فهرست مطالب

فصلنامه مشکوه
پیاپی 160 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدمهدی آجیلیان مافوق*، زینب سادات حاجی ناجی صفحات 4-28

  پژوهش حاضر با هدف شناخت و درک بهتر معنا و مراد خداوند از دو مفهوم شادی و غم، با رویکرد تفسیری و با استفاده از منطق تقابل های دوگانه در ساختارگرایی، تقابل مفاهیم مرتبط با شادی و غم در قرآن را بررسی کرده است. از بررسی 29 نمونه از آیات به همراه سیاق کاربردی آن ها در موضوع شادی و غم، چهار دسته معنا به دست آمده است: شادی با مولفه معنایی مثبت، غم با مولفه معنایی منفی، شادی با مولفه معنایی منفی و غم با مولفه معنایی مثبت. در سطح روساخت، شادی و غم با بار معنایی مثبت و منفی یا همان معنای عرفی خود در قرآن کاربرد دارند. در این سطح، با در نظر گرفتن شبکه های هم تراز معنایی، شادی و غم در معنای اصلی یا معنای عرف استعمال ظهور می یابند؛ در مقابل، در سطح زیرساخت، شادی با مولفه معنایی منفی و غم با مولفه معنایی مثبت کاربرد داشته و همچنین در این سطح، با در نظر گرفتن شبکه های هم تراز معنایی، این دو واژه در معنای خلاف عرف استعمال خود، ظهور معنایی دارند. براساس نتایج پژوهش، شادی و غم مطلق به عنوان دو قطب مثبت و منفی (تقابل مکمل)، تنها در سرای آخرت وجود دارند و شادی و غم دنیوی، به صورت تقابل مدرج، به نوعی آمیخته با یکدیگرند؛ ازاین روست که می توان اقسام شادی و غم را در گروه های هم تراز مثبت و منفی جای داد.

  کلیدواژگان: قرآن، شادی، غم، تقابل معنایی، روساخت، ژرف ساخت
 • محمدجواد فلاح*، حامد پوررستمی صفحات 29-51

  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش مبانی زیست محیطی اسلام در عملکرد اخلاقی افراد نسبت به محیط زیست است. پژوهش به روش توصیفی _ تحلیلی سامان یافته و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مبانی معرفتی اخلاق زیست محیطی اسلامی تبیین و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که مبانی معرفتی ای، چون اعتقاد به برخورداری هستی از شعور تکوینی، باور به مسیولیت در مواجهه با محیط زیست و اعتقاد به تاثیر وضعی نوع رفتار با محیط در حیات دنیوی و اخروی، بر عملکرد اخلاقی ما تاثیرگذار است. این مبانی باعث ایجاد دیدگاهی شایسته نسبت به محیط زیست شده و نگاه ارزشی آنان را به عالم خلقت توسعه می بخشد (تاثیرشناختی). با توسعه این نگاه، جنبه های گرایشی افراد در مسیولیت پذیری اخلاقی در قبال محیط زیست فعال شده و به ایجاد گرایش و میل و سرانجام، صدور رفتار اخلاقی مناسب نسبت به محیط می انجامد. مراقبت، عدم تخریب محیط زیست و رعایت حقوق حیوانات از جمله نتایج این رویکرد است.

  کلیدواژگان: مبانی اخلاقی، اخلاق زیست محیطی، شان اخلاقی، اخلاق اسلامی، شعورمندی هستی
 • سید محمدباقر میرصانع* صفحات 52-72

  نسبت فقه و اخلاق یکی از مسایل مهم و اثرگذار در هندسه و روابط دانش های اسلامی است. دیدگاه های مختلفی درباره نسبت یادشده مطرح شده است؛ چنان که این دیدگاه ها را به سه طیف اتحاد، تنافر و تعامل می توان تقسیم کرد. در پژوهش حاضر به سود دیدگاه اتحاد فقه و اخلاق، یکی از تمایزهای مطرح شده میان فقه و اخلاق، مبتنی بر آموزه های قرآن و حدیث، بررسی و نقد شده است. این تمایز که با عنوان «تمایز موضوعی» شناخته می شود، عبارت است از اینکه موضوع فقه رفتارهای انسان و موضوع اخلاق ملکات است. روش تحقیق به صورت جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل دلالی گزاره های نقلی بوده و دستاورد پژوهش نشان دهنده آن است که سه استدلال مبتنی بر نقل را می توان بر عدم وجود تفکیک میان رفتارها و ملکات اقامه کرد؛ تفکیکی که عامل تشکیل دو دانش مجزا برای ملکات و رفتارها شود. استدلال های یادشده عبارت اند از: وحدت سیاق در برخورد با ملکات و رفتارها، اندماج مباحث مربوط به رفتار و ملکه و اهمیت بیشتر درون انسان نسبت به رفتار.

  کلیدواژگان: نسبت فقه و اخلاق، تمایز موضوعی، قرآن، حدیث، رفتار، فضایل
 • یوسف فرشادنیا*، غلامحسین اعرابی صفحات 73-91

  در احادیث معصومان (ع) برای اعمال و افعال انسان در حیطه های فردی و اجتماعی و نقش هایی مانند: پدر، مادر، فرزند و همسر ارزش گذاری های گوناگونی صورت گرفته است. مسیله اصلی پژوهش حاضر این است که ارزش اعمال معطوف به خانواده در احادیث- مثلا برابر دانستن ارزش نیکو همسرداری زن با «جهاد» به چند گونه قابل تقسیم است و کاربست آن چه تاثیری در تحکیم خانواده دارد؟ براساس روش تحلیل محتوای احادیث و گونه شناسی، دست کم ده گونه ارزش گذاری اعمال شناسایی شد. نتایج تحلیل نشان دهنده آن است که هر عمل صالح فردی و اجتماعی در بستر خانواده ارزش و تاثیر خاص دارد که با گونه شناسی احادیث ارزش اعمال و سپس باورمندی و ایمان به گونه های شناسایی شده، کانون خانواده گرم و ماندگار خواهد شد.

  کلیدواژگان: گونه شناسی احادیث، کاربست احادیث، ارزش اعمال، تحکیم خانواده
 • حسین رضایی*، محمود واعظی، رامین اژدری صفحات 92-111

  پدیده «علم زدگی» یکی از پیامدهای مکتب اومانیسم است و بر علم به عنوان تنها مبنای شناخت هستی تکیه دارد. این مبنای فکری در شناخت برخی موضوعات، به ویژه مباحث فرامادی ای مانند الهیات، ناکارآمد بوده و سبب کج فهمی هایی شده است. مولف کتاب نقد قرآن نیز براساس دیدگاه یادشده، در برخی آیات قرآن شبهاتی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی _ تحلیلی پس از بررسی پدیده علم زدگی و خاستگاه آن، ناظر به برخی شبهات ادعایی کتاب نقد قرآن، به تناسب سه پاسخ ارایه کرده است: 1. تعارض برخی گزاره های قرآنی با یافته های علوم تجربی ظاهری است. 2. یافته های علوم طبیعی درباره برخی گزاره های قرآنی هنوز به نتیجه نرسیده است. 3. برخی گزاره های قرآنی از نوع درون دینی بوده و در علوم تجربی دلیلی بر رد آن ها وجود ندارد.

  کلیدواژگان: قرآن و علم، علم زدگی، انسان گرایی، نقد قرآن، دکتر سها
 • حسن جابری فرد، عبدالحمید فرزانه*، علیرضا مختاری صفحات 112-125
  ارایه نمونه و الگو نقش اساسی در پندآموزی و سرنوشت انسان داشته و قرآن با یادکردی هنرمندانه از آن بهره برده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، «ترین ها» بهترین ها و بدترین ها را از دیدگاه قرآن معرفی و گونه شناسی کرده و تاثیر آن بر سبک زندگی اسلامی را بررسیده است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که قرآن در حیطه ها و ابعاد گوناگون، نمونه هایی از بهترین ها و بدترین ها را برشمرده که به سه گونه اعتقادی، اخلاق فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. انسان با تامل در مصادیق مثبت و منفی آن افراد و روش ایجاد جاذبه و دافعه قرآن می تواند سبک زندگی خود را ارتقا بخشد.
  کلیدواژگان: «بهترین و بدترین های» قرآن، سبک زندگی، باور اعتقادی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی
|
 • MohammadMahdi Ajilian Mafogh *, Zainab Sadat Haji Naji Pages 4-28

  This study has investigated the contrast of the concepts related to happiness and sadness in the Qur'an with the aim of better understanding of God's purpose   from happiness and sadness, with an interpretive approach and using the logic of dual contrasts in structuralism. In 29 verses along with their practical context in happiness and sadness that have been examined in this research, four meaning categories are: happiness with a positive semantic component, sadness with a negative semantic component, happiness with a negative semantic component and sadness with a positive semantic component. At the surface structure, happiness and sadness have been used in the Qur'an with positive and negative meaning, or their conventional meaning. At this level, considering equal semantic networks, happiness and sadness appear in the original or common meaning. On the other hand, in deep structure, happiness with a negative semantic component and sadness with a positive semantic component have been used in the Qur'an. At this level as well, according to semantic equivalent networks, these two words have meaning in contrary to their common meaning. According to the results, absolute happiness and sadness as two positive and negative poles (complementary opposites) exist only in the hereafter. Happiness and sadness in the world are mixed with each other in graduated opposition. This is the reason why all types of happiness and sadness can be placed in equal groups of positive and negative.

  Keywords: Qur'an, Happiness, sadness, semantic contrast, surface structure, Deep Structure
 • MohammadJavad Fallah *, Hamed Pur Rostami Pages 29-51

  This research purpose is to explain the Islam environmental principle’s role in the moral behavior towards the environment. In this article, the epistemic foundations of Islamic environmental ethics have been explained and analyzed in a descriptive-analytical method by referring to library sources. The findings show that epistemological foundations such as "belief in the existence of evolutionary intelligence, in responsibility in dealing with the environment and in the situational impact of our behavior with the environment in the worldly and hereafter life" have an effect on our moral performance. These principles lead to the proper perception of the environment and develops people's perception in improving their value view of the world (cognitive effect). With the development of this view, the people tendency in moral responsibility towards the environment are active and lead to the appropriate moral behavior towards the environment. Care, non-destruction of the environment, respect for animal rights, are among the results of this approach.

  Keywords: moral principles, Environmental ethics, moral dignity, Islamic ethics, Consciousness of the world
 • Seyyed MohammadBaqer Mir Sane* Pages 52-72

  The relationship between jurisprudence and ethics is one of the important and influential issues in Islamic knowledge. Various views have been proposed regarding their relationship, which can be divided into three spectrums of unity, disharmony and interaction. In this article, one of the distinctions between the two, based on the Qur'an and tradition’s teachings, and for the benefit of union of jurisprudence and ethics, has been examined and criticized. The proposed distinction is a subject distinction, which means that the subject of jurisprudence is human behavior and the subject of ethics is the virtues. The method of discussion is the collection, classification and semantic analysis of narrative propositions. As a result, three arguments based on narration can be made on the lack of separation between behaviors and properties. The purpose of separation is to form two separate knowledges for properties and behaviors. These arguments include the unity of context in dealing with virtues and behaviors, the integration of topics related to behavior and virtues, and the greater importance of the human being than behavior.

  Keywords: jurisprudence, ethics relationship, thematic distinction, Qur’an, Tradition, Behavior, virtues
 • Youssef Farshadnia *, Gholamhossein Arabi Pages 73-91

  In traditions, there have been various valuations for human actions and deeds in individual and social domains as well as in roles such as father, mother, child, husband and wife. The main question of the research is that when the value of family-oriented actions in traditions- for example, the value of being a good wife is equal to fight for God- lead to how many types can it be divided into and what effect does its use have on family consolidation? Based on the method of tradition content analysis and typology, at least ten types of valuing actions were identified. The results show that every individual and social righteous deed in the family has a special value and impact, which with the tradition typology, the value of actions and then belief and faith in the identified types of the family will be warm and everlasting.

  Keywords: tradition typology, tradition application, value of deeds, Family Consolidation
 • Hossein Rezaei *, Mahmoud Vaezi, Ramin Azhdari Pages 92-111

  Scientism is one of the consequences of the humanism school and relies on science as the only basis for the world knowledge. This intellectual basis has been ineffective in understanding some topics, especially metamaterial topics such as theology, and has caused misunderstandings. The author of "Qur'an Criticism" has created doubts in some verses based on this point of view. This research, after investigating the scientism and its origin, has provided three answers in accordance with some of the alleged doubts of "Qur'an Criticism" using a descriptive-analytical method 1. The conflict between some Quranic propositions and the findings of experimental sciences is only on the surface. 2. The findings of natural sciences about some Qur’anic propositions have not yet been concluded. 3. Some Qur’anic propositions are intra-religious type and empirical science has no reason to reject.

  Keywords: Qur'an, science, scientism, Humanism, Qur'an criticism, soha
 • Hassan Jabri-Fard, Abdul Hamid Farzaneh *, Alireza Mokhtari Pages 112-125
  Providing examples and role models has played an essential role in the human's destiny and learning, and the Qur'an has used it with an artistic memorization. This research has introduced and categorized "the best and the worst" from the Qur'an point of view with a descriptive-analytical method and examined its influence on the Islamic lifestyle. The results indicate that the Qur'an has included examples of the best and the worst in various fields and dimensions, which can be divided into three types of belief, individual and social ethics. Humans' lifestyle can be improved by thinking about the positive and negative examples and the method of creating attraction and repulsion in the Qur'an.
  Keywords: The best, the worst of the Qur’an, Lifestyle, Belief, individual ethics, social ethics