فهرست مطالب

نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند
سال دوم شماره 1 (پیاپی 7، فروردین و اردیبهشت 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی میری آغمیونی* صفحات 1-7
  تصمیم گیری های مالی هر موسسه یکی از مهمترین و پیچیده ترین امور مربوط به آن است. در نتیجه برای تحت کنترل در آوردن این تصمیم ها، مدیر مالی آن موسسه باید تمام عملیات های مالی مربوط به موسسه را بشناسد و با یک برنامه ریزی صحیح تمام ابزارهای موردنیاز انجام آنها را فراهم آورد. در واقع مدیر مالی باید با یک دوراندیشی منطقی طوری فعالیتهای مالی شرکت را تنظیم کند که مطمین باشد اختصاص سرمایه ی شرکت روی کار آمدترین حالت ممکن تنظیم شده و سبد سرمایه ی شرکت بهینه است. هدف از این مقاله معرفی معیارهای مهم در تصمیم گیری های مالی، شناساندن نقش آنها و توضیح تجزیه و تحلیل داده ها برای انتخاب مدل های مالی مناسب جهت تصمیم گیری های بهینه در مدیریت مالی است. با توجه به عدم وجود منابع فارسی کافی، نویسندگان بر آن شدند که با استفاده از تحقیقات روز دنیا و اطلاعات به روز موجود در زمینه ی نظریه می مدیریت مالی، گام اندکی در افزایش علم داخلی و کمک به پژوهشگران علاقه مند و پیشبرد فضای بازار معامله های داخلی به سمت بازارهای جهانی بردارند.
  کلیدواژگان: مدیریت مالی، مدل سازی، توابع مالی، شاخص های مالی
 • کیمیا حسنوند* صفحات 8-22
  وفاداری برند از مفاهیم اصلی و ساختار بازاریابی می باشد و تفاوت معنایی قابل توجهی با عادت مشتری به خرید دارد. نکته اساسی تمرکز بر مفهوم وفاداری برند و ارتباط آن با رضایت مشتری، اعتماد وی بر برند و در نهایت نگرش و رفتار مشتری بر برند است. مراحل ایجاد وفاداری از شناخت اولیه آغاز و به درک و احساس نزدیک عاطفی می رسد و سپس به برقراری ارتباط معناداری خواهد رسید. برندها می توانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. هنگامی که مصرف کننده در زندگی روزمره خود به دنبال برندی خاص جهت برآوردن خواسته هایش اقدام می کند، به دنبال نامی است که رضایت او را جلب کند. این همان ارتباط بین برند و مشتریان است که به صورت وفاداری برند مطرح می شود که از موضوعات مهم پژوهش در مدیریت برند است.
  کلیدواژگان: برند، وفاداری به برند، مدلهای وفاداری به برند
 • نسرین متدین* صفحات 23-43
  با توسعه و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بانکها و موسسات مالی روش های جدیدی را به منظور خدمت رسانی بیشتر به مشتریان خود عرضه  می کنند، یکی از این روش های نوین، بانکداری اینترنتی است. با مرور ادبیات بانکداری اهمیت اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات بانکی محرز می گردد. بر همین اساس با شناسایی ویژگیهای روش بانکداری اینترنتی و تاثیر آن بر اعتماد مشتریان، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و بر اساس آن پژوهش حاضر انجام شده است. مطالعه حاضر با نظر سنجی از 384 نفر از مشتریان بانک سامان انجام گرفته است. به منظور گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید که از طریق مقدار ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه و علاوه بر آن با استفاده از نظر خبرگان(اساتید دانشگاه و همچنین کارشناسان بانک)، روایی پرسشنامه تایید گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربر پسندی، سهولت استفاده، سودمندی، آگاهی دهندگی و امنیت بر اعتماد تاثیر معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد که اعتماد، گرایش به استفاده را بطور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: بانکداری اینترنتی، اعتماد
 • فرشاد بازرگان زاده* صفحات 44-61
  شاخص بورس کارگزاران (بعنوان مثال کارگزاری مفید)  در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مبنای تصمیم گیری معامله گران به ویژه تازه واردان در بازار سرمایه است و به همین دلیل مبنای جستجوهای اینترنتی افراد است. بررسی جستجوهای اینترنتی براین مبنا می تواند الگوهای رفتاری گارگزاران در بازار بورس و شرایط رقابتی و ابهام شرکتی را توصیف و امکان پیش بینی آنها را فراهم آورده و داده هایی را فراهم می کند که ازطریق تجزیه وتحلیل آنها می توان به شرایط رقابتی و ابهامات شرکتی دست یافت. در این پژوهش از دو شاخص « شرایط رقابتی و ابهام شرکتی تازه واردان » و «کاربران کارگزاری مفید » استفاده شده است . روش پژوهش حاضر از نظر هدف نظری و از نظر ماهیت ، تفسیری - تحلیلی است . این تحقبق برگرفته از مطالعات مروری می باشد و اطلاعات آن از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است .با تحلیل داده های حاصل از بخش کیفی، روابط بین این دو شاخص در کشورها، تبیین و راهکارهایی  در زمینه شرایط رقابتی و ابهام شرکتی در  بازار بورس و سهامداران کارگزارن مفید  ارایه شد.
  کلیدواژگان: شرایط رقابتی، ابهام شرکتی، تازه واردان مفید، کارگزاری مفید
 • کاوه رستم زاد* صفحات 62-81
  بازاریابی دیجیتال نسل جدیدی از بازاریابی محسوب می شود. امروزه برای اینکه بتوان کسب وکارها را حفظ کرده و گسترش داد، نیاز است که تغییراتی را در نوع تبلیغات و شیوه فعالیت کاری ایجاد کرد. دیگر مانند گذشته نیست که بتوان با یک تبلیغ تلویزیونی که بهترین بوده است، مشتریان زیادی را به دست آورد. چه قبول کنیم یا نکنیم، زندگی همه ما دیجیتالی شده است و ابزارهای کنار دست ما مانند گوشی موبایل، تبلت، ماهواره و غیره تصدیق کننده این حرف هستند؛ پس باید کسب وکار خود را همراه با دیجیتالی شدن پیش برده تا بتوان دوام بقای خود را تضمین کرد. برای اینکه به این مسئله دسترسی پیدا کرد، باید با تکنیک های بازاریابی دیجیتال آشنا شد. تکنیک های بازاریابی دیجیتال یا همان دیجیتال مارکتینگ هر ساله تغییرات زیادی می کند و می بایست همواره اطلاعات خود در این زمینه را به روز کرد. این مقاله کلیات و تعارف بازاریابی دیجیتال را بیان کرده و به تشریح کلیه ابزارها و تکنیک های بازاریابی دیجیتال می پردازد.
  کلیدواژگان: دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی دیجیتال، بازاریابی آنلاین و آفلاین، تکامل بازاریابی دیجیتال، ابزارها و تکنیک های بازاریابی دیجیتال
 • سحر سعیدی نسب* صفحات 82-100
  امروزه مشاهده شده که توسعه فناوری اطلاعات در جوامع مختلف، متفاوت بوده و دلایل این تفاوت در نرخ پذیرش فناوری است. هدف از انجام این پژوهش، پیبردن به نحوه تاثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان آژانس های مسافرتی و کارکنان در قسمت رزرواسیون و بازاریابی هتلهای استان کردستان به تعداد 756 نفر بوده و تعداد اعضای نمونه انتخاب شده نیز 255 نفر از کارکنان این مراکز است. برای جمعآوری داده ها از پرسشنامه روا و پایا و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فناورانه و سهولت استفاده درک شده بر پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترونیک اثر مثبت و معنادار داشته و سهولت استفاده درک شده بیشترین اثر و عوامل فناورانه نیز کمترین اثر را دارند. همچنین عوامل سازمانی و عوامل محیطی بر سهولت استفاده درک شده، سازگاری درک شده و مزیت نسبی درک شده اثر معنادار دارند و عوامل فناورانه نیز بر سهولت استفاده درک شده و سازگاری درک شده اثر معنادار دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، صنعت گردشگری
 • محمد هادی تمدنی نژاد* صفحات 101-119
  نورومارکتینگ 1 یا بازاریابی عصبی یعنی بازاریابی مبتنی بر پردازش عصبی مردم. به جای نظرسنجی مستقیم از مردم، نظر ذهنی آنها با استفاده از روش های مختلف اسکن مغزی و نوار مغزی ارزیابی می شود. بازاریابی عصبی در واقع حاصل ترکیب دو دانش بازاریابی و علم عصب شناسی یا نوروساینس 2 است. تصمیم گیری ها بیش از آنکه عقلانی و بر پایه استدلال باشند، احساسی هستند و حتی تصمیم گیری های عقلانی هم بدون کمک جنبه های احساسی، هیچگاه، مجال عملی شدن پیدا نمی کنند. در واقع این احساسات وهیجانات هستند که باعث علاقه مندی ما به یک برند خاص می شوند. بازاریابی عصبی درک بهتر عملکرد مغز است تا بتوان عملیات بازاریابی و فروش را بهبود بخشید و به شرکت های ارایه دهنده خدمات و کالاها این امکان را داده اند که در بازار با رقابت تنگاتنگ امروز یک باکس محصول بیشتر بفروشند. اگر قبول کنیم که هر کدام از ما در موقع خرید دست به یک عمل از نوع تصمیم گیری می زنیم، پس در هر خرید، ما یک فعالیت ذهنی پیچیده انجام می دهیم. فعالیتی که به شدت درگیر مسایل احساسی و هیجانی است. بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری در سطح ناخودآگاه ذهن اتفاق می افتد، نه در سطح خودآگاه. هدف اصلی بازاریابی عصبی این است که این اطلاعات ناپیدا را از مغز مردم استخراج کند
  کلیدواژگان: بازار یابی عصبی، حواس پنج گانه، رفتار مشتری، تصویربرداری عصبی
|
 • Mehdi Miri * Pages 1-7
  The financial decisions of any institution are one of the most important and complex matters related to it. Therefore, in order to control these decisions, the financial manager of that institution must know all the financial operations related to the institution and provide all the necessary tools to perform them with a proper planning. In fact, the financial manager should with a logical foresight adjust the company's financial activities in such a way that he is sure that the allocation of the company's capital is set to the most efficient possible condition and the company's capital portfolio is optimal. The purpose of this article is to introduce the important criteria in financial decisions, identify their role and explain the analysis of data to select appropriate financial models for optimal decisions in financial management. Due to the lack of sufficient Persian sources, the authors decided that by using up-to-date research and up-to-date information in the field of financial management theory, a small step in increasing domestic science and helping interested researchers and advancing the trading market environment. Domestic companies to global markets
  Keywords: Financial Management, Modeling, financial functions, financial indicators
 • Kimia Hasanvand * Pages 8-22
  Brand loyalty is one of the main concepts and structure of marketing and has a significant semantic difference with the customer's buying habit. The main point is to focus on the concept of brand loyalty and its relationship with customer satisfaction, his trust in the brand and finally the attitude and behavior of the customer on the brand. The stages of building loyalty begin with initial cognition and lead to close emotional comprehension and feeling, and then to meaningful communication. Brands can communicate with their customers. When a consumer pursues a particular brand in his daily life to satisfy his desires, he is looking for a name that satisfies him. This is the relationship between the brand and customers, which is expressed in terms of brand loyalty, which is one of the important research topics in brand management.
  Keywords: brand, brand loyalty, Brand Loyalty Models
 • Nasrin Motedayen * Pages 23-43
  By improving information technologies, banks and financial institutions offer more services to their customers by using new methods. One of these methods is internet banking. Banking concepts indicate the importance of trust of costumers in usage of banking services. So by recognizing the attributes of internet banking and their effects on costumers trust, we presented a conceptual model for this research. The data of this research gathered by 384 questionnaires from internet banking users of SAMAN bank . Data analyses were done by confirmatory factor analysis, structural equation modeling and Friedman test. Results show that transaction speed, easy to use, usefulness and security have positive and significant effect on customers’ trust. Also results confirmed that internet banking customer’s trust positively influenced customers’ intention to use.
  Keywords: Internet Banking, Trust, Security
 • Farshad Bazarganzadeh * Pages 44-61
  The brokerage index (for example, useful brokerage) in many countries, including Iran, is the basis for trading decisions of traders, especially newcomers to the capital market, and for this reason is the basis of Internet searches. An examination of Internet searches on this basis can describe the behavioral patterns of brokers in the stock market and competitive conditions and corporate ambiguity, and provide the possibility of predicting them and provide data that can be analyzed to determine the competitive conditions and The ambiguities of the company were achieved. In this study, two indicators of "competitive conditions and ambiguity of newcomers" and "useful brokerage users" have been used. The method of the present research is theoretical in terms of purpose and interpretive-analytical in terms of nature. This realization is taken from review studies and its information has been collected through a library. Shareholders provided useful brokers.
  Keywords: Competitive conditions, company ambiguity, useful newcomers, useful brokerage
 • Kaveh Rostam Zad * Pages 62-81
  Digital marketing is a new generation of marketing. Today, in order to maintain and expand businesses, it is necessary to make changes in the type of advertising and the way it operates. It is no longer the case that you can get a lot of customers with a TV commercial that has been the best. Whether we accept it or not, the lives of all of us have become digital, and the tools at our disposal, such as mobile phones, tablets, satellites, etc., confirm this; so you have to grow your business with digitalization to ensure its survival. To access this issue, you need to be familiar with digital marketing techniques. Digital marketing techniques or digital marketing changes a lot every year and you should always update your information in this field. This article describes the generalities and definitions of digital marketing and describes all the tools and techniques of digital marketing.
  Keywords: Digital Marketing, Online, Offline Marketing, the Evolution of Digital Marketing, Digital Marketing Tools, Techniques
 • Sahar Saeedinasab * Pages 82-100
  Today, it has been observed that the development of information technology in different societies is different and the reasons for this difference are in the rate of technology acceptance. The purpose of this study is to find out how the tourism industry is affected by e-marketing. The statistical population of this study is 756 employees of travel agencies and employees in the reservation and marketing of hotels in Kurdistan province and the number of selected sample members is 255 employees of these centers. A valid and reliable questionnaire was used to collect data and descriptive statistics and structural equation modeling were used to analyze the data. The results of data analysis showed that organizational factors, environmental factors, technological factors and perceived ease of use have a positive and significant effect on the acceptance and use of e-marketing and perceived ease of use has the most effect and technological factors have the least effect. Also, organizational and environmental factors have a significant effect on perceived ease of use, perceived compatibility and perceived comparative advantage, and technological factors have a significant effect on perceived ease of use and perceived compatibility.
  Keywords: Marketing, e-marketing, Tourism Industry
 • Mohammadhadi Tamaddoninezhad * Pages 101-119
  Neuromarketing or neural marketing means marketing based on people's neural processing. Instead of direct surveys of people, their mental views are assessed using various methods of brain scan and EEG. Neural marketing is the result of combining the knowledge of marketing and neuroscience or neuroscience . This emerging combination of knowledge shows industry owners what is bstractreally going on in the minds of buyers. The passage is different. Decisions are more emotional than rational and reasoned, and even rational decisions can never be made without the help of emotional aspects. In fact, it is these feelings and emotions that make us interested in a particular brand. Neural marketing is a better understanding of brain function in order to improve marketing and sales operations and enable companies that provide services and goods to sell more product boxes in today's highly competitive market. If we accept that each of us makes a decision-making action at the time of purchase, then in each purchase, we perform a complex mental activity. An activity that is heavily involved in emotional issues. Many decision-making processes take place at the subconscious level of the mind, not at the conscious level. The main purpose of neural marketing is to extract this invisible information from people's brains. In this article, we review the five senses and emotions and examine the role of neural marketing in recognizing the shopping emotions in the customer.
  Keywords: Neural marketing, the five senses, customer behavior, neural imaging