فهرست مطالب

نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند
پیاپی 5 (آدر و دی 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرزاد طاهری* صفحات 1-21
  این مقاله بررسی می کند که چگونه دیدگاه پویای شبکه سازی مدیریتی به دانش تجمعی در مورد مطالعه شبکه سازی های مدیریتی در بخش دولتی کمک می کند. مطالعه حاضر به درک ما از تاثیرات نسبی روابط شبکه سازی گذشته و فعلی بر عملکرد برنامه های جاری از طریق (1) کاوش در اثرات غیرخطی سطوح نسبی شبکه سازی بر عملکرد و (2) بررسی چگونگی اثرات متقابل شبکه سازی نسبی  با شرایط سازمانی که با جنبه های مختلف محیط های نهادی و شغلی مشخص می شود، کمک می کند. این تحقیق با بهره گیری از یک مجموعه داده پانل از مدارس مناطق محلی ایالات متحده از سال 1999 تا 2015 ، نشان می دهد که با افزایش سطح نسبی شبکه سازی مدیریتی ، عملکرد سازمانی با سرعت بیشتری بهبود می یابد و هنگامی که سازمان نیازهای نهادی خود را برآورده می کند و محیط پیچیده ، متعالی و آشفته است، سازمان از مزایای استفاده از شبکه سازی های نسبی به طور موثرتری استفاده می کند.
  کلیدواژگان: شبکه سازی مدیریتی، دانش جمعی، عملکرد، محیط پیچیده
 • محمد گودرزی، اسماعیل رشیدی* صفحات 22-44
  امروزه توجه به کارکنان و همتراز  نمودن ویژگی ها و قابلیت های آنان با برند برای سازمان هایی که در محیط های رقابتی فعالیت می کنند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جامعه آماری پژوهش شامل 270 نفر از کارمندان شعب مختلف بیمه ی تامین اجتماعی استان البرز بوده و روایی پرسشنامه با مصاحبه با خبرگان صنعت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در سطح 0.854 مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی تاییدی، مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و نرم افزارهایAMOS  و SPSS استفاده شده است.پس از بررسی 9 فرضیه ی مستقیم پژوهش و 3 فرضیه با متغیر میانجی این نتیجه حاصل شد که فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی با برند سازمان و نیز 6 فرضیه دیگر مثبت و معنا دار بوده است. رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی با شایستگی و نیز شایستگی با برند معنا دار نبوده و نیز نقش میانجی متغیر شایستگی بین مدیریت منابع انسانی و برند تایید نمی گردد ولی دو متعیر تعهد و رضایتمندی میتوانند نقش میانجی در رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی با برند را ایفا نمایند.بنابراین سازمان ها میتوانند با سنجش، برنامه ریزی و ارتقای مداوم شاخصهای مدیریت منابع انسانی و اتخاذ راهکارهای افزایش تعهد و رضایتمندی کارکنان، برند سازمان را تقویت نموده و با افزایش فروش و سود، رضایت متوازن ذینفعان را جلب نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، شایستگی، تعهد، رضایتمندی، برند سازمان
 • شهلا امینی* صفحات 45-63
  علیرغم نقش فزاینده تاثیرات افراد مشهور در شکل گیری واکنش های مطلوب گردشگران به برند های مقصد ، اطلاعات کمی در مورد ساختار یا عملکرد ساختار در تنظیمات مقصد یا زمینه های گردشگری طاقدار وجود دارد. در پاسخ ، این مطالعه چهار عنصر را برای تاثیرگذاری افراد مشهور فرض کرده و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط سلف-برندینگ و مشارکت با برند ، که پیش از تعامل با برند و وفاداری به مقصد است را مورد بررسی قرار داده است. موضوعات این مطالعه گردشگران بالقوه ای بودند که با افراد مشهور ادبی چین (جین یونگ) و مقصد مرتبط (معبد شایولین) آشنا بودند. نرم افزار های SPSS 25 و AMOS 22 برای تجزیه و تحلیل 405 داده معتبر به دست آمده از طریق یک نظرسنجی آنلاین از 7 تا 21 اکتبر 2020 استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری نشان داد که همه مقیاس های اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد هستند. علاوه بر این ، هر چهار عنصر تاثیرات افراد مشهور (یعنی اعتماد ، تخصص ، همخوانی برند ، و آشنایی) پیش بینی کننده موفقیت ارتباط خود برند و مشارکت برند بودند. همچنین ، ارتباط سلف-برندینگ و مشارکت برند به طور قابل توجهی در تعامل با برند کمک کرد و واریانس قابل توجهی را در وفاداری به مقصد توضیح داد. یافته ها ماهیت زمینه ای جلوه های افراد مشهور و نحوه واکنش گردشگران به برند های مقصد را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اثرات افراد مشهور - مشاهیر ادبی - ارتباط سلف-برند - مشارکت برند، تعامل با برند، برند مقصد
 • محمد هادی تمدنی نژاد* صفحات 64-80
  پرداخت مالیات منجر به کاهش سود و وجوه نقد باقیمانده برای ذینفعان شرکت ازجمله سهامداران میشود، از اینرو به طور طبیعی این انگیزه وجود دارد تا شرکت، سهامداران و سایر عوامل اداره کننده آن، اقداماتی را جهت اجتناب مالیاتی و در نتیجه کاهش پرداخت مالیات انجام دهند. اجتناب مالیاتی، نوعی استفاده از خلاهای قانونی در قوانین مالیاتی به منظورکاهش مالیات است که میتواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. در اغلب پژوهش هایی که تاکنون با هدف تبیین عوامل موثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تاکید هر ویژگیهای خاص شرکتها بوده است؛ این در حالی است که پژوهش های اخیر، توانایی و نقش اعضای هیات مدیره و مدیران را به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی بررسی میکند. نتایج پژوهش های پیشین نشان میدهد یکی از عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی، مفهوم توانایی مدیریت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مروری تاثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی است. جامعه آماری این پزوهش ها را شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشکیل میدهد.نتایج نشان دهنده این است شرکت هایی که عملکرد بهتری دارند مدیران با سطح توانایی بالا کمتر درگیر فعالیت های اجتناب مالیاتی می شوند.به طور کلی، نتایج پژوهش نشان می دهد علاوه بر ویژگی های شرکت، توانایی مدیریتی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت موثر است.
  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی، سود آوری شرکت، ارزش شرکت
 • سمیه رحیمی* صفحات 81-93
  سازمان ها در جهان امروزی با تلاطم محیطی زیادی مواجه اند به گونه ای که سطوح بالای تلاطم محیطی می تواند عملیات شرکت را فلج کند . در واقع، ستاده های عملکرد سازمان در اینگونه محیط ها وابستگی زیادی به توانایی شرکت در مدیریت تغییرات و انعطافپذیری آن دارد . از آنجایی که یکی از عوامل مهم در محیط های متلاطم تغییر سریع در نیازها و ترجیح های مشتریان سازمان است و باتوجه به رویکرد نوین، بازاریابی چابک در جهت سریع پاسخ دادن به تغییرات و نیازهای مشتریان ؛معرفی شده است. بدین منظور، مبانی نظری مدیریت بازاریابی چابک و سازمان چابک به صورت عمیق بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق سازمان های سنتی نمی توانند به نیازهای مشتریان و تغییر و تحولات محیط پیرامون خود پاسخ به موقع بدهند. در وهله اول این امر تدام حیات انها را غیر ممکن می سازد. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نیازهای از پیش بیشتر متقاضیان به دریافت کالا و خدمات و همچنین تنوع در ارایه محصولات و بازار رقابتی موجود، شرکت ها و تولید کنندگان ناگزیرند برای دوام و بقا در بازار عرضه به روش های نوین بازاریابی متوسل شوند و با آموزش تکنیکهای اصولی و همچنین مهارتهای لازم در پیاده سازی اهداف خود، بتوانند از رقبای خود سبقت بگیرند و این مهم مستلزم گذر از بازاریابی سنتی به سوی بازاریابی چابک و فرز می باشد.
  کلیدواژگان: بازاریابی چابک، بازاریابی سنتی، بازار رقابتی، عملکرد مالی
 • مصطفی شادبخش* صفحات 94-109
  مطالعه و بررسی عواملی که بر روی رفتار مصرف کننده تاثیرگذار هستند و بررسی میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر روی رفتار باعث دستیابی به شناخت و درکی از رفتار مصرف کننده می گردد که بازاریابان تنها در این صورت قادر خواهند بود محصولی را ارایه نمایند که با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان انطباق بیشتری داشته باشد و یا به تعبیر دیگر کالایی را ارایه نمایند که "برآیند عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان" باشد و حداکثر رضایت آنان را تامین نماید. علاوه بر این انگیزه ها نیازها و تمایلات کلی مصرف کنندگان، انگیزه های دیگری نیز به شرح زیر وجود دارند که عامل اصلی خرید به شمار میروند. نیاز به شناخته شدن و برتر بودن، نیاز به سلامتی و عمر طولانی داشتن، نیاز به راحتی و رفاه، نیاز به غذا و نوشیدنی های اشتها آور، نیاز به تامین، نیاز به کسب مال، نیاز به پس انداز، نیاز به حمایت افراد فامیل، نیاز به جذب جنس مخالف، نیاز به کم کردن زحمت ناشی از کار و نیاز به سرگرمی و تفریح. با توجه به اهمیت نیاز پاسخگویی به تغییرات سریع بازار، و به دنبال آن اهمیت یافتن توجه به رفتار مصرف کننده، بر آن شدیم که طی یک مطالعه کتابخانه ای با مروری بر مقالات چاپ شده، بر آخرین تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار مصرف کننده و مباحث جدید قابل بحث آن مروری داشته باشیم.
  کلیدواژگان: رفتار مصرف کننده، رفتار خرید، قصد خرید، تحلیل بازار
 • نادیا فتح الهی* صفحات 110-118
  یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تاکید و توجه بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است. بسترسازی و زمینه سازی یادگیری و آموزش سریعتر از رقبا، می تواند به سازمان کمک کند تا نسبت به رقبا سریعتر و بهتر گام بردارد که این امر کسب مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان به ارمغان می‎آورد. مدیریت منابع انسانی برای مدیریت دانش بستری فراهم می‎کند که در آن کسب اطلاعات و دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سرتاسر سازمان نهادینه می شود و زمینه را برای ایجاد سازمانی یادگیرنده فراهم می سازد. هر سازمان برای تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده، نیازمند توجه به مفاهیم مرتبط به سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش است. در این مقاله به بررسی و تبیین مبانی و استراتژی‎های سازمان یادگیرنده و چگونگی بهبود مزیت رقابتی سازمان‎ها می‎پردازیم.
  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، منابع انسانی، مدیریت دانش، مزیت رقابتی
|
 • Farzad Taheri * Pages 1-21
  This paper examines how a dynamic management networking perspective contributes to the cumulative knowledge about the study of management networking in the public sector. The present study seeks to understand the relative effects of past and present networking relationships on the performance of current applications by (1) exploring the nonlinear effects of relative networking levels on performance and (2) examining how relative networking interacts with organizational conditions. Different aspects of institutional and professional environments are identified, helps. Using a panel data set from local schools in the United States from 1999 to 2015, this study shows that as the relative level of managerial networking increases, organizational performance improves more rapidly when the organization meets its institutional needs. Satisfies and complex environment, transcendent and chaotic, the organization uses the benefits of relative networking more effectively.
  Keywords: Managerial networking, collective knowledge, Performance, complex environment
 • Mohammad Godarzi, Esmaeil Rashidi * Pages 22-44
  Today, paying attention to employees and aligning their features and capabilities with the brand is extremely important for organizations operating in competitive environments. The statistical population of the study included 270 employees of different branches of social security insurance in Alborz province and the sample size was determined based on Morgan table. The validity of the questionnaire was confirmed by interviewing industry experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient at the level of 0.854. In order to analyze the data, confirmatory factor analysis, structural equation modeling (SEM) and AMOS and SPSS software were used. After examining 9 direct research hypotheses and 3 hypotheses with mediating variables, it was concluded that the main research hypothesis Based on the relationship between human resource management with the brand of the organization and the other 6 hypotheses have been positive and meaningful. And the brand is not approved, but the two dimensions of commitment and satisfaction can play a mediating role in the relationship between human resource management and the brand. Therefore, organizations can measure, plan and continuously improve human resource management indicators and adopt strategies to increase commitment and satisfaction Employees strengthen the brand of the organization and increase the sales and profits, to obtain balanced satisfaction of stakeholders.
  Keywords: human resource management, competence, commitment, Satisfaction, brand of the organization
 • Shahla Amini * Pages 45-63
  Despite the growing role of celebrities in shaping tourists' favorable reactions to destination brands, there is little information about the structure or function of the structure in destination settings or arched tourism areas. In response, this study hypothesizes four elements for influencing celebrities and examines how they affect the relationship between self-branding and brand partnerships, which precede brand interaction and loyalty to the destination. The subjects of this study were potential tourists who were familiar with Chinese literary figures (Jin Yong) and related destinations (Shaolin Temple). SPSS 25 and AMOS 22 software were used to analyze 405 valid data obtained through an online survey from October 7 to 21, 2020. The results of structural equation model analysis showed that all measurement scales are valid and reliable. In addition, all four elements of celebrity influences (ie trust, expertise, brand consistency, and familiarity) predicted the success of the brand relationship itself and brand engagement. Also, the self-branding relationship and brand participation significantly contributed to brand interaction and explained the significant variance in destination loyalty. The findings show the background nature of the effects of celebrities and how tourists react to destination brands.
  Keywords: Effects of celebrities, Literary celebrities, Self, Brand Relationship, Brand participation, Interaction with the brand, Destination brand
 • Mohammadhadi Tamaddoninezhad * Pages 64-80
  Paying taxes leads to a reduction in profits and cash remaining for the company's stakeholders, including shareholders, so there is a natural incentive for the company, shareholders and other governing agents to take steps to avoid taxes and thus reduce tax payments. . Tax evasion is the use of legal loopholes in tax law to reduce taxes, which can be done by transferring revenue to a low-tax area or transfer pricing. In most researches that have been done so far with the aim of explaining the factors affecting tax avoidance, the emphasis has been on each specific feature of companies; Recent research, however, examines the ability and role of board members and managers as one of the most important determinants of tax avoidance. The results of previous research show that one of the determinants of tax avoidance is the concept of management ability. The purpose of this study is to review the impact of management ability on tax avoidance. The statistical population of these studies consists of companies listed on the stock exchange. The results show that companies with better performance, managers with a high level of ability are less involved in tax avoidance activities. In general, the research results show In addition to the characteristics of the company, managerial ability is effective on the tax evasion behavior of the company
  Keywords: Ability to manage, tax avoidance, effective tax rates, corporate profitability, corporate value
 • Somayeh Rahimi * Pages 81-93
  Organizations in today's world face so much environmental turmoil that high levels of environmental turbulence can cripple corporate operations. In fact, the output of the organization in such environments is highly dependent on the company's ability to manage change and its flexibility. Since one of the important factors in turbulent environments is the rapid change in the needs and preferences of the organization's customers, and according to the new approach, agile marketing in order to respond quickly to changes and needs of customers, has been introduced. To this end, the theoretical foundations of agile marketing management and agile organization have been studied in depth. According to the results of this research, traditional organizations can not respond to customer needs and changes in their environment in a timely manner. In the first place, this makes their survival impossible. Due to the increasing technology and the needs of more applicants to receive goods and services, as well as the variety of products and existing competitive market, companies and manufacturers have to resort to new marketing methods to survive in the supply market and with training Basic techniques as well as skills in implementing their goals can be ahead of their competitors, and this requires a transition from traditional marketing to agile marketing
  Keywords: Agile marketing, traditional marketing, competitive market, financial performance
 • Mostafa Shadbakhsh * Pages 94-109
  Studying the factors that affect consumer behavior and examining the impact of each of these factors on behavior leads to gaining knowledge and understanding of consumer behavior that marketers will only be able to offer a product that To be more in line with the needs and desires of consumers, or in other words, to provide goods that are "the result of factors affecting consumer behavior" and provide maximum satisfaction. In addition to these motivations, the general needs and desires of consumers, there are other motivations as follows that are the main factor of purchase. The need to be known and superior, the need for health and longevity, the need for comfort and well-being, the need for appetizing food and drinks, the need to provide, the need to acquire property, the need to save, the need to support family members The need to attract the opposite sex, the need to reduce the hassle of work and the need for entertainment and recreation. Given the importance of the need to respond to rapid market changes, and consequently the importance of paying attention to consumer behavior, we decided that in a library study with a review of published articles, the latest research on consumer behavior and Let's review the new controversial topics.
  Keywords: Consumer Behavior, buying behavior, buying intention, market analysis
 • Nadia Fathollahi * Pages 110-118
  One of the ways to gain a sustainable competitive advantage is to emphasize and pay attention to the continuous learning of the organization's employees in order to achieve organizational goals with maximum effectiveness. Laying the groundwork for faster learning and training than competitors can help the organization to move faster and better than competitors, which will give the organization a sustainable competitive advantage. Human resource management provides a platform for knowledge management in which the acquisition of information and knowledge and its sharing throughout the organization is institutionalized and provides the basis for the creation of a learning organization. To become a learning organization, any organization needs to pay attention to the concepts related to the learning organization and knowledge management. In this article, we review and explain the basics and strategies of the learning organization and how to improve the competitive advantage of organizations.behavior and Let's review the new controversial topics.
  Keywords: Learning Organization, human resources, Knowledge Management, competitive advantage