فهرست مطالب

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال سوم شماره 4 (پیاپی 11، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهرداد صادقی ده چشمه*، عباس قائدامینی هارونی صفحات 265-282

  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بین «رهبری تحول گرا» با «گرایش به تغییر» از طریق نقش میانجی «تعهد به تغییر» کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با روش توصیفی از نوع همبستگی، اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به تعداد 390 نفر بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول تاپاخنیک و فیدل و به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 138نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. سه پرسشنامه "رهبری تحول گرا باس و آولیو1995،","گرایش به تغییر دانهام و همکاران 1989"و"تعهد به تغییر هرسکویچ و می یر 2002" اند به منظور سنجش متغیرها مورد استفاده قرار گرفتند.روایی صوری توسط تعدادی از پاسخگویان و روایی محتوایی توسط تعدادی از صاحب نظران تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه «رهبری تحول گرا» 84/0، «گرایش به تغییر» 77/0 و «تعهد به تغییر» 76/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآمار توصیفی واستنباطی (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون،آزمون مدل معادلات ساختاری, رگرسیون چندگانه،) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گرایش به تغییر و رهبری تحول گرا رابطه معنادار و مثبت به میزان (298/0 =r) و بین گرایش به تغییر و تعهد به تغییر رابطه معنادار و مثبت به میزان (167/0 =r) وجود دارد. همچنین بین رهبری تحول گرا و تعهد به تغییر رابطه معنادار و مثبت به میزان (246/0 =r) وجود دارد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، گرایش به تغییر، تعهد به تغییر
 • مرضیه حیدری* صفحات 283-298
  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد انطباقی با نقش میانجی رفتار کار نوآورانه و نقش تعدیل گر رهبری اخلاقی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان فارس مشتمل بر 3427 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و جدول مورگان، حجم نمونه 345 نفر انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد اخلاق کار اسلامی علی (1988)، عملکرد انطباقی هان و ویلیامز (2008)، رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005) رفتار نوآورانه جانسن (2000) و اسکات و بروس (1994) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن ها نیز براساس آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با مقدار0/78، 0/76، 0/89 و 0/89  محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss23و SmartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد انطباقی رابطه مثبت و معنادار و بین اخلاق کار اسلامی و رفتار نوآورانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین رابطه بین رفتار کار نوآورانه و عملکرد انطباقی معنادار نبوده است. علاوه بر آن نتایج بیانگر آن بود که رفتار کار نوآورانه نقش میانجی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد انطباقی ایفا می کنند ولی رهبری اخلاقی نقش تعدیلگر بر رابطه بین اخلاق کار اسلامی و رفتار نوآورانه ندارد.
  کلیدواژگان: اخلاق کار اسلامی، رفتار کار نوآورانه، رهبری اخلاقی، عملکرد انطباقی
 • فرانک موسوی* صفحات 299-310

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اشتیاق شغلی دبیران دبیرستان ها و هنرآموزان هنرستان های شهر کرمانشاه صورت گرفت که به از لحاظ هدف، کاربردی و به روش، علی - مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه دبیران دبیرستان ها و هنرآموزان هنرستان ها شهر کرمانشاه شاغل در سال تحصیلی 99-1398 است. که تعداد آنها بر اساس آمار رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه 3084 نفر بود. با بکارگیری روش نمونه گیری طبقه ای و استفاده از جدول گرجسی- مورگان از میان دبیران دبیرستان ها و هنرآموزان هنرستان ها شهر کرمانشاه تعداد 342 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شد که از این تعداد شرکت کننده، 57 نفر را هنرآموزان و 285 نفر را نیز دبیران تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اشتیاق شغلی اسکافیلی و همکاران (2002) بود که متشکل از سه خرده مقیاس جذب، نیرومندی و وقف خود است. روایی سازه و محتوایی این مقیاس توسط سازندگان به صورت مطلوب گزارش شده است. پایایی این مقیاس در پژوهش های متعددی با روش آلفای کرونباخ بین 0/80 تا 0/90 به دست آمده است. نتایج بدست آمده از انجام آزمون t گروه های مستقل نشان داد؛ که تفاوت میانگین محاسبه شده در مولفه های انرژی حرفه ای (شوق به کار داشتن)، فداکاری حرفه ای(وقف کار شدن) و جذب کار شدن، بین گروه دبیران و هنرآموزان از نظر آماری معنادار است و اشتیاق شغلی هنرآموزان بیشتر از دبیران است

  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، انرژی حرفه ای، فداکاری حرفه ای، دبیران، هنرآموزان
 • مراد رضایی دیزگاه، سید اسماعیل معروفزاده، الهام منفرد گنجه*، سید مجید محمدنژاد صفحات 311-319

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر قصد ترک خدمت از طریق دلبستگی شغلی و هویت سازمانی در شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان است. در این راستا، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان می باشد که 420 نفر می باشند. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محدود 204 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و SMART PLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پنج فرضیه در این تحقیق مطرح گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری تحولگرا بر هویت سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان تاثیر دارد، اما رهبری تحولگرا بر قصد ترک خدمت تاثیری را نشان نداد. بعلاوه یافته ها نشان داد که رهبری تحولگرا از طریق هویت سازمانی و وابستگی شغلی بر قصد ترک خدمت کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان تاثیر دارد

  کلیدواژگان: رهبری تحولگرا، قصد ترک خدمت، دلبستگی شغلی، هویت سازمانی
 • مسعود امامی نژاد*، حوریه لقایی آستانه صفحات 321-330

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مهندسی سرمایه انسانی در نگرش های مثبت کاری و کیفیت آموزشی (جامعه آماری: معلمان دبستان های دخترانه شهر رشت) صورت گرفته است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل معلمان دبستان های دخترانه شهر رشت از بهمن ماه سال 1398 تا تیر ماه سال 1399 بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 234 نفر با استفاده از روش طبقه ای تصادفی با تخصیص متناسب تعداد از میان جامعه مذکور بدست آمده است. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه استانداری بوده است که با اندکی تغییر در آن طبق نظر استاد را به اجرا در آمده است. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات صاحب نظران و خبرگان و برای تعیین پایایی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آلفا برابر با 0/859 بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. در بخش آمار توصیفی به خلاصه کردن داده ها و تهیه جدول و رسم نمودار اقدام شده و از شاخص های مرکزی از قبیل میانگین، از شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی، پس از انجام آزمون نرمالیتی داده ها از آزمون های T تک متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که مهندسی سرمایه انسانی در نگرش های مثبت کاری و کارایی معلمان دبستان های دخترانه شهر رشت نقش مثبت و معنی‎داری دارد، هشت فرضیه فرعی تحقیق نیز با انجام آزمون فوق مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مهندسی سرمایه انسانی، نگرش های مثبت کاری، کیفیت آموزشی، دبستان های دخترانه شهر رشت
 • هاشم دقیقی اصلی، کامبیز شاهرودی*، سید مظفر میربرگ کار، یلدا رحمتی صفحات 331-337
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی فروش در صنعت بیمه انجام پذیرفته است.

  روش

  در پژوهش حاضر از روش مصاحبه عمیق به منظور شناسایی عوامل و از روش تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی عوامل بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان صنعت بیمه در استان گیلان، اعم از شبکه فروش صنعت بیمه ، دارای تجربه و تحصیلات عالیه و مدیران فنی و ستادی و بیمه گذاران عمده است که در این میان 17 نفر از آنان با درنظرگرفتن شروط دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سابقه کار حداقل 15 سال در صنعت بیمه و به روش گلوله برفی به عنوان نمونه آماری جهت انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی انتخاب گردیدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که توانمندسازی نیروی فروش در صنعت بیمه تابعی از عوامل فردی مربوط به نمایندگان و عوامل مربوط به تشکیلات نمایندگان، عملکرد نماینده بیمه، عوامل مربوط به بیمه مرکزی، عوامل مربوط به شرکت بیمه گر، و عوامل محیطی می باشد و همچنین یافته های بخش رتبه بندی نشان داده است که عوامل فردی مربوط به نمایندگان رتبه اول و عوامل تشکیلاتی مربوط به نمایندگان، عوامل مربوط به بیمه مرکزی ، عوامل محیطی و عوامل مربوط به شرکت بیمه گر به ترتیب رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: نیروی فروش، صنعت بیمه، توانمندسازی
|
 • Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh *, Abbas Ghaedamini Harouni Pages 265-282

  The aim of this study was to determine the effect between "transformational leadership" and "tendency to change" through the mediating role of "commitment to change" staff of the Islamic Azad University, Shahrekord Branch, with a descriptive correlational method. The statistical population of the study was 390 employees of Shahrekord Islamic Azad University, of which 138 people were selected using Tapakhnik and Fidel formula and random sampling method to participate in the research. Three questionnaires were "Transformational Leadership of Bass and Allio 1995," "Tendency to Change Dunham et al. 1989" and "Commitment to Change Herskovich and Meyer 2002" to measure variables. Formal process by a number of respondents and narrative Content was approved by a number of experts. The reliability of the questionnaire was estimated to be 0.84 using the Cronbach's alpha coefficient for the "transformational leadership" questionnaire, 0.77 for "change orientation" and 0.76 for "commitment to change". Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient tests, structural equation model test, multiple regression, etc.) were used to analyze the data. The results showed that there is a significant and positive relationship between the tendency to change and change and leadership (r = 0.298) and there is a significant and positive relationship between the tendency to change and commitment to change (r = 0.167). There is also a significant and positive relationship between transformational leadership and commitment to change (r = 0.246)

  Keywords: Transformational Leadership, Tendency to Change, commitment to change
 • Marzieh Heydari * Pages 283-298
  The present study was conducted with the aim of explaining the relationship between Islamic work ethic and adaptive performance with the mediating role of innovative work behavior and the moderating role of ethical leadership. The research method is descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all educational staff of Fars province consisting of 3427 people. Using a stratified sampling method and Morgan table, the sample size of 345 people was selected. For data collection, the standard questionnaire of Islamic work ethic (Alias 1988), adaptive performance of Han and Williams (2008), ethical leadsership of Brown and et al. (2005), Jansen (2000) and Scott and Bruce (1994) were used. Validity of the questionnaires was based on content validity and their reliability was calculated based on Cronbach's alpha, respectively, 0.78, 0.76, 0.89, and 0.89, respectively. Data analysis is done using Spss23 & SmartPLS structural equation. The results showed that there is a positive and significant relationship between Islamic work ethic and adaptive performance and a negative and significant relationship between Islamic work ethic and innovative behavior. Also, the relationship between innovative work behavior and adaptive performance was not significant. In addition, the results indicated that innovative work behavior plays a mediating role between Islamic work ethic and adaptive performance, but ethical leadership does not have a moderating role on the relationship between Islamic work ethic and innovative behavior.
  Keywords: Islamic work ethics, Innovative work behavior, Ethical Leadership, adaptive performance
 • Faranak Mosavi * Pages 299-310

  The aim of this study was to investigate the job motivation of high school teachers and vocational students in Kermanshah, which is applied in terms of purpose and causal-comparative method. The statistical population of the study includes all high school teachers and vocational students in Kermanshah working in the academic year 2009-2010. According to the official statistics of the General Directorate of Education of Kermanshah province, their number was 3084 people. Using the stratified sampling method and the Georgian-Morgan table, 342 high school teachers and art students in Kermanshah were selected as sample members, of which 57 were students and 285 were students. People were also formed by secretaries.The data collection tool was the job motivation questionnaire of Scafieli et al. (2002) which consists of three subscales of self-absorption, strength and endowment. The construct validity and content of this scale have been reported optimally by the manufacturers. The reliability of this scale has been obtained in several studies with Cronbach's alpha method between 0.80 to 0.90. The results of t-test of independent groups showed; The difference between the calculated average in the components of professional energy (enthusiasm to work), professional sacrifice (dedication to work) and recruitment is statistically significant between the group of teachers and students and the job desire of students is more than Is teachers (p

  Keywords: Career enthusiasm, professional energy, Recruitment, teachers, Students
 • M. Rezaei, Seyed Esmaeil Maroufzadeh, Elham Monfared Ganjeh *, Seyyed Majid Mohammad Nezhad Pages 311-319

  The main purpose of the present research is to explain The Impact of Transformational Leadership on Turnover Intention through work engagement and organizational identification in Guilan Rural Water and Sewage Company. The present research is a functional study in terms of objective from a type of descriptive. It is a field study in terms of data collection. The population of the study is 420 employees of Guilan Village Water and Sewage Company. The sample size was determined using the Cochran formula at 144 people. In this research, simple random sampling method was used. The data were analyzed using SPSS22 and SMART PLS3software. The results of the study showed that however the transformational leadership affects organizational identity and work engagement of Rural Water and Sewerage Company employees of Guilan, the transformational leadership did not show any effect on Turnover Intention. In addition, the findings showed that transformational leadership through organizational identity and work engagement affects the Turnover Intention of Guilan Rural Water and Sewerage Company employees

  Keywords: Transformational Leadership, Turnover Intention, work engagement, organizational identification
 • Masoud Emaminezhad *, Hoorie Laghaee Astane Pages 321-330

  The aim of this study was to investigate the role of human capital engineering in positive work attitudes and educational quality (statistical population: primary school teachers in Rasht). The type of research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature. The statistical population in this study included teachers of girls' primary schools in Rasht from February 2017 to July 2016. The sample size was 234 people using Morgan table using random stratified method with proportional distribution of numbers from the mentioned community. The data collection tool of this research was a provincial questionnaire which was implemented according to the professor with a slight change in it. To determine the content validity of the questionnaire from the opinions of experts and to determine the reliability of the instrument, Cronbach's alpha method was used and the alpha value was 0.859. Two methods of descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data. In the descriptive statistics section, the data are summarized and a table is prepared and a graph is drawn, and central indicators such as mean, dispersion indicators such as standard deviation are used. At the level of inferential statistics, after performing the data normality test, univariate T-tests were used. Findings showed that human capital engineering has a positive and significant role in the positive work attitudes and efficiency of girls' primary school teachers in Rasht. Eight sub-hypotheses of the research were confirmed by the above test.

  Keywords: Human Capital Engineering, Positive Work Attitudes, educational Quality, Girls' Primary Schools in Rasht
 • Hashem Daghighi Asli, Kambiz Shahroodi *, Seyed Mozafar Mirbargkar, Yalda Rahmati Pages 331-337
  Objective

  The present study was conducted with the aim of ranking the factors affecting the performance of the sales network in the insurance industry.

  Method

  In the present study, the in-depth interview method was used to identify the factors and the network analysis method was used to rank the factors. The statistical population includes all experts in the insurance industry in Gilan province, including the insurance industry sales network, with experience and higher education, and technical and staff managers and major insurers, among whom 17 of them with the conditions of having at least a degree Master's degree and work experience of at least 15 years in the insurance industry and by snowball method were selected as a statistical sample for interview and completion of a pairwise comparison questionnaire.

  Findings

  The findings show that the performance of the sales network in the insurance industry is a function of individual factors related to agents and factors related to the organization of agents, insurance agent performance, factors related to central insurance, factors related to the insurance company, and environmental factors. Also, the findings of the ranking section have shown that the individual factors related to the representatives of the first rank and the organizational factors related to the representatives, the factors related to the central insurance, environmental factors and the factors related to the insurance company are ranked first to fourth, respectively.

  Keywords: sales forces, Insurance Industry, empowerment