic review of academic studies (journals, books, and theses) were undertaken drawn from different data bases researches of three key words (lean + culture + higher education) and related citations between 1990 till 2021. A total sample of 60 references (51 academic paper, 6 books, and 3 theses) were analyzed. The criteria for choosing documents were, aligning topic, abstract, and content with lean culture in higher education.

  Results

  The results showed that seven main identified dimensions, form lean culture in higher education, which are: core values, lean principles, leadership, people, team work, relations with environment and artifacts. Overall, lean culture appears to have significant and measurable value when used to improve academic and administrative operations in higher education.

  Conclusion

  Use of lean culture in higher education has been increasingly acceptable for research studies. Emphasis on extending lean culture and lean values should be considered.

  Keywords: lean culture, continuous improvement, respect for people, higher education institutes
 • H.Yousefi*, J.Alam Al Huda, A.Khorsand Taskooh, G.H.Zaker Salehi Pages 207-230
  Objectives

  The aim of this study is to investigate the formation of the current governance of the Iranian higher education system (state-oriented and centralized) through the theory of path dependence after the Islamic Revolution.

  Method

  In this study, using a qualitative approach and using the historical analysis strategy, the formation of the governance of the Iranian higher education system was examined. The method of data collection in the study was the library form. Thus, scientific documents related to how the government and the higher education system were run in the period after the Islamic Revolution were examined.

  Results

  Examination of the reproduction mechanisms in the process of path dependence showed that a self-reinforcing sequence has led to the formation of government-oriented governance in the Iranian higher education system. These sequences were as follows: 1. The occurrence of the Islamic Revolution, war, and the adoption of a state-oriented approach, 2. The failure of policies related to structural reforms, and 3. Weakness in the implementation of laws related to the autonomy of universities.

  Conclusion

  In general, it can be said that the Islamic Revolution and the occurrence of the imposed war as two main Critical Junctures have led to the formation of government-oriented and centralized governance in Iran's higher education system, and with the failure of structural reform policies this type of governance has also been strengthened, so that it is not easy to reverse it now.

  Keywords: path dependence, higher education governance, state-centered model
 • F.Mirzaei*, I.Fayyaz Pages 231-258
  Objectives

  This study aims to investigate the effect of wisdom and intellect, as one of the most pivotal abilities to create internal happiness, from the viewpoint of Quran verses and Hadith so that educational systems could focus on the improvement and amelioration of this ability to foster a happy and content person.

  Method

  This thesis uses the interpretation of religious contents including the Quran and hadith as the procedure.

  Results

  According to the performed analysis of Quran and hadith, wisdom, as the most prominent capacity and talent of human beings, is a combination of cognitive, moral, spiritual, emotional, devotional, physical, current and kinetic, tactic and problem-solving abilities as well as the ability to make a subsistence and enjoy the life. Therefore, fostering this capacity plays an important role in rearing an internally satisfied person.

  Conclusion

  Educational systems, including family, schools, and universities should adopt regulations and standards to foster a satisfied, strong, and powerful person. Moreover, they should concentrate on cognitive, moral, spiritual, emotional, devotional, physical, current and kinetic, tactic and problem-solving abilities et al. abilities to bring up a worldly and hereafter satisfied person.

  Keywords: reason, wisdom, happiness, islamic education systems
 • A.R. Shah Ali*, M.Asadi, M.A.Kadkhodazadeh Pages 259-294
  Objectives

  Political training is the process that leads to an increase in the skills and capabilities of citizens to influence their political and social destiny, and it is important to recognize effective factors on the political Training of citizens. Students are important part of citizens in the field of political and social activity, which is important to identify effective factors on the political Training of the class. Therefore, the main issue of this study is to identify the factors affecting the political Training of students and measuring the impact of each of these factors.

  Method

  This research has been done using survey method and using questionnaire and also usage of systematic sampling method, between the technical and engineering universities of Tehran two state universities and two Islamic azad (open) universities were selected and the number of 384 students were selected as samples. In order to compare the data, the method of percentage and calculation of the mean and to determine the effect of variables and generalize the results to the statistical population and measure the effect of the studied variables, one-sample student t-test (T) was used.

  Results

  Effective factors on political training of students have been identified and the effect of these factors is measured in 10 indicators.

  Conclusion

  The results show that four indicators of individual, family, mass media and international developments have a significant effect on political Training of university students and other indices.

  Keywords: political Training, students, political behavior, university, citizenship
 • M.T.Mobasheri*, F.S.Mushasha Pages 295-308
  Objectives

  The purpose of this study is to analyze the narrative of "seven ages" and to examine the stages of child rearing and its adaptation to the views of some experts in educational sciences.

  Method

  This is a library research and has been done by analytical-documentary method.

  Results

  The educational method presented by the religious leaders (P.B.U.T) in the narration of "Seven Ages" based on the needs and abilities of the child, has been in three stages of seven-year development and the views of the scholars of educational sciences are to a large extent in accordance with the recommendations given in the narration .

  Conclusion

  The model presented by the Imams is a complete model for the development of children's talents and their proper upbringing and to achieve this, it is necessary for parents and educators to be familiar and educated with this model and its implementation strategies.

  Keywords: godliness, selfishness, health behaviors, religious health behaviors, lifestyle
 • A.Feizolahi, KH.Kamarbigi Pages 309-332
  Objectives

  This study is conducted with the aim of sociological analysis of cultural problems in Ilam province in order to identify and rank cultural problems in the light of it.

  Method

  The approach of this research is a qualitative study and based on this, the use of problem-constructing method was put on the agenda and through the presence of various actors with various specialized views or so-called problem-constructing from the perspective of experts and a number of officials. The executive bodies in charge of cultural affairs have been identified. In terms of implementation method, in the present study, the Delphi method has been used and the responses of participants in Delphi have been collected and analyzed in four rounds (stages), to evaluate the quality of the research, respondentʼs credit technique for validitiability was used and transferability and expert consensus were used for reliability.

  Results

  The most important findings of the research are low level of study, lack of attention to meritocracy, luxury, dramatic consumption, decrease in social vitality, weak work culture, low managerial literacy of managers, despair, high ethnic and linguistic prejudices and low- Attention to the elites of the province can be mentioned as cultural problems.

  Conclusion

  Most of the cultural problems of the province are in line with the current situation of the society at the macro level and a few numbers of them are of local origin

  Keywords: delphi method, cultural harm, cultural problem, public culture council, ilam province
 • S.Labafi*, P.Jahedi, H.Nikki Maleki Pages 333-354
  Objectives

  Attributing indigenous mental structures to concepts borrowed from foreign languages causes a perceptual gap. "Performing social responsibility" is one of the most important concepts of Persian borrowed from foreign languages. The aim of this study is to map Islamic-Iranian structures to fulfill social responsibility using Zaltman metaphor elicitation technique (ZMET).

  Method

  The present study is applied in terms of purpose and qualitative in terms of type. . The statistical population of the study is people in Tehran, the available sampling method and the sample size includes 15 people.

  Results

  Data analysis showed that the concept of social responsibility has 26 structures. Environmental protection structures, observance of work ethic, respect for consumer rights, respect for citizens' rights, social services and Supporting workers; These are the most frequent structures of Islamic-Iranian fulfillment of social responsibility. The concept map of social responsibility also includes 36 pairs of structures. The pair of structures for fulfilling social responsibility - environmental protection and fulfilling social responsibility - observing work ethic; are the most frequent pairs of Islamic-Iranian structures performing social responsibility.

  Conclusion

  According to the research results, environmental protection is the most important Islamic-Iranian structure related to social responsibility.

  Keywords: social responsibility, concept, mental structure, ZMET technique