فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نجف آقایی*، علیرضا الهی، آیت الله دهقان صفحات 17-44

  هدف پژوهش حاضر،طراحی الگوی مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران است.جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است.جامعه آماری دربخش کیفی شامل اساتید دانشگاه،مدیران ستادی آموزش و پرورش استان ها و معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ایران می باشد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و هدفمند تاحداشباح نظری بود.جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل مدیران و معلمان تربیت بدنی کشور می باشد. در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار 23 SPSS استفاده شد.برای بررسی روایی علاوه بر روایی محتوایی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری نظری انجام شد.برای تحلیل مصاحبه ها از نظریه زمینه ای استراوس و کوربین استفاده شد.تحلیل داده ها در بخش کمی آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و الگوی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل می باشد.براساس یافته های مصاحبه، برنامه ریزی نیروی انسانی و ارتقای سواد حرکتی دانش آموزان بعنوان شرایط علی پدیده مورد بررسی شناسایی شدکه بطور مستقیم در مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش تاثیر مثبت و معنی دار دارند.همچنین اثر مستقیم مدیریت مشارکتی،کنترل و نظارت،سرمایه گذاری آموزشی، زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، عوامل کالبدی، عدم تخصیص بودجه و عدم عدالت آموزشی بر اتخاذ سیاستهای فوق برنامه معنی دار بود.یافته ها نشان داد که ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق معنی دار است ونتایج حاصل از روابط متقابل علی، زمینه ای، راهبردها و مداخلات،پیامدهای حفظ تندرستی،نشاط و آشکارشدن خلاقیت ها را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت های فوق برنامه، تربیت بدنی، آموزش و پرورش، ارائه الگو
 • حمیدرضا گوهررستمی*، اکبر ربیعی نودهی، علی نظریان صفحات 45-72

  هدف از این پژوهش ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران ورزش استان گیلان بود (840 نفر). جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد که از طریق نمونه گیری خوشه ای، 270 دبیر ورزش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد معلمان انجمن ملی تربیت بدنی و ورزش استفاده شد. روایی صوری پرسش نامه به تایید صاحب نظران (10 نفر) رسید و همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (966/0) و پایایی ترکیبی محاسبه و تایید شد. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS در سطح P≤0.05 انجام گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب بعد حرفه ای گرایی بیشترین نقش را با تبیین 95 درصد، سپس بعد از آن بعد آموزش 94 درصد، متغیر یادگیری دانش آموزان با تبیین 86 درصد، بعد بعد مدیریت و سازماندهی با 86 درصد و در نهایت بعد جو یادگیری با 85 درصد از تغییرات متغیر ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی می کرد. همه ابعاد تحقیق با بار عاملی بالایی در ارزیابی عملکرد معلمان موثر بودند؛ این ابعاد بسته به ارزش ها و سیاست های حاکم بر ورزش مدارس می توانند به عنوان یک ابزار خودارزیابی برای بررسی عملکرد معلمان تربیت بدنی و ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، معلمان تربیت بدنی، حرفه ای گرایی، جو یادگیری
 • علیرضا سواری، شهاب بهرامی*، حسین عیدی صفحات 73-98
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در ورزش مدارس، معلمان ورزش نخبه کشوری و همچنین مدیران ورزش آموزش و پرورش کشور بودند که این افراد، به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (16 مصاحبه با 14 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (34 گویه و در قالب شش مولفه ، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل فردی، عوامل اقتصادی، امکانات، ساختاری، مدیریتی و انگیزشی) در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه دهم ناحیه دو کرمانشاه توزیع گردید. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سوالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه-گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24، پی ال اس نسخه 2.0 و نرم افزار کیو آی دی ماکس نسخه پرو استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل انگیزشی، عوامل فردی، امکانات، ساختاری و مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی و عوامل اقتصادی به ترتیب از عوامل مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404 می باشد.
  کلیدواژگان: فرهنگی- اجتماعی، مدیریتی، امکانات، اقتصادی
 • فاطمه رضاپور، مهرداد محرم زاده* صفحات 99-128

  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی در مدارس اجرا شده است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش را 14 نفر از معلمان تربیت بدنی کشور تشکیل داده و نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله، تعداد 99 کد نهایی به دست آمد؛ که در 21 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی الزامات مدیریتی، الزامات نگرشی، الزامات حمایتی، الزامات فرآیند تدریس مجازی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن الزامات مدیریتی (برنامه ریزی، خلاقیت، انگیزش، نظارت، بازخورد، ارزشیابی)، الزامات نگرشی (نگرش جامعه، نگرش خانواده ها، نگرش دانش آموزان)، الزامات حمایتی (حمایت معلمان، حمایت مدارس، حمایت خانواده ها، حمایت آموزش و پرورش، حمایت کارشناسان و سرگروه ها) و الزامات فرآیند تدریس مجازی (آموزش های مجازی، ابزارهای آموزش مجازی، فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب در منزل، مسابقات مجازی ورزشی، مدیریت کلاس مجازی، اصول تدریس مجازی، طرح های ورزشی) می توان الگوی کارآمدی برای برنامه آموزش مجازی درس تربیت بدنی مدارس در شرایط بحرانی مانند همه گیری کووید 19 تدوین کرد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان الگویی برای تدوین کارآمد برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی مدارس باشد.

  کلیدواژگان: الگوی کارآمدی، برنامه آموزشی مجازی، تربیت بدنی مدارس، کووید 19
 • فرشاد امامی*، محمدحسین قربانی، عباس دوستار روزبهانی، افسانه روحانی صفحات 129-154

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر توسعه تندرستی زنان در ایران به روش کیفی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها انجام پذیرفت. جامعه این تحقیق را مدیران و کارشناسان حوزه تندرستی، اساتید و صاحب نظران تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای)، 16 نفر برای انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. به منظور سنجش اعتبار ابزار کیفی تحقیق، از مقبولیت، انتقال پذیری و تایید پذیری استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد که در مرحله کدگذاری باز از میان 231 کد اولیه استخراج شده پس از بررسی های مکرر و تشابه یابی، 122 کد ثانویه با 607 تکرار شناسایی شد و در مرحله کدگذاری محوری به مقوله های اصلی و فرعی طبقه بندی گردید: شرایط علی (شرایط جسمانی، شرایط درون فردی، شرایط ساختاری و شرایط اجتماعی)؛ شرایط زمینه ای (شرایط زیرساختی، شرایط رسانه ای و شرایط توسعه ای)؛ شرایط مداخله گر (شرایط جامعه شناختی، شرایط مدیریتی، شرایط امکاناتی و شرایط قانونی)؛ استراتژی ها (حمایت اقتصادی- اجتماعی، فرهنگ سازی،راهبرد آموزشی) و پیامدها. در ادامه قضایای نظری و الگوی پژوهش در قالب روابط بین مقوله ها در مرحله کدگذاری انتخابی معین شد و 6 قضیه اصلی پژوهش تدوین گردید. نهادها و سازمان های سیاست گذار تندرستی زنان در ایران، می توانند الگوی مدیریتی، برنامه ها و عوامل مستخرج از پژوهش حاضر را به عنوان یک راهنما و اهرم توسعه به کار گیرند.

  کلیدواژگان: توسعه، تندرستی زنان، نظریه برخاسته از داده ها
 • میثم بشارتی هولاسو، مهدی نادری نسب*، رحیم رمضانی نژاد صفحات 155-182
  هدف از پژوهش حاضر ارایه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (19 نفر و 84 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل چهار منظر کلی؛ ظرفیت های خانوادگی برای مشارکت ورزشی (5 بعد و 16 مولفه)، ظرفیت های اکوسیستمی توسعه ورزش خانوادگی (5 بعد و 20 مولفه)، سازوکارهای مشارکت ورزشی خانوادگی (6 بعد و 26 مولفه) و پیامدهای توسعه مشارکت ورزشی خانواگی (4 بعد و 17 مولفه) بود. ماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل براساس روابط علی - معلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است. همچنین چالش ها و راهکارهای توسعه ورزش خانوادگی متناسب با چارچوب مدل تعیین گردید.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش، ورزش شهروندی، ورزش خانواده، مدل توسعه
 • مریم خارکن، رضا اندام*، حسن بحرالعلوم، حسین زارعیان صفحات 183-208

  اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین دغدغه های کشور ایران در سال های اخیر است، ازاین رو هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضاء هییت علمی رشته علوم ورزشی و رشته اقتصاد دانشگاه ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و اداره کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 376 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تایید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی 68 متغیر در 8 عامل تحرک و پویایی، اتکای به خود، آموزش و اطلاع رسانی، توسعه اجتماعی، برنامه ریزی، قانون مداری، مدیریت مصرف و مشارکت فعال قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد. بر این اساس مدیریت مصرف با میانگین 47/0 ± 29/4، مشارکت فعال با میانگین 53/0 ± 11/4، برنامه ریزی با میانگین 58/0 ± 08/4 مهم ترین عوامل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی شناخته شدند؛ بنابراین، دانشگاه ها می بایست به مدیریت مصرف، مشارکت فعال و برنامه ریزی توجه بیشتری نمایند تا در راستای رسیدن به آرمان ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش دانشگاهی گام بردارند.

  کلیدواژگان: ورزش دانشگاهی، اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف، برنامه ریزی، تحلیل عاملی اکتشافی
 • میترا صفری دولو، حسن فهیم دوین*، حسین پیمانی زاد، محمد کشتی دار صفحات 209-234
  روح معنوی و اخلاقی ورزشی می تواند در ورزش دانشگاه تجلی یافته و به عنوان نماد اخلاقی ورزشی در جامعه محسوب شود. در این تحقیق کاربردی (به لحاظ هدف)، ترکیبی (از منظر نوع جستجوی داده ها) و تحلیلی و اکتشافی (به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها) ، هدف شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 25 نفر از خبرگان اخلاق ورزشی و در بخش کمی شامل 327 نفر از کارشناسان ورزش در سطح دانشگاه ها ،فدراسیون ها و وزارتخانه ورزش کشور بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که حاصل از بخش کیفی پژوهش و نظرات خبرگان بود صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تکنیک تحلیل مضمون مولفه ها و شاخص های موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شدند که عبارتند: عوامل موثر فردی-رفتاری، عوامل موثر زمینه ای، عوامل موثر سازمانی و عوامل موثر فراسازمانی. بر اساس یافته های پژوهش این عوامل بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور تاثیر گذار بودند. می توان نتیجه گرفت که ارزش های اخلاقی در ورزش دانشگاهی را از طریق راهبردهای آموزشی، ورزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی توسعه داد و منتظر رشد ارزش ها و اخلاقیات در ورزش بود
  کلیدواژگان: توسعه اخلاق، ورزش، دانشگاهی
 • سمیه رهبری، عباس خدایاری*، حبیب هنری، علیمحمد امیرتاش صفحات 235-266

  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی حمایت مالی ورزش همگانی کشور بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. گردآوری داده ها با استفاده از بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصان ورزش همگانی و حمایت مالی، مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پس از تکمیل یافته ها مدل زمینه ای بر اساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1994) طراحی گردید. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا نسخه 11، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بدست آمد. بطوری که طی فرآیند کدگذاری باز مقوله هایی شامل: عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، اقدامات و راهبرد ها و پیامدهای ناشی از حمایت مالی ورزش همگانی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شده؛ در نهایت، گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین گردید. مدیران ورزش همگانی می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود به منظورحمایت مالی بهتر در ورزش همگانی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ورزش همگانی، حمایت مالی، نظریه برخاسته از داده ها
 • سعید تابش*، ناصر شهریاری، رسول نظری صفحات 267-294
  نهادینه کردن ورزش همگانی در جامعه بیانگر توسعه پایدار کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و محیطی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی و راهبری تعالی ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران می باشد. پژوهش حاضر دارای پارادایم پست مدرن و رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) و روش نمونه گیری انتخاب مشارکت کنندگان، هدفمند و گلوله برفی بوده است. در تجزیه وتحلیل پژوهش، با تحلیل محتوای 20 مصاحبه عمیق، تعداد 174 کد باز در 53 شاخص تجمیع و دسته بندی گردید، شاخص ها در قالب فهرستی از سوالات بسته، بین 10 نفر از خبرگان با بهره گیری از تکنیک دلفی به اشتراک گذاشته شد و پس از سه دور مصاحبه دلفی و رسیدن به توافق گروهی، 36 عامل موثر ورزش همگانی ایران شناسایی گردید؛ سپس عوامل استخراج شده با تحلیل اثرات متقابل و استفاده از نرم افزار میک مک توسط 8 نفر از مشارکت کنندگان در شورای راهبردی پژوهش، مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نتایج بیانگر شناسایی تعداد 13 عامل کلیدی و راهبردی بوده است. با آینده نگاری حول عوامل شناسایی شده، گرایش به سمت آینده مطلوب ورزش همگانی ایران افزایش خواهد یافت و با تدوین راهبردهای مطلوب حول این عوامل، رسیدن به تعالی و مطلوبیت ورزش همگانی در راستای نهادینه کردن این مهم در کشور تضمین خواهد شد.
  کلیدواژگان: آینده نگاری راهبردی، تکنیک دلفی، میک مک، ورزش برای همه
|
 • Najaf Aghaei *, Alireza Elahi, Ayatollah Dehghan Pages 17-44

  Designing Physical Education Extracurricular Activity Management in IranAbstractAbstractThe purpose of the present study was to design a model for the management of extracurricular physical education programs in Iran. To achieve the purpose of the study, a qualitative-quantitative method has been used, consisting of both qualitative and quantitative parts. The statistical population in the qualitative section consisted of all experts, professors of university of educational sciences and physical education and the sampling method was purposive. The statistical population of the research includes all the principals and teachers of Iran. In the quantitative part of the study, stratified random sampling method was used. Based on the findings of the interview, human resource planning and physical literacy promotion identified the students as the causal conditions of the study phenomenon that have a direct impact on the management of physical education extracurricular activities. The direct effect of planning and physical literacy promotion on the positive and meaningful participatory management was significant. Also, the direct effect of participatory management, control and supervision, educational investment, cultural and social infrastructure, physical factors, lack of budget allocation and educational inequality on the implementation of the supra-program policies was significant. Causal relationships are causal, context, strategies and interventions that have consequences for maintaining health, vitality and happiness and revealing their creativity and nurturing. The results showed that the path coefficients of the research variables were significant.Keywords: Extracurricular Activities, Physical Education, Education, Model Presentation.

  Keywords: Extracurricular Activities, Physical Education, Education, Model Presentation
 • HamidReza Goharrostami *, Akbar Rabie Nodehi, Ali Nazarian Pages 45-72

  The purpose of this study was to evaluate the current model of physical education in schools from the teachers' point of view based on the criteria of the National Association of Sport and Physical Education. This research is descriptive-survey based on the applied purpose and the method of collecting the findings. The research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature. The statistical population consisted of all teachers of sport in Gilan province (840 persons). Morgan table was used to determine the sample size. 270 sport teachers were selected as the sample of the study through cluster sampling. For data collection, a standard questionnaire was used to assess the performance of the teachers of the National Association for Exercise and Sports. To assess the validity of the questionnaire, the experts (n=10) were used. Instrument reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.966) and structural validity. The data were analyzed using SPSS and PLS software at P≤0.05 level. The results showed that professionalism had the most role with 95 percent, then education with 94 percent, Students with learning variables explained 86 percent, management and organization with 86 percent and finally learning atmosphere with 85 percent of the variability was evaluating the performance of physical education teachers. All aspects of high-factor research were effective in evaluating teachers' performance; these dimensions can be used as a self-assessment tool to assess the performance of physical education teachers and sports in the country, depending on the values and policies governing school sports.

  Keywords: Performance Evaluation, Teacher Training, Professionalism, Learning Environment
 • Alireza Savari, Shahab Bahrami *, Hossein Eydi Pages 73-98
  The purpose of the present study was to design a model of students' health, based on the 1404 horizon. The present study in terms of purpose is applied and in terms of data collection was descriptive-survey. In the first (qualitative) part of the field interview, the statistical population of the study consisted of prominent sports management professors specializing in school sports, elite state sports teachers as well as country education sport managers, who were targeted and bulleted for Qualitative interviews were selected on the subject of the study (16 interviews with 14 individuals and continued to theoretical saturation). In the second (quantitative) part, after collecting data from qualitative research, a questionnaire (34 items in the form of six components of socio-cultural factors, individual factors, economic factors, facilities, structural and management) and questionnaire was used. Motivational) was distributed among the 10th grade female and male students in Kermanshah. Use elasticity and skewness indices to evaluate the distribution of data (natural or abnormal) and to answer and answer research questions and to draw up a measurement model and structural model using SPSS version 24, Smart PLS version 2.0 and Max QDA Pro version software were used. The results showed that each of the motivational factors, individual factors, facilities, structural and managerial, socio-cultural and economic factors, respectively, are factors of health model of students based on 1404 horizon.
  Keywords: Cultural, Social, managerial, facilities, economic
 • Fatemeh Rezapour, Mehrdad Moharramzadeh * Pages 99-128

  The present study was conducted with the aim of developing an efficiency model for virtual educational plan of physical education in schools. The research method was qualitative and based on Grounded Theory. Semi-structured interview method was used to collect data. Data analysis was performed by Glaser (1992) method. The Participants in Research consisted of 14 physical education teachers in the country and sampling continued until theoretical saturation was achieved. After step-by-step coding, 99 Final code were obtained which were divided into 21 sub-categories and 4 main categories: management requirements, attitudinal requirements, support requirements, and virtual teaching process requirements. The results showed that considering the managerial requirements (planning, creativity, motivation, monitoring, feedback, evaluation), attitude requirements (community attitude, family attitude, students' attitude), supportive requirements (teacher support, school support, family support, education support, support of experts and team Leaders) and the requirements of the virtual teaching process (virtual training, virtual learning tools, sport activities and proper nutrition at home, virtual sports competitions, virtual classroom management, Principles of Virtual Teaching, Sport designs) can be Efficiency Model for Virtual Educational Plan of Physical Education of Schools in critical situations such as Covid-19 Pandemic. Findings of this study can be used as a model for effective developing virtual educational Plan for physical education Lesson in schools.

  Keywords: COVID-19, Efficiency Model, Physical Education in School, Virtual Educational Plan
 • Farshd Emami *, MohamadHossein Ghorbani, Abass Dostar Rozbehani, Afsaneh Rohani Pages 129-154

  The purpose of this study was analyze the factors affecting on women's health development in Iran by qualitative method and using grounded theory. The study population consisted of managers and experts in health, professors, experts and practitioners with a history of executive and research activity in the field of study. Using the snowball sampling method, 16 individuals were selected for in-depth semi-structured interviews until theoretical saturation. In order to assess the validity of the qualitative research instrument, acceptability, portability, and verifiability were used and data were analyzed through three coding steps (open, axial and selective coding). The research findings showed that at the open coding step, among the 231 primary codes extracted, after repeated comparisons, 122 secondary codes with 607 repeats were identified and categorized into main and sub-categories at the axial coding step: causal conditions (physical conditions, interpersonal conditions, structural conditions and social conditions); contextual conditions (infrastructure conditions, media conditions and development conditions); intervening conditions (sociological conditions, managerial conditions, facility conditions and legal conditions); strategies (socio-economic support, culture building, educational strategy and pattern making) and the consequences (infrastructure management, landscape management, cultural management and executive management). In the following theoretical theorems and the research pattern in the form of relationships between categories were selected in the coding step and six main theorems were formulated. Women's health policy makers and organizations in Iran can use management model, programs and factors derived from this research as a guide and lever for development.

  Keywords: Women health, Development, Wellbeing, Grounded Theory
 • Meysam Besharati Holaso, Mehdi Naderinasab *, Rahim Ramzani Nezhad Pages 155-182
  The aim this research was a model for analysis and management development of familys sport in Iran. research method Selected the qualitative researches with a systematic and explicit approach.. The statistical population consisted of two parts of the human community (company directors, university professors, etc.) and the information society (books, articles, documents, media pages, etc.). The sampling was judged by a sufficient number based on theoretical saturation (19 people and 84 copies). The research tool was a library study and framework exploratory interviews. The research tool was a library study and systematic exploratory interviews. instrument validity evaluated and approved based on the legal and scientific credibility of the sample, expert opinion and an agreement between the editors. data. For data analysis was used the multi-stage coding method with matrix and system analysis approach. The framework for the identified research included four general perspectives; Family capacities for sports participation (5 dimensions and 16 components), Eco-system capacities of family development (5 dimensions and 20 components), Familys sport participation mechanisms (6th Dimension and 26 Components) And the implications of expanding the participation of the athletic sport (4 dimensions and 17 components). The nature of the relationship between variables in the model is determined based on causal relationships and system analysis. Also, the challenges and strategies of family development development were determined in accordance with the model framework.
  Keywords: Sport Development, Citizenship sport, Family sport, Development model
 • Maryam Kharkan, Reza Andam *, Hasan Bahrololoum, Hossein Zareian Pages 183-208

  Resistive economy is one of the most important concerns for Iranian principles during recent years. Hence this study has been purposed to Effective factors identification with respect to Resistive Economy implementation in sport of Iranian State Universities. This descriptive research method has been in terms of Practical type and in terms of survey implementation. The statistical population of the present study include all members of sport scientific Committee, economics departments of the universities, the directors of the physical education of the universities, the general administration of the Ministry of Science, University Physical Education Experts, experts in the field of economics whom are familiar with the research topic that Based on the random stratified sampling method. 376 people were selected as the sample.The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose formal validity and content were confirmed by a group of Professional professors. Cronbach's alpha method was used to calculate the reliability of the instrument (α=0.98). to analyze the data, the exploratory factor analysis method was used with Varimax rotation. According to factor analysis 68 variables were divided into 8 factor: mobility and dynamism, self-reliance, Training and information, social development, planning, rule of law, consumption management and active participation. The importance of the factors was examined from the perspective of the subjects. Accordingly, consumption management with an average of 4.29± 0.47, active participation with an average of 4.11± 0.53, and planning with an average of 4.08± 0.58 were recognized as the most important factors of Resistive Economy in College sport.

  Keywords: College sport, Resistive Economy, Consumption Management, Planning, Exploratory Factor Analysis
 • Mitra Safari Davallu, Hassan Fahim Davin *, Hossein Peymanizad, Mohammad Keshtidar Pages 209-234
  Spiritual and ethical spirit in sport is manifested in university and considered as an ethical symbol in society. In this applied (purpose wise),combined( in terms of gathering data ) and analytical – exploratory(from method of analyzing the data perspective ) method of study the purpose was to identify and explain the factors affecting the development of ethics in academic sport with the aim of promoting ethical values in the sports community of the country .The statistical sample of the study in the qualitative section consisted of 25 experts in sport ethic and 327of national and collegiate coaches, university intramural directors and physical education instructors, sport federation and sport embassy experts in the quantitative section. The required data were collected using a researcher-made questionnaire that was obtained from the qualitative section of the research and experts' opinion. Descriptive statistics and inferential statistics methods were used. The semi-structured interview method was used and the technique of the analysis of the effective components and indicators on the development of ethics in academic sport were identified. These include: individual-behavioral factors, underlying factors, effective factors and organizational factors. The findings also showed that the factors affecting the development of ethics in academic sport affect the promotion of ethical values in the sports community of the country.Based on the result of study we can conclude that inuniversity sport ethical values can be improved by educational, athletic, research. Can be lead to the development of values and ethics in sport
  Keywords: ethics development, university, Sport
 • Somayeh Rahbari, Abas Khodayari *, Habib Honari, Alimohammad Amirtash Pages 235-266

  The purpose of this study was to design the sponsorship pattern of sport for all in Iran. The research was based on qualitative type with grounded theory approach. Theoretical saturation was achieved after 21 deep and semi-structured interviews with experts and managers of sport for all and sponsorship fields. Categories were identified after completion of coding and data abstraction processes. Purposive and snowball sampling continued to theoretical saturation. The model was designed according to systematic model of Strauss and Corbin (1994). Data analysis followed in three steps of open, axial, and selective coding by using MAXQDA software. During the open coding process, categories such as causal condition, contextual condition, intervening factors, actions and strategies, and outcomes of sport for all sponsorship were extracted. Then in the axial coding stage, the connection between these categories: causal condition (financial support infrastructure, economic factors, management factors, sponsorship culture, government factors, human resources, competitive advantage); contextual condition (social factors, legal factors, media factors); intervening factors (political factors, organizational factors); action & interaction strategies (sponsors attraction development, infrastructure to attract sponsors, improving rules for sponsors, benefiting from experts, interacting with the media, granting funds to sponsors); and the outcomes (benefits of financial support for the Federation, benefits of financial support for sponsoring companies) was determined in terms of coding paradigm in sports manufacturing corporations. Also, in the selective coding phases, each component of the coding paradigm was described, the story line was depicted and the theory was created.

  Keywords: Sport for all, Sponsorship, Grounded Theory
 • Saeid Tabesh *, Naser Shahryari, Rasool Nazari Pages 267-294
  The institutionalization of sport for all in society reflects the sustainable development of the country in various cultural, social, economic, political, technological and environmental aspects. The purpose of this study was to identification of key and strategic factors of excellence for the desirable future of Sport for all in Iran. The present study has a postmodern paradigm and a mixed (qualitative-quantitative) research approach and participant selection method is targeted and snowballed. In the analysis of the research, by analyzing the content of 20 in-depth interviews, 174 open source codes were aggregated and categorized into 53 indices. The indices were distributed among 10 experts using a Delphi technique and after three rounds Delphi interview and group agreement identified 36 effective factors of sport for all. Then, the factors extracted by cross impact analysis and using the micmac software were evaluated by 8 participants in the Strategic Research Council and finally the results were reported. Identification of 13 key and strategic factors has been identified. With the foresight around the identified factors, the tendency towards the desirable future of sport for all in Iran will increase, and the formulation of desirable strategies around these factors will ensure the achievement of the excellence and desirability of sport for all in institutionalizing this issue in the country.
  Keywords: Strategic foresight, Delphi Technique, MicMac, Sport for all