فهرست مطالب

پژوهش در ورزش تربیتی - پیاپی 32 (پاییز 1402)

نشریه پژوهش در ورزش تربیتی
پیاپی 32 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جواد غلامیان*، فاطمه نیک پسند، مهدی طالب پور صفحات 17-50
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل عوامل موثر بر برندسازی داخلی هنرستان های غیرانتفاعی تربیت بدنی شهرستان مشهد بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است، که به شیوه آمیخته انجام شد. در این پژوهش، جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی مجزا بود که جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید و متخصصان صاحب نظر در زمینه برندسازی و ورزش مدارس بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود که پس از مصاحبه نهم داده ها به اشباع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارشناسان تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش و ادارات نواحی هفت گانه آموزش و پرورش مشهد و منطقه تبادکان، مدیران هنرستان ها و مدارس غیرانتفاعی تربیت بدنی و معلمان تربیت بدنی مشهد بود که در نهایت تحلیل بر روی 277 پرسشنامه انجام گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی و روایی سازه آن توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و برازش قرار گرفت. به منظور تجزیه‎ وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای به طبقه بندی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Smart PLS و آزمون رتبه بندی فریدمن و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها در مجموع 10 عامل اصلی در زمینه برندسازی هنرستان های غیرانتفاعی تربیت بدنی شهرستان مشهد شناسایی کرد. یافته های آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد که بین مولفه های موثر در برندسازی داخلی مدارس غیرانتفاعی ورزشی شهرستان مشهد، از نظر اولویت تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: برندسازی داخلی، هنرستان غیرانتفاعی تربیت بدنی، فعالیت های آموزشی، ارتباطات داخلی، تعهدات سازمانی
 • مریم ابراهیم زاده، فاطمه رضایی* صفحات 51-70
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر خود تنظیمی بر تبحر حرکتی و مهارت اجتماعی کودکان پیش دبستانی بااختلال هماهنگی رشدی‎ بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان بادامنه سنی 7-4 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی شهرستان بابل بود که 30 نفر از آنها به روش هدفمند انتخاب و پس از اجرای پیش آزمون به روش تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی ویلسون (2007)، برونینکس- اوزرتسکی (1978) و مهارت اجتماعی گرشام والیوت (1990) استفاده شد. گروه ها به مدت 16 جلسه، دو جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه مطابق با روش آموزشی تمرین کردند و در پایان هفته هشتم پس آزمون انجام شد. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار اس پی اس اس (نسخه22) در سطح معنی داری P≤0.05 انجام شد. نتایج نشان داد که خودتنظیمی بر مهارت حرکتی درشت (0.002p= و F=0.434)، مهارت حرکتی ظریف (0.001p= و F=0.820)، مهارت حرکتی ظریف و درشت (0.0031p= و F=1.153) و مهارت اجتماعی (0.0046p= و F=0.056) اثر معنی داری داشته است. در نتیجه خودتنظیمی بر رشد حرکتی و مهارت اجتماعی موثر بوده و پیشنهاد می شود از این راهبرد برای بهبود مهارت های حرکتی و اجتماعی درکودکان پیش دبستانی دارای اختلال هماهنگی رشدی استفاده شود.
  کلیدواژگان: خود تنظیمی، مهارت حرکتی درشت، مهارت حرکتی ظریف، مهارت اجتماعی، اختلال هماهنگی رشدی
 • زهرا صندوقی، حسن بحرالعلوم*، حوریه دهقان پوری صفحات 71-96
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر باورهای فراشناختی بر سلامت اجتماعی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی سازگاری شغلی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان تربیت بدنی استان سمنان (250 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 204 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق 3 پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی استراسر و همکاران (2021)، فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) و سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو (2004) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظران تایید شد و پایایی نیز با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفته شد. در مجموع 204 پاسخ دهنده به صورت بی نقص به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از مدلسازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی تاثیر مثبت و معناداری بر سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی دارد. همچنین سازگاری شغلی بر سلامت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری داشته و نقش میانجی سازگاری شغلی در ارتباط بین باورهای فراشناختی و سلامت اجتماعی تایید گردید. با توجه به نتایج می توان اظهار کرد که توجه به باورهای فراشناختی معلمان تربیت بدنی در محیط کار می تواند بستری مناسب برای افزایش سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی مهیا سازد.
  کلیدواژگان: شکوفایی اجتماعی، ظرفیت کاری، فراهیجان مثبت، مدرسه، مشارکت اجتماعی
 • حسین صمدی، سعید آهار، فرحناز آیتی زاده تفتی* صفحات 97-116
  چکیدهاغلب پژوهش ها در مورد رفتارهای بین فردی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه های انگیزشی معاصر، از جمله نظریه خود تعیین گری صورت گرفته است. سبک تدریس معلم تربیت بدنی به عنوان یکی از عوامل زمینه ای می تواند فرصت هایی را برای ترویج سبک زندگی سالم، احساس عاطفی مثبت ناشی از تجربه فعالیت بدنی، انگیزش و یادگیری دانش آموزان فراهم سازد. هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس رفتارهای بین فردی در تربیت بدنی دانش آموزان مقطع متوسطه بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور 536 دانش آموز متوسطه دوره اول و دوم با دامنه سنی 13 تا 17 سال مقیاس 24 سوالی رفتارهای بین فردی در تربیت بدنی تکمیل نمودند. ابتدا با استفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمه نسخه فارسی پرسشنامه تایید و در ادامه برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عامل تاییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری و برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی بالاتر از 90/0 می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس رفتارهای بین فردی در تربیت بدنی و ابعاد آن بالای 7/0 (مقدار شاخص قابل قبول بودن) به دست آمد. بر اساس نتایج، نسخه فارسی پرسشنامه رفتارهای بین فردی در تربیت بدنی از روایی سازه و پایایی درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری روا و پایا برای ارزیابی رفتارهای بین فردی در تربیت بدنی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: خودتعیین گری، حمایت کننده نیاز، خنثی کننده نیاز، روایی سازه، همسانی درونی
 • عبدالله رسایی راد، صدیقه حیدری نژاد*، امین خطیبی صفحات 117-140
  پذیرش و عملیاتی سازی اصول حکمرانی خوب توسط سازمان های ورزشی، یک گام ضروری برای بازگرداندن اعتبار حاکمیت ورزش است. در عین حال، حکمرانی خوب با چهارچوب های نظری و روش شناسی مختلفی مفهوم سازی شده است. همین امر، دیدگاه های متکثری را نسبت به این مفهوم پدید آورده است. با این وجود، توسعه درک عمیق از حکمرانی خوب در ورزش، نیازمند تجزیه و تحلیل های چند سطحی است که کارهای انجام شده در حوزه های مختلف را یکپارچه سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر یک مرور نظامند است که با هدف توسعه درک جامع از گزاره های بنیادین حکمرانی خوب در سازمان های ورزشی و ارایه مدل کیفی الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی انجام شد. پایگاه های اطلاعاتی - تحقیقاتی داخلی و خارجی برای تحقیقات مرتبط منتشر شده در بازه زمانی سال های 2010 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفت. این مرور نظامند از ادبیات حکمرانی خوب، تعداد 215 سند مرتبط را شناسایی کرد که طی فرآیندهای استاندارد غربال گری، 58 سند با گذارندن فرآیندهای ارزیابی کیفیت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها، ماهیت سیستمی و چند بعدی حکمرانی را نشان داد. فهرست الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی خوب از طریق تحلیل موضوعی استقرایی، در دو الگوی کلان (ورودی - خروجی) و پنج الگوی کلیدی (الگوی مرتبط با ساختار - عمومیت - ارتباطات - فرآیند و استاندارد - برونداد) و 38 گزاره اولیه مفهوم سازی شد. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود مدل کیفی حاضر مبنایی برای توسعه مطالعات تجربی آینده باشد.
  کلیدواژگان: مرور نظامند، تئوری حکمرانی، حکمرانی خوب در ورزش، کهن الگوی حکمرانی خوب
 • فرشته محبی، رسول نوروزی سید حسینی*، مرجان صفاری، حسین آقایی نیا صفحات 141-160
  ورزش علاوه بر فعالیت های فیزیکی، اجتماعی و سیاسی درگیر مسایل دیگری نظیر انواع سوءاستفاده شده است. هدف از این پژوهش تحلیل سوءاستفاده در ورزش با رویکرد شناسایی انواع و عوامل به وجود آورنده آن است. با استفاده از روش کیفی داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان در این تحقیق اساتید، متخصصین، کارشناسان و صاحب-نظران در زمینه سوءاستفاده در ورزش بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شش نوع سوءاستفاده در ورزش ایران وجود دارد که عبارت اند از جسمی، جنسی، غفلت، عاطفی، مالی و ارتباطی. علاوه بر این، عوامل شکل دهنده سوءاستفاده در ورزش عبارت اند از : 1) تماس بدنی در ورزش و نوع پوشش ورزشکاران،2) کاستی های اجتماعی،3) مشکلات خصوصی و خانوادگی،4) ضعف شخصیتی و ناآگاهی، 5) ضعف در سیستم های اداری و قانونی، و 6) تاکید و اشتیاق به مدال آوری. بر اساس نتایج این تحقیق آگاه شدن از انواع و علل وقوع سوءاستفاده در ورزش، باعث شناخت مسیله، تصمیم گیری درست و برنامه ریزی مناسب برای پیشگیری از این امر حساس است. در حقیقت، نتایج این تحقیق فتح بابی برای آموزش و حمایت از ورزشکاران، مربیان ورزشی، پزشکان ورزشی، کادر فنی، مدیران و اعضای فدراسیون هاست.
  کلیدواژگان: سوءاستفاده، غفلت، پیشگیری، آزار و اذیت، مسائل اجتماعی
 • رسول فرجی، محمد ریحانی*، سپیده شبانی، زهرا روحانی صفحات 161-184
  هدف پژوهش حاضر شناسایی الزامات و راهبردهای آموزش ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) درس تربیت بدنی در مدارس بود. این پژوهش از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند ملاک مدار از بین کارشناسان پژوهش و برنامه ریزی دروس گروه سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، متخصصان دانشگاهی حوزه برنامه ریزی درسی و سرگروه های آموزشی درس تربیت بدنی انتخاب شدند. به منظور گردآوردی داده ها 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق انجام شد و داده های حاصل از آنها در دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد توجه به سیزده مقوله تحت عناوین دانش افزایی یاددهنده، ارتقا سواد یادگیرنده، طراحی مجدد ساختار آموزشی، ارتقا کیفیت تسهیلات، پشتیبانی و حمایت، مدیریت و برنامه ریزی، تولید محتوا، مواد و منابع آموزش، راهبردهای آموزشی، شبکه سازی، تعاملات و ارتباطات، اصول ناظر بر ارزشیابی، و نظارت و کنترل، در توسعه آموزش ترکیبی درس تربیت بدنی مدارس ضرورت دارد. همچنین، فراهم ساختن زیرساخت های لازم جهت به کارگیری آموزش ترکیبی، برگزاری دوره های آموزشی جهت آگاه ساختن ذی نفعان آموزش ترکیبی و توانمندسازی معلمان در استفاده از نرم افزارها، شبکه ها و سامانه های آموزش مجازی می تواند در تحقق اهداف آموزش درس تربیت بدنی چه در بستر مجازی و چه به صورت حضوری ثمربخش باشد.
  کلیدواژگان: آموزش ترکیبی، الزامات زیرساختاری، برنامه درسی، تربیت بدنی
 • علی حاجی زاده، ایمان صفائی* صفحات 185-204
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سه گانه تاریک شخصیت با لذت از بداقبالی دیگران با میانجی گری بی تفاوتی اخلاقی و پرخاشگری در نوجوانان رزمی کار کشور انجام شد. جامعه آماری از نوجوانان ورزشکار رزمی در سطح ایران تشکیل شد. نمونه آماری 384 نفری (260 دختر و 124 پسر) با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد پرخاشگری، لذت از بداقبالی دیگران، شخصیت تاریک و بی تفاوتی اخلاقی انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی با رویکرد تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بین سه گانه تاریک شخصیت با لذت از بداقبالی دیگران از طریق نقش میانجی بی تفاوتی اخلاقی در ورزشکاران رزمی کشور ارتباط مثبت و معنی دار دارد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود مربیان و روانشناسان ورزشی برای از بین بردن تبعات منفی بی تفاوتی اخلاقی در ورزشکاران که می تواند ارتباط بین ابعاد تاریک شخصیتی با لذت بداقبالی را در ورزشکار تقویت کند، جلسات مشاوره اخلاقی و را با آنان در جهت ترویج روحیه جوانمردی و آگاهی از رسالت واقعی ورزش آشنا سازند.
  کلیدواژگان: بی تفاوتی اخلاقی، پرخاشگری، رشته های رزمی، شخصیت تاریک، لذت از بداقبالی دیگران
 • عسگر عبدالهی، یعقوب بدری آذرین*، محمدرسول خدادادی صفحات 205-218

  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل و بررسی عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی بود. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و میدانی بود که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم بود که از بین آن ها، 300 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع اوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری و نوع خاص آن، تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار smartpls3.1.1 استفاده شد. نتایج نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است. همچنین عوامل علی تاثیر مثبت و معنی داری بر ساز و کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 678/65=t)؛ سازو کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 692/4=t)، بسترهای حاکم (000/0=p؛ 782/2=t) و عوامل مداخله گر (000/0=p؛ 270/9=t) تاثیر مثبت و معنی داری بر راهبردها و راهبردها نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر پیامدهای درآمدزایی ورزش دانشگاهی داشتند (000/0=p؛ 497/145=t). بنابراین شناسایی و بهبود عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی می تواند موجب توسعه ورزش دانشگاهی شود.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، توسعه ورزشی، درآمدزایی، ورزش دانشگاهی
 • فاطمه نادریان، بهنام نقی پور گیوی* صفحات 216-246
  هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت سیاستگذاری در ورزش تربیتی افراد دارای معلولیت بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی بود که با روش های تحلیل محتوا و تحلیل مضمون انجام شد. در بخش تحلیل محتوا، قوانین و مقررات مربوط به ورزش تربیتی مورد بررسی قرار گرفت و در بخش تحلیل مضمون جامعه آماری شامل مسیولین سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مسیولین ورزش دانش آموزی و ورزش دانشگاهی متخصصان ورزش کودکان دارای معلولیت، خبرگان مدیریت ورزشی و قهرمانان ورزشی دارای معلولیت بودند. در بخش تحلیل محتوا، گردآوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای بود و در بخش تحلیل مضمون برای گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. محققین پس از انجام 12 مصاحبه به اشباع نظری رسیدند، اما برای افزایش ضریب اطمینان، 3 مصاحبه دیگر انجام شد (15= n). یافته ها نشان داد عوامل متعددی بر سیاستگذاری در این بخش اثرگذار است که شامل عوامل تقنینی، اجرایی، اقتصادی، فرهنگی_ اجتماعی، رسانه ای و ساختاری است. بنابراین برای برون رفت از شرایط فعلی و بهبود وضعیت ورزش تربیتی افراد داری معلولیت باید در گام نخست قوانین و مقررات بازنگری شده و متولی اصلی ورزش تربیتی مشخص گردد و در زمینه اجرایی و مدیریتی تا حد امکان از افراد توانمند ورزشی که دارای معلولیت هستند استفاده شود.
  کلیدواژگان: ورزش مدارس، آموزش فراگیر، ورزش فراگیر، معلولین
|
 • Javad Gholamian *, Fatame Nikpasand, Mahdi Talebpour Pages 17-50
  The purpose of this study was to develop a model of factors affecting the internal branding of non-profit physical education colleges in Khorasan Razavi province. . The statistical population in the qualitative section included professors and experts in the field of branding and school sports. The sampling method in the qualitative section was purposeful, which reached theoretical saturation after the ninth interview. A small part of the statistical population of this study included all physical education experts of Khorasan Razavi General Directorate of Education and the departments of seven education districts of Mashhad and Tabadakan region, principals of vocational schools and physical education teachers and physical education teachers in Mashhad, which was analyzed on 277 questionnaires. The research tool was a semi-structured interview in the qualitative part of the interview and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The reliability and validity of the structure were evaluated and fitted by confirmatory factor analysis. In order to analyze the data, descriptive statistics were used to classify the data and test the research hypotheses. Confirmatory factor analysis models were used in Smart PLS software and the Friedman ranking test and heuristic factor analysis were used in SPSS software. Findings identified a total of 10 factors in the field of branding of non-profit physical education conservatory in Khorasan Razavi province. The findings of the Friedman ranking test showed that there is a significant difference between the components affecting the internal branding of non-profit sports schools in Khorasan Razavi province in terms of priority.
  Keywords: Internal Branding, Non-profit Physical Education Schools, Training Activities, Internal Communications, Organizational Commitments
 • Maryam Ebrahimzadeh, Fatemeh Rezaei * Pages 51-70
  The aim of this study was to investigate the effect of self-regulation on on motor and social skill of preschool children with developmental coordination disorder. The research method was quasi-experimental and was a pre-test-post-test design with a control group. The study population of children aged 4-7 years had developmental coordination disorder in Babol city, 30 of whom were selected by purposeful method and after pre-test were divided into two groups of intervention and control by simple random sampling. The Wilson (2007) Developmental Coordination Disorder Questionnaire, Bruninks-Ozertsky (1978) and Gersham Valiot (1990) Social Skills Questionnaire were used to collect data. The groups practiced for 16 sessions, two sessions per week and each session lasted 60 minutes according to the educational method, and at the end of the eighth week, the post-test was performed. Statistical analysis was performed using analysis of covariance and SPSS software (version 22) at a significance level of P≤0.05. The results showed that self-regulation on gross motor skill (p ≤ 0.001 and F = 11.434), self-regulation on fine motor skill (p = 0.001 and F = 32.820), self-regulation on fine and gross motor skill (p = 0.0031 and F = 10.153) And social skill (p = 0.0046 and F = 12.056) had a significant effect. As a result, self-regulation is effective on motor development and social skill and it is suggested that this strategy be used to improve skills in preschool children with developmental coordination disorder.
  Keywords: Self-regulation, Gross Motor Skill, Fine motor skill, Social Skill, Developmental Coordination Disorder
 • Zahra Sandoghi, Hassan Bahrololoum *, Houriyhe Dehghanpouri Pages 71-96
  The purpose of this research was to investigate the effect of metacognitive beliefs on the social health of physical education teachers with the mediating role of job adaptation. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey type. In terms of the relationship between the variables, it is correlational and cross-sectional in terms of time. The statistical population studied were all physical education teachers of Semnan province (230 people) in the academic year 2021-2022. The sampling method was total count. The data collection tool was a questionnaire. The validity and reliability of the used questionnaires were confirmed. A total of 204 respondents answered the distributed questionnaires perfectly. Structural equation modeling, including confirmatory factor analysis and path analysis, was used for data analysis. The software used for data analysis was SPSS and SMART PLS. The results showed that metacognitive beliefs positively and significantly affect job adaptation and social health. Also, job adaptability had a positive and significant effect on social health and the role of job adaptability in the relationship between metacognitive beliefs and social health was confirmed. According to the results, it can be stated that paying attention to the metacognitive beliefs of physical education teachers in the workplace can provide a suitable platform for increasing occupational adaptation and social health.
  Keywords: Positive Meta-Emotions, Social actualization, Social contribution, Work Capacity, School
 • Hossein Samadi, Saeid Ahar, Farahnaz Ayatizadeh Tafti * Pages 97-116
  Numerous research have attempted to examine how teachers’ interpersonal behaviors are relevant to variability in students’ emotions, behaviors and cognitions within the Physical education context, that most of them have been based on contemporary motivational theories, including self-determination theory. The purpose of this study was to determine the validity and reliability of the Persian version of the Physical educator’s Interpersonal Behavior Scale (IBQ-PE) with high School Students. The method of the current research was descriptive and correlational. For this purpose, 536 first- and second-year high school students with an age range of 13 to 17 years completed a 24-question scale of interpersonal behaviors in physical education. First, the correctness of the translation of the Persian version of the questionnaire was confirmed using the open translation method, and then confirmatory factor analysis based on structural equation modeling was used to determine the structural validity of the questionnaire, and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the internal consistency. The results showed that the goodness of fit index and comparative fit index are higher than 0.90. Cronbach's alpha coefficient for the scale of physical educator’s interpersonal behaviors and its dimensions was above 0.7 (acceptability index value). Based on the results, the Persian version of the IBQ-PE questionnaire has good and acceptable construct validity and internal reliability, and it can be used as a valid and reliable tool for evaluating physical educator’s interpersonal behaviors with high School Students.
  Keywords: Self-determination, Need-supportive, Need-thwarting, Structural Validity, Internal Consistency
 • Abdullah Rasaeerad, Sedighe Heydarinejad *, Amin Khatibi Pages 117-140
  Acceptance and operationalization of good governance principles by sports organizations is a necessary step to restore the credibility of sports governance. At the same time, good governance has been conceptualized with different theoretical and methodological frameworks. This has created multiple views on this concept. However, developing a deep understanding of good governance in sport requires multi-level analyzes that integrate work done in different fields. Based on this, the current research is a systematic review that was conducted with the aim of developing a comprehensive understanding of the fundamental propositions of good governance in sports organizations and providing a qualitative model of semantic patterns related to governance. Internal and external research databases were reviewed for related research published in the period of 2010 to 2022. This systematic review identified 215 related documents from governance literature, which were examined through standard screening processes, 58 documents were examined by applying quality assessment processes. The findings showed the systemic and multidimensional nature of governance. The list of semantic patterns related to good governance, through inductive thematic analysis, was conceptualized in two macro patterns (input - output) and five key patterns (pattern related to structure - generality - communication - process and standard - output) and 38 initial propositions.
  Keywords: Systematic Review, governance theory, good governance in sports, archetype of good governance
 • Fereshteh Mohebbi, Rasool Norouzi Seyed Hossini *, Marjan Saffari, Hosein Aghaeenia Pages 141-160
  Today, in addition to physical, social, and political activities, sports are involved in other issues such as abuse. The aim of the present research is to analyze abuse in Iranian sports; and to identify the factors that cause it and its types. Using the qualitative method, data were collected through semi-structured interviews. The participants of the research include professors, specialists, experts, and experts in Abuse in sports. In order to analyze the data, the theme analysis method was used. The findings showed that there are 6 types of include: physical, sexual, neglect, emotional, financial, and communication abuse in Iranian sports. Furthermore, factors that form abuse in sports include: 1) Physical contact in sports and the type of clothing of athletes 2) social shortcomings, 3) private and family problems, 4) weakness of character and ignorance, 5) Weakness in administrative and legal systems 6), and Emphasis and desire to win medals. Based on the results of this research, it is very important to be aware of the factors and causes of abuse in sports, to recognize the problem, to make the right decision and to plan properly to prevent this issue, then it provides the possibility of better management. Knowing the types and causes of abuse in sports is a vehicle for training and protecting athletes, sports coaches, sports doctors, technical staff, managers and members of federations.
  Keywords: abuse, Neglect, protection, harassment, Social issues
 • Rasoul Faraji, Mohammad Reihani *, Sepideh Shabani, Zahra Rouhani Pages 161-184
  The aim of the current research was to identify the requirements and strategies of blended learning (face-to-face and non-attendance) of physical education lesson in schools. This research was exploratory and its qualitative method was conventional content analysis. The participants were selected in a purposeful and criteria-based manner from research and lesson planning experts of the Department of Health and Physical Education of the Ministry of Education, academic experts in the field of curriculum planning, and heads of teaching groups of physical education. In order to collect data, 21 in-depth semi-structured interviews were conducted and the resulting data were analyzed in two stages of open and central coding. The validity of the coding was confirmed by reviewing and controlling the correctness of the extracted codes and recoding the interviews by two collaborating experts. The findings showed attention to thirteen categories under the headings of teacher knowledge enhancement, learner literacy improvement, educational structure redesign, facility quality improvement, support and support, management and planning, content production, educational materials and resources, educational strategies, network Creation, interactions and communication, principles of evaluation, and supervision and control are necessary in the development of combined education of physical education lessons in schools. Also, providing the necessary infrastructure to apply hybrid education, holding training courses to inform the beneficiaries of hybrid education and empowering teachers to use software, networks and virtual education systems can be fruitful to achieve the goals of teaching physical education both in the virtual platform and face-to-face.
  Keywords: combined education, infrastructure requirements, Curriculum, Physical Education
 • Ali Hajizadeh, Iman Safaei * Pages 185-204
  The aim of this study was to investigate the relationship between Dark Triad traits with schadenfreude in martial arts Athlete teens with the mediating role of moral indifference and aggression. The statistical population consisted of all martial athletes teens in Iran. Statistical sample of 384 people (260 girls and 124 boys) was selected by random cluster sampling method. Data were collected through a questionnaire of Dark Triad traits, schadenfreude, moral indifference and aggression. In order to analyze the data, Pearson correlation coefficient and modeling with path analysis approach were used. The results showed that there is a positive and significant relationship between Dark Triad traits with schadenfreude through the mediating role of moral indifference in martial arts Athlete teens. Based on the results of this study, it is suggested that In order to eliminate the negative consequences of moral indifference in athletes, which can strengthen the connection between the dark aspects of the personality and the enjoyment of bad luck in the athlete, coaches and sports psychologists can hold moral counseling sessions to improve their morale and encourage them, and they are motivated To introduce chivalry and the true mission of sports.them.
  Keywords: Aggression, Dark Triad Traits, martial arts, Moral indifference, Schadenfreude
 • Asgar Abdollahi, Yaghoob Badriazarin *, Mohamad Rasool Khodadadi Pages 205-218

  The purpose of the current research was to present a model and examine the factors affecting the revenue generation of university sports. This research was applied, quantitative and field type, which was conducted using a researcher-made questionnaire. The statistical population of the research was managers and physical education experts of the country's state universities and higher education institutions affiliated to the Ministry of Science, from among them, 300 people were selected by simple random as the research sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, and to analyze the data, the statistical method of structural equation modeling and its special type, confirmatory factor analysis was used in smartpls 3.1.1 software. The results showed that the research model has a suitable fit. Also, the causal factors have a positive and significant effect on revenue generating mechanisms (p=0.000; t=65.678); revenue generating mechanisms (p=0.000; t=4.692), governing platforms (p=0.000; t=2.782) and intervening factors (p=0.000; t=9.270) positive impact and there was a significant effect on the strategies and the strategies also had a positive and significant effect on the revenue -generating consequences of university sports (p=0.000; t=145.497). Therefore, identifying and improving factors affecting the revenue generation of university sports can lead to the development of university sports.

  Keywords: economic development, Sports Development, Revenue generation, University Sports
 • Fatemeh Naderian, Behnam Naghipour Givi * Pages 216-246
  The aim of the current research was to analyze the policy making situation in educational sports for persons with disabilities. This research was applied in terms of purpose and of the qualitative research type, which was conducted with the methods of content analysis and theme analysis. In the content analysis section, the rules and regulations related to educational sports were examined, and in the content analysis section, the statistical population includes the officials of the exceptional education organization, the officials of student sports and university sports, sports specialists for children with disabilities, experts in the field of sports management and sports champions with disabilities. In the content analysis section, data collection was done in document and library form, and in the thematic analysis section, were used depth semi-structured interviews to collect data. The researchers reached theoretical saturation after conducting 12 interviews, but to increase the confidence factor, 3 more interviews were conducted (n =15). The findings showed that several factors have effect on policy making in this sector, including legislative, executive, economic, social-cultural, media and structural factors. Therefore, in order to overcome the current conditions and improve the situation of educational sports for people with disabilities, the rules and regulations must be revised and the main guardian of educational sports should be identified, and capable people with disabilities should be used in the executive and management field.
  Keywords: School sports, inclusive education, inclusive sports, Disabled