فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال سی و یکم شماره 3 (پاییز 1400)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال سی و یکم شماره 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/08/16
 • تعداد عناوین: 21
|
 • طاهره صدرا، جواد حمزه ئی* صفحات 1-18
  اهداف

  کشت مخلوط می تواند به عنوان یکی از راه های افزایش عملکرد و پایداری تولید در واحد سطح مطرح باشد. بنابراین، این آزمایش به منظور بررسی اجزاء عملکرد، عملکرد و شاخص های رقابت در کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک گل خوشه ای تحت تاثیر سامانه های مختلف خاک ورزی انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال زراعی 98-1397 بصورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرارانجام شد. خاک ورزی در سه سطح (شخم مرسوم، حداقل و بدون شخم) عامل اصلی و الگوی کاشت در پنج سطح (کشت خالص ماشک (M) و تریتیکاله (T) و کشت های مخلوط 50T:50M، 67T:33M و 33T:67M) عامل فرعی بوند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر خاک ورزی و الگوی کشت بر تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و دانه تریتیکاله و تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک و دانه ماشک معنی دار بود. بالاترین عملکرد دانه تریتیکاله و ماشک مربوط به شخم رایج و کشت خالص بود. بیشترین سودمندی بر اساس شاخص های نسبت برابری زمین (30/1) و ضریب نسبی تراکم (60/4) از الگوی کشت مخلوط M50T+50 بدست آمد. مثبت بودن مقادیر شاخص غالبیت و بالاتر بودن مقادیر نسبت رقابت در الگوی 50T:50M و 33T:67M برای گیاه تریتیکاله، بیانگر برتری رقابتی تریتیکاله نسبت به ماشک یا استفاده بهتر از نهاده ها در کشت مخلوط بوده است. کاهش یا افزایش عملکرد واقعی کل و سودمندی مخلوط در تریتیکاله و ماشک مثبت بود.

  نتیجه گیری

  بنابراین با برآورد شاخص های رقابتی  به منظور بررسی وضعیت دو گونه در مخلوط مشخص گردید در تیمارهای مختلف کشت مخلوط افت عملکرد واقعی کل وجود نداشت که نشان از برتری کشت مخلوط نسبت به تک کشتی می باشد. بنابراین الگوی 50T+50M علاوه بر ایجاد تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم باعث حداکثر بهره وری از زمین می شود.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، چند کشتی، نسبت برابری زمین، سودمندی مخلوط، کشاورزی پایدار، شخم
 • ولی خوشقدم*، سعید زهتاب سلماسی، جلیل شفق کلوانق صفحات 19-30
  اهداف

  مطالعه برای بررسی خصوصیات زراعی دو رقم نخود در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (قره زرک) و مشخص کردن الگوی مناسب کشت مخلوط انجام گرفت. 

  مواد و روش ها

  آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کشت مخلوط با نسبت 40 درصد، 60 درصد و80 درصد تراکم مطلوب بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آرمان و آزاد، کشت خالص نخود آزاد، کشت خالص نخود آرمان و کشت خالص بالنگوی شهری بودند. 

  یافته ها

  نتایج آزمایش نشان داد که در تیمار کشت خالص نخود آرمان، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، عملکرد دانه و وزن صد دانه بیشترین میزان و در تیمار کشت مخلوط 80 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد کمترین می باشد. نسبت برابری زمین بجز در تیمارهای کشت مخلوط 80 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آرمان و آزاد، بزرگتر از یک بود و بیشترین مقدار نسبت برابری زمین در تیمار کشت مخلوط 40 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد و کمترین مقدار آن در تیمار کشت مخلوط 80 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد و آرمان مشاهده شد. بیشترین مجموع ارزش نسبی در تیمار کشت مخلوط 60 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد و کمترین آن در تیمار کشت مخلوط 80 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد مشاهده شد.  

  نتیجه گیری

  به طور کلی با توجه به یافته های این پژوهش ، کشت مخلوط 40 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود در هر دو رقم، مناسب کشت مخلوط می‏باشد.

  کلیدواژگان: بالنگوی شهری، کشت مخلوط، عملکرد دانه، نسبت برابری زمین، نخود
 • مصطفی امانی ماچیانی، عبدالله جوانمرد*، علی استادی، محمدرضا مرشدلو صفحات 31-50
  مقدمه و هدف

    با توجه به لزوم استفاده از سیستم های کشاورزی پایدار و وارد کردن گونه های جدید به منظور افزایش تنوع گونه ای، پژوهشی با هدف بررسی اثر کشت مخلوط آویشن (Thymus vulgaris L.) با سویا (Glycine max L.) با کاربرد کود زیستی بر محتوی و عملکرد اسانس آویشن و شاخص های اکولوژیکی اجرا شد.    

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 1398 اجرا شد. فاکتور اصلی الگوهای مختلف کشت شامل کشت خالص آویشن، کشت خالص سویا، کشت مخلوط یک ردیف سویا+ یک ردیف آویشن (1:1) و دو ردیف سویا+ یک ردیف آویشن (2:1) بود. فاکتور دوم و سوم به ترتیب تلقیح و عدم تلقیح با میکوریز و برداشت (دو چین) بودند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد، بیشترین عملکرد ماده خشک آویشن (5/634 گرم در متر مربع) در کشت خالص و چین اول بدست آمد. همچنین، بیشترین عملکرد اسانس آویشن (45/9 گرم در متر مربع) در چین اول و الگوی کشت مخلوط 1:1 بدست آمد. علاوه بر این، با تلقیح قارچ میکوریزا درصد و عملکرد اسانس آویشن بترتیب 86/30 و 95/11 درصد نسبت به عدم تلقیح افزایش یافت. بیشترین شاخص های اکولوژیکی (نسبت معادل سطح زیر کشت و زمان، نسبت معادل سطح برداشت و کارایی استفاده از زمین) و شاخص های اقتصادی (سودمندی کشت، سودمندی اقتصادی کشت مخلوط و شاخص بهره وری سیستم) در الگوی کشت 1:1 با کاربرد کود زیستی بدست آمد که بیانگر سودمند بودن این الگوی کشت از لحاظ اقتصادی نسبت به کشت خالص دو گیاه می باشد. 

  نتیجه گیری

  به طور کلی، کشت مخلوط یک ردیف سویا+ یک ردیف آویشن همراه با کود زیستی می تواند در افزایش درآمد اقتصادی و کارایی استفاده از زمین به کشاورزان معرفی گردد.

  کلیدواژگان: الگوی کشت، شاخص بهره وری سیستم، عملکرد دانه، کشاورزی پایدار، کود زیستی
 • بیتا عباسی*، غلامرضا محمدی، علیرضا باقری صفحات 51-69
  اهداف

  پژوهش حاضر به منظور تعیین مناسب ترین زمان کاشت خاک پوش زنده (شنبلیله) بر فنولوژی، کیفیت دانه و عملکرد ارقام آفتابگردان انجام شد. 

  مواد و روش ها

  آزمایش در سال 1396 در دانشگاه رازی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. فاکتور اول کاشت شنبلیله در چهار سطح (عدم کشت خاک پوش زنده (شاهد)، کاشت شنبلیله 15 روز قبل، همزمان و 15 روز بعد از آفتابگردان) و فاکتور دوم سه رقم آفتابگردان (پروگرس، فرخ، لاکومکا) بود. 

  یافته ها

  کاشت شنبلیله قبل از آفتابگردان منجر به کاهش عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان شد. به طوری که عملکردهای دانه، روغن و پروتئین آفتابگردان در شرایط کاشت خاک پوش زنده 15 روز قبل از آن به ترتیب 5/38، 9/37 و 6/43 درصد کمتر از تیمار شاهد بود. همچنین وقوع مراحل ستاره ای شدن، گلدهی، تشکیل طبق و رسیدگی فیزیولوژیک به ترتیب به میزان 8/69، 8/21، 5/24 و 6/82 درجه روز رشد بیشتر (4/4، 1/1، 1 و 3/4 روز دیرتر) از شرایط شاهد رخ داد. با این حال کاشت خاک پوش زنده همزمان و 15 روز بعد از آفتابگردان بر عملکرد کمی و کیفی دانه های آفتابگردان تاثیر مثبت داشت. عملکردهای دانه، روغن و پروتئین با کاشت همزمان به ترتیب 4/39، 4/36 و 3/43 درصد بیشتر از شاهد بود. این مقادیر با کاشت خاک پوش زنده بعد از آفتابگردان به ترتیب 5/25، 7/26 و 5/23 درصد به دست آمدند. وقوع مراحل گلدهی و تشکیل طبق در شرایط کاشت همزمان به ترتیب به 8/20 و 1/47 درجه روز رشد (7/0 و 4/1 روز زودتر) و در شرایط کاشت خاک پوش زنده بعد از آفتابگردان به 3/42 و 6/112 درجه روز رشد کمتر (8/1 و 6/4 روز زودتر) از شاهد احتیاج داشت. بین ارقام آفتابگردان، وقوع مراحل فنولوژیک برای رقم پروگرس دیرتر از ارقام فرخ و لاکومکا بود. دانه های رقم فرخ بیشترین محتوای روغن را داشتند (36 درصد). بیشترین عملکرد دانه (3426 کیلوگرم در هکتار)، روغن (1203 کیلوگرم در هکتار) و پروتئین (536 کیلوگرم در هکتار) به رقم لاکومکا اختصاص یافت. 

  نتیجه گیری

  کاشت زودهنگام خاک پوش زنده به دلیل ایجاد رقابت بین بوته های شنبلیله با بوته های جوان آفتابگردان، منجر به رشد رویشی ضعیف و تاخیر زمان وقوع مراحل رشد فنولوژیک آفتابگردان خواهد شد. این نتایج اهمیت انتخاب رقم مناسب و به حداقل رساندن رقابت از طریق انتخاب زمان مطلوب کاشت خاک پوش زنده زنده که باعث برتری اثر مساعدتی خاک پوش زنده نسبت به اثر رقابتی آن می شود را ثابت می کند.

  کلیدواژگان: پروتئین، روغن، رسیدگی فیزیولوژیک، شنبلیله، خاک پوش زنده
 • صفری قهرمانی، علی عبادی*، احمد توبه، مسعود هاشمی، محمد صدقی، عبدالقیوم قلی پوری صفحات 71-83
  اهداف

  گیاهان پوششی توانایی بالایی برای کمک به کشاورزی پایدار دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی استفاده از گیاهان پوششی زمستانه ترب سفید و یولاف به صورت تک کشتی یا مخلوط بر بهبود عملکرد سیب زمینی و برخی ویژگی های خاک بود. 

  مواد و روش ها

  آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال های1396 و 1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت پاییزه گیاهان پوششی یولاف(Avena sativa L.)، ترب سفید (Raphanus sativus L.) و کشت مخلوط آنها با نسبت بذر 50 درصد و تیمار شاهد در سال  1396 و کاشت سیب زمینی متعاقب آن در سال 1397بود. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیشترین زیست توده گیاهان پوششی از تیمار تک کشتی ترب سفید (1/466 گرم در متر مربع) حاصل شد. بیشترین زیست توده علف های هرز از تیمار شاهد (6/353 گرم در متر مربع) به دست آمد. تک کشتی و کشت مخلوط یولاف و ترب سفید اختلاف آماری معنی داری از نظر کاهش زیست توده علف های هرز نداشتند. غالب ویژگی های خاک مورد اندازه گیری بجزء کربن آلی خاک، تحت تاثیر گیاهان پوششی قرار گرفتند. عملکرد سیب زمینی در تک کشتی و کشت مخلوط گیاهان پوششی دارای اختلاف آماری معنی داری نبود اما در مقایسه با تیمار شاهد بدون کشت گیاهان پوششی، تک کشتی یولاف، ترب سفید و کشت مخلوط آن ها به ترتیب 45/31، 55/24 و 56/20 درصد عملکرد سیب زمینی را افزایش دادند. 

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر تاثیر مثبت گیاهان پوششی زمستانه بصورت تک کشتی و کشت مخلوط بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک و همچنین عملکرد سیب زمینی بود.

  کلیدواژگان: ترب سفید، جمعیت میکروبی خاک، سلامت خاک، کربن آلی خاک، کرم خاکی
 • هیوا خانه ای، فائزه زعفریان*، ایران دخت منصوری صفحات 85-100
  اهداف

  این پژوهش به منظور بررسی اثر نظام های مختلف تغذیه و گیاهان پوششی روی صفات مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رقابتی کنجد در رقابت با علف های هرز انجام شد.

   مواد و روش ها

  پژوهش حاضر در سال 1395 در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و 8 تیمار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- کنجد + گیاه پوششی سویا + بدون کود، 2- کنجد + گیاه پوششی ارزن + بدون کود، 3- کنجد + گیاه پوششی سویا + ورمی کمپوست، 4- کنجد + گیاه پوششی ارزن + ورمی کمپوست، 5- کنجد + گیاه پوششی سویا + کود شیمیایی، 6- کنجد + گیاه پوششی ارزن + کود شیمیایی، 7- تک کشتی کنجد + بدون وجین + بدون کود (شاهد) 8- تک کشتی کنجد + باوجین + کود شیمیایی (شاهد) بود. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل: تراکم و زیست توده علف های هرز، شاخص های رقابتی، عملکرد و اجزای عملکرد و همچنین صفات مورفولوژیک کنجد می باشد. 

  یافته ها

  نتایج نمونه برداری از علف های هرز طی سه مرحله (مرحله 10 برگی، خمیری شدن دانه و زمان برداشت کنجد) نشان داد که بیشترین تراکم و زیست توده علف های هرز در تیمار شاهد بدون وجین و بعد از آن در تیمار سویا با کود شیمیایی مشاهده شد. نتایج تحقیقات نشان داد منابع کودی و گیاهان پوششی تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین شاخص رقابت (CI) داشته است، به‎گونه‏ای که بیشینه و کمینه مقدار عملکرد دانه به ترتیب در تیمار گیاه پوششی ارزن با کود آلی (22/1630 کیلوگرم در هکتار) و ارزن بدون کود (33/413 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. بالاترین تعداد کپسول در بوته (41) در تیمار شاهد با وجین و بیشترین تعداد دانه در کپسول (33/64 و 66/63) و وزن هزار دانه کنجد (56/2 و 53/2 گرم) به ترتیب در دو تیمار شاهد با وجین و ارزن با کاربرد کود آلی مشاهده شد، همچنین بالاترین میزان شاخص رقابت (38/4 درصد) در تیمار کنجد به همراه ارزن با کود آلی مشاهده شد که نشان دهنده تاثیر معنی دار تیمارهای آزمایش بر این شاخص در گیاه کنجد بود. 

  نتیجه گیری

  نتایج این آزمایش نشان داد که کاشت گیاه پوششی ارزن توانست با کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز، عملکرد کنجد را به طور چشمگیری افزایش دهد. همچنین استفاده از کود آلی نسبت به کود شیمیایی باعث بهبود ویژگی های خاک شده و در نتیجه استفاده از آن راهکاری مناسب جهت دستیابی به عملکرد بالاتر در گیاه زراعی کنجد به شمار می‏آید. لذا، استفاده از گیاه پوششی ارزن و همچنین کود آلی در جهت بهبود عملکرد کنجد و مدیریت مناسب علف های هرز توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: ارزن، سویا، شاخص رقابت، علف هرز، کشاورزی پایدار
 • جبرائیل تقی نژاد*، عادل واحدی صفحات 101-116
  اهداف

  ارزیابی چرخه حیات (LCA)رویکردی برای مطالعه اثرات زیست محیطی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است که بر اساس دو شاخص میزان مصرف منابع وانتشارآلاینده ها محاسبه می گردد. یکی از محدودیت های استفاده از نهاده ها در بخش کشاورزی انتشار آلاینده های مختلف می باشد که اثرات منفی بر محیط زیست دارند. هدف از این پژوهش بررسی انتشار آلایند ه های زیست محیطی در مراحل مختلف تولید گندم آبی در استان اردبیل است. 

  مواد و روش ها

  برای تجزیه وتحلیل اثرات زیست محیطی، از روش ISO14014 به ازای یک واحد کارکردی معادل با یک تن دانه استفاده شد. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه ومصاحبه حضوری با تولیدکنندگان گندم آبی استان در سال زراعی 97-1396 جمع آوری شدند. اثرات زیست محیطی در قالب هفت گروه تاثیر گرمایش جهانی، سمیت برای اکوسیستم های خشکی، اسیدی شدن، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات، تخلیه منابع پتاسیم و منابع آبی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات(LCA)  مورد بررسی قرار گرفت.  

  یافته ها

  برآورد شاخص های زیست محیطی (EcoX) و یا تخلیه محیطی (RDI) برای گروه های تاثیر نشان داد که ارزش های EcoX و RDI برای گروه های تاثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون اکوسیستم خشکی و تخلیه منابع فسیلی، فسفات، پتاسیم و منابع آبی به ترتیب برابر با 075/0، 178/0، 401/0، 036/0، 628/0، 040/0 و 353/0 به دست آمد. بنابراین می توان نتیجه گرفت در میان شاخص های زیست محیطی اوتریفیکاسیون خشکی بیشترین تاثیر منفی و در میان گروه های تخلیه منابع، تخلیه منابع فسفات بالاترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را دارد. 

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که مدیریت مصرف بهینه کودهای شیمیایی به ویژه کود نیتروژن و فسفر بر مبنای بهره گیری از اصول کم نهاده و کاربرد انواع نهاده های آلی، کاشت گیاهان تثبیت کننده نیتروژن و خاک ورزی حداقل می توان از روش های مختلف مدیریت نظام زراعی بهره جست. تا بتوان گامی برای کاهش اثرات زیست محیطی باشد.

  کلیدواژگان: آلاینده، ارزیابی چرخه حیات، اوتریفیکاسیون خشکی، گندم، تخلیه منابع
 • فاطمه ایزدی، مهدی قبولی*، مجید رستمی، زهرا موحدی صفحات 117-129
  اهداف

  قارچ Piriformospora indica علاوه بر تحریک رشد و نمو گیاه میزبان سبب ایجاد مقاومت به تنش های غیرزیستی نظیر تنش فلزات سنگین می شود. بررسی تاثیر قارچ اندوفیت P. indica بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه تربچه و همچنین مقاومت به تنش فلزات سنگین از اهداف این پژوهش است. 

  مواد و روش ها

  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر انجام شد.  تیمارهای آزمایش شامل 3 نوع فلز سنگین (روی، نیکل، سرب و شاهد) و 3 تیمار قارچی (تلقیح با اسپور، تلقیح با میسیلیوم و عدم تلقیح) بودند. خصوصیات مورد بررسی شامل وزن خشک اندام هوایی، محتوای نسبی آب، رنگیزه های فتوسنتزی، نشت یونی، کربوهیدرات کل محلول، پروتئین و پرولین بود. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد طی تنش، فلزات سنگین کاهش معنی داری در وزن خشک، محتوای نسبی آب، کلروفیل، کاروتنویید، میزان کربوهیدرات و پروتئین ایجاد کرد؛ در حالیکه تلقیح با اسپور و میسیلیوم قارچ بر صفاتی نظیر پرولین، کربوهیدرات و پروتئین اثر معنی داری داشت و باعث افزایش این صفات و کاهش تاثیرات منفی فلزات سنگین شد. تنش فلزات سنگین با افزایش نشت یونی باعث ناپایداری غشاء گردید اما تلقیح با قارچ خصوصا اسپور میزان نشت یونی ناشی از پراکسیداسیون لیپیدها را پایین آورد. 

  نتیجه گیری

  کاربرد روش های زیستی می تواند نقش مهمی در مقابله با اثرات سمی فلزات سنگین داشته باشد. با توجه به تکثیر قارچ P. indica بر روی محیط کشت مصنوعی و نتایج بدست آمده، امکان استفاده از آن به عنوان یک کود زیستی در اصلاح خاک های آلوده به فلزات سنگین قابل بررسی است.

  کلیدواژگان: رنگیزه های فتوسنتزی، پراکسیداسیون لیپید، تنش فلزات سنگین، همزیستی، نشت یونی
 • سجاد علیار*، ناصر علی اصغرزاد سلمانی، عادل دباغ محمدی نسب، شاهین اوستان صفحات 131-147
  اهداف

  کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) گیاه یک ساله بهاره و شبه غله از تیره اسفناجیان است و  ارزش غذایی بالایی دارد. مطالعات نشان داده است که استفاده از کودهای آلی مانند ورمی کمپوست می تواند اثرات منفی تنش شوری را در گیاهان کاهش داده و رشد و عملکرد آنها را بهبود ببخشد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت گلدانی با طرح آماری کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با سه تکرار در خاک شن لومی استریل انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی کمپوست (در دو سطح صفر و دو درصد) و شوری حاصل از نمک کلرید سدیم شامل سطوح 06/1(هدایت الکتریکی اولیه خاک)، 5، 10، 20 و 30 دسی زیمنس بر متر) بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر متقابل شوری و ورمی کمپوست در تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بودند (p≤0.05)، وزن تر و خشک ریشه در حضور و عدم حضور ورمی کمپوست با افزایش شوری کاهش پیدا کرد. در سطوح متناظر شوری (به جز dS.m-1 30) تیمار ورمی کمپوست سبب افزایش وزن تر و خشک ریشه شد. اثر منفی شوری بر وزن تر و خشک بخش هوایی کمتر از بخش ریشه بود و کاهش معنی دار در سطح dS.m-1 30 اتفاق افتاد. شاخص کلروفیل با افزایش شوری کاهش یافت ولی در تمام سطوح شوری تیمار ورمی کمپوست سبب افزایش معنی دار آن گردید. تیمار ورمی کمپوست تا dS.m-1 10 اثر مثبت خود بر هدایت روزنه ای را نشان داد. نشت الکترولیت تا dS.m-1 10 در تیمار ورمی کمپوست کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  کاربرد ورمی کمپوست بر میزان تولید زیست توده کینوا تاثیر مثبت گذاشته و موجب بهبود وضعیت رشد و عملکرد آن در شرایط تنش شوری گردیده است.

  کلیدواژگان: کینوا، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت، ورمی کمپوست، هدایت روزنه ای
 • آیدین حمیدی*، احمد اصغرزاده، علی خلوتی، سپیده اکبری والا، رجب چوگان صفحات 149-167
  اهداف

  به منظور بررسی تاثیر کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز به صورت تلقیح توام بذر بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه سه دورگ ساده دیررس پژوهشی آزمایشگاهی به اجرا در آمد. 

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت دوفاکتوره با 18 تیمار (3 دورگ ساده × 6 تلقیح بذر) بر پایه طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. باکتری های محرک رشد گیاه مورد بررسی ازوتوباکتر کروکوکوم، آزوسپیریلیوم لیپوفروم، آزوسپیریلیوم برازیلنسوپسودوموناس فلورسنس و قارچ های میکوریز آرباسکولار بررسی شده فانلیفورمیس موسه و سیمیگلوموس هویی بودند. همچنین دورگ های ساده دیررس ذرت بررسی شدهSC700، SC704 و یک دورگ دیررس امیدبخش جدید B73×K18بودند. اثر تلقیح توام بذرها با باکتری های محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز بررسی شده بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه دورگ های ساده دیررس ذرت مطالعه شده با اندازه گیری  قابلیت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، ضریب سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی روزانه، طول گیاهچه، طول ساقه اولیه، طول ریشه اولیه، وزن خشک گیاهچه، وزن خشک ساقه اولیه، وزن خشک ریشه اولیه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه ارزیابی شد. 

  یافته ها

  نتایج بدست آمده مشخص ساخت که به جز متوسط جوانه زنی روزانه و ضریب سرعت جوانه زنی سایر ویژگی های مورد بررسی تحت تاثیر اثرمتقابل دورگ ها و تلقیح توام باکتری های محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز قرار گرفتند. همچنین مشخص گردید که کاربرد مایه تلقیح تلفیق سه جنس باکتری و قارچ فانلیفورمیس موسه سبب بیشترین افزایش در قابلیت جوانه زنی بذر و ویژگی های مرتبط با بنیه گیاهچه هر سه دورگ شده و تلقیح توام به ترتیب مایه تلقیح دارای دوباکتری ازوتوباکتر کروکوکوم و سودوموناس فلورسنس و باکتری ازوتوباکتر کروکوکوم و قارچ فانلیفورمیس موسه از تاثیر بیشتری برخوردار بودند. همچنین ویژگی های مورد بررسی بذر دورگSC704 بیش از دورگ های دیگرتحت تاثیر مثبت باکتری ها و قارچ های میکوریز مورد مطالعه قرار گرفته و از این لحاظ دورگ های B73×K18و SC700 در مرتبه های بعدی قرار داشتند. بررسی رابطه همبستگی بین ویژگی های بررسی شده نیز وجود همبستگی بالای بین آنها را نشان داد. 

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز بررسی شده تاثیر قابل ملاحظه ای در ارتقای کیفیت بذر و بهبود بنیه گیاهچه دورگ های ساده دیررس ذرت مورد مطالعه داشتند. بنابراین، کاربرد آنها به صورت کودهای زیستس تجاری ازطریق پوشش دهی بذرها برای توسعه کشت ذرت امکانپذیر می باشد.

  کلیدواژگان: باکتری های محرک رشد گیاه، بنیه گیاهچه، ذرت، میکوریز، قابلیت جوانه زنی بذر
 • مهدی قاسم بگلو*، محمد صدقی، رئوف سید شریفی، سلیم فرزانه صفحات 169-180
  اهداف

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی انجام گردید. 

  مواد و روش ها

  آزمایش در اراضی روستای گمند از توابع بخش خواجه شهرستان هریس استان آذربایجانشرقی واقع در پانزده کیلومتری شرق تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه طرح  بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. فاکتور های آزمایش شامل آبیاری در چهار سطح آبیاری نرمال (تیمار شاهد)، قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه ها، قطع آبیاری در مرحله ی گل دهی و عدم آبیاری و کودهای زیستی در هشت سطح (عدم تلقیح بذر(تیمار شاهد)، تلقیح بذر با ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، میکوریزا، کاربرد توام ازتوباکتر و آزوسپریلیوم، کاربرد توام ازتوباکترو میکوریزا، کاربرد توام آزوسپریلیوم ومیکوریزا وکاربرد توام ازتوباکتر،آزوسپریلیوم ومیکوریزا) بود. 

  یافته ها

  وزن صد دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، درصد پروتئین، شاخص برداشت و طول غلاف  به طور معنی داری  تحت تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری و کودهای زیستی قرار گرفتند. تنش خشکی باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد گردید. تنش خشکی باعث کاهش ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته ، درصد پروتئین، شاخص برداشت، طول غلاف و افزایش وزن صد دانه گردید کاربردکودهای زیستی  به صورت تکی و تلفیقی باعث افزایش وزن صد دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، درصد پروتئین، شاخص برداشت و طول غلاف گردید. 

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان عملکرد  با کاربرد توام ازتوباکتر، آزوسپریلیوم ومیکوریزا  در زمان کشت در شرایط آبیاری کامل حاص ل شد.

  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، دتنش خشکی، شاخص برداشت، کود زیستی، نخود فرنگی
 • عسکر قنبری عدیوی*، سینا فلاح، مجتبی کریمی، زهرا لری گوئینی صفحات 181-196
  اهداف

  این تحقیق به منظور ارزیابی اثر کودهای دامی بر رشد و نمو اندام گیاه مریم گلی برای حصول عملکرد مطلوب اسانس انجام گردید. 

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت طرح اسپیلت پلات در زمان و در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال های 1397 و 1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کود مرغی (کم، متوسط و زیاد به ترتیب 2222، 3174 و 5555 کیلوگرم در هکتار)، سطوح کود گوسفندی (کم، متوسط و زیاد به ترتیب 3788، 5411 و 9470 کیلوگرم در هکتار)، سطوح کود گاوی (کم، متوسط و زیاد به ترتیب 4310، 6157 و 10775 کیلوگرم در هکتار)، کود شیمیایی و شاهد (بدون کود) بودند که در دو چین مورد مقایسه قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده شامل رنگیزه های فتوسنتزی، شاخص سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی، درصد و عملکرد اسانس بودند. 

  یافته ها

  اثرات اصلی کود و چین برداری بر همه صفات (به جز کارتنوییدها و درصد اسانس) معنی‎دار شد. اثرات متقابل کود در چین برای کلروفیل‎ها، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد اسانس معنی‎دار بود. در چین اول، بیشترین میزان کلروفیل‎ها در کرت‎های دریافت‎کننده سطح زیاد کود مرغی مشاهده شد. در چین دوم، کرتهای دریافت کننده سطح زیاد کود مرغی دارای بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی بودند (2953 کیلوگرم در هکتار) و این تیمار بدون اختلاف معنی‎دار با تیمار کود شیمیایی دارای بیشترین عملکرد اسانس بود. 

  نتیجه‎ گیری

  کاربرد سطح زیاد کود مرغی می‎تواند عملکرد ماده خشک و تولید اسانس را معادل تیمار کود شیمیایی تولید نماید. بنابراین با توجه به زراعی مطلوب کود مرغی و اثرات باقیمانده آن در اگرواکوسیستم برای تولید گیاه دارویی مریم‎گلی توصیه می‎شود.

  کلیدواژگان: مریم گلی، کود دامی، کارایی زراعی، رنگدانه ‎فتوسنتزی، اسانس
 • محمد رئوفی*، سمیه گیتی صفحات 197-212
  هدف

  این پژوهش به منظور بررسی اثر تداخل و عدم تداخل علف های هرز در تراکم های مختلف ساقه یونجه بر عملکرد، ارزش غذایی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه علوفه ای یونجه انجام گردید. 

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو چین، طی سالهای زراعی 1397 الی 1398 به اجرا درآمد. عوامل آزمایش شامل تداخل و عدم تداخل علف های هرز در دو سطح (وجین دستی علف های هرز و عدم وجین دستی) و تراکم در چهار سطح (20، 40، 60 و 80 ساقه در متر مربع) بودند. 

  یافته ها

  طیف علف های هرز شناسایی شده در مزرعه شامل گلرنگ وحشی، گل گندم، شاخ برسر، پیچک صحرایی، سس، مرغ، خاکشیر ایرانی، فرفیون، جوپیازدار، جوموشک، گاوچاق کن، ترشک، مریم گلی، خاکشیر تلخ، قیاق، گل قاصد، شنگ و جغجغک بودند. نتایج در هر دوچین در سال سوم یونجه مستقر، نشان داد که وجود علف های هرز سبب کاهش کمی و کیفی گیاه علوفه ای یونجه شد. 

  نتیجه گیری

  گیاه یونجه در چین دوم از رشد مطلوب تری نسبت به چین اول برخوردار بود، به طوری که این گیاه بیشترین عملکرد تر و خشک را در چین دوم تولید نمود، لکن عدم تداخل علفهای هرز، سبب افزایش میزان خصوصیات برتر مورفولوژیکی یونجه نظیر عملکرد تر و خشک، ارتفاع گیاه، تعداد برگ در بوته، تعداد گره در ساقه اصلی گیاه، مساحت برگ و درصد پوشش و نیز افزایش ارزش غذایی یونجه از لحاظ عناصر غذایی، پروتئین و فاکتورهایی نظیر ADF، Ash ،CF، NDF گردید.

  کلیدواژگان: علف های هرز، تداخل، یونجه، خصوصیات مورفولوژیک، ارزش غذایی
 • فرشاد برخوری مهنی، عزیزالله خیری *، علی سلیمانی، محسن ثانی خانی، مسعود ارغوانی صفحات 213-226
  اهداف

  این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ده توده بومی سیاهدانه در شرایط آب و هوایی زنجان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  آزمایش به‌صورت کرت‌‌های‌ خرد ‌شده‌ در قالب طرح بلوک های‌‌‌ کامل تصادفی در سه ‌تکرار در تابستان 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل، دو سطح تنش 70 درصدی و شاهد (بدون تنش) به‌عنوان عامل اصلی و ده توده بومی سیاه‌دانه شامل توده‌‌های جیرفت، شیراز، همدان، تهران، کرمان، کردستان، هرمزگان، شهرکرد، رشت و اراک به‌عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرارگرفت.

  یافته ها

  سطوح فراهمی آب اثر معنی‌داری بر تمامی صفات اندازه‌گیری شده داشت. تنش خشکی سبب کاهش معنی دار تعداد کپسول و عملکرد دانه گردید. وزن هزار دانه نیز در شرایط عدم تنش و تنش کم‌آبیاری تفاوت معنی داری نشان نداد. بالاترین درصد روغن در تیمار تنش کم‌آبیاری در توده شهر کرد به دست آمد همچنین بیشترین عملکرد دانه، تعدادکپسول، متعلق به توده بومی کردستان بود.

  نتیجه گیری کلی

   به‌طور کلی بر اساس نتایج تنش کم‌آبیاری باعث کاهش عملکرد دانه و درصد روغن شد اما درصد اسانس در تنش کم‌آبی افزایش یافت با این حال، ثابت شد که این تغییرات به ژنوتیپ بستگی دارد.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، توده بومی، درصد روغن، عملکرد دانه، تعداد کپسول
 • محسن سعیدی*، بهاره ناصریه، محمود خرمی وفا، روح الله شریفی، شهاب خوشخوی صفحات 227-247
  اهداف

  این تحقیق به منظور بررسی اثر روش های پیش تیمار بذر بر صفات زراعی کتان روغنی در شرایط تنش خشکی بعد از گلدهی طی سال زراعی 95-1394 در دانشگاه رازی اجرا شد. 

  مواد و روش ها

  این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل: 1) رقم در دو سطح(هندی و مجاری و 2) پرایم بذر در هشت سطح شامل پنج سویه باکتری(Bacillus pumilus، Bacillus megaterium، Bacillus sp.، Bacillus amyloliquefaciens، Pseudomonas geniculate) و پیش تیمار بذر با آب مقطر، نیترات پتاسیم و تیمار شاهد و 3) قطع آبیاری بعد از گلدهی و شاهد (آبیاری منظم تا زمان رسیدگی) انجام شد. 

  یافته ها

  بر اساس نتایج، در شرایط عدم تنش خشکی عملکرد دانه رقم هندی و مجاری به ترتیب با 1536 و 1497 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی دار نداشتند، ولی عملکرد زیست توده رقم مجاری (6129 کیلوگرم در هکتار) به طور معنی داری از رقم هندی (4574 کیلوگرم در هکتار) بالاتر بود. تنش خشکی سبب کاهش معنی دار عملکرد دانه و زیست توده، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه و تعداد کپسول در بوته هر دو رقم مورد بررسی شد. روش های پیش تیمار بذر سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه و اجزاء آن در شرایط تنش خشکی پس از گلدهی و شرایط شاهد شدند. پیش تیمار بذر با باکتری های Bacillus megaterium و Bacillus amyloliquefaciens نتایج بهتری در این ارتباط داشتند. 

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد استفاده از سویه های مناسب و بومی باکتری های محرک رشد گیاه جهت تلقیح بذر از راهکارهای مناسب جهت افزایش تولید گیاهان زراعی در شرایط معمول و تنش کم آبی باشد.

  کلیدواژگان: باکتری محرک رشد گیاه، تعداد دانه در بوته، نیترات پتاسیم، وزن هزار دانه، هیدروپرایم
 • محمدبهزاد امیری*، یاسر اسماعیلیان صفحات 249-270
  اهداف

  در سال‎های اخیر، تولید سالم و پایدار محصولات کشاورزی به ‎ویژه گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثر محلول‎ پاشی اسید هیومیک و سطوح مختلف کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در رشد و عملکرد گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) انجام گرفت.

   مواد و روش‎ها

  این آزمایش در سال زراعی 95-1394 در مزرعه ی تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی گناباد به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه‎ی بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. دو سطح کاربرد و عدم‎کاربرد اسید هیومیک و کاربرد شش سطح مختلف کمپوست قارچ خوراکی مصرف شده (0، 20، 40، 60، 80 و 100 تن در هکتار) مدنظر قرار گرفتند.

  یافته ‎ها

  نتایج آزمایش نشان داد که اثر کلیه سطوح کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بر عملکرد دانه در شرایط محلول‎پاشی اسید هیومیک تشدید شد و مقدار عملکرد دانه در شرایط کاربرد همزمان اسید هیومیک و هر یک از سطوح 20، 40، 60، 80 و 100 تن در هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی به‎ترتیب 40، 46، 37، 19 و 17 درصد بیشتر از کاربرد جداگانه این کودها بود. بیشترین و کمترین ارتفاع پایین‎ترین و بالاترین خوشه از سطح زمین به‎ترتیب در تیمار کاربرد همزمان اسید هیومیک و 80 تن در هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی و تیمار بدون اسید هیومیک و بدون کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بدست آمد.

  نتیجه‎ گیری

  به ‎طور کلی با توجه به یافته ‎های این پژوهش، به‎نظر می‎رسد استفاده از نهاده‎های اکولوژیک همچون اسید هیومیک و مقادیر بهینه کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی ضمن بهبود رشد و عملکرد کرچک، می‎تواند به‎ عنوان راهکاری بوم‎ سازگار جهت توسعه کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: راهکار بوم‎سازگار، سلامت بوم‎نظام، کشاورزی پایدار، مخاطره زیستی، نهاده اکولوژیک
 • حامد جوادی، پرویز رضوانی مقدم*، محمدحسن راشد محصل، محمدجواد ثقه الاسلامی صفحات 271-293
  اهداف

  مطالعه به منظور بررسی اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه خرفه انجام گردید. 

  مواد و روش ها

  آزمایش در سال های زراعی 94-1393 و 95-1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش بر اساس ترکیبی از چهار منبع تامین کننده نیتروژن شامل کود گاوی، ورمی کمپوست، کود شیمیایی (NPK) و شاهد (بدون اعمال هیچ گونه کودی) و نیز چهار نوع کود زیستی شامل نیتروکسین (شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم)، میکوریزا Glomus intraradices))، بیوسولفور (شامل تیوباسیلوس همراه با گوگرد) و شاهد (بدون هیچ گونه کودی) بودند. صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل عملکرد زیست توده، عملکرد دانه، درصد نیتروژن و فسفر زیست توده، مقدار نیتروژن و فسفر زیست توده، کارایی جذب نیتروژن و فسفر، کارایی فیزیولوژیک نیتروژن و فسفر بر اساس دانه، کارایی زراعی نیتروژن و فسفر بر اساس دانه بودند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر منابع تامین کننده نیتروژن بر تمامی صفات مورد مطالعه (به جز کارایی فیزیولوژیک نیتروژن دانه) معنادار بود. بیشترین عملکرد دانه (29/1959 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد زیست توده (43/9782 کیلوگرم در هکتار) از تیمار کود شیمیایی (NPK) حاصل شد که تفاوت آماری معنا داری با کود گاوی نداشت. همچنین، بیشترین شاخص های کارایی نیتروژن از  تیمار کود شیمیایی (NPK) بدست آمد. این در حالی بود که در کارایی زراعی نیتروژن دانه تفاوت آماری معنا داری بین تیمار کود شیمیایی و گاوی مشاهده نشد. بیش ترین درصد فسفر و غلظت فسفر زیست توده از  تیمار کود شیمیایی (NPK) حاصل شد. در حالی که با مصرف کودهای آلی و شیمیایی از میزان کارایی مصرف فسفر کاسته شد. اثر کودهای زیستی بر اکثر صفات مورد مطالعه (به جز درصد فسفر زیست توده) معنا دار نبود. برهمکنش منابع تامین نیتروژن و کود زیستی بر اغلب صفات مورد مطالعه (به جز عملکرد دانه، کارایی زراعی نیتروژن و فسفر دانه) معنا دار بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این آزمایش، با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی و افزایش کارایی مصرف نیتروژن جهت تولید پایدار دانه خرفه در منطقه بیرجند می توان از تیمار کود گاوی به عنوان جایگزین کود شیمیایی NPK استفاده نمود.

  کلیدواژگان: بیوسولفور، کود گاوی، میکوریزا، نیتروکسین، ورمی کمپوست
 • حمیدرضا شاه حسینی، محمود رمرودی*، حسین کاظمی صفحات 295-311
  اهداف

  این تحقیق با هدف ارزیابی و مقایسه پایداری محیطی و اقتصادی نظام های زراعی پاییزه و بهاره سیب زمینی  (Solanum tuberosum L.) انجام شد. 

  مواد و روش ها

  مطالعه، در استان گلستان در سال زراعی 97-1396 و به وسیله پرسشنامه انجام شد. 120 مزرعه برای کشت پاییزه و برای کشت بهاره، 60 مزرعه انتخاب شدند. پس از تعیین مهم ترین ورودی ها و خروجی مزارع، شاخص های مربوط به اثر گلخانه ای و شاخص های اقتصادی در دو نظام زراعی، محاسبه و ارزیابی شدند. 

  یافته ها

  پتانسیل گرمایش جهانی و کارایی کربن به ترتیب 94/3913 کیلوگرم معادل دی اکسید کربن در هکتار و 46/13 در نظام زراعی پاییزه و 15/1857 کیلوگرم معادل دی اکسید کربن در هکتار و 32/17 در نظام زراعی بهاره بدست آمد. در نظام های زراعی پاییزه و بهاره به ترتیب، شاخص های ارزش ناخالص تولید 1896 و 1158 دلار در هکتار، درآمد ناخالص 21/518 و 34/18 دلار در هکتار، درآمد خالص 95/58 و 83/287- دلار در هکتار، نسبت سود به هزینه 03/1 و 8/0 و بهره وری 20/17 و 35/13 کیلوگرم بر دلار تعیین گردید. 

  نتیجه گیری

  پایداری محیطی نظام زراعی سیب زمینی بهاره بیشتر از پاییزه و پایداری اقتصادی نظام زراعی سیب زمینی پاییزه بسیار بیشتر از بهاره بود. ادامه تولید پاییزه سیب زمینی، به شرط بهبود مدیریت مصرف ورودی ها، توصیه می شود. در خصوص نظام زراعی بهاره، جایگزین کردن تولید سیب زمینی با محصولات رایج در منطقه، مانند باقلا و کدو، به دلیل پتانسیل تولید مناسب و قیمت فروش بالاتر در شریط منطقه، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ارزش ناخالص تولید، بهره وری، پتانسیل گرمایش جهانی، درآمد خالص، کارایی کربن
 • سهراب میرلو، حسین راحلی، فاطمه کاظمیه* صفحات 313-327
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام گردید. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه آماری  470 نفر از کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بودند. تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 217 نفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها در این تحقیق از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس روش تجزیه به مولفه های اصلی بهره گرفته شد. به منظور تعیین مناسب بودن داده های گردآوری شده در زمینه تحلیل عاملی از ضریب KMO و آماره بارتلت استفاده و  مقدار ضریبKMO ، 840/0 بدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن همبستگی های موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملی می باشد و برای اطمینان از مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی از آزمون بارتلت نیز استفاده گردید. مقدار آماره بارتلت 097/2193 بود که در سطح یک درصد معنی دار بود. لذا داده ها برای تحلیل عاملی مناسب بودند. 

  یافته ها

  رتبه بندی موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان نشان داد که متغیرهای نبود بازاریابی مناسب محصولات ارگانیک، عدم اطمینان از میزان عملکرد محصولات ارگانیک، نیاز به مدیریت و نگهداری بیشترنسبت به کشاورزی متداول، تمرکز شرکت های گواهی دهنده و مشاوره ای در شهرهای بزرگ و عدم دسترسی به آن ها در شهرستان ها مهم ترین موانع بودند 

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان ستادی جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی برحسب تحلیل عاملی اکتشافی در پنج گروه تقسیم بندی شدند که عبارتند از: موانع انگیزشی، مدیریتی، اقتصادی، آموزشی - ترویجی، حمایتی. این عوامل 51/54 درصد از کل واریانس موانع تولید کشت محصولات ارگانیک را تبیین کردند.

  کلیدواژگان: آذربایجان غربی، ارگانیک، تحلیل عاملی اکتشافی، سازمان جهاد کشاورزی، کشاورزی پایدار
 • شایان حسین پور، حسین مقدم، همت الله پیردشتی* صفحات 329-340
  اهداف

  استفاده از کود های آلی، تراکم کمتر بذر در خزانه و کم آبیاری به عنوان یک ضرورت در ایجاد سامانه فشرده بوم شناختی به شمار می آید. این پژوهش نیز به منظور ارزیابی تاثیر برخی از مولفه‎های این سامانه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی انجام گردید. مواد و

  روش

  آزمایش در فصل زراعی 1397 به صورت کرت‎های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی آبیاری در دو سطح غرقاب و کم آبیاری تنظیم شده، عامل فرعی نوع کود در سه سطح شاهد، کود شیمیایی متداول و کود ورمی کمپوست و عامل فرعی فرعی تراکم بذر در خزانه در سه سطح 300، 200 و 100 گرم در متر مربع بود. 

  یافته ها

  با توجه به نتایج تجزیه واریانس و معنی داری برهمکنش بین عوامل مورد بررسی، استفاده از تیمار بوم شناختی (کود ورمی کمپوست به همراه تراکم 200) توانست با بهبود صفاتی مانند تعداد پنجه در متر مربع و پنجه بارور میزان عملکرد شلتوک حدود 40/4613 کیلوگرم در هکتار را داشته باشد که با تیمار کود شیمیایی تفاوت معنی داری نداشت. همچنین، نتایج نشان داد عملکرد زیستی در تیمار بوم شناختی (کود ورمی کمپوست به همراه تراکم 200) با میانگین 60/12335 کیلوگرم در هکتار از نظر آماری تفاوتی با کود شیمیایی به همراه تراکم 200 ندارد. استفاده از رژیم کم آبیاری در مقایسه با آبیاری غرقاب چهار درصد عملکرد شلتوک کمتری داشت. 

  نتیجه گیری

  بنابراین، به منظور کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه کود شیمیایی، کاهش تراکم بذر و کاهش مصرف آب استفاده از  سامانه فشرده بوم شناختی با به کارگیری کود ورمی کمپوست، تراکم بذر 200 گرم در خزانه و کم آبیاری تنظیم شده توصیه می شود.

  کلیدواژگان: برنج، بوم شناختی، آبیاری، تغذیه، تراکم بذر خزانه
 • حسین رضوانی*، سید فاضل فاضلی کاخکی، رضا خزاییان صفحات 341-356
  اهداف

   یکی از ارکان اصلی کشاورزی پایدار، استفاده از کودهای آلی در اکوسیستم های زراعی با هدف حذف یا کاهش کاربرد کودهای شیمیایی است. مطالعه حاضر  به منظور بررسی تاثیر ورمی کمپوست و اوره بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) رقم اولتان در شرایط مزرعه انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی کمپوست در چهار سطح صفر، 5/2، 5  و 5/7 تن در هکتار و کود اوره در چهار سطح شامل صفر، 50 ، 100 و150 کیلوگرم در هکتار بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ورمی کمپوست و کود اوره تاثیر معنا داری بر کلیه صفات اندازه گیری شده داشت. بیشترین ارتفاع گیاه، عملکرد زیستی، تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه (1601 کیلوگرم در هکتار) از کاربرد 150 کیلوگرم اوره و 5/7 تن در هکتار ورمی کمپوست ثبت شد. کاربرد همزمان ورمی کمپوست و کود اوره باعث افزایش عملکرد روغن شد. درصد روغن با افزایش سطح اوره کاهش و با افزایش ورمی کمپوست افزایش یافت. بیشترین درصد روغن(49%) مربوط به تیمار ورمی کمپوست 5/7 تن در هکتار بود. با افزایش سطوح مختلف اوره و ورمی کمپوست، شاخص برداشت افزایش یافت. همبستگی مثبت و معنا داری بین عملکرد با زیست توده (**850=r) و تعداد کپسول در بوته (**745/0=r) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش کودهای آلی در پایداری و حفظ حاصل خیزی خاک برای دست یابی به حداکثر بهره وری از منابع تولید استفاده تلفیقی از کود اوره و ورمی کمپوست برای افزایش عملکرد کمی و کیفی کنجد توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: ارتفاع گیاه، عملکرد زیستی، عملکرد دانه، عملکرد روغن، ورمی کمپوست
|
 • Tahereh Sadra, Javad Hamzei * Pages 1-18
  Background and Objective

  Iintercropping can be considered as one of the ways to increasing the yield and production stability per unit area. So, this experiment in order to investigate yield components and yield as well as competition indices in triticale and winter vetch intercropping under different tillage systems done.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted as a split plot based on randomized complete block design with three replications at the Bu-Ali Sina University. Three tillage levels (conventional, reduced and no tillage) were set as main plot and five planting patterns) sole cropping of winter wetch (M) and triticale (T) and intercropping of 50T+50M, 67T+33M and 33T+67M) were considered as sub plot.

  Results

  Results showed that tillage and planting pattern had a significant effect on number of spikes per m-2, number of seeds per spike, 1000-seed weight and biological and grain yield in triticale. Also, such significant impact was recorded for the number of pods per plant, number of seeds per plant, 100-seed weight and biological and grain yield in winter vetch. The highest grain yield for triticale and winter vetch was relvealed at sole cropping under conventional tillage. Highest LER (1.30) and RCC (4.60) were obtained from 50T+50M treatment. The positive values of the aggressivity and the higher values of the competition ratios in 50T+50M treatment for triticale indicates the competitive superiority of triticale over winter vetch or better using of inputs in intercropping. Actual yield loss and intercropping advantage were positive in triticale and winter vetch.

  Conclusion

  Therefore, by estimating the competitive indices in order to evaluate the ststuse of the two species in the intercropping, it was determined that in the different intercropping treatments, therewas no actual yeild loss which shows the superiority of intercropping over the sole cultivation of the two species. So, planting patterns of 50T+50M in addition to creating biodiversity and ecosystem sustainability, causes maximum productivity of the land.

  Keywords: Biodiversity, Land Equivalent Ratio, Intercropping Advantage, Sustainable Agriculture, Tillage
 • Vali Khoshghadam Priehyousefan *, Saeed Zehtab Salmasi, Jalil Shafaq Kalvanagh Pages 19-30
  Background and Objective

  The study was conducted to investigate the agronomic characteristics of two cultivars of chickpea in Intercropping with Dragon’s Head to determine the appropriate pattern of Intercropping. 

  Materials and Methods

  Here, the yield of two Chickpea cultivars in intercropping with Dragon’s head was evaluated. The research was conducted at the research station of the Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran, in a randomized complete block design with three replications. Treatments included solid planting of Azad, Arman Chickpea, and Dragon’s head and also intercropping 40-80% ratio of Dragon’s head with the optimum density of Arman Chickpea and 40-80% ratio of Dragon’s head with the optimum density of Azad Chickpea. 

  Results

  The results showed that in the treatment of Arman Chickpea solid planting biological yield, harvest index, grain yield, and 100-seed weight were the highest rate. In contrast, intercropping treatment of 80% ratio of Dragon’s head with optimum density of Azad Chickpea showed the lowest values. Land equality ratio was greater than 1 for all treatments except for intercropping treatments of 80% ratio Dragon’s head with optimum density of Azad Chickpea and Arman Chickpea. The highest and the lowest land equality ratio was observed in the intercropping treatment of 40% Dragon’s head with optimum density of Azad Chickpea and 80% Dragon’s head with optimum density of Azad Chickpea and Arman Chickpea, respectively. The highest relative value was observed in the intercropping treatment of 60% Dragon’s head with optimum density of Azad Chickpea and the lowest was observed in the intercropping treatment of 80% Dragon’s head with optimum density of Azad Chickpea. 

  Conclusion

  According to the results, intercropping of 40% Dragon’s head with the optimum density of Chickpea in both cultivars is the best intercropping treatment.

  Keywords: Chickpea, Dragon’s Head, Grain Yield, Intercropping, Land Equality Ratio
 • Mostafa Amani Machiani, Abdollah Javanmard *, Ali Ostadi, Mohammad Reza Morshedloo Pages 31-50
  Background and Objectives

  In order to using sustainable agricultural methods and entering new species for increasing biodiversity, a field experiment performed to evaluate the effect of thyme (Thymus vulgaris L.) and soybean (Glycine max L.) with application of biofertilizer on the essential oil productivity, essential oil yield and ecological indices. 

  Material and Methods

    A field experiment was carried out as split split plot based on the randomized complete blocks design (RCBD) with 12 treatments and three replication at the faculty of Agriculture, University of Maragheh during 2019 growing season. The main factor was different planting patterns including thyme sole culture, soybean sole culture, intercropping of one row soybean+ one row thyme (1:1) and intercropping of two rows of soybean+ one row thyme (2:1). The sub plot and sub- sub plot factor were inoculation and non-inoculation of arbuscular mycorrhizal fungus and harvest time (first harvest and second harvest), respectively. 

  Results

  The results demonstrated that the highest dry yield of thyme (634.5 g.m-2) was achieved in the sole culture of plants with application of AMF. Also, the highest essential oil yield of thyme (9.45 g.m-2) was observed in the first harvest and intercropping ratio of 1:1. In addition, the essential oil yield and essential oil yield of thyme with AMF inoculation increased by 30.86 and 11.95% compared with control. Moreover, the highest ecological indices (LER, AHER, ATER and LUE) and monetary indices (IA, MAI and SPI) were achieved in the intercropping ratio of 1:1 with AMF application. 

  Conclusion

  The intercropping ratio of 1 row soybean+ 1 row thyme along with biofertilizer could be suggested to farmers for enhancing economic income and land use efficiency.

  Keywords: Bio-Fertilizer, Cropping Pattern, Sustainable Agriculture, System Productivity Index, Seed Yield
 • Bita Abassi *, Gholamreza Mohammadi, Alireza Bagheri Pages 51-69
  Background and Objective

  The purpose of this study was to determine the effect of fenugreek planting as a living mutch on the phenology, grain quality and yield of sunflower cultivars and to determine the most appropriate time for planting of sunflower. 

  Materials and Methods

  This experiment was done in 2016-17 growth season at Razi University. The experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design. First factor was the sowing fenugreek at four levels (control (without living mulch), 15 days before sowing of sunflower, simultaneous sowing with sunflower, 15 days after sowing of sunflower) and the second factor was three sunflower cultivars (Progress, Farrokh, Lakomka). 

  Results

  Planting of fenugreek as living mulch pre-sunflower led to a decrease in the quantitative and qualitative yield of sunflower. In 15 days before sunflower condition, grain, oil and protein yields of sunflower,were 38.5%, 37.9% and 43.6% lower than control treatment, respectively. In addition, the phenological stages of sunflower growth was delayed in pre-sunflower sowing conditions. So that the occurrence of staring, flowering, head formation and physiological maturity were 69.8, 21.8, 24.5 and 82.6 days, respectively (4.4, 1.1, 1 and 3 day) more than control conditions. However, planting of living mulch simultaneous and 15 days after sunflower had a positive effect on the quantitative and qualitative yield of sunflower grains. Grain, oil and protein yields of sunflower were 39.4%, 36.4% and 43.3% higher than control, respectively. These values were 25.5%, 26.7% and 23.5% after sunflower planting, respectively. Flowering and head formation stages in simultaneous planting conditions were 20.8 and 47.1 °C (0.7 and 1.4 days, respectively) and in post-sunflower sowing conditions were 42.3 and 122.6, respectively. Day growth rates were lower (1.8 and 4.6 days) than control conditions. Among sunflower cultivars, the occurrence of different phenological stages was higher for Progress cultivar than for Farrokh and Lakomka cultivars. Farrokh had the highest oil content (36%). The highest grain yield (3426 kg.ha-1), oil yield (1203 kg.ha-1) and protein yield (536 kg.ha-1) were allocated to Lacomka cultivar. 

  Conclusion

  It seems that competition between fenugreek plants and young sunflower plants seems to lead to poor vegetative growth and delay the time of phenological growth stages of sunflower by early sowing of mulch. These results confirm the importance of selecting the appropriate cultivar and minimizing competition by choosing the optimal planting time of living mulch, which gives the pottage-assisted effect a competitive advantage.

  Keywords: Fenugreek, Living Mulch, Oil, Physiological, Maturity, Protein
 • Safar Ghaheamani, Ali Ebadi *, Ahmad Tobeb, Masoud Hashemi, Mohammad Sedghi, Abdolghayum Gholipuri Pages 71-83
  Background & Objective

  Cover crops have a high ability to help sustainable agriculture. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of using white radish and oat cover crops as monoculture or mixed on improvement of some soil properties and potato yield. 

  Materials & Methods

  A field experiment in the form of randomized complete block design with three replications at Research Field of University of Mohaghegh Ardabili in 2017 and 2018. Experimental treatments included of oat (Avena sativa L.) and white radish (Raphanus sativus L.) monoculture or their intercropping with 50% seed from each other and control (no cover crop) in 2017 and subsequently potato planting in 2018. 

  Results

  The results showed that the highest biomass of cover crops was obtained from monoculture of white radish treatment (466.1 g. m-2). The highest biomass of weeds was obtained from control treatment (353.6 g. m-2). Monoculture and intercropping of oats and white radish did not have a statistically significant difference in terms of weed biomass reduction. Most of the measured soil properties, except for soil organic carbon, were affected by cover crops. Potato yield in monoculture and intercropping of cover crops did not have a statistically significant difference, but compared to the control treatment without cultivation of cover crops, monoculture of oats, white radish and their intercropping 31.45, 24.55% and 20.56% respectively, increased potato yield. 

  Conclusion

  The results of this experiment showed the positive effect of winter cover crops as monoculture and intercropping on physical, chemical and biological properties of soil as well as potato yield.

  Keywords: Earthworm, Soil health, Soil microbial population, Soil organic carbon, White radish
 • Hiwa Khanehei, Faezeh Zaefarian *, Irandokht Mansouri Pages 85-100
  Background & objectives

  This study was conducted to investigate the effect of different nutrition systems and cover crops on morphological traits, yield, yield components and competitive indices of sesame in competition with weeds.  

  Materials & Methods

  This research was carried out in the research farm of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University in 2016 as a randomized complete block design with three replications and eight treatments. Experimental treatments include: 1- sesame + soybean cover crop + without fertilizer, 2- sesame + millet cover crop + without fertilizer, 3- sesame + soybean cover crop + vermicompost, 4- sesame + millet cover crop + vermicompost, 5- sesame + soybean cover crop + chemical fertilizer, 6- sesame + millet cover crop + chemical fertilizer, 7- sesame + without weeding + without fertilizer (control) 8- sesame + weeding + chemical fertilizer (control). Also, two treatments of monoculture of sesame were considered as control (weed infestation and weed free). The traits studied in this experiment include weed density and weed biomass, competitive indices, yield and yield components, as well as morphological traits of sesame. 

  Results

  The results of weed sampling in three stages (10- leaf, seed dough and harvesting time) showed that the highest weeds density and biomass was in control with weed infestation and then in soybean cover crop with chemical fertilizer application. The results showed that fertilizer resources and cover crops had a significant effect on the grain yield, number of capsules per plant, seed number per capsule, 1000 seed weight, biological yield, as well as competition index (CI), so that the highest and lowest grain yields were observed in the treatment of millet with organic fertilizer (1630.22 kg.ha-1) and millet without fertilizer (413.33 kg.ha-1), respectively. The highest number of capsules per plant (41) was observed in weed control and the highest number of seeds per capsule (64.33 and 63.66) and 1000-seeds weight (2.56 and 2.53 g) in two treatments of weed control and millet cover crop with organic fertilizer application, respectively. Also, the highest rate of competition index (4.38%) was observed in millet cover crop with organic fertilizer, which showed significant effect of treatments on this index in sesame. 

  Conclusion

  The result of this experiment showed that millet cover crop, with decreasing weed density and biomass, increased sesame yield significantly. Furthermore, the use of organic fertilizers comparison to chemical fertilizers improves the properties of the soil and, also, the use of these fertilizers with the appropriate cover crops is a suitable strategy for sustainable agriculture in order to achieve greater yield and higher quality of the sesame. So, use of millet cover crop as well as organic fertilizer is recommended to improve sesame yield and proper weed management.

  Keywords: Competition index, Millet, Soybean, Sustainable Agriculture, Weed
 • Jabraeil Taghinazhad *, Adel Vahedi Pages 101-116
  Background and Objective

  Life Cycle Assessment (LCA) is an approach to study the environmental impacts of product production or activities that are calculated based on two indicators of resource consumption and emissions.One of the inputs using limitations in agriculture is environmental emissions of various pollutants that have negative effects on the environment. The purpose of this study is to investigate the environmental impacts for irrigated wheat production in Ardabil provience. 

  Materials and Methods

  This analysis considered the entire system which was required to produce one ton of wheat grain. For this purpose, a functional unit was assumed based on ISO14040 methods.The primary data were gathered using the questioners and face to face interview with 100 irrigated wheat producers in Ardabil Province in 2018. The environmental impacts were classified into seven impact categories including global warming, acidification, terrestrial eutrophication, depletion of fossil resources, depletion of phosphate, potassium resource depletion and water resource depletion by using LCA methodology. 

  Results

  The values for climate change (global warming), acidification and eutrophication, phosphate resource depletion, potassium resource depletion and water resource depletion were estimated at 0.075, 0.178, 0.401, 0.36, 0.628, 0.040, and 0.353, respectively. As a result, among environmental effect categories (EcoX) the highest environmental impacts were observed in the eutrophication categories; among the resource depletion categories (RDI), the depletion of phosphate resources had the greatest negative environmental impact for irrigated wheat production. 

  Conclusion

  It seems that the management of optimal use of chemical fertilizers, specially nitrogen fertilizer and replacing them with a variety of organic fertilizers and using the bio-fertilizers can reduce the negative environmental impacts of irrigated wheat producers in terms of terrestrial eutrophication and phosphorus fertilizers groups in Ardabil Province.

  Keywords: Life cycle assessment, Terrestrial Eutrophication, Pollutant, Resource Depletion, Wheat
 • Fatemeh Izadi, Mehdi Ghabooli *, Majid Rostami, Zahra Movahedi Pages 117-129
  Background and Objective

  Piriformospora indica is an endophytic fungus, which transfers several benefits to hosts including enhance plant growth and induce tolerance to abiotic stress as heavy metals stress. The aim of this study was to investigate the effect of P. indica on some morphophysiological parameters of radish (Raphanus sativus) under normal conditions and heavy metal stress. 

  Materials and Methods

  This experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications in the greenhouse of Agricultural Faculty of Malayer University. The experimental factors included four heavy metals (zinc, nickel, lead and control) and three fungal inoculums (inoculated with spores and mycelium and non-inoculated). Shoot dry weight, relative water content, photosynthetic pigments, electrolyte leakage, total soluble carbohydrate, protein and proline contents were investigated parameters. 

  Results

  The results showed that the heavy metal stress significantly decreased dry weight, RWC, chlorophyll, total soluble carbohydrate, protein and proline contents; whereas inoculation with fungual spore and mycelium affected parameters such as proline, total soluble carbohydrate and protein and mitigated the adverse effect of heavy metal stress. Heavy metal stress with increasing electrolyte leakage causes membrane instability, whereas inoculation with P. indica especially spore decreased lipid peroxidation. 

  Conclusion

  Using biotic methods can play an important role in counteracting with toxic effect of heavy metals. Based on these results and because P. indica can be propagated axenically on various medium, it can be concluded that this endophytic fungus serves as a promising approach to clean soil contaminated with heavy metal ions.

  Keywords: Phtotosynthetic pigmants, Lipid peroxidation, heavy metal stress, Symbiosis, Electrolyte leakage
 • Sajad Aliyar *, Naser Aliasgharzad, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab, Shahin Oustan Pages 131-147
  Background & Objective

  Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is an herbaceous spring-annual plant and a pseudocereal, belonging to the Chenopodiaceae, and have high nutritional value. Studies have shown that the use of organic fertilizers such as vermicompost can reduce the negative effects of salinity stress on plants and improve their growth and yield. 

  Materials & Methods

  This experiment was conducted in a completely randomized design with factorial arrangement with three replications in a sterile sandy loam soil under greenhouse conditions. Experimental factors included vermicompost levels of 0 and 2%, and sodium chloride salinity levels of 1.06 (soil initial electrical conductivity), 5, 10, 20 and 30 dS.m-1.

  Results

  The results showed that the interaction between salinity and vermicompost was significant (p≤0.05) on all measured traits. The fresh and dry weight of roots decreased in the presence and absence of vermicompost with increasing salinity. At different salinity levels (except for 30 dS.m-1), vermicompost treatment increased roots fresh and dry weight. The negative effect of salinity on fresh and dry weight of shoots was less than roots and a significant decrease occurred at 30 dS.m-1. Chlorophyll index decreased with increasing salinity but it increased significantly at all salinity levels in vermicompost treated plants. Vermicompost treatment showed a positive effect on stomatal conductance at salinity levels of ≤10 dS.m-1. Electrolytes leakage decreased in vermicompost treated plants at salinity levels of ≤10 dS.m-1.

  Conclusion

  The vermicompost application had a positive effect on the biomass production, growth status and yield of quinoa under salinity stress.

  Keywords: Quinoa, Relative Water Content, Electrolyte leakage, Vermicompost, Stomatal Conductance
 • Aydin Hamidi *, Ahmad Asgharzadeh, Ali Ahmadi, Sepide Akbari Vala, Rajab Choukan Pages 149-167
  Background and Objective

  In order to study the effect of Plant Growth Promoting Bacteria and Mycorrhizae Fungi application as seed coinoculation on three late maturity maize single cross hybrids seed germinability and seedling vigour a laboratory research conducted. 

  Materials and Methods

  Experiment conducted as 18 treatments (3 single crosses × 6 seed inoculations) two factorial based on complet randomized blocks design by four rplications. Studied Plant Growth Promoting Bacteria were Azotobacter chroococcum, Azospirillum lipoferum, Azospirillum brasilence and Pseudomonas fluorescens and studied arbascular mycorrhizae fungi were Funneliformis mosseae and Simiglomus hoi. Also studied late maturity maize single cross hybrids were SC700, SC704 and a new promising late maturity maize single cross hybrid B73×K18. Effect of coinoculation of seeds by studied Plant Growth Promoting Bacteria and Mycorrhizae Fungi on germination ability and seedling vigour of studied late maturity maize single cross hybrids evaluated by germinability, mean germination time, coefficient of velocity of germination, mean daily germination, daily germination speed, seedling length, primary shoot length, primary root length, seedling dry weight, primary shoot dry weight, primary root dry weight and  seedling vigour Index measurement.  

  Results

  The results revealed that except of mean daily germination and coefficient of velocity of germination, other studied traits affected by intractions of hybrids and coinoculation. Likewise,  revealed that application of an inoculant of  three bacteria combination and Glomus mossae have highest growth promoting effect on germinability and traits related to seedling vigour of all hybrieds and Azotobacter chroococcum and Azotobacter chroococcum+ Pseudomonas fluorescens and Glomus mossae seed co inoculation by those bacteria  have most growth promoting effect respectively. Also, revealed that studied characters of SC704 more than other hybrids affected by growth promoting effect of studied bacteria and mycorhizae and respectively B73×K18 and SC700 affected by studied Plant Growth Promoting Rhizobacteria and mycorhizae fungi stimulating effect and studied characters have high correlation among them. 

  Conclusion

  Based on this research results application of studied Plant Growth Promoting Rhizobacteria and mycorhizae fungi as seed coinoculation had considerable effect on studied late maturity maize single cross hybrids seed germination enhancement and seedling improvement. Therefore, application of them as commercial biofertilizer maybe possible through seed coating for maize cultivation development.

  Keywords: Maize, Mycorrhizae, Plant growth promoting rhizobacteria, seed germinability, Seedling Vigour
 • Mehdi Ghasembaglou *, MOHAMMAD SEDGHI, Raouf Seyed Sharifi, Salim Farzaneh Pages 169-180
  Background and Objective

  This study was conducted to investigate the effect of biofertilizer application and drought stress on yield and yield components of pea (Pisum sativum L.) seeds. 

  Materials and Methods

  The experiment was carried out in the lands of Gomand village of Khajeh section of Harris city of East Azerbaijan province, located 15 km east of Tabriz, in a factorial manner in the main design of random complete blocks.Experimental factors were included irrigation in four levels (normal irrigation as control, water shortage at grain filling stage, water shortage at flowering stage and without irrigation) and biofertilizer at eight levels (no inoculation as control, inoculation with Azotobacter, Azosprilium, Mycorrhiza, both application of Azotobacter and Azosprilium, Azotobacter and Mycorrhiza, Azosprilium and Mycorrhiza, Azotobacter and Azosprilium and Mycorrhiza). 

  Results

  The 100 grain weight, plant height seed per pod, pods per plant, protein percent, harvest index, pod length were significantly affected by different irrigations and biofertilizers treatments. The water stress caused to reduce of yield and yield components. The water stress caused to reduce of plant height seed per pod, pods plant, protein percent, harvest index, pod length and increased 100 grain weight. The application individually and combination of biofertilizer caused to increase of 100 grain weight, plant height seed per pod, pods plant, protein percent, harvest index, pod length. 

  Conclusion

  The results of this study showed that the highest level yield was achieved by applications of Azotobacter, Azosprilium and Mycorrhiza at planting in the complete irrigation conditions.

  Keywords: Bio Fertilizer, Harvest Index, Pisum sativum, Water Stress, Yield Components
 • Askar Ghanbari Odivi *, Sina Fallah, Mojtaba Karimi, Zahra Lorigooini Pages 181-196
  Objectives

  The study was performed to evaluate the animal manures effects on growth and development of sage biomass to achieve optimal essential oil yield. 

  Materials and Methods

  The experiment was conducted as a split plot design in time and in the form of randomized complete block with three replications in 2018 and 2019. Experimental treatments include poultry manure levels (low, medium and high: 2222, 3174, 5555 kg.ha-1, respectively), sheep manure levels (low, medium and high: 3788, 5411, 9470 kg.ha-1, respectively),, and cow manure levels (low, medium and high: 4310, 6157, 10775 kg.ha-1, respectively), chemical fertilizer, control that were compared in two cuttings. Measured traits included photosynthetic pigments, leaf area index, aerial dry weight, essential oil content and essential oil yield. 

  Results

  The main effects of fertilizer and cutting on all studied traits (except carotenoids, essential oil content, respectively) were significant. Chlorophylls content, aerial dry weight and essential oil yield were significantly influenced by the fertilizer treatment × cutting interaction. In the first cutting, the highest level of chlorophylls was observed in plots receiving high level of poultry manure. In the second cutting, plots receiving high level of poultry manure had the highest aerial dry weight (2953 kg.ha-1) and this treatment had the highest essential oil yield without significant difference with chemical fertilizer treatment. 

  Conclusion

  In general, high level application of poultry manure can produce dry matter yield as well as essential oil production equivalent to chemical fertilizer treatment. Therefore, considering the optimal agronomic efficiency of poultry manure and its residual effects in the agroecosytem, it is recommended for the production of sage.

  Keywords: Sage, Animal manure, Agronomic efficiency, Photosynthetic pigment, Essential Oil
 • Mohammad Raoofi *, Somayeh Giti Pages 197-212
  Objective

  This research was conducted to evaluate the effect of weed interference and non-interference in different densities of alfalfa on yield, nutritional value and some morphological traits of alfalfa as a forage crop. 

  Materials and Methods

  The experiment was performed as factorial and based on a randomized complete block design with three replications in two cuttings during 2018-2019 crop years. The experimental treatments were weed interference and non-interference in two levels (hand weeding and non-hand weeding) and plant density in four levels (20, 40, 60 and 80 stems per square meter). 

  Results

  Weeds identified in this Alfalfa field included: Carthamus tinctorius, Centaurea cyanus, Ceratocephalus falcatus, Convolvulus arvensis, Cuscuta sp., Cynodon dactylon, Descurainia sophia, Euphorbia maculate, Poa bulbous, Hordeum morinim, Lactuca scariola, Rumex acetosella, Salvia sclarea, Sisymbrium irio, Sorghum halepense, Taraxacum officinalis, Tragopogon graminifolius, Vaccaria hispanica. The results of each harvest in the third year of established alfalfa showed that the presence of weeds caused a decrease in the quantity and quality of alfalfa forage plant. 

  Conclusion

  The results obtained in two cuttings in the third year of established alfalfa showed that the weeds caused quantitative and qualitative reduction in alfalfa. Alfalfa in the second cutting had better growth compared to the first cutting, so that the plant produced the highest fresh and dry yield in the second cutting. Weed non-interference increased the levels of superior morphological traits of alfalfa, such as fresh and dry yield, plant height, and number of leaves per plant, number of main-stem nodes, leaf area and percentage of vegetation cover as well as increased the nutritional value of alfalfa in terms of nutrient elements, proteins and factors such as ADF, Ash, CF, NDF.

  Keywords: Weeds, Interference, Alfalfa, Morphological Traits, Nutritional Value
 • Farshad Barkhori Mehani, Azizollah Kheiry *, Ali Soleimani, Mohsen Sani Khani, Masoud Arghavani Pages 213-226
  Background and Objective

  This study was conducted to investigate the effects of drought stress on morphophysiological characteristics of ten native black seed stands in climatic conditions of Zanjan.

  Materials and Methods

  A split plot experiment based on completely randomized block with three replications was conducted in the field during the summer, 2018. Experimental treatments were Examined through the main factors including 70% stress and control (without stress) levels and sub factors including ten indigenous populations of black seed including Jiroft, Shiraz, Hamedan, Tehran, Kerman, Kordestan, Hormozgan, Shahrekord, Rasht and Arak.

  Results

  Examination of the traits showed a significant difference between the conditions of non-stress and low water stress, which caused the highest number of lateral branches in the absence of water stress. Drought stress significantly reduced the number of capsules and grain yield. The weight of one thousand grains did not show a significant difference in the conditions of non-stress and low water stress. The highest oil content was obtained in shahrekord under drought stress treatment. Also, the highest seed yield, number of capsules, belonged to Kordestan indigenous landrace.

  Conclusion

  In general, based on the results of drought stress, it decreased grain yield and oil percentage, but the percentage of essential oil in drought stress increased. However, it was proved that these changes depend on genotype.

  Keywords: Drought Stress, Endemic Population, Oil Percentage, Grain Yield, Number of Capsules
 • Mohsen Saeidi *, Bahare Naserie, Mahmoud Khorami Vafa, Rouhallah Sharifi, Shahab Khoshkhooi Pages 227-247
  Background and Objective

  This research was conducted to investigate the effect of seed priming on the grain yield and its related traits of linseed under post flowering water deficit in Razi University during the 2015-2016 years. 

  Materials and Methods

  A factorial experiment based on randomized complete block design with three replications in Razi University, Kermanshah, Iran was used. Three factors including: two cultivars (Indian and Hungarian), seed pre-treatment factor in eight levels including five seed bacteria inoculations (Bacillus sp., Bacillus megatrium, Bacillus amyloliqueufaciens, Bacillus pumilus, Pseudomonas geniculata), Hydro priming, KNO3 and control treatment and 3) Stop watering after flowering and control were evaluated. 

  Results

  The results showed that, in control treatment, grain yield of Indian and Hungarian cultivars (1536 and 1497 kg.ha-1 respectively) had not significant difference, but biomass yield of Hungarian cultivar (6129 kg.ha-1) was significantly higher than of Indian cultivar (4575 kg.ha-1). Water deficit caused significant reduction in grain yield, biological yield, the number of pod per plant, the number of grain per plant, thousands grain weight, the number of empty pod per plant, plant height, the number of main branches and the number of subsidiary branches in two evaluated cultivars. Seed priming treatments not only significantly mitigated water deficit effect on grain yield and its components but also in control treatment, increased these traits significantly. Bacillus megatrium and Bacillus amyloliqueufaciens had the best positive effect on evaluated traits.

  Conclusion

  It seems that use of appropriate and indigenous strains of plant growth promoting bacteria can be one of the suitable strategies for increasing the productivity of crops under drought stress conditions.

  Keywords: Hydro prime, KNO3, No of grains per plant, Plant growth-promoting rhizobacteria, Thousands of grains weight
 • Mohammad Behzad Amiri *, Yaser Esmaeilian Pages 249-270
  Background and Objective

  In recent years, healthy and sustainable production of agricultural products, especially medicinal plants, has received more attention. This research was done in order to evaluate the effect of humic acid spraying and different levels of spend mushroom compost (SMC) on growth and yield of castor bean (Ricinus communis L.).

  Materials and Methods

  In this research a split plots experiment based on RCBD design with three replications was conducted in 2015-2016 growing seasons, in University of Gonabad, Iran. The main plots included Humic acid (application and non-application) and the sub plots contained different levels of spend mushroom compost (0, 20, 40, 60, 80 and 100 t.ha-1).

  Results

  The results showed that effect of humic acid spraying, different levels of SMC and their interaction effects was significant on the most of studied traits. Effect of all different levels of SMC on seed yield in conditions of humic acid spraying was exacerbated, so that seed yield in simultaneous application of humic acid and 20, 40, 60, 80 and 100 t.ha-1 levels of SMC, 40, 46, 37, 19 and 17% was more than sole application of this fertilizer, respectively. The highest and lowest height of lowest and highest panicle from ground level, obtained in treatment of simultaneous application of humic acid and 80t.ha-1 SMC and treatment of non application of humic acid and non application of SMC, respectively.

  Conclusion

  According to the results of this research, it seems application of ecological inputs such as humic acid and optimum amounts of SMC while improve growth and yield of castor medicinal plant, as an ecofriendly approach for development of sustainable agriculture and ecosystem health can be considered.

  Keywords: Ecofriendly approach, Ecological input, Ecosystem health, Invironmental impact, Sustainable Agriculture
 • Hamed Javadi, Parviz Rezvani Moghaddam *, Mohammad Hasan Rashed Mohasel, Mohammad Javad Seghatoleslami Pages 271-293
  Background and Objectives

  Purslane (Portulaca oleracea L.) is an annual and C4 plant that belongs to the family of Portulacaceae. The plant is drought- and salt-tolerant which contains high amounts of beneficial omega-3 fatty acids and antioxidant vitamins. Nitrogen is the key element in soil fertility and crop production. Attention to the soil quality and health has increased in recent years, especially for sustainable production of medicinal crops. So that, for production of healthy food in industrialized countries, using natural and on-farm inputs has been considered. One of the practical ways to achieve this goal is organic and biofertilizers. Given the importance of Purslane as a medicinal plant and due to the fact that there is not detailed information about the nitrogen requirement for this plant, this study was conducted to effect of organic, biological and chemical fertilizers on yield,  N and P use efficiency Purslane (Portulaca oleracea L.) in Birjand, Iran 

  Materials and Methods

  In order to investigate the effect of organic, biological and chemical fertilizers on the yield and yield components of purslane seed, an experiment was conducted in a factorial randomized complete block design with three replications in Birjand University Research Farm in crop years 2015-2016 and 2017- 2018. Experimental treatments were based on a combination of four sources of nitrogen supply: cow manure, vermicompost, fertilizer (NPK) and control (without any fertilizer application), and four types of biofertilizer including: nitroxin (including azotobacter and azospirillum), mycorrhiza (Glomus intraradices), Biosulfur (including thiobacillus with sulfur) and control (without any fertilizer). The traits studied in this experiment included: biomass yield, grain yield, nitrogen and phosphorus biomass percentage, nitrogen and phosphorus biomass content, nitrogen and phosphorus uptake efficiency, seed based nitrogen and phosphorus uptake efficiency, agronomic efficiency of nitrogen and phosphorus based They were. 

  Results

  The results showed that the effect of nitrogen sources on all studied traits (except physiological grain nitrogen efficiency) was significant. The highest grain yield (1959.99 kg.ha-1) and biomass yield (9782.43 kg.ha-1) were obtained from NPK treatment with no significant difference with cow manure. Also, the most nitrogen efficiency indices were obtained from NPK treatment. However, no significant difference was observed between agronomic efficiency of grain and cow manure. The highest phosphorus content and biomass phosphorus content were obtained from NPK treatment. However, with the use of organic and chemical fertilizers, the efficiency of phosphorus use decreased. The effect of biofertilizers on most of the studied traits (except biomass P percent) was not significant. Interaction of nitrogen sources and biofertilizers was significant on most of the studied traits (except grain yield, agronomic efficiency of N and P). 

  Conclusions

  Based on the results of this experiment, considering the environmental effects and increasing the efficiency of nitrogen use for sustainable production of purslane seed in Birjand region can be used as fertilizer replacement (NPK).

  Keywords: Biosulfur, Cow manure, Mycorrhiza, Nitroxin, Vermicompost
 • Hamid Reza Shahhoseini, Hossein Kazemi Pages 295-311
  Background and Objective

  This study was conducted to evaluate and compare the sustainability of the two autumn and spring potato (Solanum tuberosum L.) farming ecosystems. 

  Materials and Methods

  The study was conducted by questionnaire in Golestan Province during the period of 2017-2018. The number of samples was determined by Cochran formula. Accordingly, 120 and 60 farms were selected for autumn and spring cultivation, respectively. After determining the most important inputs and output for farms, the greenhouse effect and economic indices were determined in two farming ecosystems. 

  Results

  Global warming potential and carbon efficiency were 3913.94 CO2e .ha−1 and 13.46 in autumn farming ecosystem and 1857.15 CO2e .ha−1 and 17.32 in spring farming ecosystems, respectively. In autumn and spring potato farming ecosystems, gross value of production indices were 1896 and 1158 $. ha-1; gross return indices were 518.21 and 18.34 $. ha-1, net return indices were 58.95 and -287.83 $. ha-1, benefit to cost ratio indices were 1.03 and 0.8 and productivity indices were 17.20 and 13.35 kg. $-1, respectively. 

  Conclusion

  The environmental sustainability of the spring potato farming ecosystem was higher than the autumn and the economic sustainability of the autumn potato farming ecosystem was much higher than the spring. It is recommended to continue the autumn cultivating as long as the input consumption management is improved. In the spring potato farming ecosystem, it is advisable to replace potato with products such as beans and squash because of good production potential and higher selling price in the region.

  Keywords: Gross value of production, Productivity, Global warming potential, Net return, Carbon efficiency
 • Sohrab Mirloo, Hossein Raheli, Fatemeh Kazemiyeh * Pages 313-327
  Background and Objectives

  The present study was conducted to analyze the problems of organic agriculture from the perspective of the staff experts of the Agricultural Jihad Organization in West Azerbaijan Province. 

  Materials and Methods

  This study was applied in terms of purpose and in terms of how to collect descriptive-survey information. The statistical population was 470 staff experts of the Agricultural Jihad Organization of West Azerbaijan Province. The number of samples was calculated using Krejcie Morgan table of 217 people who were selected using simple random sampling. In order to analyze the data, exploratory factor analysis technique based on principal component analysis method was used. In order to determine the appropriateness of the data collected in the field of factor analysis, KMO coefficient and Bartlett statistic were used and the value of KMO coefficient was 0.840, which indicates the appropriateness of the correlations between the data for analysis. Is a factor and Bartlett test was used to ensure the appropriateness of the data for factor analysis.The value of Bartlett statistic was 2193.097 which was significant at the one percent level. Therefore, the data were suitable for factor analysis. 

  Results

  The ranking of barriers to organic production from the perspective of experts showed that the variables of lack of proper marketing of organic products, uncertainty about the performance of organic products, the need for more management and maintenance than conventional agriculture, the focus of certification and consulting companies in large cities And the lack of access to them in the cities were the most important obstacles. 

  Conclusion

  The results of the study showed that barriers to the production of organic products from the perspective of experts of the Agricultural Jihad of West Azerbaijan Province were divided into five groups according to exploratory factor analysis, which are: motivational barriers, management, economic, educational-extension, supportive barriers. These factors explained 54.51% of the total variance of barriers to the production of ergative crops.

  Keywords: Agricultural Jihad Organization, Exploratory factor analysis, Organic, Sustainable Agriculture, West Azerbaijan
 • Shayan Hosseinpour, Hossein Moghadam, Hemmatollah Pirdashti * Pages 329-340
  Background and Objective

  Application of organic fertilizer, reduced plant density in nursery and adjusted water deficit are needed in the system of rice intensification (SRI). The present research was conducted to evaluate the effect of some attributes of this system in term of the yield and yield components of rice cv. ‘Tarom Hashemi’. 

  Materials and Methods

  The present research was conducted in a split split plot experiment based on randomized complete block design with three replications in 2018. The main plots included the irrigation method in two levels (flooding and deficit irrigation regimes), the sub plots were fertilizer types at three levels (control, chemical and vermicompost fertilizers) and sub sub plots were seedling density in nursery at three levels (100, 200 and 300 gram of seed per square meter). 

  Results

  According to the results of variance analysis and significant interaction between factors, application of SRI (vermicompost + 200 g seed.m-2) improved paddy yield (4613.40 kg.ha-1) nearly similar to chemical fertilizer throughout improving plant characteristics such as number of tillers per square meter and fertile tiller. The results also, showed that biological yield in SRI treatment (vermicompost + 200 g seed per square meter) with average of 12335.60 kg.ha-1 was not statistically different from chemical fertilizer + 200 g seed per square meter. Furthermore, using adjusted water deficit irrigation decreased the paddy yield by only four percentage as compared to the conventional irrigation. 

  Conclusion

  In general, to avoid environmental problems caused by overusing of chemical fertilizer and, to reduce seed density in nursery and to improve water productivity, SRI i.e. integration of vermicompost fertilizer + 200 g seed per square meter + adjusted water deficit irrigation could be recommended.

  Keywords: Rice, Ecological, irrigation, Nutrition, seed density, nursery
 • Hossein Rezvani *, Seyyed Fazel Fazeli Kakhki, Reza Khazaeian Pages 341-356
  Objectives

  One of the main factors of sustainable agriculture is organic fertilizers. The present study was conducted to investigate the effect of vermicompost and urea fertilizer on quantitative and qualitative yield of sesame in field conditions.

  Materials and Methods

  The experiment was carried out in factorial arrangement base on randomized complete block design with three replications in the Agricultural Research, Training Center and Natural Resources of Golestan Province. Experimental factors included vermicompost at four levels (zero, 2.5, 5 and 7.5 t.ha-1) and second factor was urea fertilizer at four levels (0, 50, 100 and 150 kg.ha-1).

  Results

  The results showed that vermicompost and urea fertilizer had a significant effect on all measured traits. The highest plant height, biological yield, number of capsules per plant and grain yield (1601 kg.ha-1) were recorded from the application of 150 kg/ha of urea and 7.5 t.ha-1 of vermicompost. The oil yield was increased by concomitant use of vermicompost and urea fertilizer. The percentage of oil decreased by increasing urea level and increased with increasing vermicompost amount. The highest oil percentage was recorded by application 7.5 t.ha-1 of vermicompost. With increasing levels of urea and vermicompost, harvest index was increased. There was a positive and significant correlation between yield and biomass (r = 8,850 **) and number of capsules per plant (r = 0.745 **).

  Conclusion

  Considering the role of organic fertilizers in the stability and preservation of soil specificity to achieve maximum productivity, the combined use of urea and vermicompost is recommended to increase the quantitative and qualitative yield of sesame.

  Keywords: Biological Yield, Grain Yield, Oil Yield, Plant Height, Vermicompost