فهرست مطالب

دولت پژوهی ایران معاصر - سال نهم شماره 3 (پاییز 1402)

نشریه دولت پژوهی ایران معاصر
سال نهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس تقوائی* صفحات 11-30
  موضوع حدود اختیارات رییس جمهور در ایران همواره از موضوعاتی است که در اواخر دوران ریاست جمهوری افراد و شروع دوران انتخابات رسمی در محافل علمی و عمومی مطرح می شود و معمولا نیز دو دیدگاه کلی مبتنی بر تفسیر مضیق و در نقطه مقابل تفسیر موسع در این زمینه قابل مشاهده است؛ البته لازم است توجه داشته باشیم که دیدگاه های بینابینی نیز در این رابطه وجود دارد، چرا که رابطه میان این دو تفسیر «عموم و خصوص من وجه» است نه «تباین». در پژوهش پیش رو محدودیتهای ناشی از عوامل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی محل بحث نبوده و از موضع نزاع خارج است، زیرا این عوامل در محدوده وضع قوانین (قوه مقننه) و اجرای آن (قوه قضاییه) نیز وجود دارد و به عبارت دیگر همیشه و برای همه وجود دارند. در این تحقیق با رویکرد تحلیلی - توصیفی و ضمن برسی «قانون اساسی» و «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسیولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران»، به این نتیجه دست یافته ایم که حتی مطابق با دیدگاه مبتنی بر تفسیر مضیق نیز در حیطه اختیارات رییس جمهور به عنوان مسیول اجرای قانون اساسی، محل نزاع در خارج از حیطه قوه مجریه است و نه در خود قوه مجریه و به عبارت دیگر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه مسلما و به عنوان قدر مشترک در دامنه اختیارات رییس جمهور واقع می شود  و حداقل آن است که هیچ رییس جمهوری در خصوص عدم اختیار در این حوزه نمی تواند ادعایی داشته باشد
  کلیدواژگان: رئیس جمهور، اختیارات رئیس جمهور، قانون اساسی، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران
 • مصطفی آقاجانی فکجور*، ناصر جمالزاده صفحات 31-65
  پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی در اندیشه سیاسی آیت الله شهید بهشتی(ره) و آیت الله محمدرضا مهدوی کنی(ره) می پردازد. توجه به نقاط اشتراک و افتراق این اندیشه ها، نظرگاه ها و توصیفات گوناگون از کیفیت حزب سیاسی، موجب شناخت بهتر این اندیشه ها در مواجهه با موضوع حزب شده، و نتیجه حاصل از آن تحلیل مقایسه ای، رشد معرفت حزبی در نظام حزبی موجود را درپی خواهد داشت.  از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر، چیستی ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از منظر آیت الله بهشتی (ره) و آیت الله مهدوی کنی (ره) همچنین شباهت ها و تفاوت هایشان است. برای دستیابی به پاسخ این پرسش؛ سه مولفه متفکر و عرضه کننده نظریه، مخاطبین و بافت یا زمینه تاریخی مورد توجه قرار گرفته است؛ که با روش توصیفی- تطبیقی به تحلیل و دسته بندی داده های گردآوری شده مبتنی بر شیوه کتابخانه ای، پرداخته شده است. بنابراین مقاله حاضر؛ پس از تبیین شاخص های اصلی، در دو بخش ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی غربی، به سوی نظرات این دو اندیشمند رفته، و آراء ایشان، در این دو بخش مورد بازخوانی و مقایسه قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد با وجود اشتراکات دو متفکر در بخش ماهوی و کارکردی احزاب، وجوه متمایزی نیز یافت می شود که خاص اندیشه آن متفکر است که در تعیین موضع حزبی او شایان توجه و دقت است. شهید بهشتی و آیت الله مهدوی، علی رغم اینکه هر دو با اصل حزب برای جامعه مخالفتی نداشته اند اما هر دو با حزبی شدن روحانیت مخالف بوده اند و سعی بر حفظ ساختار مستقل روحانیت داشته اند.
  کلیدواژگان: شهید بهشتی، آیت الله مهدوی کنی، تحزب، مردم سالاری، ولایت فقیه
 • مهدی بیگدلو* صفحات 67-93
  تغییر تاریخی روش حکمرانی پس از انقلاب اسلامی و برجسته تر شدن رویکرد مردمسالاری بر اهمیت نقش آفرینی مردم در تصمیم سازی های اجتماعی- سیاسی افزوده و در مفهوم مشارکت اجتماعی- سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. این مشارکت اجتماعی همواره همسو با تصمیمات اجتماعی دولتمردان و در حمایت از آنان بوده اما در مواردی نیز شکل اعتراض اجتماعی به خود گرفته و هزینه هایی بر کشور تحمیل نموده است. به واسطه این اهمیت، بررسی اعتراضات اجتماعی و پاسخ مناسب به آنها پس از مدنظر قرار دادن نیازها و انتظارات عامه مردم در تصمیم گیری های اولیه اجتماعی، می تواند یکی از کارویژه های اصلی دولت های جمهوری اسلامی به شمار رود که شناسایی الگوی بروز اعتراض ها گامی ضروری برای شناخت دقیق آنهاست تا در ادامه با برنامه ریزی مناسب از تغییر مسیر این اعتراضات به سمت رویدادهای خشونت آمیز و افزایش هزینه های سیاسی- امنیتی کشور جلوگیری شده و از هدر رفتن سرمایه های اصلی کشور (جوانان) پیشگیری شود. با این فرض تحقیق حاضر به روش داده بنیاد و در چارچوب نظریه ماکس وبر در خصوص کنش خرد اجتماعی نظرات 323 نفر از جوانان را که سابقه تحصیلات دانشگاهی داشته و از شبکه های اجتماعی هم استفاده می کنند به صورت گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری در خصوص چگونگی اعتراض به تصمیمات دولتی در فضای رسانه ای شده کنونی جامعه جویا شده است. پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، داده های به دست آمده در پنج گام مورد تحلیل قرار گرفته و حدود 600  کد اولیه در 19 مفهوم و 6 طبقه در 4 مقوله ساخت یافته و الگوی اعتراض اجتماعی جوانان تحصیلکرده احصا گردید
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، فضای مجازی، مشارکت سیاسی، اعتراض اجتماعی، جامعه مدنی
 • مجتبی میری*، رضا مژدهی پور، حبیب عطانژاد صفحات 95-111
  درباب ماهیت حکومت پهلوی دوم تاکنون نظریات مختلفی ارایه شده است که هر کدام از این نظریات از زاویه خاصی به تبیین ماهیت حکومت پهلوی دوم پرداخته است. هر نویسنده براساس برداشت خاص خود از اصلیترین ویژگی حکومت محمد رضا پهلوی نظریه خود را سازماندهی کرده است، برخی اقتصاد، برخی فرهنگ، برخی سیاست و برخی ویژگیهای اجتماعی را ملاک ارزیابی خود از ماهیت حکومت پهلوی دوم قرار داده اند. درهمین راستا تاکنون نظریات مختلفی برای تبیین ماهیت دولت پهلوی دوم از جمله نظریه پاتریمونیالیسم، استبدادشرقی، دولت مطلقه، دولت رانتیر، نظام سلطانی و...ارایه شده است .بااین وجود ماهیت این حکومت هنوز مورد مناقشه نظریه پردازان است، بنابراین نویسنده دراین مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که چه نظریه ای بیشترین قابلیت تبیین ماهیت دولت محمد رضا شاه دربین سالهای 1342تا1357را دارا میباشد؟درهمین راستا نگارنده معتقداست که هیچکدام از  نظریات ارایه شده درمورد ماهیت حکومت پهلوی دوم به تنهایی نمیتوانند ماهیت دولت محمد رضا شاه را تبیین کنند، وکاربرد هر کدام از این نظریات به تنهایی دارای کاستی ها وضعف هایی می باشد.بنابراین با ارایه ی نظریه پاتریمونیالیسم تحصیلدار که تلفیقی از دونظریه پاتریمونیالیسم ودولت رانتیراست سعی دارد تا به تبیین چیستی حکومت پهلوی دوم بپردازد
  کلیدواژگان: پهلوی دوم، پاتریمونیالیسم، دولت رانتیر، نظریه دولت، نفت
 • افشین کرمی* صفحات 113-134
  به منظور امکان سنجی کارایی اقتصادی پروژه های صادرات گاز ایران می بایست سیاست ها و استراتژی های کشورهای همسایه را مورد بررسی قرار داد. بازارهای بین منطقه ای گاز با یک ساختار بازاری تقریبا انحصاری ناشی از توزیع منابع گاز متعارف در چند کشور مشخص می شود: این کشورها شامل روسیه، ایران، قطر، ترکمنستان، عربستان سعودی و ایالات متحده می شوند. در حالی که ایران از منابع عظیم بالقوه خود آگاه است و خود را به عنوان یک قدرت اصلی در عرصه گاز طبیعی می بیند، بازار آن می تواند توسط تامین کنندگان فعلی بازار و ذینفعان اصلی ژیوپلیتیکی، اقتصادی و سیاسی مختل شود. با فرض اینکه ایران بر مشکلات داخلی خود غلبه کرده و تحریم ها را خنثی کند و بتواند از پتانسیل گسترده گاز طبیعی خود بدون محدودیت و قید و شرط استفاده کند، دولت ایران هنوز با رقابت از جانب دیگر عرضه کنندگان روبرو است. رقبای اصلی در بازار منطقه ای گاز عبارتند از روسیه، قطر، ترکمنستان و ایالات متحده. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی بر ابعاد رقابت ژیوپلیتیکی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی دستیابی به بازارهای جهانی گاز بین ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان تمرکز می کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی در رقابت ژیوپلیتیکی بین ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان برای دسترسی به بازارهای جهانی گاز برقرار است
  کلیدواژگان: دولت، گاز، بازار، ایران، ژئوپلیتیک
 • محمد اسکندری نسب* صفحات 135-170
  در مقاله حاضر چهارچوبی نظری به نام اصل «سیاست-رسانه-سیاست» تشریح می شود. هدف این اصل، فراهم آوردن بنیادی مفهومی است که بر اساس آن، روشی جامع برای شرح نقش رسانه های خبری در فرآیندهای سیاسی دولت ها ایجاد شود. اصل سیاست-رسانه-سیاست بر اساس دو ادعای محوری بنا شده است. نخست اینکه، به خوبی می توان نقش رسانه ها را در فرآیندهای سیاسی، به صورت چرخه ای درک کرد که در آن، نوسانات در محیط سیاسی یک دولت به نوسانات در جریان رسانه ای منجر شده و این امر متعاقبا موجب نوسانات بیشتر در محیط سیاسی می شود. دوم، رسانه ها با توجه به توانایی شان برای تبدیل واقعیت های سیاسی به روایت های خبری (که برخی مواقع تاثیر به سزایی بر روی نتایج سیاسی دارند) می توانند نقشی مستقل در پروسه های سیاسی داشته باشند. این بحث به سه بخش عمده تقسیم می شود. در بخش نخست، برخی از نظریه های مهم ارتباطات سیاسی بررسی شده که درواقع اصول مبنایی اصل سیاست-رسانه-سیاست هستند. در بخش دوم، از یافته های محدوده متنوعی از مطالعات استفاده شده تا سودمندی این اصل را تشرح شود. در نهایت در بخش سوم این مقاله برخی استثنایات این اصل بیان شده است
  کلیدواژگان: اصل سیاست-رسانه-سیاست، ارتباطات سیاسی، سیاست رسانه محور، فضای سیاسی، فضای رسانه ای
|
 • Abbas Taghvaee * Pages 11-30
  The issue of the authority of the president in Iran is always one of the topics that are in the presidency of Indviduals andAbstractThe issue of the authority of the president in Iran is always one of the topics that are in the presidency of Indviduals and the beginings of the officals elections in scientific and public circles, and as well as two general views of Mitney on the interpretation of the point of extensive survey, it is true that There is an interstitial View in this regard, because the relationship between these two interpretation (public publicy)is. In this research, with a descriptive analytical review, while reviewing the constitution and the law of determining the scope of the presidency and responsibilies of the Islamic Republic of Iran, we have concluded that even in accordance with the view of destrictive interpretation Also in the scope of the authority of the president as a responsible for the executive of the constitution, the place of conflict is outside the area of the executive branch, not in the executive branch Itseif. And in other words, the implementation of the constitution in the executive branch is located as a common magnitude of the president’s at least it is practice of his authority of other laws
  Keywords: President, The authority of president, Constitution, The law determine the limits of duties, authority, responsibilities of the Islamic Republic of Iran
 • Mostafa Aqajani Fekejvar *, Naser Jamalzadeh Pages 31-65
  The present study seeks a comparative study of the nature and function of political parties in the political thought of Ayatollah Shahid Beheshti and Ayatollah Mohammad Reza Mahdavi Kani. Paying attention to the commonalities and differences between these ideas and different views and descriptions of the quality of the political party, will lead to a better understanding of these ideas in the face of the party issue, and the result of that comparative analysis will increase party knowledge in the existing party system. Therefore, the main question of the present article is what is the nature and function of political parties in the Islamic Republic of Iran from the perspective of Ayatollah Beheshti and Ayatollah Mahdavi Kani and their similarities and differences. To get the answer; Three components of the thinker and provider of the theory, the audience, and the context or historical context have been considered; The descriptive-comparative method has been used to analyze and classify the collected data based on the library method. Therefore, the present article; After explaining the main characteristics, in two sections, the nature and function of Western political parties, went to the views of these two thinkers, and their views were read and compared in these two sections. The findings of this study show that despite the commonalities of the two thinkers in the substantive and functional part of the parties, there are also distinct aspects that are specific to the thought of the thinker who is noteworthy in determining his party position
  Keywords: Martyr Beheshti, Grand Ayatollah Mahdavikani, Party, Democracy, Velayat-e-Faqih
 • Mehdi Bigdeloo * Pages 67-93
  The historical change of the governance method after the Islamic revolution and the prominence of the democratic approach increased the importance of people's role in socio-political decision-making to the extent that it has always been considered in the concept of socio-political participation. This social participation has always been in line with the social decisions of the statesmen and in support of them, but in some cases it has taken the form of social protest and imposed costs on the country.Due to this importance, examining social protests and responding appropriately to them after taking into consideration the needs and expectations of the public in the initial social decisions can be considered one of the special tasks of the governments of the Islamic Republic. In the future, with proper planning, they can be prevented from changing their path towards violent events and increasing the country's political-security costs, and preventing the wastage of the country's main capital (youth).With this assumption, the present research is based on the data-based method and within the framework of Max Weber's theory of social micro-action, the opinions of 323 young people who have a history of university education and use social networks are snowballed until reaching theoretical saturation about how to protest. Government decisions have been questioned in the current media environment. The data obtained from semi-structured interviews were analyzed in five steps, and as a result, about 600 primary codes were calculated in 19 concepts and 6 categories in 4 structured categories and the model of social protest of educated youth
  Keywords: social capital, Virtual space, political participation, Social protest, civil society
 • Mojtaba Miri *, Reza Mozhdehipour, Habib Atanezhad Pages 95-111
  Various theories have been presented about the nature of Pahlavi II's rule, and each of these theories has explained the nature of Pahlavi II's rule from a specific angle. Each author has organized his theory based on his own perception of the main feature of Mohammad Reza Pahlavi's government, some have made economy, some culture, some politics and some social features the criteria of their assessment of the nature of Pahlavi II's government. In this regard, various theories have been proposed to explain the nature of the second Pahlavi government, such as the theory of patrimonialism, oriental tyranny, absolute government, rentier government, Sultanate regime, etc. However, the nature of this government is still disputed by theorists, so the author in this article It seeks to answer the question, which theory has the greatest ability to explain the nature of Mohammad Reza Shah's government between 1342 and 1357? In this regard, the author believes that none of the theories presented about the nature of Pahlavi II's government alone can explain the nature of Mohammad Reza Shah's government. , and the application of each of these theories alone has shortcomings and weaknesses. Therefore, by presenting the theory of patrimonialism, Tahsildar tries to explain what the second Pahlavi government is, which is a combination of patrimonialism and rentier government
  Keywords: Second Pahlavi, Patrimonialism, Rentier Government, Oriental Despotism, Absolute Government
 • Afshin Karami * Pages 113-134
  In order to understand the feasibility and economic viability of Iranian gas export projects, the neighboring exporters and their policies and strategies need to be taken into account. These are Russia, Iran, Qatar, Turkmenistan, Saudi Arabia and the United States. While Iran understands its own tremendous resource potential and sees itself as a major emerging natural gas power, While Iran understands its own tremendous resource potential and sees itself as a major emerging natural gas power its market integration could be hampered by vested interests from incumbent market suppliers and their main political,While Iran understands its own tremendous resource potential and sees itself as a major emerging natural gas power economic and geopolitical stakeholders. Assuming that Iran overcomes its various internal problems and could realize its vast natural gas potential without limitations and constraints, it still faces competition from other suppliers. Iran’s main competitors in the regional gas market would be Russia, Qatar, Turkmenistan and the US.
  Keywords: State, Gas, Market, Iran, geopolitics
 • Mohamad Eskandari Nasab * Pages 135-170
  This paper develops a theoretical framework labeled the Politics-Media-Politics (PMP) principle. The aim of this principle is to provide a conceptual foundation upon which to create a more comprehensive approach to explaining the role of the news media in political processes. The PMP principle is based on two central claims. First, the role of the media in political processes can best be understood as a cycle in which variations in the political environment lead to variations in media conduct that, in turn, lead to further variations in the political environment. Second, the media can play an independent role in political processes due to their ability to transform political realities into news stories that can at times have a significant impact on political outcomes. The discussion is divided into three main sections. The first section reviews some of the major theories in political communication that serve as building blocks for the PMP principle. The second section uses findings from a diverse range of studies to demonstrate the PMP principle’s usefulness. The third part of the paper presents some revealing exceptions to the PMP principle
  Keywords: Politics-Media-Politics (PMP), Political Communication, Political Processes, Political Environment, Media Environment