فهرست مطالب

مشکوه - پیاپی 150 (بهار 1400)

فصلنامه مشکوه
پیاپی 150 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیده حسنی حسین آبادی*، دل آرا نعمتی پیرعلی، سوسن ال رسول، عبدالمجید طالب تاش صفحات 4-25
  طبق دانش آوامعنایی حروف و کلمات، حامل معانی ذاتی اند؛ از این رو دانش یادشده، شیوه بیان آوایی متن و ارتباط آن با معنا، مضمون و مقتضیات سخن را مورد توجه قرار می دهد. آوامعنایی لازمه تحلیل زبانی متن است که عبارت از دستیابی به کارکرد واحدهای کوچک تر در درون واحد بزرگ تر است که در گرو یافتن غرض متن است. در سوره های قرآن، یافتن غرض سیاق ها، مقدمه ای برای تحلیل متن از حیث کارکردهای اجزای آن، یعنی القای معنا توسط حروف و الفاظ است که این مسیله، ضرورت انجام تحقیق است. در بررسی سوره احزاب به روش تحلیلی به دست آمده که موضوع کانونی این سوره، اطاعت از خداوند و رسول و اهل بیت(ع) است و موضوع هر سیاق در ارتباطی تنگاتنگ با این موضوع کانونی قرار دارد و در مجموع غرض سوره را که عبارت از اصلاح سبک زندگی مومنان است، برآورده می کند. معناشناسی آوایی سوره بیانگر هماهنگی اعجازآمیز میان الفاظ با محتوا و موضوع کانونی سوره است.
  کلیدواژگان: آوامعنایی، سیاق سوره احزاب، تحلیل زبانی، اطاعت از خدا و رسول، ارتباط معنا و سیاق
 • محمدمهدی مسعودی*، محمدکاظم شاکر صفحات 26-53

  طبقه بندی تفاسیر بر اساس معیارهای دقیق علمی، نیازمند بازخوانی اسلوب های مفسران و مقایسه آن هاست که علاوه بر روشن ساختن تمایزات تفاسیر، مفسران قرآن را به هر چه بیشتر ضابطه مند ساختن تفسیر قرآن رهنمون می شود. آنچه که بیش از هر چیز موجب تقسیم بندی تفاسیر به اقسام گوناگون شده، اصطلاحات و مفاهیم کلیدی چون مبانی، اصول، قواعد و منابع تفسیر است که به دنبال آن، مکاتب، روش ها و رویکردها (گرایش ها)ی تفسیری را پدید آورده اند. به رغم تلاش هایی که برای منضبط ساختن این مصطلحات صورت پذیرفته، همچنان به سبب برداشت های متفاوت از آن ها تعاریف متفاوت و متنوعی به دست داده شده است. در این مقاله، به روش توصیفی و تحلیلی، معرفی و مقایسه هر یک از مصطلحات مذکور و روابط منطقی که میان آن ها حکم فرماست، دنبال شده است.

  کلیدواژگان: روش شناسی، دانش تفسیر، اصطلاحات تفسیر، روش های تفسیری
 • روح الله شهریاری*، صادق کریم زاده صفحات 54-81

  این پژوهش به بررسی چگونگی تسلط شیطان بر قوای بینشی و گرایشی انسان و پیامدهای تربیتی آن از منظر قرآن با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شیطان برای نفوذ در حوزه شناختی انسان از روش های ایجاد غفلت، صحنه پردازی، سرگرم کردن و ابتلای به آرزوهای طولانی دنیوی، به راه انداختن مجادله در بین مومنان و ایجاد مغالطه در مسیر شناخت و رشد هویت حقیقی متربی استفاده می کند. همچنین عمده روش های شیطان جهت نفوذ درحوزه گرایش ها، زینت دادن افکار و عقاید باطل، امکانات مادی، و اعمال زشت، تحریک میل جاودانگی، تحریک قدرت طلبی،ایجاد ترس، ایجاد حزن و افسردگی، می باشند. فرایندی که شیطان این مداخله ها را صورت می دهد متنوع است به گونه ای که ازیک الگوی خطی مستقیم برخوردار نیست. در هر مورد شیطان تلفیقی از روش های مستقیم و غیر مستقیم و نیز عناصر شناختی و گرایشی را به کار می گیرد.

  کلیدواژگان: تسلط شیطان، قوای بینشی، قوای گرایشی، تربیت انسان
 • قدسیه فاضلی*، الهه شاه پسند صفحات 82-106
  اوامر و نواهی بسیاری در قرآن همراه با وعده یا وعید آمده که در شماری از این آیات، به مخالفت افراد با این دستورات نیز اشاره شده است. این پژوهش با شیوه توصیفی _ تحلیلی ویژگی های منجر به مخالفت با اوامر و نواهی الهی را استخراج کرده و آن ها را در چهار دسته عامل شناختی، عامل رفتاری، عامل عاطفی- انگیزشی و ترکیبی از سه عامل (سه بعدی) قرار داده است. پس از پردازش و تحلیل عوامل، مشخص شد که ویژگی های شناختی کمترین فراوانی، و عوامل رفتاری و در مرحله بعد عاطفی- انگیزشی، بیشترین فراوانی را در میان علل مخالفت داشته اند. بر این اساس، دلیل اصلی مخالفت با دستورات و وعده های الهی نه در مرتبه شناخت و علم، بلکه در مرحله رفتار و تنظیم صحیح عواطف و انگیزه هاست.
  کلیدواژگان: اوامر الهی، واکنش مخالفان، وعده و وعید، عامل عاطفی-انگیزشی، عامل شناختی، عامل رفتاری
 • بی بی حکیمه حسینی دولت آباد*، علی اصغر شعاعی، حسنعلی رضی صفحات 107-129
  این مقاله در برابر شبهه ای که اخلاق قرآنی را یکسره مبتنی بر ترس از جهنم و شوق بهشت و فاقد پشتوانه عقلی می داند، سامان یافته است. این پژوهش با واکاوی آیات انگیزشی قرآن کریم و بررسی دیدگاه مفسران، با رویکردی روان شناسانه به کشف و استخراج ابعاد انگیزشی این نظام همت گمارده و کوشیده است نسبت و جایگاه بهشت و جهنم را در این میان به دست آورد. نتایج پژوهش نشان داد این شبهه با استقرای ناقص از آیات قرآن سامان یافته و سیری در آیات قرآن، می تواند مجموعه ای قاعده مند و رو به تعالی از انگیزه های فعل اخلاقی را بازنماید. گرایش های فطری، باورهای دینی، مقبولیت اجتماعی، پاداش های دنیایی و آخرتی، رفتار عادلانه و در نهایت حب عبودی، مهم ترین عوامل انگیزشی از منظر قرآن کریم است که در این مقاله استخراج و تبیین شد؛ در عین حال که بیم و امید نیز از ذاتیات انسان بوده، کارکردهای قابل توجه در منظومه انسان شناسی دارد.
  کلیدواژگان: انگیزش، اخلاق قرآنی، شبهات قرآن، اخلاق مبتنی بر ترس، بهشت و جهنم
 • علیرضا دهقانپور*، بهناز صادقی گل صفحات 130-147
  یکی از مفیدترین روش های حل اختلاف و بهبود سلامت روانی در میان اعضای خانواده، مذاکره است که نمونه هایی از آن در قرآن آمده است. در برخی از این نمونه های قرآنی، از مذاکره برای حل اختلافات خانوادگی استفاده شده و از این رو تشخیص و تبیین روش مذاکره در قرآن مهم است. در این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی به بررسی نمونه های قرآنی مذاکره و نیز تطبیق اصول مذاکره بر آن پرداخته شده است. تاکید بر منافع مشترک، اصل شباهت در فرایند نفوذ و ارایه پیشنهاد با جملات شرطی، از جمله قواعد این فن است که در مذاکره خانوادگی به شیوه قرآنی به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: مذاکره در قرآن، آیات قرآن، حل اختلافات، قواعد مذاکره، منافع مشترک
|
 • Hamideh Hassani Hossein Abadi *, Delara Nemati Pirali, Susan Alerasoul, Abdolmajid Talebtash Pages 4-25
  According to the semantics, letters and words carry intrinsic meanings; therefore, this knowledge considers the phonetic expression of the text and its relationship with the meaning, content and requirements of speech. Phonetics is a necessary linguistic analysis of the text, which is to achieve the function of smaller units within a larger unit, which depends on finding the purpose of the text. In the Qur'an, finding the purpose of contexts is a prelude to the text analysis in terms of functions of its components, that is, the meaning induction by letters and words, which is a necessity for research. In reviewing Al-Ahzab surah, the following results are achieved: The main subject of the surah is obedience to God, the Prophet and his household, the subject of each context is closely related to this main subject, and finally, the purpose of the surah is to modify the lifestyle of the believers. The phonetic semantics of the surah indicates the miraculous harmony between the words and the content and the central theme of the surah.
  Keywords: Semantic phones, Al-Ahzab Surah context, linguistic analysis, obedience to God, the Prophet, relationship between meaning, context, central subject
 • Mohammad Mahdi Masoudi *, Mohammad Kazem Shaker Pages 26-53

  Overview of the history of interpretation and the types of interpretive products offered so far; clarifies the need to classify interpretations on the basis of scientific criteria. Interpretations classification guides the commentators to make the interpretation more standardized, in addition to revealing the differences between the interpretations. Despite efforts to discipline these terms; different definitions have also been made due to different interpretations. In this article, the introduction and comparison of each of the mentioned terms and the logical relations that prevail among them have been investigated.

  Keywords: interpretation methodology, interpretation knowledge, Interpretive Schools, interpretive method
 • Roohollah Shahryari *, Sa Skarimzadeh Pages 54-81

  This study examines how the devil dominates human vision and inclination and its educational consequences from the Qur'an perspective with a descriptive-analytical method. The findings show that the devil uses negligence, histrionics, entertainment and long-term worldly desires, arguing among believers and creating fallacies in the path of recognizing and developing the true identity of the educator to influence the human cognitive realm. The devil also uses methods such as influencing tendencies, embellishing false thoughts and ideas, materialism, unfair deeds, stimulating the desire for immortality, stimulating power-seeking, and forming fear, sadness, and depression. The devil uses a variety of processes for these interventions and it does not use a straight linear pattern. In each case, the devil uses a combination of direct and indirect methods, as well as cognitive and tendency elements.

  Keywords: the devil domination, vision realm, tendency realm, human education
 • Fazeli Qudsiyeh *, Elaheh Shahpasand Pages 82-106
  Many commandments and prohibitions are mentioned in the Qur'an along with promises, and some of these verses mentioned to people opposition to these commands. This descriptive-analytical study extracted the characteristics that lead to opposition to divine commands and prohibitions and classified them in four categories: cognitive factor, behavioral factor, emotional-motivational factor and a combination of these three (three-dimensional) factors. After processing and analyzing these factors, it became clear that cognitive characteristics had the lowest frequency, and behavioral factors, and then emotional-motivational factors, had the highest frequency among the causes of opposition. Therefore, the main reason for opposition to divine commands and promises do not come from cognition and knowledge, but from behavior and proper regulation of emotions and motivations.
  Keywords: Divine Commands, Opponents' Reaction, promise, Emotional-Motivational Factor, Cognitive Factor, Behavioral Factor
 • Bibi Hakime Hosseini Dolat Abad *, Ali Asghar Shoaei, Hasanali Razi Pages 107-129
  This article is organized against the suspicion that the Qur'anic morality is based on the fear of hell and the desire for heaven as well as lacks rational support. By analyzing the motivational verses of the Holy Qur'an and examining the commentators' views, this study has tried to discover and extract the motivational dimensions with a psychological approach and the relation and position of heaven and hell. The results showed that this doubt, with its incomplete induction from the Qur'an's verses can reveal regular and transcendent motives for moral action. Instinctual tendencies, religious beliefs, social acceptance, worldly and otherworldly rewards, just behavior and finally the love of worship are the most important motivating factors from the Holy Qur'an perspective, which were extracted and explained in this article. At the same time, fear and hope are also inherent in human beings and have significant functions in the anthropological system.
  Keywords: moral motivation, Qur'anic ethics, innate tendencies, morality based on fear, Heaven, Hell
 • Alireza Dehqanpour *, Behnaz Sadeghigol Pages 130-147
  One of the most useful methods to resolve disputes and improve mental health among family members is negotiation which we can see examples in the Qur'an. In some of these Qur'anic examples, negotiation is used to resolve family disputes. Therefore, it is important to identify and explain the method and position of negotiation in the Qur'an. This article examines the Qur'anic negotiation examples and also applies negotiation principles to it using descriptive-analytical method. The rules of this technique in family negotiation in the Qur'anic way include the following: emphasis on common interests, the principle of similarity in the influence process and presenting a proposal with conditional sentences.
  Keywords: negotiation in the Qur'an, Qur'an verses, Dispute Resolution, principles of negotiation, common interests