فهرست مطالب

تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شادی سندگل، محمدرضا آقچه لو*، داریوش سعادتی، عباس جمشیدیان صفحات 1-22

  باکتری استافیلوکوکوس اوریوس جزو فلور طبیعی پوست محسوب شده و عامل مهمی در عفونت زخم ها در انسان و حیوانات است. دو گیاه گل راعی و آلویه ورا دارای اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی قوی هستند و می توانند بر روی التیام زخم تاثیرات مثبتی بگذارند. در این مطالعه تعداد 40 رت به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: گروه شاهد،گروه کنترل مثبت و دو گروه درمانی پماد حاوی دو گیاه یعنی عصاره روغنی گل راعی و عصاره الکلی آلویه ورا که با دو درصد متفاوت 1 و 4 درصد ، تحت درمان قرار گرفتند . نتایج بالینی و هیستولوژی با استفاده از آزمون های آماری آنوا و کروسکال-والیس با یکدیگر مقایسه شدند. تفاوت آماری معنی داری بین درصد التیام زخم در روز 3 در دو گروه درمان شده با پماد حاوی عصاره گل راعی و آلویه ورا 1 و 4 درصد وجود دارد. در روز 14 بافت پوششی دو گروه درمان بهتر از دو گروه دیگر است. در روز چهاردهم در هر دو گروه پماد حاوی عصاره گل راعی و آلویه ورا 1 و 4 درصد فولیکول های مو تشکیل شده بود اما غدد سباسه فقط در گروه عصاره 4 درصد مشاهده شد و کیفیت تشکیل بافت پوششی نیز در گروه عصاره 4 درصد بهتر از سه گروه دیگر بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پماد حاوی عصاره روغنی گل راعی و عصاره الکلی آلویه ورا 4 درصد در زخم تلقیح شده با باکتری استافیلوکوکوس اوریوس دارای اثرات التیام بخشی بهتری از نظر هیستوپاتولوژی و زیبایی است.

  کلیدواژگان: گل راعی، عصاره آلوئه ورا، هیستوپاتولوژی، التیام زخم، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
 • الهه سراوانی پاک، محمدعلی نجفی*، محمود توکلی، ناصر سلطانی تهرانی صفحات 23-36

  امروزه استفاده از لفاف های زیست تخریب پذیر به دلیل سازگاری با محیط زیست و قابلیت نگهداری ترکیبات فعال زیستی مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش برای نخستین بار لفاف زیست تخریب پذیر ضد میکروبی بر پایه صمغ فارسی به همراه عصاره متانولی زعفران به تنهایی و یا در ترکیب با نیسین تهیه گردید. در ابتدا، حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و غلظت کشندگی (MBC) عصاره زعفران و نیسین به روش میکرودایلوشن و برای لفاف ها به روش انتشار دیسک در برابر باکتری های بیماری زای لیستریا مونوسیتوژنز، پسودوموناس آیروژنز، باسیلوس سریوس، اشریشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم تعیین شد. سپس عصاره زعفران در مقادیر (mg/ml 25/31) MIC و (mg/ml 5/62) MBC و نیسین با مقدار (mg/ml 256/0) MIC به فرمولاسیون لفاف ها اضافه گردید. تاثیر لفاف ها بر کنترل جمعیت میکروب زنده کل، انتروباکتریاسه، باکتری های اسیدلاکتیک، پسودوموناس، کپک و مخمر گوشت سینه مرغ در طی 12 روز نگهداری در دمای C° 4±1، هر سه روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نیسین در مقایسه با عصاره زعفران اثر مهارکنندگی بهتری بر کنترل جمعیت باکتری های بیماری زا دارد. همچنین افزودن نیسین به فیلم صمغ فارسی حاوی عصاره زعفران، اثر هم افزایی (25 درصد) بر مهار رشد میکروب ها در گوشت مرغ نشان داد. بر اساس حد مجاز تعداد میکروب کل (کمتر از  log CFU/g7)، توانایی مهار رشد باکتری های هدف و مدت زمان نگهداری (تا 12روز)، لفاف صمغ فارسی+ نیسین + زعفران (MBC) مناسب به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: گوشت مرغ، رشد میکروبی، عصاره متانولی
 • پوریا بقایی، سید رضا حسینی*، نادیا طایفی نصرآبادی صفحات 37-47

  بیماری های تک یاخته ای ناشی از باکستونلا سولکاتا یکی از چالش های همیشگی صنعت دام و دام پروری در تمام دوره ها و به خصوص در کشورهای در حال پیشرفت مانند کشورهای جهان سوم مثل ایران بوده است. تک یاخته ی باکستونلا سولکاتا یکی از تک یاخته های مژک دار دستگاه گوارش نشخوارکنندگان و به خصوص نشخوارکنندگان بزرگ می باشد که غالبا سکوم و روده ی بزرگ گاوها و گاومیش ها را مورد برخورد قرار می دهد و از طریق بروز علایم درمانگاهی شامل اسهال باعث آسیب به دستگاه گوارش و کاهش ضریب تبدیل غذایی و نهایتا باعث کاهش راندمان تولید در دام ها می شود. در این مطالعه از 386 تعداد نمونه مدفوع گوساله از استان قزوین نمونه گیری انجام شد. سپس با دو روش مشاهده میکروسکوپیک و رنگ آمیزی و همچنین با روش بررسی مولکولی به جستجو و مشاهده انگل پرداختیم. نتایج در روش مولکولی 27 نمونه حدود 7درصد و در روش مشاهده مستقیم 19 نمونه حدود 5 درصد آلودگی مشاهده شد. تجزیه و تحلیل آماری به وسیله نرم افزار Excel2010 جمع آوری و طبقه بندی شد و سپس با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری مربع کای انجام پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده نیاز به توجه بیشتر دامپزشکان به این تک یاخته و پیشگیری از آسیب های احتمالی لازم می باشد.

  کلیدواژگان: باکستونلا سولکاتا، قزوین، روش ملکولی، رنگ آمیزی
 • سید محمد احمدی*، سمیه نیک نیا صفحات 48-58

  اطمینان از سلامت و کیفیت بالای مواد غذایی در طول مراحل تولید، انبارداری و مصرف از جمله دغدغه های اصلی تولیدکنندگان می باشد. با توجه به وجود نگرانی در خصوص بی خطر بودن ترکیبات ضد میکروبی شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی و خواص سلامتی بخش آنها در صنعت غذا می تواند سلامت مصرف کننده را تضمین کند. هدف از این پژوهش، ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره‏های متانولی و اتانولی گیاه دارویی نعناع فلفلی بر میکروب‏های عامل فساد و بیماری زای مواد غذایی شامل سودوموناس آیروژینوزا، باسیلوس سریوس، میکروکوکوس لوتیوس، لیستریا منوسایتوژنز و اشرشیاکلی بود. اسانس گیری از گیاه نعناع فلفلی به روش تقطیر با بخار آب با استفاده از دستگاه کلونجر انجام شد و عصاره های اتانولی و متانولی نیز به روش خیساندن تهیه شدند. فعالیت ضد میکروبی عصاره ها با استفاده از روش چاهک پلیت اندازه گیری شد و متعاقبا حداقل غلظت مهارکنندگی تعیین گردید. نتایج مربوط به قطر هاله عدم رشد و حداقل غلظت مهارکنندگی نشان داد که میزان فعالیت ضد میکروبی گیاه نعناع فلفلی به طور معنی‏داری به نوع عصاره و نوع میکروب بستگی دارد (05/0>p). به طوری که بر خلاف عصاره های الکی گیاه نعناع فلفلی که در کلیه غلظت‏های مورد استفاده بر باکتری لیستریا منوسایتوژنز بی اثر بودند (0 میلی‏متر)، اسانس آن بر تمامی میکروب های مورد بررسی اثر بازدارندگی قوی نشان داد و با ایجاد هاله عدم رشد 3/39 میلی متر بیشترین تاثیر ضد میکروبی معنی دار را نیز بر همین میکروب داشت. در بین باکتری های مورد بررسی سودوموناس آیروژینوزا مقاوم ترین باکتری نسبت به اسانس و همچنین عصاره متانولی در این بررسی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس نعناع فلفلی دارای فعالیت ضد میکروبی قوی بر میکروب های عامل فساد و بیماری زای مواد غذایی می باشد. بنابراین می توان اسانس نعناع فلفلی را به عنوان یک ترکیب بسیار ارزشمند و نگهدارنده ضد میکروبی در مواد غذایی پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: اسانس، عصاره اتانولی، عصاره متانولی، فعالیت ضد میکروبی، نعناع فلفلی
 • روزبه فلاحی* صفحات 59-68
  یکی از بیماری های مهم و خطرناک باکتریایی در کلنی موش های آزمایشگاهی تب گاز گرفتگی موش است. این بیماری قابل انتقال به انسان می باشد. بر طبق استانداردهای بین المللی، در صورت مواجه شدن با آن، بایستی اقدامات کنترلی، مبارزه و احیانا ریشه کنی و حذف کلنی صورت گیرد. عامل بیماری، باکتری استرپتوباسیلوس مونیلی فورمیس است. از علایم بیماری در انسان می توان به تب شدید، لرز، پلی آرتریت و التهابات پوستی اشاره کرد. تاکنون استانداردهای بین المللی در مورد تعیین آلودگی حیوانات آزمایشگاهی به این عامل عفونی در ایران انجام نگرفته است. در این تحقیق میزان شیوع این باکتری در کلنی موش های آزمایشگاهی نژاد NIH موسسه رازی در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 66 سر موش پرورشی به صورت تصادفی از یک کلنی پرورشی انتخاب و با روش PCR از نظر وجود این باکتری، مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد هیچ گونه مورد مثبتی مشاهده نگردید. با توجه به دستورالعمل به کار برده شده می توان نتیجه گیری نمود که با اطمینان 9/99 درصد، آلودگی به باکتری استرپتوباسیلوس مونیلی فورمیس در سالن های پرورشی، وجود نداشته است. نتیجه این بررسی، نشان دهنده این است که رعایت موارد بهداشتی در این مرکز به خوبی انجام می گیرد. گرچه باید پایش های دوره ای و مستمر در مورد این باکتری و سایر عوامل عفونی مهم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آلودگی، استرپتوباسیلوس مونیلی فورمیس، تب گازگرفتگی، موش NIH
 • راضیه پرتوی، فتانه نارچین*، عاطفه عراقی صفحات 69-82
  سنتز سبز نانوذرات مزایایی دارد که می توان به اجتناب از مواد شیمیایی خطرناک، پروسه تمیز، غیر سمی، دوستدار محیط زیست، آماده سازی آسان، به صرفه بودن و کنترل بر اندازه و شکل ذرات اشاره کرد. در این مطالعه ابتدا عصاره آبی گیاه مرزه ریشنگری تهیه شد و نانوذرات تیتانیوم به روش سبز و فراصوت تولید شد. سپس به منظور شناسایی نانوذرات از آنالیز UV، طیف سنجی تفکیک انرژی EDS و آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی و انتقالی استفاده گردید. سپس MIC و MBC نانوذرات بر ضد پاتوژن های اشرشیاکلی O157:H7 و لیستریا منوسیتوژنز و سمیت سلولی نانوذرات در رقت های 5/12، 25، 50 ، 100 و 200 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی رده سلولی سرطانی کولون (HT-29)  و سلول های نرمال (HEK-293) ارزیابی شد. محلول حاوی نانوذرات با جذب در ناحیه 352 نانومتر نشان دهنده سنتز نانوذرات تیتانیوم توسط عصاره آبی گیاه مرزه بود. در محلول کلوییدی نانوذرات، اشکال نانوذرات کروی مشاهده شد که از نظر اندازه از 4/37 تا 6/49 نانومتر بودند. نانوذرات در غلظت 20 میکروگرم در میلی لیتر موجب مهار رشد لیستریا منوسیتوژنز و اشرشیاکلی شد. نانوذرات تیتانیوم سنتز شده در این مطالعه اثرات سمی بر سلول های نرمال نداشت، در حالی که در غلظت 183 میکروگرم در میلی لیتر مانع رشد حدود 50 درصد سلول های سرطانی شد. نتایج این مطالعه، نگرانی ها بابت خطرات استفاده از نانوذرات تیتانیوم را کم کرده و زمینه را برای استفاده بیشتر این ماده در بسته بندی مواد غذایی به منظور افزایش مدت ماندگاری فراهم می کند.
  کلیدواژگان: سمیت سلولی، سنتز سبز، ضد میکروبی، نانوذرات تیتانیوم، مرزه
|
 • Shadi Sanadgol, MohammadReza Aghchelou *, Darush Saadati, Abbas Jamshidian Pages 1-22

  Staphylococcus aureus is an important cause of wound infection and found on the skin of normal human and animal population. Hypericum perforatum and Aloe vera have antioxidant, anti-inflammatery and antibacterial effects, so they can affect on wounds positively together. For this purpose, 40 rats were selected and randomly divided into 4 groups: negative and positive control groups and two groups that treated with Hypericum perforatum and Aloe vera ointments that containing 1 and 4 percent extracts. The wounds were pictured on 0, 3,7 and 14 days after wound creation and the wound healing rates was calculated clinically. Histopathologic stadies were performed on samples collecteal from the wounds in 3,7 and 14 days after wound creation. Finally, the data were analyzed by Anova, Kruskal wallis test. The percentage of wound healing in 3th day in two groups treated with ointment containing extract was higher than other groups. on the 14th day the clinically epithelial tissue of the two groups treated with plant extracts was better than the other two groups. Appendices of the skin like hair follicles are formed in two groups contains extracts, but in the extract of %4 was observed more better than the other three groups becase the sebaceous glands were just observed in this group and quality of epithelial tissue was more better. The results show that ointment containing %4 Aloe vera and Hypericum perforatum extracts have better healing effects and skin beauty results than %1 ointment on wounds that inoculated with Staphylococcus aureus.

  Keywords: words: Hypericum perforatum, Aloe vera, histopatology, wound healing, Staphylococcus aure-us
 • Elahe Saravani Pak, MohammadAli Najafi *, Mahmud Tavakoli, Naser Soltani Tehrani Pages 23-36

  Today, the use of biodegradable film is considered due to its environmental friendliness and ability to store biologically active compounds. A novel antimicrobial film was made from the soluble-phase of the Persian gum (SPG) incorporated methanolic extracts of Croccus sativus L. stigmas alone or in combination with nisin. Initially, the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactricidal concentration (MBC) value of saffron and nisin extracts was determined by micro-dilution method and films by disk diffusion method against Listeria monocytogenes, Pseudomonas aerogenesis, Bacillus cereus, Escherichia coli and Salmonella typhimurium. Then saffron extract (MIC: 31.25 mg/ml and MBC: 62.5 mg/ml), and nisin (MIC: 0.256mg/ml) was added to the film formulation. The effect of films on the control of total viable count, Enterobacteriaceae, lactic acid bacteria, Pseudomonas spp., mold and yeast of chicken breast during 12 days of storage at 4±1 °C, was studied every three days. The results showed that nisin compared to saffron extract has a better inhibitory effect on controlling the population of pathogenic bacteria. Also, the addition of nisin to the Persian gum film containing saffron extract showed a synergistic effect (%25) on inhibiting the growth of microbes. Based on the acceptable limit for total viable count (<7 log CFU/g) in fresh poultry meat, growth inhibition of target bacteria and shelf life (up to 12 days), Persian gum + nisin + saffron (MBC) film seems appropriate.

  Keywords: Poultry meat, Microbial growth, Methanolic extract
 • Pouria Baghaie, Seyed Reza Hosseini *, Nadia Taiefi Nasrabadi Pages 37-47

  Protozoan diseases caused by Buxtonella sulcata have been one of the constant challenges of the livestock industry in all periods and especially in developing countries such as third world countries such as Iran. Buaxtonella sulcata protozoan is one of the ciliated protozoa of the gastrointestinal tract of ruminants, especially large ruminants. It converts food and ultimately reduces production efficiency in livestock. In this study, 386 calf fecal samples were sampled from Qazvin province. Then we searched and observed the parasite with two methods of microscopic observation and staining and also with the method of molecular analysis. In the molecular method 27 samples were about 7% and in the direct observation method 19 samples about 5% contamination was observed. Statistical analysis was collected and classified by Excel2010 software and then performed by SPSS software using Chi-square test. According to the results, veterinarians need to pay more attention to this protozoan and prevent possible injuries.

  Keywords: Buxtonella sulcata, Qazvin, staining, molecular methods
 • Seyed Mohammad Ahmadi *, Somayeh Niknia Pages 48-58

  One of the main challenges for food producers is to ensure the health and high quality of food during the production, storage and consumption stages. Due to the concern about the safety of chemical antimicrobial compounds, the use of medicinal plants and their health properties in the food industry can ensure the health of consumers. So, the objective of this study was to evaluate antimicrobial activity of essential oil, ethanolic and methanolic extracts of Mentha piperita L cultivated in Medicinal plants farm of agricultural research institute of zabol university, against spoilage and pathogenic microorganisms in food products including Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Micrococcus luteus, listeria monocytogenes and Escherichia coli. The essential oil was obtained by water-distillation using a Clevenger-type system and ethanolic and methanolic extracts were obtained by wet method. Antimicrobial activity of the extracts was measured by agar well diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC) was subsequently determined. The results of diameter of inhibition zone and MIC values indicate that antibacterial activity of the extracts of Mentha piperita L was related to the type of extract and the type of microorganism. Unlike methanolic and ethanolic extracts of Mentha piperita L, which were ineffective in all concentrations against Listeria monocytogenes (0 mm), its essential oil had a strong inhibitory effect on all studied bacteria and with diameter of inhibition zone of 39.3 mm showed the highest significant antimicrobial activity on the same microorganism. In this study, Pseudomonas aeruginosa was the most resistant bacteria to the essential oil and methanolic extracts. The findings of this study indicated that Mentha piperita L essential oil has a strong antimicrobial activity on spoilage and pathogenic microorganisms associated with food.  Therefore, the mentioned compound can be suggested as a very valuable antimicrobial preservative in food.

  Keywords: Essential oil, Ethanolic extract, Methanolic extract, Antibacterial Activity, Mentha piperita L
 • Roozbeh Fallahi * Pages 59-68
  One of the most important and dangerous bacterial diseases in colonies of mice is rat bite fever. This disease can be transmitted to humans. According to international standards, in the event of a confrontation, control measures, combat and possibly eradication and remove the colony should be taken. The disease caused by Streptobacillus moniliformis bacteria. Symptoms of the disease in humans include high fever, chills, polyarthritis, and skin inflammation. So far, international standards for determining the infection of laboratory animals with this infectious agent have not been performed in Iran. In this study, the prevalence of this bacterium, in the colony of Razi Institute NIH Laboratory mice was studied in 1398. Number of 66 mice from a breeding colony were randomly selected and were examined by PCR method for presence of this bacterium. No positive samples were observed. According to the instructions used, it can be concluded that with 99.9% confidence, there was no infection with Streptobacillus monilioformis in breeding facilities. The result of this study shows that the observance of hygiene items in this center is done well. However, periodic and continuous monitoring of this bacterium and other important infectious agents should be performed.
  Keywords: Infection, NIH mouse, Rat bite fever, Streptobacillus moniliformis
 • Razieh Partovi, Fataneh Narchin *, Atefeh Araghi Pages 69-82
  Green synthesis of nanoparticles has some advantages including the commitments  to avoid  harmful chemicals, clean process, eco-friendly, easy preparation, economical and control on size and shape of particles. In this study, water extract of Saturaja rechengri Jamzad was prepared and titanium nanoparticles  produced using green and ultrasound techniques. Then, in order to characterize the nanoparticles, UV analysis, energy dispersive x-ray spectroscopy and TEM and SEM analysis were performed. MIC and MBC of nanoparticles against E. coli O157:H7 and L. monocytogenes and cytotoxicity in 12.5, 25, 50, 100 and 200 mg/ml on HT-29 and HEK-293 cell lines were also determined. Nanoparticles had absorption at 352 nm which showed synthesis of titanium nanoparticles using Saturaja rechengri Jamzad extract. Spherical shape of nanoparticles was detected in colloidal solution with 37.4 to 49.6 nm. Titanium nanoparticles could stop the growth of E. coli O157:H7 and L. monocytogenes at 20 µg/ml. The nanoparticles did not revealany cytotoxic effect on the  normal cells, while it was  stop the growth of 50% of cancer cells at 183 µg/ml. The results of this study decreased the anxiety of using titanium nanoparticles and increased the potential  of using this nanoparticle in food packaging  to finally extend shelf life of food.
  Keywords: Cytotoxicity, Green synthesis, Antimicrobial effect, Titanium nanoparticles, Saturaja rechengri Jamzad