فهرست مطالب

نشریه زیست بوم نوآوری
پیاپی 2 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهرداد شفیعی* صفحات 1-22

  پارک های علم و فناوری عمدتا با فعالیت های مبتنی بر دانش و حل مسئله برای همه ذینفعانی که به دنبال خدمات خاص برای حل مشکلات خود هستند، سروکار دارند. این نوع طبیعت منحصر به فرد فعالیت پارک ها به علاوه ی عدم اطمینان در عملکرد و نتایج فعالیت حاصل از کار با شرکت های دانش محور به پیچیدگی فرایند ارزیابی عملکرد آنها منجر شده است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد پارک ها، این مطالعه با هدف بررسی امکان ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری با استفاده از مدل شایستگی سازمانی انجام شده است. به این منظور پرسشنامه استاندارد مدل بنیاد اروپایی کیفیت در اختیار مدیران و کارشناسان یکی از پارک های سطح یک کشور قرار گرفته و داده ها با استفاده از روش آماری z  یک نمونه ای تحلیل شده است. نتایج تحلیل نشان داد این مدل می تواند شکاف های عملکردی در حوزه توانمندسازها و نتایج در پارک را به خوبی تصویر کند. در کلیه معیارها، میانگین بدست آمده از ارزیابی دارای تفاوت معنی داری با میانگین پیش بینی شده است. تحلیل آماری نشان داد این اختلافات را نمی توان تصادفی دانست و باید پذیرفت که معیارهای ارزیابی بین عملکرد فعلی و عملکرد مطلوب تفاوت واقعی را نشان می دهند. بنابراین پارک مورد نظر در تمام حوزه های توانمندسازها و نتایج به پیشرفت های نسبتا چشمگیری نیاز دارد.

  کلیدواژگان: پارک علم وفناوری، ارزیابی عملکرد، مدل شایستگی سازمانی
 • احمد پیفه*، مهرداد شیخ اویسی صفحات 23-45

  در دنیای پر تحول امروزی، زیربنای اقتصادها کشورها، از محوریت منابع و سرمایه های فیزیکی به سمت سرمایه های فکری جابه جا شده است و شکل جدیدی از سازمان ها به عنوان سازمان های مبتنی بر دانش و اصطلاحا شرکت های دانش بنیان شکا گرفته اند.. در واقع این شرکت ها موتور رشد و توسعه فناوری محسوب می شوند. کشور ایران نیز جهت دستیابی به یک رشد و توسعه پایدار و فراگیر و رقابت در عرصه جهانی نیازمند یک تحول اقتصادی از سطح اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش محور است. در این میان شرکت های دانش بنیان موتور توسعه و ایجاد چنین تحولی محسوب می شوند. اما نکته بسیار مهم در این میان، عدم وجود برابری توزیع مناسب شرکت های دانش بنیان در مناطق مختلف کشور است. لذا این مطالعه به بررسی نابرابری توزیع فضایی واحدهای فناور شرکت های دانش بنیان در استان های ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بیشترین تعداد  واحدهای فناور و تحقیق و توسعه مستقر در بخش چند مستاجره و اراضی مربوط به پارک علم و فناوری شیخ بهایی در استان اصفهان بوده است. همچنین بیشترین مجموع فروش واحدهای فناور  مربوط به پارک علم و فناوری پردیس استان تهران بوده است. در این مقاله تصویری از نابرابری در توزیع فضایی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و ضریب تمرکز فناوری در استان های کشور با استفاده از شاخص های مختلف؛ همچون ضریب جینی، شاخص تایل، اتکینسون، دالتون و هرفیندال استفاده شده است. یافته ها تحقیق مبتنی بر آن است که تمامی شاخص های فوق با یکدیگر سازگار داشته و موید نابرابری توزیع فضایی در کشور می باشد.

  کلیدواژگان: شرکت های دانش بنیان، توزیع فضایی، شاخص نابرابری
 • حکیمه واعظی، مهدی زیودار* صفحات 47-61

  هوشیاری کارآفرینانه به عنوان یک ساختار ذهنی ارزشمند در حوزه ایجاد خلاقیت به عنوان مبنایی برای تشخیص فرصتها و بهره برداری از موقعیتها نقش اساسی در قصد کارآفرینانه دارد. هدف از این پژوهش شناسایی تاثیر ابعاد هوشیاری کارآفرینانه و ارتباط آن با قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. برای این منظور پس از مشخص کردن مدل مفهومی پژوهش و جامعه و نمونه آماری، اطلاعات متغیرهای پژوهش در قالب طراحی پرسش نامه و طیف لیکرت گردآوری شد و روابط بین متغیرها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی تبیین شد. نتایج نشان دادکه هوشیاری کارآفرینانه، اثر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه داردسه مولفه،« ارتباطات»، «ارزیابی و قضاوت» و «پایش و جستجو» نیز به عنوان عواملی برای هوشیاری کارآفرینانه مورد تایید است. با بررسی نتایج حاصل از نقش متغیرهای کنترلی بر هوشیاری و قصد کارآفرینانه تنها متغیر شرکت در دوره های کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه موثر است.

  کلیدواژگان: هوشیاری کارآفرینانه، قصد کارآفرینانه، کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • صالحه رحیمی*، رمضان حسین زاده صفحات 63-85

  هدف محوری این مقاله سنجش و اولویت بندی ضریب رقابت پذیری منطقه ای در ایران براساس مولفه های اقتصاد دانش می باشد. به طور کلی رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت مناطق درمیدان رقابت های سیاسی،اقتصادی و تجاری به حساب می آید. بدین معنی که هر کشور، منطقه یا بنگاهی که از توان رقابتی بالایی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد،می توان گفت که از رقابت پذیری بالاتری برخوردار است. رقابت پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرآیندها به وجود می آید. دارایی ها یا به صورت موهبتی است (مثل منابع طبیعی) و یا ساخته شده به وسیله انسان(مثل زیرساخت ها) و فرآیندهایی که دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می کند و در نهایت موجب ایجاد رقابت پذیری می شوند.این تحقیق به منظور بررسی تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رقابت پذیری منطقه ای درایران در نظر گرفته شده است . در این تحقیق به بررسی رقابت پذیری منطقه ای در پارک های علم و فناوری کشور درسال 1395مربوط به متغییرهای پارک علم و فناوری با استفاده از روش هرفیندال و می پردازیم. نتایج به دست آمده موید این مطلب است که متغییر تولید، اختراعات، تعداد شرکت های دانش بنیان نقش مثبتی در رقابت پذیری منطقه ای دارند.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، رقابت پذیری منطقه ای، اقتصاد دانش بنیان
 • محمدنبی شهیکی تاش*، محمد راحتی صفحات 87-100

  هدف از این مطالعه هدف شناسایی واکنش نهاده ای بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا با توجه به سطوح مختلف فناوری می باشد. در این تحقیق رفتار بنگاه های اقتصادی در بخش صنایع کارخانه ای کشور  از نظر ریسک پذیری و ریسک گریزی مورد بررسی قرارگرفته و چگونگی تاثیر آن بر دو نهاده ی نیروی کار و سرمایه آزمون و تحلیل شده است. بدین منظور، صنایع براساس کدهای دو رقمی ISIC با توجه به معیار سطوح فناوری به سه دسته تکنولوژی سطح  پایین (LT) ، تکنولوژی سطح متوسط (MLT) و تکنولوژی سطح بالا(MHT) تقسیم بندی شده و به روش پنل دیتا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان میدهد که صنایعی با تکنولوژی سطح پایین که شامل صنایع مواد غذایی، تولیدمنسوجات، تولید پوشاک، محصولات چوبی، تولیدکاغذ و محصولات کاغذی هستند، در قبال ریسک ناشی از ناطمینانی تقاضا واکنش معنی دار و مثبت نشان می دهند و ریسک پذیر هستند در نتیجه نسبت افزایش موجودی سرمایه نسبت به نیروی کار بیشتر و صنعت نیز سرمایه بر است. اما برای  دو صنعت با تکنولوژی متوسط رو به پایین و تکنولوژی متوسط رو به بالا شرایط متفاوت است. صنایع MLT و صنایع MHT در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی واکنش منفی و معنی دار نشان می دهند و در واقع ریسک گریز هستند و افزایش نا اطمینانی تقاضا، نسبت به کارگیری سرمایه به نیروی کار کمتر است.

  کلیدواژگان: بنگاه های صنعتی، نااطمینانی تقاضا، تکنولوژی
 • صدیقه کهرایی، الهام شیوایی* صفحات 101-125

  هدف محوری این مطالعه بررسی تاثیر شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ های نوآور بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران می باشد. شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ ها، بستر خلق ارزش افزوده اقتصادی را از کانال فناوری و نوآوری فراهم می کنند. از این رو حرکت از یک اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش محور، مستلزم تقویت بنیان های استارت آپی و طراحی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری می باشد. در این مطالعه برای بررسی تاثیر اکوسیستم دانش بنیان بر رشد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی از سطح فعالیت شرکت های دانش محور در پارک های علم و فناوری به عنوان مرجع نهادی توسعه این اکوسیستم استفاده شده است. ماموریت نهادی پارک های علم و فناوری حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور، به منظور توسعه فناوری ها و دانش موجود و تجاری سازی آن می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تعداد کل شرکت های دانش بنیان کشور در سال 1396، 3380 شرکت می باشد که از این بین تعداد کل شرکت های دانش بنیان تولیدی 780، شرکت های دانش بنیان صنعتی 692 و استارت آپ ها 1685 می باشد. دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد که شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران داشته و میزان فروش واحدهای فناور استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد فضایی منطقه ای در کشور داشته است.

  کلیدواژگان: شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، رشد اقتصاد منطقه ای
|
 • Mehrdad Shafiee* Pages 1-22

  Science and technology parks mainly deal with knowledge-based and problem-solving activities for all stakeholders seeking specific services to solve their problems. This unique nature of the parks' activities, in addition to the uncertainty in the performance and results of working with knowledge-based companies, has led to the complexity of their performance appraisal process. Due to the importance of the issue of parks performance evaluation, this study was conducted to investigate the possibility of evaluating the performance of science and technology parks using the Organizational Excellence Model. For this purpose, the standard questionnaire of the European Foundation for Quality Management model was provided to the managers and experts of one of the First level parks and the data were analyzed using the one sample z statistical method. The results of the analysis showed that this model can well illustrate the functional gaps in the field of enablers and the results in the park. In all criteria the mean obtained from the evaluation is significantly different from the predicted mean. Statistical analysis showed that these differences can not be considered random and it must be accepted that the evaluation criteria show a real difference between current performance and optimal performance. Therefore, the park needs relatively significant improvements in all areas of enablers and results.

  Keywords: science, technology park, Performance Evaluation, Organizational Excellence Model
 • Mehrdad Sheikh Oveysi *, Ahmad Pifeh Pages 23-45

  In order to achieve sustainable and inclusive growth and development and competition in the global arena, Iran needs an economic transformation from a source-oriented economy to a knowledge-based economy. Among these, knowledge-based companies are considered as developing and creating such a transformation. Therefore, in Iran, knowledge-based companies have recently become the focus of the country's officials. But a very important point in this is the lack of equal distribution of knowledge-based companies in different regions of the country. In this paper, to investigate the inequality of spatial distribution of technology units and knowledge-based companies and technology concentration coefficient in Iranian provinces, evaluation of the level of activity of knowledge-based companies in science and technology parks as an institutional reference for the development of this ecosystem Is presented. For this purpose, inequality coefficient measurement indicators have been used. The results of this study confirm that among the 30 provinces studied, the highest number of technology and research and development units located in the multi-tenant and land sector is 226 and the highest number of knowledge-based companies (start-ups, manufacturing and industrial) is 88 and related to Sheikh Baha'i Science and Technology Park has been in Isfahan province. The highest total sales of technology units were related to the Science and Technology Park of Tehran Campus. According to the study of inequality indicators such as Gini coefficient, Tile index, Atkinson, Dalton and Herfindahl, the findings indicate a high regional inequality coefficient in the country.

  Keywords: Knowledge-Based Companies, science, technology parks, inequality indicators, regional economy
 • Hakima Vaezi, Mehdi Zivdar * Pages 47-61

  Entrepreneurial alertness as a valuable mental structure in the field of creativity as a basis for identifying opportunities and exploiting situations plays a key role in entrepreneurial intention. The purpose of this study was to identify the impact of the dimensions of entrepreneurial alertness and its relationship with entrepreneurial intention among students of Sistan and Baluchestan University. For this purpose, after identifying the conceptual model of research and statistical population and statistical sample, information of research variables was collected in the form of a questionnaire and Likert scale and the relationships between variables were explained using structural equation analysis and partial least squares method. The results showed that entrepreneurial alertness has a positive and significant effect on entrepreneurial intention. Three components, " Association and connection", "evaluation and judgment" and " Scanning and search" are also approved as factors for entrepreneurial awareness. By examining the results of the role of control variables on entrepreneurship alertness and intention, the only variable of education entrepreneurship courses is effective on entrepreneurial intention.

  Keywords: Entrepreneurial Alertness, Entrepreneurial Intention, Entrepreneurship, Sistan, Baluchestan University
 • Salehe Rahimi *, Ramezan Hosseinzadeh Pages 63-85

  The main purpose of this article is to assess and prioritize the regional competitiveness coefficient in Iran based on the components of knowledge economy. In general competitiveness is a key criterion for assessing the degree of success of regions in the field of political economic and commercial competition. This means that any country region or enterprise that has a high level of competitiveness in competitive markets can be said to have a higher level of competitiveness. Competitiveness arises from a combination of assets and processes. Assets are either gifted (such as natural resources) or man-made (such as infrastructure) and the processes that turn assets into the economic benefits of selling to customers ultimately creating competitiveness. This study is intended to investigate the impact of knowledge-based economy on regional competitiveness in Iran. In this research we study the regional competitiveness in the country's science and technology parks in 2016 related to the variables of the science and technology park using the Herfindal method. The results confirm that the variables of production inventions number of knowledge-based companies have a positive role in regional competitiveness.

  Keywords: Regional Competitiveness, Knowledge Economy, science, technology park
 • Mohammad Nabi Shahiki Tash*, Mohsen Rahati Pages 87-100

  The present paper aims to identify the input response of firms to the risks of demand uncertainty concerning the levels of technology. In this paper we examine panel data from1995 to 2018 and analyze the behavior of the manufacturing operating in the industry sector of the country from the prospect of risk taking and risk aversion and, its impact on the two inputs of labor and capital. To do this, the industries of Iran based on two-digit ISIC codes are divided into three categories of Low-level Technology (LLT), Moderate Level Technology (MLT) and High-level Technology (HLT) with respect to the level of technology. Research results show that low-tech industries that include food industries, textiles, garments, wood products, paper production, and paper products represent a significant and positive response to the risk of demand uncertainty and are risky. As a result, the ratio of increased capital to labor is higher and the industry is also expensive. But the situation is different for the other industries with a moderate to low technology and moderate to high technology. MLT industries and HLT industries show a negative and significant reaction to the risk of uncertainty and in fact, they are risk-averse, and the uncertainty of demand is higher and the ratio of the use of capital to labor is lower.

  Keywords: Uncertainty of demand, Labor demand, Capital demand, Manufacturing Industry
 • Seddigheh kahrayi, Elham Shivaei * Pages 101-125

  Economic growth is considered as a benchmark for measuring the economic situation of a society. Knowledge-based companies and start-ups provide a platform for creating value-added economics from the technology and innovation channel. Many developing countries like Iran are striving for sustainable and sustainable economic growth; Because achieving high economic growth rate is one of the most important goals of any economic system, which means that planners, economic theorists and policy makers are seeking to understand more and more the factors affecting economic growth for proper planning. The national level is the achievement of favorable economic growth and ultimately increase social welfare and reduce poverty and unemployment. Hence, moving from a resource-centered economy to a knowledge-based economy requires the strengthening of start-up foundations and the design of entrepreneurship-based entrepreneurship based on innovation and technology. In this thesis, an assessment of the level of activity of knowledge-based companies in the science and technology parks as the institutional reference point for the development of this ecosystem has been presented to study the impact of knowledge-based ecosystem on regional economic growth. To this end, the least squares econometric method (LSDV) was used for the period 2014-2015. The results indicate a positive and significant impact of the number of knowledge-based companies and companies' sales on regional economic growth. Among the 30 provinces, the rate of sales of technology units in the provinces of East Azerbaijan, Bushehr, Chaharmahal Bakhtiari, Semnan, Sistan and Baluchestan and Kermanshah has had a positive and significant impact on the local economy and regional added value. Therefore, according to research findings, it can be concluded that strengthening the technology infrastructure and development of R & D and designing ecosystems based on innovative IP clusters can be a good way to boost local value added and economic growth. Provided in Iran.

  Keywords: Knowledge-Based Companies, science, technology parks, Regional Economic Growth