فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال دهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1400)

فصلنامه سیاست جهانی
سال دهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین دهشیار* صفحات 7-29

  ایران و آمریکا برای دهه های متمادی است که در مسیری سنگلاخ و پر پیچ و خم طی طریق می نمایند و روابطی را به صحنه آورده اند که جوهره آن را باید دشمنی در وسیع ترین ابعاد ترسیم ساخت. کیفیت تعاملات به ضرورت ماهیت، دو کشور را در گردآب بحران دامنه دار و عمیقی گرفتار نموده است. دو سوی معادله دشمنی به جهت دغدغه های موردی و خاص و فارغ از توجه به هسته اصلی بحران زا، برهان قرار گرفتن در پشت میزمذاکرات را پذیرا شدند. مذاکراتی که به ضرورت عدم غوطه وری در فرایند های اجتماعی و بی بهره گی از وجاهت برساختگی، قواره ای گلخانه ای را برجسته ساخته است که چیزی فراتر از غلتیدن از این پهلو به آن پهلو به منظور خرید وقت و امید به حدوث اتفاقات مطلوب نمی باشد. اینکه چرا مذاکرات گلخانه ای بحران روابط دو کشور در بطن تداوم الگو ی دشمنی را قادر به دگرگونی نبوده سوالی می باشد که محققا فراوان به ذهن خطور می کند. ناتوانی طرفین دو سوی طیف بحران در اینکه تفاوت های هویتی، ایدیولوژیک و استنتاجی را در ذیل محوریت تفاوت منفعتی معطوف به بازی با حاصل جمع جبری مضاعف ویا مختلط به گفتگو و بحث بگیرند و از سویی دیگر کسری ادراکی آنان در رابطه با مثلث شناخت یعنی شناخت سه محیط داخلی خود، محیط داخلی طرف مقابل و محیط بین المللی را محققا باید اعتبار وسیع در رسیدن به پاسخ به ذهن آمده قایل شد.

  کلیدواژگان: مذاکرات گلخانه ای، بحران، مثلث شناختی، تفاوت منافع، الگوهای دشمنی
 • جواد اطاعت*، اصغر منصوریان صفحات 31-62

  در تحلیل سیاست توسعه به طور کلی و خاستگاه و عملکرد دولت های توسعه گرا به طور خاص، بر مفهوم اراده سیاسی رهبران تاکید می گردد که در نهایت حاصل نهادها هستند. اما در مورد اینکه این اراده لازم برای تغییر و ایجاد نهادها، چگونه و از کجا نشات می گیرد توضیح قانع کننده ارایه نمی شود. هدف اصلی این نوشته بررسی نحوه شکل گیری دولت توسعه گرا و عوامل تاثیرگذار در این زمینه است. براساس یک روش کیفی (ردیابی فرایند) و بهره گیری از دستاوردهای نظری «فاز سوم نهادگرایی» کوشیده ایم با رمزگشایی از جعبه سیاه اراده سیاسی، نشان دهیم که «این رهبری سیاسی است که در وهله اول زمینه لازم برای شکل گیری و عملکرد مناسب دولت توسعه گرا را فراهم می آورد. رهبری طی فرایندی به پشتوانه ی سرمایه سیاسی به ایتلاف سازی می پردازد و از طریق چارچوب بندی مجدد، بیان جدیدی از مشکلات اساسی و موانع توسعه و راه حل هایی آن ها ارایه می دهد و با مشی عمل گرایانه خود بحران های احتمالی در این مسیر را مدیریت می نماید». یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فرایند رهبری سیاسی به عنوان یک مکانیسم علی، متغیرهای متعددی با روابط مختلفی وجود دارند که در نهایت شکل گیری دولت توسعه گرا و فرایند کلی توسعه تاحد زیادی به آنها بستگی دارد.

  کلیدواژگان: دولت توسعه گرا، اراده سیاسی، رهبری سیاسی، تغییر، فاز سوم نهادگرایی
 • الهه کولایی*، پیمان کاویانی فر صفحات 63-84

  روابط ایران و روسیه در دهه های اخیر فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است و اکنون سطح روابط اقتصادی دو طرف با وجود نزدیکی جغرافیایی و زمینه های مناسب گسترش چشمگیر نیست. ریشه یابی علت های گسترش نیافتن روابط ایران و روسیه مساله ای است که در چارچوب کاهش احتمالی تنش در روابط خارجی ایران اهمیت بسیار دارد. عوامل داخلی و خارجی متعددی بر روابط دو کشور تاثیرگذار هستند، ولی تمرکز نویسندگان مقاله بر دو عامل خارج از مرزهای ایران است. نخست تاثیر فضای تصمیم سازی روابط خارجی در روسیه و دوم تاثیر تحریم یا برچیده شدن آن بر روابط اقتصادی ایران و روسیه. پرسش بنیادین مقاله این است که تحول در موقعیت بین المللی ایران بر روابط اقتصادی ایران و روسیه چه تاثیری داشته است؟ نویسندگان تحول در روابط اقتصادی ایران و روسیه را از دو نگاه، نخست روسی- و در چارچوب روند تصمیم سازی روس ها- و دوم نگاه بین المللی تبیین کرده است. فرضیه مقاله این است که عوامل بین المللی به ویژه دوره های تحریم علیه ایران، تاثیر فوری و مستقیم بر روابط اقتصادی ایران و روسیه داشته است. روش این پژوهش کمی-کیفی است و از تحلیل آمارها، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای پاسخ به پرسش اصلی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: ایران، تجارت، تحریم، روسیه، خاورمیانه
 • امید آسیابان*، احمد بخشی، حسین فرزانه پور صفحات 85-114

  بین منطقه گرایی به عنوان یکی از حوزه های مطالعاتی جدید در رشته روابط بین الملل محسوب می شود. اگرچه این حوزه مطالعاتی جدید محسوب می شود، اما با مطالعه تاریخ تکوین این حوزه می توان دریافت که بین منطقه گرایی در عرصه بین المللی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر روندهای همگرایی و منطقه گرایی در حوزه های متنوع بوده است. پرسش مطرح شده در این پژوهش این است که وضعیت بین منطقه-گرایی چه تاثیراتی بر همکاری ها و رقابت ها در حوزه امنیت بین الملل گذاشته است؟ در این پژوهش تلاش می شود که تاثیرگذاری این حوزه مطالعاتی بر دو شاخص همکاری و رقابت های امنیتی در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. روش پژوهش در گام اول فرضیه ای بر پایه استنتاج قیاسی ارایه می شود و در گام دوم با استفاده از داده های تجربی تلاش می شود تا با استفاده از این داده ها، فرضیه راستی آزمایی شود. مطابق فرضیه پژوهش بین منطقه گرایی با تاثیرگذاری بر روندهای منطقه ای منجر به شکل گیری شبکه ای از مناطق شده است که این شبکه ها در حوزه های امنیتی به یکدیگر متصل شده اند. طبق یافته های پژوهش به نظر می رسد که روابط امنیتی بین منطقه ای میان کنش گران به صورت پیوندهای نامتقارن شکل می گیرند و برخی از کنش گران بین المللی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین به دلیل وجود نوعی منطق اهدا کننده- گیرنده در روابط بین منطقه ای و همچنین توانایی های مالی و نهادی پیشرفته تر، از موقعیت شبکه ای غالب تری نسبت به اتحادیه آفریقا و سایر کنش گران درحال توسعه در سیستم بین الملل برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: بین منطقه گرایی، همکاری، رقابت، سطح همکاری، کنش گران امنیتی
 • فریبرز ارغوانی*، سجاد کریمیان صفحات 115-154

  انجام اصلاحات اقتصادی و پیرو آن ظهور مسالمت آمیز چین سرآغاز نگرانی قدرت های غربی و طرفداران ارزش های لیبرالی در ساختار نظم بین المللی بود. نتیجه این نگرانی تلاش برای برساختن تصور تهدید از چین در نظام بین المللی و متوقف کردن ظهور چین در سه دهه گذشته بوده است. این مقاله ضمن اذعان به نقش فزاینده چین در معادلات قدرت در عرصه بین المللی و با مفروضگیری تداوم برساخته شدن تصور تهدید از چین توسط غرب، بررسی و شناخت منابع شکل گیری این تصور تهدید و چگونگی تلاش چین برای استفاده از موسسات کنفوسیوس به عنوان مهم ترین رویکرد ژیوکالچر در مواجهه با این تصور را مهم ترین هدف خود می داند. این مقاله با طرح این پرسش که مهم ترین منابع تصور تهدید از چین چه محورهایی بوده و چگونه چین از نقش موسسات کنفوسیوسی به مثابه رویکردی ژیوکالچر در برابر این تصور بهره می گیرد؟ با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بر این ادعا است که موسسه کنفوسیوس از طریق معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن کمتر شناخته شده چین در درون جوامع دیگر به مثابه ابزار سیاست خارجی در تلطیف فضای تهدید برساخته شده و اصلاح برداشت ها از نیات و عملکرد چین کمک می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که منابع تصور تهدید چین در سه بخش ژیوپلتیک-نظامی، اقتصادی و سیاسی - ایدیولوژیک قابل طبقه بندی است.

  کلیدواژگان: تصور تهدید، چین، ژئوکالچر، سیاست خارجی، موسسه کنفوسیوس
 • شهرام نباتی*، مریم شفقی صفحات 155-184

  در تدوین سیاست های زبانی و برنامه ریزی زبانی لازم است دولت ها و سیاستمداران به دوری گزیدن از دیکته کردن شرایط پیشبرد و رشد زبان های محلی توجه کنند. در برنامه ریزی زبانی توجه به دو عامل اصلی «واقع بینی» شرایط زبان های محلی و نیز چگونگی «مشارکت» تمامی ملیت ها و اقلیت ها در پیشبرد و اجرای سیاست زبانی حایز اهمیت است. حمایت در حفظ و پاسبانی زبان ها و تنوع فرهنگی در یک سرزمین موجب همدلی و نزدیک شدن قومیت ها به یکدیگر می شود، در حالیکه بی توجهی به این امر موجب مردن گویش های محلی و اندیشه و فرهنگ های قومیتی شده و در طول زمان نتیجه ای جز فروپاشی درونی نخواهد داشت. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال اصلی است که سیاست های زبان ملی به چه صورت بر ادامه حیات سایر زبان ها و گویش های موجود در یک کشور موثر واقع خواهند شد؟ فرضیه طرح شده توسط نویسندگان تاکید می نماید که سیاست گذاری مبتنی بر نقش زبان ملی در هر کشوری می تواند انعکاس دووجهی بر بقا و رشد سایر زبان ها و گویش های رایج یک کشور برجای نهد. نوآوری پژوهش حاضر در استفاده از مواد زبانی مستندات و مدارک مصوبه ها و گردهمایی های علمی در حوزه سیاست زبانی و برنامه ریزی زبانی زبان های محلی / گویش های کم شمار در دولت های اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه و نیز دستاوردهای آکادمی علوم شوروی و روسیه در راستای حمایت از تنوع زبانی و فرهنگی بر اساس تجربه یک کشور پهناور با قومیت های متنوع است.

  کلیدواژگان: سیاست زبانی، قومیت های کم شمار، هویت فرهنگی، زبان آسی، فدراسیون روسیه
 • ناصر قاسمی* صفحات 185-218

  مسئله شناخت رمزارزها با توسعه فناوری نوظهور بلاک چین و گسترش روز افزون تقاضا برای ارزهای دیجیتال، به بحثی مهم در میان متخصصان بسیاری از رشته ها بدل شده است. این نوع جدید از پول که پیش بینی می شود به ارز رایج قرن 21 تبدیل شود، به صورت کدهای رمزنگاری شده بین افراد یا موسسات متصل به شبکه های همتا به همتا، حرکت می کند. فناوری بلاک چین نیز نقش عمده ای در فرایند توسعه این نوع از ارز و معاملات غیر متمرکز آن دارد. ارزهای رمزنگاری شده در عصر حاضر در خط مقدم توسعه اقتصادی و مالی جهان قرار دارند. این امر، فرصت ها و تهدیدات متعددی را در بازارهای مالی سراسر جهان، به وجود آورده و سبب جلب توجه شمار قابل توجهی از دولت ها، فعالان اقتصادی و شهروندان به خود شده است. بر همین اساس، تعداد بازیگران درگیر در تجارت ارزهای رمزپایه در سال های اخیر، افزایش چشمگیری یافته است.در این نوشتار، تلاش بر آن است که عملکرد ارزهای رمزنگاری شده، تاثیر آن بر اقتصاد و تهیدیدات و فرصت های توسعه این فناوری با مطالعه تجربه سه کشور حوزه شرق آسیا که از پیشگامان این عرصه هستند، به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر، به جهت بدیع بودن و تازگی این حوزه مطالعاتی، به دو بخش توصیفی و تبیینی تقسیم می شود.

  کلیدواژگان: رمزارز، ارز دیجیتال، بلاک چین، اقتصاد دیجیتال، حکمرانی
 • امیرعلی مددی، احسان شاکری خویی*، عزیز جوانپور هروی صفحات 219-247

  جمهوری اسلامی ایران از چهار دهه پیش تاکنون، به دلیل مداخله جویی قدرت های فرا منطقه‌ای، منطقه ای و همچنین مشکلات تاریخی داخلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، درگیر مسایلی بوده است که در بستر روندهای تاریخی اجتماعی و چالش های ناشی از روندهای برآمدن قدرت های سلطه گر و مداخله گر غربی قابل درک است. هدف این پژوهش، تبیین و ترسیم سناریوهای مختلف برای آینده روند های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله پیش رو درصدد است تا بر اساس روش توصیفی تحلیلی، با تاکید بر رویکرد آینده پژوهی و با استفاده از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به این پرسش پاسخ دهد که چه آینده ای را می توان برای روند های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرد؟ بدین ترتیب پس از بررسی مسایل و روندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و با استفاده از سه دسته سناریو (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)، تعداد یازده سناریو تنظیم گردید که هر یک از این سناریوها از زوایایی به روندها اشاره می نماید که در چشم‌انداز کوتاه مدت، امکان تحقق سناریوهای "ادامه وضعیت باثبات و اقتدار کنونی"، "تقلای قدرت های استکباری برای اجماع جهانی علیه ایران" محتمل تر بوده و در چشم انداز میان مدت و بلند مدت نیز ناکامی سناریوهای طراحی شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، روندهای اجتماعی، روندهای اقتصادی، روندهای بین المللی
 • نسرین مصفا *، حسین یوسفی قهی صفحات 249-291

  اتحادیه آفریقابرمبنای تجارب سازمان وحدت آفریقا تشکیل شد، تا با تغییر الگوی روابط کشورها در آفریقا از دشمنی/رقابت به دوستی / همکاری ، صلح وامنیت را در این منطقه تامین کند . اکنون دو دهه از تاسیس اتحادیه آفریقا می‌گذرد، این سازمان کارنامه‌ای از کامیابی و ناکامی ‌از فعالیت های خوددارد. سیر روند فعالیت‌ها و همچنین افزایش روابط میان این اتحادیه با سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای نشان‌دهنده اراده ان برای استفاده از ابزارهای در دست جهت تامین وتثبیت صلح درقاره واز طریق ان، فراهمی روزافزون توسعه سیاسی درکشورها و مناطق فرعی ان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی این سوال است که نقش اتحادیه آفریقا در صلح و ثبات در منطقه شاخ آفریقا با تاکید بر توسعه سیاسی چیست؟ اتحادیه به‌تدریج برای نیل به مقصوداز ابزارهای خود استفاده می‌کند، نمونه قابل ذکرآن ، تعلیق عضویت سودان تا انتقال قدرت به غیرنظامیان در بحران ان نشان‌دهنده اراده اتحادیه برای تغییر الگو و حرکت به نیل توسعه سیاسی است. بنظرمی رسداتحادیه آفریقا تثبیت صلح و توسعه سیاسی را با توجه به تغییر الگوی روابط حاکم میان بازیگران در این مجموعه امنیتی پیگیری و در این زمینه با وجود چالشها به موفقیت هایی رسیده است.

  کلیدواژگان: شورای صلح و امنیت، اتحادیه آفریقا، توسعه سیاسی، مجموعه امنیتی، شاخ آفریقا
 • نسرین سلطانی، قباد کاظمی*، ساسان رضایی فرد صفحات 293-313

  این مقاله به بررسی تاثیر اسناد بین المللی در سیاست جنایی تقنینی مواد مخدر در ایران می پردازد. روش پژوهش در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی و روش گرد آوری داده ها بصورت کتابخانه است. در این مقاله تجزیه و تحلیل اثرگذاری کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و سایر اسناد بین المللی در سیاست های مواد مخدر ایران بررسی شده است. معرفی و بررسی اهمیت اسناد بین المللی، نقش آن ها در قانون گذاری ایران و تاثیر آن ها در بهبود سیاست ها و برنامه های مواد مخدر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و استانداردهای بین المللی مرتبط با مواد مخدر مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین، قوانین و مقررات مواد مخدر در ایران و تحلیل تطابق آن ها با استانداردهای بین المللی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم اسناد بین المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه مواد مخدر و تغییرات و بهبودهای صورت گرفته در سیاست های مواد مخدر ایران به عنوان نتیجه تاثیر اسناد بین المللی بررسی گردیده است. در انتها، پیشنهادها و توصیه هایی برای بهبود سیاست های مواد مخدر در ایران ارایه شده است. همچنین، یافته های این مطالعه نشان می دهد که تقویت همکاری بین المللی، توسعه برنامه های پیشگیری و آموزش، تحسین نظارت و مبارزه با قاچاق و ترویج تحقیقات و آمارگیری دقیق، می توانند بهبود قابل توجهی در سیاست های مواد مخدر در ایران به همراه داشته باشند

  کلیدواژگان: اسناد بین المللی، مواد مخدر، کنوانسیون سازمان ملل متحد، ایران
|
 • Hossein Daheshiar * Pages 7-29

  Iran and America have walked in rugged and tortuous terrain for decades and accordingly have shaped relations that we have to draw enmity as its essence in the broadest sense. The quality of interactions has drawn the two countries into a deep whirlpool. Players of the two sides of enmity because of specific concerns without any regard to the central reason of the crisis entertained sitting to negotiate. The negotiations have demonstrated the greenhouse configuration for the apparent reason of their lack of constitutive nature and absence of immersion into social processes which show the whole case is nothing more than rolling from one side to the other side in order to buy time and hoping for the occurrence of desired events. This question comes to mind very often why greenhouse negotiations in the context of continuity of pattern of enmity have not transformed the crises regarding the two countries' relations?. The failure of the players in the two end of the crises spectrum to discuss identity, ideology, and understanding differences underneath of the conflict of interest aimed at the positive-sum game or mixed-motives game and on the other hand comprehensive deficit in respect to cognitive triangle meaning knowing own domestic environment, the other side internal environment, and international system environment has to be viewed the most plausible answer.

  Keywords: Greenhouse Negotiations, Crises, Cognitive Triangle, Interest Differences, Patterns of Enmity
 • Javad Etaat *, Asghar Mansourian Pages 31-62

  In the analysis of development in general and the origin and performance of developmental state in particular, the concept of political will, which is ultimately the result of institutions, is emphasized. But there is no convincing explanation of how and where this necessary will to change and create institutions comes from. The main purpose of this article is to examine how the developmental state was formed. Using a qualitative method (process tracing) and taking advantage of the theoretical achievements of the "third phase of institutionalism" and by deciphering the black box of political will, we will show that "It is the political leadership that provides the necessary ground for the formation and proper functioning of the developmental state. Leadership builds coalitions through a process backed by political capital and, through re-framing, provides a new expression of the underlying problems and obstacles to development and their solutions, and manages potential crises along the way with its pragmatic approach." The findings of this study show that in the process of political leadership as a causal mechanism, there are several variables with different relationships that ultimately affect the formation of the developmental state and the overall development process.

  Keywords: Developmental State, Political Will, Political Leadership, change, Third Phase of Institutionalism
 • ELAHEH KOOLAEE *, Peyman Kavianifar Pages 63-84

  During a long history of bilateral relations, Iran-Russia's has experienced many changes in their relations. Against suitable capacity foe expansion economic relations, their relations have remained limited yet. Understanding the causes of this situation and continuation of limited economic relations, needs considering different internal and external factors affects on their relations. Changes in Iran's relation with international system is a very important factor in this regard. In this paper the authors focus on the two dimension of affecting element, one is the condition of decision making in Russia, and the second is influential external factors. The main element is sanctions, both America's sanctions and international sanction.The man question of this paper is that: what is the role of international factors on Iran- Russia's relations? The authors hypothesis is that international sanctions has direct impacts on Iran Russia's relations. the methodology of this research is mixed, both quantitative and qualitative.

  Keywords: Iran, Trade, sanction, Russia, Middle East
 • Omid Asiaban *, Ahmad Bakhshi, Hossein Farzanepour Pages 85-114

  Interregionalism is considered as one of the new fields of study in the field of international relations. Although this field of study is a new, but by studying the history of the development of this field, it can be seen that between regionalism in the international arena has been one of the variables affecting the trends of convergence and regionalism in various fields. The question raised in this study is what effect has the situation between regionalism had on cooperation and competition in the field of international security? In this study, an attempt is made to examine the impact of this field of study on two indicators of cooperation and security competition in the international arena. The research method In the first step, a hypothesis based on deductive inference is presented and in the second step, using experimental data, an attempt is made to test the hypothesis using these data. According to the hypothesis of interregional research, by influencing regional trends, it has led to the formation of a network of regions, which are interconnected in the field of security. According to the research findings, interregional security relations between actors are formed as asymmetrically, and some international actors such as the European Union, the United States and China due to a donor-recipient logic in relations. Interregional, as well as more advanced financial and institutional capabilities, have a stronger network position than the African Union and other developing actors in the international system.

  Keywords: interregionalism, Cooperation, competition, level of cooperation, security actors
 • Sajjad Karimian Pages 115-154

  Economic reforms and following that, China s peaceful rise was the beginning of the great powers and proponents of liberal values in structure of international order. The consequence of this concern has been some endeavors to try construct of China s threat perception in international system and stop China s rise. This article with confess to China s rising power in international relations and china s threat perception continuous constructing by the West, is seeking to acknowledge of the threat perception sources and how china s use of Confucius institute in its foreign policy as a geoculture attitude. The question that the article trying to answer it, is what are the main important sources of China s threat perception how the china uses of the Confucius institute as a geoculture approach? This article with descriptive- explanative method argues Confucius institute acts as China s Foreign policy instrument to moderate the atmosphere of the constructed threat and reform of the views to intentions and actions of China by introducing history, culture and civilization of china. Findings of this research shows the China s threat perception sources can categorize in three part: geopolitic- military, political- ideological and economic.

  Keywords: Threat perception, China, Foreign Policy, Geoculture, Confucius Institute
 • Shahram Nabati *, Maryam Shafaghi Pages 155-184

  While formulating language policies and planning, governments and politicians need to pay attention to avoid dictating the conditions for the advancement and development of local languages. In language planning, it is important to pay attention to the two main factors of "realism" of local language conditions and how all nationalities and minorities "participate" in the promotion and implementation of language policy. Supporting the preservation and protection of languages and cultural diversity in a land leads to the empathy and rapprochement of ethnic groups, while neglecting this leads to the death of local dialects and ethnic cultures and thoughts. And over time will result in nothing but internal decay. This descriptive-analytical article seeks to answer the main question: How will national language policies affect the survival of other languages and dialects in a country? The hypothesis proposed by the authors emphasizes that policy-making based on the role of the national language in any country can have a two-way effect on the survival and growth of other languages and dialects of a country. Innovation of the present study is in the use of linguistic materials, documents of approvals and scientific conferences in the field of language policy and linguistic planning of local languages / small dialects in the governments of the Soviet Union and the Russian Federation and Also, the achievements of the Soviet and Russian Academy of Sciences in supporting linguistic and cultural diversity based on the experience of a vast country with diverse ethnicities.

  Keywords: Language Policy, Small Ethnicities, Cultural Identity, Ossetic language, Russian Federation
 • Naser Ghasemi * Pages 185-218

  The issue of recognizing cryptocurrencies has become an important topic of discussion among experts in many disciplines with the development of emerging blockchain technology and the growing demand for digital currencies. This new type of money, which is expected to become the common currency of the 21st century, moves in the form of encrypted codes between individuals or entities connected to peer-to-peer networks. Blockchain technology also plays a major role in the development process of this type of currency and its decentralized transactions. Cryptocurrencies are at the forefront of world economic and financial development today. This has created numerous opportunities and threats in financial markets around the world and has attracted the attention of a significant number of governments, economic actors, and citizens. Accordingly, the number of actors involved in the cryptocurrency trade has increased dramatically in recent years. In this paper, an attempt is made to examine the performance of cryptocurrencies, their impact on the economy, and the threats and opportunities for the development of this technology by studying the experience of three East Asian countries in a descriptive-analytical manner that are pioneers in this field. Due to the novelty of this field of study, the present study is divided into descriptive and explanatory sections.

  Keywords: Cryptocurrency, digital currency, blockchain, Digital economy, Governance
 • Amirali Madadi, Ehsan shakeri khooee*, Aziz Javanpor Haravi Pages 219-247

  For the past four decades, the Islamic Republic of Iran, due to the intervention of supra-regional and regional powers, as well as historical internal social, economic and political problems, has been involved in issues in the context of historical social trends and challenges arising from the emergence of hegemonic powers. The Western interventionist is understandable. The purpose of this study is to explain and draw different scenarios for the future of social, economic and political trends of the Islamic Republic of Iran. The leading article seeks to answer the question of what future can be drawn for the social, economic and political trends of the Islamic Republic of Iran based on the descriptive-analytical method, emphasizing the futures research approach and using data collection and analysis. Thus, after examining social, economic and political issues and trends and using three categories of scenarios (short-term, medium-term and long-term), eleven scenarios were set, each of which points to trends from angles that in the short-term perspective, The scenarios of "continuation of the current stable situation and authority", "struggle of arrogant powers for a global consensus against Iran" are more probable, and in the medium and long term, the failure of the scenarios designed against the Islamic Republic of Iran is explained.

  Keywords: Future studies, social trends, economic trends, international trends
 • Nasrin Mosaffa *, Hossein Yousefi Ghahi Pages 249-291

  چکیده / English The African Union was formed based on the experiences of the Organization of African Unity, to change the pattern of relations between countries in Africa from enmity / rivalry to friendship / cooperation, to ensure peace and security in the region. Two decades after the founding of the African Union, the organization has a track record of success and failure. The course of activities, as well as the increase in relations between the Union and the United Nations and regional organizations, demonstrates its willingness to use the tools at its disposal to secure and establish peace on the continent and, through it, to increase political development in its countries and sub-regions. The present study seeks to answer the question of what is the role of the African Union in peace and stability in the Horn of Africa with an emphasis on political development?
  The union is gradually using its tools to achieve its goals, notably the suspension of Sudan's membership until the transfer of power to civilians in its crisis reflects the union's willingness to change course and move towards political development. It seems that the African Union is pursuing the establishment of peace and political development due to the changin

  Keywords: security & peace council, African Union, political development
 • nasrin soltani, Ghobad Kazemi *, sasan Rezaeifard Pages 293-313

  This article examines the impact of international documents on the legal criminal policy of narcotics in Iran. The analysis of the effectiveness of the United Nations Convention against Narcotic Drugs and other international documents in Iran's drug policies has been done comprehensively and accurately. Introduction and review of the importance of international documents, their role in Iran's legislation and their impact on improving drug policies and programs in Iran have been considered.In the following, the United Nations Convention against Narcotic Drugs and international standards related to narcotic drugs are examined. Also, the laws and regulations of narcotic drugs in Iran and the analysis of their compatibility with international standards have been examined.Then, the direct and indirect effect of international documents on Iran's legal criminal policy in the field of drugs and the changes and improvements made in Iran's drug policies have been investigated as a result of the impact of international documents.At the end, suggestions and recommendations for improving drug policies in Iran have been presented. Also, the conclusion of this study shows that strengthening international cooperation, developing prevention and training programs, strengthening monitoring and combating trafficking, and promoting research and accurate statistics can bring significant improvement in drug policies in Iran.

  Keywords: International documents, narcotics, United Nations Convention, Iran