فهرست مطالب

دولت پژوهی ایران معاصر - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1400)

نشریه دولت پژوهی ایران معاصر
سال هفتم شماره 2 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صادق پناهی نسب*، منصور طبیعی، سهیلا جهانگیری، فرشید لایقمند صفحات 7-29

  در این پژوهش، علاوه بر نوع نگاه دیگر اندیشمندان نسبت به مفهوم امر سیاسی، دو دیدگاه و برداشت از این امر مورد بررسی قرار گرفت؛ امر سیاسی آنتاگونیسمی اشمیت و امر سیاسی آگونیسمی موفه. به نظر می رسد که هر دو نظریه پرداز بر وجود و ماهیت  امر سیاسی متفق القولند، اما آنچه منجر به تمایز آنها شده نوع نگاهی است که به امر سیاسی دارند. بر این اساس، می توان این پرسش را مطرح کرد که اشمیت و موفه امر سیاسی را چگونه تعریف کرده اند؟ در راستای سوال مطرح شده، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نگاه موفه و اشمیت پرداخته است. به نظر می رسد اشمیت امر سیاسی را بر مبنای تمییز دوست و دشمن تعریف می کند. به اعتقاد وی آنچه حایز اهمیت است، تمایز میان دوست از دشمن است و به این خاطر اشمیت بر این باور است که امر سیاسی بدون وجود خصومت/ دشمنی معنایی ندارد. بنابراین در نگاه اشمیت، امر سیاسی آخرین حد آنتاگونیسم (خصومت) است. در مقابل موفه، امر سیاسی را بر مبنای آگونیسم بنیان گذاشته و در پی تبدیل معاند به مخالف است. از نظر موفه، مخالف رقیبی است که وجود آن مشروع می باشد، باید به رسمیت شناخته شود و اگر مبارزه ای باشد، باید آن مبارزه علیه ایده های رقیب باشد، نه تلاش برای حذف و نابود کردن آن. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گفتمان انقلاب، نمای جدیدی از دولت در دنیای سیاست ورزی است؛ گفتمانی که اصل را بر استقلال در عرصه تیوری و عملیاتی از تفکرات وارداتی دانسته و مبنا، دولت را نه در تخاصم یا رقابت، بلکه اصل را بر نگاه حفظ استقلال ساختار دولت (حاکمیت) و در درون، مبنا را  بر اساس مردم سالاری دینی تعریف کرده اند. بنابراین می توان گفت دولت در نگاه اشمیتی، مشروعیت خود را با نزاع، تقابل و تخاصم به دست می آورد، حال آنکه در نگاه موفه ای بر مبنای پروسه دموکراسی به وجود می آید. اما دولت در گفتمان انقلاب اسلامی، مشروعیت خود را از مردم و دین به دست آورده است؛ گفتمانی که با محوریت مردم سالاری دینی در جامعه حاکم است.

  کلیدواژگان: آنتاگونیسم، آگونیسم، امر سیاسی، جمهوری اسلامی ایران
 • محمدصادق نصرت پناه، مهدی امیدی*، علیرضا بیگی صفحات 31-61
  این مقاله درصدد است بر اساس «الگوی آسیب شناسی بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری» به تحلیل جنبش 14 فوریه ی بحرین بپردازد. در این الگو با محوریت اندیشه ها و بیانات مقام معظم رهبری، مولفه های موثر بر آسیب شناسی جنبش های بیداری اسلامی با تکیه بر عناصر موفقیت انقلاب اسلامی ایران مورد تاکید است. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی تدوین شده، بر این باور است که با تطبیق محورهای شش گانه ی آسیب شناسی مستخرج از این الگو - که شامل آسیب ها و خطرات درونی برای «رهبری و شبکه نخبگانی»، «ایدیولوژی»، «مردم» و آسیب های بیرونی در راهبردهای سه گانه ی «ترفند فرصت طلبی»، ارایه «بدیل های انحرافی» و «ناامید کردن مردم و پشیمان کردن مبارزان» با جنبش 14 فوریه بوده - چنین نتیجه ای برداشت می شود که ضعف جدی در محور رهبری این جنبش، عامل اصلی به طول انجامیدن این جبنش شده است؛ بدین صورت که ضعف در محور رهبری به عنوان یکی از آسیب های درونی، موجب تشدید دیگر آسیب های درونی و تقویت آسیب های بیرونی جهت دخالت بازیگران بین المللی و منطقه ای همچون امریکا و عربستان سعودی شده است. در پایان، نتایج پژوهش نشان می دهد که آسیب درونی ایدیولوژی و آسیب بیرونی ناامید و پشیمان کردن مردم از پیروزی جنبش، کمترین میزان تطبیق با الگوی مذکور را داشته است.
  کلیدواژگان: بحرین، بیداری اسلامی، جنبش 14 فوریه، انقلاب 2011 بحرین، مقام معظم رهبری
 • سعید جهانگیری*، محمدرضا ثمری صفحات 63-86

  سرنوشت اکثر کشورهای جهان، بخصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است. در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی، شامل: حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار و آزادی سیاسی - شامل: آزادی های مدنی، حقوق سیاسی و آزادی مطبوعات - متغیرهای کیفیت حکمرانی و آزادی شخصی و تاثیر آن در شاخص توسعه انسانی نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تاکید بر آزادی سیاسی و شخصی، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. روشن است به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. هدف این پژوهش، بررسی مقولاتی چون: آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، برابری فرصت ها و مشارکت عامه در اهداف پنج برنامه ی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی تحلیلی و توصیفی و مبتنی بر چارچوب نظری آمارتیا سن است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش، ناظر به نسبت میان مولفه های توسعه به مثابه آزادی و اهداف کلان پنج برنامه ی توسعه ی ایران است. شاخص های کیفیت زندگی و آزادی فردی و اجتماعی از دیدگاه آمارتیا سن، نسبتی قابل ملاحظه با اهداف این برنامه ها ندارد و محدودیت ها در آزادی فردی، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی، چه بسا به نتایجی عکس اهداف مورد نظر منتهی شود. برنامه های توسعه ی ایران پس انقلاب توسعه به مثابه آزادی برای بهبود زندگی اجتماعی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آزادی، توسعه، برنامه ی توسعه، آمارتیا سن، توسعه ی سیاسی و اقتصادی
 • سعید محمدی*، مجتبی نوروزی صفحات 87-112

  گروه های تروریستی از جمله اشکال و گروه های غیردولتی است که محصول عصر پسامدرن روابط بین الملل است که بنابر دلایلی همچون: خلا فکری و معنوی عصر پسامدرن، بحران هویت، آنارشی بودن سیستم و نظام جهانی، بحران نسبیت و معرفت، سرخوردگی های ناشی از عصر مدرن و عواملی از این قبیل به وجود آمده اند. داعش از جمله مهم ترین این گروه های تروریستی است که محصول قرن بیست و یکم است و مجموعه عوامل فوق در ایجاد و شکل گیری این گروه تروریستی دخیل هستند. داعش که در محدوده پر از تناقض و مسئله خاورمیانه به وجود آمده و ادعای حکومت و حکمرانی به طرق سلف را دارد، به طور مستقیم و غیرمستقیم امنیت کشورهای این منطقه را تهدید می کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه، چه از جهت فکری و ایدیولوژیک و چه از جهت تعریف منافع، بیشترین تضاد را با این گروه تروریستی دارد. از این رو، حضور و وجود داعش در منطقه می تواند تاثیرات مختلفی بر تعریف امنیت از سوی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. حال سوال اصلی مقاله را می توان به این شکل مطرح نمود که روندهای شکل گیری داعش به عنوان یک گروه تروریستی چگونه بوده است و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به چه صورت قابل تبیین است؟ از این جهت در مقاله پیش رو با اتکا به روش تحلیلی و اسنادی-کتابخانه ای، به چگونگی شکل گیری این گروه و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: امنیت، جمهوری اسلامی، داعش، ممکن شدن، کردارهای گفتمانی، کردارهای غیرگفتمانی
 • یوسف مسلمی مهنی*، زهرا لشکری، محمد کریمی زاده، مجید نجات پور صفحات 113-137

  پژوهش حاضر با هدف بررسی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1990-1960 درصدد پرداختن به نقش موسسات بزرگ خصوصی (چایبول) در توسعه اقتصادی این کشور است. روش پژوهش در این مقاله، کیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش بررسی اسناد و مدارک، منابع ثانویه و تحلیل متون علمی تولید شده استفاده شده است. این پژوهش تلاش می کند در چارچوب مدل دولت توسعه گرا لفت ویچ به بررسی علل توسعه اقتصادی کره جنوبی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که پیشرفت اقتصادی کره جنوبی حاصل قدرت یافتن نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند، ضعف جامعه مدنی، تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه داران و شرایط مساعد بین المللی بود که این امر با حمایت همه جانبه دولت از چایبول محقق شد، اما در نهایت به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت بر این موسسات، اقتصاد کره جنوبی با بحران مواجه شد و دولت مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری و اقتصادی گردید. تجربه دولت توسعه خواه کره جنوبی در بکارگیری چایبول ها در رونق بخشی به حوزه اقتصاد در این کشور راهنمای عمل خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد تعاونی خواهد بود.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، دولت توسعه گرا، چائبول، کره جنوبی
 • اسفندیار نیازی* صفحات 139-171

  جریان عظیم فرهنگی راهیان نور، یکی از پرمخاطب ترین عرصه های فرهنگی کشور با تاثیرگذاری مثبت در فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی ایران و از موثرترین راه های مقابله با جنگ نرم دشمن و استفاده از ثروت غنی و سرچشمه قوی دوران دفاع مقدس است. این پژوهش ضمن معرفی گردشگری، گردشگری معنوی، گردشگری سیاه، گردشگری جنگ و راهیان نور، به نقش ویژگی های مختلف زندگینامه ای، معنوی و اعتقادی، حرفه ای، مدیریتی سرداران و شهدا در به ثمر رساندن درخت تنومند انقلاب و تربیت قهرمانان و نامورانی چون سردار قاسم سلیمانی می پردازد که چگونه در مقابل استبداد داخلی، استعمار و استثمار خارجی در دوران قبل و بعد از انقلاب قد علم کردند، نهضتی بزرگ برپا نمودند و طی دوران هشت ساله دفاع مقدس، روحیه مقاومت، جهاد و شهادت طلبی در اعماق جامعه - از مرکز کشور تا دوردست ترین روستا ها - رسوخ یافت. این جوان مومن، شجاع، هوشمند و تیزبین، طی چهل سال آنچنان جلوه کرد، خوش درخشید و در مسیر کمال به پیش رفت که سرانجام سکه تاسیس مکتبی با نام او توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران زده شد تا پس از شهادت وی، مرقد مطهر او به مقصد جدید راهیان نور تبدیل شود.

  کلیدواژگان: گردشگری سیاه، گردشگری معنوی، گردشگری جنگ، راهیان نور، شهید سلیمانی
|
 • Sadegh Panahinasab *, Mansour Tabei, Soheyla Jahangiri, Farshid Layeghmand Pages 7-29

  In addition to viewing other scholars’ opinions on the concept of politics, this study involved two views and perceptions of the issue including Schmidt's antagonistic political subject and Mouffe's agonistic political matter. Both theorists seem to agree on the concept of politics and its nature; however, the way they look at politics distinguishes their opinions. Accordingly, one can ask how Schmidt and Mouffe define politics differently. In line with the question, this research is intended to study the views of Mouffe and Schmidt through a descriptive-analytical method. Schmidt seems to define politics in terms of the distinction between friends and enemies. He believes that what matters is the distinction between friend and foe. For this reason, Schmidt believes that politics is nonsense when there is no hostility. Consequently, politics is the ultimate border of antagonism (hostility) in Schmidt's view. Mouffe, on the other hand, bases politics on agony and seeks to turn aggression into opposition. For Mouffe, an opponent is a rival whose presence is legitimate and must be considered. If there should be a struggle, it must be a against rival ideas and not an attempt to eliminate them. The results of this research indicated that the discourse of the revolution is a new expression of the government in the world of politics; a discourse which considers the principle of independence in the field of theory and practice from the imported ideas. It considers the case not as a conflict or competition, but as a principle of maintaining independence of the state or sovereignty structure and centers religious democracy in internal affairs. Thus, in Schmidt's view, the state derives its legitimacy through fighting, confrontation and conflict; while in Schmitt’s view, it derives its legitimacy from the democratic process. however, the discourse of the Islamic Revolution regards government to gain its legitimacy from people and religion; a discourse centered on religious democracy in society

  Keywords: Antagonism, Agonism, Politics, the Islamic Republic of Iran
 • محمدصادق نصرت پناه, Mahdi Omidi *, علیرضا بیگی Pages 31-61
  This research is intended to analyze Bahrain February 14 movement on the basis of the "pathology model of the Islamic awakening from the view of the Supreme Leader”. Focusing on the ideas and statements of the Supreme Leader, the researchers identified the effective components on the pathology of Islamic awakening movements by considering the elements of the success of the Islamic Revolution of Iran. This is a descriptive-analytical study whose data were collected by library method and interviews with elites. The results indicated that by adopting the six axes of pathology derived from this model, including the harms and internal dangers to " leadership and elite network", " "Ideology", "people", and external harms containing three strategies of "opportunism tricks", "incorrect alternatives" and "disappointing people and making the revolutionary people regretful with the February 14 movement", contain the main reasons why the movement has been prolonged. In this way, weakness of the leadership axis, as one of the internal harms, has intensified other internal harms, and has intensified the external troubles by the involvement of international and regional actors such as the United States and Saudi Arabia. Finally, the results of the research indicated that the internal damage of ideology and the external pressure to despair people and make them regret for the victory of the movement have had the least degree of relevance to the mentioned model
  Keywords: Bahrain, Islamic Awakening, February 14 Movement, Bahrain 2011 Revolution, the Supreme Leader
 • Saeed Jahangiri *, Mohammad Reza Samari Pages 63-86

  The destiny of most countries of the world, especially Iran, has depended on the fate of their villages in all eras of their history. This research aims at using indicators of the economic freedom, including command of law, limited governments, effectiveness of rules, market freedom, and the political freedom including civil freedom, political rights and freedom of the press, the variables of the quality of governance and personal freedom and the impact of personal freedom on human development in the theory of "development as freedom" using a panel data approach with an emphasis on political and personal freedom. It is worth mentioning that to the extent we pay attention to formulating development plans, especially in terms of the feasibility and implementation of a proper understanding and analysis of the conditions of Iranian society, we need, as much and perhaps more, a proper analysis and adaptation to the foreign and international conditions. The purpose of this study is to investigate categories such as political freedom, economic freedom, equality of opportunity and public participation in the objectives of five programs of the Islamic Republic of Iran through an analytical and descriptive approach based on the theoretical framework of Amartya Sen. Accordingly, the main research question concerns the relationship between the components of development as freedom, and the macro goals of Iran's five development programs. The indicators of the quality of life and individual and social freedom developed by Amartya Sen's are not significantly related to the goals of these programs, and the restrictions on individual freedom, social freedom and political freedom may lead to reverse outcomes. Iran's development programs after the Islamic Revolution, as freedom, have been applied to improve social life.

  Keywords: Freedom, Development, Development Plan, Amartya Sen, Political, Economic Development
 • Saeed Mohammadi *, Mojtaba Norouzi Pages 87-112

  Terrorist groups are types of non-governmental entities which are the product of the postmodern era of international relations. They have been formed in the postmodern era due to factors such as thoughtlessness and non-spirituality of this era, identity crisis, the anarchist nature of the world system, crisis in knowledge and relativity, humiliation caused by postmodernism and the like.  The product of the 21st century, ISIS is one of the most significant terrorist groups created by all of the above factors. Developed in a region full of contradictions and problems of the Middle East, Daesh claims to rule and govern according to its predecessors, and threatens the security of the countries in the region directly and indirectly. The Islamic Republic of Iran, as one of the major countries in the region, faces the greatest conflict with this terrorist group, intellectually, ideologically and in terms of defining its interests. Hence, the emergence and processes of the formation of ISIS in the region and its effects on the definition of security by the Islamic Republic of Iran, can be regarded as the main question involved in this research. Therefore, resorting to analytical and documentary-library methods, this research is intended to discuss how this group was formed and how it affected the security of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: security, the Islamic republic, ISIS, feasibility, discourse practice, non-discourse practice
 • Yoosof Moslemi Mehni *, Zahra Lashkari, Mohammad Karimi Zade, Majid Nejatpour Pages 113-137

  This study is intended to investigate the procedure of economic development in South Korea in the 1960s to 1990s and the role of private grand companies such as Chaebols in it. The research follows a qualitative-analytical method which employs reviewing documents, secondary sources and analysis of existing scientific texts for collecting data. This study aims at investigating the causes of South Korea's economic development in the framework of Lefkovitch model of development-oriented governance. The findings indicated that South Korea's economic progress was due to the emergence of developmentalist elites, relative independence of government, strong bureaucracy, weak civil society, consolidation of government power before the rise of capitalists and favorable international conditions. This was achieved by full support of the government of Chaebols. However, eventually the South Korean economy encountered a crisis due to the lack of government oversight and control over these institutions, and the government was forced to make structural and economic reforms. The experience of the development-oriented government of South Korea in using the Chaebols to advance the economy in this country can be a suitable guide for the government of the Islamic Republic of Iran in the field of cooperative economy.

  Keywords: Economic Development, Development-oriented government, Chaebols, South Korea
 • Esfandiar Niazi * Pages 139-171

  Rahian Noor, the greatest cultural flow in Iran, contains one of the most popular cultural arenas in the country with positive effects on public culture of the Islamic Republic of Iran, and one of the most effective ways to counter the soft war of the enemy, and application of the rich wealth and strong source of the Holy Defense. Introducing tourism, spiritual tourism, black tourism, war tourism and Rahian Noor, this study deals with the role of various biographical, spiritual, religious, professional, and managerial characteristics of commanders and martyrs in scoring the great figure of the revolution and training of heroes and honorable people like Sardar Ghasem Soleimani and the way they stood up against domestic tyranny, colonialism and foreign exploitation before and after the revolution, creation of a great movement. During the eight years of holy defense, they developed the spirit of resistance, Jihad and martyrdom in the spirit of society, from the center of the country to the most remote villages. This loyal, brave, intelligent and fine young general illustrated the revolution as a good movement after forty years, and went on the path of perfection, and finally received the honor of establishing a school named after him by the Supreme Leader of the Islamic Revolution of Iran. After his martyrdom, his holy shrine become a new destination of the Rahian Noor.

  Keywords: Black tourism, Spiritual tourism, war tourism, Rahian Noor, Shahid Soleimani